Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0266(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0161/2011

Indgivne tekster :

A7-0161/2011

Forhandlinger :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Afstemninger :

PV 04/07/2012 - 7.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0279

Vedtagne tekster
PDF 180kWORD 97k
Onsdag den 4. juli 2012 - Strasbourg
Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ***I
P7_TA(2012)0279A7-0161/2011
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. juli 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0537),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0295/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, der inden for rammerne af protokol (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det litauiske parlament, det luxembourgske Deputeretkammer samt det polske parlament (Diet) og det polske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. februar 2011(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0161/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 107 af 6.4.2011, s. 30.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. juli 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
P7_TC1-COD(2010)0266

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ved Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005(3) tillægges Kommissionen beføjelser med henblik på at gennemføre nogle af nævnte forordnings bestemmelser.

(2)  Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden er der behov for at tilpasse de beføjelser, som Kommissionen fik tillagt ved forordning (EF) nr. 1698/2005, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(3)  Kommissionen bør have beføjelseFor at sikre, at den i forordning (EF) nr. 1698/2005 fastsatte ordning kan fungere korrekt, bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i henhold til traktatensdelegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 for at udbygge eller ændre i TEUF for så vidt angår udbygning eller ændring af visse ikke-væsentlige elementer nævnte forordning. Elementerne, som denne beføjelse skal gælde for, og betingelserne for uddelegeringen bør defineres Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. [Ændring 1]

(4)  For at garantere en ensartet anvendelse sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1698/2005 i alle medlemsstater bør Kommissionen tildeles tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 291. bør, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat, bør Kommissionen vedtage disse gennemførelsesretsakter udøves i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XX/XXXX af …Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(4). [Ændring 2]

(5)  Nogle af de bestemmelser vedrørende udvikling af landdistrikter, som Kommissionen indtil videre har vedtaget i medfør af de beføjelser, der er tillagt den ved forordning (EF) nr. 1698/2005, anses for at være så væsentlige, at de bør indarbejdes i denne forordning.

(6)  For at sikre, at medlemsstaternes ajourføring af de nationale strategiplaner præsenteres på en ensartet måde, bør Kommissionen kunne fastsætte ensartede regler ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

(7)  Medlemsstaterne og Kommissionen er forpligtede til at rapportere om tilsynet med den nationale strategi og fællesskabsstrategien. Med henblik på at mindske den administrative byrde og undgå dobbeltarbejde bør antallet af strategiske sammenfattende rapporter, som hver medlemsstat indsender, reduceres til to, og deres indhold bør forenkles.

(8)  For at sikre, at programmerne for udvikling af landdistrikter, som medlemsstaterne forelægger efter artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1698/2005, kan vurderes på en ensartet og sammenlignelig måde, bør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage ensartede regler for, hvordan landdistriktudviklingsprogrammer præsenteres.

(9)  Af hensyn til retssikkerheden bør Kommissionen godkende landdistriktudviklingsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

(10)  Af hensyn til gennemsigtigheden og effektiviteten i forbindelse med vedtagelsen af landdistriktudviklingsprogrammer bør Kommissionen kunne fastsætte de relevante procedurer ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

(11)  Kommissionen bør også ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage afgørelser vedrørende anmodninger om at revidere landdistriktudviklingsprogrammer, efter at en medlemsstat har forelagt sådan anmodning.

(12)  Af hensyn til gennemsigtigheden og effektiviteten i forbindelse med revision af landdistriktudviklingsprogrammer bør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte de relevante procedurer.

(13)  Rådgivningstjenester bør anvendes til at bistå landbrugerne med at vurdere deres landbrugsbedrifters resultater og udpege nødvendige forbedringer med hensyn til de lovbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere(5) og fællesskabsstandarderne for sikkerhed på arbejdspladsen. Da støtten til anvendelse af rådgivningstjenester allerede har stået til rådighed i adskillige år, bør en mere målrettet anvendelse fremmes for bedre at afspejle modtagerens individuelle behov.

(14)  Som opfølgning på Kommissionens meddelelse om en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa og gruppen af højtstående eksperter på mælkeområdet(6) bør de nugældende finansieringsmuligheder til støtte for oprettelse og administration af producentsammenslutninger udvides til at omfatte alle medlemsstater. For at undgå tilfælde, hvor der samtidig kan ydes støtte fra forskellige kilder, bør støtte til oprettelse af producentsammenslutninger i frugt- og grøntsagssektoren dog udelukkes.

(15)  Flerårige forpligtelser vedrørende visse foranstaltninger bør normalt indgås for en periode på som hovedregel mellem fem og syv år. I det omfang dette er nødvendigt og begrundet, bør Kommissionen kunne godkende landdistriktudviklingsprogrammer, der indebærer en længere periode for bestemte typer forpligtelser, for at tage hensyn til særlige omstændigheder på visse områder.

(16)  Medlemsstaterne er pålagt at bekræfte afgrænsningen af deres bjergområder og områder, der er præget af specifikke ulemper, og at afgrænse områder, der er præget af betydelige naturbetingede ulemper. Kommissionen bør ved hjælp af gennemførelsesretsakter definere de særlige bestemmelser, der ligger til grund for bekræftelsen eller afgrænsningen, så det sikres, at alle medlemsstater iværksætter dette efter ensartede kriterier.

(17)  Ifølge artikel 10 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter(7) pålægges medlemsstaterne med henblik på at styrke den økologiske sammenhæng i Natura 2000-nettet at bestræbe sig på at fremme forvaltningen af de elementer i landskabet, som ved deres lineære og kontinuerlige struktur eller deres rolle som trædesten er væsentlige for vilde arters migration, spredning og genetiske udveksling. Sådanne områder bør kunne komme i betragtning til Natura 2000-betalinger. For at sikre, at betalingerne fortsat hovedsagelig anvendes til udpegede Natura 2000-områder, er det dog hensigtsmæssigt at begrænse deres andel i forhold til de udpegede Natura 2000-områder.

(18)  Beslutter en medlemsstat at gøre brug af muligheden for at betragte en misligholdelse som mindre betydelig eller ikke at foretage en nedsættelse eller udelukkelse, hvis det pågældende beløb er på mindre end 100 EUR, bør den kompetente kontrolmyndighed i det efterfølgende år verificere, at landbrugeren afhjælper de konstaterede misligholdelser. For at lette den administrative byrde bør det dog overvejes at forenkle det opfølgende kontrolsystem.

(19)  Hver medlemsstat er pålagt at oprette et nationalt landdistriktsnetværk. For at sikre, at de forskellige nationale landdistriktsnetværk er oprettet på en sammenhængende og ensartet måde, bør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte nærmere bestemmelser for oprettelsen og driften af disse netværk.

(20)  For at sikre en objektiv og gennemsigtig fordeling af de forpligtelsesbevillinger, der står til rådighed for medlemsstaterne, bør Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter udarbejde en årlig fordeling pr. medlemsstat. På baggrund af disse retsakters særlige karakter bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage dem uden bistand fra det udvalg, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 182/2011.

(21)  En støtteforanstaltning skal for at kunne anses som forenelig med det indre marked indeholde et vist incitament eller kræve en vis modydelse fra støttemodtageren. Støtte, der er ydet med tilbagevirkende kraft, kan ikke anses for at indeholde det nødvendige incitament. For så vidt angår foranstaltninger, der hører under anvendelsesområdet for TEUF artikel 42, bør det derfor fastsættes, at der ikke må ydes støtte til aktiviteter, som allerede er iværksat, inden en støtteansøgning blev forelagt.

(22)  Medlemsstaterne bør være forpligtede til at foretage kontrol i overensstemmelse med de regler, som Kommissionen fastlægger ved hjælp af delegerede retsakter, bl.a. om kontrollers type og omfang, idet disse tilpasses arten af de forskellige landdistriktsudviklingsforanstaltninger. Kommissionen bør endvidere tillægges beføjelse til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at fastsætte ensartede betingelser for medlemsstaternes myndigheders gennemførelse af kontrol for at sikre sammenhæng i udførelsen af kontrol.

(23)  Der bør udarbejdes et fælles overvågnings- og evalueringsnetværk i samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Af hensyn til gennemsigtigheden bør Kommissionen vedtage dette ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

(24)  Medlemsstaterne bør være forpligtede til hvert år at sende Kommissionen en årlig statusrapport om deres landdistriktsudviklingsprogrammers gennemførelse. Nærmere bestemmelser vedrørende de årlige statusrapporter for specifikke programmer inden for de nationale landdistriktsnetværk bør fastsættes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter for at sikre et ensartet og sammenligneligt indhold.

(25)  Der bør oprettes et informationssystem med henblik på sikker udveksling af data af fælles interesse mellem Kommissionen og hver enkelt medlemsstat. Kommissionen bør ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage ensartede betingelser for dette systems drift.

(26)  Forordning (EF) nr. 1698/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1698/2005 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 5 foretages følgende ændringer:

   a) stk. 2 affattes således:"
2.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at bistanden fra ELFUL og medlemsstaterne er i overensstemmelse med Unionens aktiviteter, politik og prioriteter. Bistanden fra ELFUL skal navnlig være i overensstemmelse med målene for økonomisk og social samhørighed og EU-instrumentet til støtte for fiskeriet. For at sikre, at støtten fra ELFUL ogsåer i overensstemmelse med Unionens øvrige støtteinstrumenter, kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter fastsætte specifikke EU-foranstaltninger, hvormed denne overensstemmelse sikres."
   b) stk. 6 affattes således:"
6.  Der ydes ingen støtte efter denne forordning til ordninger, der er støtteberettigede i henhold til fælles markedsordninger. For at tage højde for særlige omstændigheder i programmeringsområder kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter vedtage undtagelser fra denne regel."

2)  I artikel 12 tilføjes følgende stykke:"

3.  De nationale strategiplaner kan ajourføres i programmeringsperioden. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge regler vedrørende disse ajourføringer.

"

3)  Artikel 13, stk. 1 og 2, affattes således:"

1.  Hver medlemsstat forelægger Kommissionen to sammenfattende rapporter om, hvor langt den er nået med gennemførelsen af sin nationale strategiplan og opfyldelsen af sine mål, og hvordan dette har bidraget til gennemførelsen af Fællesskabets strategiske retningslinjer. Den første rapport forelægges i 2010 og den anden i 2015, senest den 1. oktober.

2.  Rapporten skal navnlig redegøre for:

     a) hvilke resultater der er opnået med landdistriktsudviklingsprogrammerne i forhold til indikatorerne i den nationale strategiplan
     b) resultaterne af de løbende evalueringsaktiviteter for hvert program.

"

4)  Artikel 14, stk. 1, første afsnit, affattes således:"

Kommissionen forelægger to rapporter, der sammenfatter den vigtigste udvikling og de vigtigste tendenser og udfordringer i forbindelse med gennemførelsen af de nationale strategiplaner og Fællesskabets strategiske retningslinjer. Den første rapport forelægges i 2011 og den anden i 2016.

"

5)  I artikel 18 foretages følgende ændringer:

   a) i stk. 3 tilføjes følgende afsnit:"
Med henblik på denne vurdering vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter ensartede betingelser for, hvordan programmer for udvikling af landdistrikter præsenteres."
   b) stk. 4 affattes således:"
4.  Kommissionen vedtager hvert enkelt landdistriktudviklingsprogram ved hjælp af gennemførelsesretsakter.
Kommissionen kan også ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastsætte proceduren for denne godkendelse."

6)  Artikel 19, stk. 2, affattes således:"

2.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter afgørelser vedrørende anmodninger om at revidere landdistriktudviklingsprogrammer, efter at en medlemsstat har forelagt sådanne anmodninger.

For at sætte Kommissionen i stand til at anvende effektive og forholdsmæssigt afpassede procedurer kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter fastsætte regler for, hvilke ændringer der ikke kræver Kommissionens godkendelse eller kræver godkendelse uden bistand fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 91c.

Kommissionen vedtager bestemmelser vedrørende proceduren for indsendelse, vurdering og godkendelse af ændringer ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

"

7)  Artikel 20, litra d), nr. ii), affattes således:"

   ii) støtte til oprettelse af producentsammenslutninger
"

8)  Følgende artikel indsættes før underafdeling 1:"

Artikel 20a

Særlige betingelser

For at sikre en effektiv og målrettet anvendelse af midlerne og sikre, at modtagere behandles på en ensartet måde, vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter særlige betingelser vedrørende foranstaltningerne i artikel 20.

"

9)  Artikel 24, stk. 1, andet afsnit, affattes således:"

Rådgivningstjenesten til landbrugere (inklusive levering af teknisk rådgivning) skal i alle tilfælde omfatte et eller flere end et af de lovbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, der er fastsat i artikel 5 og 6 samt i bilag II og III til forordning (EF) nr. 73/2009, og, hvis dette er relevant, en eller flere standarder for sikkerhed på arbejdspladsen baseret på EU-lovgivningen.

"

[Ændring 3]

10)  Artikel 32, stk. 1, litra b), affattes således:"

   b) er bestemt for Unionens ordninger for fødevarekvalitet eller ordninger, som er godkendt af medlemsstaterne, og som opfylder præcise kriterier, der fastlægges af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter for at sikre denne foranstaltnings sammenhæng med EU's politikker og prioriteter. Ordninger, hvis eneste formål er at skærpe kontrollen af, at obligatoriske standarder i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning overholdes, er ikke støtteberettigede
"

11)  I artikel 33 tilføjes følgende stykke:"

Støtten ydes til producentsammenslutninger bestående af aktører, der aktivt deltager i ordninger for fødevarekvalitet som omhandlet i artikel 32. Erhvervs- og/eller brancheorganisationer, der er repræsentative for en eller flere sektorer, kan ikke få støtte som »producentsammenslutning«.

"

12)  Artikel 35, stk. 3, affattes således:"

3.  Støtten ydes til producentsammenslutninger, der officielt er anerkendt af medlemsstatens kompetente myndighed senest den 31. december 2013. Dog ydes der ingen støtte til oprettelse af producentsammenslutninger i frugt- og grøntsagssektoren.

"

13)  Følgende artikel indsættes før underafdeling 1:"

Artikel 36a

Særlige betingelser

For at sikre en effektiv og målrettet anvendelse af midlerne og sikre, at modtagere behandles på en ensartet måde, vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter særlige betingelser vedrørende foranstaltningerne i artikel 36.

"

14)  Artikel 38, stk. 2, affattes således:"

2.  Støtten må ikke overstige det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I til denne forordning. For at undgå overlapning mellem støtte, der ydes efter artikel 20, litra c), nr. i), og støtte, der ydes efter artikel 36, litra a), nr. iii), fastsætter Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter regler vedrørende ulemperne i forbindelse med de særlige krav, som er indført ved direktiv 2000/60/EF, og fastsætter betingelserne for det årlige støttebeløb for betalinger i forbindelse med dette direktiv.

"

15)  Artikel 39, stk. 3, andet afsnit, affattes således:"

Forpligtelserne skal som hovedregel efterleves i en periode på mellem fem og syv år. I det omfang det er nødvendigt og begrundet, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter godkende landdistriktudviklingsprogrammer, der indebærer en længere periode, for bestemte typer forpligtelser.

"

16)  Artikel 40, stk. 2, andet afsnit, affattes således:"

Forpligtelserne skal som hovedregel efterleves i en periode på mellem fem og syv år. I det omfang det er nødvendigt og kan begrundes, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter godkende landdistriktudviklingsprogrammer, der indebærer en længere periode, for bestemte typer forpligtelser.

"

17)  I artikel 41 tilføjes følgende stykke:"

For at kunne opnå støtte må de pågældende investeringer ikke føre til nogen væsentlig forhøjelse af landbrugs- eller skovbrugsbedriftens værdi eller lønsomhed.

"

18)  I artikel 43, stk. 1, indsættes følgende afsnit:"

I stk. 1, litra c), forstås vedDen i nærværende artikel omhandlede støtte vedrører kun»landbrugere« personer eller sammenslutninger af landbrugere, som bruger en væsentlig del af deres arbejdstid på landbrugsvirksomhed, og hvis indkomst for en betydelig dels vedkommende stammer herfra efter kriterier, der fastlægges nærmere af medlemsstaterne.

"

[Ændring 4]

19)  Artikel 47, stk. 1, andet afsnit, affattes således:"

Forpligtelserne skal som hovedregel efterleves i en periode på mellem fem og syv år. I det omfang det er nødvendigt og begrundet, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter godkende landdistriktudviklingsprogrammer, der indebærer en længere periode, for bestemte typer forpligtelser.

"

20)  I artikel 49 tilføjes følgende stykke:"

For at kunne opnå støtte må de pågældende investeringer ikke føre til nogen væsentlig forhøjelse af landbrugs- eller skovbrugsbedriftens værdi eller lønsomhed.

"

21)  I artikel 50 foretages følgende ændringer:

   a) stk. 4 og 5 affattes således:"
4.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsaker regler, hvorved det fastsættes, at medlemsstaterne i deres programmer skal:
     a) bekræfte den foreliggende afgrænsning, jf. stk. 2 og stk. 3, litra b), eller ændre den eller
     b) afgrænse de områder, der er omhandlet i stk. 3, litra a).

5.  Følgende landbrugsområder kommer i betragtning til betalingerne i henhold til artikel 36, litra a), nr. iii):

* EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.
   a) Natura 2000-landbrugsområder, der er udpeget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle* og direktiv 92/43/EØF
     b) andre afgrænsede naturbeskyttelsesområder, hvor landbruget er pålagt miljøbetingede begrænsninger, og som bidrager til gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 92/43/EØF
     c) landbrugsområder, der er omfattet af vandområdeplaner i henhold til direktiv 2000/60/EF.
"
   b) stk. 7 affattes således:"
7.  Følgende skovbrugsområder kommer i betragtning til betalingerne i henhold til artikel 36, litra b), nr. iv):
   a) Natura 2000-skovbrugsområder, der er udpeget i henhold til direktiv 2009/147/EF og 92/43/EØF
     b) andre afgrænsede naturbeskyttelsesområder, hvor skovbruget er pålagt miljøbetingede begrænsninger, og som bidrager til gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 92/43/EØF.
"
   c) følgende afsnit tilføjes:"
9.  De områder, der er nævnt i denne artikels stk. 5, litra b), og i stk. 7, litra b), må for hvert landdistriktudviklingsprogram ikke overstige 5 % af de Natura 2000-områder, som er omfattet af dets territoriale anvendelsesområde."

22)  I artikel 51 foretages følgende ændringer:

   a) stk. 2, tredje afsnit, affattes således:"
Beslutter en medlemsstat at gøre brug af muligheden i andet afsnit, træffer myndighederne det følgende år de foranstaltninger, der er nødvendige for at verificere, at modtageren afhjælper de konstaterede misligholdelser. Modtageren underrettes om konstaterede overtrædelser og pligten til at træffe afhjælpende foranstaltninger."
   b) i stk. 4 affattes indledningen således:"
For at skabe sammenhæng i anvendelsen af betalingsnedsættelser og -udelukkelser som fastsat i denne artikel fastlægger Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter de relevante regler for anvendelsen af principperne om gennemsigtighed og proportionalitet. Der tages i den forbindelse hensyn til, hvor alvorlig eller omfattende den konstaterede misligholdelse er, hvor længe den har stået på, og hvor ofte den er forekommet, samt til følgende kriterier:"

23)  Følgende artikel indsættes før underafdeling 1:"

Artikel 52a

Særlige betingelser

For at sikre en effektiv og målrettet anvendelse af midlerne og sikre, at modtagere behandles på en ensartet måde, vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter særlige betingelser vedrørende foranstaltningerne i artikel 52.

"

24)  I artikel 53 tilføjes følgende stykke:"

I denne artikel forstås ved »medlem af landbrugshusholdningen« en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status sammenslutningen og dens medlemmer har i henhold til national ret, dog ikke arbejdstagere i landbruget. Hvis et medlem af landbrugshusholdningen er en juridisk person eller en gruppe af juridiske personer, skal medlemmet udøve en landbrugsaktivitet på bedriften på tidspunktet for indgivelsen af støtteansøgningen.

"

25)  Følgende artikel indsættes:"

Artikel 63a

Særlige betingelser

For at sikre en effektiv og målrettet anvendelse af midlerne og sikre, at modtagere behandles på en ensartet måde, vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter særlige betingelser vedrørende foranstaltningerne i artikel 63.

"

26)  I artikel 66 foretages følgende ændringer:

   a) i stk. 2 indsættes følgende afsnit:"
For at sikre overensstemmelse med kravene i Unionens politikker, prioriteter og lovgivning kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter vedtage betingelser for bidragssatser vedrørende teknisk bistand for landdistriktudviklingsprogrammer, der både omfatter regioner, som er omfattet af konvergensmålet, og regioner, som ikke er omfattet af konvergensmålet, samt betingelser for tildeling af midler til oprettelse og drift af det i artikel 68 omhandlede nationale landdistriktnetværk."
   b) stk. 3, tredje afsnit, affattes således:"
Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter regler for oprettelse og drift af det nationale landdistriktnetværk."
  

[Ændring, der ikke vedrører alle sprogversioner.]

27)  Artikel 69, stk. 4, affattes således:"

4.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter og uden bistand fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 91c, en årlig fordeling pr. medlemsstat af de i stk. 1 omhandlede beløb efter fradrag af det i stk. 2 omhandlede beløb under hensyntagen til:

   a) de beløb, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet
   b) tidligere resultater og
   c) særlige situationer og behov baseret på objektive kriterier.

"

27a)  I artikel 69 indsættes følgende stykke:"

5d.  Uanset artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005 kan beregningen af den automatiske annullering af finansielle midler for medlemsstater, der har valgt regionale programmer, foretages på medlemsstatsniveau.»

"

[Ændring 6]

28)  Artikel 70, stk. 1, affattes således:"

»1.  I beslutningen om godkendelse af et landdistriktsudviklingsprogram fastsættes det maksimale bidrag fra ELFUL til hver akse. For at give medlemsstaterne en vis grad af fleksibilitet for så vidt angår mindre forskydninger i ELFUL-finansieringen mellem de forskellige akser fastsætter Kommissionen en fleksibilitetstærskel ved hjælp af delegerede retsakter. Hvor det er nødvendigt, angiver afgørelsen klart bevillingerne til de regioner, der er omfattet af konvergensmålet.

"

29)  I artikel 71 foretages følgende ændringer:

   a) i stk. 1, erstattes andet afsnit af følgende:"
Nye udgifter, der opstår, når et program ændres i henhold til artikel 19, er støtteberettigede fra datoen for Kommissionens modtagelse af anmodningen om ændring af programmet. Medlemsstaterne har ansvaret for udgifter, der påløber mellem datoen, hvor Kommissionen modtager deres anmodning om ændring af programmet, og datoen, hvor ændringen godkendes.
I tilfælde af hasteforanstaltninger som følge af naturkatastrofer kan det fastsættes i landdistriktsudviklingsprogrammer, at udgifter vedrørende ændringer af programmet kan komme i betragtning før den i andet afsnit omhandlede dato."
   b) i stk. 2 tilføjes følgende afsnit:"
Der ydes alene støtte til udgifter, som påløber for foranstaltninger, som hører under anvendelsesområdet for traktatens artikel 42, efter at de kompetente myndigheder har fået forelagt en ansøgning.
Kravet i andet afsnit gælder dog ikke for de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 20, litra a), artikel 20, litra b), nr. vi), artikel 20, litra c), nr. i) og ii), artikel 20, litra d), nr. i) til iii), artikel 36, litra a), nr. i) til v), og artikel 36, litra b), nr. i), med undtagelse af etableringsomkostninger, jf. artikel 36, litra b), nr. i)."
   ba) stk. 3, andet afsnit, litra a), affattes således:"
   a) moms, bortset fra ikke-refunderbar moms, når den reelt og definitivt afholdes af andre modtagere»
"
  

[Ændring 7]

     bb) efter stk. 3 tilføjes følgende stykke:"
»3a.  Arbejde udført efter beregning af tids- og materialeforbrug, der er et led i foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, og som udføres af slutmodtagerne med arbejdskraft, materialer og udstyr, der forefindes i bedriften, er støtteberettiget under ELFUL; beregningen af udgifter, der er støtteberettigede under ELFUL, foretages i disse tilfælde på grundlag af en prisliste for de forskellige typer arbejde, der er udført.»"
  

[Ændring 8]

   c) stk. 5 affattes således:"
»5.  Uanset stk. 3, litra b), kan bidraget fra ELFUL ydes i en anden form end direkte bistand uden tilbagebetalingspligt. For at sikre en effektiv anvendelse og sammenhængende gennemførelse af ELFUL og beskytte Unionens finansielle interesser vedtager Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter særlige betingelser for medfinansiering af rentegodtgørelser og andre finansieringstekniske instrumenter."

30)  Artikel 74, stk. 4, affattes således:"

4.  Medlemsstaterne påtager sig at foretage kontrol efter regler, der fastlægges af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter, vedrørende kontrolprincipper, sanktioner, udelukkelser og tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb, tilpasset arten af de forskellige foranstaltninger til udvikling af landdistrikter, så det sikres, at de anvendes effektivt, og at alle modtagere behandles ens. Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter ensartede betingelser for medlemsstaternes myndigheders gennemførelse af kontrollen.

"

31)  I artikel 78 tilføjes følgende stykke:"

I litra f) forstås ved forslag til »større ændringer«: ændringer, der kræver Kommissionens godkendelse ved hjælp af gennemførelsesretsakter med undtagelse af ændringer, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, andet afsnit, og ændringer i den finansielle fordeling pr. foranstaltning inden for samme akse, ændringer i form af indførelse af nye foranstaltninger og aktionstyper samt tilbagetrækning af eksisterende foranstaltninger og aktionstyper.

"

32)  Artikel 80 affattes således:"

Artikel 80

Fælles overvågnings- og evalueringsramme

Den fælles overvågnings- og evalueringsramme opstilles i samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne og vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Denne ramme skal omfatte et begrænset antal fælles indikatorer for alle programmer.

"

33)  Artikel 82, stk. 4, affattes således:"

4.  Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter regler for den årlige statusrapport for specifikke programmer jf. artikel 66, stk. 3.

"

34)  I artikel 86 tilføjes følgende stykke:"

9.  For at sikre, at evalueringer udføres inden for den tidsplan, der er fastlagt i denne artikel, kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter fastsætte en passende sanktion for manglende overholdelse af disse tidsplaner.

"

35)  Følgende artikel indsættes i afsnit IX:"

Artikel 89a

Udveksling af oplysninger og dokumenter

Kommissionen opretter et informationssystem i samarbejde med medlemsstaterne med henblik på sikker udveksling af data af fælles interesse mellem Kommissionen og de enkelte medlemsstater. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter ensartede betingelser for dette systems drift.

"

36)  Artikel 90 og 91 udgår.

37)  Følgende artikler indsættes:"

Artikel 91a

Kommissionens beføjelser

Når Kommissionen får tillagt beføjelser, handler den efter proceduren i artikel 91b, for så vidt angår delegerede retsakter, og efter proceduren i artikel 91c, for så vidt angår gennemførelsesretsakter, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne forordning.

Artikel 91b

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelserBeføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen, der er omhandlet i denne forordning, for en ubegrænset periodepå de i denne artikel fastlagte betingelser.

Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, underretter den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet herom.

2.  Delegationen af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller RådetBeføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2 og 6, artikel 19, stk. 2, andet afsnit, artikel 20a, artikel 32, stk. 1, litra b), artikel 36a, artikel 38, stk. 2, artikel 51, stk. 4, artikel 52a, artikel 63a, artikel 66, stk. 2, artikel 70, stk. 1, artikel 71, stk. 5, artikel 74, stk. 4, første punktum, artikel 86, stk. 9 og artikel 92, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ...(8). Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

En institution, der indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, skal bestræbe sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom inden for et rimeligt tidsrum, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt den mulige begrundelse herfor.

3.  Delegationen af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. Afgørelsen En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i afgørelsen, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligtdagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra underretningen herom. Fristen forlænges med [to] måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den delegerede retsakt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft før udløbet af fristen, hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke har til hensigt at gøre indsigelse.

Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, angiver begrundelsen for sin indsigelse.

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til denne forordning, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. [Ændring 9]

Artikel 91c

Udvalgsprocedure

[Udfyldes efter vedtagelsen af forordningen om fastlæggelse af regler og generelle principper vedrørende kontrolmekanismer, som er omhandlet i EUF-traktatens artikel 291, stk. 2, der pt. foreligger til Europa-Parlamentets og Rådets behandling.]

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for Udvikling af Landdistrikterne. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser*.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

* EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

"

[Am. 10]

38)  Artikel 92, stk. 1, affattes således:"

1.  Skulle særlige foranstaltninger være nødvendige for at lette overgangen fra det nuværende system til det system, der indføres ved denne forordning, vedtager Kommissionen disse foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter.

"

39)  Fodnotehenvisning (***) i bilag I affattes således:"

(***) For at tage højde for de særlige omstændigheder i Malta kan Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter fastsætte et minimumsstøttebeløb for sektorer, hvor den samlede produktion er meget lille.

"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

Formand

På Rådet vegne

(1) EUT C 107 af 6.4.2011, s. 30.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 4.7.2012.
(3) EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.
(4) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(5) EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.
(6) COM(2009) 591 af 28.10.2009.
(7) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
(8)+ Datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik