Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0365(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0209/2011

Predkladané texty :

A7-0209/2011

Rozpravy :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Hlasovanie :

PV 04/07/2012 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0281

Prijaté texty
PDF 472kWORD 133k
Streda, 4. júla 2012 - Štrasburg
Financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky ***I
P7_TA(2012)0281A7-0209/2011
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008 (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0745),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 42 a 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0429/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality poľským senátom, ktorý sa domnieva, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na ostatné dokumenty, ktoré predložil taliansky senát, portugalský parlament a rumunská snemovňa poslancov v súvislosti s návrhom legislatívneho aktu,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. mája 2011(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0209/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 124.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008
P7_TC1-COD(2010)0365

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 42 prvý odsek a jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Nariadením Rady (ES) č. 1290/2005(3) sa Komisii udeľujú právomoci, aby mohla prijať podrobné podmienky uplatňovania uvedeného nariadenia.

(2)  V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa musia právomoci udelené Komisii na základe nariadenia (ES) č. 1290/2005 zosúladiť s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(3)  S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1290/2005 by Komisia mala mať právomoc v súlade s článkom 290 zmluvy prijímať delegované akty. Mali by sa vymedziť prvky, pri ktorých sa uvedená právomoc môže uplatniť, ako aj podmienky, ktorým bude dané delegovanie podliehať.S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie režimu stanoveného nariadením (ES) č. 1290/2005 by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov uvedeného nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.[PDN 1]

(4)  Aby sa zaručiloS cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovaniepodmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1290/2005 vo všetkých členských štátoch, Komisia sa by mala splnomocniť na prijímanie vykonávacích aktov v súlade s článkom 291 zmluvy. Komisia by mala prijímať tieto vykonávacie akty v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xxx/xxx o(4)by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(5). [PDN 2]

(5)  Určité ustanovenia o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré predtým Komisia prijala na základe právomocí, ktoré jej boli udelené nariadením (ES) č. 1290/2005, by sa mali do daného nariadenia začleniť. Tieto ustanovenia sa týkajú pravidiel pridelenia niektorých čiastok a súm, ktoré tvoria príjmy splatné do rozpočtu Únie uvedené v účtoch vedených v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 883/2006 z 21. júna 2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV(6).

(6)  Na základe skúseností nadobudnutých pri uplatňovaní pravidiel o výdavkoch financovaných Európskym poľnohospodárskym záručným fondom („EPZF“) a Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka („EPFRV“) časť ustanovení týkajúca sa financovania opatrení ustanovených nariadením Rady (ES) č. 165/94 z 24. januára 1994 o spolufinancovaní kontrol pomocou diaľkového snímania Spoločenstvom(7) a nariadením Rady (ES) č. 78/2008 z 21. januára 2008 o opatreniach, ktoré má Komisia vykonávať v období rokov 2008 – 2013 technikami diaľkového pozorovania implementovanými v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky(8), by sa mala začleniť do nariadenia (ES) č. 1290/2005. V dôsledku toho je teda vhodné zrušiť nariadenia (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008. Je však potrebné ustanoviť pokračovanie uplatňovania článku o správe, ktorú má predkladať Komisia.

(7)  Opatrenia, ktoré prijala Komisia prostredníctvom uplatňovania diaľkového snímania a získavania a zlepšovania satelitných snímok Komisiou, majú za cieľ poskytnúť prostriedky na riadenie a dohľad nad poľnohospodárskymi trhmi. Aby sa zaistilo dodržiavanie tohto cieľa, Komisia by mala mať právomoc prijímať vykonávacie akty týkajúce sa podmienok a postupov získavania a poskytovania členským štátom výsledkov opatrení diaľkového snímania.

(8)  Aby sa zaistilo jednotné fungovanie koordinačných orgánov členských štátov uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005 by Komisia mala mať právomoc prijímať vykonávacie akty týkajúce sa podrobných podmienok fungovania týchto orgánov a najmä oznamovania informácií Komisii.

(9)  S cieľom umožniť Komisii schváliť plán financovania každého programu rozvoja vidieka a ustanoviť jeho prípadné úpravy by Komisia mala mať právomoc prijímať vykonávacie akty týkajúce sa podmienok, pokiaľ ide o obsah a úpravu plánu financovania.

(10)  Informácie oznámené členskými štátmi Komisii jej musia umožniť priamo a čo možno najefektívnejšie využívať informácie, ktoré jej boli zaslané na účely správy účtov EPZF a EPFRV a s tým spojenými platbami, ako aj na účely zúčtovania a postupu vyrovnávania účtov. Komisia by mala mať právomoc prijímať vykonávacie akty týkajúce sa vyhlásenia o výdavkoch, ročných účtovných uzávierok, vyhlásení o vierohodnosti, vyhlásení týkajúcich sa verejného skladovania, informačných systémov na výmenu informácií a dokumentov, ako aj pravidiel ich uchovávania.

(11)  Povinnosť týkajúca sa vedenia účtovníctva platobnými agentúrami sa zakladá na podrobných údajoch, ktoré sa vyžadujú pre správu fondov a ich kontrolu. Aby sa umožnilo dodržiavanie tejto povinnosti členskými štátmi a platobnými agentúrami podľa zosúladených pravidiel Komisia by mala mať právomoc prijímať vykonávacie akty týkajúce sa účtovného rámca intervencií v podobe verejného skladovania uvedených v nariadení Komisie (ES) č. 884/2006 z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov(9), ako aj ostatných výdavkov financovaných z EPZF a EPFRV uvedených v nariadení (ES) č. 883/2006.

(12)  Aby sa zaručilo dobré riadenie finančných tokov, predovšetkým vzhľadom na skutočnosť, že členské štáty uvoľňujú prostriedky na pokrytie potrebných výdavkov, Komisia by mala mať právomoc prijímať vykonávacie akty týkajúce sa poskytnutia finančných prostriedkov členským štátom so zohľadnením spôsobov riadenia, ktoré sú špecifické pre EPZF a EPFRV.

(13)  Pri príležitosti tejto zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1290/2005, ktorá sa zameriava na zosúladenie daného nariadenia s postupmi ustanovenými Lisabonskou zmluvou, by sa mali aktualizovať niektoré ustanovenia v určitých jazykových verziách, aby sa prispôsobili terminológii používanej v zmluve.

(14)  Nariadenie (ES) č. 1290/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1290/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.  Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 2 sa vkladá toto písmeno:"
Príslušné poplatky a náklady vypočíta a stanoví Komisia vykonávacím aktom v súlade s postupom ustanoveným v odseku 3 článku 42d (konzultačný postup).
   ea) do 31. decembra 2013 opatrenia, ktoré podnikla Komisia prostredníctvom aplikácií diaľkového snímania, ktorých účelom je poskytnúť Komisii prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov;
   b) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:
"

2.  Do článku 5 sa vkladá toto písmeno:"

   aa) nadobudnutie satelitných snímok Komisiou potrebných na kontroly, zoznam ktorých sa dohodne s každým členským štátom v súlade so špecifikáciami určenými týmto štátom, s cieľom ich použitia Komisiou alebo ich bezplatného dodania kontrolným orgánom alebo poskytovateľom služieb, ktoré tieto orgány oprávnili, pričom Komisia ostáva vlastníčkou týchto snímok, ako aj prác, ktorými sa má zlepšiť technika a metódy práce v oblasti kontroly poľnohospodárskych plôch diaľkovým snímaním;
"

3.  Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

   a) do odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:"
Komisia prijíma vykonávacím aktom v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 článku 42d (postup preskúmania) pravidlá týkajúce sa fungovania koordinačného orgánu uvedeného v prvom a druhom pododseku a oznamovania informácií Komisii."
   b) dopĺňajú sa tieto odseky:"
5.  Na zaistenie riadneho fungovania systému ustanoveného v odsekoch 1 až 4 Komisia určí delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a:
   a) minimálne podmienky schválenia platobných agentúr týkajúce sa vnútorného prostredia, činností kontroly, informácií a oznamovania a dozoru, ako aj pravidlá týkajúce sa postupu udeľovania a odoberania schválenia;
   b) pravidlá týkajúce sa dohľadu a postupu revízie schválenia platobných agentúr;
   c) minimálne podmienky schválenia koordinačných orgánov ako aj pravidlá týkajúce sa postupu udeľovania a odoberania schválenia.

6.  Aby sa zaistilo riadne vykonávanie úloh ustanovených v odseku 1 v rámci činností verejného skladovania, Komisia ustanovuje delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a pravidlá týkajúce sa:
   a) rozsahu zodpovednosti a povinností platobných agentúr, podmienok delegovania vykonávania úloh na tretie verejné a súkromné subjekty;
   b) povinnosti platobných agentúr zostaviť inventár pre každý výrobok a kontrolovať zásoby výrobkov, na ktoré sa vzťahuje režim intervencie, ako aj podmienky uplatniteľné na tieto kontroly.
"

4.  Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

   a) existujúci text sa stáva odsekom 1;
   b) dopĺňa sa tento odsek:"
2.  Aby bola činnosť certifikačného orgánu v rámci postupu zúčtovania pre Komisiu užitočná, Komisia prijíma delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a pravidlá týkajúce sa určenia certifikačného orgánu a jeho zodpovedností."

5.  Do článku 9 sa vkladá tento odsek:"

4.  Aby sa zaistilo správne a účinné uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa kontrol uvedených v tomto článku, Komisia môže delegovaným aktom stanoviť osobitné záväzky, ktoré musia členské štáty dodržiavať.

"

6.  Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

   a) netýka sa znenia v slovenskom jazyku;
   b) odsek 2 sa nahrádza takto:"
2.  Komisia prijíma v súlade s postupom uvedeným v článku 42a ods. 3 (konzultačný postup) vykonávacie rozhodnutie o mesačných platbách, ktoré vykonáva na základe vyhlásenia o výdavkoch členských štátov a informácií poskytnutých v súlade s článkom 8 ods. 1, pričom zohľadňuje zníženia alebo pozastavenia uplatňované v súlade s článkami 17 a 17a."

7.  Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

   a) existujúci text sa stáva odsekom 1;
   b) dopĺňa sa tento odsek:"
2.  S cieľom prispôsobiť finančný dosah úmerne k oneskoreniu, ku ktorému pri platbe došlo, Komisia prijme delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a pravidlá týkajúce sa zníženia platieb v závislosti od závažnosti zisteného prekročenia."

8.  Netýka sa znenia v slovenskom jazyku.

9.  Netýka sa znenia v slovenskom jazyku.

10.  Odsek 4 článku 18 sa nahrádza takto:"

4.  Ak do 30. júna niektorého roku Rada neustanovilaneboli ustanovené úpravy uvedené v článku 11 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009*, Komisia ich ustanoví tieto úpravy vykonávacím aktom a bezodkladne o nich informuje Európsky parlament a Radu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 42d ods. 3 (konzultačný postup) tohto nariadenia a bezodkladne o nich informuje Radu. [PDN 3]

* Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

"

11.  Článok 19 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:"
1.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade zároveň s návrhom rozpočtu na obdobie N svoje prognózy na obdobia N - 1, N a N + 1.
Zároveň predloží analýzu zistených rozdielov medzi pôvodnými prognózami a skutočnými výdavkami za obdobia N - 2 a N - 3.
2.  Ak sa pri vytváraní návrhu rozpočtu na obdobie N ukáže, že by čistý zostatok uvedený v článku 12 ods. 3 na obdobie N, pri zohľadnení rozpätia stanoveného v článku 11 nariadenia (ES) č. 73/2009, mohol byť prekročený, Komisia navrhne Rade potrebné opatrenia, najmä opatrenia, ktoré sa požadujú pri uplatnení článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009. [PDN 4]
3.  Kedykoľvek sa Komisia domnieva, že existuje riziko prekročenia čistého zostatku uvedeného v článku 12 ods. 3 a že nemôže prijať dostatočné opatrenia na zlepšenie situácie v rámci svojich riadiacich právomocí, navrhne iné opatrenia na zabezpečenie dodržania tohto zostatku, opatrenia, ktoré má prijať Rada alebo Európsky parlament a Rada. Uvedené opatrenia sa prijmúv súlade s článkom 43 ods. 2 ZFEÚ.‚; [PDN 5]"
   b) v odseku 4 sa písmeno c) nahrádza takto:"
     ‚c) stanoví vykonávacím aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42d ods. 3 (konzultačný postup) celkovú výšku financovania Úniou, prerozdelenú medzi členské štáty, na základe jednotnej úrovne financovania Úniou, v hraniciach rozpočtu, ktorý bol dostupný na mesačné platby;
"

12.  Článok 21 sa mení a dopĺňa takto:

   a) odsek 1 sa nahrádza takto:"
1.  Keď Komisia prijíma návrh rozpočtu alebo list zmien a doplnení k návrhu rozpočtu, ktorý sa týka poľnohospodárskych výdavkov, použije na posúdenie rozpočtových odhadov EPZF priemerný výmenný kurz eura voči doláru Spojených štátov amerických, zaznamenaný na trhu za posledný štvrťrok, končiaci sa aspoň dvadsať dní pred prijatím rozpočtového dokumentu Komisiou."
   b) v odseku 2 sa úvodná veta nahrádza takto:"
2.  Keď Komisia prijme zmenený a doplnený návrh rozpočtu alebo list zmien a doplnení k nemu, pokiaľ sa tieto dokumenty týkajú vyhradených prostriedkov vzťahujúcich sa na činnosti uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) a písm. b), používa:"

13.  Do hlavy II sa vkladá tento článok:"

Článok 21a

Opatrenia spojené s diaľkovým snímaním

1.  Cieľom opatrení financovaných na základe článku 3 ods. 2 písm. ea) je zaistiť agroekonomické monitorovanie poľnohospodárskej pôdy a stavu plodín spôsobom umožňujúcim uskutočňovať odhady, najmä pokiaľ ide o výnosy a poľnohospodársku výrobu, podporovať prístup k týmto odhadom alebo zaistiť technologické monitorovanie agrometeorologického systému.

Tieto opatrenia sa týkajú predovšetkým zberu alebo nákupu informácií potrebných na zavedenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky, vrátane údajov získaných prostredníctvom satelitov a meteorologických údajov, vytvorenia infraštruktúry satelitných údajov a informačnej internetovej stránky, vykonania osobitných štúdií spojených s klimatickými podmienkami a aktualizáciou agrometeorologických a ekonometrických modelov.

2.  Komisia môže prijať vykonávacím aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42d ods. 2 (postup preskúmania) pravidlá týkajúce sa financovaní uvedených v článku 3 ods. 2 písm. ea) a v článku 5 písm. aa) podmienky, za ktorých sa vykonávajú činnosti diaľkového snímania na účely realizácie stanovených cieľov, podmienky získavania, zlepšovania a používania satelitných snímok a meteorologických údajov, ako aj uplatniteľné lehoty.

"

14.  Do kapitoly 1 hlavz III sa vkladá tento článok:"

Článok 23a

Vykonávacie právomoci

Komisia stanovuje vykonávacím aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42d ods. 2 (postup preskúmania) tohto nariadenia podmienky týkajúce sa obsahu, prezentácie a úpravy plánu financovania tak, ako sú ustanovené v článku 16 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005*.

* Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

"

15.  Netýka sa znenia v slovenskom jazyku.

16.  Netýka sa znenia v slovenskom jazyku.

16a.  Do článku 29 sa vkladá tento odsek:

1a.  Pre členské štáty, ktoré sa rozhodli pripravovať svoje programy rozvoja vidieka na regionálnom základe, sa suma, ktorá bude automaticky zrušená, môže vypočítať na úrovni členského štátu.„.[PDN 6]

17.  Článok 30 sa nahrádza takto:"

‚Článok 30

Zúčtovanie

1.  Do 30. apríla roku nasledujúceho po danom účtovnom období Komisia prijme vykonávacie rozhodnutie v súlade s článkom 42d ods. 3 (konzultačný postup) týkajúce sa zúčtovania platobných agentúr schválených na základe informácií poskytnutých v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c) bodom iii).

2.  Rozhodnutie o zúčtovaní uvedené v odseku 1 pokrýva úplnosť, presnosť a správnosť predložených ročných účtovných závierok. Rozhodnutie sa prijíma bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté neskôr na základe článku 31.

"

18.  Článok 31 sa mení a dopĺňa takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:"

1.  Komisia prijme vykonávacie rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 42d ods. 3 (konzultačný postup) tykajúcom sa čiastok, ktoré sa majú vylúčiť z financovania Úniou, ak zistí, že výdavky uvedené v článku 3 ods. 1 a v článku 4 neboli vynaložené v súlade s pravidlami Únie.

"

b)  v odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

3.  Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o zamietnutí financovania sú výsledky kontrol Komisie, ako aj odpovede príslušného členského štátu, predmetom písomných oznámení, po ktorých sa obe strany pokúsia dospieť k dohode o opatreniach, ktoré je potrebné prijať.

"

19.  Do kapitoly 1 hlavy IV sa vkladá tento článok:"

Článok 31a

Delegované právomoci

Na zaistenie dobrého priebehu postupu zúčtovania a postupu vyrovnávania účtov Komisia prijme delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a pravidlá týkajúce sa opatrení, ktoré je potrebné prijať na účely prijatia a vykonania rozhodnutí uvedených v článkoch 30 a 31, ako aj pravidlá týkajúce sa konania na zmierenie uvedeného v článku 31 ods. 3 druhom pododseku, vrátane zriadenia, funkcií a zloženia zmierovacieho orgánu a spôsobov jeho práce.

"

20.  Článok 32 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 4 sa úvodná formulácia nahrádza takto:"
Po skončení konania ustanoveného v článku 31 môže Komisia rozhodnúť o pripísaní čiastok, ktoré sa ešte majú vymôcť, na ťarchu členského štátu:"
   b) netýka sa znenia v slovenskom jazyku.
   c) v odseku 8 sa úvodná formulácia nahrádza takto:"
Po skončení konania ustanoveného v článku 31 môže Komisia rozhodnúť vylúčiť z financovania Spoločenstvom čiastky pripísané na ťarchu rozpočtu Spoločenstva v týchto prípadoch:"

21.  Článok 33 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 5 sa úvodná formulácia nahrádza takto:"
Po skončení konania ustanoveného v článku 31 môže Komisia rozhodnúť o pripísaní čiastok, ktoré sa ešte majú vymôcť, na ťarchu členského štátu:"
   b) odsek 7 sa nahrádza takto:"
7.  Členský štát môže rozhodnúť o zastavení vymáhacieho konania za podmienok uvedených v článku 32 ods. 6."

22.  Článok 34 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 1 sa dopĺňajú tieto písmená:"
   d) sumy splatné do rozpočtu Únie, ktoré boli získané na základe pokút alebo sankcií v súlade s osobitnými pravidlami ustanovenými právnymi predpismi v poľnohospodárskom odvetví;
   e) sumy zodpovedajúce zníženiam alebo vylúčeniam platieb uplatneným v súlade s pravidlami týkajúcimi sa krížového plnenia stanoveného v hlave II kapitole 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.
"
   b) dopĺňa sa tento odsek:"
4.  Články 150 a 151 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa uplatňujú s potrebnými zmenami na účtovanie pridelených príjmov uvedených v tomto nariadení."

23.  Do kapitoly 2 hlavy IV sa vkladá tento článok:"

Článok 35a

Delegované právomoci

1.  Aby sa zaistilo správne a účinné uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa vymáhacích konaní uvedených v článkoch 32 a 33, Komisia stanovuje delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a osobitné záväzky, ktoré musia členské štáty dodržiavať.

2.  Aby sa zohľadnili príjmy získané platobnými agentúrami pre rozpočet Únie pri vykonávaní platieb na základe vyhlásení o výdavkoch predkladaných členskými štátmi, Komisia stanovuje delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a podmienky, za ktorých sa majú vykonať určité kompenzácie medzi výdavkami a príjmami realizovanými v rámci EPZF a EPFRV.

"

24.  Do kapitoly 3 hlavy IV sa vkladá tento článok:"

Článok 37a

Delegované právomoci

S cieľom zaručiť účinnosť úloh zverených Komisii v článkoch 36 a 37 môže Komisia stanoviť delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a pravidlá týkajúce sa záväzkov spolupráce, ktoré musia členské štáty dodržiavať.

"

25.  Vkladajú sa tieto články:"

Článok 40a

Delegované právomoci

1.  Na účely zaistenia správneho finančného hospodárenia s prostriedkami z rozpočtu Únie pre EPZF a EPFRV môže Komisia prijať delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a pravidlá týkajúce sa:

   a) povinnosti platobných agentúr viesť účtovníctvo, ako aj osobitné podmienky uplatniteľné na zložky, ktoré sa majú zaúčtovať;
   b) zhodnotenia operácií týkajúcich sa verejného skladovania a opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade strát alebo poškodenia výrobkov, na ktoré sa vzťahuje režim intervencie v podobe verejného skladovania a určenia sumy, ktorá sa má financovať.

2.  S cieľom zaručiť financovanie výdavkov týkajúcich sa intervenčných opatrení v podobe verejného skladovania zo strany EPZF Komisia môže prijať delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a pravidlá týkajúce sa:

   a) typu výdavkov, ktoré by mohli byť financované Úniou a podmienky ich úhrady;
   b) podmienky oprávnenosti a spôsoby výpočtu na základe zložiek skutočne zistených platobnými agentúrami alebo na základe paušálnych súm určených Komisiou alebo súm, ktoré nie sú paušálne, a ktoré sú ustanovené právnymi predpismi v poľnohospodárskom odvetví.

3.  S cieľom overiť súlad údajov týkajúcich sa výdavkov, ktoré oznamujú členské štáty, alebo iných informácií ustanovených týmto nariadením a aby sa zaručilo dodržiavanie povinnosti oznamovania tak, ako je ustanovená v článku 8, Komisia prijme delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a podmienky pre zníženie a pozastavenie platieb členským štátom, pokiaľ ide o výdavky EPZF a EPFRV.

4.  Ak rozpočet Únie nebude zostavený do začiatku rozpočtového obdobia alebo ak je celková výška predbežných výsledkov vyššia ako strop stanovený v článku 150 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, aby sa stanovilo spravodlivé rozdelenie dostupných prostriedkov medzi členské štáty, Komisia prijme delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a podrobné podmienky uhradenia výdavkov.

5.  V snahe zabrániť tomu, aby členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, uplatňovali rozdielne výmenné kurzy na jednej strane pri zaúčtovávaní získaných príjmov alebo pomoci vyplatenej príjemcom v inej mene ako euro a na druhej strane pri zostavovaní vyhlásenia o výdavkoch platobnou agentúrou, Komisia môže prijať delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a pravidlá týkajúce sa výmenného kurzu uplatniteľného pri zostavovaní vyhlásení o výdavkoch a pri zaznamenávaní operácií verejného skladovania do účtov platobnej agentúry.

6.  S cieľom zaistiť transparentnosť používania EPZF a EPFRV a jednotné uverejňovanie členskými štátmi podľa článku 44a Komisia prijme delegovaným aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42a pravidlá týkajúce sa:

   a) obsahu a formátu informácií, ktoré sa majú uverejniť;
   b) dátum uverejnenia a podmienky informovania príjemcov;
   c) prostriedky oznamovania a spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi.

Článok 40b

Vykonávacie právomocí

1.  Komisia môže prijať vykonávacím aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42d ods. 2 (postup preskúmania) pravidlá týkajúce sa:

  a) formy, obsahu, intervalov, lehôt a podrobných podmienok zasielania alebo sprístupňovania Komisii:
   i) vyhlásení o výdavkoch a odhadov výdavkov, ako aj ich aktualizácie, vrátane pridelených príjmov;
   ii) vyhlásenia o vierohodnosti a ročných účtovných uzávierok platobných agentúr;
   iii) správ o certifikácii účtov;
   iv) identifikačných údajov akreditovaných platobných agentúr, akreditovaných koordinačných orgánov a certifikačných orgánov;
   v) podrobných podmienok zohľadňovania a uhradenia výdavkov financovaných EPZF a EPFRV;
   vi) oznámení o finančných úpravách, ktoré vykonávajú členské štáty v rámci operácií alebo programov rozvoja vidieka, a súhrnných správ o vymáhacích konaniach, ktoré členské štáty začali v dôsledku nezrovnalostí;
   vii) informácií o opatreniach prijatých podľa článku 9;
   b) podrobných podmienok výmeny informácií a dokumentov medzi Komisiou a členskými štátmi a zavedenia informačných systémov vrátane typu, formy, obsahu údajov, ktoré sa majú týmito systémami spracovávať, a pravidiel ich uchovávania;
   c) podrobných podmienok týkajúcich sa financovania a účtovného rámca intervencií v podobe verejného skladovania, ako aj ďalších výdavkov financovaných z EPZF a EPFRV;
   d) podrobných podmienok vykonávania automatického zrušenia záväzku.

