Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0365(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0209/2011

Ingediende teksten :

A7-0209/2011

Debatten :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Stemmingen :

PV 04/07/2012 - 7.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0281

Aangenomen teksten
PDF 438kWORD 103k
Woensdag 4 juli 2012 - Straatsburg
Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ***I
P7_TA(2012)0281A7-0209/2011
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 juli 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0745),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 42 en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0429/2010),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat, in het kader van protocol (nr. 2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, is uitgebracht door de Poolse senaat, en waarin het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien de andere, door de Italiaanse Senaat, het Portugese parlement en de Roemeense Kamer van Afgevaardigden ingediende bijdragen inzake het ontwerp van wetgevingshandeling,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 mei 2011(1),

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0209/2011),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 218 van 23.7.2011, blz. 124.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 juli 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 van de Raad
P7_TC1-COD(2010)0365

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 42, eerste alinea, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad(3) kent bevoegdheden aan de Commissie toe om uitvoeringsbepalingen voor de genoemde verordening vast te stellen.

(2)  Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten de in het kader van Verordening (EG) nr. 1290/2005 aan de Commissie verleende bevoegdheden worden aangepast aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

(3)  De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde bepaalde niet-essentiële onderdelen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 aan te vullen of te wijzigen. De onderdelen waarvoor deze bevoegdheid mag worden uitgeoefend en de voorwaarden waaraan deze delegatie onderworpen moet worden, moeten worden vastgelegd.Om de goede werking van het bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 ingestelde stelsel te waarborgen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen daarvan. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en aan de Raad.[Am. 1]

(4)  Om een uniforme toepassingeenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1290/2005, in alle lidstaten te waarborgen, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag vast te stellen. De Commissie moet deze uitvoeringshandelingen vaststellen overeenkomstig Verordening (EU) nr. xxx/xxx van het Europees Parlement en de Raad houdende(4)moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren1.[Am. 2]

(5)  Sommige bepalingen betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid die vroeger door de Commissie in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 toegekende bevoegdheden zijn vastgesteld, moeten in genoemde verordening worden opgenomen. Die bepalingen betreffen regels met betrekking tot de bestemming van bepaalde sommen en bedragen die aan de Uniebegroting betaalbare ontvangsten vormen welke bedoeld zijn in de rekeningen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 883/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot het bijhouden van de rekeningen van de betaalorganen, de declaraties van uitgaven en ontvangsten en de voorwaarden voor de vergoeding van uitgaven in het kader van het ELGF en het ELFPO(5) worden bijgehouden.

(6)  In het licht van de ervaring die is opgedaan met de toepassing van de regels betreffende de uitgaven welke gefinancierd worden uit het Europees Landbouwgarantiefonds („ELGF”) en uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling („ELFPO”) moeten de bepalingen betreffende de financiering van de acties die bij Verordening (EG) nr. 165/94 van de Raad van 24 januari 1994 inzake de medefinanciering door de Gemeenschap van door middel van teledetectie uitgevoerde controles(6) en bij Verordening (EG) nr. 78/2008 van de Raad van 21 januari 2008 inzake de in de periode 2008-2013 door de Commissie te ondernemen activiteiten door middel van teledetectietoepassingen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn ingesteld(7) zijn vastgesteld, gedeeltelijk in Verordening (EG) nr. 1290/2005 worden opgenomen. Bijgevolg dienen de Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 te worden ingetrokken. Er moet evenwel bepaald worden dat het artikel betreffende het door de Commissie voor te leggen verslag van toepassing blijft.

(7)  De acties die de Commissie door middel van teledetectietoepassingen onderneemt en de verwerving en de perfectionering door de Commissie van satellietbeelden, hebben tot doel de middelen te verschaffen om de landbouwmarkten te beheren en te bewaken. Om de naleving van die doelstelling te waarborgen, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om uitvoeringshandelingen vast te stellen die betrekking hebben op de voorwaarden en de procedures voor de verwerving en het voor de lidstaten beschikbaar stellen van de resultaten van de teledetectieacties.

(8)  Om een uniforme werking van de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde coördinerende instanties van de lidstaten te waarborgen, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen betreffende de werkwijze van die instanties en met name de verstrekking van gegevens aan de Commissie.

(9)  Om de Commissie in staat te stellen het financieringsplan voor elk programma voor plattelandsontwikkeling te valideren en in de eventuele aanpassingen ervan te voorzien, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen tot het vaststellen van uitvoeringshandelingen betreffende de voorwaarden met betrekking tot de inhoud en de aanpassing van het financieringsplan.

(10)  Dankzij de verstrekking van gegevens door de lidstaten aan de Commissie moet de Commissie in staat gesteld worden de gegevens die haar worden toegezonden rechtstreeks en zo doeltreffend mogelijk te gebruiken voor het beheer van de rekeningen van het ELGF en het ELFPO en de uitvoering van de procedures voor de goedkeuring van de rekeningen en voor de conformiteitsgoedkeuring. De Commissie moet de bevoegdheid krijgen uitvoeringshandelingen vast te stellen betreffende de uitgavendeclaratie, de jaarrekening, de borgingsverklaring, de verklaring betreffende de openbare opslag, de informatiesystemen voor de uitwisseling van gegevens en documenten alsook de regels betreffende de bewaring ervan.

(11)  De verplichting betreffende het voeren van een boekhouding door de betaalorganen heeft betrekking op de gedetailleerde gegevens die nodig zijn om de geldmiddelen te beheren en te controleren. Om ervoor te zorgen dat de lidstaten en de betaalorganen overeenkomstig geharmoniseerde regels aan die verplichting kunnen voldoen, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen uitvoeringshandelingen vast te stellen betreffende de boekhoudkundige verantwoording van de maatregelen voor interventie in de vorm van openbare opslag als bedoeld in Verordening (EG) nr. 884/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de financiering van de maatregelen voor interventie in de vorm van openbare opslag door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en de boeking van de verrichtingen in verband met openbare opslag door de betaalorganen van de lidstaten(8), alsmede van andere in Verordening (EG) nr. 883/2006 bedoelde uit het ELGF en het ELFP gefinancierde uitgaven.

(12)  Om een goed beheer van de financiële stromen te waarborgen, met name met het oog op het feit dat de lidstaten de middelen mobiliseren om de nodige uitgaven te dekken, moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om uitvoeringshandelingen vast te stellen betreffende het beschikbaar stellen voor de lidstaten van de financiële middelen, waarbij rekening wordt gehouden met de voor het ELGF en het ELFPO specifieke beheerswijzen.

(13)  Ingevolge onderhavige wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005, die beoogt deze verordening in overeenstemming te brengen met de procedures waarin het Verdrag van Lissabon voorziet, dienen sommige bepalingen in sommige talenversies te worden geactualiseerd om deze aan de verdragsterminologie aan te passen.

(14)  Verordening (EG) nr. 1290/2005 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1290/2005 wordt als volgt gewijzigd:

(1)  Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

   a) in lid 2 wordt het volgende punt ingevoegd:"
De respectieve lasten en kosten worden door de Commissie berekend en vastgesteld bij uitvoeringshandeling overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 3, bedoelde procedure (raadplegingsprocedure).
   e bis) tot en met 31 december 2013, de door de Commissie door middel van teledetectietoepassingen ondernomen acties om aan de Commissie de middelen te verstrekken om de landbouwmarkten te beheren;
   b) in lid 3 wordt de tweede alinea vervangen door:
"

(2)  In artikel 5 wordt het volgende punt ingevoegd:"

   a bis) de verwerving door de Commissie van de voor de controles nodige satellietbeelden waarvan de lijst met elke lidstaat wordt overeengekomen overeenkomstig een door die lidstaat vastgesteld bestek met het oog op het gebruik ervan door de Commissie of het gratis ter beschikking stellen ervan aan de controle-instanties of de door deze instanties gemachtigde leveranciers van diensten, waarbij de lidstaat eigenaar blijft van die beelden, alsook werkzaamheden om de techniek en de werkmethoden op het gebied van controle van landbouwoppervlakten door middel van teledetectie te perfectioneren;
"

(3)  Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

   a) aan lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:"
De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 2, bedoelde procedure (onderzoeksprocedure) de regels vast betreffende de werkwijze van de in de eerste en tweede alinea bedoelde coördinerende instantie en de verstrekking van gegevens aan de Commissie."
   b) de volgende leden worden toegevoegd:"
5.  Om de goede werking van het in de leden 1 tot en met 4 vastgestelde systeem te waarborgen, bepaalt de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure:
   a) minimale voorwaarden voor de erkenning van betaalorganen betreffende interne omgeving, controleactiviteiten, informatie en communicatie en toezicht, alsook regels betreffende de procedure voor toekenning en intrekking van de erkenning;
   b) regels betreffende het toezicht op en de procedure voor de herziening van de erkenning van de betaalorganen;
   c) minimale voorwaarden voor de erkenning van de coördinerende instanties alsook regels betreffende de procedure voor toekenning en intrekking van de erkenning.

6.  Om de goede uitvoering van de in lid 1 opgenomen taken in het kader van de verrichtingen in verband met openbare opslag te waarborgen, stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure regels vast betreffende:
   a) de omvang van de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de betaalorganen, de voorwaarden voor delegatie van de uitvoering van taken aan derde partijen in de overheids- of de particuliere sector;
   b) de verplichting van de betaalorganen om voor elk product een inventaris op te maken en de voorraden te controleren van de producten die onder de interventieregeling vallen, alsook de op die controles toepasselijke voorwaarden.
"

(4)  Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

   a) de bestaande tekst wordt genummerd als lid 1;
   b) het volgende lid wordt toegevoegd:"
2.  Opdat de activiteiten van de certificerende instantie nuttig zijn voor de Commissie in het kader van de procedure voor de goedkeuring van de rekeningen stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure regels vast betreffende de aanwijzing en de verantwoordelijkheden van die instantie."

(5)  Aan artikel 9 wordt het volgende lid toegevoegd:"

4.  Om een correcte en doeltreffende toepassing van de bepalingen betreffende de in dit artikel bedoelde controles te garanderen, mag de Commissie bij gedelegeerde handeling de door de lidstaten te respecteren specifieke verplichtingen vaststellen.

"

(6)  Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

   a) lid 1 wordt vervangen door:
„1. Onverminderd de in de artikelen 30 en 31 bedoelde besluiten, worden de maandelijkse betalingen door de Commissie uitgekeerd voor de uitgaven die de erkende betaalorganen van de lidstaten in de referentiemaand hebben verricht.”;
   b) lid 2 wordt vervangen door:"
2.  De Commissie stelt overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 3, bedoelde procedure (raadplegingsprocedure) op basis van een uitgavendeclaratie van de lidstaten en de overeenkomstig artikel 8, lid 1, verstrekte gegevens en rekening houdend met de overeenkomstig de artikelen 17 en 17 bis toegepaste verlagingen of schorsingen een uitvoeringsbesluit vast betreffende de maandelijkse betalingen die zij verricht."

(7)  Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

   a) de bestaande tekst wordt genummerd als lid 1;
   b) het volgende lid wordt toegevoegd:"
2.  Om het financiële effect evenredig met de bij de betaling geconstateerde vertraging te moduleren, stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure regels vast betreffende de verlaging van de betalingen naargelang van de omvang van de geconstateerde overschrijding."

(8)  Artikel 17, lid 3, wordt vervangen door:
„3. De verlagingen en schorsingen worden met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel toegepast in het kader van het in artikel 15, lid 2, bedoelde besluit over de maandelijkse betalingen, onverminderd de in de artikelen 30 en 31 bedoelde besluiten.”.

(9)  In artikel 17 bis worden de leden 1, 2 en 3 vervangen door de volgende tekst:
„1. Onverminderd artikel 17 kan de Commissie overeenkomstig de leden 2 en 3 van het onderhavige artikel besluiten om de in artikel 14 bedoelde maandelijkse betalingen gedurende een in het besluit te bepalen periode te verlagen of te schorsen. Deze periode mag niet meer dan twaalf maanden bedragen, maar zij kan telkens met maximaal twaalf maanden worden verlengd indien de in lid 2 van dit artikel vastgestelde voorwaarden nog steeds gelden.
2. De maandelijkse betalingen kunnen worden verlaagd of geschorst indien is voldaan aan alle volgende voorwaarden:
a) een of meer essentiële onderdelen van het betrokken nationale controlesysteem bestaan niet of zijn niet doeltreffend als gevolg van de ernstige of aanhoudende aard van de geconstateerde tekortkomingen;
b) de onder a) bedoelde tekortkomingen zijn van aanhoudende aard en hebben aanleiding gegeven tot ten minste twee besluiten overeenkomstig artikel 31, waarbij is beslist om uitgaven van de betrokken lidstaat aan communautaire financiering te onttrekken, en
c) de Commissie concludeert dat de betrokken lidstaat haar aanbevelingen om de situatie te verhelpen niet heeft uitgevoerd en niet in staat is om zulks in de onmiddellijke toekomst te doen.
3. Alvorens het in lid 1 bedoelde besluit te nemen, stelt de Commissie de betrokken lidstaat van haar voornemen in kennis en verzoekt zij hem te reageren binnen een termijn die zij vaststelt naargelang van de ernst van het probleem en die in de regel niet minder dan 30 dagen mag bedragen.
Het percentage waarmee de maandelijkse betalingen kan worden verlaagd of geschorst, is gelijk aan het percentage dat de Commissie heeft vastgesteld in haar jongste besluit als bedoeld in lid 2, onder b). Het is van toepassing op de desbetreffende uitgaven die worden verricht door het betaalorgaan waar de in lid 2, onder a), bedoelde tekortkomingen bestaan.”

(10)  In artikel 18 wordt lid 4 vervangen door:"

4.  Wanneer de Raad op 30 juni van een jaar de in artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad* bedoelde aanpassingen niet heeftzijn vastgesteld, doet de Commissie dat bij uitvoeringshandeling overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 3, van deze verordening bedoelde procedure [raadplegingsprocedure]; zijen stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan onverwijld in kennis. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 3, bedoelde raadplegingsprocedure. [Am. 3]

* PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.

"

(11)  Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

   a) de leden 1, 2 en 3 worden vervangen door :"
1.  De Commissie dient tegelijk met het ontwerp van begroting voor begrotingsjaar N haar ramingen voor de begrotingsjaren N - 1, N en N + 1 in bij het Europees Parlement en de Raad.
Tegelijkertijd legt zij een analyse voor van de verschillen die voor de begrotingsjaren N - 2 en N - 3 zijn geconstateerd tussen de oorspronkelijke ramingen en de werkelijke uitgaven.
2.  Indien bij de opstelling van het ontwerp van begroting voor begrotingsjaar N blijkt dat het in artikel 12, lid 3, bedoelde nettosaldo voor begrotingsjaar N, rekening houdend met de in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 73/2009 vastgestelde marge, dreigt te worden overschreden, stelt de Commissie aan de Raad de nodige maatregelen voor, met name de maatregelen die zijn vereist op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009. [Am. 4]
3.  Op elk moment stelt de Commissie, indien zij van oordeel is dat het in artikel 12, lid 3, bedoelde nettosaldo overschreden dreigt te worden en dat het haar in het kader van haar beheersbevoegdheden niet mogelijk is de nodige maatregelen te nemen om de situatie te corrigeren, andere door de Raad of door het Europees Parlement en de Raadovereenkomstig artikel 43, lid 2, VWEU vast te stellen maatregelen voor om de inachtneming van dat saldo te waarborgen.„; [Am. 5]"
   b) lid 4, onder c), wordt vervangen door:"
     „ c) bij uitvoeringshandeling overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 3, bedoelde procedure (raadplegingsprocedure) stelt zij, op basis van een uniform percentage van financiering door de Unie en binnen de grenzen van de begroting die voor de maandelijkse betalingen beschikbaar was, het totaalbedrag van de financiering door de Unie, verdeeld over de lidstaten, vast;
"

(12)  Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

   a) lid 1 wordt vervangen door:"
1.  Wanneer de Commissie het ontwerp van begroting of een op de landbouwuitgaven betrekking hebbende nota van wijzigingen bij het ontwerp van begroting aanneemt, gebruikt zij voor de opstelling van de ramingen voor de begroting van het ELGF de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar van de Verenigde Staten die gemiddeld op de markt is geconstateerd in het meest recente trimester dat ten minste twintig dagen vóór de aanneming van het begrotingsdocument door de Commissie is geëindigd."
   b) in lid 2 wordt de inleidende zin vervangen door:"
2.  Wanneer de Commissie een ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting of een nota van wijzigingen bij een dergelijk ontwerp aanneemt, gebruikt zij, voor zover deze documenten betrekking hebben op de kredieten voor de in artikel 3, lid 1, onder a) en b), bedoelde uitgaven:"

(13)  In titel II wordt het volgende artikel toegevoegd:"

Artikel 21 bis

Acties in verband met teledetectie

1.  De krachtens artikel 3, lid 2, onder e bis), gefinancierde acties hebben tot doel te zorgen voor het agro-economische beheer van de landbouwgronden en de toestand van de gewassen om ramingen van met name de opbrengsten en de landbouwproductie te maken, de toegang tot die ramingen te bevorderen of technologisch toezicht op het agrometeorologische stelsel te houden.

Die acties betreffen voornamelijk de verzameling of de verwerving van de informatie die nodig is voor de tenuitvoerlegging van en het toezicht op het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waaronder de via satellieten verkregen informatie en meteorologische gegevens, het opzetten van een infrastructuur voor ruimtelijke gegevens en een website, de uitvoering van specifieke studies in verband met klimaatomstandigheden en de actualisering van de agrometeorologische en econometrische modellen.

2.  De Commissie mag bij uitvoeringshandeling overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 2, bedoelde procedure (onderzoeksprocedure) de regels vaststellen betreffende de in artikel 3, lid 2, onder e bis), en in artikel 5, onder a bis), bedoelde financieringen, de voorwaarden waaronder de teledetectieacties verricht worden met het oog op de realisering van de opgedragen doelstellingen, de voorwaarden voor de verwerving, de perfectionering en het gebruik van de satellietbeelden en meteorologische gegevens, alsook de toepasselijke termijnen.

"

(14)  In titel III, hoofdstuk 1, wordt het volgende artikel ingevoegd:"

Artikel 23 bis

Uitvoeringsbevoegdheden

„De Commissie stelt bij uitvoeringshandeling overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 2, bedoelde procedure (onderzoeksprocedure) van deze verordening de voorwaarden vast betreffende de inhoud, de presentatie en de aanpassing van het in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad* bedoelde financieringsplan.

* PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1.

"

(15)  Artikel 26, lid 5, wordt vervangen door:
„5. De Commissie verricht de betrokken tussentijdse betaling binnen 45 dagen te rekenen vanaf de registratie van een uitgavendeclaratie die voldoet aan de in lid 3 genoemde voorwaarden, onverminderd de in de artikelen 30 en 31 bedoelde besluiten.”.

(16)  Artikel 27, lid 4, wordt vervangen door:
„4. Bij de schorsing of verlaging van tussentijdse betalingen zoals bedoeld in artikel 26 wordt het evenredigheidsbeginsel in acht genomen en worden de in de artikelen 30 en 31 bedoelde besluiten onverlet gelaten.”.

(16 bis)  Iin artikel 29 wordt het volgende lid ingevoegd:

1 bis.  Voor lidstaten die ervoor hebben gekozen hun programma’s voor plattelandsontwikkeling regionaal te organiseren, kan het ambtshalve door te halen bedrag in de lidstaat worden berekend.„.[Am. 6]

(17)  Artikel 30 wordt vervangen door:"

„Artikel 30

Boekhoudkundige goedkeuring

1.  Vóór 30 april van het jaar na het betrokken begrotingsjaar stelt de Commissie overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 3, bedoelde procedure (raadplegingsprocedure) op basis van de overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder c), iii), verstrekte gegevens een uitvoeringsbesluit vast betreffende de goedkeuring van de rekeningen van de erkende betaalorganen.

2.  Het in lid 1 bedoelde besluit tot goedkeuring van de rekeningen heeft betrekking op de volledigheid, de juistheid en de waarheidsgetrouwheid van de ingediende jaarrekeningen. Het besluit wordt vastgesteld onverminderd de later op grond van artikel 31 vastgestelde besluiten.

"

(18)  Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt vervangen door:"

1.  De Commissie stelt overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 3, bedoelde procedure (raadplegingsprocedure) een uitvoeringsbesluit vast betreffende de aan financiering door de Unie te onttrekken bedragen wanneer zij constateert dat de in artikel 3, lid 1, en artikel 4 bedoelde uitgaven niet overeenkomstig de regels van de Unie zijn verricht.

"

b)  lid 3, eerste alinea, wordt vervangen door:"

3.  Voordat enig besluit tot weigering van financiering wordt vastgesteld, doet de Commissie schriftelijk mededeling van de resultaten van haar verificaties, en de betrokken lidstaat van zijn antwoorden daarop, waarna beide partijen pogen overeenstemming te bereiken over de te nemen maatregelen.

"

(19)  In titel IV, hoofdstuk 1, wordt het volgende artikel ingevoegd:"

Artikel 31 bis

Gedelegeerde bevoegdheden

Om het goede verloop van de procedure van boekhoudkundige goedkeuring en de procedure van conformiteitsgoedkeuring te waarborgen, stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure de regels vast betreffende de met het oog op de vaststelling van de in de artikelen 30 en 31 bedoelde besluiten en de tenuitvoerlegging ervan te nemen maatregelen en betreffende de in artikel 31, lid 3, tweede alinea, bedoelde bemiddelingsprocedure, waaronder de oprichting, de taken en de samenstelling van een bemiddelingsorgaan en de werkwijze ervan.

"

(20)  Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

   a) in lid 4 wordt de inleidende zin vervangen door:"
Na de procedure van artikel 31 te hebben gevolgd, kan de Commissie in de volgende gevallen besluiten de terug te vorderen bedragen ten laste van de lidstaat te laten komen:"
   b) lid 7 wordt vervangen door:
„7. De ten laste van de lidstaat komende financiële gevolgen van de toepassing van lid 5 worden door de betrokken lidstaat opgenomen in de jaarrekeningen die op grond van artikel 8, lid 1, onder c), iii), bij de Commissie moeten worden ingediend. De Commissie gaat na of dit correct is gebeurd, en verricht in voorkomend geval de nodige aanpassingen bij de vaststelling van het in artikel 30, lid 1, bedoelde besluit.”;
   c) in lid 8 wordt de inleidende zin vervangen door:"
Na de procedure van artikel 31 te hebben gevolgd, kan de Commissie in de volgende gevallen besluiten ten laste van de Gemeenschapsbegroting gebrachte bedragen aan communautaire financiering te onttrekken:"

(21)  Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

   a) in lid 5 wordt de inleidende zin vervangen door:"
Na de procedure van artikel 31 te hebben gevolgd, kan de Commissie in de volgende gevallen besluiten de terug te vorderen bedragen ten laste van de lidstaat te laten komen:"
   b) lid 7 wordt vervangen door:"
7.  De lidstaat kan onder de in artikel 32, lid 6, vastgestelde voorwaarden besluiten de terugvorderingsprocedure stop te zetten."

(22)  Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

   a) aan lid 1 worden de volgende punten toegevoegd:"
   d) de aan de Uniebegroting te betalen bedragen die als gevolg van boetes of sancties overeenkomstig de specifieke regels van de sectorale landbouwregelingen zijn geïnd;
   e) de bedragen die overeenkomen met de verlaging of de uitsluiting van betalingen overeenkomstig de regels betreffende de bij titel II, hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 vastgestelde randvoorwaarden.
"
   b) het volgende lid wordt toegevoegd:"
4.  De artikelen 150 en 151 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 zijn van overeenkomstige toepassing voor de boeking van de in de onderhavige verordening bedoelde bestemmingsontvangsten."

(23)  In titel IV, hoofdstuk 2, wordt het volgende artikel ingevoegd:"

Artikel 35 bis

Gedelegeerde bevoegdheden

1.  Om een correcte en doeltreffende toepassing van de bepalingen betreffende de in de artikelen 32 en 33 bedoelde terugvorderingen te garanderen, stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure de door de lidstaten te respecteren specifieke verplichtingen vast.

2.  Om rekening te houden met de ontvangsten die door de betaalorganen voor rekening van de Uniebegroting worden geïnd bij de betalingen op basis van de door de lidstaten toegezonden uitgavendeclaraties, stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure de voorwaarden vast waaronder bepaalde verrekeningen moeten worden uitgevoerd tussen uitgaven en ontvangsten in het kader van het ELGF en het ELFPO.

"

(24)  In titel IV, hoofdstuk 3, wordt het volgende artikel ingevoegd:"

Artikel 37 bis

Gedelegeerde bevoegdheden

Om de doeltreffendheid van de in de artikelen 36 en 37 aan de Commissie toevertrouwde taken te waarborgen, mag de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure de regels betreffende de door de lidstaten te respecteren samenwerkingsverplichtingen vaststellen.

"

(25)  De volgende artikelen worden ingevoegd:"

Artikel 40 bis

Gedelegeerde bevoegdheden

1.  Om een goed beheer te waarborgen van de kredieten die voor het ELGF en het ELFPO op de begroting van de Unie worden uitgetrokken, mag de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure de regels vaststellen betreffende:

   a) de verplichting voor de betaalorganen om een boekhouding te voeren alsook de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de te boeken elementen;
   b) de waardering van de verrichtingen in verband met openbare opslag en de te nemen maatregelen bij verlies of waardevermindering van de onder de regeling inzake interventie in de vorm van openbare opslag vallende producten en de vaststelling van het te financieren bedrag.

2.  Om de financiering door het ELGF van de uitgaven betreffende de maatregelen voor interventie in de vorm van openbare opslag te waarborgen, mag de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure de regels vaststellen betreffende:

   a) het soort uitgaven dat in aanmerking kan komen voor financiering door de Unie en de voorwaarden voor de vergoeding ervan;
   b) de subsidiabiliteitsvoorwaarden en de berekeningswijze op basis van de daadwerkelijk door de betaalorganen geconstateerde elementen, op basis van door de Commissie vastgestelde forfaitaire bedragen of op basis van de bij de sectorale landbouwwetgeving vastgestelde forfaitaire of niet-forfaitaire bedragen.

3.  Om de coherentie van de door de lidstaten met betrekking tot de uitgaven meegedeelde gegevens of andere bij deze verordening vastgestelde informatie na te gaan en om de naleving van de mededelingsverplichting van artikel 8 te waarborgen, stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure de voorwaarden vast betreffende verlagingen en schorsingen van de betalingen aan de lidstaten wat de uitgaven van respectievelijk het ELGF en het ELFPO betreft.

4.  Wanneer de Uniebegroting aan het begin van het begrotingsjaar niet is vastgesteld of indien het totaalbedrag van de vervroegde vastleggingen de in artikel 150, lid 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 vastgestelde drempel overschrijdt, stelt de Commissie, om de beschikbare kredieten billijk over de lidstaten te verdelen, bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure de wijze van betaling van de uitgaven vast.

5.  Om te voorkomen dat de niet tot de eurozone behorende lidstaten verschillende wisselkoersen toepassen enerzijds bij de boeking in een andere valuta dan de euro van de geïnde ontvangsten of de aan de begunstigden betaalde steun, en anderzijds bij de opstelling van de uitgavendeclaraties van de betaalorganen, mag de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure de regels vaststellen betreffende de bij de opstelling van de uitgavendeclaraties en de registratie van de verrichtingen in verband met openbare opslag in de rekeningen van het betaalorgaan toe te passen wisselkoers.

6.  Om de transparantie van het gebruik van het ELGF en het ELFPO en een uniforme publicatie door de lidstaten krachtens artikel 44 bis te waarborgen, stelt de Commissie bij gedelegeerde handeling overeenkomstig de in artikel 42 bis bedoelde procedure de regels vast betreffende:

   a) de inhoud en het formaat van de te publiceren gegevens;
   b) de datum van de publicatie en de voorwaarden voor de kennisgeving aan de begunstigden;
   c) de middelen voor communicatie en samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten.

Artikel 40 ter

Uitvoeringsbevoegdheden

1.  De Commissie mag bij uitvoeringshandeling overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 2, bedoelde procedure (onderzoeksprocedure) de regels vaststellen betreffende:

  a) de vorm, de inhoud, de frequentie, de termijnen en de wijze van toezending of terbeschikkingstelling aan de Commissie van:
   i) de uitgavendeclaraties en de ramingen van de uitgaven alsmede de bijwerking daarvan, waaronder de bestemmingsontvangsten;
   ii) de borgingsverklaring en de jaarrekeningen van de betaalorganen;
   iii) de verslagen betreffende de certificering van de rekeningen;
   iv) de identificatiegegevens van de erkende betaalorganen, de erkende coördinerende instanties en de certificerende instanties;
   v) de nadere bepalingen betreffende de boeking en betaling van de uit het ELGF en het ELFPO gefinancierde uitgaven;
   vi) de kennisgevingen van de door de lidstaten verrichte financiële correcties in het kader van de concrete acties of de programma's voor plattelandsontwikkeling, alsmede de samenvattende overzichten van de in verband met onregelmatigheden door de lidstaten ingeleide terugvorderingsprocedures;
   vii) de informatie betreffende de uit hoofde van artikel 9 genomen maatregelen;
   b) de wijze van uitwisseling van informatie en documenten tussen de Commissie en de lidstaten en het opzetten van informatiesystemen waaronder het soort, de vorm, de inhoud van de door die systemen te verwerken gegevens en de regels voor de bewaring ervan;
   c) de uitvoeringsbepalingen inzake de financiering en boekhoudkundige verantwoording van de maatregelen voor interventie in de vorm van openbare opslag en inzake de andere uit het ELGF en het ELFPO gefinancierde uitgaven;
   d) de voorwaarden voor de uitvoering van de procedures voor het ambtshalve doorhalen van vastleggingen.

2.  De Commissie mag bij uitvoeringshandeling overeenkomstig de in artikel 42 quinquies, lid 3, bedoelde procedure (onderzoeksprocedure) de voorwaarden en uitvoeringsbepalingen vaststellen die gelden voor de kredieten die overeenkomstig artikel 149, lid 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 zijn overgedragen ter financiering van de in artikel 3, lid 1, onder c), van de onderhavige verordening bedoelde uitgaven.

"

(26)  De artikelen 41 en 42 worden geschrapt.

(27)  De volgende artikelen 42 bis, 42 ter, 42 quater en 42 quinquies worden ingevoegd:"

Artikel 42 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De bevoegdheid tot vaststelling van de in deze verordening bedoeldeom gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie verleend voor onbepaalde tijd.toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

3.  De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt de Commissie verleend onder de in de artikelen 42 ter en 42 quater gestelde voorwaarden.De in de artikelen 6, lid 5, 6, lid 6, 7, lid 2 en 9, lid 4, artikel 16, lid 2, artikel 31 bis, artikel 35 bis, lid 1, artikel 35 bis, lid 2, artikel 37 bis en in artikel 40 bis, leden 1 tot en met 6, van deze verordening bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt de Commissie verleend voor een periode van vijf jaar vanaf...(9). Uiterlijk negen maanden vóór afloop van deze periode van vijf jaar stelt de Commissie een verslag op over de gedelegeerde bevoegdheden. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van iedere periode bezwaar maakt tegen verlenging.

3 bis.  De bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3 ter.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

3 quater.  Een gedelegeerde handeling die in overeenstemming met deze verordening is vastgesteld, treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze termijn de Commissie heeft medegedeeld voornemens te zijn om geen bezwaar te maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.[Am. 7]

Artikel 42 ter

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De in artikel 42 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

2.  De instelling die een interne procedure over een besluit tot intrekking van de bevoegdheidsdelegatie is begonnen, streeft ernaar de andere instelling en de Commissie binnen een redelijke termijn voordat het definitieve besluit wordt genomen, hiervan op de hoogte te brengen onder vermelding van gedelegeerde bevoegdheden die mogelijk worden ingetrokken en de eventuele redenen daarvoor.

3.  Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.[Am. 8]

Artikel 42 quater

Bezwaren tegen gedelegeerde handelingen

1.  Het Europees Parlement en de Raad mogen binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving bezwaar maken tegen de gedelegeerde handeling. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met een maand worden verlengd.

2.  Indien bij het verstrijken van deze termijn het Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, wordt deze bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt zij in werking op de daarin vermelde datum.

Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie heeft meegedeeld voornemens te zijn geen bezwaar aan te tekenen, kan de gedelegeerde handeling vóór het verstrijken van de termijn worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking treden.

3.  Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt tegen een gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde handeling geeft aan waarom zij dit doet. [Am. 9]

Artikel 42 quinquies

Uitvoeringshandelingen – ComitéComitéprocedure

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de landbouwfondsen. Dit comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren*.

2.  Wanneer uitvoeringshandelingen krachtensnaar dit lid worden vastgesteldwordt verwezen, is artikel [5] van Verordening (EU) nr. [xxxx/yyyy] (moet worden aangevuld na de vaststelling van de in artikel 291, lid 3, VWEU bedoelde verordening betreffende de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren, die nu in het Europees Parlement en de Raad wordt behandeld)nr. 182/2011 van toepassing. (onderzoeksprocedure)

3.  Wanneer uitvoeringshandelingen krachtensnaar dit lid worden vastgesteldwordt verwezen, is artikel [4] van Verordening (EU) nr. [xxxx/yyyy] (moet worden aangevuld na de vaststelling van de in artikel 291, lid 3, VWEU bedoelde verordening betreffende de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren, die nu in het Europees Parlement en de Raad wordt behandeld)nr. 182/2011 van toepassing. (raadplegingsprocedure)

"

* PB L 55 van 28.2.2011, blz.. 13.„

[Am. 10]

Artikel 2

De Verordeningen (EG) nr. 165/94 en (EG) nr. 78/2008 worden ingetrokken.

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 78/2008 blijft evenwel van toepassing tot en met 31 december 2013.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te …,

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Voor de Raad

De voorzitter

(1) PB C 218, van 23.7.2011, blz. 124.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 4 juli 2012.
(3) PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.
(4) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
(5) PB L 171 van 23.6.2006, blz. 1.
(6) PB L 24 van 29.1.1994, blz. 6.
(7) PB L 25 van 30.1.2008, blz. 1.
(8) PB L 171 van 23.6.2006, blz. 35.
(9)+ Datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Juridische mededeling - Privacybeleid