Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2056(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0205/2012

Predkladané texty :

A7-0205/2012

Rozpravy :

PV 02/07/2012 - 24
CRE 02/07/2012 - 24

Hlasovanie :

PV 03/07/2012 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0274

Prijaté texty
PDF 321kWORD 92k
Utorok, 3. júla 2012 - Štrasburg
eCall: nová služba 112 pre občanov
P7_TA(2012)0274A7-0205/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. júla 2012 o systéme eCall: nové služby čísla 112 pre občanov (2012/2056(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 8. septembra 2011 o podpore služby eCall v sieťach elektronickej komunikácie na prenos tiesňových volaní pomocou linky 112 na celom území EÚ (systém eCall)(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica o univerzálnej službe)(3),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Posúdenie vplyvu sprevádzajúci odporúčanie Komisie o podpore služby eCall v sieťach elektronickej komunikácie na prenos tiesňových volaní pomocou linky 112 na celom území EÚ (systém eCall) (SEC(2011)1020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenie pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 (COM(2010)0389),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Udržateľná budúcnosť dopravy: smerom k integrovanému a používateľsky prístupnému systému založenému na technológiách (COM(2009)0279),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom eCall: čas na zavedenie (COM(2009)0434),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej a účinnejšej mobilite v celej Európe: Prvá správa o iniciatíve „Inteligentné vozidlo“ (COM(2007)0541),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o iniciatíve Inteligentné vozidlo – „Zvyšovanie povedomia o informačných a komunikačných technológiách (IKT) pre modernejšie, bezpečnejšie a čistejšie vozidlá“ (COM(2006)0059),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vrátenie systému eCall do správnych koľají – akčný plán (Tretie oznámenie o elektronickej bezpečnosti) (COM(2006)0723),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Poskytnúť eCall občanom (Druhé oznámenie o elektronickej bezpečnosti) (COM(2005)0431),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Informačné a komunikačné technológie pre bezpečné a inteligentné vozidlá (COM(2003)0542),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európsky akčný program bezpečnosti na cestách – zníženie počtu obetí dopravných nehôd v Európskej únii do roku 2010 na polovicu: spoločná zodpovednosť (COM(2003)0311),

–  so zreteľom na pracovný dokument o ochrane údajov a dôsledkoch systému eCall na ochranu súkromia (pracovná skupina zriadená podľa článku 29 – 1609/06/EN, WP 125),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o bezpečnosti európskej cestnej premávky na roky 2011 – 2020(5),

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie zo 17. novembra 2011 o potrebe záchranných služieb prístupných na čísle 112(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o udržateľnej budúcnosti dopravy(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o univerzálnej službe a čísle tiesňového volania 112(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre inteligentné dopravné systémy(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008(10) o prvej správe o iniciatíve Inteligentné vozidlo,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o Európskom akčnom programe bezpečnosti na cestách – strednodobé preskúmanie(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2006 o bezpečnosti cestnej premávky: poskytovanie eCall občanom(12),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o Európskom akčnom programe bezpečnosti na cestách – zníženie počtu obetí dopravných nehôd v Európskej únii do roku 2010 na polovicu: spoločná zodpovednosť(13),

–  so zreteľom na Svetovú správu o prevencii zranení v rámci cestnej premávky, spoločne publikovanú v roku 2004 Svetovou bankou a Svetovou zdravotníckou organizáciou,

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch podľa článku 51 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0205/2012),

A.  keďže podľa predpovede Svetovej banky a Svetovej zdravotníckej organizácie sa vo všetkých častiach sveta očakáva nárast počtu obetí dopravných nehôd (do roku 2020 sa dostali z deviatej na tretiu priečku medzi príčinami úmrtí) a vyššia úmrtnosť vo vekovej skupine 5 – 14 rokov je taktiež ťažkou ranou pre rodičov aj spoločnosť;

B.  keďže podľa údajov z Európskej únie za rok 2004 zahynie pri dopravných nehodách každoročne viac ako 40 000 ľudí a 150 000 ľudí utrpí úraz s následnou trvalou invaliditou;

C.  keďže cieľom palubného systému eCall je zabezpečiť automatické zaslanie oznámenia záchranným službám v prípade vážnej nehody s cieľom zníženia počtu úmrtí a závažnosti zranení pri dopravných nehodách prostredníctvom rýchlejšieho príchodu kvalifikovanej a vybavenej pomoci (zásada „zlatej hodiny“);

D.  keďže tiesňové volania eCall sú generované automaticky prostredníctvom aktivácie palubných snímačov, ktoré po aktivácii nadviažu hlasové a dátové spojenie priamo s príslušnými strediskami tiesňového volania;

E.  keďže podľa oficiálnych štatistických údajov o systéme eCall sa odhaduje, že plnou integráciou systému do vozidiel v členských štátoch EÚ sa ročne zachráni až 2 500 životov a závažnosť zranení sa zníži o 10 až 15 %;

F.  keďže systém eCall poskytuje výhodu účastníkom cestnej premávky cestujúcim v rámci ich krajiny alebo do zahraničia, ktorí nemusia poznať miestne cesty a presnú polohu v prípade nehody;

G.  keďže systém eCall umožňuje uskutočniť tiesňové volania bez jazykových problémov prostredníctvom digitálnych údajov pripojených vo formáte správy minimálneho súboru údajov (MSD), ktorý pravdepodobne zníži rozsah nedorozumení a stresu a pomôže odstrániť jazykovú bariéru medzi cestujúcimi vo vozidle a operátorom strediska tiesňového volania, čo je v európskom viacjazyčnom prostredí dôležité;

H.  keďže zavedenie celoeurópskej služby eCall, dostupnej vo všetkých vozidlách a vo všetkých krajinách je od roku 2002 hlavnou prioritou Únie v súvislosti s bezpečnosťou na cestách a je súčasťou akčného programu bezpečnosti na cestách na obdobie 2011 – 2020 ako prostriedok na zlepšenie bezpečnosti na cestách a dosiahnutie cieľa zníženia počtu úmrtí a zranení na cestách v Európe;

I.  keďže smernica 2010/40/EÚ zahŕňa „zladené poskytovanie interoperabilného systému eCall v celej EÚ“ ako prioritné opatrenie a ukladá Komisii povinnosť, aby do konca roka 2012 prijala spoločné špecifikácie modernizácie stredísk tiesňového volania;

J.  keďže členské štáty sú naďalej zodpovedné za to, aký druh organizácie bude riadiť strediská tiesňového volania, ktoré budú prijímať volania zo systému eCall, či to bude verejná organizácia alebo súkromná organizácia konajúca na základe verejného delegovania;

K.  keďže Memorandum o porozumení pre realizáciu interoperabilného palubného volania eCall v Európe podpísalo doteraz 22 členských štátov, 5 pridružených štátov a viac ako 100 organizácií; keďže ďalšie dva členské štáty vyjadrili podporu povinnému zavedeniu systému eCall;

L.  keďže Európsky parlament viackrát vyjadril svoju podporu zavedenia systému eCall vrátane iniciatívy jeho povinného zavedenia, ktoré dá občanom pri cestovaní pocit väčšej bezpečnosti;

M.  keďže Komisia od roku 2003 presadzuje zavedenie tohto systému v EÚ na dobrovoľnom základe, do dnešného dňa sa však nedosiahol podstatný pokrok;

N.  keďže Komisia vo svojom oznámení z roku 2009 s názvom eCall: Čas na zavedenie uvádza, že ak sa do roku 2009 nedosiahne podstatný pokrok, pokiaľ ide o dostupnosť zariadenia eCall vo vozidlách a o nevyhnutné investície do infraštruktúry stredísk tiesňového volania, navrhne regulačné opatrenia;

O.  keďže z výsledkov verejných konzultácií, ktoré vykonala Komisia v roku 2010 a ktoré sa týkali realizácie služby eCall, vyplýva, že viac ako 80 % respondentov považuje systém eCall za užitočný a privítali by, keby bol súčasťou ich vozidla;

P.  keďže motocyklisti ako skupina účastníkov cestnej premávky môžu mať najväčšie ťažkosti s kontaktovaním tiesňových služieb v prípade účasti na dopravnej nehode;

Q.  keďže poľnohospodárske a priemyselné vozidlá, najmä poľnohospodárske traktory často pracujú v odľahlých a izolovaných oblastiach, a preto nedokážu kontaktovať tiesňové služby v prípade nehody;

R.  keďže v súčasnosti existujú súkromné služby palubného tiesňového volania a ich nasadzovanie v Európe je čoraz častejšie, nijaká z nich však neponúka úplné pokrytie EÚ a ich rozšírenie na trhu sa týka menej ako 0,4 % všetkých vozidiel, kým niektoré zavedené služby sa odstránili z dôvodu zlyhania trhu, a tak používatelia nemali počas životnosti vozidla k dispozícii služby palubného tiesňového volania;

S.  keďže technológie sú pripravené a priemysel a verejné orgány schválili spoločné celoeurópske normy a zlepšujú a skúšajú ich v rámci pilotných projektoch;

T.  keďže Komisia v roku 2011 verejne oznámila, že v prvom štvrťroku 2012 predloží nové nariadenie zahŕňajúce systém eCall ako dodatočnú požiadavku, pokiaľ ide o regulačný rámec pre typové schválenie motorových vozidiel;

1.  víta odporúčanie Komisie z 8. septembra 2011 a naliehavo vyzýva členské štáty a prevádzkovateľov mobilných sietí, aby najneskôr do konca roka 2014 vykonali jej požadované opatrenia a inovácie; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že len 18 členských štátov odpovedalo včas; vyzýva ostatné členské štáty, aby tiež odpovedali čo najskôr;

2.  vyjadruje poľutovanie nad doterajšími časovými sklzmi a chýbajúcim pokrokom v súvislosti s dobrovoľným zavádzaním eCall a tiež nad skutočnosťou, že 3 členské štáty nepodpísali Memorandum o porozumení o eCall ani nevyjadrili podporu zavedeniu systému eCall, a preto vyzýva ostatné členské štáty, ktoré tak neurobili, aby Memorandum o porozumení o rozvoji celoeurópskej interoperabilnej služby eCall podpísali a naliehavo vyzýva zainteresované strany, aby postupovali súčasne s cieľom zavedenia tejto služby;

3.  Zdôrazňuje skutočnosť, že existujú významné nedostatky vo fungovaní európskej tiesňovej linky 112, na ktorej má byť systém eCall založený; vyzýva členské štáty, aby tieto nedostatky naliehavo riešili, a vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila monitorovanie v tejto oblasti;

4.  domnieva sa, že eCall by mal byť verejný celoeurópsky palubný systém tiesňového volania na linke 112, založený na spoločných celoeurópskych normách na zaručenie technologickej neutrality, s cieľom zabezpečiť spoľahlivú, vysoko kvalitnú a dostupnú službu, ktorá môže fungovať plynulo a interoperabilne v celej Európe vo všetkých vozidlách bez ohľadu na typ, krajinu alebo aktuálnu polohu vozidla, čím by sa maximalizovali výhody služby eCall pre všetkých používateľov ciest vrátane zdravotne postihnutých osôb s osobitnými potrebami;

5.  zdôrazňuje pozitívny vplyv služby eCall, nielen čo sa týka zlepšenia riadenia nehôd a zníženia dopravného preťaženia spôsobeného nehodami a zabránenia sekundárnym nehodám, ale najmä zrýchlenia príchodu záchrannej služby, a tým zníženia počtu úmrtí a závažnosti zranení v dôsledku dopravných nehôd, čím sa zvýši dôvera Európanov pri cestách do iných členských štátov;

6.  domnieva sa, že ak sa zavedenie systému eCall ponechá na trhové sily, bude systém eCall slúžiť len ľuďom, ktorí si môžu dovoliť luxusné vozidlá, pričom povinné zavedenie palubného systému vo všetkých nových vozidlách povedie k zníženiu nákladov na tento systém a k všeobecnému rozšíreniu systému po celej EÚ;

7.  pripomína, že na základe posúdenia vplyvov Komisiou je prijatie regulačných opatrení na presadenie povinného zavedenia systému eCall v súčasnosti jedinou možnosťou na dosiahnutie pozitívnych účinkov;

8.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila návrh v rámci smernice 2007/46/ES s cieľom zabezpečiť povinné zavedenie verejného systému tiesňového volania pomocou linky 112 do roku 2015 vo všetkých nových typovo schválených vozidlách a vo všetkých členských štátoch;

9.  domnieva sa, že verejná služba eCall by mala byť bezplatná a povinná a mala by byť nainštalovaná vo všetkých nových vozidlách spadajúcich do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu;

10.  domnieva sa, že verejná služba eCall musí byť jednoduchá, dostupná, funkčná a prístupná pre každého v celej Európskej únii bez ohľadu na vozidlo a jeho polohu;

11.  odmieta myšlienku, že realizácia palubných aspektov eCall by sa mohla postupne zaviesť v predĺženej lehote;

12.  vyzýva Komisiu, aby navrhla ďalšie regulačné opatrenia potrebné na zabránenie ďalším časovým sklzom a zbytočným úmrtiam, ktorým by bolo možné predísť;

13.  domnieva sa, že hoci analýza nákladov a výnosov je dôležitou metódou pri generovaní údajov, z ktorých by mali vychádzať zložité rozhodnutia týkajúce sa investícií a technických noviniek, tento prístup môže mať pochybnú hodnotu, keď dôležitou súčasťou analýzy je odhad hodnoty ľudského života;

14.  vyzýva Komisiu, aby pri posudzovaní vplyvu zavedenia systému eCall v EÚ nezohľadňovala len investície a prevádzkové náklady, ale aj sociálne prínosy vyplývajúce zo zavedenia systému eCall;

15.  vyzýva Komisiu, aby stanovila jasné pravidlá o zodpovednosti strán zainteresovaných v zavádzaní systému eCall;

16.  žiada Komisiu, aby posúdila možné falošné výstrahy, ktoré vygenerovali systémy eCall, ich vplyv na každodenné tiesňové služby, potrebu rozlišovania medzi vážnymi a menej vážnymi nehodami a medzi tiesňovými signálmi, a ďalšie informácie, ktoré sa majú poskytovať tiesňovým službám s cieľom zabezpečiť ich účinné fungovanie; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby navrhla konkrétne riešenia týchto problémov;

17.  víta zriadenie Európskej platformy na realizáciu systému eCall a vyzýva zástupcov príslušných zainteresovaných strán a členských štátov, aby sa podieľali na zabezpečení zladeného zavádzania systému eCall;

18.  žiada Komisiu, aby zvážila, či by systém eCall nemal byť v blízkej budúcnosti rozšírený o ďalšie vozidlá, ako napríklad ťažké nákladné vozidlá, autobusy a autokary a dvojkolesové motorové vozidlá, a aby vyhodnotila, či ho treba rozšíriť tak, aby zahrnoval aj poľnohospodárske traktory a priemyselné vozidlá;

19.  domnieva sa, že používanie opotrebovaných zariadení systému e-Call by sa malo povoliť aj pre existujúce vozidlá;

Strediská tiesňového volania: aspekty tiesňového volania

20.  poznamenáva, že v záujme jednotnej úrovne ochrany občanov v celej Únii je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky strediská tiesňového volania vo všetkých členských štátoch vybavené na veľmi vysokej úrovni, a preto vyzýva Komisiu, aby navrhla právne predpisy, v ktorých sa požaduje od členských štátov, aby modernizovali svoje infraštruktúry služieb tiesňových volaní a zabezpečili primerané zaškolenie operátorov tak, aby bolo možné do roku 2015 spracovať eCall spôsobom, ktorý najviac vyhovuje ich vnútroštátnym štruktúram dostupným pre každého;

21.  naliehavo žiada Komisiu, aby do konca roka 2012 prijala spoločné špecifikácie pre strediská tiesňového volania v rámci smernice o inteligentných dopravných systémoch a navrhla smernicu o zavedení systému eCall;

22.  oceňuje ochotu prevádzkovateľov mobilných sietí spracúvať volania eCall ako všetky ostatné volania na číslo 112 a navrhuje, aby prevádzkovatelia aj členské štáty raz ročne predkladali Komisii správy o dosiahnutom pokroku a o ťažkostiach, najmä v súvislosti s príznakom eCall;

23.  víta skutočnosť, že nadviazanie hlasového spojenia medzi cestujúcimi vo vozidle a operátorom strediska tiesňového volania v prípade tiesňového volania umožňuje vďaka obojstrannej komunikácii zabrániť nesprávnym reakciám a zbytočným výjazdom záchrannej služby, napr. v prípade ľahkých nehôd;

24.  zdôrazňuje, že je čoraz viac potrebný spoločný protokol na prenos údajov, ktorý bude slúžiť na postúpenie informácií do stredísk tiesňového volania a záchrannej službe s cieľom zabrániť riziku nedorozumenia alebo nesprávneho výkladu oznamovaných údajov; zdôrazňuje, že postúpenie informácií prevádzkovateľmi mobilných sietí strediskám tiesňového volania by sa malo vykonávať transparentným a nediskriminačným spôsobom;

25.  pripomína, že keď budú mať strediská tiesňového volania k dispozícii elektronické údaje, môže to znamenať aj ďalšie výhody, napríklad lepšie pokyny pre pracovníkov záchrannej služby a dôkladné informácie o nových zdrojoch nebezpečenstva, ktoré im môže hroziť vzhľadom na vývoj vozidiel na elektrický pohon a ďalších nových pohonných systémov;

26.  domnieva sa, že v súlade s odporúčaniami Európskej platformy pre implementáciu systému eCall (EeIP) je potrebné podporovať spojenia medzi strediskami tiesňového volania a prevádzkovateľmi cestnej dopravy v záujme zlepšenia riadenia nehôd;

27.  vyslovuje podporu intenzívnej práci vykonanej v rámci projektu HeERO (Harmonised cCall European Pilot – harmonizovaný európsky pilotný projekt eCall), ktorého predmetom je pilotná cezhraničná autentifikácia volaní eCall; vyzýva Komisiu a členské štáty na posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi strediskami tiesňového volania a záchrannými službami najmä na cezhraničných bodoch v Európe, a na poskytovanie podpory spoločnej odbornej príprave a výmenám osvedčených postupov s cieľom zvýšiť efektivity celého dodávateľského reťazca tiesňových služieb;

28.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby systém eCall a spojenia so strediskami tiesňového volania boli kompatibilné aj so systémami, ktoré komunikujú s infraštruktúrou a s inteligentnými palubnými systémami (napríklad inteligentné bezpečnostné bariéry, ktoré varujú pred možnosťou nehody, inteligentné palubné systémy na kontrolu rýchlosti atď.);

Súkromné služby tiesňového volania

29.  domnieva sa, že verejná celoeurópska služba eCall môže existovať súčasne so súkromnými službami tiesňového volania pod podmienkou, že verejné aj súkromné služby vyhovujú výkonnostným normám a – bez ohľadu na to, či sa osoba kupujúca vozidlo rozhodne pre súkromné riešenie – vozidlá sú vybavené verejnou službou eCall, aby bolo možné zabezpečiť kontinuitu služby vo všetkých členských štátoch počas celej životnosti vozidla;

30.  zdôrazňuje, že systém eCall musí byť jednoduchý na používanie, a zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali mať k dispozícii reálny prehľad o systéme, ako aj úplné a spoľahlivé informácie týkajúce sa všetkých dodatočných funkcií či služieb súvisiacich s ponúkanou súkromnou palubnou aplikáciou tiesňového volania, a vzhľadom na úroveň služieb očakávanú pri kúpe týchto aplikácií a súvisiace náklady;

31.  žiada, aby bola v prípade, keď sa spotrebiteľ s predplatenou súkromnou službou tiesňového volania rozhodne nevyužiť túto službu alebo cestuje do krajiny, v ktorej táto služba nie je k dispozícii, automaticky dostupná verejná služba eCall na linke 112;

32.  domnieva sa, že poskytovatelia súkromných služieb eCall majú aj možnosť kedykoľvek prejsť na celoeurópsku službu eCall, pričom môžu naďalej priamo poskytovať iné hlasové služby;

33.  vyzýva podniky EÚ, aby sa zapojili do vývoja potrebných aplikácií, služieb a infraštruktúry systému eCall s cieľom stimulovať inovácie na celoeurópskej úrovni;

Ochrana údajov

34.  zdôrazňuje skutočnosť, že verejný systém eCall nesmie v nijakom prípade umožňovať vystopovanie trasy vozidla, čo znamená, že musí zostať nečinný, až kým sa neaktivuje tiesňovým volaním, v súlade s odporúčaniami pracovnej skupiny na ochranu údajov zriadenej podľa článku 29; pripomína, že prioritným cieľom služby eCall je zlepšenie riadenia nehôd a že údaje poskytnuté službou eCall sa nesmú nijakým spôsobom používať na monitorovanie a skúmanie pohybu osôb alebo na určovanie polohy, ak osoba nebola účastníkom nehody;

35.  zdôrazňuje, že ak ide o spracovanie osobných údajov v súvislosti so systémom eCall, je potrebné, aby nielen prevádzkovatelia mobilných sietí, ale takisto všetky ostatné zúčastnené strany vrátane výrobcov vozidiel, stredísk tiesňového volania a záchranných služieb začlenili primerané pravidlá dodržiavajúce transparentnosť a zabezpečili dodržiavanie zásad ochrany súkromia a osobných údajov v súlade s európskymi smernicami 95/46/ES a 2002/58/ES a vnútroštátnymi právnymi predpismi; zdôrazňuje, že vo všetkých pripravovaných právnych predpisoch by mali byť objasnené povinnosti jednotlivých strán zúčastnených v zavádzaní systému eCall v zmysle smernice 95/46/ES, ako aj podmienky na poskytovanie informácií príslušným osobám a na uľahčenie uplatňovania ich práv;

36.  zdôrazňuje, že súkromné služby eCall musia dodržiavať zásady ochrany súkromia a údajov, ktoré stanovujú, najmä informovaný súhlas a možnosť vyjadriť nesúhlas, v súlade s odporúčaniami pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29; zdôrazňuje, že informovaný súhlas spotrebiteľov by sa mal zakladať na úplných informáciách o objeme zhromažďovaných údajov a o účele ich zhromažďovania a že spotrebitelia by mali mať možnosť kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas;

37.  zdôrazňuje, že vlastník alebo nájomca vozidla by ako informovaný spotrebiteľ mal rozhodovať o tom, kto dostane prístup k jeho údajom týkajúcim sa súkromnej služby eCall registrovanej vo vozidle;

Ostatné súvisiace oblasti

38.  zdôrazňuje, že systém eCall využíva technické komponenty (satelitné určovanie polohy, možnosti spracovania a komunikácie), ktoré by takisto mohli tvoriť základ niekoľkých ďalších aplikácií a služieb palubného systému;

39.  domnieva sa, že na zabezpečenie otvorenej voľby pre spotrebiteľov musí byť palubný systém eCall k dispozícii bezplatne a bez diskriminácie pre všetky zainteresované strany, ako sú dodávatelia vybavenia pre služby súvisiace s predajom náhradných dielov, pre opravovne a pre nezávislých poskytovateľov služieb, cestná služba a súvisiace služby; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vytvorenie systému eCall na interoperabilnej a otvorenej platforme pre budúce palubné aplikácie a služby s cieľom podporiť inovácie a oživiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v oblasti informačných technológií na svetových trhoch; zdôrazňuje, že tieto aplikácie a služby zostávajú nepovinné;

40.  domnieva sa, že otvorená voľba pre spotrebiteľov a otvorený prístup pre poskytovateľov služieb by sa mali stať súčasťou konštrukčných kritérií palubnej platformy výrobcov pôvodných zariadení a že príslušné palubné rozhrania by sa mali normalizovať s cieľom umožniť spravodlivú hospodársku súťaž a podporiť inovácie na európskom trhu s telematikou;

41.  zdôrazňuje, že bude nevyhnutné, aby akékoľvek ďalšie služby, ktoré sa budú využívať vo vozidlách – najmä počas jazdy –, boli v súlade s jasnými normami bezpečnosti a ochrany súkromia, pokiaľ ide o osobné údaje, a aby sa meral a kontroloval súlad s uvedenými normami;

42.  pripomína, že Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS) a systém Galileo, môžu významne prispieť k riadeniu cestnej premávky a zásahov v núdzových situáciách, a preto je potrebná informačná kampaň na podporu väčšieho využívania možností, ktoré tento systém ponúka, pokiaľ ide o používanie systému eCall;

43.  domnieva sa, že členské štáty by mali poskytovať možnosť na zabudovanie filtrovacích systémov eCall pre strediská tiesňového volania, ktoré umožňujú identifikáciou naliehavých hovorov, a tým zabraňujú preťažovaniu telefonických stredísk, ale zároveň sa zvyšuje efektívnosť tiesňových služieb; domnieva sa, že toto úsilie by mala podporovať Komisia;

44.  vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou pripravili a rozbehli vnútroštátne pilotné programy na zavedenie automatického palubného systému tiesňového volania (eCall) s cieľom identifikovať možné problémy a pripraviť cestu na povinné zavedenie systému vo všetkých členských štátoch v roku 2015;

45.  žiada, aby vo všetkých vozidlách bolo k dispozícii štandardné rozhranie systému eCall takzvané „tlačidlo eCall“, ktoré bude ľahko identifikovateľné aj pre osoby so zdravotným postihnutím, aby sa predišlo nedorozumeniam a možnému zneužitiu systému; vyzýva Komisiu a európske štandardizačné orgány, aby navrhli harmonizovanú normu pre tieto manuálne spúšťacie mechanizmy;

46.  vyzýva Komisiu, aby posúdila možné vplyvy systému eCall na výdavky systémov verejného zdravotníctva; v tejto súvislosti žiada členské štáty, aby sa zhodli na harmonizovanej definícii závažných zranení;

47.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoje činnosti súvisiace s poskytovaním rozsiahlych praktických informácií počas vývoja cielenej a ďalekosiahlej komunikačnej stratégie a s realizáciou koordinovaných kampaní na zvyšovanie povedomia, ktoré sa týkajú systému eCall a jeho výhod, používania a funkcií, ako aj z hľadiska bezpečnosti občanov EÚ, s cieľom zlepšenia porozumenia verejnosti o týchto tiesňových službách a jej dopytu po nich, ako aj minimalizácie rizika zneužitia či neporozumenia týchto služieb;

48.  odporúča, aby Komisia zabezpečila, že služba eCall bude interoperabilná s inými podobnými palubnými službami tiesňového volania, podporovanými v susedných regiónoch, napríklad so službou ERA-GLONASS;

o
o   o

49.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011, s. 46.
(2) Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2011)0453.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0408.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2011)0519.
(7) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 13.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2011)0306.
(9) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s.50.
(10) Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s. 45.
(11) Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 220.
(12) Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 268.
(13) Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 609.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia