Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2043(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0216/2012

Внесени текстове :

A7-0216/2012

Разисквания :

PV 02/07/2012 - 23
CRE 02/07/2012 - 23

Гласувания :

PV 04/07/2012 - 7.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0290

Приети текстове
PDF 408kWORD 110k
Сряда, 4 юли 2012 г. - Страсбург
Стратегия за защита и хуманно отношение към животните
P7_TA(2012)0290A7-0216/2012

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2012 г. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012‐2015 г. (2012/2043(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 януари 2012 г. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012‐2015 г. (COM(2012)0006),

–  като взе предвид членове 7 и 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 октомври 2006 г. относно Плана за действие на Общността за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006‐2010 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2008 г. относно нова стратегия на Европейския съюз за здравето на животните (2007‐2013 г.)(2),

–  като взе предвид своята позиция от 6 май 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 май 2010 г. относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006‐2010 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно резистентността към антибиотици(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно селското стопанство в ЕС и международната търговия(6),

–  като взе предвид своята декларация от 15 март 2012 г. относно установяването на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане(7),

–  като взе предвид своята декларация от 13 октомври 2011 г. относно управлението на популацията на кучета в Европейския съюз(8),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 ноември 2010 г. относно хуманното отношение към кучета и котки,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2011 г., озаглавено „План за действие срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност“ (COM(2011)0748),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 ноември 2011 г. относно въздействието на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране (COM(2011)0700),

–  като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 2 декември 2010 г. относно хуманното отношение към животните по време на транспортиране(9),

–  като взе предвид научното становище на ЕОБХ от 13 декември 2011 г. относно насоките за оценка на риска за хуманно отношение към животните(10),

–  като взе предвид определението за хуманно отношение към животните на Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ)(11),

–  като взе предвид дванадесетте допълнителни принципа и критерия за добро хуманно отношение към животните, разработени по проекта „Welfare Quality“(12),

–  като взе предвид Решение 78/923/ЕИО на Съвета от 19 юни 1978 г. относно сключването на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели(13),

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на домашните любимци(14),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните(15),

–  като взе предвид Директива 1999/22/ЕО на Съвета от 29 март 1999 г. относно държането на диви животни в зоологически градини(16),

–  като взе предвид Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели(17),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 юли 2009 г., озаглавено „Включване на устойчивото развитие в политиките на ЕС: Преглед на стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие за 2009 г.“ (COM(2009)0400),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2009 г., озаглавено „Варианти за етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните и създаването на Европейска мрежа от референтни центрове за защита и хуманно отношение към животните“, COM(2009)0584;

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по петиции (A7-0216/2012),

A.  като има предвид, че високата степен на хуманно отношение към животните, която е част от устойчивото развитие, е важна за защитата на здравето на животните и за гарантирането на производителността, въпреки че води до допълнителни оперативни разходи, които не са разпределени пропорционално по хранителната верига;

Б.  като има предвид, че влошаването на състоянието на здравето на дивите животни, чийто брой нараства в повечето държави членки, може да доведе до по-голямо разпространение на заразни болести сред домашните животни и същевременно да има неблагоприятен ефект върху общественото здраве;

В.  като има предвид, че европейските и националните правила за хуманно отношение към животните поради своята сложност и различни тълкувания създават правна несигурност и могат да поставят производителите в определени държави членки в сериозно неизгодно конкурентно положение; като има предвид, че – що се отнася до прилагането на европейското законодателство – липсата на съответствие, нехармонизираните стандарти и отсъствието на ключови правни етапи нарушава конкуренцията и води до неравнопоставени условия на конкуренция;

Г.  като има предвид, че националните правила за хуманно отношение към животните не трябва да противоречат на принципите на единния европейски пазар;

Д.  като има предвид, че подходът за хуманно отношение към животните следва да се основава на солидни научни доказателства и на най-експертните научни познания, при отчитане на необходимостта от опростяване, ефективност на разходите, приложимост на стандартите, както и съответствие, по-специално, с политиката в областта на околната среда и общественото здраве;

Е.  като има предвид, че съвременните потребители основателно очакват на селскостопанските животни да бъдат признати същите потребности като тези на човешките същества: добра храна, добри условия на живот и подходящи медицински грижи;

Ж.  като има предвид, че стандартите за здравето на животните са от жизненоважно значение за управлението на животновъдството в Европа, което има все по-голямо въздействие върху равнището на конкурентоспособност на земеделските стопанства;

1.  Приветства широката стратегия на ЕС за хуманно отношение към животните за периода 2012‐2015 г.;

2.  Припомня, че член 13 от Договора за функционирането на ЕС е с общо приложение и като такъв е с еднаква важност с разпоредбите относно околната среда или защитата на потребителите, и има правен приоритет пред всички национални пазарни политики;

3.  Подчертава, че хуманното отношение към животните е сложен и многостранен проблем, който оказва въздействие върху международните и вътрешните политики и има значителни етични, научни, икономически, културни и политически измерения;

4.  Приветства намерението на Комисията да подходи към проблема със спазването на законодателството за хуманно отношение към животните като към приоритетен въпрос;

5.  Приветства факта, че стратегическият документ очертава политика, чрез която изборът на потребителите мобилизира потребителските пазари за продукти, произведени в съответствие с принципа за хуманно отношение към животните, и използва силите на общия пазар за целите на хуманното отношение към селскостопанските животни;

6.  Изразява съжаление относно факта, че някои действия от плана за действие за периода 2006‐2010 г. не можаха да бъдат изпълнени, и призовава Комисията да приведе целевите дати за новите действия в съответствие със законовите срокове;

7.  Изразява съжаление относно факта, че стратегията не е получила финансовата подкрепа, която Парламентът поиска в резолюцията си от 5 май 2010 г.; призовава Комисията да увеличи тази подкрепа, като реорганизира приоритетите и осигури по-добро и по-последователно включване на хуманното отношение към животните в други области на политиката на ЕС, например политиката за защита на потребителите, изследователските програми и Общата селскостопанска политика (ОСП), по целесъобразност;

8.  Приветства предложенията на Комисията за реформи и нейния ангажимент относно хуманното отношение към животните; подчертава значението на това да се окаже силна подкрепа за селскостопанските производители, които спазват стандартите и добрите практики за животновъдството и инвестират в по-добри селскостопански съоръжения; подчертава значението на подходящо финансиране за бъдещата ОСП, тъй като се нуждаем от бюджет, който отговаря на равнището на нашите амбиции;

9.  Подчертава, че днес селскостопанските производители са изправени пред многобройни предизвикателства като изменението на климата и трябва да изпълняват множество изисквания, само едно от които е хуманното отношение към животните; призовава в тази връзка Комисията да осигури съответна съгласуваност на политиките съгласно член 7 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС);

10.  Призовава държавите членки по-ефективно да използват възможностите за помощ, предлагани от европейските фондове за развитие на селските райони и от Седмата рамкова програма (2007–2013) на ГД „Научни изследвания“, за насърчаване на приложните изследвания и инвестиции в новаторски и модерни решения в областта на хуманното отношение към животните; призовава държавите членки и Комисията да увеличат инвестициите в научни изследвания и разработване на нови техники и технологии в областта на хуманното отношение към животните;

11.  Изразява съжаление, че стратегията не успява да използва възможностите, предлагани от политиките за устойчиво потребление и производство, екологосъобразни обществени поръчки и корпоративна социална отговорност, за насърчаване на високо ниво на стандартите за хуманно отношение към животните;

12.  Настоятелно призовава Комисията покаже по-голяма амбиция, като включи и определи като приоритет реципрочността на стандартите за хуманно отношение към животните в своята търговска политика и при договарянето на международни търговски споразумения, както и да насърчава хуманното отношение към животните в трети страни, като изисква еквивалентни стандарти за хуманно отношение към животните по отношение на внасяните животни и продукти;

13.  Призовава Комисията да извършва оценка и да докладва относно стандартите за хуманно отношение към животните, прилагани в трети страни, преди започване на преговори за търговски споразумения; изисква от Комисията да извърши без забавяне това за страните, с които в момента се водят търговски преговори;

14.  Призовава Комисията от този момент нататък да не представя на Европейския парламент споразумения за свободна търговия, които не гарантират, че за внасяните продукти се прилагат разпоредби за хуманно отношение към животните, еквивалентни на тези за европейските продукти;

15.  Приветства също така намерението на Комисията да разгледа как хуманното отношение към животните може да бъде по-добре интегрирано в рамките на Европейската политика за съседство;

16.  Призовава Комисията да настоява СТО бързо да включи нетърговски въпроси в Стратегията за световна търговия, така че да се избегне нарушаване на конкуренцията между държавите – членки на ЕС, които са задължени да спазват най-строгите в света стандарти за хуманно отношение към животните, и трети страни;

17.  Счита, че следва да е задължително да се информират потребителите дали вносен продукт или продукт, който съдържа вносен продукт, е произведен от животни, които са отглеждани при условия, различни от тези, изисквани от европейското законодателство за хуманно отношение към животните;

18.  Изразява съжаление, че стратегията не отразява значението на здравето на животните за благосъстоянието на животните и връзката между здравето на животните и общественото здраве; призовава Комисията да прилага принципа за „едно здраве“ към тази стратегия и да осигури ефективна координация със стратегията за здравето на животните, тъй като доброто животновъдство, наред с другите фактори, спомага да се предотврати разпространението на болести и на антимикробна резистентност;

19.  Припомня, че Парламентът в своята резолюция от 12 май 2011 г. относно резистентността към антибиотици подчертава необходимостта от получаването на пълна картина на действителното ползване понастоящем на антимикробни средства – къде, кога, как и върху какви животни, и счита, че Комисията без забавяне следва да събере, анализира и публикува тази информация;

20.  Отбелязва, че в ЕС спешна ваксинация и понякога превантивна ваксинация се разрешава, но че разпоредбите все още пречат на международните продажби на продукти от ваксинирани животни; отбелязва, че тези ограничения не взимат адекватно предвид напредъка в технологиите за ваксиниране и в диагностиката; изисква Европейската комисия да отмени, когато е възможно, мерките за ограничаване на търговията, които ненужно ограничават употребата на ваксини;

21.  Призовава Комисията да обърне съответно внимание на рисковете за здравето, свързани с дивите животни; счита, че значителен брой от новопоявяващите се инфекциозни заболявания са зоонотични (предават се между диви животни и птици, домашни животни и хора), и признава, че търговията с диви животни и птици, както и промяната на използването и управлението на земите могат да доведат до нови или променени допирни точки между хората, домашните животни и дивите животни и птици, които да благоприятстват предаването на заболявания; подчертава необходимостта от съгласуваност между политиките за здравето на животните, за хуманното отношение към тях и търговските политики;

22.  Призовава Комисията до 2015 г. да представи доклад относно състоянието на здравето на дивите животни и риска от кръстосано заразяване на домашни животни и хора;

23.  Призовава Комисията активно и непрекъснато да подобрява разпоредбите за хуманно отношение към животните в рамките на Регламент (ЕО) № 338/97(18) на Съвета за търговията с диви животински и растителни видове (изменен);

24.  Посочва, че популациите от кучета и котки в ЕС се оценяват на около сто милиона животни и че не съществува законодателство на ЕС относно хуманното отношение към домашните любимци;

25.  Призовава за добавянето към списъка с действия на доклад за бездомните животни, в който се препоръчват конкретни, етични и устойчиви решения за държавите членки и който включва оценка на координирана система за регистрация и електронна идентификация на домашни любимци;

26.  Подчертава, че задължителната идентификация на кучета и котки, в съчетание с ефективна и надеждна система за регистрация, гарантира възможност за проследяване и е от решаващо значение за успешното управление на здравето на животните и хуманното отношение към тях, и с това подпомага насърчаването на отговорното поведение на собствениците и опазването на общественото здраве;

27.  Призовава Европейския съюз и държавите членки да ратифицират Европейската конвенция за защита на домашните любимци и да транспонират нейните разпоредби в националните правни системи;

28.  Призовава държавите членки да приемат всеобхватни стратегии за управление на популациите от кучета, които да включват мерки като контрол на кучетата и закони против жестокото отношение, подкрепа за ветеринарните процедури, включително ваксиниране против бяс и стерилизация, които са необходими, за да се контролира броят на нежеланите кучета, както и да насърчават отговорното поведение на собствениците на домашни любимци, както се изисква в неговата декларация от 13 октомври 2011 г.;

29.  Настоятелно призовава Комисията в своето проучване през 2014 г. относно хуманното отношение към кучетата и котките, използвани за търговски цели, да препоръча конкретни решения за предотвратяване отглеждането на кучета и котки и търгуването с тях по начин, който може да застрашава тяхното благосъстояние;

Прилагането на първо място

30.  Споделя мнението на Комисията, че в настоящия момент все още съществуват недостатъци по отношение на спазването на правилата за хуманно отношение към животните, въпреки напредъка, постигнат в няколко области; припомня на Комисията, че макар и действащото законодателство за хуманно отношение към животните до голяма степен да е вече достатъчно, то не се прилага в желаната степен във всички държави членки; призовава Комисията и държавите членки да гарантират спазването на законодателството за хуманно отношение към животните във всички държави членки;

31.  Изразява съжаление, че седем години след пълното й прилагане Директива 1999/22/ЕО на Съвета относно държането на диви животни в зоологически градини все още не е изцяло приложена във всички държави членки; отново заявява, че условията и хуманното отношение към животните, държани в зоологически градини, са конкретно формулирани в тази директива и следва да се изпълняват;

32.  Приветства „Кодекса на предпочитани практики за зоологическите градини“ на Комисията и отправя искане към Комисията да включи в този кодекс насоки за най-добри практики относно подходящото отглеждане на диви видове животни в плен;

33.  Счита, че една област, която се нуждае от по-добро изпълнение, е областта на транспортирането на животни, което – независимо че се отнася до много ограничен период от живота на животните, се нуждае от подобрение в контекста на събраните от ЕОБХ научни данни, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2005(19) на Съвета;

34.  Подчертава, че цялото съществуващо законодателство за хуманно отношение към животните следва изцяло да се прилага и се спазва във всички държави членки на ЕС; счита обаче, че неспазването не следва да възпрепятства приемането на ново законодателство в области, в които е необходимо актуализиране на законодателството в светлината на нови научни данни, или в случаи, в които има празнини;

35.  Припомня, че съществуват неравновесия в хранителната верига, които поставят първичния производител в неизгодно положение, и че това положение ограничава възможностите за инвестиции, свързани с хуманното отношение към животните, на равнище земеделско стопанство;

36.  Изтъква разходите, понесени от производителите, и възможната загуба на конкурентоспособност в резултат на приемането на нови и изменящи се стандарти за хуманно отношение към животните; отбелязва, че често тези разходи не се отразяват в цената, получавана от селскостопанските производители;

37.  Приветства предложението потребителите да бъдат по-добре информирани за съществуващите разпоредби на ЕС за хуманно отношение към животните; призовава Комисията да включва по-ефективно селскостопанските производители в научноизследователски проекти и кампании; подчертава необходимостта от по-добро осведомяване на потребителите относно допълнителните разходи, свързани с по-хуманното отношение към животните, и от разпределяне на тези разходи по балансиран начин по цялата хранителна верига;

38.  Настоятелно приканва Комисията, при наличие на ясни научни данни, доказващи проблеми с хуманното отношение към животните и с транспортирането на животни, да адаптира или въведе нови политически инструменти за решаване на тези проблеми, при по-добро разпределение на разходите, свързани с хуманното отношение към животните, по цялата хранителна верига; счита, че тези инструменти могат да включват специално законодателство за отделните биологични видове, показатели за хуманно отношение към животните въз основа на резултатите, както и критерии, свързани със система за оценка на риска, каквито се прилагат в областта на безопасността на храните

39.  Подчертава необходимостта от въвеждането, в партньорство с всички заинтересовани страни, на обосновани „ключови правни етапи“ по време на преходния период на прилагането на бъдещото законодателство за хуманно отношение към животните;

40.  Призовава за създаването на нова система за цялостна ранна намеса за гарантиране на съответствие; подчертава, че държавите членки, които срещат затруднения да спазят срока, следва рано да бъдат идентифицирани на ранен етап посредством нова процедура, която изисква тясно сътрудничество с Комисията; предлага да се организират форуми за най-добри практики, за да се даде възможност на Комисията, държавите членки и съответните заинтересовани страни да обменят информация относно най-добрия начин за спазване на тези срокове, държавите членки да разработят план за прилагане, с етапи и цели, които водят до постигане на срока на етапи, и да се започне проучване за определяне на възможните начини, чрез които европейските органи могат да спомогнат за осигуряването на пълно спазване на законодателството за хуманно отношение към животните;

41.  Подчертава, че на Комисията и по-специално на Хранителната и ветеринарна служба (ХВС), при спазване на препоръките и правомощията във връзка с бюджета на ЕС, трябва да бъдат предоставени по-големи ресурси с цел адекватно контролиране на проверките за хуманно отношение към животните, извършвани от държавите членки, част от които следва да бъдат непредизвестени проверки, и за справяне с нарушенията; призовава държавите членки да гарантират, че са налице достатъчно инспектори по хуманно отношение към животните, които са подходящо обучени, и хармонизирана система за измерване на резултатите, за да се гарантира последователността на проверките във всички държави членки, и да разгледат възможността за възлагане на по-голяма отговорност и правомощия на организациите на производителите;

42.  Призовава държавите членки на ЕС да гарантират, че нарушенията на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните се санкционират ефективно и пропорционално и че всяка санкция е придружена от обширна информация и насоки от компетентните органи, както и подходящи коригиращи мерки;

43.  Припомня възражението на Европейския парламент срещу използването на частно наети помощник-инспектори в кланици за сектора на червеното месо; счита, че проверките на хигиената в този сектор трябва да се извършват от независими инспектори по месото;

44.  Отбелязва крайния срок март 2013 г., след който продажбата на нови козметични продукти, тествани върху животни, няма да бъде разрешена; подкрепя този срок и призовава Комисията да не го удължава;

45.  Припомня задължението на Комисията, при основания за загриженост, да предприема проверка на националните инспекции с цел проверка на спазването на Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели;

46.  Призовава Комисията да продължи да насърчава научните изследвания в областта на методите на изпитване, изискващи по-малко изпитвания с животни, и да насърчава прилагането на такива методи винаги когато е възможно; в тази връзка призовава Комисията да признае и използва разширеното изпитване съгласно „REACH“;

47.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че в програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“ ще бъдат предвидени подходящи възможности за изследвания в областта на запазването на биологичното разнообразие, търговията с диви животински и растителни видове, разработването и утвърждаването на алтернативни методи без използването на животни и въздействието на нововъзникващите технологии;

48.  Призовава Комисията да включи изискванията за хуманно отношение към животните като цел на бъдещата седма програма за действие за околната среда, като в частност гарантира включването на стратегии и действия, целящи да ограничат използването на животни при научни изследвания

49.  Посочва загрижеността сред европейските граждани, изразена в техните петиции до Парламента, относно злоупотребата с дерогацията за клане без зашеметяване в ЕС; изразява особена загриженост, че с настоящата дерогация за клане без зашеметяване се злоупотребява в голяма степен в някои държави членки, което е в ущърб на хуманното отношение към животните, на селскостопанските производители и на потребителите; настоятелно призовава Комисията да ускори своята оценка на етикетиране на месо от животни, заклани без зашеметяване, и да представи своя доклад преди 2013 г., в съответствие с поетия от нея ангажимент да предприеме тази оценка през 2011 г.; подчертава, че въпросът за неинформирането на потребителите дали месото, което купуват, е от животни, заклани без зашеметяване, или не, е проблем от голям обществен интерес както заради прозрачността, така и заради страданието на животните; въпреки това подчертава, че етикетирането не е алтернатива на правилното прилагане на законодателството, тъй като то единствено може да насочва потребителите, в случай че предоставената информация е проверена и правилна;

50.  Подчертава необходимостта от установяването на по-ефективни мерки за защита на животните, предназначени за клане, които се изнасят от ЕС за трети държави;

51.  Счита, че законодателството на ЕС за хуманно отношение към животните следва да се придружава от практически осъществими и хармонизирани насоки, за да се гарантира еднакво прилагане и изпълнение на законодателството, обхващащо, например, въпроси като годност за транспортиране и предоставяне на вода преди и по време на транспортиране, на местата за почивка и на местоназначението;

52.  Признава, че недостатъците в прилагането често се дължат на правни разпоредби, които не могат да бъдат приложени на практика;

53.  Подчертава, че европейските граждани редовно внасят петиции до Парламента относно неуспеха на държавите членки да прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 882/2004;

54.  Припомня на Комисията и държавите членки техните задължения, определени в Регламент (ЕО) № 882/2004, да предоставят сравнима информация относно хуманното отношение към животните; призовава Комисията да предприема ефективни действия в случай на неизпълнение;

55.  Призовава всички големи европейски търговци на дребно да се ангажират чрез приемане на обща публична декларация да продават единствено продукти, които спазват стандартите, посочени в законодателството на ЕС за хуманно отношение към животните, или по-високи стандарти;

Комуникация и обучение

56.  Подчертава значението на това информацията и обучението да се адаптират и да се предоставят на регионално и местно равнище, например чрез регионални семинари и използване на съвременни технологии, както и на това информацията относно новото законодателство и научните постижения да достигне до всички лица, занимаващи се с животни; припомня ролята, която една координирана мрежа на ЕС от центрове за хуманно отношение към животните би могла да има в това отношение;

57.  Счита, че Европейската мрежа от референтни центрове трябва да предоставя подходяща, висококачествена, професионална и съгласувана подкрепа на държавите членки и другите заинтересовани страни относно най-добрите практики във връзка с хуманното отношение към животните;

58.  Призовава Комисията да популяризира съществуващите насоки за хуманно отношение към животните и други доброволни инициативи, чрез разработване на уеб портал, чрез който такива документи, след като бъдат утвърдени, могат да се събират и разпространяват;

59.  Призовава държавите членки по-добре да използват разпоредбите за трансграничен трансфер на знания относно хуманното отношение към животните, системите за отглеждане на животни и контрола на болестите в контекста на финансираните от ЕС програми за развитие на селските райони и регионално развитие;

60.  Счита, че изискванията за хуманно отношение към животните следва да станат задължителни за бъдещите програми за развитие на селските райони; счита освен това, че европейската добавена стойност на хуманното отношение към животните следва да се отрази в процентите на съфинансиране;

Рамково законодателство

61.  Приветства включването в стратегията на европейско рамково законодателство за хуманно отношение към животните, предложено от Парламента, и призовава Комисията да представи своето предложение във връзка с преразглеждането на Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели(20), предвидено за 2013 г.; счита, че такова рамково законодателство следва да бъде ясно формулирано, следва да се изготви след предварителни консултации с всички заинтересовани страни, да е насочено както към направените вложения, така и към резултатите, и да води до по-хуманно отношение към животните;

62.  Изтъква, че такова рамково законодателство следва да бъде инструмент за опростяване и рационализиране на съществуващото законодателство за хуманно отношение към животните; отбелязва, че основната цел на рамковото законодателство следва да бъде постигането на по-добри и по-цялостни равнища на спазване на съществуващото законодателство за хуманно отношение към животните;;

63.  Припомня, че производителите са крайно натоварени с административни изисквания и че с оглед на непрекъснатия стремеж за административно опростяване настоящото рамково законодателство не бива допълнително да увеличава тази тежест;

64.  Припомня, че Парламентът счита, че такова рамково законодателство следва да се основава на проверени научни познания и доказан опит и да обхваща всички отглеждани и изоставени животни, включително и бездомните животни от опитомени видове; припомня, че за видовете животни, отглеждани за производство на храни, Парламентът призова за доразработването на проекта „Welfare Quality“ за хуманно отношение към животните във връзка с неговото опростяване и практическо прилагане;

65.  Счита, че едно рамково законодателство, тясно свързано с определенията и препоръките на СОЗЖ, ще засили конкурентоспособността на гледачите на животни, на собствениците на животни и на животновъдите в ЕС на международния пазар, тъй като също така ще спомогне за гарантиране на лоялната конкуренция на вътрешния пазар;

66.  Счита, че европейското рамково законодателство за хуманно отношение към животните следва да установи общо основно равнище на хуманно отношение към животните в целия Европейски съюз като важно условие за свободна и лоялна конкуренция на вътрешния пазар както за местните продукти, така и за внасяните от трети страни; счита въпреки това, че държавите членки и регионите следва да имат възможност да позволяват на отделни производители и групи производители да създават доброволни системи с по-силен ефект, като същевременно се избягва нарушаването на конкуренцията и се защитава конкурентоспособността на ЕС на международните пазари;

67.  Припомня, че Парламентът счита, че такова рамково законодателство не следва да възпрепятства производителите от въвеждането на доброволни системи, които надхвърлят изискваното в правилата на ЕС, и счита, че тези системи също така следва да бъдат научно обосновани и биха могли да се насърчават чрез сертифицирано и последователно етикетиране; призовава Комисията да използва за основа своето съобщение COM(2009)0584 и да изготви проучване, по целесъобразност придружено от законодателни предложения, относно схеми за етикетиране за целия ЕС за месни и млечни продукти, с цел информиране на потребителите относно използвания начин на отглеждане и неговото въздействие върху хуманното отношение към животните, за да се постигне в максимална степен и по последователен начин прозрачност и информиране на потребителите;

68.  Счита, че европейското рамково законодателство за хуманно отношение към животните следва да включва:

o
o   o

   a) общо определение и разбиране на хуманното отношение към животните, основано на СОЗЖ, и общи научно обосновани цели;
   б) принципа за „задължение за полагане на грижа“ за всички собственици на животни и лица, занимаващи се с животни, като се има предвид, че бездомните животни следва да бъдат отговорност първо на собствениците и после на органите на държавите членки поради съответните рискове за общественото здраве и безопасността;
   в) инструменти за повишаване на осведомеността и насоки за персонала на публичните органи за това как да установяват проблеми, свързани с хуманното отношение към животните, в хода на изпълнение на своите задължения;
   г) изискване, когато е необходимо, за гарантиране на компетентността – при признаване на умения и знания, вече придобити чрез практически опит или теоретично обучение– на всяко лице, което се занимава с животни в хода на изпълнение на професионалните си задължения, заедно с подходящи изисквания за обучение във връзка с конкретните отговорности за хуманно отношение към животните;
   д) задължение за държавите членки да представят на Комисията двугодишни доклади относно прилагането на законодателството на ЕС за хуманно отношение към животните, включително пътна карта за следващите две години, както и изискването Комисията незабавно да публикува тези доклади, заедно с резюме;
   е) ефективни и своевременни действия срещу тези държави членки, които не представят доклади или не изпълняват задълженията си за извършване на проверки и инспекции;
   ж) създаването на координирана европейска мрежа за хуманно отношение към животните, която въз основа на опита с пилотния проект X/2012 ще подкрепя информационни и обучителни кампании, ще оценява изискванията за хуманно отношение към животните въз основа на най-новите експертно проверени научни познания и ще координира системата на ЕС за предварително изпитване на нови технологии в съответствие със съществуващите програми, насърчавани от Комисията и нейните агенции и комитети;
   з) структура за научно обосновано секторно законодателство и незаконодателни мерки;
   и) клауза за преразглеждане, за да се позволи редовното адаптиране на рамковото законодателство към новите научни постижения, като се отчита необходимостта от правна сигурност и като се взема предвид икономическият живот на направената инвестиция;

69.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 308 E, 16.12.2006 г., стp. 170.
(2) OВ C 279 Е, 19.11.2009 г., стр. 89.
(3) ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 326.
(4) ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 25.
(5) Приети текстове, P7_TA(2011)0238.
(6) Приети текстове, P7_TA(2011)0083.
(7) Приети текстове, P7_TA(2012)0096
(8) Приети текстове, P7_TA(2011)0444.
(9) Бюлетин на ЕОБХ, 2011 г.; 9(1)1966.
(10) Бюлетин на ЕОБХ, 2012 г.; 10(1):2513.
(11) Здравен кодекс за земните животни на СОЗЖ, член 7.1.1. (2011). http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.7.1.htm.
(12) www.welfarequality.net/everyone/43395/7/0/22.
(13) ОВ L 323, 17.11.1978, стр. 12.
(14) ETS 125 ‐ Защита на домашните любимци, 13.XI.1987 г.
(15) ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.
(16) ОВ L 94, 9.4.1999 г., стр. 24.
(17) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33.
(18) OВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.
(19) ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.
(20) ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23.

Правна информация - Политика за поверителност