Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0364(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0215/2011

Ingivna texter :

A7-0215/2011

Debatter :

PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

Omröstningar :

PV 04/07/2012 - 7.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0282

Antagna texter
PDF 384kWORD 89k
Onsdagen den 4 juli 2012 - Strasbourg
Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I
P7_TA(2012)0282A7-0215/2011
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 juli 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (KOM(2010)0759 – C7-0001/2011 – 2010/0364(COD)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0759),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0001/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 4 maj 2011(1),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0215/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 218, 23.7.2011, s. 122


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 juli 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter
P7_TC1-COD(2010)0364

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 42 första stycket och artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Genom rådets förordning (EG) nr 834/2007(3) tilldelas kommissionen befogenheter att genomföra vissa bestämmelser i den förordningen.

(2)  Till följd av att Lissabonfördraget har trätt i kraft behöver de befogenheter som tilldelats kommissionen enligt förordning (EG) nr 834/2007 anpassas till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (fördraget).

(3)  Kommissionen bör ha befogenhetI syfte att säkerställa att det system som inrättas genom förordning (EG) nr 834/2007 fungerar tillfredsställande bör befogenheten att anta delegerade akter enligti enlighet med artikel 290 i fördraget för att komplettera eller ändraom Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på komplettering eller ändring av vissa icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 834/2007. Det bör fastställas för vilka delar befogenheten får utövas, liksom vilka villkor den omfattas avden förordningen. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 1]

(4)  För att garantera attsäkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 834/2007 tillämpas enhetligt i alla medlemsstater bör kommissionen bemyndigas att anta genomförandeakter enligt artikel 291 i fördraget. Kommissionen börtilldelas genomförandebefogenheter, i synnerhet ha rätt att anta genomförandeakter ombeträffande tilldelning av kodnummer inom ramen för kontrollsystemet, ursprungsangivelse för produkterna och enhetliga regler om utbyte av information som medlemsstaterna, tredjeländer, kontrollmyndigheter och kontrollorgan ska översända eller som kommissionen ska tillhandahålla, eller om offentliggörande av denna information, samt om erkännande av tredjeländer och kontrollmyndigheter och kontrollorgan för likvärdighetens och efterlevnadens skull. Dessa befogenheter Utom när det uttryckligen föreskrivs annorlunda bör utövaskommissionen anta dessa genomförandeakter i enlighet med bestämmelserna i [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XX/XXXX om …].Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(4). Vid det förberedande arbetet med genomförandeakterna bör kommissionen fortsätta att använda rådgivande grupper så att intresserade parter och frivilligorganisationer kan uttala sig regelbundet och på ett strukturerat sätt.[Ändr. 2]

(4a)   Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet i vederbörligen motiverade fall med avseende på återkallande av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan vid oegentligheter eller överträdelser av bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007 eller på återkallande av erkännandet av de tredjeländer vilkas produktionssystem inte längre är förenliga med principer och produktionsregler som är likvärdiga med dem som föreskrivs i den förordningen och vilkas kontrollåtgärder inte längre har en effektivitet likvärdig med de kontrollåtgärder som föreskrivs i den förordningen. [Ändr. 3]

(4b)   Vid anpassningen till Lissabonfördraget bör man sträva efter att förenkla all den unionslagstiftning som har antagits inom sektorn, i syfte att avskaffa onödig byråkrati för jordbrukare som ägnar sig åt ekologisk produktion. [Ändr. 4]

(5)  För tydlighetens skull bör ordalydelsen när det gäller hänvisningarna till Europastandard EN 45011 eller ISO-guide 65 harmoniseras med andra relevanta unionsakter.

(6)  Förordning (EG) nr 834/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 834/2007 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 8 ska ersättas med följande:"

Artikel 8

Allmänna bestämmelser

Aktörerna ska följa de produktionsregler som fastställs i denna avdelning samt de särskilda produktionsregler och de åtgärder och villkor som är nödvändiga för deras genomförande, vilka antas av kommissionen genom delegerade akter och genomförandeakter enligt artiklarna 38a och 38b.

"

(2)  Artikel 9.4 ska ersättas med följande:"

4.  Kommissionen ska, genommed avseende på det förbud som avses i punkt 1, ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 38a.1, besluta om åtgärder genom vilka ett förbud genomförs mot användning av GMO ochför att utarbeta en mall för säljardeklarationer som bekräftar att de produkter som tillhandahålls inte har framställts av eller med GMO.

"

[Ändr. 5]

(3)  Artikel 11 andra stycket ska ersättas med följande:"

I enlighet med särskilda villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 får jordbruksföretaget emellertid delas upp i klart åtskilda enheter eller vattenbruksanläggningar om inte alla drivs enligt reglerna för ekologisk produktion. När det gäller djur ska det röra sig om olika arter. När det gäller vattenbruk får det röra sig om samma arter, förutsatt att produktionsanläggningarna är åtskilda på tillfredsställande sätt. När det gäller växter ska det röra sig om olika sorter som lätt kan särskiljas.

"

(4)  Artikel 12.3 ska utgå.

(5)  Artikel 13.3 ska utgå.

(6)  Artikel 14.2 ska utgå.

(7)  Artikel 15.2 ska utgå.

(8)  Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

   a) I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:"
1.  Kommissionen ska genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 a ii för användning i ekologisk produktion godkänna och i en begränsad förteckning införa de produkter och ämnen som får användas i ekologiskt jordbruk för följande ändamål:"
   b) I punkt 3 ska led a ska ersättas med följande:"
a)  Kommissionen får genom delegerade akter enligt artikel 38a.2 a fastställa begränsningar för de jordbruksprodukter på vilka de produkter och ämnen som avses i punkt 1 i den här artikeln kan användas samt, vid behov, besluta om återkallande av dessa produkter och ämnen."
   c) I punkt 3 ska led c ersättas med följande:"
c)  Produkter och ämnen som användes före antagandet av denna förordning för ändamål som motsvarar dem som avses i punkt 1 i denna artikel får fortsätta att användas efter nämnda antagande. Kommissionen får dock återkalla sådana produkter eller ämnen genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 a ii i enlighet med de villkor som ska antas genom delegerade akter enligt artikel 38a.2 a."

(9)  Artikel 17.2 ska utgå.

(10)  Artikel 18.5 ska utgå.

(11)  I artikel 19.3 ska det andra stycket utgå.

(12)  Artikel 20.3 ska utgå.

(13)  I artikel 21 ska punkt 2 ersättas med följande:"

2.  Kommissionen ska genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 a ii besluta om godkännande av produkter och ämnen och om införandet av dem i den begränsade förteckning som avses i punkt 1 i denna artikel samt, vid behov, besluta om återkallande av produkterna, och ska genom delegerade akter enligt artikel 38a.2 a fastställa inskränkningar i deras användning.

Om en medlemsstat anser att en produkt eller ett ämne bör läggas till eller tas bort från den förteckning som avses i punkt 1, eller att de specifikationer för användning som anges i denna punkt bör ändras, ska denna medlemsstat se till att en sammanställning av skälen till införandet, borttagandet eller ändringarna officiellt skickas till kommissionen och medlemsstaterna.

Begäran om ändringar eller borttagande liksom beslut om detta ska offentliggöras. Produkter och ämnen som användes före antagandet av denna förordning och som omfattas av artikel 19.2 b och c får fortsätta att användas efter nämnda antagande. Kommissionen får dock återkalla sådana produkter genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 a ii i enlighet med de villkor som ska antas genom delegerade akter enligt artikel 38a.2 a.

"

(14)  Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

   a) Punkt 1 ska ersättas med följande:"
1.  Kommissionen får, genom delegerade akter enligt artikel 38a.2 c och på de villkor som fastställs i punkt 2 i denna artikel samt i enlighet med de mål och principer som fastställs i avdelning II, föreskriva om undantag från de produktionsregler som fastställs i kapitlen 1–4."
   b) Punkt 3 ska utgå.

(15)  I artikel 23 ska punkt 6 ersättas med följande:"

6.  Kommissionen får genom delegerade akter enligt artikel 38a.2 e anpassa den förteckning över termer som fastställs i bilagan.

"

(16)  Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

   a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)  Led b och c i första stycket ska ersättas med följande:"

   b) ska också Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion enligt artikel 25.1 finnas på förpackningen när det gäller färdigförpackade livsmedel,
  c) ska, om Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion enligt artikel 25.1 används, en uppgift om produktionsplatsen för de jordbruksråvaror som produkten består av anges i samma synfält som logotypen, och denna ska, beroende på vad som är lämpligt, ha någon av följande utformningar:
   ’EU-jordbruk’, om jordbruksråvaran har producerats i unionen.
   ’Icke-EU-jordbruk’, om jordbruksråvaran har producerats i tredjeländer.
   ’EU/icke-EU-jordbruk’, om en del av jordbruksråvarorna har producerats i unionen och en del har producerats i ett tredjeland.
"

ii)  Femte stycket ska ersättas med följande:"

Användningen av Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion enligt artikel 25.1 och uppgiften enligt första stycket i denna punkt ska vara frivillig för produkter som importeras från tredjeländer. Om Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion enligt artikel 25.1 används i märkningen, ska emellertid uppgiften enligt första stycket i denna punkt också användas i märkningen.

"

b)  Punkt 3 ska utgå.

(17)  Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

   a) Punkt 1 ska ersättas med följande:"
1.  Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får användas vid märkning, presentation och marknadsföring av produkter som uppfyller kraven i denna förordning.
Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion får inte användas i fråga om produkter under omställning och livsmedel enligt artikel 23.4 b och c."
   b) Punkt 3 ska utgå.

(18)  I artikel 26 ska inledningen ersättas med följande:"

Kommissionen ska genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 b fastställa särskilda märknings- och sammansättningskrav som ska tillämpas på

"

(19)  Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

   a) Punkt 2 ska ersättas med följande:"
2.  Utöver de villkor som anges i förordning (EG) nr 882/2004 ska det kontrollsystem som inrättas enligt den här förordningen åtminstone omfatta tillämpningen av försiktighets- och kontrollåtgärder."
   b) I punkt 5 ska led c ersättas med följande:"
   c) kontrollorganet är ackrediterat enligt den senaste versionen av Europastandard EN 45011 eller ISO-guide 65 (Certifieringsorgan – Allmänna krav vid certifiering av produkter) och är godkänt av de behöriga myndigheterna,
"
   c) I punkt 7 ska led b ersättas med följande:"
   b) Behörighet att bevilja sådana undantag som avses i artikel 22, om det inte föreskrivs i de särskilda villkor som fastställs av kommissionen genom delegerade akter enligt artikel 38a.2 c.
"

(20)  Artikel 28.6 ska utgå.

(21)  Artikel 29.3 ska utgå.

(22)  I artikel 30.2 ska tredje stycket utgå.

(23)  Artikel 32.2 ska ändras på följande sätt:

   a) De två första styckena ska ersättas med följande:"
Kommissionen ska, genom genomförandeakter enligt artikel 38b f, i enlighet med de kriterier som ska antas genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 c v, erkänna de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i artikel 27 och som är behöriga att utföra kontroller och utfärda den styrkande dokumentationen enligt punkt 1 c i denna artikel i tredjeländer.
Kontrollorganen ska vara godkända enligt den senaste versionen av Europastandard EN 45011 eller ISO-guide 65 (Certifieringsorgan – Allmänna krav vid certifiering av produkter). Kontrollorganen ska genomgå regelbunden utvärdering, övervakning och flerårig omvärdering på plats av sin verksamhet genom ackrediteringsorganet."
   b) Följande stycken ska läggas till:"
Kommissionen ska, genom genomförandeakter enligt artikel 38b f, i enlighet med de kriterier som ska antas genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 c v, återkalla erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan vid oegentligheter eller överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.
Vid behov kanvederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet får kommissionen i brådskande fall fatta detta beslut enligt artikel 38g andra stycket. I så fall ska de åtgärder som antas genast meddelas medlemsstaterna och fåanta genomförandeakter med omedelbar verkanverkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38g.3."
  

[Ändr. 6]

(24)  Artikel 33 ska ändras på följande sätt:

   a) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)  Första stycket ska ersättas med följande:"

Kommissionen får, genom genomförandeakter enligt artikel 38b f, i enlighet med de kriterier som ska antas genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 c v, erkänna de tredjeländer vilkas produktionssystem är förenliga med principer och produktionsregler som är likvärdiga med dem som föreskrivs i avdelningarna II, III och IV och vilkas kontrollåtgärder har en effektivitet likvärdig med de kontrollåtgärder som föreskrivs i avdelning V. Vid bedömningen av likvärdigheten ska hänsyn tas till riktlinjerna i Codex Alimentarius, CAC/GL 32.

"

   ii) Följande stycken ska läggas till:"
Kommissionen får, genom genomförandeakter enligt artikel 38b f, i enlighet med de kriterier som ska antas genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 c v, återkalla erkännandet av de tredjeländer vilkas produktionssystem inte längre är förenliga med principer och produktionsregler som är likvärdiga med dem som föreskrivs i avdelningarna II, III och IV och vilkas kontrollåtgärder inte längre har en effektivitet likvärdig med de kontrollåtgärder som föreskrivs i avdelning V.
Vid behov kanvederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet får kommissionen i brådskande fall fatta detta beslut enligt artikel 38g andra stycket. I så fall ska de åtgärder som antas genast meddelas medlemsstaterna och fåanta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38g.3."
  

[Ändr. 7]

b)  Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

   i) Första stycket ska ersättas med följande:"
När det gäller produkter som inte importerats enligt artikel 32 och inte importerats från ett tredjeland som erkänts enligt punkt 2 i denna artikel får kommissionen, genom genomförandeakter enligt artikel 38b f, i enlighet med de kriterier som ska antas genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 c v, erkänna de kontrollmyndigheter och kontrollorgan, inklusive kontrollmyndigheter och kontrollorgan som avses i artikel 27, som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda certifikat i tredjeländer enligt punkt 1 i denna artikel. Vid bedömningen av likvärdigheten ska hänsyn tas till riktlinjerna i Codex Alimentarius, CAC/GL 32."
   ii) Följande stycken ska läggas till:"
Kommissionen ska, genom genomförandeakter enligt artikel 38b f, i enlighet med de kriterier som ska antas genom delegerade akter enligt artikel 38a.1 c v, återkalla erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan vid oegentligheter eller överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.
Vid behov kanvederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet får kommissionen i brådskande fall fatta detta beslut enligt artikel 38g andra stycket. I så fall ska de åtgärder som antas genast meddelas medlemsstaterna och få anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38g.3."
  

[Ändr. 8]

(25)  Följande artikel ska införas som artikel 36a:"

Artikel 36a

Offentliggörande och meddelande

Kommissionen ska i enlighet med de bestämmelser som ska antas genom genomförandeakter enligt artikel 38b b utarbeta, offentliggöra, tillhandahålla eller sprida den information som ska läggas fast genom genomförandeakter enligt artikel 38b a samt de förteckningar över tredjeländer och kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts enligt artiklarna 32 och 33.

"

(26)  Artiklarna 37 och 38 ska utgå.

(27)  Följande artiklar ska införas:"

Artikel 38a

Delegerade befogenheter

1.  FörI syfte att i högre grad ta hänsyn till konsumenternas förväntningar på ekologiska produkters kvalitet och sörja för att berörda myndigheter, organ och aktörer tillämpar reglerna korrekt och att den inre marknaden och handeln fungerar väl, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38d kommissionen genom delegerade akter, i enlighet med de mål och principer som fastställs i avdelning II, antamed avseende på antagandet av särskilda bestämmelser, åtgärder och villkor som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning, i enlighet med de mål och principer som fastställs i avdelning II, inklusive särskilda definitioner inom dess tillämpningsområde, med avseende på [Ändr. 9]

  a) de produktionsregler som fastställs i avdelning III, särskilt
   i) de särskilda krav, villkor och omställningsperioder som aktörerna ska respektera,
   ii) godkännandet av produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion, införandet av dem i en begränsad förteckning eller borttagandet från förteckningen vid tillämpningen av artiklarna 16 och 21,
   iii) bearbetningsmetoderna för bearbetade livsmedel,
   iv) villkoren för tillämpning av förbudet mot användning av GMO och produkter som framställts av eller med GMO,
   v) fastställandet av de perioder som avses i artikel 17.1 c–f,
   b) märkningsregler, krav och särskilda kriterier för presentation, sammansättning, storlek och utformning av Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion samt villkoren för och rätten till användning av den, i enlighet med avdelning IV,
  c) de kontrollsystem som inrättas genom avdelningarna V och VI, särskilt,
   i) kontrollkraven och förfaranden för tillsyn och granskning,
   ii) kriterierna för godkännande av kontrollorgan vid tillämpningen av artikel 27,
   iii) de särskilda kriterierna för delegering av uppgifter till de kontrollorgan som avses i led ii,
   iv) formen av styrkande dokumentation,
   v) kriterierna för erkännande av tredjeländer vid tillämpningen av artikel 33.2 och för erkännande av kontrollmyndigheter och kontrollorgan vid tillämpningen av artikel 32.2 och artikel 33.3,
   vi) kriterierna för återkallande av ett godkännande eller erkännande och styrkande dokumentation, inklusive de brådskande fall där kommissionen kan vidta åtgärder enligt artikel 38g andra stycket,
   vii) kriterierna för identifiering och offentliggörande av ett företag som omfattas av kontrollsystemet,
   viii) reglerna för utsläppande av produkter från tredjeländer på unionsmarknaden som ekologiska produkter,
   d) den fria rörligheten för ekologiska produkter.

2.  För att beakta den tekniska utvecklingen och de särskilda förhållanden som råder i sektorn kan kommissionen, genom delegerade akter och i enlighet med de mål och principer som fastställs i avdelning II, anta bestämmelser som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning med avseende på

   a) godkännande, begränsning, inskränkning av eller förbud mot särskilda metoder vid tillämpningen av artiklarna 12–16, 18, 19 och 20 samt villkor och begränsningar för användningen av ämnen och produkter och återkallande av dem, i synnerhet appliceringsmetod, dosering, tidsfrister för användningen och kontakten med jordbruksprodukter,
   b) de särskilda produktionsreglerna för jäst,
   c) beviljande av undantag från produktionsregler och särskilda villkor för tillämpningen av dessa undantag vid tillämpningen av artikel 22,
   d) övergångsåtgärder för att underlätta övergången från de regler som fastställs i förordning (EEG) nr 2092/91 till denna förordning,
   e) anpassning av förteckningen över termer som fastställs i bilagan.

3.  För att sörja för öppenhet genom ett snabbt, effektivt, korrekt och kostnadseffektivt informationsutbyte ska kommissionen genom delegerade akter lägga fast

   a) vilken typ av information som ska meddelas,
   b) vilka metoder som ska användas för att meddela informationen,
   c) vilka bestämmelser som gäller för få tillgång till den information eller de informationssystem som tillhandahålls,
   d) hur informationen ska offentliggöras.

Artikel 38b

Genomförandebefogenheter

1.  Kommissionen ska genom genomförandeakter, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 38g.2, anta de bestämmelser som är nödvändiga i syfte att uppnå en enhetlig tillämpning av denna förordning i unionen, i synnerhet med avseende på [Ändr. 10]

  a) närmare upplysningar och specifikationer för innehåll, form och sätt att anmäla, tillhandahålla och utbyta den information som krävs enligt denna förordning
   i) av aktörerna, särskilt beträffande informationen inom ramen för kontrollsystemet och i samband med anmälan till myndigheterna enligt artikel 28.1 och artikel 29.1,
   ii) av kontrollorgan, kontrollmyndigheter, medlemsstaternas behöriga myndigheter, tredjeländer och kommissionen respektive mellan dessa, särskilt enligt artiklarna 22, 30–33, 35 och 36,
   b) villkor och sätt för offentliggörande eller särskilda bestämmelser och villkor för kommissionens spridning eller tillhandahållande av den information som avses i led a och av de förteckningar över tredjeländer eller kontrollmyndigheter och kontrollorgan som utsetts enligt artikel 27 eller erkänts enligt artiklarna 32 och 33 till aktörerna, behöriga myndigheter, kontrollmyndigheter och kontrollorgan och till medlemsstaterna eller tredjeländer,
   c) de metoder och villkor som ska beaktas när det gäller elektronisk certifiering, särskilt de certifikat som avses i artikel 29 och artikel 33.1 d,
   d) tilldelningen av kodnummer till kontrollorgan och kontrollmyndigheter och angivandet av produktionsplatsen för jordbruksråvaror enligt artikel 24,
   e) de särskilda kriterierna för presentation, sammansättning och storlek beträffande de uppgifter som avses i artikel 24.1 a och c,
   f) erkännande av tredjeländer, kontrollmyndigheter och kontrollorgan samt återkallande av sådant erkännande vid tillämpningen av artikel 32.2 och artikel 33.2 och 33.3.

1a.   Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på återkallande av erkännandet av kontrollmyndigheter och kontrollorgan vid oegentligheter eller överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller på återkallande av erkännandet av de tredjeländer vilkas produktionssystem inte längre är förenliga med principer och produktionsregler som är likvärdiga med dem som föreskrivs i avdelningarna II, III och IV eller vilkas kontrollåtgärder inte längre har en effektivitet likvärdig med de kontrollåtgärder som föreskrivs i avdelning V, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38g.3.[Ändr. 11]

Artikel 38c

Kommissionens befogenheter

När befogenheter tilldelas kommissionen ska den agera i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38d i samband med delegerade akter, och i enlighet med det förfarande som avses i artikel 38g i samband med genomförandeakter, om inte annat uttryckligen föreskrivs i denna förordning.

Artikel 38d

Utövande av delegering

1.  Kommissionen ska tilldelas befogenhet Den befogenhet att under obestämd tid anta de delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som avsesangesi denna förordningartikel.

2.  När kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.4, artikel 11, artikel 16.1 och 16.3 a och c, artikel 21.2, artikel 22.1, artikel 23.6, artikel 26, artikel 27.7 b, artikel 32.2 och artikel 33.2 och 33.3 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …(5). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Kommissionens rätt att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i artiklarna 38e och 38f.’Delegeringen av befogenhet får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3a.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3b.   En delegerad akt som antas enligt denna förordning ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller på rådets initiativ. [Ändr. 12]

Artikel 38e

Återkallande av delegering

1.  Delegeringen av de befogenheter som avses i artikel 38a och 38d får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.  Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta om återkallande av delegering ska bemöda sig om att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutgiltiga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och eventuella skäl för ett sådant återkallande.

3.  Genom beslutet om återkallande upphör delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet. Beslutet får verkan omedelbart, eller vid ett senare angivet datum. Beslutet påverkar inte sådana delegerade akter som redan trätt i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.’[Ändr. 13]

’Artikel 38f

Invändning mot delegerade akter

1.  Europaparlamentet och rådet får göra invändning mot en delegerad akt inom två månader från den dag akten överlämnats till dem. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med en månad.

2.  Om varken Europaparlamentet eller rådet vid fristens utgång invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som föreskrivs i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra invändningar.

3.  Om Europaparlamentet eller rådet gör invändningar mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt, ska ange skälen därtill.’ [Ändr. 14]

Artikel 38g

Genomförandeakter – Kommittén för ekologisk produktion

1.   När genomförandeakter antas i enlighet med denna förordning ska Kommissionen ska biträdasbistås av kommittén för ekologisk produktion och förfarandet i artikel [5] i förordning (EU) nr [xxxx/yyyy] (kompletteras när förordningen om kontrollmekanismer, enligt artikel 291.2 i EUF-fördraget, antagits; diskuteras för närvarande i Europaparlamentet och rådet) ska användas].’. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter*.

2.   I sådana brådskande fall som avses i artikel 32.2 och artikel 33.2 och 33.2 i denna förordning är förfarandet enligt artikel [6] i förordning (EU) nr [xxxx/yyyy] tillämpligt.När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

* EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

"

[Ändr. 15]

(28)  Artikel 41 ska ändras på följande sätt:

a)  Rubriken ska ersättas med följande:"

Rapport till Europaparlamentet och rådet

"

b)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2011 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet.

"

Artikel 1a

Kommissionen ska utvärdera effekterna av de ändringar som görs av förordning (EG) nr 834/2007 genom denna förordning, särskilt avseende öppenhet och inverkan på det civila samhället, tre år efter …(6).

Viktiga berörda parter och företrädare för det civila samhället ska delta i denna utvärdering. [Ändr. 16]

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i […] den

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

(1) EUT C […]218, […]23.7.2011, s. […]122.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 juli 2012.
(3) EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.
(4) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5)+ Datum för denna förordnings ikraftträdande.
(6)* Datum tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy