Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0365(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0209/2011

Texte depuse :

A7-0209/2011

Dezbateri :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Voturi :

PV 04/07/2012 - 7.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0281

Texte adoptate
PDF 473kWORD 136k
Miercuri, 4 iulie 2012 - Strasbourg
Finanțarea politicii agricole comune ***I
P7_TA(2012)0281A7-0209/2011
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0745),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0429/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Senatul Poloniei în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere contribuțiile suplimentare prezentate de Senatul din Italia, Parlamentul Portugaliei și Camera Deputaților din România cu privire la proiectul de act legislativ,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 mai 2011(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0209/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 218, 23.7.2011, p. 124.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 iulie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului
P7_TC1-COD(2010)0365

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 primul paragraf și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului(3) conferă Comisiei competența de a adopta norme de aplicare ale acestui regulament.

(2)  Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 trebuie aliniate la dispozițiile articolelor 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(3)  Comisia trebuie să dispună de competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1290/2005. Trebuie definite elementele asupra cărora poate fi exercitată competența menționată, precum și condițiile pe care trebuie să le respecte delegarea respectivă.În vederea asigurării bunei funcționări a sistemului stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește completarea sau modificarea anumitor elemente neesențiale ale acestuia. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. [AM 1]

(4)  Pentru a asigura o aplicare uniformăcondiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005, în toate statele membre, Comisia trebuie să dispună de competența de a adopta acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din tratat. Comisia trebuie să adopte aceste acte de punere în aplicare în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. xxx/xxx al Parlamentului European și al Consiliului privind ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(4). [AM 2]

(5)  Trebuie incluse în Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 anumite dispoziții privind finanțarea politicii agricole comune adoptate anterior de către Comisie în cadrul competențelor conferite de acest regulament. Aceste dispoziții vizează normele referitoare la alocarea anumitor sume și cuantumuri care constituie venituri plătibile bugetului Uniunii, prevăzute în conturile a căror evidență este ținută în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și din FEADR(5).

(6)  Având în vedere experiența dobândită în aplicarea normelor privind cheltuielile finanțate din Fondul european de garantare agricolă (denumit în continuare „FEGA”) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (denumit în continuare „FEADR”), trebuie integrate în Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 o parte din dispozițiile referitoare la finanțarea acțiunilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 165/94 al Consiliului din 24 ianuarie 1994 privind cofinanțarea de către Comunitate a controalelor prin teledetecție(6) și de Regulamentul (CE) nr. 78/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 privind măsurile care trebuie întreprinse de către Comisie, în perioada 2008-2013, prin intermediul aplicațiilor de teledetecție instituite în cadrul politicii agricole comune(7). Prin urmare, este oportună abrogarea Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008. Trebuie prevăzută însă continuarea aplicării articolului privind raportul prezentat de către Comisie.

(7)  Acțiunile întreprinse de Comisie prin intermediul aplicației de teledetecție, precum și achiziția și îmbunătățirea de către Comisie a imaginilor prin satelit au obiectivul de a oferi mijloacele de gestionare și de supraveghere a piețelor agricole. Pentru a garanta respectarea acestui obiectiv, Comisia trebuie să aibă competența de a adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește condițiile și procedurile de achiziție, precum și punerea la dispoziția statelor membre a rezultatelor acțiunilor de teledetecție.

(8)  În scopul de a asigura o funcționare unitară a organismelor coordonatoare din statele membre, vizată de articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia trebuie să aibă competența de a adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește regulamentul de funcționare al acestor organisme și, în special, comunicarea informațiilor către Comisie.

(9)  Pentru a permite Comisiei să valideze planul de finanțare al fiecărui program de dezvoltare rurală și să prevadă eventualele modificări ale acestuia, Comisia trebuie să aibă competența de a adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește condițiile aplicabile conținutului și modificării planului de finanțare.

(10)  Informațiile comunicate Comisiei de către statele membre trebuie să poată fi utilizate de aceasta direct și în modul cel mai eficace pentru gestionarea conturilor FEGA și ale FEADR și a plăților aferente, precum și pentru a duce la bun sfârșit procedura de închidere a conturilor și procedura de verificare a conformității. Comisia trebuie să aibă competența de a adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește declarația de cheltuieli, conturile anuale, declarația de asigurare, declarația privind depozitarea publică, sistemele de informare pentru schimbul de informații și de documente, precum și normele referitoare la păstrarea acestora.

(11)  Obligația legată de ținerea contabilității de către agențiile de plăți se referă la date detaliate necesare pentru gestionarea fondurilor și controlul acestora. Pentru ca statele membre și agențiile de plăți ale acestora să poată respecta obligația menționată pe baza unor norme armonizate, Comisia trebuie să aibă competența de a adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește cadrul contabil al măsurilor de intervenție sub forma depozitării publice, vizate de Regulamentul (CE) nr. 884/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a măsurilor de intervenție sub forma depozitării publice și contabilizarea operațiunilor de depozitare publică de către agențiile plătitoare ale statelor membre(8), precum și în ceea ce privește alte cheltuieli finanțate din FEGA și din FEADR, care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 883/2006.

(12)  În vederea garantării bunei gestionări a fluxurilor financiare, mai ales având în vedere faptul că statele membre mobilizează fonduri pentru a acoperi cheltuielile necesare, Comisia trebuie să aibă competența de a adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește punerea la dispoziția statelor membre a mijloacelor financiare, cu respectarea modurilor de gestionare specifice FEGA și FEADR.

(13)  Prezenta modificare a Regulamentului (CE) nr.1290/2005, care are ca obiectiv alinierea regulamentului la procedurile prevăzute de Tratatul de la Lisabona, oferă ocazia de a actualiza anumite dispoziții din anumite versiuni lingvistice în vederea adaptării acestora la terminologia utilizată în tratat.

(14)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 3 se modifică după cum urmează:

   (a) la alineatul (2), se inserează următoarea literă:"
Cheltuielile și costurile aferente se calculează și se stabilesc de către Comisie printr-un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (3) [procedura de consultare].
   (ea) până la 31 decembrie 2013, acțiunile întreprinse de Comisie prin intermediul aplicațiilor de teledetecție, care au ca obiectiv să ofere Comisiei mijloacele de a gestiona piețele agricole;
   (b) la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
"

2.  La articolul 5, se inserează următoarea literă:"

   (aa) achiziționarea de către Comisie a imaginilor prin satelit necesare controalelor, a căror listă este convenită cu fiecare stat membru în conformitate cu un caiet de sarcini întocmit de acesta, în vederea utilizării imaginilor de către Comisie sau a punerii acestora, în mod gratuit, la dispoziția organismelor de control sau a furnizorilor de servicii desemnați de organismele de control, Comisia păstrându-și dreptul de proprietate asupra acestor imagini, precum și lucrările care urmăresc perfecționarea tehnicii și a metodelor de lucru în domeniul controlului suprafețelor agricole prin teledetecție;
"

3.  Articolul 6 se modifică după cum urmează:

   (a) la alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:"
Comisia adoptă printr-un act de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (2) (procedura de examinare), normele referitoare la funcționarea organismului coordonator menționat la primul și al doilea paragraf și normele privind comunicarea informațiilor către Comisie."
   (b) se adaugă următoarele alineate:"
(5)  În vederea asigurării bunei funcționări a sistemului prevăzut la alineatele (1)-(4), Comisia stabilește printr-un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d:
   (a) condițiile minime de acreditare a agențiilor de plăți în ceea ce privește mediul intern, activitățile de control desfășurate, informarea și comunicarea, precum și normele privind procedura de acordare și de retragere a acreditării;
   (b) normele privind supravegherea și procedura de revizuire a acreditării agențiilor de plăți;
   (c) condițiile minime de acreditare a organismelor coordonatoare, precum și normele privind procedura de acordare și de retragere a acreditării.

(6)  Pentru a garanta buna executare a sarcinilor prevăzute la alineatul (1) în contextul operațiunilor de depozitare publică, Comisia stabilește printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, norme referitoare la:
   (a) sfera de responsabilitate și obligațiile agențiilor de plăți, condițiile în care poate fi delegată executarea sarcinilor unor entități publice sau private terțe;
   (b) obligația agențiilor de plăți de a stabili un inventar pentru fiecare produs și de a controla stocurile produselor din sistemul de intervenție publică, precum și condițiile aplicabile acestor controale.
"

4.  Articolul 7 se modifică după cum urmează:

   (a) textul existent devine alineatul (1);
   (b) se adaugă următorul alineat:"
(2)  Pentru ca activitatea organismelor de certificare să îi fie de folos Comisiei în cadrul procedurii de închidere a conturilor, Comisia adoptă printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, norme cu privire la desemnarea și la responsabilitățile acestor organisme."

5.  La articolul 9, se inserează următorul alineat:"

(4)  În scopul de a garanta o aplicare corectă și eficientă a dispozițiilor privind controalele menționate la prezentul articol, Comisia poate stabili printr-un act delegat obligații specifice care să fie respectate de către statele membre.

"

6.  Articolul 15 se modifică după cum urmează:

   (a) nu se aplică versiunii în limba română;
   (b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"
(2)  Comisia adoptă o decizie de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (3) (procedura de consultare), în privința plăților lunare pe care le efectuează, pe baza declarației de cheltuieli a statului membru și a informațiilor furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), ținând seama de reducerea sau suspendarea plăților în conformitate cu articolele 17 și 17a."

7.  Articolul 16 se modifică după cum urmează:

   (a) textul existent devine alineatul (1);
   (b) se adaugă următorul alineat:"
(2)  Pentru ca implicația financiară să fie proporțională cu întârzierea constatată la plată, Comisia adoptă printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, norme privind reducerea plăților în funcție de cât de mare este depășirea constatată."

8.  Nu se aplică versiunii în limba română.

9.  Nu se aplică versiunii în limba română.

10.  La articolul 18, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:"

(4)  În cazul în care până la data de 30 iunie a fiecărui an Consiliul nu a stabilit ajustările menționate la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului* nu au fost stabilite, Comisia stabilește acesterespectivele ajustări printr-un act delegat de punere în aplicare și informează de îndată Parlamentul European și Consiliul în acest sens. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 42d alineatul (3) (procedura de consultare) din prezentul regulament, și informează de îndată Consiliul în acest sens. [AM 3]

* JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

"

11.  Articolul 19 se modifică după cum urmează:

   (a) Alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:"
(1)  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, simultan cu proiectul de buget pentru exercițiul financiar N, estimările pentru exercițiile financiare N - 1, N și N + 1.
Comisia prezintă simultan o analiză a diferențelor observate între estimările inițiale și cheltuielile reale din exercițiile financiare N - 2 și N - 3.
(2)  În cazul în care, la întocmirea proiectului de buget pentru exercițiul financiar N, există riscul ca soldul net menționat la articolul 12 alineatul (3) pentru exercițiul financiar N să fie depășit, ținând seama de marja stabilită la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, Comisia propune Consiliului măsurile necesare, inclusiv cele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. [AM 4]
(3)  În orice moment, în cazul în care consideră că există un risc de depășire a soldului net menționat la articolul 12 alineatul (3) și că nu poate lua măsuri adecvate pentru a remedia situația în cadrul competențelor sale, Comisia propune alte măsuri în vederea asigurării respectării soldului respectiv., măsuri care trebuieMăsurile respective sunt adoptate de Consiliu sau de Parlamentul European și de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) din TFUE.₫; [AM 5]"
   (b) la alineatul (4), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"
     ₫(c) stabilește printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (3) (procedura de consultare), valoarea totală a finanțării de către Uniune, defalcată pe stat membru, pe baza unei rate unice de finanțare de către Uniune, în cadrul limitei bugetului disponibil pentru plățile lunare;
"

12.  Articolul 21 se modifică după cum urmează:

   (a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"
(1)  Atunci când adoptă proiectul de buget sau o scrisoare rectificativă a proiectului de buget care privește cheltuielile agricole, Comisia utilizează pentru estimările bugetare FEGA media cursului de schimb euro/dolar SUA înregistrat pe piață în cursul ultimului trimestru încheiat cu cel puțin 20 de zile înaintea adoptării documentului bugetar de către Comisie."
   (b) la alineatul (2), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"
(2)  Atunci când adoptă proiectul de buget rectificativ și suplimentar sau o scrisoare de rectificare a acestuia, în măsura în care aceste documente vizează creditele aferente măsurilor menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b), Comisia utilizează:"

13.  La titlul II, se inserează următorul articol:"

Articolul 21a

Acțiuni legate de teledetecție

(1)  Acțiunile finanțate în temeiul articolului 3 alineatul (2) litera (ea) au obiectivul de a asigura monitorizarea agroeconomică a terenurilor agricole și a stării culturilor în vederea realizării de estimări, în special în ceea ce privește randamentele și producția agricolă, de a promova accesul la aceste estimări sau de a asigura monitorizarea tehnologică a sistemului agrometeorologic.

Aceste acțiuni vizează în principal colectarea sau achiziționarea informațiilor necesare pentru punerea în aplicare și monitorizarea politicii agricole comune, inclusiv a datelor obținute prin satelit și a datelor meteorologice, crearea unei infrastructuri de date spațiale și a unui site web, realizarea unor studii specifice referitoare la condițiile climatice și actualizarea modelelor agrometeorologice și econometrice.

(2)  Comisia poate adopta printr-un act de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (2) (procedura de examinare), norme referitoare la finanțările menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (ea) și la articolul 5 litera (aa), condițiile în care se efectuează acțiunile de teledetecție în vederea realizării obiectivelor atribuite, condițiile de achiziționare, de perfecționare și de utilizare a imaginilor prin satelit și a datelor meteorologice, precum și termenele aplicabile.

"

14.  La titlul III capitolul 1, se inserează următorul articol:"

Articolul 23a

Competențe de executare

Comisia stabilește printr-un act de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (2) (procedura de examinare) din prezentul regulament, condițiile privind conținutul, modul de prezentare și adaptarea planului de finanțare prevăzut la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului*.

* JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

"

15.  Nu se aplică versiunii în limba română.

16.  Nu se aplică versiunii în limba română.

16a.  La articolul 29, se inserează următorul alineat:

(1a)  Pentru statele membre care au ales să-și organizeze programele de dezvoltare rurală pe criterii regionale, calcularea sumei care urmează să fie dezangajată automat se poate face la nivelul statului membru.„. [AM 6]

  .17. Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:"

₫Articolul 30

Închiderea conturilor

(1)  Până la data de 30 aprilie a anului următor exercițiului bugetar în cauză, Comisia adoptă o decizie de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (3) (procedura de consultare), în ceea ce privește închiderea conturilor agențiilor de plăți acreditate, pe baza informațiilor comunicate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (iii).

(2)  Decizia de închidere a conturilor menționată la alineatul (1) vizează exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor, anuale prezentate. Decizia se adoptă fără a aduce atingere deciziilor adoptate ulterior în temeiul articolului 31.

"

18.  Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

(1)  Comisia adoptă o decizie de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (3) (procedura de consultare), în ceea ce privește sumele care urmează să fie excluse de la finanțarea de către Uniune în cazul în care constată că nu au fost efectuate conform normelor Uniunii cheltuielile menționate la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 4.

"

(b)  la alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

(3)  Înaintea adoptării oricărei decizii de refuzare a finanțării, constatările în urma verificărilor Comisiei și răspunsurile statului membru vizat fac obiectul unor notificări scrise, în urma cărora cele două părți încearcă să ajungă la un acord asupra măsurilor care trebuie luate.

"

19.  La titlul IV capitolul 1, se inserează următorul articol:"

Articolul 31a

Competențe delegate

Pentru a garanta buna desfășurare a procedurii de închidere a conturilor și a procedurii de verificare a conformității, Comisia adoptă printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, normele referitoare la măsurile care trebuie luate în vederea adoptării și punerii în aplicare a deciziilor menționate la articolele 30 și 31, precum și normele privind procedura de conciliere menționată la articolul 31 alineatul (3) al doilea paragraf, inclusiv înființarea, funcțiile și componența unui organism de conciliere, precum și modalitățile de lucru ale acestuia.

"

20.  Articolul 32 se modifică după cum urmează:

   (a) la alineatul (4), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"
După încheierea procedurii prevăzute la articolul 31, Comisia poate decide să impută sumele care trebuie recuperate statului membru:"
   (b) nu se aplică versiunii în limba română;
   (c) la alineatul (8), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"
După încheierea procedurii prevăzute la articolul 31, Comisia poate decide să excludă de la finanțarea comunitară sumele suportate din bugetul comunitar în următoarele cazuri:"

21.  Articolul 33 se modifică după cum urmează:

   (a) la alineatul (5), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"
După încheierea procedurii prevăzute la articolul 31, Comisia poate decide să impută sumele care trebuie recuperate statului membru:"
   (b) alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:"
(7)  Un stat membru poate decide oprirea procedurii de recuperare în condițiile prevăzute la articolul 32 alineatul (6)."

22.  Articolul 34 se modifică după cum urmează:

   (a) la alineatul (1), se adaugă următoarele litere:"
   (d) sumele plătibile bugetului Uniunii, care au fost percepute ca urmare a penalităților sau a sancțiunilor în conformitate cu normele speciale prevăzute de legislația agricolă sectorială;
   (e) sumele corespunzătoare reducerilor sau excluderilor de la plățile aplicate în conformitate cu normele privind ecocondiționalitatea prevăzută la titlul II capitolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
"
   (b) se adaugă următorul alineat:"
(4)  Articolele 150 și 151 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 se aplică mutatis mutandis contabilizării veniturilor alocate prevăzute de prezentul regulament."

23.  La titlul IV capitolul 2, se inserează următorul articol:"

Articolul 35a

Competențe delegate

(1)  În scopul de a garanta o aplicare corectă și eficientă a dispozițiilor privind recuperările menționate la articolele 32 și 33, Comisia stabilește printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, obligații specifice care trebuie respectate de către statele membre.

(2)  Pentru a ține seama de veniturile încasate de agențiile de plăți în contul bugetului Uniunii la efectuarea plăților pe baza declarațiilor de cheltuieli prezentate de statele membre, Comisia stabilește printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, condițiile în care trebuie să se efectueze unele compensări între cheltuielile și veniturile realizate în cadrul FEGA și FEADR.

"

24.  La titlul IV capitolul 3, se inserează următorul articol:"

Articolul 37a

Competențe delegate

În scopul de a garanta eficiența sarcinilor încredințate Comisiei la articolele 36 și 37, Comisia poate stabili printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, norme referitoare la obligațiile de cooperare care trebuie respectate de statele membre.

"

25.  Se inserează următoarele articole:"

Articolul 40a

Competențe delegate

(1)  În vederea asigurării bunei gestionări a creditelor înscrise în bugetul Uniunii pentru FEGA și FEADR, Comisia poate adopta printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, norme în ceea ce privește:

   (a) obligația agențiilor de plăți de a ține o contabilitate, precum și condițiile speciale aplicabile informațiilor care trebuie contabilizate;
   (b) evaluarea operațiunilor aferente depozitării publice și măsurile care trebuie luate în caz de pierderi sau de deteriorare a produselor din sistemul de intervenție sub forma depozitării publice și determinarea sumei care trebuie finanțată.

(2)  În scopul de a garanta finanțarea din FEGA a cheltuielilor aferente măsurilor de intervenție sub forma depozitării publice, Comisia poate adopta printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, norme în ceea ce privește:

   (a) tipul de cheltuieli care pot beneficia de finanțare din partea Uniunii și condițiile de rambursare;
   (b) condițiile de eligibilitate și metodele de calcul pe baza elementelor constatate efectiv de agențiile de plăți sau pe baza sumelor forfetare determinate de Comisie ori pe baza sumelor forfetare sau neforfetare prevăzute de legislația agricolă sectorială.

(3)  În vederea verificării coerenței datelor comunicate de statele membre în legătură cu cheltuielile sau a altor informații prevăzute de prezentul regulament și pentru a asigura respectarea obligației de comunicare prevăzută la articolul 8, Comisia adoptă printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, condițiile pentru reducerile și suspendările plăților către statele membre în ceea ce privește cheltuielile din FEGA și, respectiv, din FEADR.

(4)  În cazul în care bugetul Uniunii nu este adoptat până la deschiderea exercițiului financiar sau dacă suma totală a angajamentelor anticipate depășește pragul fixat la articolul 150 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, pentru a stabili în mod echitabil repartizarea creditelor disponibile între statele membre, Comisia adoptă printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, modalitățile de plată a cheltuielilor.

(5)  Pentru a evita aplicarea de către statele membre care nu aparțin zonei euro a unor cursuri de schimb diferite, pe de o parte, în momentul contabilizării, într-o monedă alta decât euro, a veniturilor încasate sau a ajutoarelor plătite către beneficiari și, pe de altă parte, în momentul întocmirii declarației de cheltuieli de către agenția de plăți, Comisia poate adopta printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, norme în ceea ce privește cursul de schimb aplicabil la întocmirea declarațiilor de cheltuieli și la înregistrarea operațiunilor de depozitare publică în conturile agenției de plăți.

(6)  În vederea asigurării utilizării transparente a FEGA și a FEADR și a unei publicări uniforme de către statele membre în temeiul articolului 44a, Comisia adoptă printr-un act delegat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42a, norme în ceea ce privește:

   (a) conținutul și forma informațiilor care trebuie publicate;
   (b) data publicării și condițiile referitoare la informarea beneficiarilor;
   (c) mijloacele de comunicare și de cooperare între Comisie și statele membre.

Articolul 40b

Competențe de executare

(1)  Comisia poate adopta printr-un act de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (2) (procedura de examinare), norme în ceea ce privește:

  (a) forma, conținutul, periodicitatea, termenele limită și modalitățile de transmitere către Comisie sau de punere la dispoziția acesteia:
   (i) a declarațiilor de cheltuieli și a estimărilor cheltuielilor, precum și a actualizărilor acestora, inclusiv veniturile alocate;
   (ii) a declarației de asigurare și a conturilor anuale ale agențiilor de plăți;
   (iii) a rapoartelor de certificare a conturilor;
   (iv) a numelor și datelor de identificare ale agențiilor de plăți acreditate, ale organismelor de coordonare acreditate și ale organismelor de certificare;
   (v) a modalităților de luare în calcul și de plată a cheltuielilor finanțate din FEGA și din FEADR;
   (vi) a notificărilor corecțiilor financiare efectuate de către statele membre în legătură cu operațiunile sau programele de dezvoltare rurală și a rapoartelor de sinteză privind procedurile de recuperare demarate de statele membre ca răspuns la nereguli;
   (vii) a informațiilor referitoare la măsurile luate în temeiul articolului 9;
   (b) modalitățile de schimb de informații și de documente între Comisie și statele membre și instituirea unor sisteme de informare, precum și tipul, forma și conținutul datelor prelucrate de aceste sisteme și normele privind păstrarea acestor date;
   (c) modalitățile de finanțare și cadrul contabil al măsurilor de intervenție sub forma depozitării publice, precum și în ceea ce privește alte cheltuieli finanțate din FEGA și din FEADR;
   (d) termenii și condițiile de executare a procedurilor de dezangajare automată.

(2)  Comisia poate adopta printr-un act de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 42d alineatul (3) (procedura de consultare), termenii și condițiile aplicabile creditelor reportate în conformitate cu articolul 149 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 în vederea finanțării cheltuielilor menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din prezentul regulament.

"

26.  Articolele 41 și 42 se elimină.

27.  Se inserează următoarele articole 42a, 42b, 42c și 42d:"

Articolul 42a

Exercitarea delegării

(1)  Comisiei i se conferă pentru o perioadă de timp nedeterminată Competența de a adopta acteleacte delegate menționateîi este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul regulamentarticol.

(2)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3)  Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 42b și 42c.Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (5), articolul 6 alineatul (6), articolul 7 alineatul (2), articolul 9 alineatul (4), articolul 16 alineatul (2), articolul 31 litera (a), articolul 35a alineatele (1) și (2), articolul 37a și articolul 40a alineatele (1)-(6) ale prezentului regulament se conferă Comisei pentru o perioadă de cinci ani de la …(9). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3a)  Delegarea de competențe poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(3b)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3c)  Un act delegat adoptat în temeiul prezentul regulament intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de 2 luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.[AM 7]

Articolul 42b

Revocarea delegării

(1)  Delegarea competențelor menționată la articolul 42a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele revocării respective.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie și nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. [AM 8]

Articolul 42c

Obiecții la actele delegate

(1)  Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat într-o perioadă de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen poate fi prelungit cu o lună.

(2)  În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au prezentat obiecții cu privire la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în actul respectiv.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecții.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul prezintă obiecții cu privire la un act delegat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care prezintă obiecții indică motivele care au stat la baza acestora. [AM 9]

Articolul 42d

Acte de punere în aplicare - comitetProcedura comitetului

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru fondurile agricole. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie*.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentuladoptarea actelor de punere în aplicare în temeiul prezentului alineat se aplică articolul [5] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/yyyy] [urmează a se completa după adoptarea regulamentului privind mecanismele de control menționat la articolul 291 alineatul (3) din TFUE, aflat în prezent în dezbatere la Parlamentul European și la Consiliu]. (procedura de examinare) 182/2011.

(3)  În cazul în care se face trimitere la adoptarea actelor de punere în aplicare în temeiul prezentuluiprezentul alineat, se aplică articolul [4] din Regulamentul (UE) nr. [xxxx/yyyy] [urmează a se completa după adoptarea regulamentului privind mecanismele de control menționat la articolul 291 alineatul (3) din TFUE, aflat în prezent în dezbatere la Parlamentul European și la Consiliu]. (procedura de consultare)182/2011.

"

* JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

[AM 10]

Articolul 2

Regulamentele (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 se abrogă.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 78/2008 se aplică totuși până la 31 decembrie 2013.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

(1) JO C 218, 23.7.2011, p. 124.
(2) Poziția Parlamentului European din 4 iulie 2012.
(3) JO L 209, 11.8.2005, p. 1.
(4) JO L […], […], p. […]JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
(5) JO L 171, 23.6.2006, p. 1.
(6) JO L 24, 29.1.1994, p. 6.
(7) JO L 25, 30.1.2008, p. 1.
(8) JO L 171, 23.6.2006, p. 35.
(9)+ Data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate