Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0364(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0215/2011

Teksty złożone :

A7-0215/2011

Debaty :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Głosowanie :

PV 04/07/2012 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0282

Teksty przyjęte
PDF 457kWORD 145k
Środa, 4 lipca 2012 r. - Strasburg
Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I
P7_TA(2012)0282A7-0215/2011
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0759),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0001/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 maja 2011 r.(1),

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0215/2011),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do jego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 122.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
P7_TC1-COD(2010)0364

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007(3) powierzono Komisji uprawnienia w zakresie wykonania niektórych przepisów tego rozporządzenia.

(2)  Na skutek wejścia w życie traktatu lizbońskiego uprawnienia powierzone Komisji na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007 muszą zostać dostosowane do postanowień art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej Traktatem).

(3)  Komisja powinna otrzymaćAby zapewnić należyte działanie systemu ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 834/2007, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu, aby mogła uzupełniaćo funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do uzupełnienia lub zmieniać niektóre, innezmiany niektórych, innych niż istotne, elementyelementów tego rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Należy określić, wobec których elementów stosować będzie można wymienione uprawnienia, a także warunki, którym uprawnienia te będą podlegać. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. [Popr. 1]

(4)  Aby zapewnić jednolite stosowanie W celu zapewnienia jednolitych warunki wykonywania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 we wszystkich państwach członkowskich, należy powierzyć Komisji należy nadać uprawnienia do przyjmowania aktów wykonawczych zgodnie z art. 291 Traktatu. Komisja powinna być uprawnionawykonawcze w szczególności do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczącychdotyczące przyznawania numerów identyfikacyjnych w ramach systemu kontroli, oznaczania pochodzenia produktów i jednolitych zasad w zakresie wymiany informacji przesyłanych przez państwa członkowskie, państwa trzecie, organy kontrolne i jednostki certyfikujące lub informacji udostępnianych przez Komisję lub publikowanych, oraz dotyczących uznawania państw trzecich, organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów równoważności i zgodności. O ile przepisy nie stanowią wyraźnie inaczej, Komisja powinna przyjmować wymienione akty wykonawcze zgodnie z przepisami [rozporządzenia (UE) nr XX/XXXX Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie…]Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r., ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(4). W kontekście prac przygotowawczych nad aktami wykonawczymi Komisja powinna w dalszym ciągu korzystać z pomocy grup doradczych, aby zainteresowane strony i organizacje pozarządowe mogły w sposób systematyczny i uporządkowany wyrażać swoje opinie. [Popr. 2]

(4a)   Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, jeżeli jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą w odpowiednio uzasadnionych przypadkach dotyczących wycofania uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w razie nieprawidłowości lub naruszenia przepisów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 lub w odniesieniu do wycofania uznania państw trzecich, których system produkcji nie jest już zgodny z zasadami i przepisami dotyczącymi produkcji, równoważnymi zasadom i przepisom ustanowionym we wspomnianym rozporządzeniu, oraz których środki kontroli nie mają już skuteczności równoważnej ze środkami ustanowionymi w tym rozporządzeniu. [Popr. 3]

(4b)   Proces dostosowywania do traktatu lizbońskiego powinien dążyć do uproszczenia wszystkich przepisów unijnych ustanowionych dla tego sektora, aby uwolnić producentów ekologicznych od nadmiernych obciążeń administracyjnych. [Popr. 4]

(5)  Dla celów jasności, brzmienie odniesień do europejskiej normy EN 45011 lub Przewodnika ISO 65 powinno być zharmonizowane z innymi odpowiednimi aktami Unii.

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 834/2007,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)  Art. 8 otrzymuje brzmienie:"

Artykuł 8

Wymogi ogólne

Podmioty gospodarcze przestrzegają zasad produkcji określonych w niniejszym tytule i szczegółowych zasad produkcji oraz środków i warunków koniecznych do ich wdrożenia przyjętych przez Komisję w drodze aktów delegowanych i aktów wykonawczych na mocy art. 38a i 38b.

"

2)  W art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:"

4.  Dla celów zakazu, o którym mowa w ust. 1, Komisja, w drodzejest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1, podejmuje decyzje w sprawie środków wprowadzających w życie zakaz stosowania GMO oraz produktów wytworzonych z GMOustanowienia wzorca oświadczenia sprzedawcy potwierdzającego, że dostarczone produkty nie zostały wytworzone z GMO ani przy ich użyciu.

"

[Popr. 5]

3)  Art. 11 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"

Na podstawie szczególnych warunków określonych przez Komisję w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1, gospodarstwo może jednak zostać podzielone na wyraźnie odrębne jednostki lub miejsca produkcji akwakultury, z których nie wszystkie są zarządzane zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej. W odniesieniu do zwierząt, uwzględnia się różne gatunki. W odniesieniu do akwakultury, mogą być uwzględnione te same gatunki pod warunkiem odpowiedniego rozdzielenia miejsc produkcji. W odniesieniu do roślin, uwzględnia się różne odmiany, które można łatwo od siebie odróżnić.

"

4)  W art. 12 skreśla się ust. 3.

5)  W art. 13 skreśla się ust. 3.

6)  W art. 14 skreśla się ust. 2.

7)  W art. 15 skreśla się ust. 2.

8)  W art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:"
1.  Komisja zezwala, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. a) ppkt (ii), na stosowanie w produkcji ekologicznej – i włączenie do zamkniętego wykazu – produktów i substancji, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym do następujących celów:"
   b) w ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:"
a)  Komisja może, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 2 lit. a), określić ograniczenia odnoszące się do produktów rolnych, do których produkty i substancje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą być stosowane i, w razie konieczności, podjąć decyzję w sprawie wycofania tych produktów i substancji."
   c) w ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:"
c)  Produkty i substancje stosowane przed przyjęciem niniejszego rozporządzenia do celów odpowiadających celom ustanowionym w ust. 1 tego artykułu mogą nadal być stosowane po jego przyjęciu. Komisja może w każdym przypadku wycofać takie produkty lub substancje w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. a) ppkt (ii), przestrzegając warunków przyjętych w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 2 lit. a)."

9)  W art. 17 skreśla się ust. 2.

10)  W art. 18 skreśla się ust. 5.

11)  W art. 19 ust. 3 skreśla się akapit drugi.

12)  W art. 20 skreśla się ust. 3.

13)  W art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

2.  Komisja podejmuje, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. a) ppkt (ii), decyzję o dopuszczeniu produktów i substancji i ich umieszczeniu w zamkniętym wykazie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, a także, w razie konieczności, podejmuje decyzję o wycofaniu produktów z tego wykazu oraz ustala w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 2 lit. a) ograniczenia dotyczące ich stosowania.

W przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że produkt lub substancja powinny zostać dodane do wykazu, o którym mowa w ust. 1, lub z niego wycofane, lub że specyfikacje stosowania, o których mowa w niniejszym ustępie powinny zostać zmienione, państwo członkowskie zapewnia, aby dokumentacja precyzująca powody włączenia, wycofania lub zmian została oficjalnie przesłana Komisji i państwom członkowskim.

Wnioski o zmianę lub wycofanie, jak również decyzje w tych sprawach, są publikowane. Po przyjęciu niniejszego rozporządzenia nadal mogą być stosowane produkty i substancje stosowane przed jego przyjęciem objęte art. 19 ust. 2 lit. b) i c). Komisja może w każdym przypadku wycofać takie produkty w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. a) ppkt (ii), przestrzegając warunków przyjętych w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 2 lit. a).

"

14)  W art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  W drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 2 lit. c) i zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 niniejszego artykułu, Komisja może, mając na uwadze cele i zasady określone w tytule II, umożliwić przyznawanie odstępstw od zasad produkcji określonych w rozdziałach 1–4."
   b) skreśla się ust. 3.

15)  W art. 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:"

6.  Komisja może, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 2 lit. e), dostosować wykaz terminów określonych w załączniku.

"

16)  W art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  lit. b) i c) w pierwszym akapicie otrzymują następujące brzmienie:"

   b) na opakowaniu umieszcza się również unijne logo produkcji ekologicznej, o którym mowa w art. 25 ust. 1, w odniesieniu do żywności paczkowanej;
  c) w przypadku stosowania unijnego logo produkcji ekologicznej, o którym mowa w art. 25 ust. 1, w tym samym polu widzenia co logo umieszcza się oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze, z których wytworzono końcowy produkt; oznaczenie to przyjmuje odpowiednio jedną z następujących form:
   »rolnictwo UE«, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w Unii,
   »rolnictwo spoza UE«, gdy surowiec rolniczy wyprodukowano w państwach trzecich,
   »rolnictwo UE/spoza UE«, gdy część surowców wyprodukowano w Unii, a część w państwie trzecim.
"

(ii)  akapit piąty otrzymuje następujące brzmienie:"

Stosowanie unijnego logo produkcji ekologicznej, o którym mowa w art. 25 ust. 1, oraz oznaczenia, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, jest nieobowiązkowe dla produktów przywożonych z państw trzecich. Jeśli na etykiecie umieszczono jednak unijne logo produkcji ekologicznej, o którym mowa w art. 25 ust. 1, umieszcza się na niej również oznaczenie, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

"

b)  skreśla się ust. 3.

17)  W art. 25 wprowadza się następujące zmiany:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:"
1.  Unijne logo produkcji ekologicznej może być stosowane w znakowaniu, prezentowaniu i reklamie produktów spełniających wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.
Unijne logo produkcji ekologicznej nie jest stosowane w przypadku produktów oraz żywności wytworzonych w okresie konwersji, o których mowa w art. 23 ust. 4 lit. b) i c)."
   b) skreśla się ust. 3.

18)  W art. 26 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:"

Komisja ustanawia, w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. b), szczegółowe wymogi dotyczące znakowania i składu, mające zastosowanie do:

"

19)  W art. 27 wprowadza się następujące zmiany:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:"
2.  Oprócz warunków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 system kontroli ustanowiony niniejszym rozporządzeniem obejmuje co najmniej stosowanie środków ostrożności i środków kontroli."
   b) w ust. 5 lit. c) otrzymuje brzmienie:"
   c) jednostka certyfikująca spełnia wymogi określone w najnowszych wersjach europejskiej normy EN 45011 lub Przewodnika ISO 65 (»Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000«) oraz podlega uznaniu przez właściwe organy;
"
   c) w ust. 7 lit. b) otrzymuje brzmienie:"
   b) uprawnień do przyznawania odstępstw, o których mowa w art. 22, chyba że zostało to przewidziane w szczegółowych warunkach określonych przez Komisję w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 2 lit. c).
"

20)  W art. 28 skreśla się ust. 6.

21)  W art. 29 skreśla się ust. 3.

22)  W art. 30 ust. 2 skreśla się akapit trzeci.

23)  W art. 32 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

   a) akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:"
Komisja uznaje, w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 38b lit. f), zgodnie z kryteriami przyjętymi w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. c) ppkt (v), organy kontrolne i jednostki certyfikujące, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu, w tym organy kontrolne i jednostki certyfikujące, o których mowa w art. 27, właściwe do przeprowadzania kontroli i wydawania świadectwa, o którym mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu, w państwach trzecich.
Jednostki certyfikujące spełniają wymogi określone w najnowszych wersjach europejskiej normy EN 45011 lub Przewodnika ISO 65 (»Ogólne wytyczne dotyczące akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000«). Jednostki certyfikujące są poddawane na miejscu regularnym ocenom, nadzorowi oraz powtarzanej co kilka lata ocenie działań przez jednostkę akredytującą."
   b) dodaje się akapity w brzmieniu:"
Komisja może, w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 38b lit. f), zgodnie z kryteriami przyjętymi w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. c) ppkt (v), wycofać uznanie organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w przypadkach nieprawidłowości lub naruszeń przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Jeżeli jest to konieczne w nagłych przypadkach,W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby Komisja może podjąć taką decyzję, działającprzyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 38g akapit drugi. W takim przypadku informacja o przyjętych środkach jest niezwłocznie przekazywana państwom członkowskim i Radzie, a środki te stosuje się bezzwłocznieust. 3."
  

[Popr. 6]

24)  W art. 33 wprowadza się następujące zmiany:

   a) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"

Komisja może, w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 38b lit. f), zgodnie z kryteriami przyjętymi w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. c) ppkt (v), uznać państwa trzecie, których system produkcji jest zgodny z zasadami i przepisami dotyczącymi produkcji równoważnymi zasadom i przepisom ustanowionym w tytułach II, III i IV oraz których środki kontroli mają równoważną skuteczność ze środkami ustanowionymi w tytule V. Ocena równoważności uwzględnia wytyczne CAC/GL 32 Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius).

"

   (ii) dodaje się akapity w brzmieniu:"
Komisja może, w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 38b lit. f), zgodnie z kryteriami przyjętymi w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. c) ppkt (v), wycofać uznanie państw trzecich, których system produkcji nie jest już zgodny z zasadami i przepisami dotyczącymi produkcji równoważnymi zasadom i przepisom ustanowionym w tytułach II, III i IV oraz których środki kontroli nie mają już równoważnej skuteczności ze środkami ustanowionymi w tytule V.
Jeżeli jest to konieczne w nagłych przypadkach,W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby Komisja może podjąć taką decyzję, działającprzyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, zgodnie z procedurą określoną w art. 38g akapit drugi. W takim przypadku informacja o przyjętych środkach jest niezwłocznie przekazywana państwom członkowskim, a środki te stosuje się bezzwłocznie.ust. 3."
  

[Popr. 7]

b)  w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

   (i) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:"
W przypadku produktów, które nie zostały importowane na podstawie art. 32 ani z państwa trzeciego uznanego zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, Komisja może, w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 38b lit. f), zgodnie z kryteriami przyjętymi w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. c) ppkt (v), uznać organy kontrolne i jednostki certyfikujące, w tym organy kontrolne i jednostki certyfikujące, o których mowa w art. 27, właściwe do przeprowadzania kontroli i wydawania certyfikatów w państwach trzecich do celów ust. 1 niniejszego artykułu. Ocena równoważności uwzględnia wytyczne CAC/GL 32 Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius)."
   (ii) dodaje się akapity w brzmieniu:"
Komisja może, w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 38b lit. f), zgodnie z kryteriami przyjętymi w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 38a ust. 1 lit. c) ppkt (v), wycofać uznanie organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w przypadkach nieprawidłowości lub naruszeń przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Jeżeli jest to konieczne w nagłych przypadkach,W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby Komisja może podjąć taką decyzję, działającprzyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, zgodnie z procedurą określoną w art. 38g akapit drugi. W takim przypadku informacja o przyjętych środkach jest niezwłocznie przekazywana państwom członkowskim, a środki te stosuje się bezzwłocznie.ust. 3."
  

[Popr. 8]

25)  Dodaje się art. 36a w brzmieniu:"

Artykuł 36a

Publikacja i powiadomienie

Zgodnie z przepisami przyjmowanymi w drodze aktów wykonawczych zgodnie z art. 38b lit. b), Komisja ustala, publikuje, udostępnia lub rozpowszechnia informacje, które zostaną określone w drodze aktów wykonawczych na podstawie art. 38b lit. a), oraz wykazy państw trzecich, organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznanych zgodnie z art. 32 i 33.

"

26)  Skreśla się art. 37 i art. 38.

27)  Dodaje się następujące artykuły:"

Artykuł 38a

Uprawnienia delegowane

1.  W celu lepszego uwzględnienia oczekiwań konsumentów w odniesieniu do jakości produktów ekologicznych oraz zapewnienia odpowiedniego stosowania przepisów przez organy, instytucje i zainteresowane podmioty gospodarcze oraz właściwego funkcjonowania jednolitego rynku i handlu, Komisja, w drodzejest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, przyjmuje szczegółowe zasady, środki i warunki niezbędnezgodnie z art. 38d dotyczącym przyjmowania szczegółowych zasad, środków i warunków niezbędnych do stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym konkretne definicje odnoszącekonkretnych definicji odnoszących się do jego zakresu, zgodnie z celami i zasadami ustanowionymi w tytule II, w odniesieniu do: [Popr. 9]

  a) zasad produkcji określonych w tytule III, a zwłaszcza:
   (i) szczegółowych wymogów, warunków i okresów konwersji, których powinny przestrzegać podmioty gospodarcze,
   (ii) zezwoleń na stosowanie produktów i substancji w produkcji ekologicznej, ich umieszczania w zamkniętym wykazie lub usuwania z tego wykazu do celów art. 16 i 21,
   (iii) metod przetwórstwa żywności przetworzonej,
   (iv) warunków stosowania zakazu stosowania GMO oraz produktów wytworzonych z GMO lub przy ich użyciu,
   (v) definicji okresów, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. c)-f);
   b) przepisów dotyczących znakowania i szczegółowych kryteriów w odniesieniu do prezentacji, składników, wielkości i projektu unijnego logo produkcji ekologicznej, oraz warunków i praw dotyczących jego stosowania zgodnie z tytułem IV;
  c) systemów kontroli ustanowionych na mocy tytułu V i tytułu VI, a zwłaszcza:
   (i) wymogów w zakresie procedur kontroli, nadzoru i audytu,
   (ii) kryteriów dotyczących uznawania jednostek certyfikujących do celów art. 27,
   (iii) szczegółowych kryteriów przekazywania zadań jednostkom certyfikującym, o których mowa w ppkt (ii),
   (iv) wzoru świadectwa,
   (v) kryteriów stosowanych w odniesieniu do uznawania państw trzecich do celów art. 33 ust. 2 oraz w odniesieniu do uznawania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 3,
   (vi) kryteriów stosowanych w odniesieniu do cofnięcia zatwierdzenia lub uznania świadectwa, w tym w sprawach, w jakich Komisja może działać w trybie pilnym, zgodnie z art. 38g akapit drugi,
   (vii) kryteriów stosowanych w odniesieniu do identyfikacji i promocji przedsiębiorstwa poddanego systemowi kontroli,
   (viii) zasad, które należy stosować przy wprowadzaniu na rynek Unii produktów z państw trzecich jako produktów ekologicznych;
   d) Swobodnego przepływu produktów ekologicznych.

2.  W celu uwzględnienia postępu technologicznego i szczególnych uwarunkowań tego sektora Komisja może, w drodze aktów delegowanych i zgodnie z celami i zasadami ustanowionymi w tytule II, przyjmować środki konieczne do stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do:

   a) zatwierdzania, ograniczania, lub zakazu konkretnych technik do celów art. 12-16, 18, 19 i 20 oraz warunków i ograniczeń w zakresie stosowania substancji i produktów oraz ich wycofywania, w szczególności sposobu stosowania, dawkowania, ograniczeń czasowych stosowania i kontaktu z produktami rolnymi;
   b) szczegółowych zasad produkcji drożdży;
   c) przyznawania odstępstw od zasad produkcji i szczegółowych warunków stosowania tych odstępstw do celów art. 22;
   d) środków przejściowych w celu ułatwienia przejścia od przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr 2092/91 do przepisów niniejszego rozporządzenia;
   e) dostosowania wykazu terminów określonych w załączniku.

3.  Aby zapewnić przejrzystość poprzez szybką, skuteczną, dokładną i racjonalną pod względem kosztów wymianę informacji Komisja, w drodze aktów delegowanych, określa:

   a) charakter i rodzaj informacji, które mają być przekazane;
   b) metody przekazywania informacji;
   c) przepisy dotyczące praw dostępu do informacji lub do udostępnionych systemów informacyjnych;
   d) sposoby publikacji informacji.

Artykuł 38b

Uprawnienia wykonawcze

1.  Komisja, w drodze aktów wykonawczych,– zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 38g ust. 2 – przyjmuje niezbędne przepisy mające na celu osiągnięcie jednolitego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia w Unii, w szczególności w odniesieniu do: [Popr. 10]

  a) informacji szczegółowych i specyfikacji dotyczących treści, formy i sposobu przekazywania, przedkładania i wymiany informacji wymaganych w ramach niniejszego rozporządzenia:
   (i) od podmiotów gospodarczych w szczególności w odniesieniu do informacji zawartych w zgłoszeniach i powiadomieniach, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1,
   (ii) od organów kontrolnych lub przekazywanych między nimi, od jednostek certyfikujących i właściwych organów państw członkowskich, państw trzecich i Komisji, w szczególności zgodnie z art. 22, 30-33, 35 i 36;
   b) warunków i sposobów publikacji lub szczegółowych zasad i warunków rozpowszechniania lub udostępniania przez Komisję podmiotom gospodarczym, właściwym organom, organom kontrolnym i jednostkom certyfikującym oraz państwom członkowskim lub państwom trzecim informacji, o których mowa w lit. a) i wykazów państw trzecich lub organów kontrolnych i jednostek certyfikujących wyznaczonych zgodnie z art. 27 lub uznanych zgodnie z art. 32 i 33;
   c) metod i warunków, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do świadectw elektronicznych, w szczególności w odniesieniu do świadectw, o których mowa w art. 29 i art. 33 ust. 1 lit. d);
   d) przyznawania numerów identyfikacyjnych organom kontrolnym i jednostkom certyfikującym i oznaczenia miejsca, w którym wyprodukowano nieprzetworzone produkty rolnicze zgodnie z art. 24;
   e) szczegółowych kryteriów w odniesieniu do prezentacji, składników i wielkości oznaczeń, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) i c);
   f) uznawania i cofania uznania państw trzecich, organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 2 i 3.

1a.   W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby związanej z wycofaniem uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w razie nieprawidłowości lub naruszenia przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu albo związane z wycofaniem uznania państw trzecich, których system produkcji nie jest już zgodny z zasadami i przepisami dotyczącymi produkcji, równoważnymi zasadom i przepisom ustanowionym w tytułach II, III i IV lub których środki kontroli nie mają już skuteczności równoważnej ze środkami ustanowionymi w tytule V, Komisja przyjmuje akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 38g ust. 3. [Popr. 11]

Artykuł 38c

Uprawnienia Komisji

O ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią wyraźnie inaczej, w zakresie uprawnień powierzonych Komisji, w przypadku aktów delegowanych Komisja działa zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 38d, a w przypadku aktów wykonawczych – zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 38g.

Artykuł 38d

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  UprawnieniaPowierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się Komisji na czas nieokreślonypodlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.Uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych, o którym mowa w art. 9 ust. 4, art. 11, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 3 lit. a) i c), art. 21 ust. 2, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 6, art. 26, art. 27 ust. 7 lit. b), art. 32 ust. 2 oraz art. 33 ust. 2 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia...(5). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnienia nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się temu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 38e i 38f.Przekazanie uprawnienia może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna w dniu następującym po opublikowaniu decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub z późniejszą datą, która jest w niej określona. Nie ma ona wpływu na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

3a.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3b.   Akt delegowany przyjęty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wchodzi w życie tylko jeśli, że w terminie dwóch miesięcy od przekazania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie aktu delegowanego Parlament Europejski ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu wobec tego aktu, lub jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, iż nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Termin ten ulega przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.[Popr. 12]

»Artykuł 38e

Odwołanie oddelegowanych uprawnień

1.  Parlament Europejski lub Rada mogą w dowolnym momencie odwołać oddelegowane uprawnienia, o których mowa w art. 38a i 38d.

2.  Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza ona odwołać oddelegowanie uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję, odpowiednio wcześnie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując oddelegowane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego odwołania.

3.  Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Jest ona publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.» [Popr. 13]

»Artykuł 38f

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1.  Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

2.  Jeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie z dniem podanym w tym akcie.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

3.  Jeśli Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.»[Popr. 14]

Artykuł 38g

Akty wykonawcze – Komitet ds. Produkcji Ekologicznej

1.  Przy przyjmowaniu aktów wykonawczych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem Komisję wspomaga Komitet ds. Produkcji Ekologicznej i zastosowanie ma procedura przewidziana w art. [5] rozporządzenia (EU) nr [xxxx/yyyy] (do uzupełnienia po przyjęciu rozporządzenia w sprawie mechanizmów kontroli przewidzianych w art. 291 ust. 2 TFUE, które obecnie jest przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim oraz Radzie).Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję*.

2.   W nagłych przypadkach przewidzianych w art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 2 i 3 niniejszego przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia zastosowanie ma procedura przewidziana w art. [6] rozporządzenia (UE) nr [xxxx/yyyy].(UE) nr 182/2011.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w połączeniu z art. 5 tego rozporządzenia.

* Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

"

[Popr. 15]

28)  W art. 41 wprowadza się następujące zmiany:

a)  tytuł otrzymuje brzmienie:"

Sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady

"

b)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:"

1.  Do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

"

Artykuł 1a

Trzy lata po…(6) Komisja ocenia skutki zmian wprowadzonych do rozporządzenia (WE) nr 834/2007 na mocy niniejszego rozporządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem przejrzystości i wpływu na społeczeństwo obywatelskie.

W tym procesie oceny uczestniczą istotne zainteresowane strony oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. [Popr. 16]

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 218 z 23.7.2011, s. 122.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r.
(3) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.
(4) Dz.U. L 55 z 28. 2.2011, s. 13.
(5)+ Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(6)* Data trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności