Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0365(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0209/2011

Ingivna texter :

A7-0209/2011

Debatter :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Omröstningar :

PV 04/07/2012 - 7.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0281

Antagna texter
PDF 373kWORD 98k
Onsdagen den 4 juli 2012 - Strasbourg
Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I
P7_TA(2012)0281A7-0209/2011
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 juli 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 165/94 och 78/2008 (KOM(2010)0745 – C7-0429/2010 – 2010/0365(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0745),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0429/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrandet om att utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, vilket av Polens senat framlagts med stöd av protokoll (nr 2) om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

–  med beaktande av de andra bidrag som lagts fram av den italienska senaten, det portugisiska parlamentet och den rumänska deputeradekammaren om förslaget till rättsakt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 4 maj 2011(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0209/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 218, 23.7.2011, s. 124.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 juli 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 165/94 och 78/2008
P7_TC1-COD(2010)0365

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42 första stycket och 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Genom rådets förordning (EG) nr 1290/2005(3) ges kommissionen befogenhet att anta tillämpningsföreskrifter för den förordningen.

(2)  Efter Lissabonfördragets ikraftträdande måste de befogenheter som har tilldelats kommissionen enligt förordning (EG) nr 1290/2005 anpassas till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionsätt (EUF-fördraget).

(3)  Kommissionen bör ges befogenhetI syfte att säkerställa att det system som fastställs i förordning (EG) nr 1290/2005 fungerar väl bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget fördelegeras till kommissionen med avseende på att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av den förordningen. Det bör fastställas för vilka delar befogenheten får utövas, liksom vilka villkor delegeringen ska uppfylla.Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.[Ändr. 1]

(4)  För att garantera attsäkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1290/2005 tillämpas enhetligt i alla medlemsstater bör kommissionen ha befogenhet att anta genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i fördragettilldelas genomförandebefogenheter. Kommissionen bör anta Dessa genomförandeakterbefogenheter bör utövas i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr xxx/xxx omnr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(4). [Ändr. 2]

(5)  Vissa bestämmelser om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken som kommissionen tidigare har antagit inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats enligt förordning (EG) nr 1290/2005 bör införlivas i den förordningen. Dessa bestämmelser gäller regler om användning av vissa summor och belopp som utgör intäkter i EU:s budget och som avses i de räkenskaper som förs i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 883/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller utbetalningsställenas räkenskaper, utgiftsdeklarationer och inkomstdeklarationer samt villkoren för ersättning för utgifter inom ramen för EGFJ och EJFLU(5).

(6)  Mot bakgrund av erfarenheterna av tillämpningen av reglerna om de utgifter som finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) bör en del av bestämmelserna om finansiering av de verksamheter som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 165/94 av den 24 januari 1994 om gemenskapens medfinansiering av kontroll med hjälp av fjärranalys(6) och i rådets förordning (EG) nr 78/2008 av den 21 januari 2008 om de åtgärder som kommissionen avseende perioden 2008–2013 ska vidta med hjälp av det system för fjärranalys som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken(7) integreras i förordning (EG) nr 1290/2005. Förordningarna (EG) nr 165/94 och (EG) nr 78/2008 bör därför upphöra att gälla. Artikeln om den rapport som kommissionen ska överlämna bör emellertid fortsätta att gälla.

(7)  Syftet med de åtgärder som kommissionen vidtar med hjälp av fjärranalys och kommissionens åtgärder för att förvärva och förbättra satellitbilder är att skapa ett verktyg för att förvalta och övervaka jordbruksmarknaderna. För att säkerställa att detta mål följs behöver kommissionen ha befogenhet att anta genomförandeakter om villkoren och förfarandena för att förvärva och ge medlemsstaterna tillgång till resultaten av fjärrkontrollåtgärderna.

(8)  För att garantera en enhetlig tillämpning i de samordningsorgan i medlemsstaterna som föreskrivs i artikel 6 i förordning (EG) nr 1290/2005 bör kommissionen ha befogenhet att anta genomförandeakter om regler för dessa organs verksamhet och i synnerhet om tillhandahållande av uppgifter till kommissionen.

(9)  För att kommissionen ska kunna kontrollera finansieringsplanen för varje program för landsbygdsutveckling och föreskriva eventuella ändringar av programmen behöver den ha befogenhet att anta genomförandeakter om villkor för innehållet i och anpassningen av finansieringsplanen.

(10)  Medlemsstaterna bör sända informationen till kommissionen i sådan form att kommissionen direkt och på effektivast tänkbara sätt kan använda den i samband med förvaltningen av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU samt för därmed förbundna betalningar och även för att kunna fullfölja förfarandena för avslutandet av räkenskaperna och kontrollen av överensstämmelse. Kommissionen bör ha befogenhet att anta genomförandeakter om deklaration av utgifter, årsräkenskaper, försäkran, deklaration om offentlig lagring, informationssystem för utbyte av uppgifter och handlingar samt bestämmelser för hur de ska sparas.

(11)  De utbetalande organens skyldighet att föra räkenskaper gäller de detaljerade uppgifter som krävs för att förvalta och kontrollera medlen. För att medlemsstaterna och de utbetalande organen ska kunna uppfylla denna skyldighet och följa harmoniserade bestämmelser bör kommissionen ha befogenhet att anta genomförandeakter om redovisning av interventioner i form av offentlig lagring enligt kommissionens förordning (EG) nr 884/2006 av den 21 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) av interventionsåtgärder i form av offentlig lagring och bokföring av transaktioner för offentlig lagring som görs av medlemsstaternas utbetalande organ(8), samt andra utgifter som finansieras av EGFJ och EJFLU enligt förordning (EG) nr 883/2006.

(12)  För att garantera en god förvaltning av de finansiella flödena, särskilt med tanke på att medlemsstaterna själva mobiliserar medlen för att täcka de nödvändiga utgifterna, bör kommissionen ha befogenhet att anta genomförandeakter om att ställa finansiella medel till medlemsstaternas förfogande och samtidigt ta hänsyn till de särskilda förvaltningsmetoderna för EGFJ och EJFLU.

(13)  Vid denna ändring av förordning (EG) nr 1290/2005, som syftar till att göra den förordningen förenlig med de förfaranden som föreskrivs i Lissabonfördraget, bör vissa bestämmelser i vissa språkversioner uppdateras för att anpassa dem efter den terminologi som används i fördraget.

(14)  Förordning (EG) nr 1290/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1290/2005 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

   a) I punkt 2 ska följande led införas:"
Avgifterna och de motsvarande kostnaderna ska beräknas och fastställas av kommissionen genom en genomförandeakt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42d.3 (samrådsförfarande).
   ea) Till och med den 31 december 2013, de åtgärder som kommissionen vidtar med hjälp av system för fjärranalys för att ge kommissionen verktyg för att förvalta jordbruksmarknaderna.
   b) Punkt 3 andra stycket ska ersättas med följande:
"

(2)  I artikel 5 ska följande punkt införas:"

   aa) Kommissionens förvärv av satellitbilder som krävs för kontroller, över vilka det upprättats en förteckning genom överenskommelser med varje medlemsstat enligt en produktspecifikation som medlemsstaten fastställt, vilka ska användas av kommissionen eller tillhandahållas gratis till kontrollorganismer eller av kontrollorganismerna utsedda tjänsteleverantörer medan kommissionen behåller äganderätten, samt arbete med att förbättra teknik och arbetsmetoder inom området för kontroll av jordbruksareal med hjälp av fjärranalys.
"

(3)  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

   a) Följande stycke ska läggas till i punkt 3:"
Kommissionen ska genom en genomförandeakt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42d.2 (granskningsförfarande) anta bestämmelser om verksamheten i de samordningsorgan som avses i första och andra strecksatserna samt bestämmelser om överlämnande av uppgifter till kommissionen."
   b) Följande punkter ska läggas till:"
5.  För att säkerställa att det system som föreskrivs i punkterna 1 till 4 fungerar väl ska kommissionen genom en delegerad akt fastställa följande enligt det förfarande som avses i artikel 42a:
   a) Minimivillkor för godkännande av utbetalande organ, som ska omfatta interna förhållanden, kontroller, information och kommunikation samt övervakning. Dessutom ska kommissionen fastställa regler för förfarandet för att bevilja eller återkalla ett godkännande.
   b) Regler för övervakning och förfarandet för att granska godkännande av utbetalande organ.
   c) Minimivillkor för att godkänna samordningsorgan samt regler för förfarandet för att bevilja eller återkalla ett godkännande.

6.  För att säkerställa att de uppgifter som fastställs i punkt 1 i samband med transaktioner för offentlig lagring utförs korrekt ska kommissionen anta följande regler genom en delegerad akt som antas enligt förfarandet i artikel 42a:
   a) Vilket övergripande ansvar och vilka förpliktelser de utbetalande organen har, samt villkor för delegering av uppgifter till utomstående offentliga eller privata organ.
   b) De utbetalande organens skyldighet att göra en inventering av alla produkter och att kontrollera lagren av de produkter som omfattas av ordningen för intervention samt villkoren för dessa kontroller.
"

(4)  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

   a) Det befintliga stycket ska betecknas punkt 1.
   b) Följande punkt ska läggas till:"
2.  För att kunna dra nytta av det attesterande organets verksamhet i samband med förfarandet för avslutande av räkenskaperna ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med förfarandet i artikel 42a om regler för att utse det attesterande organet, samt om organets ansvarsområden."

(5)  I artikel 9 ska följande punkt läggas till:"

4.  För att garantera att bestämmelserna om de kontroller som avses i denna artikel tillämpas korrekt och effektivt får kommissionen genom en delegerad akt fastställa de särskilda förpliktelser som medlemsstaterna ska uppfylla.

"

(6)  Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

   a) Gäller inte den svenska versionen.
   b) Punkt 2 ska ersättas med följande:"
2.  Beslut om de månadsbetalningar som ska verkställas ska fattas av kommissionen genom en genomförandeakt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42d.3 (samrådsförfarande) på grundval av en utgiftsdeklaration från medlemsstaterna och information som lämnats enligt artikel 8.1 och med hänsyn tagen till de minskningar och tillfälliga inställanden som ska tillämpas i enlighet med artiklarna 17 och 17a."

(7)  Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

   a) Det befintliga stycket ska betecknas punkt 1.
   b) Följande punkt ska läggas till:"
2.  För att reglera de finansiella verkningarna i förhållande till längden av förseningen ska kommissionen anta en delegerad akt enligt det förfarande som avses i artikel 42a om regler för att minska förskotten i förhållande till den konstaterade förseningens längd."

(8)  Gäller inte den svenska versionen.

(9)  Gäller inte den svenska versionen.

(10)  Artikel 18.4 ska ersättas med följande:"

4.  Om rådet den 30 juni ett givet år ännu inte har fastställt de justeringar som avses i artikel 11.1 i rådets förordning (EG) nr 73/2009* ännu inte har fastställts den 30 juni ett givet år, ska kommissionen fastställa dessa justeringar genom en genomförandeakt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42.d.3 (samrådsförfarande) i den här förordningen, och ska därefter omedelbart underrätta Europaparlamentet och rådet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 42d.3. [Ändr. 3]

* EUT L 30, 31.1.2009, s. 16.

"

(11)  Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

   a) Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:"
1.  Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet, samtidigt med budgetförslaget för ett budgetår N, lägga fram sina prognoser för budgetåren N − 1, N och N + 1.
Kommissionen ska samtidigt lägga fram en analys av de konstaterade avvikelserna mellan de första prognoserna och de verkliga utgifterna för budgetåren N − 2 och N − 3.
2.  Om det, när budgetförslaget för ett budgetår N utarbetas, skulle visa sig att det nettoanslag som avses i artikel 12.3 för budgetår N, med hänsyn till den marginal som avses i artikel 11 i förordning (EG) nr 73/2009, riskerar att överskridas, ska kommissionen föreslå rådet de åtgärder som behövs, särskilt sådana åtgärder som avses i artikel 11.2 i förordning (EG) nr 73/2009. [Ändr. 4]
3.  Närhelst kommissionen bedömer att det finns en risk att det nettoanslag som avses i artikel 12.3 kan komma att överskridas och den inte har möjlighet att inom ramen för sina förvaltningsbefogenheter vidta tillräckliga åtgärder för att råda bot på situationen, ska kommissionen för att se till att anslaget inte överskrids föreslå andra åtgärder. Dessa åtgärderom ska antas av rådet eller av Europaparlamentet och rådeti enlighet med artikel 43.2 i EUF-fördraget.’ [Ändr. 5]"
   b) Punkt 4 c ska ersättas med följande:"
     ’c) genom en genomförandeakt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42d.3 (samrådsförfarande) fastställa totalbeloppet för EU-finansiering fördelat per medlemsstat på grundval av en enda EU-finansieringsnivå inom gränserna för den budget som gällde för månadsbetalningarna,
"

(12)  Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

   a) Punkt 1 ska ersättas med följande:"
1.  När kommissionen antar budgetförslaget eller en ändringsskrivelse till budgetförslaget rörande jordbruksutgifterna, ska den för att upprätta budgetberäkningarna för EGFJ använda den växelkurs mellan euro och US-dollar som konstaterats i genomsnitt på marknaden under det senaste kvartal som avslutades minst 20 dagar innan kommissionen antog budgeten."
   b) I punkt 2 ska inledningen ersättas med följande:"
2.  När kommissionen antar ett förslag till tilläggs- eller ändringsbudget eller en ändringsskrivelse till en sådan ska den, i den mån dessa handlingar berör anslag till verksamhet som avses i artikel 3.1 a eller b, använda"

(13)  I avdelning II ska följande artikel 21a införas:"

Artikel 21a

Åtgärder i samband med fjärranalys

1.  Syftet med de åtgärder som finansieras enligt artikel 3.2 ea är att se till att den agroekonomiska uppföljningen av jordbruksmarker och grödor görs på ett sådant sätt att det går att göra beräkningar, särskilt beträffande avkastningen och jordbruksproduktionen, främja spridning av dessa beräkningar eller säkra teknisk uppföljning av det agrometeorologiska systemet.

Dessa åtgärder gäller framför allt insamling eller köp av den information som krävs för genomförande och uppföljning av den gemensamma jordbrukspolitiken, däribland uppgifter från satellitövervakning och meteorologiska uppgifter, skapande av en infrastruktur för geografiska data samt en webbplats, särskilda undersökningar om klimatfrågor och aktualisering av agrometeorologiska och ekonometriska modeller.

2.  Kommissionen får genom en genomförandeakt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42d.2 (granskningsförfarande) anta bestämmelser om den finansiering som avses i artikel 3.2 ea och i artikel 5 aa, under vilka förhållanden fjärranalys ska genomföras för att uppfylla de fastställda målen, villkor för förvärv, förbättring och användning av satellitbilder och meteorologiska uppgifter, samt vilka tidsfrister som ska tillämpas.

"

(14)  I kapitel 1 i avdelning III ska följande artikel införas:"

Artikel 23a

Verkställande befogenheter

Kommissionen ska genom en genomförandeakt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42d.2 (granskningsförfarande) fastställa villkor för innehållet i och anpassningen av finansieringsplanen i enlighet med artikel 16 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005*.

* EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

"

(15)  Gäller inte den svenska versionen.

(16)  Gäller inte den svenska versionen.

(16a)  I artikel 29 ska följande punkt införas:

1a.  För de medlemsstater som har valt att anordna sina program för landsbygdsutveckling på regional grund får beräkningen av det belopp som automatiskt ska återtas göras på medlemsstatsnivå.” [Ändr. 6]

(17)  Artikel 30 ska ersättas med följande:"

’Artikel 30

Bokföringsmässig kontroll

1.  Före den 30 april det år som följer på det berörda budgetåret ska kommissionen anta en genomförandeakt enligt det förfarande som avses i artikel 42d.3 (samrådsförfarande) om avslutande av räkenskaperna för de godkända utbetalande organen på grundval av den information som har lämnats enligt artikel 8.1 c iii.

2.  I det beslut om att avsluta räkenskaperna som avses i punkt 1 ska det fastslås att de överlämnade årsräkenskaperna är fullständiga, exakta och sanningsenliga. Beslutet ska fattas utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare beslut enligt artikel 31.

"

(18)  Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

1.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt enligt det förfarande som avses i artikel 42d (samrådsförfarande) om vilka belopp som ska undantas från EU-finansiering om kommissionen konstaterar att sådana utgifter som avses i artikel 3.1 och artikel 4 inte har betalats enligt EU-reglerna.

"

b)  Punkt 3 första stycket ska ersättas med följande:"

3.  Innan något beslut fattas om finansieringsavslag ska resultaten av kommissionens kontroller och den berörda medlemsstatens svar överlämnas skriftligen, varefter de båda parterna ska söka nå en överenskommelse om vilka åtgärder som ska vidtas.

"

(19)  I kapitel 1 i avdelning IV ska följande artikel införas:"

Artikel 31a

Delegerade befogenheter

För att säkerställa att förfarandet för avslutande av räkenskaperna och förfarandet för kontroll av överensstämmelse genomförs korrekt ska kommissionen anta en delegerad akt enligt det förfarande som avses i artikel 42a om regler för de åtgärder som ska vidtas för att fatta de beslut som avses i artiklarna 30 och 31 och deras genomförande, samt bestämmelser om det förlikningsförfarande som avses i artikel 31.3 andra stycket, inklusive om inrättande av, uppgifter för och sammansättning av ett förlikningsorgan samt dess arbetsmetoder.

"

(20)  Artikel 32 ska ändras på följande sätt:

   a) I punkt 4 ska inledningen ersättas med följande:"
Efter att ha följt förfarandet i artikel 31 får kommissionen besluta att belasta medlemsstaterna med de belopp som ska återkrävas:"
   b) Gäller inte den svenska versionen.
   c) I punkt 8 ska inledningen ersättas med följande:"
Efter att ha tillämpat förfarandet i artikel 31 får kommissionen i följande fall besluta att från gemenskapsfinansiering undanta belopp som belastats gemenskapsbudgeten:"

(21)  Artikel 33 ska ändras på följande sätt:

   a) I punkt 5 ska inledningen ersättas med följande:"
Efter att ha följt förfarandet i artikel 31 får kommissionen besluta att belasta medlemsstaterna med de belopp som ska återkrävas:"
   b) Punkt 7 ska ersättas med följande:"
7.  En medlemsstat får på de villkor som föreskrivs i artikel 32.6 besluta att avbryta indrivningen."

(22)  Artikel 34 ska ändras på följande sätt:

   a) I punkt 1 ska följande led läggas till:"
   d) Belopp som ska betalas till unionens budget och som uppburits till följd av böter eller påföljder i enlighet med bestämmelser i sektorsspecifik jordbrukslagstiftning.
   e) Belopp som motsvarar minskning av eller uteslutning från stöd i enlighet med bestämmelserna om tvärvillkor i avdelning II kapitel 1 i förordning (EG) nr 73/2009.
"
   b) Följande punkt ska läggas till:"
4.  Artiklarna 150–151 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska i tillämpliga delar gälla för räkenskaper för de avsatta inkomster som avses i den här förordningen."

(23)  I kapitel 2 i avdelning IV ska följande artikel införas:"

Artikel 35a

Delegerade befogenheter

1.  För att garantera att bestämmelserna om de återkrav som avses i artiklarna 32 och 33 tillämpas korrekt och effektivt ska kommissionen genom en delegerad akt enligt det förfarande som avses i artikel 42a fastställa de särskilda förpliktelser som medlemsstaterna ska uppfylla.

2.  För att ta hänsyn till de inkomster som de utbetalande organen får för EU:s räkning på grundval av de utgiftsdeklarationer som medlemsstaterna inkommer med ska kommissionen genom en delegerad akt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42a fastställa villkoren för när vissa kompensationsbetalningar ska göras ifråga om utgifter och inkomster inom ramen för EGFJ och EJFLU.

"

(24)  I kapitel 3 i avdelning IV ska följande artikel införas:"

Artikel 37a

Delegerade befogenheter

Kommissionen får genom en delegerad akt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42a anta regler för medlemsstaternas skyldighet att samarbeta, för att säkerställa att de uppgifter som har anförtrotts kommissionen i artiklarna 36 och 37 fullgörs på ett effektivt sätt.

"

(25)  Följande artiklar ska införas:"

Artikel 40a

Delegerade befogenheter

1.  För att säkerställa en väl fungerande förvaltning av de anslag som i unionens budget avsatts för EGFJ och EJFLU får kommissionen genom en delegerad akt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42a anta bestämmelser om

   a) de utbetalande organens skyldighet att föra räkenskaper samt de särskilda villkor som ska gälla för de poster som ska bokföras,
   b) värderingen av transaktioner för offentlig lagring samt om vilka åtgärder som ska vidtas vid förlust eller kvalitetsförsämring av produkter som omfattas av ordningen för intervention i form av offentlig lagring och fastställandet av vilket belopp som ska finansieras.

2.  För att säkerställa EGFJ:s finansiering av utgifter i samband med interventionsåtgärderna i form av offentlig lagring får kommissionen genom en delegerad akt som antas enligt förfarandet i artikel 42a anta regler om

   a) vilken typ av utgifter som kan komma i fråga för finansiering av EU samt villkoren för ersättning av dessa utgifter,
   b) villkoren för berättigande till ersättning samt beräkningsmetoder som baseras på de poster som faktiskt har konstaterats av de utbetalande organen eller på grundval av schablonbelopp som kommissionen har fastställt eller på grundval av schablonbelopp och icke-schablonbelopp som fastställs i sektorslagstiftning inom jordbruket.

3.  För att kontrollera konsekvensen i de uppgifter som medlemsstaterna har lämnat om utgifter eller annan information som föreskrivs i denna förordning eller för att säkerställa att den skyldighet att lämna uppgifter som fastställs i artikel 8 uppfylls, får kommissionen genom en delegerad akt som antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42a fastställa villkor för minskningar och tillfälliga inställanden av utbetalningarna till medlemsstaterna i fråga om utgifter för EGFJ respektive EJFLU.

4.  Om unionens budget inte har antagits slutgiltigt vid budgetårets början, eller om det sammanlagda beloppet av förhandsåtagandena överskrider den gräns som fastställs i artikel 150.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 får kommissionen genom en delegerad akt som antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42a införa bestämmelser om utbetalningar för att se till att de tillgängliga medlen fördelas rättvist mellan medlemsstaterna.

5.  Det bör förhindras att medlemsstater som inte tillhör euroområdet tillämpar olika växlingskurser i sin bokföring, dels i samband med bokföring i annan valuta än euro av inkomster och stöd som utbetalats till stödmottagare och dels i samband med de utgiftsdeklarationer som upprättas av de utbetalande organen. Därför får kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 42a om bestämmelser för vilken växlingskurs som ska användas vid deklaration av utgifter och bokföring av transaktioner för offentlig lagring i det utbetalande organets räkenskaper.

6.  För att säkerställa insyn i användningen av EGFJ och EJFLU samt att medlemsstaterna offentliggör information på ett enhetligt sätt, får kommissionen genom en delegerad akt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42a anta bestämmelser om

   a) innehåll i och format för de uppgifter som ska offentligöras,
   b) datum för offentliggörande och villkor för information till stödmottagare,
   c) kommunikationsmedel och samarbetsmetoder mellan kommissionen och medlemsstaterna.

Artikel 40b

Genomförandebefogenheter

1.  Kommissionen får genom en genomförandeakt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42d.2 (granskningsförfarande) anta bestämmelser om följande:

  a) Form, innehåll, periodicitet och tidsfrister beträffande följande, samt regler för hur detta ska överföras till kommissionen eller ställas till dess förfogande:
   i) Utgiftsdeklarationer samt uppskattningar av utgifter och uppdatering av dessa, inklusive inkomster avsatta för detta.
   ii) De utbetalande organens försäkran och årsräkenskaper.
   iii) Rapporter om attestering av räkenskaperna.
   iv) Identitetsuppgifter för de godkända utbetalande organen, samordningsorganen och de attesterande organen.
   v) Närmare bestämmelser om upptagande i budgeten och utbetalning av utgifter som finansieras av EGFJ och EJFLU.
   vi) Meddelande om vilka ekonomiska justeringar medlemsstaterna företagit inom ramen för insatser eller program för landsbygdsutveckling och sammanställningar av medlemsstaternas indrivningsförfaranden till följd av oegentligheter.
   vii) Information om åtgärder som vidtagits enligt artikel 9.
   b) Utbyte av uppgifter och handlingar mellan kommissionen och medlemsstaterna och införande av informationssystem, däribland typ, form och innehåll för de uppgifter som ska behandlas i systemen samt regler för hur de ska lagras.
   c) Finansiering och redovisning av interventioner i form av offentlig lagring och om andra utgifter som finansieras av EGFJ och EJFLU.
   d) Tillämpningsföreskrifter för automatiska återtagandeförfaranden.

2.  Kommissionen får genom en genomförandeakt som antas enligt det förfarande som avses i artikel 42d.3 (samrådsförfarande) anta villkor och tillämpningsföreskrifter för anslag som förts över i enlighet med artikel 149.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 för att finansiera de utgifter som avses i artikel 3.1 c i den här förordningen.

"

(26)  Artiklarna 41 och 42 ska utgå.

(27)  Följande artiklar ska införas som artiklarna 42a, 42b, 42c och 42d:"

Artikel 42a

Utövande av delegeringDelegeringens utövande

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att under obestämd tidBefogenheten att anta de delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som avsesanges i den här förordningendenna artikel.

2.  När kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.

3.  Kommissionens befogenhet att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i artiklarna 42b och 42c. 3. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.5, 6.6, 7.2, 9.4, 16.2, 31 a, 35a.1, 35a.2, 37a samt i artikel 40a.1–40a.6 i denna förordning ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …(9). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3a.  Delegeringen av befogenhet får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3b.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3c.  En delegerad akt som antas enligt denna förordning ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 7]

Artikel 42b

Återkallande av delegering

1.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 42a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.  Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

3.  Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. [Am. 8]

Artikel 42c

Invändning mot delegerade akter

1.  Europaparlamentet och rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från kommissionens underrättelse. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med en månad.

2.  Om varken Europaparlamentet eller rådet har invänt mot den delegerade akten vid utgången av denna period ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges där.

Den delegerade akten kan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

3.  Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.[Am. 9]

Artikel 42d

Genomförandeakter – kKommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för jordbruksfonderna. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter*.

2.  När genomförandeakter antas enligtdet hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr [xxxx/yyyy] (kompletteras efter antagandet av förordningen om kontrollmekanismer enligt artikel 291.3 i EUF-fördraget, som för närvarande behandlas i Europaparlamentet och rådet)nr 182/2011 tillämpas (granskningsförfarande).

3.  När genomförandeakter antas enligtdet hänvisas till denna punkt ska artikel [4] i förordning (EU) nr [xxxx/yyyy] (kompletteras efter antagandet av förordningen om kontrollmekanismer enligt artikel 291.3 i EUF-fördraget, som för närvarande behandlas i Europaparlamentet och rådet) artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas (samrådsförfarande).

"

* EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

[Ändr. 10]

Artikel 2

Förordningarna (EG) nr 165/94 och (EG) nr 78/2008 ska upphöra att gälla.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 78/2008 ska dock fortsätta att tillämpas till och med den 31 december 2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EUT C 218, 23.7.2011, s.124.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 juli 2012.
(3) EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.
(4) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5) EUT L 171, 23.6.2006, s. 1.
(6) EGT L 24, 29.1.1994, s. 6.
(7) EUT L 25, 30.1.2008, s. 1.
(8) EUT L 171, 23.6.2006, s. 35.
(9)+ Den dag då denna förordning träder i kraft.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy