Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0364(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0215/2011

Predložena besedila :

A7-0215/2011

Razprave :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Glasovanja :

PV 04/07/2012 - 7.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0282

Sprejeta besedila
PDF 499kWORD 107k
Sreda, 4. julij 2012 - Strasbourg
Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov ***I
P7_TA(2012)0282A7-0215/2011
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (COM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2010)0759),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0001/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 4. maja 2011(1),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0215/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 218, 23.7.2011, str. 122.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 4. julija 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov
P7_TC1-COD(2010)0364

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prvega odstavka člena 42 in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007(3) so Komisiji podeljena pooblastila za izvajanje nekaterih določb navedene uredbe.

(2)  Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je treba pooblastila, ki so bila Komisiji podeljena na podlagi Uredbe (ES) št. 834/2007, uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba).

(3)  Komisija mora imeti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktovDa bi zagotovili pravilno delovanje režima, ki ga uvaja Uredba (ES) št. 834/2007, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za dopolnjevanje ali spreminjanje nekaterih nebistvenih elementov Uredbe (ES) št. 834/2007 uredbe. Treba je določiti elemente, za katere se to pooblastilo lahko uporablja, ter pogoje, ki veljajo za to pooblastilo.Zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.[Sprememba 1]

(4)  Da se zagotovi enotna uporabazagotovijo enotni pogoji za izvajanje Uredbe (ES) št. 834/2007 v vseh državah članicah, je treba na Komisijo pooblastiti za sprejemanje izvedbenih aktov v skladu s členom 291 Pogodbe. Komisijo je treba še zlasti pooblastitiprenesti pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov v zvezi z dodelitvijo šifer na podlagi nadzornega sistema, navedbo izvora za proizvode in enotnimi pravili o izmenjavi informacij, ki jih morajo poslati države članice, tretje države, nadzorni organi in izvajalci nadzora ali jih mora dati na voljo Komisija, ali za objavo teh informacij ter tudi za priznavanje tretjih držav ter nadzornih organov in izvajalcev nadzora za namene enakovrednosti in skladnosti. Razen če je izrecno določeno drugače, mora Komisija take izvedbene akte sprejeti v skladu z določbami [Uredbe (EU) št. XX/XXXX Evropskega parlamenta in Sveta o …].Ta pooblastila je treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi pravil in splošnih načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo uresničevanje izvedbenih pooblastil Komisije(4). Komisija se mora v okviru priprave izvedbenih aktov opreti na svetovalne skupine, tako da bodo lahko zainteresirane strani in nevladne organizacije redno in strukturirano izražale svoje mnenje. [Sprememba 2]

(4a)  Komisija mora v nujnih in ustrezno upravičenih primerih sprejeti izvedbene akte s takojšnjo veljavnostjo glede preklica priznavanja nadzornih organov in teles v primeru nepravilnosti ali kršitev določb iz Uredbe (ES) št. 834/2007 ali glede preklica priznavanja tretje države, katere sistem proizvodnje ne ustreza več načelom in proizvodnim pravilom, opredeljenim v tej uredbi, in katerih nadzorni ukrepi niso več enako učinkoviti kot tisti iz uredbe. [Sprememba 3]

(4b)  Namen usklajevanja z Lizbonsko pogodbo bi moral biti poenostavitev vse zakonodaje Unije, ki velja za ta sektor, da bi razbremenili ekološke kmete in odpravili nepotrebno birokracijo. [Sprememba 4]

(5)  Zaradi jasnosti je treba besedilo sklicev na evropski standard EN 45011 ali vodnik ISO 65 uskladiti z drugimi ustreznimi akti Unije.

(6)  Uredbo (ES) št. 834/2007 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 834/2007 se spremeni:

(1)  Člen 8 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 8

Splošne zahteve

Izvajalci spoštujejo pravila pridelave iz tega naslova in posebna pravila pridelave ter ukrepe in pogoje, potrebne za njihovo izvedbo, ki jih je Komisija sprejela z delegiranimi in izvedbenimi akti v skladu s členoma 38a in 38b.

"

(2)  V členu 9 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"

4.  Komisija z delegiranimi aktiKomisijo se pooblasti, da za namene prepovedi iz odstavka 1 sprejme delegirane akte v skladu s členom 38a(1) odloči o ukrepih za izvajanje prepovedi uporabe GSO in proizvodov, pridelanihv zvezi z uvedbo modela za izjavo dobavitelja, ki potrjuje, da dobavljeni proizvodi niso pridelani iz GSO ali z GSO.

"

[Sprememba 5]

(3)  V členu 11 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:"

Vendar pa je lahko v skladu s posebnimi pogoji, ki jih Komisija določi z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1), kmetijsko gospodarstvo razdeljeno na jasno ločene enote ali ribogojna območja, pri čemer se vse enote ali območja ne upravljajo v skladu s pravili ekološke pridelave. Pri živalih gre pri tem za različne vrste. Pri ribogojstvu gre lahko za iste vrste, če so ribogojna območja ustrezno ločena. Pri rastlinah gre za različne sorte, med katerimi se zlahka razlikuje.

"

(4)  V členu 12 se odstavek 3 črta.

(5)  V členu 13 se odstavek 3 črta.

(6)  V členu 14 se odstavek 2 črta.

(7)  V členu 15 se odstavek 2 črta.

(8)  Člen 16 se spremeni:

   (a) V odstavku 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"
1.  Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(a)(ii) odobri za uporabo v ekološki pridelavi in uvrsti na posebni omejevalni seznam proizvode in snovi, ki se lahko uporabljajo v ekološkem kmetovanju za naslednje namene:"
   (b) V odstavku 3 se točka (a) nadomesti z naslednjim:"
(a)  Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(2)(a) določi meje v zvezi s kmetijskimi proizvodi, za katere se lahko uporabijo proizvodi in snovi iz odstavka 1 tega člena, in po potrebi umakne te proizvode in snovi."
   (c) V odstavku 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim:"
(c)  Proizvodi in snovi, ki se uporabljajo pred sprejetjem te uredbe za namene, skladne s tistimi iz odstavka 1 tega člena, se lahko uporabljajo tudi po njenem sprejetju. Komisija lahko kadar koli umakne take proizvode ali snovi z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(a)(ii) in v skladu s pogoji, ki jih je treba sprejeti z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(2)(a)."

(9)  V členu 17 se odstavek 2 črta.

(10)  V členu 18 se odstavek 5 črta.

(11)  V členu 19(3) se črta drugi pododstavek.

(12)  V členu 20 se odstavek 3 črta.

(13)  V členu 21 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

2.  Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(a)(ii) odloči o odobritvi proizvodov in snovi ter njihovi vključitvi na omejevalni seznam iz odstavka 1 tega člena in po potrebi o umiku proizvodov s tega seznama ter z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(2)(a) določi meje v zvezi z njihovo uporabo.

Če država članica meni, da bi bilo treba proizvod ali snov uvrstiti na seznam iz odstavka 1 oziroma jo z njega umakniti ali da bi bilo treba spremeniti specifikacije o uporabi iz tega odstavka, država članica zagotovi, da se dokumentacija, v kateri so navedeni razlogi za uvrstitev, umik ali spremembe, pošlje Komisiji in državam članicam po uradni poti.

Zahteve za spremembe ali umik, kakor tudi odločitve o tem, se objavijo. Proizvodi in snovi iz člena 19(2)(b) in (c), ki se uporabljajo pred sprejetjem te uredbe, se lahko uporabljajo tudi po njenem sprejetju. Komisija lahko kadar koli umakne take proizvode z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(a)(ii) in v skladu s pogoji, ki jih je treba sprejeti z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(2)(a).

"

(14)  Člen 22 se spremeni:

   (a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(2)(c) in v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena ter cilji in načeli iz naslova II odobri izjeme od pravil pridelave iz poglavij od 1 do 4."
   (b) Odstavek 3 se črta.

(15)  V členu 23 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:"

6.  Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(2)(e) prilagodi seznam izrazov iz Priloge.

"

(16)  Člen 24 se spremeni:

   (a) Odstavek 1 se spremeni:

(i)  Točki (b) in (c) prvega pododstavka se nadomestita z naslednjim:"

   (b) se v zvezi s predpakirano hrano na označbi navede tudi logotip ekološke pridelave Evropske unije iz člena 25(1);
  (c) se v primeru uporabe logotipa ekološke pridelave Evropske unije iz člena 25(1) v istem vidnem polju kot logotip navede tudi kraj, v katerem so bile pridelane surovine kmetijskega izvora, iz katerih je proizvod sestavljen, po potrebi v eni od naslednjih oblik:
   ‚Kmetijstvo EU‛, če so bile surovine kmetijskega izvora pridelane v Uniji;
   ‘Kmetijstvo izven EU‛, če so bile surovine kmetijskega izvora pridelane v tretjih državah;
   ‚Kmetijstvo EU/izven EU‛ če je bil del surovin kmetijskega izvora pridelan v Uniji, del pa v tretji državi.
"

(ii)  Peti pododstavek se nadomesti z naslednjim:"

Uporaba logotipa ekološke pridelave Evropske unije iz člena 25(1) in navedba iz prvega pododstavka tega odstavka sta neobvezni za proizvode, uvožene iz tretjih držav. Če pa je na označbi naveden logotip ekološke pridelave Evropske unije iz člena 25(1), je na označbi tudi navedba iz prvega pododstavka tega odstavka.

"

(b)  Odstavek 3 se črta.

(17)  Člen 25 se spremeni:

   (a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Logotip ekološke pridelave Evropske unije se lahko uporabi za označevanje, predstavitev in oglaševanje proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve iz te uredbe.
Logotip ekološke pridelave Evropske unije se ne uporablja za proizvode iz preusmeritve in hrano iz člena 23(4)(b) in (c)."
   (b) Odstavek 3 se črta.

(18)  V členu 26 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"

Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(b) določi posebne zahteve glede označevanja in sestave, ki veljajo za:

"

(19)  Člen 27 se spremeni:

   (a) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Poleg pogojev iz Uredbe (ES) št. 882/2004 vključuje nadzorni sistem, vzpostavljen s to uredbo, vsaj uporabo previdnostnih in nadzornih ukrepov."
   (b) V odstavku 5 se točka (c) nadomesti z naslednjim:"
   (c) je izvajalec nadzora akreditiran po zadnji različici evropskega standarda EN 45011 ali vodnika ISO 65 (,Splošne zahteve za organe, ki izvajajo sisteme potrjevanja proizvodov‚), ki so jo odobrili pristojni organi;
"
   (c) V odstavku 7 se točka (b) nadomesti z naslednjim:"
   (b) pristojnosti za odobritev izjem iz člena 22, razen če je to predvideno v posebnih pogojih, ki jih Komisija določi z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(2)(c).
"

(20)  V členu 28 se odstavek 6 črta.

(21)  V členu 29 se odstavek 3 črta.

(22)  V členu 30(2) se tretji pododstavek črta.

(23)  Člen 32(2) se spremeni:

   (a) Prva dva pododstavka se nadomestita z naslednjim:"
Komisija lahko z izvedbenimi akti v skladu s členom 38b(f) na podlagi meril, ki jih je treba sprejeti z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(c)(v), prizna nadzorne organe in izvajalce nadzora iz odstavka 1(b) tega člena, vključno z nadzornimi organi in izvajalci nadzora iz člena 27, ki so pristojni za izvajanje nadzora in izdajanje dokazil iz odstavka 1(c) tega člena v tretjih državah.
Izvajalci nadzora so akreditirani po zadnji različici evropskega standarda EN 45011 ali vodnika ISO 65 (,Splošne zahteve za organe, ki izvajajo sisteme potrjevanja proizvodov‚). Dejavnosti izvajalcev nadzora so podvržene rednim ocenam na kraju samem, nadzoru in večletni ponovni oceni njihovih dejavnosti s strani akreditacijskega organa."
   (b) Dodata se naslednja pododstavka:"
Komisija lahko z izvedbenimi akti v skladu s členom 38b(f) na podlagi meril, ki jih je treba sprejeti z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(c)(v), umakne priznanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora v primeru nepravilnosti ali kršitev določb te uredbe.
Po potrebiV ustrezno utemeljenih nujnih primerih lahko Komisija v nujnih primerihv skladu s postopkom iz člena 38g(3) sprejme to odločitev v skladu z drugim odstavkom člena 38gizvedbene ukrepe, ki se začnejo nemudoma uporabljati. V tem primeru se sprejeti ukrepi nemudoma sporočijo državam članicam in začnejo takoj veljati."
  

[Sprememba 6]

(24)  Člen 33 se spremeni:

   (a) Odstavek 2 se spremeni:

(i)  Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:"

Komisija lahko z izvedbenimi akti v skladu s členom 38b(f) na podlagi meril, ki jih je treba sprejeti z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(c)(v), prizna tretje države, katerih sistem pridelave je v skladu z načeli in pravili pridelave, ki so enakovredna tistim iz naslovov II, III in IV, in katerih nadzorni ukrepi so enako učinkoviti kot tisti iz naslova V. V oceni enakovrednosti se upoštevajo smernice CAC/GL 32 Codex Alimentarius.

"

   (ii) Dodata se naslednja pododstavka:"
Komisija lahko z izvedbenimi akti v skladu s členom 38b(f) na podlagi meril, ki jih je treba sprejeti z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(c)(v), umakne priznanje tretjih držav, katerih sistem pridelave ni več v skladu z načeli in pravili pridelave, ki so enakovredna tistim iz naslovov II, III in IV, in katerih nadzorni ukrepi niso več enako učinkoviti kot tisti iz naslova V.
Po potrebiV ustrezno utemeljenih nujnih primerih lahko Komisija v nujnih primerihv skladu s postopkom iz člena 38g(3) sprejme to odločitev v skladu z drugim odstavkom člena 38gizvedbene ukrepe, ki se začnejo nemudoma uporabljati. V tem primeru se sprejeti ukrepi nemudoma sporočijo državam članicam in začnejo takoj veljati."
  

[Sprememba 7]

(b)  Odstavek 3 se spremeni:

   (i) Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:"
Za proizvode, ki niso uvoženi v skladu s členom 32 in niso uvoženi iz tretje države, ki je priznana v skladu z odstavkom 2 tega člena, lahko Komisija z izvedbenimi akti v skladu s členom 38b(f) na podlagi meril, ki jih je treba sprejeti z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(c)(v), prizna nadzorne organe in izvajalce nadzora, vključno z nadzornimi organi in izvajalci nadzora iz člena 27, ki so pristojni za izvajanje nadzora in izdajanje potrdil v tretjih državah za namen odstavka 1 tega člena. V oceni enakovrednosti se upoštevajo smernice CAC/GL 32 Codex Alimentarius."
   (ii) Dodata se naslednja pododstavka:"
Komisija lahko z izvedbenimi akti v skladu s členom 38b(f) na podlagi meril, ki jih je treba sprejeti z delegiranimi akti v skladu s členom 38a(1)(c)(v), umakne priznanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora v primeru nepravilnosti ali kršitev določb te uredbe.
Po potrebiV ustrezno utemeljenih nujnih primerih lahko Komisija v nujnih primerihv skladu s postopkom iz člena 38g(3) sprejme to odločitev v skladu z drugim odstavkom člena 38gizvedbene ukrepe, ki se začnejo nemudoma uporabljati. V tem primeru se sprejeti ukrepi nemudoma sporočijo državam članicam in začnejo takoj veljati."
  

[Sprememba 8]

(25)  Vstavi se naslednji člen:"

Člen 36a

Objava in obveščanje

Komisija v skladu s pravili, ki jih je treba sprejeti z izvedbenimi akti v skladu s členom 38b(b), določi, objavi, da na voljo ali razširja informacije, ki jih je treba opredeliti z izvedbenimi akti v skladu s členom 38b(a), ter sezname tretjih držav ter nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členoma 32 in 33.

"

(26)  Člena 37 in 38 se črtata.

(27)  Vstavijo se naslednji členi:"

Člen 38a

Prenesena pooblastila

1.  Da bi se bolje upoštevala pričakovanja potrošnikov v zvezi s kakovostjo ekoloških proizvodov in da bi se zagotovila ustrezna uporaba pravil pri zadevnih organih in izvajalcih ter pravilno delovanje enotnega trga in trgovine, se Komisija z delegiranimi akti sprejme posebna pravila, ukrepepooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 38d v zvezi s posebnimi pravili, ukrepi in pogoje, potrebnepogoji, potrebnimi za uporabo te uredbe, vključno s posebnimi opredelitvami, povezanimi s področjem uporabe te uredbe, pri čemer veljajo cilji in načela iz naslova II za: [Sprememba 9]

  (a) pravila pridelave iz naslova III, še zlasti:
   (i) posebne zahteve, pogoji in obdobja preusmeritve, ki jih morajo izvajalci spoštovati;
   (ii) odobritev proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi, njihova vključitev na omejevalni seznam ali umik s tega seznama za namene členov 16 in 21;
   (iii) predelovalne postopke za predelano hrano;
   (iv) pogoje prepovedi uporabe GSO in proizvodov, pridelanih iz GSO ali z GSO;
   (v) opredelitev obdobij iz člena 17(1)(c) do (f);
   (b) pravila označevanja, zahteve in posebna merila v zvezi s predstavitvijo, sestavo, velikostjo in obliko ekološkega logotipa Evropske unije ter pogoje in pravice za njegovo uporabo v skladu z naslovom IV;
  (c) nadzorne sisteme, vzpostavljene na podlagi naslovov V in VI, še zlasti:
   (i) zahteve glede nadzora, nadzorne in revizijske postopke;
   (ii) merila za odobritev izvajalcev nadzora za namene člena 27;
   (iii) posebna merila za prenos nalog na izvajalce nadzora iz točke (ii);
   (iv) obliko dokazil;
   (v) merila, ki jih je treba uporabiti v zvezi s priznanjem tretjih držav za namene člena 33(2) ter v zvezi s priznanjem nadzornih organov in izvajalcev nadzora za namene člena 32(2) in člena 33(3);
   (vi) merila, ki jih je treba uporabiti v zvezi z umikom odobritve ali priznanja in dokazil, vključno s primeri, v katerih lahko Komisija nujno ukrepa v skladu z drugim odstavkom člena 38g;
   (vii) merila, ki jih je treba uporabiti v zvezi s prepoznavanjem in obveščanjem o dejavnosti, ki je podrejena nadzornemu sistemu;
   (viii) pravila, ki jih je treba uporabiti, kadar se proizvodi iz tretjih držav dajo v promet na trg Unije kot ekološki proizvodi;
   (d) prosti pretok ekoloških proizvodov.

2.  Da bi se upošteval tehnični razvoj in posebnosti sektorja, lahko Komisija z delegiranimi akti ter v skladu s cilji in načeli iz naslova II sprejme pravila, potrebna za uporabo te uredbe za:

   (a) odobritev, omejitev ali prepoved posebnih tehnik za namene členov od 12 do 16, 18, 19 in 20 ter pogoje in omejitve v zvezi z uporabo snovi in proizvodov ter njihovim umikom, zlasti v zvezi z načinom uporabe, odmerkom, rokom uporabe in stikom s kmetijskimi proizvodi;
   (b) posebna pravila pridelave za kvas;
   (c) odobritev izjem od pravil pridelave in posebnih pogojev za uporabo teh izjem za namene člena 22;
   (d) prehodne ukrepe za lažji prehod s pravil, določenih z Uredbo (EGS) št. 2092/91, na to uredbo;
   (e) prilagoditev seznama izrazov iz Priloge.

3.  Da bi se zagotovila preglednost s hitro, učinkovito, točno in stroškovno učinkovito izmenjavo informacij, Komisija z delegiranimi akti opredeli:

   (a) naravo in vrsto informacij, ki jih je treba sporočiti;
   (b) postopke za sporočanje informacij;
   (c) pravila, povezana s pravicami do dostopa do informacij ali razpoložljivih informacijskih sistemov;
   (d) sredstva objave informacij.

Člen 38b

Izvedbena pooblastila

1.  Komisija z izvedbenimi akti po postopku pregleda iz člena 38g(2) sprejme potrebne določbe za doseganje enotne uporabe te uredbe v Uniji, še zlasti v povezavi s: [Sprememba 10]

  (a) podrobnostmi in specifikacijami v zvezi z vsebino, obliko in načinom sporočanja, predložitve in izmenjave informacij, zahtevanih v okviru te uredbe:
   (i) od izvajalcev, zlasti v zvezi z informacijami, vključenimi v predložitev in sporočanje iz člena 28(1) in člena 29(1);
   (ii) od izvajalcev nadzora, nadzornih organov, pristojnih organov držav članic, tretjih držav in Komisije ter med njimi, zlasti v zvezi s členi 22, od 30 do 33, 35 in 36;
   (b) pogoji in sredstvi objave informacij iz točke (a) in seznamov tretjih držav ali nadzornih organov in izvajalcev nadzora, imenovanih v skladu s členom 27 ali priznanih v skladu s členoma 32 in 33, ali posebnimi pravili in pogoji za razširjanje teh informacij in seznamov ali če jih Komisija da na voljo izvajalcem, pristojnim organom, izvajalcem nadzora, nadzornim organom in državam članicam ali tretjim državam;
   (c) postopki in pogoji, ki jih je treba upoštevati v zvezi z elektronskim izdajanjem potrdil, zlasti za potrdila iz člena 29 in člena 33(1)(d);
   (d) dodelitvijo šifer izvajalcem nadzora in nadzornim organom ter navedbo kraja, v katerem so bile surovine kmetijskega izvora pridelane v skladu s členom 24;
   (e) posebnimi merili v zvezi s predstavitvijo, sestavo in velikostjo navedb iz člena 24(1)(a) in (c);
   (f) priznanjem in umikom tretjih držav ter nadzornih organov in izvajalcev nadzora za namene člena 32(2) ter člena 33(2) in (3).

1a.  V ustrezno utemeljenih nujnih primerih, ki se nanašajo na preklic priznavanja nadzornih organov in teles v primeru nepravilnosti ali kršitev določb iz te uredbe ali na preklic priznavanja tretje države, v kateri sistem proizvodnje ne ustreza več načelom in proizvodnim pravilom, opredeljenim v Naslovu II, III in IV, oziroma v kateri nadzorni ukrepi niso več enako učinkoviti kot tisti iz Naslova V, Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 38g(3) sprejme izvedbene akte s takojšnjo veljavnostjo. [Sprememba 11]

Člen 38c

Pooblastila Komisije

Kadar so Komisiji podeljena pooblastila, ravna v skladu s postopkom iz člena 38d v primeru delegiranih aktov in v skladu s postopkom iz člena 38g v primeru izvedbenih aktov, razen če ni v tej uredbi izrecno drugače določeno.

Člen 38d

Izvajanje pooblastila

1.  Komisiji se pooblastilaPooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz te uredbe podelijo za nedoločen časse prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Takoj ko sprejme delegirani akt, Komisija o njem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(4), člena 11, člena 16(1), točk (a) in (c) člena 16(3), člena 21(2), člena 22(1), člena 23(6), člena 26, točke (b) člena 27(7), člena 32(2) ter člena 33(2) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje pet let od ...(5). Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enaka obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred koncem tega obdobja nasprotuje temu podaljšanju.

3.  Pooblastila za sprejetje delegiranih aktov se podelijo Komisiji pod pogoji iz člena 38e in 38f.Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče prenos pooblastila. Z odločitvijo o preklicu pooblastila prenehajo veljati pooblastila, določena v navedeni odločitvi. Preklic začne veljati dan po objavi odločitve v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njej naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi.

3a.  Takoj ko sprejme delegirani akt, Komisija o njem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

3b.  Delegirani akt, sprejet v skladu s to uredbo, začne veljati samo, če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega sporočila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu, ali če pred iztekom omenjenega roka Evropski parlament in Svet seznanita Komisijo, da aktu ne nameravata nasprotovati. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.[Sprememba 12]

Člen 38e

Preklic pooblastila

1.  Pooblastilo iz člena 38a in 38d lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.  Institucija, ki je začela notranji postopek odločanja o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo preklicano, ter morebitne razloge za preklic.

3.  Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, določeno v navedeni odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na poznejši datum, določen v navedeni odločitvi. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.[Sprememba 13]

Člen 38f

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.  Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za en mesec.

2.  Če po izteku navedenega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je določen v njem.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred koncem navedenega obdobja, če sta Evropski parlament in Svet oba obvestila Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.

3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotujeta delegiranemu aktu, akt ne začne veljati. Institucija, ki ugovarja delegiranemu aktu, svojo odločitev utemelji.[Sprememba 14]

Člen 38g

Izvedbeni akti – odbor za ekološko pridelavo

1.  Kadar se izvedbeni akti sprejemajo v skladu s to uredbo, Komisiji pomaga odbor za ekološko pridelavo, pri čemer se uporablja postopek iz člena [5] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy] (dopolniti po sprejetju uredbe iz člena 291(2) PDEU o pravilih nadzora, o kateri trenutno poteka razprava v Evropskem parlamentu in Svetu). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.

2.  V nujnih primerih iz člena 32(2) ter člena 33(2) in (3) te uredbe se uporabi postopek iz člena [6] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy].Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011, v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

* UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

"

[Sprememba 15]

(28)  Člen 41 se spremeni:

(a)  Naslov se nadomesti z naslednjim:"

Poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu

"

(b)  Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"

1.  Komisija do 31. decembra 2011 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo.

"

Člen 1a

Komisija tri leta po ...(6) oceni učinke sprememb Uredbe (ES) št. 834/2007, sprejetih s to uredbo, zlasti kar zadeva preglednost in vpliv na civilno družbo.

V ta proces ocenjevanja se vključijo predstavniki pomembnih interesnih skupin in civilne družbe. [Sprememba 16]

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

(1) UL C 218, 23.7.2011, str. 122.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2012.
(3) UL L 189, 20.7.2007, str. 1.
(4) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(5)* Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(6)* Datum: tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov