Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0365(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0209/2011

Predložena besedila :

A7-0209/2011

Razprave :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Glasovanja :

PV 04/07/2012 - 7.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0281

Sprejeta besedila
PDF 446kWORD 118k
Sreda, 4. julij 2012 - Strasbourg
Financiranje skupne kmetijske politike ***I
P7_TA(2012)0281A7-0209/2011
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 165/94 in (ES) št. 78/2008 (COM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2010)0745),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0429/2010),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki ga je v okviru Protokola št. 2 predložil poljski senat in v katerem trdi, da se osnutek zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju drugih prispevkov v zvezi z osnutkom zakonodajnega akta, ki so jih predložili italijanski senat, portugalski parlament in romunska poslanska zbornica,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 4. maja 2011(1);

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0209/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 218, 23.7.2011, str. 124.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. julija 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 165/94 in (ES) št. 78/2008
P7_TC1-COD(2010)0365

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prvega odstavka člena 42 in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005(3) daje Komisiji pooblastila za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje navedene uredbe.

(2)  Pooblastila, podeljena Komisiji na podlagi Uredbe (ES) št. 1290/2005, je treba po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU).

(3)  Komisija mora imeti pooblastila za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se dopolnijo ali spremenijo nekateri nebistveni deli Uredbe (ES) št. 1290/2005. Treba je opredeliti elemente, za katere se to pooblastilo lahko uporabi, ter pogoje, ki za to pooblastilo veljajo.Da bi zagotovili pravilno delovanje režima, ki ga uvaja Uredba (ES) št. 1290/2005, bi bilo treba v skladu s členom 290 PDEU na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z dopolnitvami ali spremembami nekaterih nebistvenih elementov. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti sočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.[Sprememba 1]

(4)  Da se zagotovi enotna uporababi zagotovili enotne pogoje za izvajanje Uredbe (ES) št. 1290/2005,v vseh državah članicah, mora imeti Komisija možnost, da sprejme izvedbene akte v skladu s členom 291 Pogodbeje treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Komisija bi morala te izvedbene akte sprejeti v skladu z določbami Uredbe (EU) št. xxx/xxx Evropskega parlamenta in Sveta oTa pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije(4). [Sprememba 2]

(5)  V navedeno uredbo je treba vključiti nekatere določbe o financiranju skupne kmetijske politike, ki jih je Komisija pred tem sprejela v okviru pooblastil, podeljenih z Uredbo (ES) št. 1290/2005. Te določbe se nanašajo na pravila o razporeditvi nekaterih zneskov, ki so prejemki, ki se vplačajo v proračun Unije in so evidentirani na računih, ki se vodijo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 883/2006 z dne 21. junija 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP(5).

(6)  Glede na izkušnje, pridobljene pri uporabi pravil o odhodkih, financiranih iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je treba del določb o financiranju ukrepov, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 165/94 z dne 24. januarja 1994 o sofinanciranju kontrol z daljinskim zaznavanjem s strani Skupnosti(6) in Uredbi Sveta (ES) št. 78/2008 z dne 21. januarja 2008 o ukrepih, ki jih mora Komisija sprejeti v zvezi z uporabo daljinskega zaznavanja, ki je bila uvedena v okviru skupne kmetijske politike, za obdobje 2008–2013(7), vključiti v Uredbo (ES) št. 1290/2005. Zato je treba razveljaviti uredbi (ES) št. 165/94 in (ES) št. 78/2008. Vendar je treba predvideti nadaljevanje uporabe člena o poročilu, ki ga mora predložiti Komisija.

(7)  Cilj ukrepov, ki jih Komisija sprejme v zvezi z uporabo daljinskega zaznavanja, ter pridobivanja in izpopolnjevanja satelitskih posnetkov s strani Komisije je zagotoviti sredstva za upravljanje in nadzor kmetijskih trgov. Da se zagotovi upoštevanje tega cilja, mora Komisija imeti pooblastila za sprejetje izvedbenih aktov glede pogojev in postopkov pridobivanja rezultatov daljinskega zaznavanja ter dajanja teh rezultatov na voljo državam članicam.

(8)  Da se zagotovi enotno delovanje usklajevalnih organov držav članic iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1290/2005, mora Komisija imeti pooblastila za sprejetje izvedbenih aktov glede podrobnih pravil delovanja teh organov in zlasti glede sporočanja podatkov Komisiji.

(9)  Da se Komisiji omogoči, da potrdi načrt financiranja vsakega programa razvoja podeželja in določi morebitne prilagoditve tega načrta, mora imeti pooblastila za sprejetje izvedbenih aktov glede pogojev o vsebini in prilagoditvi načrta financiranja.

(10)  Podatki, ki jih države članice sporočajo Komisiji, morajo tej omogočiti neposredno in kar se da učinkovito uporabo poslanih podatkov za vodenje računov EKJS in EKSRP in s tem povezanih plačil ter dokončanje postopkov potrditve obračunov in potrditve skladnosti. Komisija mora imeti pooblastila za sprejetje izvedbenih aktov glede izjave o odhodkih, letnih računovodskih izkazov, izjave o zanesljivosti, izjave v zvezi z javnim skladiščenjem, informacijskih sistemov za izmenjavo podatkov in dokumentov ter pravil za njihovo shranjevanje.

(11)  Obveznosti v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij se nanašajo na podrobne podatke, potrebne za upravljanje in nadzor skladov. Da bi države članice in plačilne agencije lahko spoštovale to obveznost v skladu z usklajenimi pravili, mora Komisija imeti pooblastila za sprejetje izvedbenih aktov glede obračunavanja intervencijskih ukrepov javnega skladiščenja iz Uredbe Komisije (ES) št. 884/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi s financiranjem intervencijskih ukrepov s strani Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in knjiženjem postopkov javnega skladiščenja s strani plačilnih agencij držav članic(8), ter drugih izdatkov, ki jih financirata EKJS in EKSRP, iz Uredbe (ES) št. 883/2006.

(12)  Zaradi učinkovitega upravljanja finančnih tokov, predvsem ker države članice zberejo finančna sredstva za kritje potrebnih odhodkov, mora Komisija imeti pooblastila za sprejetje izvedbenih aktov glede dajanja finančnih sredstev na voljo državam članicam ob upoštevanju posebnega načina upravljanja EKJS in EKSRP.

(13)  Ob tej spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005, katere namen je navedeno uredbo uskladiti s postopki iz Lizbonske pogodbe, je treba posodobiti nekatere določbe v nekaterih jezikovnih različicah, da bodo prilagojene terminologiji, uporabljeni v Pogodbi.

(14)  Uredbo (ES) št. 1290/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1290/2005 se spremeni:

(1)  Člen 3 se spremeni:

   (a) V odstavku 2 se vstavi naslednja točka:"
Ustrezne dajatve in stroške izračuna in določi Komisija z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 42d(3) (svetovalni postopek).
   (ea) do 31. decembra 2013 ukrepe, ki jih Komisija sprejme v zvezi z uporabo daljinskega zaznavanja in katerih cilj je Komisiji zagotoviti sredstva za upravljanje kmetijskih trgov;
   (b) V odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:
"

(2)  V členu 5 se vstavi naslednja točka:"

   (aa) pridobitev za nadzor potrebnih satelitskih posnetkov s strani Komisije, katerih seznam se določi z vsako državo članico v skladu s specifikacijami, ki jih določi ta država, da jih bo Komisija uporabljala ali da bodo brezplačno izročeni nadzornim organom ali izvajalcem storitev, ki jih pooblastijo ti organi, hkrati pa ostane njihova lastnica, ter delo za izpopolnitev tehnike in delovnih metod na področju nadzora kmetijskih zemljišč z daljinskim zaznavanjem;
"

(3)  Člen 6 se spremeni:

   (a) V odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:"
Komisija z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 42d(2) (postopek preverjanja) sprejme pravila o delovanju usklajevalnega organa iz prvega in drugega pododstavka ter o sporočanju podatkov Komisiji."
   (b) Dodata se naslednja odstavka:"
5.  Za zagotovitev pravilnega delovanja sistema iz odstavkov od 1 do 4 Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a opredeli:
   (a) minimalne pogoje za akreditacijo plačilnih agencij v zvezi z notranjim okoljem, nadzornimi dejavnostmi, obveščanjem, sporočanjem in spremljanjem ter pravila o postopku dodelitve in odvzema akreditacije;
   (b) pravila o nadzoru in postopku revizije akreditacije plačilnih agencij;
   (c) minimalne pogoje za akreditacijo usklajevalnih organov ter pravila o postopku podelitve in odvzema akreditacije.

6.  Da se zagotovi dobro izvrševanje nalog iz odstavka 1 v okviru postopkov javnega skladiščenja, Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a določi pravila o:
   (a) obsegu odgovornosti in obveznostih plačilnih agencij, pogojih prenosa izvrševanja nalog na javne ali zasebne tretje subjekte;
   (b) obveznosti plačilnih agencij, da sestavijo popis za vsak proizvod in nadzirajo zaloge proizvodov, danih v intervencijo, ter pogojih, ki veljajo za te nadzore.
"

(4)  Člen 7 se spremeni:

   (a) Sedanje besedilo postane odstavek 1;
   (b) Doda se naslednji odstavek:"
2.  Da bi dejavnost certifikacijskega organa Komisiji koristila v postopku potrditve obračunov, Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a sprejme pravila o določitvi in odgovornostih tega organa."

(5)  V členu 9 se vstavi naslednji odstavek:"

4.  Da se zagotovi pravilna in učinkovita uporaba določb o nadzoru iz tega člena, lahko Komisija z delegiranim aktom določi posebne obveznosti, ki jih morajo upoštevati države članice.

"

(6)  Člen 15 se spremeni:

   (a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Komisija izvrši mesečna plačila za odhodke akreditiranih plačilnih agencij držav članic v referenčnem mesecu ne glede na sklepe iz členov 30 in 31.“
   (b) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Komisija sprejme izvedbeni sklep v skladu s postopkom iz člena 42d(3) (svetovalni postopek) glede mesečnih plačil, ki jih izvrši na podlagi izjave o odhodkih držav članic in podatkov, pridobljenih v skladu s členom 8(1), ob upoštevanju zmanjšanj ali začasnih prekinitev, uporabljenih skladno s členoma 17 in 17a."

(7)  Člen 16 se spremeni:

   (a) Sedanje besedilo postane odstavek 1;
   (b) Doda se naslednji odstavek:"
2.  Da bi bil finančni učinek sorazmeren z zamudo pri plačilu, Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a sprejme pravila o zmanjšanju plačil glede na dolžino ugotovljene zamude."

(8)  V členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
„3. Zmanjšanja in prekinitve se uporabljajo v skladu z načelom sorazmernosti v okviru sklepa o mesečnih plačilih iz člena 15(2) in ne glede na sklepe iz členov 30 in 31.“

(9)  V členu 17a se odstavki 1, 2 in 3 nadomestijo z naslednjim:
„1. Ne glede na člen 17 lahko Komisija v skladu z odstavkoma 2 in 3 tega člena sklene, da zmanjša ali začasno prekine mesečna plačila iz člena 14 za obdobje, ki se ga določi v sklepu in ki ne presega dvanajst mesecev, lahko pa se ga podaljša za nadaljnja obdobja, ki ne presegajo dvanajst mesecev, če ostajajo izpolnjeni pogoji iz odstavka 2 tega člena.
2. Mesečna plačila se lahko zmanjšajo ali začasno prekinejo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) ena ali več ključnih sestavin zadevnega sistema državnega nadzora ne obstaja ali ni učinkovita zaradi resnosti ali trajanja ugotovljenih pomanjkljivosti,
(b) pomanjkljivosti iz točke (a) so stalne in so bile povod za vsaj dva sklepa, sprejeta v skladu s členom 31, da se iz financiranja Skupnosti izločijo odhodki zadevne države članice, in
(c) Komisija ugotovi, da zadevna država članica ni izvedla priporočil Komisije za izboljšanje situacije in tudi v bližnji prihodnosti tega ne more storiti.
. Komisija pred sprejetjem sklepa iz odstavka 1 zadevno državo članico obvesti o svojem namenu in jo pozove, da predloži odgovor v roku, ki ga Komisija določi glede na resnost problema in ki na splošno ne sme biti krajši od 30 dni.
Odstotek, za katerega se lahko mesečno plačilo zmanjša ali začasno prekine, je enak odstotku, ki ga je Komisija določila v predhodnem sklepu iz odstavka 2(b). Uporablja se za zadevne odhodke plačilne agencije, pri kateri obstajajo pomanjkljivosti iz odstavka 2(a).“

(10)  V členu 18 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"

4.  Če do 30. junija katerega koli leta Svet ne določi prilagoditve iz člena 11(1) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009* niso določene, določi te prilagoditve Komisija z izvedbenim aktom ter o tem takoj obvesti Evropski parlament in Svet. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 42d(3) (svetovalni postopek) te uredbe in o tem takoj obvesti Svet. [Sprememba 3]

* UL L 30, 31.1.2009, str. 16.

"

(11)  Člen 19 se spremeni:

   (a) Odstavki 1, 2 in 3 se nadomestijo z naslednjimi:"
1.  Komisija hkrati s predlogom proračuna za proračunsko leto N predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu svoje napovedi za proračunska leta N – 1, N in N + 1.
Istočasno predstavi analizo ugotovljenih razlik med začetnimi napovedmi in dejanskimi odhodki za proračunski leti N – 2 in N – 3.
2.  Če ob pripravi predloga proračuna za proračunsko leto N obstaja tveganje, da bo poravnalni znesek iz člena 12(3) za proračunsko leto N presežen, ob upoštevanju razlike, predvidene v členu 11 Uredbe (ES) št. 73/2009, Komisija predlaga Svetu potrebne ukrepe, vključno s tistimi iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 73/2009. [Sprememba 4]
3.  Če Komisija oceni, da obstaja tveganje, da bo poravnalni znesek iz člena 12(3) presežen in nima možnosti za izvedbo zadostnih ukrepov za sanacijo situacije v okviru svojih pooblastil, predlaga druge ukrepe za zagotovitev upoštevanja tega zneska, ki jih mora sprejeti Svet ali Evropski parlament in Svet. Ukrepi se sprejmejo v skladu s členom 43(2) PDEU.[Sprememba 5]"
   (b) V odstavku 4 se točka (c) nadomesti z naslednjim:"
     ‚(c) z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 42d(3) (svetovalni postopek) na podlagi enotne stopnje financiranja Unije določi skupni znesek financiranja Unije in razdelitev po državah članicah v mejah proračunskih sredstev, ki so bila na razpolago za mesečna plačila;
"

(12)  Člen 21 se spremeni:

   (a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Ko Komisija sprejme predlog proračuna ali pisni predlog spremembe k temu predlogu, ki zadeva kmetijske odhodke, Komisija za izdelavo ocen proračunskih sredstev za EKJS uporabi menjalni tečaj med eurom in ameriškim dolarjem po ugotovljeni srednji tržni vrednosti v zadnjem četrtletju, ki se konča najmanj dvajset dni, preden Komisija sprejme proračunski dokument."
   (b) V odstavku 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"
2.  Ko Komisija sprejme predlog spremembe proračuna in dopolnilni predlog proračuna ali pisni predlog spremembe k temu predlogu, v okviru teh dokumentov, ki zadevajo sredstva za ukrepe iz člena 3(1) (a) in (b), uporabi:"

(13)  V naslovu II se vstavi naslednji člen:"

Člen 21a

Ukrepi v zvezi z daljinskim zaznavanjem

1.  Cilj ukrepov, financiranih na podlagi člena 3(2)(ea), je zagotoviti agroekonomsko spremljanje kmetijskih zemljišč in stanja posevkov z ocenami, zlasti v zvezi z donosom in kmetijsko proizvodnjo, spodbujati dostop do teh ocen ali zagotoviti tehnološko spremljanje agrometeorološkega sistema.

Ti ukrepi zadevajo zlasti zbiranje ali pridobivanje informacij, potrebnih za izvajanje in spremljanje skupne kmetijske politike, zlasti satelitskih in meteoroloških podatkov, vzpostavitev infrastrukture prostorskih podatkov in spletne strani, izvedbo posebnih študij v zvezi s podnebnimi razmerami ter oblikovanje agrometeoroloških in ekonometričnih modelov.

2.  Komisija lahko z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 42d(2) (postopek preverjanja) sprejme pravila o financiranju iz člena 3(2)(ea) in člena 5(aa), o pogojih, pod katerimi se izvajajo ukrepi daljinskega zaznavanja za uresničevanje ciljev, o pogojih pridobitve, izpopolnjevanja in uporabe satelitskih posnetkov in meteoroloških podatkov ter o rokih, ki se uporabljajo.

"

(14)  V poglavju 1 naslova III se vstavi naslednji člen:"

Člen 23a

Izvedbena pooblastila

Komisija z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 42d(2) (postopek preverjanja) te uredbe določi pogoje o vsebini, predložitvi in prilagoditvi finančnega načrta, kot je določen v členu 16 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005*.

* UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

"

(15)  V členu 26 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:
„(5) Komisija izvrši vmesno plačilo v roku, ki ni daljši od 45 dni od vknjižbe izjave o odhodkih, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 3 tega člena, ne glede na sklepe iz členov 30 in 31.“

(16)  V členu 27 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:
„(4) Ne glede na sklepe iz členov 30 in 31 se pri začasni prekinitvi plačil ali zmanjšanju vmesnih plačil iz člena 26 upošteva načelo sorazmernosti.“

(16a)  V člen 29 se vstavi naslednji odstavek:

1a.  Za države članice, ki se odločijo za organizacijo programov za razvoj podeželja na regionalni podlagi, se izračun zneska v zvezi s samodejnim prenehanjem prevzete obveznosti pripravi na ravni države članice.„ [Sprememba 6]

(17)  Člen 30 se nadomesti z naslednjim:"

‚Člen 30

Potrditev obračunov

1.  Pred 30. aprilom leta, ki sledi zadevnemu proračunskemu letu, Komisija sprejme izvedbeni sklep v skladu s postopkom iz člena 42d(3) (svetovalni postopek) o potrditvi obračunov akreditiranih plačilnih agencij na podlagi informacij, sporočenih skladno s členom 8(1)(c)(iii).

2.  Sklep o potrditvi obračunov iz odstavka 1 se nanaša na celovitost, točnost in verodostojnost predloženih letnih računovodskih izkazov. Sklep se sprejme ne glede na sklepe, sprejete naknadno v smislu člena 31.

"

(18)  Člen 31 se spremeni:

(a)  Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

1.  Komisija sprejme izvedbeni sklep v skladu s postopkom iz člena 42d(3) (svetovalni postopek) glede zneskov, ki se izločijo iz financiranja Unije, če ugotovi, da odhodki iz člena 3(1) in člena 4 niso nastali skladno s pravili Unije.

"

(b)  V odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"

3.  Pred sprejetjem vsakega sklepa o zavrnitvi financiranja se ugotovitve preverjanj, ki jih izvede Komisija, in odgovori zadevne države članice pisno sporočijo obema stranema, te pa nato na podlagi teh sporočil skušata skleniti dogovor o ukrepih, ki jih je treba sprejeti.

"

(19)  V poglavju 1 naslova IV se vstavi naslednji člen:"

Člen 31a

Prenesena pooblastila

Da se zagotovi pravilen potek postopka potrditve obračunov in postopka potrditve skladnosti, Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a sprejme pravila o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za sprejetje in izvajanje sklepov iz členov 30 in 31, ter pravila o postopku za uskladitev stališč iz drugega pododstavka člena 31(3), skupaj z ustanovitvijo, nalogami in sestavo ter oblikami dela spravnega organa.

"

(20)  Člen 32 se spremeni:

   (a) V odstavku 4 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"
Po začetku postopka iz člena 31 se Komisija lahko odloči, da za zneske, ki jih je treba izterjati, bremeni državo članico v naslednjih primerih:"
   (b) Odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:
„(7) Država članica navede finančne posledice, ki jo bremenijo na podlagi uporabe odstavka 5, v letnih računovodskih izkazih, ki jih je treba posredovati Komisiji skladno s členom 8(1)(c)(iii). Komisija preveri pravilnost uporabe in po potrebi poskrbi za nujne prilagoditve pri sprejetju sklepa iz člena 30(1).“
   (c) V odstavku 8 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"
Po začetku postopka iz člena 31 se Komisija lahko odloči, da iz financiranja Skupnosti izloči zneske, za katere se obremeni proračun Skupnosti, v naslednjih primerih:"

(21)  Člen 33 se spremeni:

   (a) V odstavku 5 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"
Po začetku postopka iz člena 31 se Komisija lahko odloči, da za zneske, ki jih je treba izterjati, bremeni državo članico v naslednjih primerih:"
   (b) Odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"
7.  Država članica se lahko v skladu s pogoji iz člena 32(6) odloči, da ustavi postopek izterjave."

(22)  Člen 34 se spremeni:

   (a) V odstavku 1 se dodata naslednji točki:"
   (d) zneski, ki se vplačajo v proračun Unije in so pridobljeni na podlagi kazni ali sankcij v skladu s posebnimi pravili, ki jih določajo sektorski kmetijski predpisi;
   (e) zneski, ki ustrezajo zmanjšanju plačil ali izključitvi iz plačil, ki se uporabljajo v skladu s pravili o navzkrižni skladnosti, določenimi v poglavju 1 naslova II Uredbe (ES) št. 73/2009.
"
   (b) Doda se naslednji odstavek:"
4.  Pri knjiženju namenskih prejemkov iz te uredbe se smiselno uporabljata člena 150 in 151 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002."

(23)  V poglavju 2 naslova IV se vstavi naslednji člen:"

Člen 35a

Prenesena pooblastila

1.  Da se zagotovi pravilna in učinkovita uporaba določb o izterjavah iz členov 32 in 33, Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a določi posebne obveznosti, ki jih morajo upoštevati države članice.

2.  Da se upoštevajo prejemki, ki jih plačilne agencije prejmejo za proračun Unije ob plačilih, izvedenih na podlagi izjav o odhodkih, ki so jih poslale države članice, Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a določi pogoje, pod katerimi je treba opraviti določene kompenzacije med odhodki in prejemki iz EKJS in EKSRP.

"

(24)  V poglavju 3 naslova IV se vstavi naslednji člen:"

Člen 37a

Prenesena pooblastila

Da se zagotovi učinkovitost nalog, dodeljenih Komisiji v členih 36 in 37, lahko Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a določi pravila o obveznostih glede sodelovanja, ki jih morajo upoštevati države članice.

"

(25)  Vstavita se naslednja člena:"

Člen 40a

Prenesena pooblastila

1.  Da se zagotovi učinkovito upravljanje sredstev, ki so v proračunu Unije namenjena za EKJS in EKSRP, lahko Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a sprejme pravila o:

   (a) obveznosti plačilnih agencij, da vodijo računovodske evidence, ter posebnih pogojih, ki se uporabljajo za elemente, ki jih je treba knjižiti;
   (b) vrednotenju postopkov v zvezi z javnim skladiščenjem in ukrepih, ki jih je treba sprejeti ob izgubi ali poslabšanju kakovosti proizvodov, danih v intervencijo v obliki javnega skladiščenja, ter določitvi zneska, ki ga je treba financirati.

2.  Da se zagotovi financiranje odhodkov za intervencijske ukrepe v obliki javnega skladiščenja iz EKJS, lahko Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a sprejme pravila o:

   (a) vrsti odhodkov, ki so lahko upravičeni do financiranja Unije, in pogojih za njihovo povračilo;
   (b) pogojih za upravičenost in načinih izračuna na podlagi elementov, ki jih plačilne agencije dejansko ugotovijo, ali pavšalnih zneskov, ki jih določi Komisija, ali pavšalnih ali nepavšalnih zneskov, določenih v sektorski kmetijski zakonodaji.

3.  Da se preveri skladnost podatkov, ki jih države članice sporočijo o odhodkih ali drugih podatkih iz te uredbe, in zagotovi upoštevanje obveznosti sporočanja, kot je določena v členu 8, Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a sprejme pogoje o zmanjšanjih in začasnih prekinitvah plačil državam članicam v zvezi z odhodki EKJS in EKSRP.

4.  Če proračun Unije ni sprejet ob začetku proračunskega leta ali če skupni znesek vnaprejšnjih obveznosti presega prag, določen v členu 150(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002, Komisija za pravično razdelitev razpoložljivih sredstev med države članice z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a sprejme podrobna pravila o plačilu odhodkov.

5.  Da se pri državah članicah, ki ne spadajo v euroobmočje, izogne uporabi različnih menjalnih tečajev na eni strani pri knjiženju prejemkov ali pomoči upravičencem v valuti, ki ni euro, in na drugi strani pri pripravi izjave o odhodkih plačilnih agencij, lahko Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a sprejme pravila o menjalnem tečaju, ki se uporablja pri pripravi izjav o odhodkih in evidentiranju postopkov javnega skladiščenja v računovodskih evidencah plačilne agencije.

6.  Da se zagotovita preglednost uporabe EKJS in EKSRP ter enotno objavljanje s strani držav članic v skladu s členom 44a, Komisija z delegiranim aktom v skladu s postopkom iz člena 42a sprejme pravila o:

   (a) vsebini in obliki podatkov, ki se objavijo;
   (b) datumu objave in pogojih obveščanja upravičencev;
   (c) načinih komunikacije in sodelovanja med Komisijo in državami članicami.

Člen 40b

Izvedbena pooblastila

1.  Komisija lahko z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 42d(2) (postopek preverjanja) sprejme pravila o:

  (a) obliki, vsebini, periodičnosti, rokih in podrobnostih predložitve Komisiji ali zagotavljanju Komisiji dostopa do:
   (i) izjav o odhodkih in ocen predvidenih odhodkov ter njihove aktualizacije, skupaj z namenskimi prejemki,
   (ii) izjave o zanesljivosti in letnih računovodskih izkazov plačilnih agencij,
   (iii) poročil o certifikaciji računovodskih izkazov,
   (iv) identifikacijskih podatkov o akreditiranih plačilnih agencijah, akreditiranih usklajevalnih organih ter certifikacijskih organih,
   (v) podrobnosti upoštevanja in plačil odhodkov, financiranih v okviru EKJS in EKSRP,
   (vi) obvestil o finančnih popravkih, ki so jih opravile države članice v okviru dejavnosti ali programov razvoja podeželja, in poročil o postopkih izterjave, ki so jih države članice sprožile zaradi nepravilnosti,
   (vii) podatkov v zvezi z ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 9;
   (b) načinih izmenjave podatkov in dokumentov med Komisijo in državami članicami ter vzpostavitvi informacijskih sistemov, skupaj z vrsto, obliko in vsebino podatkov, ki jih je treba obdelati v teh sistemih, in pravili za njihovo shranjevanje;
   (c) podrobnih pravilih o financiranju in obračunavanju intervencijskih ukrepov javnega skladiščenja in drugih odhodkov, ki jih financirata EKJS in EKSRP;
   (d) podrobnostih izvajanja postopkov prenehanja prevzetih obveznosti.

2.  Komisija lahko z izvedbenim aktom v skladu s postopkom iz člena 42d(3) (svetovalni postopek) sprejme pogoje in podrobna pravila, ki se uporabljajo za odobrena proračunska sredstva, ki so bila v skladu s členom 149(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 prenesena za financiranje odhodkov iz člena 3(1)(c) te uredbe.

"

(26)  Člena 41 in 42 se črtata.

(27)  Vstavita se naslednja člena 42a, 42b, 42c in 42d:"

Člen 42a

Izvajanje pooblastila

1.  Komisiji se Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz te uredbe podeli za nedoločen časse na Komisijo prenese pod pogoji iz tega člena.

2.  Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.  Za pooblastila Komisiji za sprejetje delegiranih aktov veljajo pogoji iz členov 42b in 42c.Pooblastilo iz členov 6(5), 6(6), 7(2), 9(4), 16(2), 31(a), 35a(1), 35a(2), iz člena 37a in iz člena 40a(1-6) te uredbe se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ...(9). Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem obdobja petih let pripravi poročilo v zvezi s prenosom pooblastila. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enaka obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem tega obdobja nasprotuje temu podaljšanju.

3a.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila. Z odločitvijo o preklicu navedeno pooblastilo preneha veljati. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3b.  Takoj ko Komisija sprejeme delegirani akt, o tem istočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

3c.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 4, začne veljati samo, če Evropski parlament ali Svet ne izrazita nasprotovanja v roku dveh mesecev od uradnega sporočila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu ali če pred iztekom omenjenega roka Evropski parlament in Svet seznanita Komisijo, da aktu ne nameravata nasprotovati. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca. [Sprememba 7]

Člen 42b

Preklic pooblastila

1.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekličeta pooblastilo iz člena 42a.

2.  Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, o tem obvesti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končnega sklepa ter pri tem navede prenesena pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.

3.  S sklepom o preklicu prenehajo veljati pooblastila, navedena v navedenem sklepu. Sklep začne veljati takoj ali na dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.[Sprememba 8]

Člen 42c

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.  Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za en mesec.

2.  Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.[Sprememba 9]

Člen 42d

Izvedbeni akti – odborPostopek v odboru

1.  Komisiji pomaga Odbor za kmetijske sklade. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.

2.  Če se izvedbeni akti sprejmejo na podlagi tega odstavka,Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] (dopolniti po sprejetju uredbe o podrobnih pravilih za nadzor iz člena 291(3) PDEU, ki je zdaj v obravnavi v EP in Svetu) (postopek preverjanja)št. 182/2011.

3.  Če se izvedbeni akti sprejmejo na podlagi tega odstavka,Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] (dopolniti po sprejetju uredbe o podrobnih pravilih za nadzor iz člena 291(3) PDEU, ki je zdaj v obravnavi v EP in Svetu) (svetovalni postopek)182/2011. [Sprememba 10]

"

* UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Člen 2

Uredbi (ES) št. 165/94 in (ES) št. 78/2008 se razveljavita.

Vendar se člen 4 Uredbe (ES) št. 78/2008 uporablja do 31. decembra 2013.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

(1) UL C 218, 23.7.2011, str. 124.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2012.
(3) UL L 209, 11.8.2005, str. 1.
(4) UL L […], […], str. […]UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(5) UL L 171, 23.6.2006, str. 1.
(6) UL L 24, 29.1.1994, str. 6.
(7) UL L 25, 30.1.2008, str. 1.
(8) UL L 171, 23.6.2006, str. 35.
(9)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov