Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2016(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0215/2012

Indgivne tekster :

A7-0215/2012

Forhandlinger :

PV 03/07/2012 - 11
CRE 03/07/2012 - 11

Afstemninger :

PV 04/07/2012 - 7.12
CRE 04/07/2012 - 7.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0289

Vedtagne tekster
PDF 199kWORD 119k
Onsdag den 4. juli 2012 - Strasbourg
Budgettet for 2013 - mandat for trepartsmødet
P7_TA(2012)0289A7-0215/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2012 om mandat for trepartsmødet om budgetforslaget for 2013 (2012/2016(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, vedtaget af Kommissionen den 25. april 2012 (COM(2012)0300),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (IIA af 17. maj 2006),

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2012 om generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2013(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 21. februar 2012 om budgetretningslinjerne for 2013,

–  der henviser til konklusionerne fra det interinstitutionelle møde om betalinger den 30. maj 2012,

–  der henviser til forretningsordenens afsnit II, kapitel 7,

–  der henviser til skrivelse fra Fiskeriudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og til udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0215/2012),

Budgetforslag for 2013 - overordnet vurdering

1.  minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 14. marts 2012 satte fremme af vækst og beskæftigelse i centrum for sine prioriteringer i overensstemmelse med Europa 2020-strategien med det argument, at midlerne skal koncentreres omkring politikker og programmer, som har vist sig at bidrage til at nå disse mål, især til fordel for SMV'er og unge; glæder sig over, at Kommissionens budgetforslag for 2013 bevæger sig i samme retning med hensyn til de prioriteringer, der skal styrkes;

2.  erkender de fortsatte økonomiske og budgetmæssige begrænsninger på nationalt plan såvel som behovet for finanspolitisk konsolidering; understreger imidlertid sin overbevisning om, at EU-budgettet udgør et fælles og effektivt instrument for investeringer og solidaritet, som er nødvendigt specielt på nuværende tidspunkt for at fremme økonomisk vækst, konkurrenceevne og jobskabelse i de 27 medlemsstater; understreger, at EU-budgettet på trods af sin begrænsede størrelse, som ikke overstiger 2 % af de samlede offentlige udgifter i EU, har haft en reel økonomisk betydning og således hidtil med succes har suppleret medlemsstaternes genoprettelsespolitikker;

3.  agter derfor kraftigt at forsvare et passende niveau af midler til næste års budget som fastsat i budgetforslaget og modsætte ethvert forsøg på at skære ned på midlerne, især til politikkerne for opnåelse af vækst og beskæftigelse; mener, at EU-budgettet, som ikke kan være i underskud, ikke bør være offer for mislykkede økonomiske politikker på nationalt plan; bemærker, at flere medlemsstater i 2012 øger størrelsen af deres nationale budgetter;

4.  er overbevist om, især i en periode med krise, at det finanspolitiske ansvar er af allerstørste betydning; mener derfor, at midlerne skal koncentreres om de områder, hvor EU-budgettet kan levere en merværdi, mens de kunne skæres ned i sektorer, der oplever ubegrundede forsinkelser og lav absorption, med henblik på at opnå besparelser på budgetposter, hvor der er opstået problemer i forbindelse med gennemførelsen; mener, at der kan opnås reelle besparelser ved at identificere overlapninger og ineffektivitet på tværs af budgetposterne; agter på dette grundlag sammen med sine fagudvalg at finde frem til både positive og negative prioriteringer for 2013; anmoder med henblik herpå Kommissionen om at give begge budgetmyndighedens parter hurtig, regelmæssig og fuldstændig information om gennemførelsen af de forskellige programmer og initiativer, og - på baggrund af præstationsmålsindikatorer - afveje dem mod EU's politiske forpligtelser;

5.  mener, at EU, ikke mindst set i lyset af de besparingspolitikker, der gennemføres i medlemsstaterne, bør udvise ansvarlighed og straks træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at etablere et enkelt hjemsted for Parlamentet;

6.  bemærker, at forslaget til EU-budgettet for 2013, som Kommissionen har foreslået, indeholder 150 931,7 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger (FB) (dvs. en stigning på 2 % i forhold til budgettet for 2012) og 137 924,4 mio. EUR i betalingsbevillinger (BB) (dvs. en stigning på 6,8 % i forhold til budgettet for 2012); bemærker, at disse samlede beløb udgør henholdsvis 1,13 % og 1,03 % af EU's forventede BNI for 2013; bemærker, at lofterne i henhold til den flerårige finansielle ramme (FFR) er på 152 502 mio. EUR for FB og 143 911 mio. EUR for BB i løbende priser; bemærker den aktuelle uoverensstemmelse mellem niveauet af forpligtelses- og betalingsbevillingerne, der vil resultere i en yderligere stigning af uindfriede forpligtelser (RAL);

7.  har forståelse for, at Kommissionen ved slutningen af programmeringsperioden lægger vægt på betalingerne, da den også har til hensigt at give en løsning på det stadigt stigende niveau af uindfriede forpligtelser; er navnlig, samtidig med at det deler denne opfattelse, bekymret over den foreslåede indefrysning af forpligtelsesbevillinger på niveauet for den forventede inflation for næste år; understreger betydningen af forpligtelser til fastsættelse af politiske prioriteringer og dermed sikre, at de nødvendige investeringer i sidste ende vil blive foretaget for at øge vækst og beskæftigelse; vil omhyggeligt analysere, om et sådant niveau af forpligtelser tillader en korrekt gennemførelse af EU's nøglepolitikker; er af den opfattelse, at det, selv hvis Kommissionen og medlemsstaterne kan gennemføre indefrysning af forpligtelsesbevillinger som en delvis løsning på problemet med uindfriede forpligtelser, ikke kan betragtes som en acceptabel strategi for at holde niveauet af uindfriede forpligtelser under kontrol;

8.  anser den foreslåede forhøjelse på 6,8 % i BB i forhold til 2012 som et første svar på Parlamentets krav om en ansvarlig og realistisk budgettering; konstaterer, at forhøjelserne i betalingerne er koncentreret inden for områderne konkurrenceevne og samhørighed som følge af, at der forventes større krav i forbindelse med igangværende projekter på disse områder; tilslutter sig fuldt ud denne forhøjelse, som ikke kun skyldes tidligere forpligtelser, der skal opfyldes, men også den faktiske gennemførelse af programmer, der forventes at nå op på en normal hastighed i det sidste år af den nuværende FFR; opfordrer Kommissionen til at kontrollere, om medlemsstaternes estimerede anmodninger om betalingsforhøjelser er præcise og realistiske;

9.  er dog stadig skeptisk med hensyn til, om det foreslåede niveau for betalingsbevillinger i 2013 er tilstrækkeligt til at dække de faktiske behov for det næste år, især i udgiftsområde 1b og 2; vil omhyggeligt overvåge betalingssituationen i løbet af 2012 og rette særlig opmærksomhed mod alle foreslåede overførsler og omfordelinger; advarer også mod, at det utilstrækkelige niveau for betalinger for 2012 kombineret med det niveau, som Kommissionen har foreslået for 2013, måske ikke vil være tilstrækkeligt til at dække de krav, som stilles til Kommissionen, og således vil kunne resultere i milliarder af frigørelser i forbindelse med samhørighedspolitikken alene; understreger, at det nuværende forslag vil bringe det samlede niveau for betalinger for perioden 2007-2013 op på 859,4 mia. EUR, dvs. ca. 66 mia. EUR lavere end de vedtagne FFR-lofter; anmoder Kommissionen om, i lyset af den seneste anmodning om en overførsel (DEC 9/2012), i forbindelse med ændringsbudgettet for 2012 at fremlægge præcise oplysninger om resultaterne af den igangværende gennemførelse af de europæiske økonomiske genopretningsplanprogrammer;

10.  erindrer om, at allerede i 2011 kunne en betydelig del af de legitime krav, især inden for samhørighedspolitikken, ikke udbetales af Kommissionen; bemærker, at disse krav også skal dækkes af budgettet for 2012, som allerede lider under mangel på midler som følge af den begrænsede stigning i betalingsbevillinger på grund af Rådets holdning gennem hele sidste års budgetprocedure; opfordrer derfor Kommissionen til at forelægge et forslag til ændringsbudget så tidligt som muligt med henblik på at rette op på denne situation og undgå at flytte 2012-betalinger til det følgende år, eftersom dette ville skabe et uholdbart niveau for betalinger i 2013; opfordrer endvidere Kommissionen og Rådet til at arbejde konstruktivt sammen i fællesskab med Parlamentet for at undgå at gentage denne situation i fremtidige budgetcyklusser ved at forbedre prognosenøjagtigheden og blive enige om realistiske budgetoverslag;

11.  beklager Rådets formandskabs modvilje mod at deltage i det interinstitutionelle politiske møde om betalinger, som Parlamentet havde foreslået som en opfølgning på sidste års budgetforlig; anser denne opførsel som et uansvarligt forsøg på at ignorere problemet med manglende betalinger og spørgsmålet om uindfriede forpligtelser; mener, at et sådant møde er den ideelle platform for budgetmyndighedens begge parter til at nå frem til en fælles forståelse - forud for deres respektive holdninger til budgetforslaget - vedrørende de tilgængelige data om gennemførelsen og absorptionskapaciteten og til korrekt at anslå betalingsbehovene for 2012 og 2013; erindrer om, at betalingsbevillingerne, som Kommissionen har fremsat i sit budgetforslag, er baseret på de overslag, som medlemsstaterne selv har udarbejdet; er derfor overbevist om, at enhver tvivl, som visse af Rådets delegationer har givet udtryk for, om Kommissionens tal og beregninger skal formidles, undersøges og afklares hurtigst muligt, for at den ikke bliver til en hindring for at nå til enighed i dette års forlig;

12.  understreger, at enhver nedskæring af niveauet for betalingsbevillinger, der ligger under det af Kommissionen foreslåede beløb, ifølge de seneste data, som Kommissionen har fremlagt på det interinstitutionelle møde om betalinger, som fandt sted den 30. maj 2012, også vil resultere i en yderligere forhøjelse af de uindfriede forpligtelser (UF), som ved udgangen af 2011 allerede nåede et hidtil uset niveau på 207 mia. EUR; gentager derfor sin opfordring til Rådet om at handle ansvarligt og afstå fra at foretage kunstige nedskæringer ved på forhånd at træffe afgørelse om det samlede niveau for betalinger uden at tage hensyn til vurderingen af faktiske behov for opfyldelse af EU's mål og forpligtelser; anmoder i tilfælde af, at dette sker, Rådet om klart og offentligt at identificere og begrunde hvilke af EU's programmer eller projekter, der bør udskydes eller helt opgives;

13.  bemærker, at der ifølge Kommissionens skøn afsættes samlet 43,7 % af budgetforslaget for 2013 (dvs. 64,5 mia. EUR) til målsætningerne i Europa 2020-strategien, svarende til en stigning på 0,2 % i forhold til det vedtagne budget for 2012; glæder sig over, at de budgetposter og programmer, som bidrager til disse målsætninger, for første gang klart kan identificeres i budgetforslaget;

14.  noterer sig den samlede margen på 2,4 mia. EUR i FB i budgetforslaget for 2013 og er fast besluttet på at gøre fuld brug af den - samt af de øvrige fleksibilitetsmekanismer i den interinstitutionelle aftale - når det viser sig at være nødvendigt for at finansiere mål og prioriteringer, der følger af fælles politiske forpligtelser og beslutninger, nemlig dem om Europa 2020-strategien;

15.  noterer sig, at, bortset fra administrative udgifter, er der ikke opført bevillinger i budgetforslaget til Kroatiens tiltrædelse i juli 2013; forventer, at revisionen af FFR fastsat i punkt 29 i IIA af 17. maj 2006 vil blive vedtaget hurtigt, og opfordrer Kommissionen til at forelægge sit forslag gennem et ændringsbudget for de tilsvarende supplerende bevillinger, så snart tiltrædelsesakten er blevet ratificeret af alle medlemsstater; minder om, at alle nye finansieringskrav skal finansieres med nye penge frem for gennem omfordelinger til anden halvdel af 2013;

16.  minder om, at det årlige budget for 2013 vil være det sidste budget i den nuværende flerårige finansielle ramme, men gentager, at FFR-lofterne for 2013 som aftalt i den interinstitutionelle aftale, IIA af 17. maj 2006 stadig vil være reference for lofterne i den finansielle ramme for mindst 2014, hvis der ikke nås til enighed, i henhold til bestemmelserne i punkt 30 i IIA af 17. maj 2006;

Udgiftsområde 1a

17.  noterer sig Kommissionens forslag om øgede forpligtelser under dette udgiftsområde med 4,1 % (til 16 032 mio. EUR) i forhold til 2012-budgettet; konstaterer, at forslaget til FB, som ligger under de finansielle programmeringsmuligheder (dvs. TEN-T, EIT, Progress), giver en øget margen på 90,9 mio. EUR i forhold til de 47,7 mio. EUR, der er forudset i den finansielle programmering; glæder sig over, at de største stigninger i FB er koncentreret i udgiftsområde 1a, hvor de fleste af de politikker og programmer, der fremmer vækst, konkurrenceevne og arbejdspladser, findes, og at de afspejler de prioriteringer, som Parlamentet har fremhævet for 2013;

18.  glæder sig navnlig over forhøjelserne for RP7-EF (+6,1 %), programmerne CIP (+7,3 %) og TEN-T (+6,4 %), der er blandt de vigtigste bidragydere til Europa 2020-strategiens målsætninger; beklager dog, at der med de beløb, som Kommissionen har foreslået, i de to flagskibsprogrammer RP7 og TEN-T faktisk vil blive afsat færre forpligtelsesbevillinger end forudset i deres retsgrundlag (RP: -258,8 mio. EUR og TEN-T: EUR: -122,5 mio. EUR) i det sidste år i den nuværende FFR; beklager også, at Kommissionens forslag ikke giver mulighed for en fuldstændig gennemførelse af programmet »Intelligent Energi - Europa«;

19.  mener, at den betydelige forhøjelse i betalinger med 17,8 % (til 13 552 mio. EUR) i forhold til budgettet for 2012 gør det nødvendigt med en realistisk vurdering af behovet for betalinger i dette udgiftsområde, navnlig for at dække næste års behov for forskningsprojekter, der skyldes EU's kontraktlige forpligtelser; mener, at det niveau for betalinger, som foreslås af Kommissionen, er det minimumsbehov, som kræves for udgiftsområde 1a;

20.  noterer sig den begrundelse, som er vedtaget af Kommissionen, når den foreslår nedskæringer i forhold til den finansielle programmering, hvilket efter dens opfattelse har ført til, at der kan identificeres mulige besparelser inden for underudnyttelsen af budgetposter blandt andet for RP7, TEN-T, Marco Polo, Progress, det statistiske program samt Told- og Fiscalis-programmet; er fast besluttet på nøje at analysere resultaterne under hvert af disse programmer med henblik på at kontrollere hensigtsmæssigheden af de foreslåede nedskæringer og forhindre negative virkninger for de pågældende programmer;

21.  minder om den fælles erklæring af 1. december 2011 om finansiering af ekstra omkostninger i forbindelse med ITER-programmet for 2012-2013, hvor Parlamentet, Rådet og Kommissionen også blev enige om at stille 360 mio. EUR i FB til rådighed i forbindelse med 2013-budgetproceduren »ved at gøre fuld brug af bestemmelserne i finansforordningen og IIA af 17. maj 2006 bortset fra eventuelle yderligere ITER-relaterede revisioner af FFR«; er bekymret over, at Kommissionen foreslår at finansiere dette yderligere beløb kun ved omfordeling fra budgetposter i FP7 programmet i modsætning til Parlamentets mangeårige holdning til dette; tager fuldt hensyn til Kommissionens påstand om, at dette beløb stammer fra resultatmæssige besparelser på FP7, og at disse nedskæringer på administrative budgetposter ikke vil skade programmets drift; agter at undersøge denne påstand yderligere såvel som andre muligheder under IIA af 17. maj 2006 og finansforordningen med henblik på dette;

22.  understreger behovet for et passende personaleniveau for Energi fra Fusion (F4E), Det Europæiske Fællesforetagende for ITER, for at sikre en omhyggelig forvaltning og sund gennemførelse af EU’s bidrag til ITER-projektet; er bekymret over det nuværende personaleniveau, som Kommissionen har foreslået;

23.  anerkender den grundlæggende rolle, som spilles af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) som drivkraft for økonomien i EU og som skabere af 85 % af arbejdspladserne i de seneste ti år; erindrer om de traditionelle vanskeligheder, som SMV'er har med at få adgang til kapitalmarkederne for forsknings- og innovationsprojekter, som nu forværres af den nuværende finansielle krise; er fast overbevist om, at EU-budgettet skal bidrage til at overvinde dette markedssvigt ved at lette adgangen til lån og egenkapitalfinansiering til innovative SMV'er og glæder sig over Kommissionens nylige forslag om at oprette et særligt vindue for SMV'er under den eksisterende RSFF; støtter også den foreslåede forhøjelse af de finansielle instrumenter under CIP-EIP-programmet (med 14,7 mio. EUR) i overensstemmelse med deres hidtidige positive resultater og den øgede efterspørgsel fra SMV'er;

24.  beklager dybt, at bevillingerne til Progress-programmet i en tid med økonomisk krise og især med høj ungdomsarbejdsløshed er blevet nedskåret med 5,3 mio. EUR i forhold til den finansielle programmering og dermed praktisk talt er blevet bragt tilbage til 2012-niveauet på trods af de hidtidige gode resultater med dette program, herunder indsatsen på ligestillingsområdet og på området for bekæmpelse af forskelsbehandling; gentager sin overbevisning om, at EU’s sociale programmer spiller en vigtig rolle for opnåelsen af Europa 2020-strategiens sociale mål og beskæftigelsesmål; beklager, at Kommissionen ikke en gang i det sidste år af den nuværende FFR har gjort brug af muligheden for at genopføre 60 mio. EUR til dette program, der var omfordelt til mikrofinansieringsfaciliteten Progress, hvilket Kommissionen gav tilsagn om i 2010;

25.  glæder sig over Kommissionens beslutning om for tredje år i træk at afsætte midler under BB (50 mio. EUR) til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen; understreger, at dette ikke blot skaber større synlighed for fonden, men at der dermed også undgås overførsler fra andre budgetposter, der har andre formål og dækker andre behov; understreger endvidere behovet for yderligere forenkling af de praktiske retningslinjer for proceduren for anvendelsen af denne fond, især i forbindelse med de igangværende forhandlinger om den nye gennemførelsesforordning for Globaliseringsfonden;

26.  beklager, at bidraget til flagskibsinitiativet Unge på Vej er blevet nedskåret en smule i forhold til sidste år; understreger i denne forbindelse merværdien af programmet for livslang læring, Erasmus og Erasmus Mundus-programmerne, som mod en beskeden økonomisk indsats giver et stort afkast i form af effektiv gennemførelse og positivt billede af EU over for dets borgere; erindrer om, at unge i mange medlemsstater er ramt i særlig grad af den økonomiske og finansielle krise, og at det i denne sammenhæng er nødvendigt med tilstrækkelig finansiering og målretning af uddannelses- og mobilitetsordninger og programmer for livslang læring i forbindelse med modernisering af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemet, forbedring af unges færdigheder, mobilitet og tilpasningsevne og dermed overordnet bidrager til et innovativt, videnbaseret, intelligent og inklusivt Europa; går med henblik herpå stærkt ind for at fremme lige muligheder for at give alle unge mulighed for at deltage i EU's forskellige ungdomsprogrammer og -politikker uanset deres uddannelsesmæssige baggrund; modsætter sig derfor til den foreslåede nedskæring på 10,2 mio. EUR i forhold til budgettet for 2012 for programmet for livslang læring og agter i overensstemmelse med sin holdning i de sidste budgetprocedurer og dette programs fremragende resultatniveauer at øge forpligtelsesbevillingerne til den tilsvarende budgetpost;

27.  understreger, at TEN-T-programmet, via investering i europæiske infrastrukturer med høj merværdi, spiller en central rolle for opfyldelsen af målene i Europa 2020-strategien; mener, at dette program er væsentligt for som helhed at styrke EU's konkurrenceevne ved at skabe den manglende infrastruktur og fjerne flaskehalse på det indre marked; understreger, at infrastrukturprojekter også bidrager direkte til vækst ved at stimulere beskæftigelse i opbygningsfasen; understreger TEN-T-programmets rolle for at opfylde målene for tilpasning til klimaforandringer ved at sikre den fremtidige bæredygtighed af EU's transportnet; glæder sig over Kommissionens foreslåede forhøjelse af bevillingerne med ca. 85 mio. EUR i forhold til budgettet for 2012, men opfordrer til yderligere præciseringer af den foreslåede nedskæring på 118 mio. EUR i forhold til den finansielle programmering; minder om, at TEN-T-hovedprogrammet blev fuldstændigt gennemført i 2011, og påpeger, at en endelig dom over, hvordan forpligtelser er blevet gennemført og udbetalt for projekter i den finansielle ramme for 2007-2013, kun kan foretages i 2017;

28.  mener, at programmet, der skal støtte den fortsatte udvikling af en integreret havpolitik, har brug for tilstrækkelig finansiering for 2013; understreger sin skuffelse over manglen på en budgetpost for turisme og beklager den konstante reduktion af budgettildelingen til vejsikkerhed;

29.  understreger, at der er et presserende behov for innovative løsninger med henblik på i højere grad at skaffe private eller offentlige midler og udvide antallet af finansielle instrumenter til infrastrukturprojekter; støtter fuldt ud projektobligationsinitiativets pilotfase som en måde til at øge investeringskapaciteten på området for EU’s transport, energi og informations- og kommunikationsnetværk; glæder sig over, at budgetforslaget indeholder bevillinger til pilotfasen, selvom disse bevillinger faktisk bliver genanvendt inden for de relevante budgetposter (CIP - TEN-T - TEN-E) som aftalt af den lovgivende myndighed;

30.  beklager dybt Kommissionens forslåede nedskæringer for så vidt angår de europæiske tilsynsmyndigheder i forhold til det, der oprindeligt var planlagt i den finansielle programmering, og som står i modsætning til Parlamentets gentagne appel om at give dem tilstrækkelig finansiering; mener, at det nuværende bevillingsniveau ikke er tilstrækkeligt til, at de disse agenturer effektivt kan udføre deres opgaver og navnlig rekrutteringen af højt kvalificerede eksperter; mener, at ESA'erne yderligere opgaver bør suppleres af en omkostningsvurdering; agter derfor med vedholdenhed at øge bevillingerne til mindst 2012-niveauet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) samt til yderligere at styrke Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) som følge af de nye opgaver, som den har fået pålagt;

Udgiftsområde 1b

31.  bemærker, at budgetforslaget for 2013 indeholder en forhøjelse af FB på 3,3 % (til 54 498 mio. EUR) sammenlignet med budgettet for 2012, hvoraf 42 144 mio. EUR er til strukturfondene (EFRU og ESF) og 12 354 mio. EUR til Samhørighedsfonden; fremhæver, at nedskæringen i niveauet af forpligtelserne i BF til teknisk bistand i forhold til, hvad der oprindeligt var planlagt i den finansielle programmering, har ført til en stigning i margenen til 25 mio. EUR i forhold til den første prognose på 0,4 mio. EUR;

32.  beklager de foreslåede nedskæringer af den tekniske bistand til makroregionale strategier; gentager behovet for løbende teknisk og administrativ støtte til gennemførelsen af strategierne samt for startkapital til nye projekter, hvilket indikeres af den høje gennemførelsesprocent i 2011;

33.  understreger, at samhørighedspolitik igennem lang tid har bevist sin merværdi som et nødvendigt investeringsværktøj til på effektiv vis at skabe vækst og beskæftigelse ved nøje at tage højde for regionernes investeringsbehov og derved ikke alene bidrage til en reduktion af ulighederne mellem dem, men også til den økonomiske genopretning og til udviklingen af Unionen som helhed; mener desuden, at strukturfondene er et afgørende instrument – i betragtning af såvel deres økonomiske størrelse som de opstillede mål – til at fremskynde EU's økonomiske genopretning og realisere målsætningerne for bæredygtig vækst og beskæftigelse, der er fastsat i Europa 2020-strategien; glæder sig derfor over Kommissionens initiativ til reprogrammering, hvor det er muligt, af 82 mia. EUR i ikke-anvendte strukturmidler i nogle medlemsstater til fordel for SMV'er og ungdomsbeskæftigelse i overensstemmelse med Parlamentets prioriteringer for 2013; bemærker, at en EU-finansiering på 7,3 mia. EUR ifølge Kommissionen i denne sammenhæng er blevet målrettet til fremskyndet omdeling eller omfordeling; anmoder om at blive holdt behørigt underrettet om gennemførelsen af dette initiativ på nationalt plan, dets forventede indvirkning på vækst og beskæftigelse og dets mulige indvirkning på 2013-budgettet;

34.  er alvorligt bekymret over betalingssituationen vedrørende samhørighedsprojekter under dette udgiftsområde, og bemærker, at to tredjedele af det samlede niveau af UF ved udgangen af 2011 (dvs. 135,8 mia. EUR) afspejler ubetalte projekter under samhørighedspolitikken; minder om, at Kommissionen ved udgangen af 2011 ikke kunne betale godtgørelser for ca. 11 mia. EUR i legitime betalingsanmodninger, som projekternes støttemodtagere havde indsendt som følge af, at der ikke var afsat tilstrækkelige betalingsbevillinger i budgettet, noterer sig, at denne situation har ført til et betydeligt efterslæb i betalingerne, hvilket skal tackles ved at stille tilstrækkelige betalingsbevillinger til rådighed i 2012; påpeger kraftigt, at det ikke vil acceptere, at denne situation gentager sig i 2013;

35.  minder i denne forbindelse om, at 2013 er det sidste år i den nuværende FFR, hvor gennemførelsen af samfinansierede projekter er i fuld gang og forventes at accelerere yderligere, samt at hovedparten af betalingsanmodningerne forventes at nå Kommissionen i anden halvdel af året; opfordrer Rådet og Kommissionen til omgående sammen med Parlamentet at analysere og vurdere de pågældende tal og krav for at undgå, at gennemførelsen for 2013 sættes over styr; påpeger, at manglende betalingsbevillinger kan bringe programmer, der p.t. er velfungerende, i fare; fremhæver desuden, at 2013 vil være et år, hvor betalingsanmodninger fra 12 medlemsstater som følge af udløbet af N+3-reglen skal forelægges for to årlige forpligtelsestrancher (2010 og 2011 i henhold til henholdsvis N+3- og N+2-reglen); anser derfor den foreslåede forhøjelse af betalingsbevillingerne med 11,7 % (til 48 975 mio. EUR) i forhold til sidste år for et minimum, idet den, som det påpeges af Kommissionen, udelukkende vedrører 2013, og forventer, at betalingsbehov fra tidligere år vil blive dækket;

36.  anser denne forhøjelse i betalingerne for blot at være et første skridt til at dække de faktiske behov for igangværende projekter og gentager sin bekymring med hensyn til en eventuel mangel på midler inden for samhørighedspolitikken; opfordrer Rådet og Kommissionen til nøje at evaluere de reelle behov med hensyn til betalinger for 2013 under udgiftsområde 1b, og til ikke at foretage nedskæringer, der er urealistiske, eller træffe beslutninger, der er i strid med de prognoser, som medlemsstaterne selv har udarbejdet, og som er anvendt som grundlag for Kommissionens budgetforslag; vil derfor modsætte sig en eventuel nedskæring i niveauet for betalingerne i forhold til forslaget, der indgår i BF 2013;

37.  opfordrer desuden Kommissionen og Rådet, hvis betalingsbevillingerne viser sig at være utilstrækkelige til at dække reelle behov i løbet af dette år, til rettidigt at forelægge og vedtage et ændringsbudget, og dermed opfylde det gensidige tilsagn, der blev givet i den interinstitutionelle erklæring fra december 2011;

Udgiftsområde 2

38.  bemærker, at budgetforslaget for 2013 indeholder forslag om at forhøje FB med 0,6 % (til 60 307 mio. EUR) og BB med 1,6 % (til 57 964 mio. EUR) i forhold til 2012-budgettet; understreger, at disse niveauer fortsat ligger under den forhøjelse, som Kommissionen har foreslået for budgettet som helhed; konstaterer, at disse stigninger delvis skyldes den løbende indfasning af direkte betalinger til nye medlemsstater og yderligere behov for projekter til udvikling af landdistrikter; understreger, at de foreslåede midler til markedsinterventioner for 2013 er 419 mio. EUR lavere end i 2012-budgettet;

39.  bemærker, at den planlagte margen på 809 mio. EUR til underloftet for markedsrelaterede udgifter og direkte støtte under udgiftsområde 2 udgør en betydelig forhøjelse sammenlignet med 2012, hvilket ifølge Kommissionen hovedsagelig er resultatet af en engangsvirkning efter sukkeromstruktureringsfondens afvikling; udtrykker tilfredshed med, at denne margen betyder, at mekanismen for finansiel disciplin ikke vil blive anvendt i 2013; understreger, at det er nødvendigt med en tilstrækkelig margen under dette udgiftsområde for at afhjælpe eventuelle kriser inden for landbrugssektoren, såsom f.eks. de senere års EHEC-krise;

40.  understreger, at 2013 er det sidste år i den nuværende programperiode, og at der følgelig bør sikres et passende niveau for betalingsbevillinger under udgiftsområde 2 med henblik på at dække særlige behov i forbindelse med de igangværende projekter til fordel for udvikling af landdistrikter og Life +;

41.  påpeger, at udgiftsområde 2 medvirker til at virkeliggøre EU 2020-strategiens mål om bæredygtig vækst og beskæftigelse, navnlig gennem sine programmer for landdistriktsudvikling; understreger behovet for at støtte SMV’er i landområderne som den vigtigste kilde til beskæftigelse med særlig fokus på de unge; glæder sig i denne forbindelse over den foreslåede forhøjelse af FB med 1,3 % (til 14 808 mio. EUR) til udvikling af landdistrikter;

42.  bemærker, at bevillingerne til udgiftsområde 2 er lavere end de anslåede behov, fordi de formålsbestemte indtægter til EGFL skønnes at være højere i 2013 (1 332,8 mio. EUR) end i 2012 (1 010 mio. EUR); konstaterer, at denne forskel skyldes restsaldoen i den midlertidige sukkeromstruktureringsfond (647,8 mio. EUR), mens formålsbestemte indtægter fra beslutninger om regnskabsafslutning forventes at blive lavere end i 2012 (400 mio. EUR i 2013-budgetforslaget mod 600 mio. EUR i 2012-budgettet); minder om, at en justering af de nuværende overslag på grundlag af de faktiske behov vil ske i efteråret gennem en ændringsskrivelse vedrørende landbruget;

43.  minder om, at prisudsvingene i denne sektor er et stort problem og støtter foranstaltninger til bekæmpelse af spekulation i landbrugsråvarer; opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til nøje at overvåge udviklingen på landbrugsmarkederne; minder i den forbindelse Kommissionen om Parlamentets opfordring - som til dato ikke er blevet fulgt op - til at oprette et observatorium for priser og avancer for at opnå bedre prissammenlignelighed og større gennemsigtighed i fastsættelsen af fødevarepriser;

44.  bemærker, at den foreslåede stigning i direkte støtte hovedsagelig skyldes den igangværende indfasning af direkte betalinger i EU-12, der medfører et yderligere budgetbehov på 860 mio. EUR i 2013, samtidig med at udgifterne til markedsinterventioner forventes at falde som følge af højere formålsbestemte indtægter og den fordelagtige markedssituation for de fleste sektorer;

45.  bemærker, at de beløb, der er afsat til visse budgetposter, herunder skolemælksprogrammet, er blevet skåret betydeligt ned, og anmoder Kommissionen om at give Parlamentet en begrundelse for dette;

46.  understreger, at europæiske politikker og EU-budgettet er nøgleelementer i opnåelsen af Europa 2020-målene; mener i denne forbindelse, at klimaindsats og miljømål har en tværgående karakter og skal omsættes i konkrete foranstaltninger, der skal gennemføres under de forskellige EU-programmer og politikker for at kunne yde et væsentligt bidrag til bæredygtig vækst og effektivt håndtere de største udfordringer, såsom ressourcemangel og klimaændringer;

47.  bemærker den foreslåede mindre forhøjelse af FB - med 3,3 % til 366,6 mio. EUR - til Life +, men beklager, at bevillingen er 10,55 mio. EUR under den finansielle programmering fra januar 2012; vil i denne forbindelse undersøge alle bestemmelser som fastsat i stk. 37 i IIA af 17. maj 2006;

48.  glæder sig over de beløb, der er foreslået af Kommissionen til programmet for gratis uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede; opfordrer Rådet til at overholde den fælles beslutning, der blev taget i slutningen af 2011, om at fastholde finansieringen af programmet i 2012 og 2013;

49.  beklager den fortsatte støtte til tobaksproduktionen i EU, der er i modstrid med målsætningerne for Unionens politik på sundhedsområdet;

50.  finder det vigtigt at opretholde den finansielle støtte til den fælles fiskeripolitik (FFP) i lyset af den kommende reform heraf; understreger især behovet for at støtte små og mellemstore virksomheder inden for fiskerisektoren og fremme de unges jobmuligheder inden for denne sektor, samtidig med at den bæredygtige karakter af fiskeripolitikken sikres, ligesom behovet for at fremme foranstaltninger, der sikrer sektorens sociale, økonomiske og miljømæssige levedygtighed; glæder sig i denne forbindelse over den foreslåede forhøjelse af Den Europæiske Fiskerifond med henholdsvis 2,2 % (til 687,2 mio. EUR) i FB og 7,3 % (til 523,5 mio. EUR) i BB sammenlignet med 2012-budgettet; beklager imidlertid den foreslåede nedskæring inden for styring af FFP, bevaring, forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcer samt overvågning og håndhævelse af FFP;

Udgiftsområde 3a

51.  bemærker, at den samlede stigning i midlerne, der foreslås i budgetforslaget for 2013 - 1 392,2 og 928,3 mio. EUR i henholdsvis forpligtelser og betalinger - i forhold til 2012-budgettet til aktioner under dette udgiftsområde er på 1,8 % (24,42 mio. EUR) i FB og 11,1 % i BB; mener, at dette er i overensstemmelse med EU's voksende ambitioner på området for frihed, sikkerhed og retfærdighed;

52.  understreger behovet for at styrke bevillingerne til internetsikkerhed i it-sektoren, på grund af de enorme skader, øget kriminel aktivitet på dette område forårsager for medlemsstaternes økonomier; fastholder, at det kræver tilstrækkelig finansiering at sætte gang i bekæmpelsen af internetkriminalitet på EU-plan gennem det kommende europæiske center for bekæmpelse af internetkriminalitet, og beklager derfor de nedskæringer, Kommissionen foreslår for Europols vedkommende, da de opgaver, som Kommissionen har pålagt centret, ikke kan udføres med Europols nuværende menneskelige og finansielle ressourcer; bemærker, at der i strid med den finansielle programmering foreslås en reduktion på 64,4 mio. EUR i bevillingerne til programmet for forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet i forhold til 2012-budgettet, selv om programmet blev udtænkt til også at skulle omfatte it-kriminalitet og ulovlig brug af internettet;

53.  opfordrer til fortsat støtte til Frontex, såvel som til de forskellige nyligt oprettede agenturer under dette udgiftsområde (især Det Europæiske Asylstøttekontor og Agenturet for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer); noterer sig en nedskæring på 8,9 % (-7,3 mio. EUR) i bidraget til Den Europæiske Politienhed (Europol) i forhold til 2012-budgettet og forventer, at Kommissionen fremlægger yderligere oplysninger om denne foreslåede nedskæring;

54.  bemærker, at reduktionen på 30 mio. EUR til VIS-programmet og afslutningen af Eurodac (-0,5 mio. EUR) vil blive kompenseret ved overdragelse af disse opgaver og de tilsvarende budgetbevillinger til det nye Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer;

55.  noterer sig den betydelige forhøjelse af forpligtelser og det forholdsvist lave niveau af betalinger til SIS II; påpeger, at SIS II ifølge den overordnede tidsplan skal være færdigudviklet og overflytningen afsluttet i 2013, hvorefter it-agenturet overtager forvaltningen af systemet; gør derfor indsigelse mod den betydelige budgetstigning, der ligger langt over den oprindelige budgetplanlægning, på et så sent tidspunkt, og lige før SIS II skal tages i drift; anbefaler, at en betydelig andel af budgettet til SIS II fastholdes i reserven, indtil der foreligger dokumentation for operationelle fremskridt og overholdelse af den finansielle planlægning;

56.  glæder sig over den forhøjelse med 9,8 mio. EUR i forhold til 2012-budgettet, som Kommissionen har foreslået for Den Europæiske Flygtningefond, og som er i overensstemmelse med linjen fra tidligere år og den igangværende gennemførelse af et fælles europæisk asylsystem; noterer sig stigningen på 19 % i budgettildeling til Fonden for de Ydre Grænser til 415,5 mio. EUR, hvilket kun udgør halvdelen af beløbet i den finansielle programmering; minder om, at det har fremsat en kraftig opfordring til en hensigtsmæssig og afbalanceret håndtering af disse udfordringer med henblik på at styre den lovlige indvandring og bremse den ulovlige indvandring;

57.  understreger, at foranstaltninger til bekæmpelse af kønsrelateret vold skal finansieres i tilstrækkeligt omfang; fremhæver den vigtige rolle, som programmet til forebyggelse og bekæmpelse af enhver form for vold (Daphne) har spillet for udryddelsen af vold mod kvinder og piger inden for EU, og understreger betydningen af at øge midlerne til finansiering af programmet i 2013;

Udgiftsområde 3b

58.  minder om, at udgiftsområde 3b, selv om det er det mindste udgiftsområde under FFR, for så vidt angår bevillinger, dækker spørgsmål af afgørende betydning for EU's borgere såsom ungdoms-, uddannelses- og kulturprogrammer, folkesundhed, forbrugerbeskyttelse, civilbeskyttelsesinstrumentet og kommunikationspolitik; beklager derfor, at de samlede bevillinger under dette udgiftsområde igen i 2013 nedskæres med 1,2 % i FB (26,08 mio. EUR) og med 0,4 % i BB i forhold til 2012-budgettet, eksklusive Solidaritetsfonden;

59.  glæder sig på baggrund af den solide gennemførelse i de foregående år over forhøjelse af bevillingerne for 2013 til programmet Aktive unge (til 140,45 mio. EUR), hvilket udgør en stigning på 0,8 mio. EUR i forhold til 2012-budgettet og 16,5 mio. EUR i forhold til den finansielle programmering;

60.  påskønner stigningen i forpligtelser i forhold til 2012-budgettet til Kulturprogrammet (+1,4 %), Media 2007 (+1,1 %) og Unionens indsats på sundhedsområdet (+3,1 %), men beklager nedskæringerne i bevillingerne i forhold til 2012-budgettet for programmet Europa for borgerne - navnlig i borgernes Europaår - samt for Unionens indsats på området for forbrugerpolitik og Media Mundus;

61.  beklager det formindskede omfang af forpligtelser til kommunikationsaktiviteter i forhold til 2012-budgettet på et tidspunkt, hvor kløften mellem EU og borgerne fremstår klarere end nogensinde før, hvilket fremgår af den stadigt faldende deltagelse ved valget til Europa-Parlamentet; er overbevist om behovet for en styrket kommunikationsindsats og rimelige bevillinger til at sikre EU-institutionernes synlighed og demonstrere deres bidrag til at overvinde den økonomiske og finansielle krise;

62.  understreger, at der igen i år er en meget begrænset disponibel margen (25,6 mio. EUR) i dette udgiftsområde, hvilket ikke giver meget råderum i tilfælde at, at der bliver behov for nye tiltag eller afgørelser om finansieringsprioriteter af direkte relevans for borgerne;

Udgiftsområde 4

63.  bemærker, at forpligtelses- og betalingsbevillingerne i budgetforslaget for 2013 er steget med 0,7 % og 5,1 % i forhold til 2012-budgettet til henholdsvis 9 467,2 mio. EUR og 7 311,6 mio. EUR; påpeger, at disse forøgelser fortsat ligger under det, Kommissionen foreslog for budgettet som helhed;

64.  erindrer om behovet for en nærmere koordineret og sammenhængende indsats i forbindelse med finansieringen af EU's og medlemsstaterne indsats udadtil med henblik på at undgå overlapninger af knappe ressourcer; understreger behovet for at fremme samarbejdet om og synkroniseringen af aktioner med andre internationale, lokale og regionale donorer for at optimere midlernes anvendelse og skabe synergi; mener at det i tider med økonomisk modgang også er vigtigt at øge fleksibiliteten i forbindelse med instrumenternes programmering og gennemførelse og supplere de knappe ressourcer med instrumenter, der har en løftestangseffekt, som kan muliggøre brug og genbrug af investerede og fremskaffede midler;

65.  bemærker den betydelige stigning på 272,3 mio. EUR i den foreslåede margen for udgiftsområde 4 i forhold til den finansielle programmering for 2013 (fra 119,6 mio. EUR til 391,9 mio. EUR), hvilket afspejler nettoeffekten af stigningen i forpligtelser til ENPI (forstærket med 51,7 mio. EUR), ICI og ICI + (overstiger den finansielle programmering med 0,3 mio. EUR) og den aftagende vækst i forpligtelserne til garantifonden (-104,5 mio. EUR), instrumentet til førtiltrædelsesbistand (-99,3 mio. EUR), makrofinansiel bistand (-37,4 mio. EUR), instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (-28,6 mio. EUR) og stabilitetsinstrumentet (-41,4 mio. EUR), opfordrer Kommissionen til at give en tilstrækkelig forklaring på, hvorfor det har været nødvendigt med en så betydelig nedtrapning af nogle programmer i forhold til den finansielle programmering; understreger, at princippet om nedtrapning af programmer, hvor bevillingerne ikke udnyttes fuldt ud, vil være velkomment, hvis det giver rationaliseringsgevinster, men at bevillingerne ikke bør nedskæres over en bred kam; advarer om, at brugen af en kunstigt høj margen som forhandlingsredskab i budgetproceduren ikke kan betragtes som en forsvarlig budgetpraksis;

66.  beklager navnlig den igangværende nedskæring af bevillinger inden for udviklingssamarbejde; spekulerer på, hvordan dette er foreneligt med EU's internationale forpligtelser til at allokere 0,7 % af BNP til årtusindudviklingsmålene i 2015; beklager den omstændighed, at det samlede antal forpligtelser under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI), som foreslået i budgetforslaget for 2013 udgør en stigning på mindre end den anslåede inflationsrate, og at det foreslåede samlede betalingsniveau for instrumentet er lavere end for 2012; opfordrer Kommissionen til at sikre en mere sammenhængende, realistisk og bedre planlagt tilgang til finansieringen af DCI;

67.  noterer sig forslaget om at forøge tildelingerne under det europæiske naboskabsinstrument til dækning af behovene i lande, der står over for større politiske og økonomiske forandringer; udtrykker tilfredshed med fokuseringen på det østlige partnerskab og bekræfter sin støtte til de lande, der udgør den sydlige del heraf, idet de står over for udfordringer af historiske proportioner i kølvandet på det arabiske forår; mener, at Kommissionens rapportering om anvendelsen af »mere for mere-princippet« er utilstrækkelig, og opfordrer den til at udvikle klare kriterier for, hvordan det skal gennemføres;

68.  mener, at det stadig er nødvendigt at yde en tilstrækkelig finansiel bistand fra EU til Den Palæstinensiske Myndighed og UNRWA for at sikre en hensigtsmæssig og omfattende reaktion på den politiske og humanitære situation i Mellemøsten og fredsprocessen; fremhæver den særlig svære situation, som UNRWA's står over for i øjeblikket, navnlig efter hændelserne i Syrien; bemærker, at nettoeffekten af stigningen i forpligtelserne til ENPI hovedsageligt skyldes, at støtten til det besatte palæstinensiske område opretholdes på niveau med budgetforslaget for 2012;

69.  understreger, at EU's årlige bidrag til den Palæstinensiske Myndighed, UNRWA og fredsprocessen i Mellemøsten takket være Parlamentets stærke engagement i løbet af de seneste år har udgjort 300 mio. EUR; minder om, at budgetmyndigheden i løbet af budgetforliget enedes om en tildeling på 200 mio. EUR for 2012, betinget af en yderligere forhøjelse på 100 mio. EUR for regnskabsåret 2011 fra de uudnyttede bevillinger; opfordrer til en finansieringsforpligtelse, der afspejler de reelle behov fra regnskabsårets start, så man sikrer, at EU effektivt kan støtte bæredygtig fredsopbygning; kræver, at der indføres en streng finansiel kontrol, og at Parlamentet modtager en detaljeret oversigt over og vurdering af udgifterne;

70.  erkender, at IPA-tildelingerne med Kroatiens tiltrædelse af EU bliver reduceret med 67,6 mio. EUR; er imidlertid bekymret over, at Kommissionen foreslår en større reduktion i støtten til institutionel kapacitetsopbygning i kandidatlandene end forventet med en nedskæring af IPA-bevillingerne til Kroatien (-29,14 mio. EUR i alt i forhold til 2012), mens den tilsvarende post for potentielle kandidatlande forstærkes (+10,5 mio. EUR i forhold til 2012); minder om, at institutionel kapacitet er af allerstørste betydning for en fornuftig anvendelse af EU-midlerne og er lige vigtig for kandidatlande og potentielle kandidatlande; glæder sig over den foreslåede stigning i FB til IPA til udvikling af landdistrikterne på 10,2 % i forhold til 2012-budgettet;

71.  gentager, at forpligtelsesbevillinger især i tider med økonomiske stramninger bør planlægges omhyggeligt for hver enkelt FUSP-budgetpost for at sikre, at EU-midlerne kanaliseres direkte til de foranstaltninger, hvor der er størst behov for dem, under størst mulig hensyntagen til den fleksibilitet og uforudsigelighed, der er forbundet med FUSP-operationer; glæder sig i denne forbindelse over kravene om større synergier, bl.a. gennem samling, deling og integration af kapaciteter samt gennem forbedret udarbejdelse, planlægning og udførelse af missioner og operationer; glæder sig over indsatsen for at skabe en gennemsigtig og fuldstændig oversigt over alle FUSP-missioner; vil omhyggeligt analysere forhøjelsen på 9,2 % i FB til FUSP i 2013;

72.  erkender behovet for at reagere på de tværregionale udfordringer, der udgøres af organiseret kriminalitet, menneskehandel, behovet for beskyttelse af kritiske infrastrukturer og trusler mod folkesundheden samt bekæmpelsen af terrorisme; opfordrer dog Kommissionen til at dokumentere, hvorfor det er nødvendigt med en stigning på 50 % til disse foranstaltninger i 2013;

Udgiftsområde 5

73.  bemærker, at de samlede administrative udgifter til alle institutioner anslås til 8 544,4 mio. EUR, hvilket svarer til en stigning på 3,2 % i forhold til 2012 og efterlader en margen på 636,6 mio. EUR, herunder til yderligere udgifter i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse;

74.  anerkender, at de fleste institutioner, herunder Europa-Parlamentet, har gjort en indsats for at begrænse deres administrative budgetter til en stigning under den forventede inflationsrate med undtagelse af udgifterne til udvidelsen med Kroatien; understreger i den forbindelse behovet for langsigtet rationalisering af de administrative ressourcer og insisterer på behovet for at styrke det interinstitutionelle samarbejde på områder som menneskelige ressourcer, oversættelse, tolkning, bygninger og informationsteknologi;

75.  understreger, at stigningen på 3,2 % i forhold til 2012 primært skyldes lovbestemte eller kontraktlige forpligtelser såsom pensioner eller tilpasninger af vederlag; bemærker imidlertid, at Kommissionen har overholdt og endda er gået videre end sit tilsagn om at holde den nominelle stigning i sine administrative bevillinger i udgiftsområde 5 under inflationsprognosen på 1,9 % i forhold til 2012, som fremgår af skrivelse af 23. januar 2012 fra kommissæren for finansiel programmering og budget;

76.  forstår, at dette er blevet opnået gennem en reduktion i antallet af stillinger i Kommissionens stillingsfortegnelser med mere end 1 % allerede i 2013, navnlig inden for administrativ støtte, budgetforvaltning og bekæmpelse af svig, samt gennem yderligere nedskæringer i andre poster til administrative udgifter; kræver en nærmere redegørelse for, hvorfor det er nødvendigt at foretage en sådan reduktion af medarbejderstaben og dermed fastholde de administrative udgifter i faste priser, når Kommissionen formåede at fastholde sine administrative udgifter i nominelle termer i 2012 uden at ty til nedskæringer i antallet af ansatte;

77.  glæder sig over denne indsats i retning af en budgetmæssig konsolidering af de administrative udgifter i en tid med økonomiske og budgetmæssige begrænsninger på nationalt plan; anerkender behovet for, at alle EU-institutioner tager del i indsatsen i forbindelse med denne konsolidering; er imidlertid bekymret over de negative konsekvenser, sådanne foranstaltninger kan have for den hurtige, fortløbende og effektive gennemførelse af EU's aktioner og programmer ved hjælp af moderne administration, der navnlig er baseret på behovet for at belønne resultater og kvaliteten af den ydede service, under hensyntagen til den geografiske balance, navnlig på et tidspunkt, hvor EU's kompetencer fortsat udvides og nye medlemsstater tilslutter sig Unionen; glæder sig over de oplysninger, der gives om områder, hvor der er ansat yderligere personale, såsom europæiske økonomiske styring, det indre marked og sikkerhed og retfærdighed, men anmoder om tilsvarende oplysninger for de politikområder og stillingstyper, hvor der er sket personalenedskæringer i forhold til 2012;

78.  gentager på denne baggrund, at enhver personalenedskæring bør være baseret på en forudgående konsekvensanalyse og blandt andet tage fuldt hensyn til EU's juridiske forpligtelser, EU's prioriteter og institutionernes nye beføjelser og udvidede opgaver, som følger af traktaterne; understreger, at en sådan analyse også nøje bør kortlægge indvirkningerne på de forskellige generaldirektorater og tjenester under hensyntagen til bl.a. deres størrelse og arbejdsbyrde samt på de forskellige berørte stillingstyper i Kommissionens årlige screening af de menneskelige ressourcer (politisk beslutningsproces, programforvaltning, administrativ bistand, budgetforvaltning og bekæmpelse af svig, sprogtjenester osv.);

79.  understreger, at mange af EU's indsatsområder bør sikres tilstrækkeligt personale af hensyn til programmernes gennemførelse, nye prioriteter og andre udviklinger; vil derfor nøje kontrollere den generelle udvikling i personaleniveauet i de forskellige generaldirektorater og tjenester bl.a. i lyset af de prioriteter, der redegøres for i denne betænkning; anmoder Kommissionen om at forelægge mere detaljerede oplysninger i denne henseende og desuden fortsætte med en lignende detaljeret vurdering af virkningerne af den foreslåede generelle personalenedskæring, der også tager hensyn til eventuelle yderligere reduktioner af Kommissionens personale på længere sigt, og rapportere tilbage til Parlamentet; understreger, at dette må være en forudsætning for, at budgetmyndigheden på baggrund af resultatet vil overveje at acceptere en personalereduktion på 1 % for 2013;

80.  er af den holdning, at der fortsat er uafklarede spørgsmål vedrørende det høje antal højtlønnede ledelsesstillinger på øverste niveau blandt personalet i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil; anmoder derfor EU-Udenrigstjenesten om yderligere information, navnlig vedrørende den betydelige stigning (+9,2 %) i stillinger i lønklasse AD 14, der er foreslået i budgetforslaget; anmoder ligeledes om yderligere information vedrørende den store stigning i forslåede bevillinger til sikkerhed og overvågning af bygninger (+57,2 %);

81.  er overbevist om, at forebyggelse og mægling er nogle af de mest omkostningseffektive måder at håndtere konflikter på, da de dermed forhindres i at eskalere til vold; bifalder derfor forslaget om at indføre en budgetpost på et beløb af 500 000 EUR til konfliktforebyggelses- og mæglingstjenesten i EU-Udenrigstjenestens budget efter den vellykkede gennemførelse ved årets slutning af en forberedende erstatning foreslået af Europa-Parlamentet;

82.  er af den opfattelse, at Europaskolerne bør have tilstrækkelige midler, således at de kan tage hensyn til de specifikke forhold og behov, der gøre sig gældende for børn af ansatte ved EU-institutionerne; bemærker, at den samlede foreslåede tildeling på 180,7 mio. EUR svarer til en stigning på 6,8 % i forhold til 2012 og overstiger beløbene i den finansielle programmering; har ikke desto mindre til hensigt nøje at gennemgå alle Europaskolernes budgetposter og under budgetbehandlingen foretage alle de ændringer, det måtte finde passende i denne forbindelse;

Pilotprojekter - forberedende foranstaltninger

83.  understreger betydningen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som centrale redskaber til formulering af politiske prioriteringer og til at bane vej for nye langsigtede initiativer på både regionalt plan og EU-plan, der kan udvikle sig til EU-aktiviteter og -programmer, der forbedrer livet for EU-borgerne; har til hensigt at fortsætte med at udpege en afbalanceret pakke af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger på baggrund af Kommissionens vurdering og anbefalinger samt en grundig afvejning af, hvorvidt resultaterne er bæredygtige og holdbare;

84.  ønsker i henhold til bilag II, del D, i IIA af 17. maj 2006 at forelægge Kommissionen en første foreløbig liste over potentielle pilotprojekter og forberedende foranstaltninger med henblik på 2013-budgettet; forventer, at Kommissionen gennemfører en velbegrundet analyse af Parlamentets vejledende forslag; understreger, at denne første foreløbige liste ikke erstatter den formelle indgivelse og vedtagelse af ændringer vedrørende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger under Parlamentets behandling af budgettet;

85.  minder om, at der i forbindelse med 2012-budgettet blev vedtaget i alt 70 pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der beløber sig til 105,45 mio. EUR i FB inden for alle udgiftsområder; påpeger, at hvis budgetmyndigheden vedtager pilotprojekter og forberedende foranstaltninger for 2013 på et tilsvarende niveau og med en lignende fordeling mellem udgiftsområderne, vil 54 % af margenen under udgiftsområde 1a, 27 % af margenen under udgiftsområde 3a og 37 % under udgiftsområde 3b allerede være opbrugt;

86.  noterer sig Kommissionens forslag til fire forberedende foranstaltninger og to pilotprojekter til et samlet beløb på EUR 15,5 mio. EUR i FB; har til hensigt nøje at analysere disse forslags målsætninger og indhold og kontrollere de anførte beløb;

Agenturer

87.  noterer sig, at der i alt er afsat 748 mio. EUR (dvs. 0,5 % af det samlede EU-budget) til decentrale EU-agenturer i budgetforslaget for 2013, hvilket giver en stigning i det samlede EU-bidrag (herunder formålsbestemte indtægter) i forhold til 2012-budgettet på 24 mio. EUR eller +3,2 %; er opmærksom på, at denne stigning hovedsagelig skyldes de otte agenturer, der er under indfasning, og behovet for at sikre tilstrækkelig finansiering til dem, samt de syv agenturer, hvis arbejdsområder er blevet udvidet, og som ikke må hindres i at varetage deres opgaver; bemærker, at EU's bidrag til agenturer er stærkt faldende nominelt set, dog med en stigning i bemandingen på 1,2 %; bemærker, at agenturerne nu har i alt 5 115 normerede stillinger, dvs. en stigning på 257 stillinger, primært i agenturer med nye opgaver eller i opstartsfasen;

88.  bemærker, at Kommissionen for første gang har reduceret budgetanmodningerne for næsten alle agenturer, som var på linje med den finansielle programmering generelt, herunder for de agenturer, hvis opgaver hører under Parlamentets prioriteringer, med et samlet beløb på ca. 44 mio. EUR; minder om, at der er behov for en omhyggelig analyse af metodologien og rationalet bag og de mulige konsekvenser af sådanne nedskæringer med hensyn til flere resolutioner, hvoraf den seneste er dechargen for 2010, hvori det understreges, at arbejdsgruppens nuværende gennemgang af agenturerne skal føre til en strukturmæssige forbedringer, for så vidt angår deres indvirkning og omkostningseffektivitet, herunder ved at identificere områder med dobbeltarbejde og overlapning blandt de eksisterende agenturer; fremhæver endnu en gang, at bevillingerne til EU's agenturer langtfra blot dækker administrative udgifter, men snarere bidrager til at gennemførelsen af Europa 2020-målene og EU's generelle mål og samtidig har til formål at medvirke til at opnå besparelser på nationalt plan, som besluttet af lovgivningsmyndigheden;

o
o   o

89.  anser følgende punkter for at være af særlig interesse med henblik på trepartsmødet den 9. juli 2012:

   et tilstrækkeligt niveau for betalinger til, at Det Europæiske Råds forpligtelse fra juni 2012 til at mobilisere EU-budgetmidler til hurtigtvirkende vækstforanstaltninger kan gennemføres uden opsættelse og inden for den nuværende FFR
   støtte til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse samt navnlig for SMV'er og unge, i budgettet for 2013
   et tilstrækkeligt niveau for betalingsbevillingerne til at dække de igangværende projekters de stigende behov, navnlig under udgiftsområde 1a, 1b og 2, ved afslutningen af programmeringsperioden
   problemet med uindfriede forpligtelser (UF)
   et ændringsbudget for 2012 med henblik på at dække tidligere og nuværende betalingsbehov og undgå at overføre betalinger fra 2012 til 2013, som det var tilfældet i år
   et tilstrækkeligt niveau af forpligtelsesbevillinger - mere Europa i krisetider
   et interinstitutionelt møde om betalinger
   finansiering af ITER i budgettet for 2013
   afvigelsen mellem finansiel programmering og budgetforslaget for 2013 for udgiftsområde 4's vedkommende;

90.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0077.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik