Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0365(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0209/2011

Předložené texty :

A7-0209/2011

Rozpravy :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Hlasování :

PV 04/07/2012 - 7.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0281

Přijaté texty
PDF 493kWORD 148k
Středa, 4. července 2012 - Štrasburk
Financování společné zemědělské politiky ***I
P7_TA(2012)0281A7-0209/2011
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a ruší nařízení Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008 (KOM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0745),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0429/2010),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality polským Senátem, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  s ohledem na další příspěvky předložené italským Senátem, portugalským parlamentem a rumunskou Poslaneckou sněmovnou v souvislosti s návrhem tohoto legislativního aktu,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. května 2011(1),

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0209/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 218, 23.7.2011, s. 124.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. července 2012k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a ruší nařízení Rady (ES) č. 165/94 a nařízení Rady (ES) č. 78/2008
P7_TC1-COD(2010)0365

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 42 první pododstavec a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005(3) svěřuje Komisi pravomoci, aby přijala prováděcí pravidla k tomuto nařízení.

(2)  Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost musí být pravomoci svěřené Komisi nařízením (ES) č. 1290/2005 uvedeny do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

(3)  Komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy s cílem doplnit nebo změnit některé nepodstatné prvky nařízení (ES) č. 1290/2005. Je třeba určit prvky, na které se tato pravomoc vztahuje, a rovněž podmínky, kterým toto přenesení podléhá. (3) Aby mohlo být zajištěno řádné fungování režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2005, měla by být Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o doplnění nebo změnu jeho nepodstatných prvků. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. [Pozměňovací návrh 1]

(4)  Aby se zajistilobyly zajištěny jednotné podmínky pro provádění nařízení (ES) č. 1290/2005 ve všech členských státech, měla by mít Komise pravomoc přijímatměly by být Komisi svěřeny prováděcí aktypravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s článkem 291 Smlouvy. Komise by měla přijímat tyto prováděcí akty v souladu s ustanoveními nařízenínařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxx/xxx o182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.(4). [Pozměňovací návrh 2]

(5)  Některá ustanovení týkající se financování společné zemědělské politiky, která byla dříve přijata Komisí v rámci pravomocí udělených nařízením (ES) č. 1290/2005, by měla být do uvedeného nařízení zahrnuta. Tato ustanovení se týkají pravidel pro přidělování některých částek, které představují příjmy splatné do rozpočtu Unie uvedené v účtech vedených v souladu s nařízením Komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV(5).

(6)  Vzhledem ke zkušenostem s uplatněním pravidel pro výdaje financované Evropským zemědělským záručním fondem („EZZF“) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova („EZFRV“) by část ustanovení ohledně financování akcí uvedených v nařízení Rady (ES) č. 165/94 ze dne 24. ledna 1994 o spolufinancování Společenstvím v oblasti kontrol pomocí dálkového průzkumu země(6) a nařízení Rady (ES) č. 78/2008 ze dne 21. ledna 2008 o opatřeních, která má Komise přijmout pro období 2008–2013 prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu zavedených v rámci společné zemědělské politiky(7), měla být zahrnuta do nařízení (ES) č. 1290/2005. Proto je třeba zrušit nařízení (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008. Je ovšem třeba i nadále zajistit použitelnost článku o zprávě, kterou předkládá Komise.

(7)  Opatření, která Komise uskutečňuje prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu, a získávání a zlepšování satelitních snímků Komisí mají za cíl poskytnout prostředky pro správu zemědělských trhů a jejich sledování. Aby bylo zajištěno dodržení tohoto cíle, měla by Komise mít pravomoc přijímat prováděcí akty ohledně podmínek a postupů získávání a poskytování výsledků dálkového průzkumu členskými státy.

(8)  Pro zajištění jednotného fungování koordinačních subjektů členských států, které je stanoveno v článku 6 nařízení (ES) č. 1290/2005, by měla mít Komise pravomoc přijímat prováděcí akty týkající se podmínek fungování těchto subjektů, zejména sdělování informací Komisi.

(9)  Aby Komise mohla schvalovat plán financování každého programu zemědělského rozvoje a stanovit jeho případné úpravy, měla by mít Komise pravomoc přijímat prováděcí akty týkající se podmínek pro obsah a úpravu plánu financování.

(10)  Poskytování informací členskými státy musí Komisi umožnit, aby předané informace použila přímo a co nejúčinněji pro správu účtů EZZF a EZFVR, jakož i pro související platby, a také ke schvalování účetních závěrek a schvalování souladu. Komise by rovněž měla mít pravomoc přijímat prováděcí akty týkající se výkazu výdajů, ročních účetních závěrek, prohlášení o věrohodnosti, výkazu o veřejném skladování, informačních systémů pro výměnu informací a dokumentů a pravidla pro jejich uchovávání.

(11)  Povinnost platebních agentur vést účetnictví se týká podrobných údajů požadovaných pro správu prostředků a jejich kontrolu. Aby členské státy a platební agentury mohly dodržovat tuto povinnost podle harmonizovaných pravidel, Komise by měla mít pravomoc přijímat prováděcí akty týkající se účetnictví intervenčních opatření ve formě veřejného skladování uvedených v nařízení Komise (ES) č. 884/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o financování intervenčních opatření ve formě veřejného skladování Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a o zaúčtování operací veřejného skladování platebními agenturami členských států(8), a dalších výdajů financovaných EZZF a EZFRV uvedených v nařízení (ES) č. 883/2006.

(12)  Aby bylo zajištěno řádné řízení finančních toků, zejména proto, že členské státy uvolňují finanční prostředky na pokrytí nezbytných výdajů, by Komise měla mít pravomoc přijímat prováděcí akty týkající se poskytnutí finančních prostředků členským státům, při zohlednění specifických metod řízení EZZF a EZFRV.

(13)  V rámci této změny nařízení (ES) č. 1290/2005, která má uvést toto nařízení do souladu s postupy stanovenými Lisabonskou smlouvou, je třeba aktualizovat některá ustanovení v některých jazykových verzích a přizpůsobit je tak terminologii používané ve Smlouvě.

(14)  Nařízení (ES) č. 1290/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1290/2005 se mění takto:

(1)  Článek 3 se mění takto:

   a) V odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:"
Příslušné poplatky a náklady vypočítá a stanoví Komise prováděcím aktem podle postupu uvedeného v čl. 42d odst. 3 (poradní postup).
   ea) až do 31. prosince 2013 opatření, která Komise uskutečňuje prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu a která mají za cíl poskytnout Komisi prostředky na řízení zemědělských trhů;
   b) V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
"

(2)  V článku 5 se vkládá nové písmeno, které zní:"

   aa) získávání satelitních snímků Komisí, které jsou nezbytné pro kontroly a jejichž seznam je sjednán s každým členským státem v souladu s jím vypracovanou specifikací, za účelem jejich použití Komisí nebo bezplatného poskytnutí kontrolním subjektům či jimi pověřeným poskytovatelům služeb s tím, že Komise zůstává vlastníkem těchto snímků, a dále práce určené ke zdokonalení techniky a pracovních metod v oblasti kontroly zemědělských ploch dálkovým průzkumem;
"

(3)  Článek 6 se mění takto:

   a) V odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"
Komise přijme prováděcím aktem v souladu s postupem uvedeným v čl. 42d odst. 2 (přezkumný postup) pravidla pro fungování koordinačního subjektu uvedeného v prvním a druhém pododstavci a pro sdělování informací Komisi."
   b) Doplňují se nové odstavce, které znějí:"
5.  Pro zajištění správného fungování systému uvedeného v odstavcích 1 až 4 určí Komise aktem v přenesené pravomoci v souladu s postupem uvedeným v článku 42a:
   a) minimální podmínky akreditace platebních agentur týkající se vnitřního prostředí, kontrolních činností, informací a komunikace, monitorování, jakož i pravidel týkajících se procesu udělení a odebrání akreditace;
   b) pravidla týkající se kontroly a změn akreditace platebních agentur;
   c) minimální podmínky akreditace koordinačních subjektů a pravidla týkající se postupu udělení a odebrání akreditace.

6.  Pro zajištění správného provádění úkolů uvedených v odstavci 1 v rámci operací veřejného skladování stanoví Komise aktem v přenesené pravomoci, v souladu s postupem uvedeným v článku 42a, pravidla pro:
   a) rozšíření odpovědnosti a povinností platebních agentur, podmínky delegování provádění úkolů na externí veřejné nebo soukromé subjekty;
   b) povinnost platebních agentur vypracovat seznam pro každý výrobek a kontrolovat zásoby produktů v intervenčním režimu a podmínky pro tyto kontroly.
"

(4)  Článek 7 se mění takto:

   a) Stávající znění se označuje jako odstavec 1;
   b) Doplňuje se nový odstavec, který zní:"
2.  Aby činnost certifikačního subjektu byla přínosná pro Komisi v rámci schvalování účetní závěrky, přijme Komise aktem v přenesené pravomoci v souladu s postupem podle článku 42a pravidla týkající se jmenování a odpovědnosti certifikačního subjektu."

(5)  V článku 9 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

4.  Pro zajištění správného a účinného uplatnění ustanovení týkajících se kontrol uvedených v tomto článku může Komise aktem v přenesené pravomoci stanovit zvláštní povinnosti, které musí členské státy dodržovat.

"

(6)  Článek 15 se mění takto:

   a) Netýká se českého znění.
   b) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Komise přijímá prováděcí rozhodnutí o měsíčních platbách, které provádí, postupem podle čl. 42d odst. 3 (poradní postup) na základě výkazu výdajů členských států a informací poskytnutých v souladu s čl. 8 odst. 1, přičemž zohledňuje snížení nebo pozastavení měsíčních plateb uplatněná v souladu s články 17 a 17a."

(7)  Článek 16 se mění takto:

   a) Stávající znění se označuje jako odstavec 1;
   b) Doplňuje se nový odstavec, který zní:"
2.  Aby byl finanční dopad přizpůsoben v poměru ke zpoždění, které je při platbě zjištěno, přijme Komise aktem v přenesené pravomoci, v souladu s postupem uvedeným v článku 42a, pravidla pro snížení plateb podle velikosti zjištěného překročení lhůty."

(8)  Netýká se českého znění.

(9)  Netýká se českého znění.

(10)  V článku 18 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"

4.  Jestliže do 30. června některého roku Rada nestanovínebudou stanoveny úpravy uvedené v čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009*, stanoví tyto úpravy Komise prováděcím aktem a uvědomí o tom neprodleně Evropský parlament a Radu. Tyto prováděcí akty se přijmou poradním v souladu s postupem podle čl. 42d odst. 3.(poradní postup) tohoto nařízení a uvědomí o tom neprodleně Radu.[Pozměňovací návrh 3]

* Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.

"

(11)  Článek 19 se mění takto:

   a) Odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:"
1.  Spolu s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok N předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě svou předpověď na rozpočtové roky N – 1, N a N + 1.
Současně předloží rozbor rozdílů mezi původními předpověďmi a skutečnými výdaji za rozpočtové roky N – 2 a N – 3.
2.  Ukáže-li se při sestavování návrhu rozpočtu na rozpočtový rok N, že hrozí, že čistý zůstatek uvedený v čl. 12 odst. 3 pro rozpočtový rok N, s ohledem na rozpětí stanovené v článku 11 nařízení (ES) č. 73/2009, bude překročen, navrhne Komise Radě nezbytná opatření, zejména opatření vyžadovaná podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009. [Pozměňovací návrh 4]
3.  Kdykoli se Komise domnívá, že existuje riziko překročení čistého zůstatku uvedeného v čl. 12 odst. 3 a že nemůže v rámci svých pravomocí přijmout dostatečná nápravná opatření, navrhne jiná opatření, aby se zajistilo, že tento zůstatek bude dodržen. Tato opatření se přijímají v souladu s čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.[Pozměňovací návrh 5]"
   b) V odstavci 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:"
     ‚c) prováděcím aktem v souladu s postupem podle čl. 42d odst. 3 (poradní postup) stanoví celkovou výši financování Unií rozděleného podle členských států na základě jednotné sazby financování Unií a v rámci rozpočtových prostředků dostupných pro měsíční platby;
"

(12)  Článek 21 se mění takto:

   a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Při přijímání návrhu rozpočtu nebo změny návrhu rozpočtu, která se týká zemědělských výdajů, použije Komise k vytvoření odhadů rozpočtových prostředků EZZF průměrný tržní kurs eura vůči dolaru Spojených států amerických za poslední tříměsíční období končící nejméně 20 dnů před přijetím rozpočtového dokumentu Komisí."
   b) V odstavci 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:"
2.  Při přijímání návrhu dodatkového a opravného rozpočtu nebo návrhu na změnu tohoto návrhu, pokud se tyto dokumenty týkají rozpočtových položek na opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), použije Komise:"

(13)  V hlavě II se doplňuje nový článek, který zní:"

Článek 21a

Opatření spojená s dálkovým průzkumem

1.  Opatření financovaná podle čl. 3 odst. 2 písm. ea) mají za cíl zajistit agroekonomické monitorování zemědělsky využívaných půd a stavu plodin tak, aby bylo možné provést odhady, zejména pokud jde o úrodu a zemědělskou produkci, podporovat přístup k těmto odhadům nebo zajistit technologické monitorování agrometeorologického systému.

Tato opatření se týkají především shromažďování nebo nákupu informací nezbytných pro provádění a monitorování společné zemědělské politiky, včetně údajů získaných ze satelitů a meteorologických údajů, vytváření infrastruktury prostorových údajů a tvorby internetových stránek, provádění specifických studií souvisejících s klimatickými podmínkami a aktualizace agrometeorologických a ekonometrických modelů.

2.  Komise může přijmout prováděcím aktem v souladu s postupem stanoveným v čl. 42d odst. 2 (přezkumný postup) pravidla pro financování uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. ea) a čl. 5 písm. aa), podmínky, za kterých jsou opatření dálkového průzkumu prováděna pro realizaci stanovených cílů, podmínky pro získání, zlepšení a používání satelitních snímků a meteorologických údajů, jakož i odpovídající lhůty.

"

(14)  V kapitole 1 hlavy III se vkládá nový článek, který zní:"

Článek 23a

Prováděcí pravomoci

Komise prováděcím aktem v souladu s postupem podle čl. 42d odst. 2 (přezkumný postup) tohoto nařízení stanoví podmínky týkající se obsahu, prezentace a úpravy plánu financování, jak je uveden v článku 16 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005*.

* Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

"

(15)  Netýká se českého znění.

(16)  Netýká se českého znění.

(16a)  V článku 29 se vkládá nový odstavec, který zní:

1a.  Pro členské státy, které se rozhodly organizovat své programy pro rozvoj venkova na regionálním základě, je možné provést výpočet výše částky, která se automaticky zruší, na úrovni členského státu.„. [Pozměňovací návrh 6]

(17)  Článek 30 se nahrazuje tímto:"

‚Článek 30

Schvalování účetní závěrky

1.  Do 30. dubna roku následujícího po daném rozpočtovém roce přijme Komise postupem podle čl. 42d odst. 3 (poradní postup) prováděcí rozhodnutí o schválení účetních závěrek akreditovaných platebních agentur na základě informací sdělených v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. c) bodem iii).

2.  Rozhodnutí o schválení účetní závěrky uvedené v odstavci 1 se týká úplnosti, přesnosti a věcné správnosti předložených ročních účetních závěrek. Přijetím tohoto rozhodnutí není dotčeno přijetí dalších rozhodnutí podle článku 31.

"

(18)  Článek 31 se mění takto:

a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

1.  Komise přijme prováděcí rozhodnutí postupem podle čl. 42d odst. 3 (poradní postup) ohledně částek, které mají být vyloučeny z financování Unií, pokud zjistí, že výdaje uvedené v čl. 3 odst. 1 a v článku 4 nebyly provedeny v souladu s pravidly Unie.

"

b)  V odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

3.  Před schválením rozhodnutí o zamítnutí financování oznámí Komise písemně výsledky kontrol a dotyčný členský stát písemně oznámí svou odpověď; poté se obě strany pokusí dosáhnout dohody o opatřeních, která mají být přijata.

"

(19)  V kapitole 1 hlavy IV se vkládá nový článek, který zní:"

Článek 31a

Přenesené pravomoci

Pro zajištění správného průběhu schvalování účetní závěrky a schvalování souladu přijme Komise aktem v přenesené pravomoci postupem podle článku 42a pravidla pro opatření, která mají být přijata pro schválení rozhodnutí uvedených v článcích 30 a 31 a jejich provedení, a pravidla pro smírčí řízení uvedené v čl. 31 odst. 3 druhém pododstavci, včetně vytvoření, funkcí a složení smírčího orgánu a podmínek jeho fungování.

"

(20)  Článek 32 se mění takto:

   a) V odstavci 4 se úvodní věta nahrazuje tímto:"
Po provedení řízení uvedeného v článku 31 může Komise rozhodnout o připsání částek, které mají být získány zpět, k tíži členského státu:"
   b) Netýká se českého znění.
   c) V odstavci 8 se úvodní věta nahrazuje tímto:"
Po provedení řízení podle článku 31 může Komise rozhodnout, že vyloučí z financování Společenstvím částky připsané k tíži rozpočtu Společenství v těchto případech:"

(21)  Článek 33 se mění takto:

   a) V odstavci 5 se úvodní věta nahrazuje tímto:"
Po provedení řízení uvedeného v článku 31 může Komise rozhodnout o připsání částek, které mají být získány zpět, k tíži členského státu,"
   b) Odstavec 7 se nahrazuje tímto:"
7.  Členský stát může rozhodnout o zastavení řízení o zpětném získávání částek za podmínek uvedených v čl. 32 odst. 6."

(22)  Článek 34 se mění takto:

   a) V odstavci 1 se doplňují nová písmena, která znějí:"
   d) částky splatné do rozpočtu Unie, které byly vybrány jako pokuty nebo sankce v souladu se specifickými pravidly podle právních předpisů v odvětví zemědělství;
   e) částky odpovídající snížením nebo zamítnutím plateb, která byla uplatněna v souladu s pravidly pro podmíněnost podle hlavy II kapitoly 1 nařízení (ES) č. 73/2009.
"
   b) Doplňuje se nový odstavec, který zní:"
4.  Články 150 a 151 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 se obdobně použijí pro zaúčtování účelově vázaných příjmů uvedených v tomto nařízení."

(23)  V kapitole 2 hlavy IV se vkládá nový článek, který zní :"

Článek 35a

Přenesené pravomoci

1.  Pro zajištění správného a účinného provádění ustanovení o zpětném vymáhání částek uvedeném v článcích 32 a 33 stanoví Komise aktem v přenesené pravomoci postupem podle článku 42a zvláštní povinnosti, které musí členské státy dodržovat.

2.  Pro zohlednění příjmů, které platební agentury získaly pro rozpočet Unie při platbách prováděných na základě výkazů výdajů předkládaných členskými státy, stanoví Komise aktem v přenesené pravomoci postupem podle článku 42a podmínky, za nichž se mají provádět určitá vyrovnání mezi výdaji a příjmy uskutečněnými v rámci EZZF a EZFRV.

"

(24)  V kapitole 3 hlavy IV se vkládá nový článek, který zní :"

Článek 37a

Přenesené pravomoci

Pro zajištění účinnosti úkolů stanovených Komisí v článcích 36 a 37 může Komise aktem v přenesené pravomoci postupem podle článku 42a stanovit pravidla pro povinnost spolupráce, která musí členské státy dodržovat.

"

(25)  Vkládají se nové články, které znějí:"

Článek 40a

Přenesené pravomoci

1.  Pro zajištění řádného řízení prostředků vyhrazených v rozpočtu Unie pro EZZF a EZFRV může Komise přijmout aktem v přenesené pravomoci postupem podle článku 42a pravidla pro:

   a) povinnost pro platební agentury vést účetnictví a zvláštní podmínky pro zaúčtované položky;
   b) ocenění operací týkajících se veřejného skladování a opatření v případě ztráty nebo poškození výrobků v intervenčním režimu ve formě veřejného skladování a určení financovaných částek.

2.  Pro zajištění financování výdajů na intervenční opatření ve formě veřejného skladování z EZZF může Komise přijmout aktem v přenesené pravomoci postupem podle článku 42a pravidla pro:

   a) typ výdajů, které mohou být financovány Unií, a podmínky jejich úhrady;
   b) podmínky způsobilosti a podmínky výpočtu na základě údajů skutečně zjištěných platebními agenturami, nebo na základě paušálních částek stanovených Komisí, nebo na základě paušálních nebo nepaušálních částek stanovených právními předpisy z jednotlivých odvětví zemědělství.

3.  Pro ověření soudržnosti údajů sdělených členskými státy a týkajících se výdajů nebo jiných informací stanovených tímto nařízením a pro zajištění dodržování oznamovací povinnosti, jak ji stanoví článek 8, přijme Komise aktem v přenesené pravomoci postupem podle článku 42a podmínky pro snížení nebo pozastavení plateb členským státům, co se týče výdajů EZZF a EZFRV.

4.  Jestliže rozpočet Unie není při zahájení rozpočtového roku schválen nebo pokud celková částka předběžných závazků překročí hranici stanovenou v čl. 150 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002, aby bylo rozdělování dostupných prostředků mezi členské státy určeno spravedlivě, přijme Komise aktem v přenesené pravomoci postupem podle článku 42a podmínky platby výdajů.

5.  Aby členské státy, které nepatří do eurozóny, nepoužívaly jiný směnný kurz při zaúčtování v jiné měně než v eurech zinkasovaných příjmů nebo podpor vyplacených příjemcům na straně jedné a při sestavování výkazu výdajů platební agenturou na straně druhé, může Komise aktem v přenesené pravomoci postupem uvedeným v článku 42a přijmout pravidla pro směnný kurs platný při vypracování výkazů a záznamu operací veřejného skladování v účetnictví platební agentury.

6.  Pro zajištění transparentního používání EZZF a EZFRV a jednotného zveřejňování informací členskými státy podle článku 44a přijme Komise aktem v přenesené pravomoci postupem podle článku 42a pravidla pro:

   a) obsah a formát zveřejňovaných informací;
   b) datum zveřejnění a podmínky informování příjemců;
   c) prostředky pro komunikaci a spolupráci mezi Komisí a členskými státy.

Článek 40b

Prováděcí pravomoci

1.  Komise může prováděcím aktem postupem podle čl. 42d odst. 2 (přezkumný postup) přijmout pravidla pro:

  a) formu, obsah, pravidelnost, lhůty a pravidla, jak jsou Komisi předávány nebo poskytovány:
   i) výkazy výdajů a odhady výdajů, jakož i jejich aktualizace, včetně účelově vázaných příjmů,
   ii) prohlášení o věrohodnosti a roční účetní závěrky platebních agentur,
   iii) zprávy o potvrzení účetní závěrky,
   iv) identifikační údaje akreditovaných platebních agentur, akreditovaných koordinačních subjektů a certifikačních subjektů,
   v) pravidla zaúčtování a plateb výdajů financovaných z EZZF a EZFRV,
   vi) oznámení o finančních opravách uskutečněných členskými státy v rámci operací nebo programů rozvoje venkova a souhrnných seznamů řízení o zpětném získávání částek zahájených členskými státy v důsledku nesrovnalostí,
   vii) informace o opatřeních přijatých podle článku 9;
   b) podmínky pro výměnu informací a dokumentů mezi Komisí a členskými státy a zavedení informačních systémů, včetně typu, formy, obsahu údajů zpracovávaných těmito systémy a pravidla jejich uchovávání;
   c) prováděcí pravidla pro financování a účetnictví intervenčních opatření ve formě veřejného skladování, jakož i pro další výdaje financované z EZZF a EZFRV;
   d) prováděcí pravidla k postupům automatického rušení závazků.

2.  Komise může prováděcím aktem postupem podle čl. 42d odst. 3 (poradní postup) přijmout podmínky a prováděcí pravidla pro prostředky přenesené v souladu s čl. 149 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 za účelem financování výdajů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

"

(26)  Články 41 a 42 se zrušují.

(27)  Vkládají se nové články 42a, 42b, 42c a 42d, které znějí:"

Článek 42a

Výkon přenesené pravomoci

1.  PravomociPravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto nařízení jsouje svěřena Komisi svěřeny na dobu neurčitouza podmínek stanovených v tomto článku.

  . Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

  . Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci jsou Komisi svěřeny podle podmínek stanovených v článku 42b a 42c.Přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 5 a 6, čl. 7 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 16 odst. 2, čl. 31 písm. a), čl. 35a odst. 1 a 2, v článku 37a a v čl. 40a odst. 1 až 6 je svěřeno Komisi na dobu pěti let od …(9). Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3a.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3b.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu i Radě.

3c.  Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s tímto nařízením vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. [Pozměňovací návrh 7]

Článek 42b

Zrušení přenesení pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesenou pravomoc uvedenou v článku 42a kdykoli zrušit.

2.  Orgán, který zahájil interní postup rozhodování, zda zrušit přenesení pravomoci, se před přijetím konečného rozhodnutí snaží informovat v přiměřené lhůtě druhý orgán a Komisi o přenesených pravomocích, jež by mohly být zrušeny, včetně možných důvodů takového zrušení.

3.  Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí vyjmenovaných v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je stanoven. Neovlivní platnost již platných aktů v přenesené pravomoci. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie. [Pozměňovací návrh 8]

Článek 42c

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Tato lhůta se z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady prodlouží o jeden měsíc.

2.  Pokud Evropský parlament ani Rada v uvedené lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, zveřejní se akt v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada Komisi informovaly o svém záměru námitky nevyslovit.

3.  Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost v případě, že proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.[Pozměňovací návrh 9]

Článek 42d

Prováděcí akty – výborPostup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor zemědělských fondů. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.

2.  Pokud jsou prováděcí akty přijaty podle tohoto odstavceOdkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č..[xxxx/yyyy] (vyplnit po přijetí nařízení o kontrolních mechanismech podle čl. 291 § 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež se momentálně projednává v Evropském parlamentu a Radě).(vyšetřovací řízení)182/2011.

3.  Pokud jsou prováděcí akty přijaty podle tohoto odstavceOdkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č.[xxxx/yyyy] (vyplnit po přijetí nařízení o kontrolních mechanismech podle čl. 291 § 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež se momentálně projednává v Evropském parlamentu a Radě). (poradní postup)‚182/2011.

"

* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

[Pozměňovací návrh 10]

Článek 2

Nařízení (ES) č. 165/94 a nařízení (ES) č. 78/2008 se zrušují.

Článek 4 nařízení (ES) č. 78/2008 se však nadále použije do 31. prosince 2013.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V […] dne […].

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předsedanebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 218, 23.7.2011, s. 124.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. července 2012.
(3) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.
(4) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5) Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 1.
(6) Úř. věst. L 24, 29.1.1994, s. 6.
(7) Úř. věst. L 25, 30.1.2008, s. 1.
(8) Úř. věst. L 171, 23.6.2006, s. 35.
(9)+ Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Právní upozornění - Ochrana soukromí