Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0365(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0209/2011

Teksty złożone :

A7-0209/2011

Debaty :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Głosowanie :

PV 04/07/2012 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0281

Teksty przyjęte
PDF 473kWORD 127k
Środa, 4 lipca 2012 r. - Strasburg
Finansowanie wspólnej polityki rolnej ***I
P7_TA(2012)0281A7-0209/2011
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2010)0745),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 oraz 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7–0429/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną przez polski Senat w ramach Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierającą stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając pozostałe opinie dotyczące projektu aktu ustawodawczego przekazane przez włoski Senat, parlament portugalski i rumuńską Izbę Deputowanych,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 maja 2011 r.(1),

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0209/2011),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 124..


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008
P7_TC1-COD(2010)0365

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005(3) przyznaje Komisji uprawnienia w celu przyjęcia przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia.

(2)  W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony uprawnienia przekazane Komisji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 należy dostosować do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(3)  Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełniania lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. Należy określić, wobec których elementów będzie można stosować wymienione uprawnienia, a także warunki, którym uprawnienia te będą podlegać.Aby zapewnić należyte funkcjonowanie systemu utworzonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów na podstawie art. 290 TFUE dotyczących uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów tego rozporządzenia. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów. W procesie przygotowania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zadbać o równoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie istotnych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.[Popr. 1]

(4)  Aby zapewnić jednolite stosowaniewarunki wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 we wszystkich państwach członkowskich,, Komisji należy umożliwić Komisji przyjmowanie aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 Traktatu. Komisja powinna przyjąć te akty wykonawcze powierzyć uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z przepisami rozporządzeniarozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xxx/xxx1182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(4). [Popr. 2]

(5)  Niektóre przepisy dotyczące finansowania wspólnej polityki rolnej przyjęte wcześniej przez Komisję w ramach uprawnień przyznanych rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 należy włączyć do wspomnianego rozporządzenia. Przepisy te dotyczą zasad związanych z przyznawaniem niektórych sum i kwot stanowiących dochody wpłacane do budżetu Unii zamieszczane na kontach prowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW(5).

(6)  W świetle doświadczeń zdobytych przy stosowaniu przepisów dotyczących wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) część postanowień dotyczących finansowania działań określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 165/94 z dnia 24 stycznia 1994 r. dotyczącym współfinansowania przez Wspólnotę kontroli przy zastosowaniu teledetekcji(6) i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 78/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. dotyczącym działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008–2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej(7) należy włączyć do rozporządzenia (WE) nr 1290/2005. W związku z powyższym należy uchylić rozporządzenia (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008. Należy jednak przewidzieć dalsze stosowanie artykułu dotyczącego sprawozdania, jakie należy składać Komisji.

(7)  Celem działań podejmowanych przez Komisję przy zastosowaniu technik teledetekcji oraz zakupu i doskonalenia przez Komisję obrazów satelitarnych jest zapewnienie środków zarządzania rynkami rolnymi i nadzoru nad nimi. Aby zagwarantować przestrzeganie tego celu, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów wykonawczych określających warunki i procedury nabywania i udostępniania państwom członkowskim wyników działań teledetekcji.

(8)  Aby zapewnić jednolite działanie jednostek koordynujących państw członkowskich określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów wykonawczych dotyczących zasad działania tych jednostek, a zwłaszcza przekazywania informacji Komisji.

(9)  Aby Komisja mogła zatwierdzać plan finansowania każdego programu rozwoju obszarów wiejskich i określać ewentualne jego dostosowania, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów wykonawczych odnośnie do warunków dotyczących treści i dostosowania planu finansowania.

(10)  Przekazywanie informacji przez państwa członkowskie Komisji musi jej pozwolić na bezpośrednie i jak najskuteczniejsze wykorzystanie przekazywanych informacji w celu zarządzania księgowością EFRG i EFRROW, jak również związanymi z tym płatnościami, a także skutecznego przeprowadzania procedury rozliczania rachunków i procedury rozliczenia zgodności. Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów wykonawczych dotyczących deklaracji wydatków, sprawozdań rocznych, poświadczeń wiarygodności, deklaracji w zakresie przechowywania w magazynach państwowych, systemów informacyjnych w celu wymiany informacji i dokumentów oraz zasad ich przechowywania.

(11)  Wymóg prowadzenia księgowości przez agencje płatnicze dotyczy szczegółowych danych wymaganych do zarządzania funduszami i ich kontroli. Aby państwa członkowskie i agencje płatnicze przestrzegały tego wymogu zgodnie ze zharmonizowanymi przepisami, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów wykonawczych dotyczących księgowania środków interwencyjnych w formie przechowywania w magazynach państwowych określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci przechowywania w magazynach państwowych i księgowania transakcji przechowywania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich(8), a także innych wydatków finansowanych z EFRG i EFRROW określonych w rozporządzeniu (WE) nr 883/2006.

(12)  Aby zapewnić prawidłowe zarządzanie przepływami pieniężnymi, w szczególności z powodu gromadzenia przez państwa członkowskie środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków, Komisja powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów wykonawczych dotyczących przekazania do dyspozycji państw członkowskich środków finansowych, z uwzględnieniem szczególnych sposobów zarządzania EFRG i EFRROW.

(13)  Przy okazji niniejszej zmiany rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, której celem jest zapewnienie zgodności rozporządzenia z procedurami określonymi w Traktacie z Lizbony, należy zaktualizować niektóre postanowienia w niektórych wersjach językowych, aby dostosować je do terminologii stosowanej w Traktacie.

(14)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1290/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 wprowadza się następujące zmiany:

(1)  W art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w ust. 2 dodaje się lit. e)a w brzmieniu:"
Odpowiednie opłaty i koszty oblicza i ustala Komisja w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42d ust. 3 (procedura doradcza).
   ea) do dnia 31 grudnia 2013 r., działania podejmowane przez Komisję przy zastosowaniu technik teledetekcji, których celem jest zapewnienie Komisji środków zarządzania rynkami rolnymi;
   b) ustęp 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
"

(2)  W art. 5 dodaje się lit. aa) w brzmieniu:"

   aa) nabywanie przez Komisję obrazów satelitarnych niezbędnych do kontroli, których listę ustala się z każdym państwem członkowskim zgodnie z wykazem wymogów przez nie sporządzonym, w celu wykorzystania ich przez Komisję lub nieodpłatnego przekazania ich podmiotom kontrolującym lub dostawcom usług przez nich upoważnionym, przy czym Komisja pozostaje właścicielem tych obrazów, a także prace, których celem jest udoskonalenie technik i metod pracy w dziedzinie kontroli obszarów rolniczych przy zastosowaniu teledetekcji;
"

(3)  W art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w ust. 3 dodaje się następujący akapit:"
Zgodnie z procedurą określoną w art. 42d ust. 2 (procedura sprawdzająca) Komisja przyjmuje w drodze aktu wykonawczego zasady działania jednostek koordynujących, o których mowa w pierwszym i drugim ustępie, i zasady przekazywania informacji Komisji."
   b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:"
5.  W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu określonego w ust. 1 – 4 zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, Komisja w drodze aktu delegowanego określa:
   a) minimalne wymogi w zakresie udzielania zezwolenia agencjom płatniczym dotyczące środowiska wewnętrznego, działań kontrolnych, informacji i komunikacji, monitorowania oraz zasady dotyczące procedury nadawania i cofania zezwolenia;
   b) zasady dotyczące nadzoru i procedury zmiany zezwolenia przyznanego agencjom płatniczym;
   c) minimalne wymogi w zakresie udzielania zezwolenia jednostkom koordynującym oraz zasady dotyczące procedury nadawania i cofania zezwolenia.

6.  Aby zagwarantować właściwe wykonywanie zadań określonych w ust. 1 w ramach działań operacji przechowywania w magazynach państwowych, Komisja ustala w drodze aktu wykonawczego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, zasady dotyczące:
   a) zakresu odpowiedzialności i obowiązków agencji płatniczych, warunków delegowania zadań do jednostek państwowych lub zewnętrznych jednostek prywatnych;
   b) obowiązków agencji płatniczych odnośnie do sporządzenia inwentarza dotyczącego każdego wyrobu i kontrolowania zapasów produktów w ramach systemu interwencyjnego oraz warunków mających zastosowanie do tych kontroli.
"

(4)  W art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

   a) istniejący tekst staje się ust. 1;
   b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:"
2.  Aby działalność jednostki certyfikującej była dla Komisji użyteczna w ramach procedury rozliczania rachunków, Komisja w drodze aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, przyjmuje zasady dotyczące wyznaczania i zakresu obowiązków takiej jednostki."

(5)  W art. 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:"

4.  Aby zagwarantować prawidłowe i skuteczne stosowanie przepisów dotyczących kontroli, o których mowa w niniejszym artykule, Komisja może określić w drodze aktu delegowanego szczególne obowiązki państw członkowskich.

"

(6)  W art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

   a) zmiana nie dotyczy wersji polskiej;
   b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Komisja przyjmuje zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42d ust. 3 (procedura doradcza), decyzję wykonawczą dotyczącą dokonywanych przez nią płatności miesięcznych, na podstawie deklaracji wydatków państw członkowskich oraz informacji dostarczonych zgodnie z art. 8 ust. 1, uwzględniając zastosowane redukcje i zawieszenia zgodnie z art. 17 i 17a."

(7)  W art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

   a) istniejący tekst staje się ust. 1;
   b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:"
2.  Aby dostosować konsekwencje finansowe proporcjonalnie do stwierdzonego opóźnienia płatności, Komisja w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, przyjmuje zasady dotyczące zmniejszania płatności w zależności od wielkości stwierdzonego opóźnienia."

(8)  Zmiana nie dotyczy wersji polskiej.

(9)  Zmiana nie dotyczy wersji polskiej.

(10)  W art. 18, ust. 4 otrzymuje brzmienie:"

4.  Jeżeli do dnia 30 czerwca danego roku Rada nie ustaliła wyrównańwyrównania, o których mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009*, nie zostaną ustalone, Komisja ustali te wyrównania w drodze aktu wykonawczego i niezwłocznie poinformuje o nich Parlament Europejski i Radę. Te akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 42d ust. 3 (procedura doradcza) niniejszego rozporządzenia, i niezwłocznie poinformuje o nich Radę. [Popr. 3]

* Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

"

(11)  W art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

   a) ustępy 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:"
1.  Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w tym samym czasie co projekt budżetu na rok budżetowy N, swoje prognozy na lata budżetowe N ‐ 1, N i N + 1.
Przedstawia ona jednocześnie analizę różnic stwierdzonych między prognozami początkowymi a rzeczywistymi wydatkami w latach N ‐ 2 i N ‐ 3.
2.  Jeżeli podczas ustanawiania projektu budżetu na rok budżetowy N okaże się, że istnieje ryzyko przekroczenia salda netto, o którym mowa w art. 12 ust. 3, na rok budżetowy N, uwzględniając margines przewidziany w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, Komisja proponuje Radzie podjęcie niezbędnych środków, w szczególności środków wymaganych na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. [Popr. 4]
3.  W każdej chwili gdy Komisja uzna, że istnieje ryzyko przekroczenia salda netto, o którym mowa w art. 12 ust. 3, oraz że w ramach swoich kompetencji nie jest w stanie podjąć wystarczających środków w celu poprawienia sytuacji, proponuje ona inne środki gwarantujące nienaruszalność wyżej wymienionego salda do przyjęcia przez Radę lub przez Parlament Europejski i Radęzgodnie z art. 43 ust. 2 TFUE.»; [Popr. 5]"
   b) w ust. 4, lit. c) otrzymuje brzmienie:"
     »c) określa, w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42d ust. 3 (procedura doradcza), łączną kwotę finansowania Unii dla poszczególnych państw członkowskich, na podstawie jednolitej stawki finansowania Unii, w ramach wydatków budżetowych na płatności miesięczne;
"

(12)  W art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Przy przyjmowaniu projektu budżetu lub listu w sprawie poprawek do projektu budżetu dotyczącego wydatków rolnych w celu ustalenia założeń budżetowych EFRG, Komisja stosuje średni kurs wymiany euro do dolara amerykańskiego zanotowany na rynku w ostatnim kwartale zakończonym co najmniej dwadzieścia dni przed przyjęciem przez Komisję dokumentu budżetowego."
   b) w ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:"
2.  Przy przyjmowaniu projektu budżetu korygującego i dodatkowego czy też listu w sprawie poprawek do projektu wymienionego budżetu oraz w przypadku gdy dokumenty te dotyczą środków związanych z działaniami, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), Komisja stosuje:"

(13)  W rozdziale II dodaje się art. 21a w brzmieniu:"

Artykuł 21a

Działania związane z teledetekcją

1.  Celem działań finansowanych zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. e)a jest zapewnienie monitorowania agroekonomicznego gruntów rolnych i stanu upraw, pozwalającego na dokonanie szacunków, w szczególności w odniesieniu do plonów i produkcji rolnej, ułatwianie dostępu do tych szacunków lub zapewnienie monitorowania technologicznego systemu agrometeorologicznego.

Działania te dotyczą głównie gromadzenia lub zakupu informacji niezbędnych do realizacji i monitorowania wspólnej polityki rolnej, w szczególności danych otrzymywanych przez satelity i danych meteorologicznych, tworzenia infrastruktury danych przestrzennych i strony internetowej, przeprowadzania szczegółowych badań związanych z warunkami klimatycznymi i aktualizacji modeli agrometeorologicznych i ekonometrycznych.

2.  Komisja może przyjąć w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42d ust. 2 (procedura sprawdzająca), zasady dotyczące finansowania, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. e)a i w art. 5 lit. a)a, warunków, w jakich są przeprowadzane działania teledetekcji w celu realizacji ustalonych celów, warunków zakupu, udoskonalania i stosowania obrazów satelitarnych i danych meteorologicznych oraz odpowiednich terminów.

"

(14)  W tytule III rozdział 1 wprowadza się art. 23a w brzmieniu:"

Artykuł 23a

Uprawnienia wykonawcze

Komisja, w drodze aktu wykonawczego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42d ust. 2 (procedura sprawdzająca) niniejszego rozporządzenia, ustala warunki dotyczące zawartości, przedstawiania i dostosowania planu finansowania określonego w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005*.

* Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

"

(15)  Zmiana nie dotyczy wersji polskiej.

(16)  Zmiana nie dotyczy wersji polskiej.

(16a)   W art. 29 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a.   W odniesieniu do państw członkowskich, które postanowiły organizować programy rozwoju obszarów wiejskich w skali regionalnej, obliczenia kwot podlegających automatycznemu umorzeniu można dokonać na szczeblu państwa członkowskiego.„.[Popr. 6]

(17)  Artykuł 30 otrzymuje brzmienie:"

»Artykuł 30

Rozliczenie rachunków

1.  Przed dniem 30 kwietnia roku następującego po danym roku budżetowym, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42d ust. 3 (procedura doradcza), Komisja podejmuje decyzję wykonawczą w sprawie rozliczenia rachunków akredytowanych agencji płatniczych, na podstawie przekazanych informacji zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c) ppkt (iii).

2.  Decyzja w sprawie rozliczenia rachunków, o której mowa w ust. 1, dotyczy kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych. Decyzja jest podejmowana bez uszczerbku dla decyzji podjętych później na mocy art. 31.

"

(18)  W art. 31 wprowadza się następujące zmiany:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

1.  Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42d ust. 3 (procedura doradcza), Komisja podejmuje decyzję wykonawczą w sprawie kwot podlegających wyłączeniu z finansowania przez Unię, jeżeli stwierdzi, że wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 4, nie dokonano zgodnie z przepisami Unii.

"

b)  w ustępie 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"

3.  Przed podjęciem każdej decyzji o odmowie finansowania, wyniki kontroli Komisji oraz odpowiedzi zainteresowanego państwa członkowskiego są przedmiotem pisemnych zawiadomień, w następstwie których obie strony próbują osiągnąć porozumienie w sprawie środków, które mają zostać podjęte.

"

(19)  W tytule IV rozdział 1 wprowadza się art. 31a w brzmieniu:"

Artykuł 31a

Uprawnienia delegowane

W celu zapewnienia właściwego przebiegu procedury rozliczania rachunków i procedury rozliczenia zgodności, Komisja w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, przyjmuje zasady dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu przyjęcia decyzji określonych w art. 30 i 31 i ich wykonania, jak również zasady dotyczące procedury pojednawczej określonej w art. 31 ust. 3 akapit drugi, w tym ustanowienie, funkcje i skład organu pojednawczego i warunki jego funkcjonowania.

"

(20)  W art. 32 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w ustępie 4 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:"
Po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 31 Komisja może zdecydować o obciążeniu państwa członkowskiego kwotami do odzyskania:"
   b) zmiana nie dotyczy wersji polskiej;
   c) w ustępie 8 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:"
Po przeprowadzeniu procedury przewidzianej w art. 31 Komisja może zdecydować o wyłączeniu z finansowania wspólnotowego kwot obciążających budżet Wspólnoty w następujących przypadkach:"

(21)  W art. 33 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w ustępie 5 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:"
Po przeprowadzeniu procedury określonej w art. 31 Komisja może zdecydować o obciążeniu państwa członkowskiego kwotami do odzyskania:"
   b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:"
7.  Państwo członkowskie może zdecydować o wstrzymaniu procedury windykacji zgodnie z warunkami określonymi w art. 32 ust. 6."

(22)  W art. 34 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w ustępie 1 dodaje się lit. d) i e) w brzmieniu:"
   d) kwoty płacone do budżetu Unii, które wpłynęły w wyniku zastosowania kar i sankcji zgodnie ze szczegółowymi przepisami przewidzianymi przez sektorowe przepisy z zakresu rolnictwa;
   e) kwoty odpowiadające redukcjom lub stosowanym wykluczeniom płatności zgodnie z zasadami współzależności przewidzianymi w tytule II rozdział 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.
"
   b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:"
4.  Artykuły 150 i 151 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 stosują się mutatis mutandis do księgowości dochodów przeznaczonych na określony cel określonych w niniejszym rozporządzeniu."

(23)  W tytule IV rozdział 2 wprowadza się art. 35a w brzmieniu:"

Artykuł 35a

Uprawnienia delegowane

1.  Aby zagwarantować prawidłowe i skuteczne stosowanie przepisów dotyczących odzyskiwania środków, o których mowa w art. 32 i 33, Komisja ustala w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, szczególne obowiązki państw członkowskich.

2.  Aby uwzględniać dochody otrzymane przez agencje płatnicze na konto budżetu Unii podczas płatności dokonywanych na podstawie deklaracji wydatków przekazanych przez państwa członkowskie, Komisja ustala w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, warunki, zgodnie z którymi należy dokonać niektórych wyrównań między wydatkami a dochodami dokonanymi w ramach EFRG i EFRROW.

"

(24)  W tytule IV rozdział 3 dodaje się art. 37a w brzmieniu:"

Artykuł 37a

Uprawnienia delegowane

Aby zagwarantować skuteczność zadań powierzonych Komisji w art. 36 i 37, Komisja może w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, ustalić przepisy dotyczące obowiązków współpracy nałożonych na państwa członkowskie.

"

(25)  Dodaje się art. 40a i 40b w brzmieniu:"

Artykuł 40a

Uprawnienia delegowane

1.  W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania środkami przeznaczonymi w budżecie Unii na EFRG i EFRROW Komisja może w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, przyjąć zasady dotyczące:

   a) wymogu prowadzenia księgowości przez agencje płatnicze oraz szczególnych warunków mających zastosowanie do księgowanych pozycji;
   b) wyceny operacji przechowywania w magazynach państwowych i środków, jakie należy przyjąć w przypadku straty lub obniżenia jakości produktów w ramach systemu interwencyjnego w postaci przechowywania w magazynach państwowych, oraz określania kwoty, jaką należy sfinansować.

2.  Aby zagwarantować finansowanie z EFRG wydatków związanych z środkami interwencyjnymi w postaci przechowywania w magazynach państwowych, Komisja może w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, przyjąć zasady dotyczące:

   a) rodzaju wydatków kwalifikujących się do finansowania przez Unię i warunków ich zwrotu;
   b) warunków kwalifikowalności i warunków obliczania na podstawie pozycji rzeczywiście udokumentowanych przez agencje płatnicze lub na podstawie kwot standardowych określonych przez Komisję, lub na podstawie kwot standardowych lub kwot niestandardowych określonych w prawodawstwie rolnym.

3.  Aby sprawdzić spójność danych przekazanych przez państwa członkowskie dotyczących wydatków lub innych informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu i aby zapewnić przestrzeganie wymogu przekazywania informacji określonego w art. 8, Komisja w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, przyjmuje warunki ograniczania i zawieszania płatności dla państw członkowskich w odniesieniu do wydatków, odpowiednio, z EFRG i EFRROW.

4.  W przypadku gdy budżet Unii nie został ostatecznie zatwierdzony na początku nowego roku budżetowego lub w przypadku gdy całkowita kwota przewidzianych zobowiązań przekracza próg określony w art. 150 ust. 3 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002, w celu dokonania sprawiedliwego podziału dostępnych środków między państwa członkowskie Komisja, w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, przyjmuje warunki dokonywania płatności wydatków.

5.  Aby uniknąć stosowania przez państwa członkowskie nienależące do strefy euro różnych kursów wymiany walut, po pierwsze, podczas księgowania w walucie innej niż EUR otrzymanych dochodów i pomocy przekazanej beneficjentom i, po drugie, podczas sporządzania przez agencję płatniczą deklaracji wydatków, Komisja może w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, przyjąć zasady dotyczące kursu wymiany walut obowiązującego podczas sporządzania deklaracji wydatków i księgowania operacji przechowywania w magazynach państwowych na rachunkach agencji płatniczej.

6.  W celu zapewnienia przejrzystości stosowania EFRG i EFRROW oraz jednolitej publikacji wykazu przez państwa członkowskie zgodnie z art. 44a, Komisja w drodze aktu delegowanego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42a, przyjmuje zasady dotyczące:

   a) zawartości i formatu publikowanych informacji;
   b) daty publikacji i warunków informowania beneficjentów;
   c) środków w zakresie komunikacji i współpracy między Komisją a państwami członkowskimi.

Artykuł 40b

Uprawnienia wykonawcze

1.  Komisja może w drodze aktu wykonawczego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42d ust. 2 (procedura sprawdzająca), przyjąć zasady określające:

  a) formę, treść, częstotliwość, terminy i warunki przekazywania Komisji lub oddawania do dyspozycji Komisji:
   (i) deklaracji wydatków oraz wykazów przewidywanych wydatków, jak również ich aktualizacji, w tym dochodów przeznaczonych na określony cel,
   (ii) poświadczenia wiarygodności oraz rocznych rachunków agencji płatniczych,
   (iii) sprawozdań certyfikacyjnych rachunków,
   (iv) danych identyfikacyjnych akredytowanych agencji płatniczych, jednostek koordynujących i jednostek certyfikujących,
   (v) warunków przyjmowania i dokonywania płatności wydatków finansowanych z tytułu EFRG i EFRROW,
   (vi) zawiadomień o wyrównaniach finansowych dokonywanych przez państwa członkowskie w ramach działań lub programów rozwoju obszarów wiejskich oraz skróconych sprawozdań na temat procedur odzyskiwania środków wszczętych przez państwa członkowskie na skutek nieprawidłowości,
   (vii) informacji dotyczących środków podjętych zgodnie z art. 9;
   b) warunki wymiany informacji i dokumentów między Komisją a państwami członkowskimi oraz wprowadzenie systemów informacyjnych, w tym rodzaj, formę, zawartość danych przetwarzanych przez te systemy i zasady ich przechowywania;
   c) warunki dotyczące finansowania i księgowania środków interwencyjnych w formie przechowywania w magazynach państwowych, a także warunki dotyczące innych wydatków finansowanych z EFRG i EFFROW;
   d) warunki przeprowadzania procedur automatycznego zwolnienia.

2.  Komisja może w drodze aktu wykonawczego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 42d ust. 3 (procedura doradcza), przyjąć warunki i zasady mające zastosowanie do środków finansowych przeniesionych zgodnie z art. 149 ust. 3 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 w celu finansowania wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia.

"

(26)  Skreśla się art. 41 i 42.

(27)  Dodaje się art. 42a, 42b, 42c i 42d w brzmieniu:"

Artykuł 42a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Uprawnienia do przyjęciaUprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się Komisji na czas nieokreślonywarunkach określonych w niniejszym artykule.

2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 42b i 42c.Uprawnienia, o których mowa w art. 6 ust. 5 i 6, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 4, art. 16 ust. 2, art. 31a, art. 35a ust. 1 i 2, art. 37a oraz art. 40a ust. 1-6 niniejszego rozporządzenia, przekazuje się Komisji na okres pięciu lat od dnia ….(9). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie odnawiane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się temu odnowieniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3a.   Przekazanie uprawnień może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę w dowolnym momencie. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w takiej decyzji. Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w terminie późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

3b.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3c.  Akt delegowany przyjęty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wchodzi w życie tylko pod warunkiem, że w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia o akcie delegowanym Parlamentu Europejskiego i Rady Parlament ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec tego aktu, lub pod warunkiem, że przed upływem tego okresu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Okres ten podlega przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.[Popr. 7]

Artykuł 42b

Odwołanie przekazanych uprawnień

1.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 42a, może w dowolnym momencie zostać odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę.

2.  Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza ona odwołać przekazanie uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję, odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego odwołania.

3.  Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Decyzja ta nie wpływa na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.[Popr. 8]

Artykuł 42c

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1.  Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

2.  Jeśli po upływie tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem przewidzianym w jego przepisach.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz może wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu.

3.  Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.[Popr. 9]

Artykuł 42d

Akty wykonawcze – komitetProcedura komitetowa

1.  Komisję wspiera Komitet ds. Funduszy Rolniczych. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.

2.  Jeśli akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z niniejszym ustępem, ma zastosowanie W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. [5]5 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/yyyy] (Do uzupełnienia po przyjęciu rozporządzenia w sprawie środków kontroli, o którym mowa w art. 291 ust. 3 TFUE, będącego obecnie przedmiotem debaty w PE i w Radzie). (procedura badawcza)182/2011

3.  Jeśli akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie z niniejszym ustępem, ma zastosowanie W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. [4]4 rozporządzenia (UE) nr [xxxx/yyyy] (Do uzupełnienia po przyjęciu rozporządzenia w sprawie środków kontroli, o którym mowa w art. 291 ust. 3 TFUE, będącego obecnie przedmiotem debaty w PE i w Radzie). (procedura doradcza)182/2011.

"

* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

[Popr. 10]

Artykuł 2

Rozporządzenia (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 niniejszym tracą moc.

Jednakże art. 4 rozporządzenia (WE) nr 78/2008 ma nadal zastosowanie do dnia 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia następującego po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 124.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r.
(3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.
(4) Dz.U. L […] z […], s. […].Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(5) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1.
(6) Dz.U. L 24 z 29.1.1994, s. 6.
(7) Dz.U. L 25 z 30.1.2008, s. 1.
(8) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35.
(9)+ Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności