Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2288(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0190/2012

Внесени текстове :

A7-0190/2012

Разисквания :

PV 02/07/2012 - 25
CRE 02/07/2012 - 25

Гласувания :

PV 03/07/2012 - 6.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0275

Приети текстове
PDF 336kWORD 126k
Вторник, 3 юли 2012 г. - Страсбург
Привлекателност на инвестициите в Европа
P7_TA(2012)0275A7-0190/2012

Резолюция на Европейския парламент от 3 юли 2012 г. относно привлекателността на инвестициите в Европа (2011/2288(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално членове 3, 4, 49, 50, 119, 219 и 282 от него,

–  като взе предвид предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (COM(2011)0121),

–  като взе предвид Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия и Насоките за мултинационалните предприятия (актуализирана версия от 25 май 2011 г.),

–  като взе предвид доклада Monti, озаглавен „Нова стратегия за единния пазар“, публикуван на 9 май 2010 г.,

–  като взе предвид Доклада относно световните инвестиции от 2011 г. на Конференцията на ООН за търговия и развитие,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към цялостна европейска политика в областта на международните инвестиции“ (СOM(2010)0343),

–  като взе предвид Работната програма на Комисията за 2012 г. (COM(2011)0777),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 3133-то заседание на Форума по въпросите на единния пазар,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната(2),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси(4),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1177/2011 на Съвета за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1311/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения(6),

–  като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки(7),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал (COM(2011)0860),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат (COM(2011)0453),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Годишен обзор на растежа за 2012 година“ (COM(2011)0815),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – “Заедно за нов тип икономически растеж' (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (COM(2010)2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно план за действие за улесняване достъпа на МСП до финансиране (COM(2011)0870),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския съвет за 2011 г. за пречките пред търговията и инвестициите (COM(2011)0114),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2011 г. относно бариерите пред търговията и инвестициите(8),

–  като взе предвид предложението за директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО (COM(2011)0594),

–  като взе предвид зелената книга на Комисията относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации (COM(2011)0818),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите относно бюджета за стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0500, част I и II),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно въздействието на временните правила за държавна помощ, приети в контекста на финансовата и икономическа криза (SEC(2011)1126),

–  като взе предвид доклада на Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Комисията, озаглавен „Развитие на пазара на труда в Европа, 2011 г.“,

–  като взе предвид докладите на ОИСР, СТО и Конференцията на ООН за търговия и развитие относно търговските и инвестиционните мерки на Г-20 (от средата на октомври 2010 г. до април 2011 г.),

–  като взе предвид проучването на банковото отпускане на заеми в еврозоната на Европейската централна банка за януари 2012 г.,

–  като взе предвид макроикономическите прогнози за еврозоната на Европейската централна банка (декември 2011 г.),

–  като взе предвид доклада на Европейската централна банка относно финансовата интеграция в Европа (май 2011 г.),

–  като взе предвид политическата рамка за инвестиции (ПРИ) на ОИСР,

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (2014‐2020 г.) (COM(2011)0834),

–  като взе предвид своята позиция от 19 април 2012 г. относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)(9),

–  като взе предвид доклада на Комисията „Бизнес динамика: създаване и прехвърляне на предприятия и банкрут“ (януари 2011 г.),

–  като взе предвид доклада на Световната банка „Условия за стопанска дейност през 2012 г.: извършване на стопанска дейност в един по-прозрачен свят“,

–  като взе предвид съобщението от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавено: „Еразъм за всички: Програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт“ (COM(2011)0787),

–  като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Междинна оценка на пилотния проект/подготвителното действие “Еразъм за млади предприемачи (2011 г.)„,

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки (COM(2011)0896),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по регионално развитие (A7-0190/2012),

A.  като има предвид, че икономическата, финансовата и фискалната криза в ЕС увеличи значително икономическите и социалните различия между държавите членки и регионите, което доведе до неравномерно разпределяне в рамките на Европейския съюз на входящите и изходящите инвестиции;

Б.  като има предвид, че е необходимо да се установи последователна рамка на стабилност в паричната, фискалната и търговската политики с цел улесняване притока на преки инвестиции във всички държави членки и региони на ЕС, като по този начин се спомогне за коригиране на макроикономическите дисбаланси в ЕС;

В.  като има предвид, че на неформалната среща на членовете на Европейския съвет на 23 май 2012 г. беше подчертана необходимостта от мобилизиране на политиките на ЕС за пълна подкрепа на растежа, увеличаване на усилията за финансиране на икономиката чрез инвестиции и укрепване на създаването на работни места;

Г.  като има предвид, че според последната междинна прогноза на Комисията ЕС страда от слаб растеж, а очакваните равнища на растеж ще се различават значително в различните държави – членки на Съюза, като ще бъдат влошавани от непрестанната несигурност и липсата на доверие на потребителите и доверие в пазара;

Д.  като има предвид, че Съюзът следва да използва силните си страни като високия стандарт на потребление, образованието и качеството на живот, капацитета за научни изследвания и иновации, високата ефективност и производителност на труда, както и благоприятната и мотивираща бизнес среда, за да се справи с фискалната криза и да повиши растежа и заетостта;

Е.  като има предвид, че финансирането на публичния дълг на държавите членки поглъща ресурси за инвестиции, растеж и заетост, а изтичането на капитали от определени държави членки към други държави членки, както и към определени трети държави, може да допринесе за влошаване на състоянието на платежния баланс на ЕС;

Ж.  като има предвид, че банковите заеми като най-важен източник на финансиране в еврозоната, с обем повече от капиталовите финанси и облигациите взети заедно, докато в САЩ и други части на света банковите заеми представляват по-малък процент от общото финансиране, са силно засегнати от последните събития;

З.  като има предвид, че потенциалът за растеж, осигурен от сектори като например екологосъобразните технологии, здравеопазването и грижите, образованието и социалната икономика, може да стартира и да движи инвестиционния процес, като му даде тласък чрез увеличаване на взаимното търсене;

И.  като има предвид, че е необходимо да се наблюдава и преразглежда въздействието и прилагането на финансовото регулиране в ЕС с цел да се гарантира, че то не създава ненужни административни тежести и не потиска преките чуждестранни инвестиции в ЕС;

Й.  като има предвид, че според последния доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие ЕС все още има стабилен капацитет за привличане на преки чуждестранни инвестиции;

К.  като има предвид, че вътрешните инвестиции в границите на Съюза могат да разширят значително пазарите за преки чуждестранни инвестиции чрез подобряване на устойчивата инфраструктура за стопанска дейност, образование, научни изследвания и развитие;

Л.  като има предвид, че инвестициите се състоят от два стълба – публични и частни инвестиции, и че частният инвестиционен стълб се състои от вътрешни и чуждестранни инвестиции;

М.  като има предвид, че за борбата с прекалената зависимост от вноса на петрол, газ и други невъзобновяеми източници, са необходими големи инвестиции в енергия от възобновяеми източници и в енергийна и ресурсна ефективност;

Н.  като има предвид, че рисковете, свързани с европейския държавен дълг и рефинансирането, както и недостатъците и пречките пред търговията и доизграждането на вътрешния пазар, включително нетарифните бариери и ограниченията, свързани с данните, могат да намалят значително способността на ЕС да привлича както европейски, така и международни инвеститори;

О.  като има предвид, че основните предизвикателства по отношение на конкурентоспособността и предприемачеството, които все още стоят пред предприятията от Съюза, са трудности, свързани с достъпа до финансиране за МСП; слаб предприемачески дух (едва 45 % от европейските граждани биха желали да бъдат самостоятелно заети лица, докато в САЩ например техният дял е 55 %); бизнес среда, която не допринася за създаването на нови предприятия и растеж, характеризира се с трайна регулаторна разпокъсаност и административни пречки; ограничен капацитет на МСП за приспособяване към икономика с ефикасно използване на енергията и ресурсите и за разширяване на дейността им към пазари извън тяхната държава както в рамките на единния пазар, така и извън него;

П.  като има предвид, че съгласно последния индекс на Световната банка „Извършване на стопанска дейност“ („Doing Business“) държавите ‐ членки на ЕС, са само 40 % (а членовете на еврозоната едва 26 %) от 35-те водещи страни по отношение на предприемачеството на световно равнище;

Р.  като има предвид, че, както е посочено в доклада на Комисията за механизма за предупреждение (COM(2012)0068), националните бюджетни ограничения и високият процент на безработица подчертават необходимостта, особено по отношение на салдата по текущата сметка, пазарния дял в износа и частния и публичния дълг, от въвеждане на ефективни структурни реформи за подобряване на бизнес средата, като в същото време се намали бюрокрацията и се оптимизира добавената стойност на структурните фондове и дейностите на Европейската инвестиционна банка, особено в страните, в които се провежда европейската политика за съседство;

С.  като има предвид, че добре насочените социални инвестиции са изключително важни, за да се осигури високо равнище на заетост в дългосрочен план, да се стабилизира икономиката, да се укрепи човешкият капитал и да се повиши конкурентоспособността на ЕС;

Т.  като има предвид, че тенденциите в преките чуждестранни инвестиции са един от основните показатели, използвани в таблицата с показатели на Комисията за наблюдение на макроикономическите дисбаланси;

У.  като има предвид, че проучвания на Програмата на ООН за околната среда и МОТ сочат, че инвестициите във формиране на човешки капитал са изключително важни за привличане на инвестиции в секторите на екологосъобразната икономика и за използване на техния голям потенциал за растеж;

Ф.  като има предвид, че потоците от преки чуждестранни инвестиции в ЕС, особено ако са насочени по такъв начин, че да намаляват различията между държавите членки, оказват положително въздействие върху реалната икономика и платежния баланс, конкурентоспособността, заетостта и социалното сближаване, но също така играят ролята на положителен стимул за технологично развитие, иновации, подобряване на уменията и мобилност на работната сила;

Х.  като има предвид, че определянето на годишни национални подцели, обхващащи областите, които са в основата на привлекателната и конкурентна среда за международните инвеститори в съответствие с параметрите на ОИСР, ще помогне да се насочи вниманието към националните слаби и силни страни, както и към възможностите за целева намеса;

Ц.  като има предвид, че целта на еврозоната и на ЕЦБ да се поддържа инфлация в еврозоната от малко под 2 % допринася за създаването на рамка на стабилност, която подпомага привличането на инвестиции;

Ч.  като има предвид, че развитието на европейски пазар на облигации до голяма степен зависи от разширяването на инвестиционната основа;

Ш.  като има предвид, че в предложението за създаване на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) Комисията не разширява обхвата на хармонизацията, така че да обхване корпоративните данъчни ставки, за които се предвижда да останат в сферата на компетентност на държавите членки, и като има предвид, че са необходими допълнителни стъпки, за да бъде данъчната система на Съюза по-прозрачна и не толкова сложна за чуждестранните инвеститори, като същевременно се координират данъчните системи в цяла Европа;

Щ.  като има предвид, че търговският протекционизъм настъпва по целия свят, ето защо ЕС, като пазарен лидер по отношение на входящите чужди инвестиции, следва да продължава преговорите за споразумения за свободна търговия, като насърчава откритата и справедлива търговия, както и международните стандарти в областта на социалната закрила и опазването на околната среда, когато защитава своите конкурентни търговски предимства;

АА.  като има предвид, че в Европейския съюз все още съществуват значителни пречки по отношение предоставянето на трансгранични услуги, което възпрепятства функционирането на свободния пазар;

АБ.  като има предвид, че в съответствие с Договорите за ЕС общата търговска политика, включително преките чуждестранни инвестиции, е от изключителната компетентност на ЕС и като има предвид, че в тази област Европейският парламент и Съветът работят на равни начала, тъй като се прилага обикновената законодателна процедура;

1.  Подчертава, че ЕС все още е водещата световна дестинация за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и като такава следва да продължава да отговаря на очакванията на държавите инвеститори и бенефициери, като същевременно се придържа към по-широките цели на икономическата и социалната политика и политиката в областта на околната среда на ЕС и съответно защитава водещата си позиция на европейско и национално равнище;

2.  Счита, че политиката на сближаване е от решаващо значение за справянето с макроикономическите и регионалните дисбаланси на равнището на ЕС и следва да бъде основната политика на вътрешния пазар за повишаване на конкурентоспособността, производителността, растежа и създаването на работни места, които на свой ред имат потенциала да увеличат привлекателността на инвестирането в ЕС; подчертава, че посредством инвестиции по линия на политиката на сближаване в инфраструктура и необходимите за пазара на труда умения значително може да се повиши привлекателността за бъдещи инвеститори;

3.  Настоятелно призовава Комисията да подобри международното регулаторно сътрудничество, включително в рамките на многостранни форуми, както и конвергенцията на регулаторните изисквания въз основа на международните стандарти и където това е възможно, да започне регулаторен диалог за справяне със съществуващи или възможни бъдещи пречки пред търговията с оглед ограничаване на споровете и свързаните с тях търговски разходи;

4.  Счита, че фискалната консолидация и стабилизация и доизграждането на вътрешния пазар следва да се извършват, като се осигурява оценка на добавената стойност, която могат да предложат те; счита, че тясното сътрудничество между икономическите органи, както и по-голямото взаимно допълване на икономиките на ЕС, следва да съдейства за намаляване на регионалните различия по отношение на преките чуждестранни инвестиции с цел укрепване на европейската промишлена основа и насърчаване на устойчиво дългосрочно икономическо развитие, като последното е изключително важна предпоставка за успешна и ефективна фискална консолидация;

5.  Подчертава, че е особено важно да се поддържа интересът на стратегическите европейски инвеститори за осъществяване на тяхната дейност в ЕС, като се има предвид, че в комбинация с по-широката световна финансова и икономическа криза, отрицателната нагласа и несигурността, породени от кризата на дълга и липсата на бързи ответни действия принуждават инвеститорите да намалят експозициите си в региона; подчертава, че липсата на координирани дългосрочни вътрешни инвестиции ще навреди значително на бъдещата инвестиционна привлекателност на ЕС за тези инвеститори; признава, че многостепенният подход на управление с участието на местните общности на съответните етапи е много важен, за да се гарантира, че инвестициите са насочени към удовлетворяване на специфичните потребности на всеки регион и на всяка държава членка;

6.  Призовава Комисията да изготви съобщение относно привлекателността за инвестиране в Европа на фона на нейните основни партньори и конкуренти, като посочи основните предимства и слабости на ЕС като инвестиционна среда, и да предложи интегрирана стратегия, включваща специфични политики и препоръки, както и законодателни предложения, ако това е целесъобразно, за подобряване на инвестиционната среда на ЕС;

7.  Счита, че ЕС следва да използва изцяло позицията си на най-голям единен пазар в света (включително своя висок стандарт на живот, висока производителност на труда, правна сигурност и капацитет за научни изследвания и иновации), чуждестранен инвеститор и търговец в процеса на преодоляване на фискалната криза, и подчертава необходимостта от по-ефикасни инструменти и методи, нови механизми за финансиране и инвестиционни схеми, като например облигациите за проекти на ЕС, които биха могли да използват конкурентните предимства на Европа и взаимното допълване между нейните държави членки за постигане на целите на стратегията за растеж „Европа 2020“, с цел справяне с рецесията и предизвикателствата на забавения растеж;

8.  Настоятелно призовава ЕС да въведе инвестициите като основен елемент във всички водещи инициативи в рамките на стратегията „Европа 2020“, за да отговори на крайната необходимост от растеж и заетост, и да използва техния голям принос за справяне с фискалната криза; призовава по-специално Комисията и държавите членки да разработят амбициозна, екологично ефективна и устойчива промишлена стратегия на ЕС с цел възстановяване на производствения капацитет в целия ЕС и създаване на висококачествени работни места в рамките на ЕС;

9.  Подчертава по-специално огромния потенциал за привличане на преки чуждестранни инвестиции чрез насърчаване на образованието, научните изследвания и развитието и създаването на работни места в областите, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове, развитие на възобновяемите източници на енергия и увеличаване на енергийната ефективност с цел постигане на целите за 2020 г. и превръщане на ЕС в световен лидер в областта на екологосъобразните технологии;

10.  Припомня, че останалите непроменени чрез устойчиво финансиране или дори намалени публични инвестиции поради фискалната криза в най-важните сектори като здравеопазването, образованието, научните изследвания и инфраструктурите биха могли да окажат отрицателно въздействие на конкурентоспособността и привлекателността за инвеститорите, особено ако това се превърне в дълготраен модел; ето защо съществува необходимост от устойчиво повишаване на публичните инвестиции;

11.  Подкрепя наскоро предложената програма „Еразъм за всички“, чрез която могат да бъдат увеличени значително средствата за мобилност и развитие на знания, обучение и придобиване на умения, с цел да се подпомогне личностното развитие и перспективите за заетост на младите хора, като по този начин се допринесе за укрепване на човешкия потенциал и за решаване на проблема с високия процент младежка безработица в Европа; подкрепя „Еразъм за предприятията“, и по-специално програмата за обмен „Еразъм за млади предприемачи“, които ще насърчат започването на стопанска дейност, трансграничния трансфер на знания, сътрудничеството между малките дружества, иновациите и създаването на работни места;

12.  Предлага да се подобри и разшири статистическата база данни за преки инвестиции в съответствие с международните модели на ОИСР и Световната банка и да се приемат допълнителни инвестиционни цели и показатели на национално равнище (градска среда, социална инфраструктура), така че да се подчертае постигнатият напредък към привлекателна инвестиционна среда, като същевременно се направи оценка на инвестиционните политики и тяхното положително въздействие върху реалната икономика и заетостта в различните страни и региони;

13.  Счита, че всяка стратегия, насочена към привличането на чужди и местни инвестиции, следва да бъде свързана със доизграждането на вътрешния пазар, трансграничните инвестиции и потоци, отворените пазари, по-добрия пазарен достъп и лоялната конкуренция за свободните професии, предвид броя и разнообразието на новите възможности; във връзка с това счита, че ЕС следва да насърчава трансевропейските мрежи и мобилността на работниците, студентите и научните изследователи и да засилва сътрудничеството и взаимното допълване на икономиките на ЕС;

14.  Подчертава неотложната необходимост да се намалят данъчните бариери за трансграничните работници и работодатели, за да се улесни мобилността на гражданите и да се насърчат трансграничните инвестиции;

15.  Призовава ЕС да преговаря на световно равнище и в рамките на СТО, Г-20 и Г-8 за създаването на общи правила, които да гарантират лоялна конкуренция и равнопоставени условия в контекста на международните макроикономически дисбаланси, свързани с финансовото регулиране и данъчното облагане, за да защити конкурентоспособността на ЕС и да гарантира зачитане на социалните цели и целите в областта на околната среда на Съюза; призовава Съюза да бъде решителен в преговорите и при сключването на всеобхватни споразумения за свободна търговия (ССТ) с основните партньори като инструмент за отваряне на нови пазари за стоки и услуги, за увеличаване на инвестиционните възможности, улесняване на откритата и лоялна търговия и насърчаване на по-предсказуема политическа среда; подчертава, че е важно да се постигне напредък в преговорите за данък върху финансовите сделки в световен мащаб;

16.  Счита, че създаването на специална Европейска обсерватория за преки чуждестранни инвестиции в рамките на Европейската комисия би могло да допринесе за засилване на координацията на политиките на държавите членки в тази област и същевременно да осигури по-добър мониторинг на предприетите политики, включително макроикономическото им въздействие, с цел популяризирането на Европа като инвестиционна дестинация;

17.  Призовава Комисията да засили координацията на икономическите, данъчните и социалните политики на държавите членки с цел привличане на чуждестранни инвестиции, като взема предвид икономическите и социалните различия, които се наблюдават между членовете на еврозоната и между държавите ‐ членки на ЕС;

18.  Счита, че ЕС и държавите членки следва да предприемат мерки най-вече за по-добро използване на структурните фондове и на Кохезионния фонд като катализатор за привличане на допълнително финансиране от ЕИБ, ЕБВР, други международни финансови институции и частния сектор, като в същото време насърчават инвестиции, основаващи се на публично-частни партньорства (ПЧП) като облигациите за проекти на ЕС; отбелязва, че МСП могат да имат особено голяма полза от инвестициите, които подобряват капацитета, инфраструктурата и човешкия капитал; признава потенциала на разширяването на обхвата на иновативните финансови инструменти, така че да се използват по-ефективно като достъп до финансиране в допълнение към традиционните финансови методи; подчертава, че револвиращият характер на финансовите инструменти и гъвкавият подход за тяхното интегриране на регионално равнище биха могли да доведат до мултиплициращ ефект за бюджета на ЕС, да насърчат публично-частните партньорства, да отворят алтернативни източници на финансиране и да осигурят важен нов поток от средства за стратегически инвестиции, подкрепяйки дългосрочни устойчиви инвестиции в период на финансови ограничения;

19.  Приветства дългосрочните операции по рефинансиране (ДОР) на ЕЦБ; призовава ЕЦБ да действа решително, за да се справи с настоящата криза с държавния дълг в еврозоната, като поддържа ценовата стабилност и в същото време ограничава разпространението в реалната икономика и инвестициите на отрицателните последици, които биха могли да възникват вследствие на проблемите с ликвидността на банковия сектор; счита, че банковият сектор трябва да предприеме необходимите стъпки за преодоляване на структурната си слабост по отношение на рисковете, свързани с дългосрочната ликвидност, с цел да се възстанови доверието на инвеститорите и съответно да се избегне необходимостта от толкова мащабна намеса от страна на ЕЦБ в бъдеще; счита, че оперативната рамка на банките следва да се оформя по такъв начин, че част от безвъзмездните средства да се предоставят за цели на развитието и за подпомагане на малките и средните предприятия;

20.  Счита, че предстоящата реформа на Директивата за капиталовите изисквания следва да гарантира, че увеличаването на капиталовите резерви за насърчаване на дългосрочната стабилност на банковия сектор не възпрепятства банките да вливат ликвидност в реалната икономика, което е жизненоважно за инвестициите;

21.  Подчертава необходимостта от задълбочаване на европейските капиталови пазари с цел да се гарантира достъп до финансиране от източници, различни от банките;

22.  Отбелязва новите предложения на Комисията за подобряване на регулирането на пазара на агенциите за кредитен рейтинг, най-вече за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг и координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и на Директива 2011/61/ЕС относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове по отношение на прекомерното разчитане на кредитния рейтинг и подчертава необходимостта от предприемането на допълнителни стъпки, за да се осигури здравословна бизнес среда и лоялна конкуренция;

23.  Призовава Комисията да направи оценка на все още съществуващите редица пречки, които възпрепятстват предоставянето и получаването на трансгранични услуги в отделните държави членки;

24.  Отбелязва значението на предложенията на Комисията за осъвременяване на европейския пазар на обществените поръчки; подчертава, че динамичният общоевропейски пазар на обществените поръчки може да осигури на европейските дружества важни бизнес възможности и да допринесе значително за стимулиране на една конкурентоспособна европейска промишленост, както и за привличане на инвестиции и насърчаване на икономически растеж;

25.  Изразява тревога относно тенденцията на институционалните инвеститори от еврозоната да се отказват от акциите в еврозоната и да се насочват към акции, емитирани в други части на света с оглед на (i) нарастващата им роля във финансовия сектор на еврозоната и (ii) спада на общия дял на притежаваните от инвестиционни фондове акции и други дялови участия, емитирани от жители на еврозоната, от 26 % през 2009 г. на 23 % през 2010 г.;

26.  Подчертава ролята на държавните инвестиционни фондове от трети държави и значението на укрепването на принципите на прозрачност и отчетност, с цел да се насърчава взаимодействието между ЕС и държавните инвестиционни фондове;

27.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават институционалните инвеститори да участват в европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество и да премахнат ограниченията върху предлагането на финансиране на рисков капитал за малки и средни предприятия;

28.  Счита, че трансграничното предприемачество предлага значителни ползи както за регионите на ЕС, като допринася за тяхното икономическо развитие, така и за отделните предприятия, като им предлага възможности за достъп до нови и по-големи пазари и източници на доставки, а също така и до капитал, труд и технологии;

29.  Изразява тревога относно високите проценти на младежката безработица, които се наблюдават в редица държави членки, и отрицателните перспективи по отношение на заетостта; отбелязва с тревога ограничените възможности на Европейския съюз да привлича висококачествен човешки капитал, като в същото време се наблюдава значителен поток на човешки капитал към страните от третия свят; признава, че Европейският съюз притежава голям потенциал по отношение на висококачествения човешки капитал и призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия за справяне с младежката безработица чрез програми и конкретни действия на европейско и национално равнище; във връзка с това приветства декларацията на Европейския съвет, призоваваща държавите членки да въведат национални схеми, подобни на „гаранцията за младежта“, и настоява държавите членки да отговорят на този призив с бързи и конкретни действия на национално равнище, така че да гарантират на младите хора достойни работни места, образование или (пре-)квалификация; счита, че Европейският съюз следва да увеличи своите усилия за постигане на целите за заетост на стратегията „ЕС 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в това число намаляване на данъците с цел привличане на повече инвестиции в трудоемките сектори на икономиката;

30.  Посочва предизвикателството пред Съюза като цяло и пред отделните държави членки по отношение на застаряващото население; настоятелно призовава държавите членки да разработят последователни стратегии за справяне с демографското предизвикателство, компенсирайки евентуалните отрицателни последици;

31.  Подкрепя целите на Съюза за иновации; призовава държавите членки да насочат инвестиции към образованието, научните изследвания и иновациите предвид средносрочните и дългосрочните положителни последици, които те могат да окажат върху растежа и развитието; подкрепя интелигентната специализация като важен принцип на политиката и концепция за иновативна политика и по-стабилни връзки между научните изследвания и предприемачеството в области като екологосъобразните технологии;

32.  Подчертава, че борбата с укриването на данъци следва да бъде водещ приоритет за Европейския съюз, особено в настоящата ситуация на криза, когато укриването на данъци представлява голяма загуба за националните бюджети, а извънредните приходи биха могли да се използват за увеличаване на публичните инвестиции; посочва необходимостта да се гарантират безпрепятствено сътрудничество и координация между Комисията и държавите членки за борба с двойното данъчно облагане, двойното освобождаване от данъчно облагане, данъчните измами, укриването на данъци и дъмпинга и използването за незаконни цели на териториите, представляващи данъчен рай; по-общо, призовава за по-добра фискална координация както по отношение на приходите, така и по отношение на разходите, в това число безпрепятствено сътрудничество и координация между данъчните системи на държавите членки, както и за намаляване на големите административни тежести и високите разходи за привеждане в съответствие с данъчните разпоредби, на които са подложени европейските предприятия и които действат като демотивиращ фактор за инвестиране в Европейския съюз; приветства своята позиция относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и очаква приемането на директивата от Съвета;

33.  Посочва, че трудностите във връзка с достъпа до финансиране остават един от основните проблеми за МСП; изразява особена тревога поради факта, че стабилни предприятия не успяват да получат финансирането, на което разчитат; призовава Комисията и държавите членки възможно най-бързо да предприемат действия и да приложат регулаторни мерки за улесняване на финансирането на МСП съгласно предложеното в Плана за действие на ЕС за улесняване на достъпа на МСП до финансиране; подчертава, че растежът на местно равнище често се поддържа от МСП и социалните предприятия, а финансирането по политиката на сближаване чрез стабилен подход на многостепенно управление може да гарантира, че МСП и социалните предприятия реализират своя потенциал и продължават да имат ценен принос за конкурентоспособността на ЕС;

34.  Подчертава необходимостта от всеобхватен преглед на икономическото въздействие на финансовото регулиране на ЕС, за да се гарантира, че изпълнението е съразмерно и не потиска инвестициите;

35.  Приветства предложената от Комисията Програма за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) за периода 2014‐2020 г. като средство за поощряване на предприемаческата култура и за насърчаване на създаването на МСП, най-вече в нови сектори като услугите на социалните медии, екологосъобразната икономика и туризма;

36.  Призовава за ново, ефикасно законодателство в областта на обявяването в несъстоятелност, включително инструменти за ранно предупреждение, за да се насърчи прилагането на политика на предоставяне на втора възможност, насочена към стимулиране на предприемачеството и повторното започване на стопанска дейност, тъй като „вторият шанс“ не е достатъчно застъпен в националните законодателства; подчертава значението на засилването на връзките между предприемачите и започващите отново стопанска дейност, за да се поощри „вторият шанс“, както и необходимостта да се решат трудностите по отношение на финансирането на започващите отново стопанска дейност;

37.  Призовава Съюза да използва изцяло възможностите за инвестиции във и извън ЕС, които възникват в резултат на Европейската политика за съседство и макрорегионалните стратегии;

38.  Призовава Комисията да включи в таблицата за оценка всички подходящи показатели за измерване на макроикономическите дисбаланси и тяхното въздействие върху регионите на ЕС;

39.  Припомня, че е важно да се продължи развитието на партньорствата, насочени към сектора на околната среда, които привличат все повече интереса на инвеститорите, като се имат предвид ресурсите и капацитета на ЕС;

40.  Приветства факта, че през 2011 г. броят на дружествата, желаещи да инвестират в ЕС, се е увеличил с 5 %; при все това изразява съжаление, че средният брой на новите работни места, създадени за всеки отделен инвестиционен проект, е останал непроменен;

41.  Призовава Комисията и държавите членки да прилагат Европейския план за действие за електронно управление, чрез който могат да предоставят – включително на дружествата – по-ефективни и по-евтини услуги за електронно управление, както на местно, така и на трансгранично равнище;

42.  Настоява, с цел привличане на повече инвестиции, че е необходимо ЕС и държавите членки:

   а) да се възползват от историческото наследство на ЕС, като насърчават културните индустрии, спорта и туризма като развиващи се и привлекателни пазари;
   б) да насърчават трансатлантическата икономика в качеството й понастоящем на наш основен партньор по отношение на търговията и преките чуждестранни инвестиции, като се възползват по-добре от движението на квалифицирана работна сила между двата континента и се основават на потенциала за укрепване на иновативната икономика;

43.  Приветства предложението на Комисията за програма, съсредоточена върху конкурентоспособността на предприятията и МСП; приветства увеличаването в последно време на рисковия капитал и на капитала от частни инвеститори в много държави членки, но отново заявява, че ЕС следва допълнително да опрости нормативната уредба и достъпа до финансиране за МСП и други икономически участници чрез насърчаване на ефективна система за рисков капитал и капитал от частни инвеститори в целия ЕС и засилване на ролята на частните и публичните капиталови инвестиции във финансирането на корпоративния растеж в дългосрочен план; призовава Комисията да си сътрудничи по-активно с международните финансови институции при създаването на иновативни механизми за финансиране на МСП;

44.  Подчертава колко е важно да се насърчават стандарти, които подпомагат развитието на иновациите в нови продукти и услуги, доизграждането на вътрешният пазар и привличането на инвестиции в ЕС, както и да се хармонизират европейските с международните стандарти;

45.  Отново отправя предложение Комисията, в сътрудничество с ЕИБ (предвид качеството на човешките ресурси, с които разполага ЕИБ, и опита й във финансирането на големи инфраструктурни проекти), да започне процес на стратегически анализ на финансирането на инвестициите, без да се изключва нито една възможност, включително безвъзмездни помощи, освобождаване на средства, внесени от държавите членки в капитала на ЕИБ, средства, внесени от ЕС в капитала на ЕИБ, заеми, иновативни инструменти, финансови механизми, пригодени за дългосрочни проекти с по-бавна възвращаемост, развитие на системи за гарантиране, създаване на инвестиционен раздел в бюджета на ЕС, финансови консорциуми между европейски, национални и местни органи и публично-частни партньорства;

46.  Приветства емблематичните инициативи на „Европа 2020“, озаглавени „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията “, „Съюз на иновациите“ и „Европа за ефективно използване на ресурсите“, и отбелязва, че стратегията „Европа 2020“ ще спомогне инвестициите в ЕС да станат по-привлекателни, да се създадат работни места в ЕС и да се запази неговата конкурентоспособност в международен план;

47.  Подчертава, че при настоящото ниско равнище на растеж и високо равнище на безработица политиката на сближаване на ЕС има значителен принос за европейската икономика, както и за европейските научни изследвания и иновации, и представлява най-голямата разходна позиция в бюджета на ЕС за инвестиции в реалната икономика, като укрепва икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на регионалните различия и като осъществява стратегия на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, която предлага забележителен ефект на лоста за публичните и частните инвестиции, на равнище ЕС и на национално, регионално и местно равнище;

48.  Подчертава, че дискриминационният подход към големите предприятия може да възпрепятства иновациите и да намали конкурентоспособността на другите дружества от ЕС, по-специално МСП, като ги изключи от жизненоважни глобални партньорства в съвместни проекти за иновации и като намали достъпа им до модерни технологии;

49.  Подкрепя икономическата обосновка за прилагане на ориентирана към местните/регионалните условия политика за развитие, в основата на която стои идеята, че интересът към по-слабо развитите региони на Съюза може да се увеличи, ако те са в състояние да предложат конкурентни сравнителни предимства (подходяща инфраструктура, квалифицирани човешки ресурси и др.), както и стабилен набор от стимули; в този контекст призовава Комисията да подкрепи държавите членки и регионите при осъществяването на техните политики за стимулиране на инвестициите, по-специално що се отнася до дългосрочните инвестиции с акцент върху инфраструктурните проекти, включително на трансгранично равнище; със съжаление отбелязва, че по-слабо развитите региони в ЕС все повече губят своята привлекателност за сметка на трети държави; призовава компетентните органи да изготвят проект на спешни мерки, насочени към задържането на настоящите инвестиции и привличането на нови;

50.  Подчертава, че ЕС притежава изключителен потенциал в градовете си и че големите проекти за градска инфраструктура и иновативни бизнес паркове са най-привлекателни за инвестиции; настоятелно призовава държавите членки да предприемат широкомащабни инвестиции в инфраструктура, нови технологии и научни изследвания и развитие, включително в системи за многомодален транспорт, за да подобрят условията на живот и конкурентоспособността на европейските градове, развивайки техните традиционни силни страни, като гарантират, че тези инвестиции не са в ущърб на истинското териториално сближаване и балансираното развитие на селските райони;

51.  Подчертава, че е необходимо научните изследвания и образованието не само да се разпространяват и прилагат на местно равнище, но и да се инвестира в тях на това равнище. Това означава, че е необходимо наличният човешки потенциал – на научните изследователи и академичните среди на местно равнище, да се използва напълно, за да се привличат вътрешни и преки чуждестранни инвестиции. В този контекст е важно да се отбележи и мобилността на човешкия елемент: учители, изследователи и студенти;

52.  Счита, че по-слаборазвитите региони следва да продължат да се възползват от значителен дял от финансирането от Съюза, за да предоставят на инвеститорите други местни конкурентни предимства освен по-ниските разходи за труд;

53.  Отбелязва необходимостта от укрепване на инфраструктурата за засилване на регионалното сближаване и конкурентоспособността на регионите; в този контекст подчертава значението на трансевропейските мрежи и използването на допълнителни финансови инструменти като облигациите за проекти и публично-частните партньорства;

54.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8.
(3) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.
(4) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.
(5) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.
(6) ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 5.
(7) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41.
(8) Приети текстове, P7_TA(2011)0565.
(9) Приети текстове, P7_TA(2012)0135.

Правна информация - Политика за поверителност