Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2043(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0216/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0216/2012

Συζήτηση :

PV 02/07/2012 - 23
CRE 02/07/2012 - 23

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2012 - 7.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0290

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 405kWORD 113k
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015
P7_TA(2012)0290A7-0216/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012–2015 (2012/2043(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 7 και 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Οκτωβρίου 2006 για ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013) (2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση και αποτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 13ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τη διαχείριση του πληθυσμού των σκύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 29ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την καλή διαβίωση των σκύλων και των γάτων,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή» (COM(2011)0748),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (COM(2011)0700),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) της 2ας Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά(9),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση των κινδύνων αναφορικά με την καλή διαβίωση των ζώων(10),

–  έχοντας υπόψη τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) για την καλή διαβίωση των ζώων(11),

–  έχοντας υπόψη τις δώδεκα συμπληρωματικές αρχές και κριτήρια για την καλή διαβίωση των ζώων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου «Welfare Quality»(12),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 78/923/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1978 περί συνάψεως της ευρωπαϊκής συμβάσεως περί της προστασίας των ζώων στα εκτροφεία(13),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς(14),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων(15),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1999, για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους(16),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς(17),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2009 με τίτλο «Εντάσσοντας τη διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στις πολιτικές της ΕΕ: Αναθεώρηση του 2009 της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη» (COM(2009)0400),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Επιλογές για την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αναφοράς για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων» (COM(2009)0584),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Αναφορών (A7-0216/2012),

Α.  εκτιμώντας ότι η διατήρηση υψηλού επιπέδου καλής διαβίωσης των ζώων, που αποτελεί μέρος της αειφόρου ανάπτυξης, είναι σημαντική για την προστασία της υγείας των ζώων και τη διασφάλιση της παραγωγικότητας, μολονότι εμπεριέχει πρόσθετο κόστος εκμετάλλευσης που δεν κατανέμεται αναλογικά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα·

Β.  εκτιμώντας ότι η υποβάθμιση της υγείας της άγριας πανίδας, ο πληθυσμός της οποίας πολλαπλασιάζεται στην πλειονότητα των κρατών μελών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της εξάπλωσης μολυσματικών νόσων στα οικόσιτα ζώα, αλλά και να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία·

Γ.  εκτιμώντας ότι οι κανόνες της ΕΕ και οι εθνικοί κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων, λόγω της πολυπλοκότητας και των διαφορετικών ερμηνειών, δημιουργούν ασάφεια του δικαίου και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους παραγωγούς σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, η έλλειψη συμμόρφωσης, τα μη εναρμονισμένα πρότυπα και η απουσία νομικών σημείων αναφοράς στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού·

Δ.  εκτιμώντας ότι οι εθνικοί κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις αρχές της ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

Ε.  εκτιμώντας ότι μια νέα προσέγγιση σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να βασίζεται σε στέρεες επιστημονικές αποδείξεις και βέλτιστες επιστημονικές γνώσεις, χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη απλούστευσης, οικονομικής αποδοτικότητας, εφαρμοσιμότητας των προτύπων και συνοχής με τις πολιτικές περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, κατά κύριο λόγο·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές ευλόγως αναμένουν ότι τα ζώα εκτροφής έχουν τις ίδιες ανάγκες με τους ανθρώπους: καλή διατροφή, καλές συνθήκες διαβίωσης και ενδεδειγμένη ιατρική περίθαλψη·

Ζ.  εκτιμώντας ότι τα πρότυπα υγείας των ζώων είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση ζωικού κεφαλαίου στην Ευρώπη, γεγονός που επηρεάζει ολοένα και περισσότερο το επίπεδο ανταγωνιστικότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων·

1.  χαιρετίζει την ευρεία στρατηγική της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων για την περίοδο 2012–2015·

2.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 13 της Συνθήκης έχει γενική εφαρμογή και, συνεπώς, είναι εξίσου σημαντικό με τις διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος ή των καταναλωτών και υπερέχει νομικά έναντι όλων των πολιτικών για την εσωτερική αγορά·

3.  τονίζει ότι η καλή διαβίωση των ζώων αποτελεί σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα που επηρεάζει τις διεθνείς και εσωτερικές πολιτικές, ενώ έχει σημαντικές ηθικές, επιστημονικές, οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις·

4.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα το ζήτημα της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων·

5.  επικροτεί το γεγονός ότι το έγγραφο στρατηγικής αποτυπώνει μια πολιτική σύμφωνα με την οποία η ελευθερία επιλογής του καταναλωτή κινητοποιεί τις καταναλωτικές αγορές υπέρ προϊόντων που προάγουν την καλή διαβίωση των ζώων και οδηγεί τις δυνάμεις της κοινής αγοράς προς την καλή διαβίωση των ζώων εκμετάλλευσης·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα μέτρα του σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006–2010 δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν και καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει τις τελικές ημερομηνίες για τις νέες δράσεις με τις νομικές προθεσμίες·

7.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η στρατηγική δεν έλαβε τη χρηματοδοτική υποστήριξη που ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την εν λόγω υποστήριξη επαναπροσδιορίζοντας τις προτεραιότητες και διασφαλίζοντας καλύτερη και περισσότερο συνεκτική ενσωμάτωση της καλής διαβίωσης των ζώων σε άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ, όπως η πολιτική καταναλωτών, τα ερευνητικά προγράμματα και η ΚΓΠ, κατά περίπτωση·

8.  χαιρετίζει τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Επιτροπής και τη δέσμευσή της για την καλή διαβίωση των ζώων· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ισχυρή υποστήριξη των γεωργών που τηρούν τις προδιαγραφές και τις ορθές πρακτικές στην κτηνοτροφία και επενδύουν σε καλύτερες εγκαταστάσεις εκτροφής· τονίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για το μέλλον της ΚΓΠ, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε προϋπολογισμό αντίστοιχο του επιπέδου των φιλοδοξιών μας·

9.  υπογραμμίζει ότι οι γεωργοί σήμερα αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, και καλούνται να ανταποκριθούν σε πληθώρα απαιτήσεων, εκ των οποίων η καλή διαβίωση των ζώων είναι μόνο μία· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διασφαλίσει την ουσιαστική συνοχή των πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες ενίσχυσης που παρέχονται από τους πόρους της ΕΕ για την ανάπτυξη της υπαίθρου και από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013) της ΓΔ Έρευνας για την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας και την επένδυση σε καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αυξήσουν τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνικών και τεχνολογιών στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η στρατηγική αδυνατεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι πολιτικές βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις και η εταιρική κοινωνική ευθύνη για την προαγωγή προτύπων υψηλού επιπέδου όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία συμπεριλαμβάνοντας και δίνοντας προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα των προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων, ως μη εμπορικού χαρακτήρα μέλημα στην εμπορική της πολιτική και στις πολυμερείς και διμερείς διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς και να προαγάγει την καλή διαβίωση των ζώων σε τρίτες χώρες απαιτώντας ισοδύναμα πρότυπα καλής διαβίωσης για εισαγόμενα ζώα και προϊόντα, που θα συνοδεύονται από αυστηρούς ελέγχους·

13.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί τις προδιαγραφές για την καλή διαβίωση των ζώων που ισχύουν σε τρίτες χώρες και να εκπονεί συναφείς εκθέσεις πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για εμπορικές συμφωνίες· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να πράξει το ίδιο το συντομότερο δυνατόν σε χώρες με τις οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εμπορικές διαπραγματεύσεις·

14.  καλεί την Επιτροπή να μην υποβάλει στο εξής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που δεν θα διασφαλίζουν την επιβολή και στα εισαγόμενα προϊόντα ισότιμων κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων με αυτούς που ισχύουν για τα ευρωπαϊκά προϊόντα·

15.  επικροτεί επίσης την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει με ποιο τρόπο μπορεί η καλή διαβίωση των ζώων να ενσωματωθεί πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας·

16.  καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τον ΠΟΕ την ταχεία ενσωμάτωση μη εμπορικών πτυχών στην παγκόσμια στρατηγική εμπορίου ώστε να αποτραπούν οι στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - που υποχρεούνται να τηρούν τα πλέον δεσμευτικά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων παγκοσμίως - και των τρίτων χωρών·

17.  κρίνει απαραίτητο να είναι υποχρεωτική η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το κατά πόσον ένα προϊόν εισαγωγής ή ένα προϊόν που περιέχει εισαγόμενο προϊόν παράγεται από ζώα που ζουν σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που ορίζονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η στρατηγική δεν αντικατοπτρίζει τη σημασία της υγείας των ζώων για την καλή διαβίωσή τους και τη σχέση μεταξύ υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή «Μία υγεία» στην εν λόγω στρατηγική της και να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό με τη στρατηγική για την υγεία των ζώων, καθώς η καλή ζωοτεχνία συμβάλλει, μεταξύ άλλων παραγόντων, στην πρόληψη της διάδοσης ασθενειών και της μικροβιακής αντοχής·

19.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 για την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, τόνιζε την ανάγκη να αποκτηθεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με το πότε, πού, πώς και σε ποια ζώα χρησιμοποιούνται αντιμικροβιακές ουσίες σήμερα και πιστεύει ότι τα συναφή δεδομένα πρέπει να συλλέγονται, να αναλύονται και να δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση·

20.  διαπιστώνει ότι στην ΕΕ επιτρέπεται ο επείγων εμβολιασμός και ορισμένες φορές ο προληπτικός εμβολιασμός, αλλά ότι η νομοθεσία εξακολουθεί να παρεμποδίζει τη διεθνή εμπορία προϊόντων από εμβολιασμένα ζώα· διαπιστώνει ότι στους περιορισμούς αυτούς δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η πρόοδος της εμβολιολογίας και των διαγνωστικών δυνατοτήτων· καλεί την Επιτροπή να άρει, όπου αυτό είναι εφικτό, μέτρα που εισάγουν εμπορικούς περιορισμούς και περιορίζουν άσκοπα τη χρήση του εμβολιασμού·

21.  καλεί την Επιτροπή να αποδίδει τη δέουσα σημασία στους κινδύνους για την υγεία που συνεπάγονται τα άγρια ζώα· θεωρεί ότι σημαντικός αριθμός νέων μολυσματικών ασθενειών είναι ζωονοσογόνες (μεταδίδονται μεταξύ άγριων ζώων, οικόσιτων ζώων και ανθρώπων) και αναγνωρίζει ότι το εμπόριο άγριας πανίδας και οι αλλαγές στη χρήση και τη διαχείριση της γης είναι πιθανό να επιφέρουν νέες ή τροποποιημένες διεπαφές μεταξύ ανθρώπων, οικόσιτων ζώων και άγριων ζώων που ευνοούν ενδεχομένως τη μετάδοση ασθενειών· τονίζει την ανάγκη για συνοχή μεταξύ της πολιτικής για την υγεία των ζώων, για την καλή διαβίωση των ζώων και για το εμπόριο·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έως το 2015 έκθεση σχετικά με την κατάσταση υγείας των άγριων ζώων και τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης οικόσιτων ζώων και ανθρώπων·

23.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώνει ενεργητικά και αδιάλειπτα τους κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο άγριας πανίδας(18) (όπως τροποποιήθηκε)·

24.  επισημαίνει ότι ο πληθυσμός σκύλων και γάτων της ΕΕ υπολογίζεται σε περίπου εκατό εκατομμύρια ζώα και ότι δεν υπάρχει νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων συντροφιάς·

25.  ζητεί να προστεθεί στον κατάλογο δράσεων η εκπόνηση έκθεσης για τα αδέσποτα ζώα, η οποία θα προτείνει συγκεκριμένες, ηθικές και βιώσιμες λύσεις για τα κράτη μέλη και θα περιλαμβάνει αξιολόγηση ενός εναρμονισμένου συστήματος καταγραφής και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των ζώων συντροφιάς·

26.  τονίζει ότι η υποχρεωτική ταυτοποίηση γάτων και σκύλων, εφόσον πραγματοποιείται σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα καταγραφής, διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα και συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχημένη διαχείριση της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, στηρίζοντας την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας και τη διατήρηση της δημόσιας υγείας·

27.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να κυρώσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς και να μεταφέρουν τις διατάξεις της στα εθνικά νομικά συστήματα·

28.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη διαχείριση του πληθυσμού των σκύλων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μέτρα όπως η θέσπιση νόμων για τον έλεγχο των σκύλων και την καταπολέμηση της βίαιης συμπεριφοράς εναντίον τους, η υποστήριξη κτηνιατρικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων του αντιλυσσικού εμβολιασμού και της στείρωσης στο επίπεδο που είναι αναγκαίο για τον έλεγχο του πληθυσμού των ανεπιθύμητων σκύλων, και η προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας κατοικίδιων ζώων, όπως ορίζεται στη δήλωση της 13ης Οκτωβρίου 2011·

29.  παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, στη μελέτη της το 2014 σχετικά με την καλή διαβίωση σκύλων και γάτων που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, ούτως ώστε να αποτραπεί η αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων και γάτων κατά τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στην καλή διαβίωση τους·

Πρωταρχικό μέλημα η επιβολή της νομοθεσίας

30.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αρκετούς τομείς· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, παρόλο που η ισχύουσα νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό επαρκής, δεν εφαρμόζεται στον ευκταίο βαθμό σε όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την τήρηση της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων σε όλα τα κράτη μέλη·

31.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι επτά έτη μετά την πλήρη εφαρμογή της, η οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση άγριων ζώων σε ζωολογικούς κήπους ακόμη δεν εφαρμόζεται πλήρως στο σύνολο των κρατών μελών· επαναλαμβάνει ότι οι συνθήκες για την καλή διαβίωση των ζώων που διατηρούνται σε ζωολογικούς κήπους περιγράφονται συγκεκριμένα στην εν λόγω οδηγία της οποίας θα πρέπει να επιβληθεί η εφαρμογή·

32.  χαιρετίζει τον «προτιμώμενο Κώδικα δεοντολογίας για τους ζωολογικούς κήπους» της Επιτροπής και της ζητεί να συμπεριλάβει σε αυτόν κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την κατάλληλη διατήρηση των άγριων ζώων σε αιχμαλωσία·

33.  θεωρεί ότι ένας συγκεκριμένος τομέας που χρήζει καλύτερης εφαρμογής των κανόνων είναι η μεταφορά των ζώων, η οποία, μολονότι αφορά πολύ μικρό χρονικό διάστημα στη ζωή ενός ζώου, πρέπει να βελτιωθεί υπό το πρίσμα των επιστημονικών δεδομένων που έχει συλλέξει η ΕΑΑΤ, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005(19) του Συμβουλίου·

34.  τονίζει ότι το σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και να τηρείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· εκτιμά, ωστόσο, ότι η συμμόρφωση δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη θέσπιση νέας νομοθεσίας σε τομείς όπου χρειάζεται επικαιροποίηση με βάση νέα επιστημονικά δεδομένα ή σε περιπτώσεις που υπάρχουν κενά·

35.  υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ανισορροπίες στην τροφική αλυσίδα που θέτουν τους παραγωγούς πρωτογενούς παραγωγής σε μειονεκτική θέση και ότι αυτή η κατάσταση περιορίζει τις δυνατότητες επενδύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων σε επίπεδο αγροτικών εκμεταλλεύσεων·

36.  τονίζει το κόστος που βαρύνει τους παραγωγούς και την πιθανή απώλεια ανταγωνιστικότητας λόγω της υιοθέτησης νέων και διαρκώς μεταβαλλόμενων προδιαγραφών για την καλή διαβίωση των ζώων· σημειώνει ότι συχνά το εν λόγω κόστος δεν αντικατοπτρίζεται στην τιμή που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι·

37.  χαιρετίζει την πρόταση για καλύτερη ενημέρωση τον καταναλωτών σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων· ζητεί από την Επιτροπή καλύτερη ένταξη των γεωργών σε ερευνητικά έργα και εκστρατείες· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποκτήσει ο καταναλωτής επίγνωση του πρόσθετου κόστους που επιφέρει η αυξημένη προστασία των ζώων και να κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο το κόστος αυτό σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα·

38.  καλεί την Επιτροπή, όπου υφίστανται σαφή επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν προβλήματα στην καλή διαβίωση και τη μεταφορά των ζώων, να προσαρμόζει ή να θεσπίζει νέα μέσα πολιτικής για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, εξασφαλίζοντας καλύτερο επιμερισμό του κόστους για την καλή διαβίωση των ζώων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα· εκτιμά ότι τα μέσα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ειδική, για κάθε είδος, νομοθεσία, δείκτες βάσει αποτελεσμάτων για την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και κριτήρια συνδεόμενα με ένα σύστημα εκτίμησης επικινδυνότητας, όπως εφαρμόζεται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων·

39.  τονίζει την ανάγκη εφαρμογής, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεόντως δικαιολογημένων «νομικών σημείων αναφοράς» κατά τη μεταβατική περίοδο στη μελλοντική νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων·

40.  ζητεί τη θέσπιση νέου συστήματος συνολικής έγκαιρης παρέμβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης· τονίζει ότι τα κράτη μέλη που δυσκολεύονται να τηρήσουν την προθεσμία θα πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα, μέσω μιας νέας διαδικασίας που προϋποθέτει στενή συνεργασία με την Επιτροπή· προτείνει να συσταθούν βήματα διαλόγου για τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο τήρησης των προθεσμιών, να καταρτίσουν τα κράτη μέλη ένα σχέδιο εφαρμογής που θα περιέχει σημεία αναφοράς και στόχους ανά στάδια έως την εκάστοτε προθεσμία και να δρομολογηθεί μελέτη για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών αρχών να συμβάλουν στην πλήρη τήρηση της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων·

41.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να παρασχεθούν στην Επιτροπή, και δη στο Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, περισσότεροι πόροι, σύμφωνα με τις συστάσεις και τις εξουσίες όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλος έλεγχος των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τα κράτη μέλη για την καλή διαβίωση των ζώων, ποσοστό των οποίων θα πρέπει να είναι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, και να αντιμετωπίζονται οι παραβάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ύπαρξη επαρκούς αριθμού κατάλληλα καταρτισμένων επιθεωρητών για την καλή διαβίωση των ζώων, θεσπίζοντας εναρμονισμένους δείκτες μέτρησης επιδόσεων ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή των ελέγχων στο σύνολο των κρατών μελών, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάθεσης περισσότερων αρμοδιοτήτων και εξουσιών στις οργανώσεις παραγωγών·

42.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και αναλογική ποινικοποίηση των παραβιάσεων των κανόνων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων και να μεριμνήσουν ώστε κάθε κύρωση να συνοδεύεται από εκτενή πληροφόρηση και καθοδήγηση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και από τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

43.  υπενθυμίζει την αντίθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χρήση ιδιωτικών βοηθών επιθεώρησης στα σφαγεία για τον τομέα του κόκκινου κρέατος· θεωρεί ότι οι υγειονομικές επιθεωρήσεις στον εν λόγω τομέα πρέπει να διενεργούνται μόνο από ανεξάρτητους επιθεωρητές κρέατος·

44.  επισημαίνει την καταληκτική προθεσμία του Μαρτίου 2013 μετά την οποία η πώληση νέων καλλυντικών προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα θα απαγορευθεί· υποστηρίζει την εν λόγω προθεσμία και καλεί την Επιτροπή να μην την παρατείνει·

45.  υπενθυμίζει την υποχρέωση της Επιτροπής, εφόσον υπάρχουν λόγοι ανησυχίας, να διενεργεί ελέγχους στις εθνικές επιθεωρήσεις για να διαπιστώνει κατά πόσον τηρείται η οδηγία 2010/63/ΕΕ για τις δοκιμές σε ζώα·

46.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενθαρρύνει την έρευνα για μεθόδους δοκιμών που απαιτούν λιγότερα πειραματόζωα και να προωθήσει, όπου αυτό είναι εφικτό, την εφαρμογή τους· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να αναγνωρίσει και να χρησιμοποιήσει την «ευρεία δοκιμή τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή μιας γενιάς» στο πλαίσιο του REACH·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 προβλέπει επαρκείς ευκαιρίες έρευνας στους τομείς της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, της ανάπτυξης και πιστοποίησης εναλλακτικών λύσεων χωρίς τη χρήση ζώων και του αντίκτυπου των αναδυόμενων τεχνολογιών·

48.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την καλή διαβίωση των ζώων στους στόχους του μελλοντικού 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, διασφαλίζοντας ιδιαίτερα την ένταξη στρατηγικών και ενεργειών που αποσκοπούν στη μείωση της χρήσης ζώων στην έρευνα·

49.  επισημαίνει την ανησυχία που εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες, μέσω των αναφορών τους προς το Κοινοβούλιο, σχετικά με την κατάχρηση των παρεκκλίσεων από τη διάταξη για την σφαγή των ζώων στην ΕΕ χωρίς αναισθητοποίηση· ανησυχεί ιδιαίτερα για την εκτεταμένη, σε ορισμένα κράτη μέλη, κατάχρηση της υφιστάμενης παρέκκλισης που επιτρέπει τη σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση των ζώων, εις βάρος της καλής διαβίωσης των ζώων, των κτηνοτρόφων και των καταναλωτών· παροτρύνει την Επιτροπή να επισπεύσει την αξιολόγηση που διενεργεί σχετικά με την επισήμανση του κρέατος ζώων που έχουν σφαγεί χωρίς αναισθητοποίηση και να υποβάλει την έκθεσή της πριν από το 2013, σε συνέχεια της δέσμευσής της να προβεί στην εν λόγω αξιολόγηση το 2011· τονίζει ότι το ζήτημα της μη ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με το κατά πόσον το κρέας που αγοράζουν προέρχεται από ζώα που έχουν σφαγεί χωρίς αναισθητοποίηση είναι ζήτημα μείζονος δημόσιου ενδιαφέροντος για λόγους τόσο διαφάνειας όσο και ταλαιπωρίας των ζώων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η επισήμανση δεν συνιστά εναλλακτική λύση αντί της ορθής επιβολής της νομοθεσίας, καθώς μπορεί να καθοδηγήσει τους καταναλωτές μόνον εφόσον οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ελεγμένες και σωστές·

50.  τονίζει την ανάγκη να καθοριστούν αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας για τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και εξάγονται από την ΕΕ σε τρίτες χώρες·

51.  θεωρεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να συνοδεύεται από εφαρμόσιμες και εναρμονισμένες κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας που καλύπτει, για παράδειγμα, ζητήματα όπως η καταλληλότητα για μεταφορά και η παροχή νερού πριν και κατά τη μεταφορά, στις στάσεις για ανάπαυση και στον προορισμό·

52.  σημειώνει ότι πιθανές ελλείψεις στην εφαρμογή συχνά αιτιολογούνται με νομικές απαιτήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη·

53.  τονίζει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες υποβάλλουν συχνά αναφορές προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την αδυναμία των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004·

54.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 να παρέχουν συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων· καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

55.  καλεί όλους τους μεγαλεμπόρους λιανικής στην Ευρώπη να υιοθετήσουν μια κοινή δημόσια δήλωση με την οποία θα δεσμεύονται να πωλούν μόνο προϊόντα που τηρούν τη νομοθεσία της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων ή και ακόμη αυστηρότερη νομοθεσία·

Επικοινωνία και εκπαίδευση

56.  τονίζει τη σημασία της προσαρμογής και παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, π.χ. μέσω περιφερειακών εργαστηρίων και με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και της διαβίβασης πληροφοριών σχετικά με νέες νομοθεσίες και επιστημονικές προόδους σε όλους όσοι χειρίζονται ζώα· υπενθυμίζει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει εν προκειμένω ένα συντονισμένο δίκτυο κέντρων καλής διαβίωσης των ζώων στην ΕΕ·

57.  κρίνει ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων αναφοράς πρέπει να παρέχει συναφή, υψηλής ποιότητας, επαγγελματική και συνεπή στήριξη προς τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της καλής διαβίωσης των ζώων·

58.  καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για την καλή διαβίωση των ζώων και άλλες πρωτοβουλίες εθελοντικού χαρακτήρα, αναπτύσσοντας διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας μπορούν να συλλεχθούν, μετά την επαλήθευσή τους, συναφή έγγραφα και να διανεμηθούν·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις προβλέψεις για τη διασυνοριακή μεταφορά γνώσης σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, τα συστήματα εκτροφής και τον έλεγχο των ασθενειών, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης·

60.  θεωρεί ότι οι προδιαγραφές για την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές στα μελλοντικά προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου· πιστεύει επίσης ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των υψηλών προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα ποσοστά συγχρηματοδότησης·

Νόμος πλαίσιο

61.  χαιρετίζει την ένταξη ενός ευρωπαϊκού νόμου πλαίσιο για την καλή διαβίωση των ζώων στη στρατηγική, όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της σε συνδυασμό με την αναθεώρηση της οδηγίας 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία(20) που προβλέπεται για το 2013· φρονεί ότι ένας τέτοιος νόμος πλαίσιο θα πρέπει να είναι διατυπωμένος με σαφήνεια, να έχει συνταχθεί κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να εστιάζει τόσο στις εισροές όσο και στα αποτελέσματα και να επιφέρει βελτίωση στην καλή διαβίωση των ζώων·

62.  επισημαίνει ότι ένας τέτοιος νόμος πλαίσιο θα πρέπει να συνιστά εργαλείο απλούστευσης και εξορθολογισμού της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων· σημειώνει ότι ο βασικός στόχος του νόμου πλαίσιο θα πρέπει να είναι η επίτευξη καλύτερης και αρτιότερης συμμόρφωσης προς την υφιστάμενη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων·

63.  υπενθυμίζει ότι οι παραγωγοί επωμίζονται ήδη επαχθείς διοικητικές υποχρεώσεις και ότι, στο πλαίσιο της συνεχούς επιδίωξης διοικητικής απλούστευσης, ο εν λόγω ευρωπαϊκός νόμος πλαίσιο δεν πρέπει να επιβαρύνει περαιτέρω τον φόρτο αυτό·

64.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι ένας τέτοιος νόμος πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται σε επικυρωμένα επιστημονικά δεδομένα και εμπεριστατωμένες εμπειρίες και να καλύπτει όλα τα ζώα σε αιχμαλωσία, και τα εγκαταλελειμμένα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των αδέσποτων οικόσιτων ζώων· υπενθυμίζει ότι για τα είδη ζώων που εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να αναπτυχθεί περαιτέρω το σχέδιο «Animal Welfare Quality» όσον αφορά την απλούστευση και την πρακτική εφαρμογή του·

65.  πιστεύει ότι ένας νόμος πλαίσιο στενά συνδεδεμένος με τους ορισμούς και τις συστάσεις του ΟΙΕ θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα των εκτροφέων/ιδιοκτητών ζώων και κτηνοτρόφων της ΕΕ στη διεθνή αγορά και θα συνέβαλλε επίσης στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

66.  θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός νόμος πλαίσιο για την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να θεσπίζει ένα κοινό επίπεδο βάσης για την καλή διαβίωση των ζώων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την ύπαρξη ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, τόσο για τα εγχώρια προϊόντα όσο και για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες· θεωρεί, εντούτοις, ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπουν σε επιμέρους παραγωγούς ή σε ομάδες παραγωγών τη θέσπιση συστημάτων εθελοντικής συμμετοχής με ουσιαστικότερο αντίκτυπο, αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και προστατεύοντας την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στις διεθνείς αγορές·

67.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο κρίνει πως ένας τέτοιος νόμος πλαίσιο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τους παραγωγούς να καθιερώσουν, σε εθελοντική βάση, πιο αυστηρά συστήματα που υπερβαίνουν τους κανόνες της ΕΕ και πιστεύει ότι τα συστήματα αυτά θα πρέπει να βασίζονται επίσης σε επιστημονικά δεδομένα και ότι θα μπορούσαν να υποστηρίζονται με πιστοποιημένη και συνεκτική επισήμανση· καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην ανακοίνωσή της COM(2009)0584 με μια μελέτη, ενδεχομένως συνοδευόμενη από νομοθετικές προτάσεις, σχετικά με συστήματα επισήμανσης προϊόντων κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων για το σύνολο της ΕΕ, με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών για τις κτηνοτροφικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τον αντίκτυπό τους στην καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό αποτελεσματική και συνεκτική διαφάνεια και επικοινωνία με τους καταναλωτές·

68.  θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός νόμος πλαίσιο για την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να περιλαμβάνει:

o
o   o

   α) κοινό ορισμό και κοινή αντίληψη σε ό, τι αφορά την έννοια της καλής διαβίωσης των ζώων με βάση τον ορισμό του ΟΙΕ, καθώς και γενικούς στόχους βασισμένους σε επιστημονικά δεδομένα·
   β) την αρχή του καθήκοντος επιμέλειας για όλους τους ιδιοκτήτες ζώων και ζωοκόμους, ενώ τα αδέσποτα ζώα θα πρέπει να υπάγονται κατά πρώτον στην αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη και εντέλει των αρχών των κρατών μελών λόγω των συναφών κινδύνων που εγκυμονούν για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια·
   γ) εργαλεία ευαισθητοποίησης και κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό των δημόσιων αρχών σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού των ζητημάτων που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·
   δ) απαίτηση, κατά περίπτωση, διασφάλισης της ικανότητας - με παράλληλη αναγνώριση των προσόντων και των γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί με πρακτική εμπειρία ή εκπαίδευση - για όλα τα άτομα που χειρίζονται ζώα κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, καθώς και επαρκείς απαιτήσεις κατάρτισης για ειδικές αρμοδιότητες σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων·
   ε) υποχρέωση να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εκθέσεις ανά διετία σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένου χάρτη πορείας για την προσεχή διετία, και την απαίτηση άμεσης δημοσίευσης των εν λόγω εκθέσεων από την Επιτροπή, μαζί με συνοπτική παρουσίαση·
   στ) αποτελεσματικά και έγκαιρα μέτρα κατά των κρατών μελών που δεν υποβάλλουν εκθέσεις ή δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για τη διεξαγωγή ελέγχων και επιθεωρήσεων·
   ζ) τη δημιουργία ενός συντονισμένου ευρωπαϊκού δικτύου καλής διαβίωσης των ζώων, το οποίο, βάσει των εμπειριών του πιλοτικού σχεδίου Χ/2012, θα υποστηρίζει ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκστρατείες, θα αξιολογεί τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων βάσει των πλέον πρόσφατων επιστημονικών γνώσεων και θα συντονίζει ένα ευρωπαϊκό σύστημα προέλεγχου νέων τεχνολογιών σύμφωνα με τα υφιστάμενα προγράμματα που προωθούνται από την Επιτροπή και τους οργανισμούς και επιτροπές της·
   η) μια δομή για τομεακή νομοθεσία βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα και για μη νομοθετικά μέτρα·
   θ) ρήτρα αναθεώρησης ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η τακτική προσαρμογή του νόμου πλαίσιο στις νέες επιστημονικές εξελίξεις, με παράλληλο σεβασμό της ανάγκης για ασφάλεια δικαίου και λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής διάρκειας ζωής των πραγματοποιούμενων επενδύσεων·

69.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 308 E της 16.12.2006, σ. 170.
(2) ΕΕ C 279 Ε της 19.11.2009, σ. 89.
(3) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 326.
(4) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 25.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0238.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0083.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0096.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0444.
(9) Δελτίο EFSA 2011·9(1)1966.
(10) Δελτίο EFSA (2012) 10(1):2513.
(11) Κώδικας υγείας χερσαίων ζώων του OIE, άρθρο 7.1.1. (2011). http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.7.1.htm.
(12) www.welfarequality.net/everyone/43395/7/0/22.
(13) ΕΕ L 323 της 17.11.1978, σ. 12.
(14) ETS 125 – Προστασία των ζώων συντροφιάς, 13.XI.1987.
(15) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
(16) ΕΕ L 94 της 9.4.1999, σ. 24.
(17) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33.
(18) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.
(19) ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.
(20) ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου