Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0365(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0209/2011

Внесени текстове :

A7-0209/2011

Разисквания :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Гласувания :

PV 04/07/2012 - 7.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0281

Приети текстове
PDF 492kWORD 135k
Сряда, 4 юли 2012 г. - Страсбург
Финансиране на Общата селскостопанска политика ***I
P7_TA(2012)0281A7-0209/2011
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0745),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента(C7-0429/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от полския сенат в рамките на Протокол (№ 2) относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, деклариращо, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становищата, изпратени от италианския Сенат, на португалския парламент и на румънската камара на представителите по отношение на проекта на законодателен акт,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 май 2011 г.(1),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0209/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 218, 23.7.2011 г., стр. 124.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 юли 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика и за отменяне на Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 на Съвета
P7_TC1-COD(2010)0365

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 42, първа алинея и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета(3) на Комисията се предоставят правомощия за приемане на правилата за изпълнението му.

(2)  В резултат на влизането в сила на Лисабонския договор правомощията, предоставени на Комисията по силата на Регламент (ЕО) № 1290/2005, трябва да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(3)  Комисията следва да разполагаС цел да се осигури правилното функциониране на режима, установен с Регламент (ЕО) № 1290/2005, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС да допълва или изменя някоипо отношение на допълването или изменението на определени несъществени елементи от Регламент (ЕО) № 1290/2005същия регламент. От особено важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да бъдат определени елементите, по отношение на които може да бъде упражнено посоченото правомощие, както и условията, на които да се подчинява въпросното делегиранеосигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета. [Изм. 1]

(4)  За да се гарантира еднообразното еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 във всички държави-членки,на Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнениебъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с член 291 от Договора. Комисията следва да приема тези актове за изпълнение в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № xx/xxxx№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно [...](4)от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(5). [Изм. 2]

(5)  В посочения регламент следва да бъдат включени някои разпоредби относно финансирането на Общата селскостопанска политика, приети от Комисията в рамките на предоставените ѝ от Регламент (ЕО) № 1290/2005 правомощия. Тези разпоредби обхващат правилата за целевото отнасяне на някои суми, съставляващи приходи в бюджета на Съюза и отразени в счетоводните сметки, водени в съответствие с Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)(6).

(6)  В светлината на опита с прилагането на правилата за финансираните от ЕФГЗ и ЕЗФРСР разходи, в Регламент (ЕО) № 1290/2005 следва да бъде включена част от разпоредбите относно финансирането на действията, предвидени в Регламент (ЕО) № 165/94 на Съвета от 24 януари 1994 г. относно съфинансиране от страна на Общността на дистанционни проверки(7) и Регламент (ЕО) № 78/2008 на Съвета от 21 януари 2008 г. относно действията, които следва да се предприемат от Комисията в периода 2008‐2013 г. чрез използване на дистанционното наблюдение, въведено в рамките на Общата селскостопанска политика(8). Целесъобразно е, следователно, Регламент (ЕО) № 165/94 и Регламент (ЕО) № 78/2008 да бъдат отменени. Необходимо е обаче разпоредбата относно отчета, който трябва да бъде представен на Комисията, да продължи да се прилага.

(7)  Предприетите от Комисията действия чрез прилагането на дистанционното наблюдение и получаването и усъвършенстването на спътникови снимки имат за цел да предоставят средства за управление и наблюдение на селскостопанските пазари. За да гарантира съблюдаването на тази цел, Комисията следва да разполага с правомощието да приема актове за изпълнение по отношение на процедурите за получаване и предоставяне на държавите-членки на резултатите от действията по дистанционно наблюдение.

(8)  За осигуряването на предвиденото в член 6 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 хармонизирано функциониране на координиращите органи в държавите-членки, Комисията следва да разполага с правомощието да приема актове за изпълнение, отнасящи се до функционирането на тези органи и в частност до предоставянето ѝ на информация от тях.

(9)  За да може Комисията да утвърди финансовия план на всяка програма за развитие на селските райони и да предвиди евентуални корекции в него, тя следва да разполага с правомощието да приема актове за изпълнение във връзка с изискванията за съдържанието и коригирането на финансовия план.

(10)  Предоставяната от държавите-членки на Комисията информация следва да позволява използването ѝ непосредствено и по най-ефективния възможен начин за целите на управлението на счетоводството на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и на плащанията по фондовете, а също така с оглед безпрепятственото провеждане на процедурите по уравняване на сметките и уравняване с оглед на съответствието. Комисията следва да разполага с правомощието да приема актове за изпълнение, отнасящи се до разходните декларации, годишните отчети, декларацията за достоверност, декларацията относно публичното съхранение, информационните системи за обмен на информация и документи, както и правилата за съхранението им.

(11)  Задължението, което имат разплащателните агенции за водене на счетоводство, е по отношение на подробните данни, необходими за управлението и контролирането на средствата. За да се постигне съблюдаване от държавите-членки и разплащателните агенции на това задължение въз основа на еднообразни правила, Комисията следва да разполага с правомощието да приема актове за изпълнение, отнасящи се до счетоводната рамка на интервенционните мерки под формата на операции на публично съхранение, предвидени в Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите-членки(9), както и до останалите финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР разходи, посочени в Регламент (ЕО) № 883/2006.

(12)  За осигуряването на добро управление на финансовите потоци, в частност поради факта, че държавите-членки мобилизират средства за покриването на необходимите разходи, Комисията следва да разполага с правомощието да приема актове за изпълнение, отнасящи се до предоставянето на държавите-членки на финансови средства при отчитане на специфичния начин на управление на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

(13)  По повод настоящото изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 с оглед привеждането му в съответствие с предвидените в Договора от Лисабон процедури е целесъобразно някои разпоредби в определени езикови версии да бъдат актуализирани, така че да се хармонизират с използваната в Договора терминология.

(14)  Поради това Регламент (ЕО) № 1290/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1290/2005 се изменя, както следва:

1)  Член 3 се изменя, както следва:

   а) В параграф 2 се добавя следната буква:"
Посредством акт за изпълнение в съответствие с посочената в член 42г, параграф 3 процедура (процедура по консултиране) Комисията определя и изчислява съответните такси и разноски.
   да) до 31 декември 2013 г. ‐ предприетите от Комисията действия чрез прилагането на дистанционно наблюдение с цел да разполага със средства за управление на селскостопанските пазари;
   б) В параграф 3 алинея втора се заменя със следния текст:
"

2)  В член 5 се добавя следната буква:"

   аа) получаването от Комисията на необходимите за проверките спътникови снимки ‐ чийто списък е съгласуван с всички държави-членки в съответствие с определени от всяка една от тях спецификации ‐ с оглед използването им от самата нея или безплатното им предоставяне на контролните органи или на оправомощените от тях доставчици на услуги при запазване на собствеността върху тях, както и работата за усъвършенстването на техниката и работните методи при контролирането на селскостопанските площи чрез дистанционно наблюдение;
"

3)  Член 6 се изменя, както следва:

   а) В параграф 3 се добавя следната алинея:"
Посредством акт за изпълнение в съответствие с посочената в член 42г, параграф 2 процедура (процедура по разглеждане) Комисията приема правилата във връзка с функционирането на посочения в първа и втора алинея координиращ орган, както и във връзка с предоставянето ѝ на информация."
   б) Добавят се следните параграфи:"
5.  За осигуряването на безпрепятственото функциониране на системата, предвидена в параграфи 1 - 4, посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура Комисията определя:
   а) минималните изисквания за акредитация на разплащателните агенции, обхващащи вътрешната среда, контролните дейности, информацията и комуникацията, както и последващия контрол, а също така и правилата във връзка с процедурата по акредитиране и отнемане на акредитацията;
   б) правилата във връзка с надзора и процедурата за преразглеждане на акредитацията на разплащателните агенции;
   в) минималните изисквания за акредитация на координиращите органи и правилата във връзка с процедурата по акредитиране и отнемане на акредитацията.

6.  За осигуряване на безпрепятственото изпълнение на посочените в параграф 1 задачи в рамките на операциите по публично съхранение, посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура Комисията определя правилата във връзка със:
   а) обхвата на отговорността и задълженията на разплащателните агенции, както и във връзка с условията за делегиране на трети държавни или частни организации на изпълнението на задачите;
   б) задължението на разплащателните агенции да инвентаризират всеки един продукт и да контролират запасите в рамките на интервенционната схема, както и във връзка с изискванията за извършването на инспекции.
"

4)  Член 7 се изменя, както следва:

   а) Съществуващият текст става параграф 1;
   б) Добавя се параграф 2:"
2.  Дейността на сертифициращия орган трябва да е от полза за Комисията в рамките на процедурата по уравняване на сметки, поради което посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура Комисията определя правилата за назначаване и тези във връзка с отговорностите на сертифициращия орган."

5)  В член 9 се добавя следният параграф:"

4.  За осигуряването на правилното и ефикасно прилагане на разпоредбите относно посочените в настоящия член проверки Комисията може посредством делегиран акт да определи специфичните задължения, които трябва да бъдат спазвани от държавите-членки.

"

6)  Член 15 се изменя, както следва:

   а) Не се отнася за версията на български език.
   б) Параграф 2 се заменя със следния текст:"
2.  Въз основа на разходните декларации на държавите-членки и информацията, с която разполага, и в съответствие с член 8, параграф 1, като взима предвид извършените намаления или преустановявания на плащанията съгласно член 17 и член 17а, Комисията, в съответствие с посочената в член 42г, параграф 3 процедура (процедура по консултиране), приема решение за изпълнение относно месечните плащания, които извършва."

7)  Член 16 се изменя, както следва:

   а) Съществуващият текст става параграф 1;
   б) Добавя се следният параграф:"
2.  С цел финансовото въздействие да се регулира пропорционално на констатираното закъснение при извършване на плащането, посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура Комисията приема правилата във връзка с намаляване на плащанията в зависимост от размера на констатираното просрочване."

8)  Не се отнася за версията на български език.

9)  Не се отнася за версията на български език.

10)  В член 18 параграф 4 се заменя със следния текст:"

4.  Ако до 30 юни всяка година Съветът не е определил корекциите по член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета* не са били определени, посредством акт за изпълнение Комисията определя тези корекции и незабавно уведомява Европейския парламент и Съвета за тях. Тези актове да изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 42г, параграф 3 от настоящия регламент процедура (консултативна процедура) Комисията определя тези корекции и незабавно уведомява Съвета за тях. [Изм. 3]

* ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

"

11)  Член 19 се изменя, както следва:

   а) Параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следния текст:"
1.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета, едновременно с представянето на проектобюджета за бюджетна година N, изготвените от нея прогнози за бюджетните години N-1, N и N+1.
Едновременно с това Комисията представя анализ на наблюдаваните разлики между началните прогнози и действителните разходи за бюджетните години N-2 и N-3.
2.  Ако при съставянето на проектобюджета за бюджетна година N възникне риск от превишаване на нетното салдо по член 12, параграф 3 за бюджетната година N, като се вземе предвид маржът по член 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009, Комисията предлага на Съвета необходимите мерки и по-специално изискваните по член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009. [Изм. 4]
3.  По всяко време, ако Комисията сметне, че съществува риск от превишаване на нетното салдо по член 12, параграф 3 и че в рамките на своите правомощия тя не може да предприеме подходящи мерки за преодоляване на ситуацията, Комисията предлага на Съвета или на Европейския парламент и на Съвета приемането на други мерки за гарантиранеосигуряване спазването на това салдо. Тези мерки се приемат в съответствие с член 43, параграф 2 от ДФЕС.„; [Изм. 5]"
   б) В параграф 4 буква в) се заменя със следния текст:"
     „в) определя посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42г, параграф 3 процедура (процедура по консултиране) общия размер на финансирането от Съюза, разбито по държави-членки, въз основа на единна ставка на финансиране от Съюза и в рамките на бюджета, който е бил определен за месечните плащания;
"

12)  Член 21 се изменя, както следва:

   а) Параграф 1 се заменя със следния текст:"
1.  При приемането на проектобюджета или на писмо за внасяне на корекции в проектобюджета в частта относно селскостопанските разходи, за изчисляването на бюджета на ЕФГЗ Комисията използва средния обменен курс евро/щатски долар на пазара през последното тримесечие, приключващо най-малко 20 дни преди датата, на която тя приема бюджетния документ."
   б) В параграф 2 уводното изречение се заменя със следното:"
2.  При приемането на коригиращ и допълнителен проектобюджет или на писмо за внасяне на корекции в него, доколкото тези документи се отнасят до кредитите във връзка с мерките по член 3, параграф 1, букви а) и б), Комисията използва:"

13)  В дял II се добавя следният член:"

Член 21а

Действия във връзка с дистанционното наблюдение

1.  Финансираните по член 3, параграф 2, буква да) действия имат за цел осигуряването на агроикономическото наблюдение на земеделските земи и състоянието на културите по начин, който позволява изготвянето на прогнози за реколтата и селскостопанската продукция, улесняването на достъпа до тези прогнози или осигуряването на технологичното наблюдение на агрометеорологичната система.

Тези действия обхващат най-вече събирането или закупуването на информацията, необходима за прилагането и наблюдението на Общата селскостопанска политика, включително спътниковите и метеорологичните данни, както и създаването на бази с пространствени данни и уебсайт, провеждането на специализирани проучвания за климатичните условия и актуализирането на агрометеорологичните и иконометричните модели.

2.  Посредством акт за изпълнение в съответствие с посочената в член 42г, параграф 2 процедура (процедура по разглеждане) Комисията може да приема правила за финансирането по член 3, параграф 2, буква да) и член 5, буква аа), условията за извършване на дистанционното наблюдение с оглед постигането на набелязаните цели, условията за получаване, усъвършенстване и използване на спътниковите снимки и метеорологичните данни, както и приложимите срокове.

"

14)  В дял III, глава 1 се добавя следният член:"

Член 23а

Изпълнителни правомощия

Посредством акт за изпълнение в съответствие с посочената в член 42г, параграф 2 от настоящия регламент процедура (процедура по разглеждане) Комисията определя изискванията за съдържанието, представянето и коригирането на финансовия план по член 16 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета*.

* ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

"

15)  Не се отнася за версията на български език.

16)  Не се отнася за версията на български език.

16a)  В член 29 се вмъква следният параграф:

1a.  За държави-членки, които са избрали да организират своите програми за развитие на селските райони на регионална основа, изчисляването на сумата, която подлежи на автоматично оттегляне, може да се осъществи на равнището на държавата-членка.„.[Изм. 6]

17)  Член 30 се заменя със следния текст:"

„Член 30

Счетоводно уравняване

1.  Преди 30 април от годината след съответната бюджетна година, Комисията в съответствие с посочената в член 42г, параграф 3 процедура (процедура по консултиране) приема изпълнително решение за уравняване на сметките на акредитираните разплащателни агенции въз основа на предоставената ѝ в съответствие с член 8, параграф 1, буква в), подточка iii) информация.

2.  Решението за уравняване на сметките по параграф 1 се отнася за изчерпателността, точността и достоверността на предадените годишни счетоводни отчети. Взетото решение не засяга приетите по-късно решения по член 31.

"

18)  Член 31 се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следния текст:"

1.  Ако установи, че посочените в член 3, параграф 1 и член 4 разходи не са били извършени в съответствие с правилата на Съюза, Комисията приема в съответствие с посочената в член 42г, параграф 3 процедура (процедура по консултиране) решение относно сумите, които да бъдат изключени от финансиране от Съюза.

"

б)  В параграф 3 първата алинея се заменя със следния текст:"

3.  Преди взимането на решение за отказване на финансиране резултатите от инспекцията на Комисията, както и отговорите на съответната държава-членка, се съобщават в писмен вид, след което двете страни се опитват да се споразумеят за необходимите мерки.

"

19)  В дял IV, глава 1 се добавя следният член:"

Член 31а

Делегирани правомощия

За осигуряването на гладко протичане на процедурата по счетоводно уравняване и уравняване с оглед на съответствието Комисията, в съответствие с посочената в член 42а процедура, приема посредством делегиран акт правилата за необходимите действия с оглед приемането и прилагането на посочените в членове 30 и 31 решения, както и правилата във връзка с помирителната процедура по член 31, параграф 3, втора алинея, включително създаването, функциите и състава на помирителния орган, както и функционирането му.

"

20)  Член 32 се изменя, както следва:

   а) В параграф 4 уводното изречение се заменя със следното:"
След приключването на процедурата по член 31, Комисията може да вземе решение да отнесе подлежащите на възстановяване суми за сметка на държавата-членка:"
   б) Не се отнася за версията на български език;
   в) В параграф 8 уводното изречение се заменя със следното:"
След приключването на процедурата по член 31, Комисията може да реши да изключи от финансирането от Съюза сумите, които са за сметка на бюджета на Съюза, в следните случаи:"

21)  Член 33 се изменя, както следва:

   а) В параграф 5 уводното изречение се заменя със следното:"
След провеждането на процедурата по член 31, Комисията може да вземе решение да отнесе подлежащите на възстановяване суми за сметка на държавата-членка:"
   б) Параграф 7 се заменя със следния текст:"
7.  Дадена държава-членка може да вземе решение за спиране на процедурата за събиране на вземания, ако са изпълнени условията по член 32 параграф 6."

22)  Член 34 се изменя, както следва:

   а) В параграф 1 се добавят следните букви:"
   г) сумите, платими на бюджета на Съюза, които са получени вследствие на глоби или санкции в съответствие със специалните правила, предвидени в нормативната уредба на селскостопанския сектор;
   д) сумите, съответстващи на намаления или отпаднали плащания, прилагани съгласно правилата за кръстосано спазване, предвидени в дял II, глава I от Регламент (ЕО) № 73/2009.
"
   б) Добавя се следният параграф:"
4.  Членове 150 и 151 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 се прилагат mutatis mutandis спрямо осчетоводяването на целевите приходи, посочени в настоящия регламент."

23)  В дял IV, глава 2 се вмъква следният член:"

Член 35а

Делегирани правомощия

1.  За осигуряването на правилното и ефикасното прилагане на разпоредбите по членове 32 и 33 във връзка с възстановяването на средства, посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура Комисията определя специфичните задължения, които трябва да бъдат спазвани от държавите-членки.

2.  За да могат да се вземат предвид приходите от разплащателните агенции в полза на бюджета на Съюза при плащанията, извършени въз основа на предоставените от държавите-членки разходни декларации, посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура Комисията определя условията за прихващане по отношение на извършените плащания и постъпилите приходи в рамките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

"

24)  В дял IV, глава 3 се вмъква следният член:"

Член 37а

Делегирани правомощия

За да се гарантира ефикасността на поверените на Комисията по член 36 и 37 задачи, посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура Комисията може да определи правилата във връзка със задълженията на държавите-членки за сътрудничество.

"

25)  Вмъкват се следните членове:"

Член 40а

Делегирани правомощия

1.  За осигуряване на доброто управление на предназначените за ЕФГЗ и ЕЗФРСР кредити от бюджета на Съюза Комисията може посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура да определи правилата във връзка със:

   а) задължението за разплащателните агенции да водят счетоводство, както и специфичните изисквания за осчетоводяемите елементи;
   б) остойностяването на операциите във връзка с публичното съхранение и необходимите мерки в случай на загубена или с влошено качество интервенционна продукция, както и определяне на необходимата за финансиране сума.

2.  За осигуряване на финансирането от ЕФГЗ на разходите във връзка с интервенционните мерки под формата на публично съхранение Комисията може посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура да определи правилата във връзка със:

   а) вида разходи, допустими за финансиране от Съюза, и условията за възстановяването им;
   б) изискванията за допустимост и за изчисляване въз основа на действително установените от разплащателните агенции елементи, на фиксирани суми, определени от Комисията, или на фиксирани и нефиксирани суми съгласно законодателството в селскостопанския сектор.

3.  С оглед проверяването на съгласуваността на съобщаваните от държавите-членки данни във връзка с разходите или останалата съобщавана информация съгласно настоящия регламент, както и с оглед осигуряване на спазването на задължението за информиране съгласно член 8, Комисията посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура приема условията за намаляване и преустановяване на плащанията на държавите-членки по ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

4.  Когато при започването на бюджетната година бюджетът на Съюза все още не е приет или ако общият размер на очакваните кредити надхвърля определения в член 150, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 праг, Комисията, с оглед справедливото разпределение на наличните кредити между държавите-членки, приема посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура условията за плащане на разходите.

5.  С цел да се избегне прилагането от държавите-членки, които не са част от еврозоната, на различни обменни курсове, от една страна при осчетоводяването в различна от еврото валута на постъпленията или изплатените помощи, а от друга ‐ при изготвянето на разходните декларации от разплащателните агенции, Комисията може посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура да приеме правилата за приложимия обменен курс при съставянето на разходните декларации и осчетоводяването от съответната разплащателна агенция на операциите по публично съхранение.

6.  За осигуряването на прозрачност при използването на средствата по ЕФГЗ и ЕЗФРСР и еднообразно публикуване от държавите-членки на съответната информация съгласно член 44а, Комисията приема посредством делегиран акт в съответствие с посочената в член 42а процедура правилата във връзка със:

   а) съдържанието и формата на информацията, обект на публикуване;
   б) датата на публикуване и условията за информиране на бенефициерите;
   в) средствата за обмен на информация и сътрудничество между държавите-членки и Комисията.

Член 40б

Изпълнителни правомощия

1.  Комисията може, посредством акт за изпълнение в съответствие с посочената в член 42г, параграф 2 процедура (процедура по разглеждане), да определи правилата във връзка със:

  а) формàта, съдържанието, периода, за който се отнасят, сроковете и разпоредбите относно предаването или предоставянето на разположение на Комисията на:
   i) разходните декларации и разчети и тяхното актуализиране, включително целевите приходи,
   ii) декларацията за достоверност и годишните счетоводни отчети на разплащателните агенции,
   iii) докладите за заверка на счетоводните отчети,
   iv) идентификационните данни за акредитираните разплащателни агенции, акредитираните координиращи органи и сертифициращите органи,
   v) условията за отчитане и изплащане на разходите, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР,
   vi) уведомленията за извършените финансови корекции от държавите-членки във връзка с операциите или програмите за развитие на селските райони, както и обобщените доклади за процедурите за възстановяване на средства, предприети от държавите-членки в отговор на разкрити нередности,
   vii) информация за предприетите по силата на член 9 мерки;
   б) обмена на информация и документи между нея и държавите-членки, както и във връзка със създаването на информационни системи, включително по отношение на вида, формата, съдържанието и съхранението на данните, подлежащи на обработване от тези системи;
   в) подробни правила относно финансирането и счетоводната рамка на интервенционните мерки под формата на публично съхранение, както и във връзка с другите разходи, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
   г) реда и условията за прилагане на автоматично отменяне на финансов ангажимент.

2.  Посредством акт за изпълнение в съответствие с посочената в член 42г, параграф 3 процедура (процедура по консултиране) Комисията може да приема правилата във връзка с пренесените в съответствие с член 149, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 кредити с оглед финансирането на разходите по член 3, параграф 1, буква в) от настоящия регламент.

"

26)  Членове 41 и 42 се заличават.

27)  Създават се следните членове 42a, 42б, 42в и 42г:"

Член 42а

Упражняване на делегирането

1.  ПравомощиятаПравомощието да приема делегиранитеделегирани актове, посочени в настоящия регламент, се предоставятпредоставя на Комисията за неограничен период от времепри предвидените в настоящия член условия.

2.  Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно за това Европейския парламент и Съвета.

3.  Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на разпоредбите на членове 42б и 42в.Делегирането на правомощие, посочено в член 6, параграф 5, член 6, параграф 6, член 7, параграф 2, член 9, параграф 4, член 16, параграф 2, член 31, буква а), член 35а, параграфи 1 и 2, в член 37а и в член 40а, параграфи 1- 6 от настоящия регламент, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...(10). Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди края на този петгодишен срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3а.  Делегирането на правомощия може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3б.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

3в.  Делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца от нотифициранета на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 7]

Член 42б

Оттегляне на делегирането

1.  Делегирането на правомощия, посочено в член 42а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета.

2.  Институцията, която е започнала вътрешна процедура за взимане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага необходимите усилия за уведомяване на другата институция и Комисията в разумен срок преди приемането на окончателното решение, като посочва делегираните правомощия, които биха могли да бъдат оттеглени, както и евентуалните мотиви за оттеглянето.

3.  С решението за оттегляне се прекратяват делегираните правомощия, посочени в него. Решението поражда действие незабавно или на по-късна дата, ако такава е посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. [Изм. 8]

Член 42в

Възражения срещу делегираните актове

1.  В срок от два месеца от датата на уведомлението за даден делегиран акт Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу него. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с един месец.

2.  Ако до изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът е възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

3.  Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която формулира възражения срещу делегирания акт, посочва мотивите за това. [Изм. 9]

Член 42г

Актове за изпълнение ‐ комитетПроцедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по селскостопанските фондове. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията*.

2.  Когато по силатаПри позоваване на настоящия параграф се приемат актове за изпълнение се прилага член [5] от Регламент (ЕС) № [xxxx/yyyy] (да се попълни след приемането на регламента относно реда и условията за контрол съгласно член 291, параграф 3 от ДФЕС, понастоящем в процес на обсъждане от Европейския парламент и Съвета) (процедура за проверка)№ 182/2011.

3.  Когато по силата наПри позоваване настоящия параграф се приемат актове за изпълнение се прилага член [4] от Регламент (ЕС) № [xxxx/yyyy] (да се попълни след приемането на регламента относно реда и условията за контрол съгласно член 291, параграф 3 от ДФЕС, понастоящем в процес на обсъждане от Европейския парламент и Съвета) (консултативна процедура)№ 182/2011.

"

* ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

[Изм. 10]

Член 2

Регламенти (ЕО) № 165/94 и (ЕО) № 78/2008 се отменят.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 78/2008 обаче продължава да се прилага до 31 декември 2013 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ...

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател

(1) OВ C 218, 23.7.2011 г., стр. 124.
(2) Позиция на Европейския парламент от 4 юли 2012 г.
(3) ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.
(4) ОВ L [...], [...] г., стр. [...].
(5) OВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13.
(6) OВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.
(7) OВ L 24, 29.1.1994 г., стр. 6.
(8) OВ L 25, 30.1.2008 г., стр. 1.
(9) ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35.
(10)+ Дата на влизане в сила на настоящия регламент.

Правна информация - Политика за поверителност