2.  Komisia môže prijať vykonávacím aktom v súlade s postupom uvedeným v článku 42d ods. 3 (konzultačný postup) podmienky a postupy uplatniteľné na rozpočtové prostriedky prenesené v súlade s článkom 149 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 na účely financovania výdavkov uvedených v článku 3 ods. 1 bode c) tohto nariadenia.

"

26.  Články 41 a 42 sa vypúšťajú.

27.  Vkladajú sa tieto články 42a, 42b, 42c a 42d:"

Článok 42a

Vykonávanie delegovania právomocí

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty uvedené v tomto nariadení na neurčitý čas. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Ihneď po prijatí delegovaného aktu ho Komisia oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

3.  Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 42b a 42c.Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 6 ods. 5, 6 ods.6, 7 ods. 2, 9 ods. 4, 16 ods. 2, 31 písm. a, 35a ods. 1, 35a ods. 2, v článku 37a a v článku 40a ods. 1 – 6 tohto nariadenia ... sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov od …(10). Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3a.  Delegovanie právomocí môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3b.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3c.  Delegovaný akt prijatý podľa tohto nariadenia nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov od oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.[PDN 7]

Článok 42b

Zrušenie delegovania právomocí

1.  Delegovanie právomocí uvedené v článku 42a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek zrušiť.

2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup rozhodovania o zrušení delegovania právomocí, sa snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranej lehote pred prijatím konečného rozhodnutia o delegovaných právomociach, ktoré môžu podliehať zrušeniu, ako aj o možných dôvodoch tohto zrušenia.

3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje prenesenie právomocí uvedených v danom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom spresní. Neovplyvňuje platnosť už platných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie. [PDN. 8]

Článok 42c

Námietky voči delegovaným aktom

1.  Európsky parlament a Rada môžu vzniesť námietky proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predlžuje o jeden mesiac.

2.  Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevyjadria námietky proti delegovanému aktu, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom zámere nevzniesť námietky.

3.  Ak Európsky parlament alebo Rada vznesie námietky proti delegovanému aktu, akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vyjadrí námietky, uvedie dôvody námietok proti delegovanému aktu. [PDN. 9]

Článok 42d

Vykonávacie akty - výborPostup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor poľnohospodárskych fondov. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie*.

2.  Ak sa na základe tohto odseku prijmú vykonávacie akty,Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok [5] nariadenia (EÚ) č. [xxxx/yyyy]č. 182/2011 (doplní sa po prijatí nariadenia o podrobných podmienkach kontroly uvedenej v článku 291 ods. 3 ZFEÚ, o ktorom sa práve rokuje v EP a v Rade) [postup preskúmania].

3.  Ak sa na základe tohto odseku prijmú vykonávacie akty,Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok [4]článok 4 nariadenia (EÚ) č. [xxxx/yyyy]č. 182/2011 (doplní sa po prijatí nariadenia o podrobných podmienkach kontroly uvedenej v článku 291 ods. 3 ZFEÚ, o ktorom sa práve rokuje v EP a v Rade) [postup preskúmania].

"

* Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

[PDN 10]

Článok 2

Nariadenia (ES) č. 165/94 a (ES) č. 78/2008 sa týmto zrušujú.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 78/2008 sa však uplatňuje do 31. decembra 2013.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament

predseda

predseda

Za Radu

(1) Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 124.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012.
(3) Ú. V. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1
(4) Ú. v. EÚ L [...], [...], s. [...].
(5) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(6) Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.
(7) Ú. v. ES L 24, 29.1.1994, s. 6.
(8) Ú. v. EÚ L 25, 30.1.2008, s. 1.
(9) Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35.
(10)+ Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia