Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2043(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0216/2012

Predkladané texty :

A7-0216/2012

Rozpravy :

PV 02/07/2012 - 23
CRE 02/07/2012 - 23

Hlasovanie :

PV 04/07/2012 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0290

Prijaté texty
PDF 261kWORD 108k
Streda, 4. júla 2012 - Štrasburg
Stratégia v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat
P7_TA(2012)0290A7-0216/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 2012/2043(INI)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 z 19. januára 2012 (COM(2012)0006),

–  so zreteľom na články 7 a 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  o zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 2006 o akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a pohodu zvierat na roky 2006 – 2010(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2008 o novej stratégii Európskej únie týkajúcej sa zdravia zvierat (2007 – 2013)(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu zo 6. mája 2009 o návrhu nariadenia Rady o ochrane zvierat počas usmrcovania(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o odolnosti proti antibiotikám(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o poľnohospodárstve a medzinárodnom obchode EÚ(6),

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 15. marca 2012 o zavedení maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky(7);

–  so zreteľom na svoje vyhlásenie z 13. októbra 2011 o riadení populácie psov v Európskej únii(8),

–  so zreteľom na závery Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo z 29. novembra 2010 o dobrých životných podmienkach psov a mačiek,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. novembra 2011 o akčnom pláne proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (COM(2011)0748),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. novembra 2011 o vplyve nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 na ochranu zvierat počas prepravy (COM(2011)0700),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z 2. decembra 2010 k dobrým životným podmienkam zvierat počas prepravy(9),

–  so zreteľom na vedecké stanovisko úradu EFSA z 13. decembra 2011 k usmerneniam posudzovania rizika z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat(10),

–  so zreteľom na vymedzenie dobrých životných podmienok zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE)(11),

–  so zreteľom na dvanásť ďalších zásad a kritérií dobrých životných podmienok zvierat vypracovaných v rámci projektu Animal Welfare Quality(12),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 78/923/EHS z 19. júna 1978 o uzavretí Európskeho dohovoru o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely(13),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane domácich zvierat(14),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá(15),

–  so zreteľom na smernicu Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách(16),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely(17),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. júla 2009 s názvom Začlenenie problematiky trvalo udržateľného rozvoja do politík EÚ: správa o plnení stratégie trvalo udržateľného rozvoja Európskej únie za rok 2009 (COM(2009)0400),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2009 o možnostiach označovania, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat, a vytvorenie európskej siete referenčných stredísk pre ochranu a dobré životné podmienky zvierat (COM(2009)0584),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre petície (A7-0216/2012),

A.  keďže vysoká úroveň dobrých životných podmienok zvierat, ktorá je súčasťou udržateľného rozvoja, je dôležitá z hľadiska ochrany zdravia zvierat a zaistenia produktivity, aj keď zahŕňa dodatočné prevádzkové náklady, ktoré nie sú primerane rozdelené v celom potravinovom reťazci;

B.  keďže zhoršovanie zdravotného stavu zvierat žijúcich vo voľnej prírode, ktorých počet vo väčšine členských štátov narastá, by mohlo viesť k väčšiemu rozšíreniu nákazlivých chorôb na domáce zvieratá, čo by zároveň malo negatívny vplyv na verejné zdravie;

C.  keďže európske a vnútroštátne pravidlá týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v dôsledku svojej zložitosti a odlišných výkladov vytvárajú právnu neistotu a môžu dostať výrobcov v určitých členských štátoch do vážnej konkurenčnej nevýhody; pokiaľ ide o vykonávanie právnych predpisov EÚ, nedodržiavanie pravidiel, neharmonizované normy a neexistencia právnej úpravy narúšajú hospodársku súťaž a vedú k nerovnakým podmienkam;

D.  keďže vnútroštátne pravidlá týkajúce sa dobrých podmienok zvierat nesmú byť v rozpore so zásadami jednotného trhu EÚ;

E.  keďže prístup k dobrým životným podmienkam zvierat by mal byť založený na pevných vedeckých dôkazoch a najlepších vedeckých poznatkoch, pričom by sa malo pamätať na zjednodušovanie, nákladovú efektívnosť a realizovateľnosť, ako aj na jednotnosť najmä v rámci politík v oblasti životného prostredia a verejného zdravia;

F.  keďže moderní spotrebitelia prirodzene očakávajú, že dobytok na farmách má nárok na všetky potreby ako ľudia: dobrú potravu, dobré životné podmienky a primeranú lekársku starostlivosť;

G.  keďže normy dobrých životných podmienok zvierat majú rozhodujúci význam pre riadenie hospodárskych zvierat v Európe, ktoré má čoraz väčší vplyv na úroveň konkurencieschopnosti poľnohospodárskych spoločností;

1.  víta širokú stratégiu pre dobré životné podmienky zvierat EÚ na roky 2012 – 2015;

2.  pripomína, že článok 13 zmluvy má všeobecné uplatnenie a ako taký je rovnako dôležitý ako ustanovenia o ochrane životného prostredia alebo spotrebiteľa a z právneho hľadiska je prvoradý pre všetky politiky vnútorného trhu;

3.  zdôrazňuje, že dobré životné podmienky zvierat sú zložitým a mnohotvárnym problémom s vplyvom na medzinárodné a domáce politiky a s dôležitými etickými, vedeckými, hospodárskymi, kultúrnymi a politickými rozmermi;

4.  víta zámer Komisie prioritne sa zaoberať témou dodržiavania právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

5.  víta, že v dokumente o stratégii sa určuje politika, pri ktorej voľba spotrebiteľa mobilizuje spotrebiteľské trhy s produktmi vyprodukovanými v dobrých životných podmienkach zvierat a využívajú sa sily spoločného trhu v prospech dobrých životných podmienok poľnohospodárskych zvierat;

6.  odsudzuje skutočnosť, že nebolo možné dokončiť niektoré akcie z akčného plánu na roky 2006 – 2010, a vyzýva Komisiu, aby zladila cieľové termíny nových akcií so zákonnými lehotami;

7.  odsudzuje skutočnosť, že na stratégiu ešte stále nebola vyčlenená finančná podpora, o ktorú Parlament žiadal vo svojom uznesení z 5. mája 2010; vyzýva Komisiu, aby zvýšila túto podporu podľa možností prostredníctvom stanovenia nových priorít a zabezpečením lepšieho a súdržnejšieho začleňovania problematiky dobrých životných podmienok zvierat do ostatných politických oblastí EÚ, ako napríklad do spotrebiteľskej politiky, výskumných programov či SPP;

8.  víta návrhy Komisie na reformu a jej záväzok v oblasti dobrých životných podmienok zvierat; poukazuje na význam silnej podpory pre poľnohospodárov, ktorí dodržiavajú normy a osvedčené postupy chovu zvierat a investujú do lepších poľnohospodárskych zariadení; zdôrazňuje význam primeraného financovania pre budúcu SPP, keďže je potrebný rozpočet zlučiteľný s úrovňou našich ambícií;

9.  zdôrazňuje, že poľnohospodári dnes čelia viacerým výzvam, ako napríklad zmene klímy, a musia spĺňať mnohé požiadavky, z ktorých dobré životné podmienky zvierat tvoria len jednu časť; preto vyzýva Komisiu, aby zaistila riadnu politickú súdržnosť v súlade s článkom 7 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ);

10.  vyzýva členské štáty, aby efektívnejšie využívali príležitosti na pomoc, ktorú poskytujú fondy EÚ na rozvoj vidieka a siedmy rámcový program (2007 – 2013) GR pre výskum, na podporu aplikovaného výskumu a investovanie do inovačných a moderných riešení na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zvýšili investície do výskumu a vývoja nových techník a technológií na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že stratégia nevyužíva na podporu vysokej úrovne noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat možnosti, ktoré ponúkajú politiky udržateľnej spotreby a výroby, ekologického obstarávania a sociálnej zodpovednosti podnikov;

12.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby bola odvážnejšia pri začleňovaní dobrých životných podmienok zvierat ako neobchodného hľadiska do svojej obchodnej politiky a do rokovaní o medzinárodných a dvojstranných obchodných dohodách a pri uprednostňovaní reciprocity týchto noriem a aby podporovala dobré životné podmienky zvierat v tretích krajinách tým, že bude pre dovážané zvieratá a produkty sprevádzané prísnymi kontrolami požadovať ekvivalentné normy dobrých životných podmienok;

13.  vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila normy dobrých životných podmienok zvierat platné v tretích krajinách a podala o nich správu predtým, ako začne rokovania o obchodných dohodách; žiada Komisiu, aby túto úlohu vykonala bezodkladne aj v krajinách, v ktorých momentálne prebiehajú obchodné rokovania;

14.  vyzýva Komisiu, aby odteraz Európskemu parlamentu nepredkladala také dohody o voľnom obchode, ktoré nezaisťujú, aby sa na dovážané produkty vzťahovali tie isté nariadenia o dobrých životných podmienkach zvierat ako na európske produkty;

15.  víta tiež úmysel Komisie preskúmať, ako by sa mohli dobré životné podmienky zvierat lepšie integrovať do rámca európskej susedskej politiky;

16.  vyzýva Komisiu, aby trvala na tom, aby WTO rýchlo začlenila neobchodné hľadiská do svetovej obchodnej stratégie s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi EÚ, ktoré sú povinné dodržiavať najprísnejšie normy dobrých životných podmienok zvierat na svete, a medzi tretími krajinami;

17.  domnieva sa, že spotrebitelia by mali byť povinne informovaní v prípade, že dovážaný produkt alebo produkt obsahujúci dovážané zložky je vyrobený zo zvierat, ktoré boli držané v podmienkach odlišujúcich sa od podmienok, ktoré vyžadujú európske nariadenia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že stratégia neodráža význam zdravia zvierat pre dobré životné podmienky zvierat a prepojenie medzi zdravím zvierat a verejným zdravím; žiada Komisiu, aby v tejto stratégii uplatňovala zásadu „jedno zdravie“ a aby zaistila účinnú koordináciu so stratégiou týkajúcou sa zdravia zvierat, keďže dobré podmienky chovu zvierat okrem iných faktorov pomáhajú brániť šíreniu chorôb a antimikrobiálnej rezistencie;

19.  pripomína, že Parlament vo svojom uznesení z 12. mája 2011 o odolnosti proti antibiotikám zdôraznil potrebu získať úplný prehľad o tom, kde, kedy, ako a pri ktorých zvieratách sa dnes skutočne používajú antimikrobiotiká, a domnieva sa, že Komisia by mala takéto údaje bezodkladne zhromaždiť, analyzovať a zverejniť;

20.  poznamenáva, že v prostredí EÚ je krízové očkovanie a niekedy preventívne očkovanie povolené, ale že nariadenia stále bránia medzinárodnému predaju produktov z očkovaných zvierat; poznamenáva, že tieto obmedzenia nezohľadňujú primerane pokrok v technológii očkovania a diagnostiky; žiada, aby Európska komisia podľa možností zrušila opatrenia obmedzujúce obchod, ktoré nepotrebne obmedzujú využívanie očkovania;

21.  vyzýva Komisiu, aby venovala náležitú pozornosť zdravotným rizikám, ktoré spôsobujú voľne žijúce zvieratá; domnieva sa, že významný počet vznikajúcich infekčných chorôb je zoonotického charakteru (sú prenosné medzi voľne žijúcimi zvieratami, domácimi zvieratami a ľuďmi), a uznáva, že obchod s voľne žijúcimi zvieratami, ako aj zmeny vo využívaní a obhospodarovaní pôdy môžu viesť k novým alebo zmeneným rozhraniam medzi ľuďmi, domácimi zvieratami a voľne žijúcimi zvieratami, ktoré by mohli viesť k prenosu chorôb; zdôrazňuje potrebu prepojenosti medzi politikami v oblasti zdravia zvierat, dobrých životných podmienok zvierat a obchodnými politikami;

22.  požaduje, aby Komisia do roku 2015 vypracovala správu o zdravotnom stave voľne žijúcich zvierat a riziku krížovej kontaminácie domácich zvierat a ľudí;

23.  žiada Komisiu, aby aktívne a sústavne zlepšovala nariadenia o dobrých životných podmienkach zvierat v rámci nariadenia EÚ o regulácii obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi (ES) č. 338/97(18) (v znení zmien a doplnení);

24.  poukazuje na to, že populácia psov a mačiek v EÚ sa odhaduje približne na sto miliónov jedincov a že na dobré životné podmienky spoločenských zvierat sa nevzťahuje žiadny právny predpis EÚ;

25.  požaduje, aby sa do zoznamu akcií pridala aj správa o zatúlaných zvieratách, v ktorej by boli odporučené konkrétne, etické a udržateľné riešenia pre členské štáty a zahŕňala by tiež hodnotenie koordinovaného systému registrácie a elektronickej identifikácie domácich zvierat;

26.  zdôrazňuje, že povinná identifikácia mačiek a psov zabezpečuje sledovateľnosť, keď sa skombinuje s účinným a spoľahlivým systémom registrácie, a že je rozhodujúca pre úspešné riadenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, čím pomáha podporovať zodpovedné vlastníctvo a chrániť verejné zdravie;

27.  vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby ratifikovali Európsky dohovor o ochrane spoločenských zvierat a transponovali jeho ustanovenia do vnútroštátnych právnych systémov;

28.  žiada členské štáty, aby prijali komplexné stratégie riadenia populácie psov, ktoré by obsahovali také opatrenia, ako sú zákony v oblasti kontroly a netýrania psov, podpora veterinárnych postupov vrátane vakcinácie proti besnote a prípadnej sterilizácie potrebnej na kontrolu počtu neželaných psov a podpora zodpovedného vlastníctva psov, ako to požaduje vo svojom vyhlásení z 13. októbra 2011;

29.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vo svojej štúdii o dobrých životných podmienkach psov a mačiek určených na komerčné účely, ktorá bude vypracovaná v roku 2014, odporučila konkrétne riešenia, ktorými zabráni chovu psov a mačiek a obchodovaniu s nimi spôsobmi, ktoré pravdepodobne spôsobia problémy v oblasti dobrých životných podmienok;

Presadzovanie na prvom mieste

30.  stotožňuje sa s názorom Komisie, že aj napriek pokroku v niektorých oblastiach stále existujú nedostatky súvisiace s dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat; pripomína Komisii, že zatiaľ čo súčasné právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat sú už teraz do veľkej miery postačujúce, neuplatňujú sa v požadovanom rozsahu vo všetkých členských štátoch; žiada Komisiu a členské štáty, aby zaistili dodržiavanie právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vo všetkých členských štátoch;

31.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani sedem rokov po riadnom prijatí smernice Rady 1999/22/ES o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách ju dnes riadne nevykonávajú všetky členské štáty; opakuje, že podmienky a dobré životné podmienky zvierat chovaných v zoologických záhradách boli konkrétne v tejto smernici stanovené a mali by sa presadzovať;

32.  víta kódex uprednostňovaných postupov v zoologických záhradách vydaný Komisiou a žiada, aby Komisia v tomto kódexe uviedla usmernenia týkajúce sa najlepších postupov vhodného chovu voľne žijúcich druhov zvierat v zajatí;

33.  domnieva sa, že jednou oblasťou, ktorá si vyžaduje zlepšenie je preprava zvierat, ktorá sa, aj keď tvorí len veľmi krátky čas v živote zvieraťa, musí zlepšiť vzhľadom na vedecké údaje zhromaždené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), ako sa to vyžaduje v nariadení (ES) č. 1/2005(19);

34.  zdôrazňuje, že vo všetkých členských štátoch EÚ sa musia riadne vykonávať a dodržiavať všetky existujúce právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat; domnieva sa však, že neplnenie by nemalo brániť novým právnym predpisom v oblastiach, v ktorých ich treba aktualizovať vzhľadom na nové vedecké poznatky alebo v prípadoch, v ktorých existujú nedostatky;

35.  pripomína, že existuje nerovnováha v potravinovom reťazci, v dôsledku ktorej je primárny výrobca znevýhodnený, pričom táto situácia obmedzuje možnosti investícií do dobrých životných podmienok zvierat na úrovni poľnohospodárskych podnikov;

36.  poukazuje na náklady vznikajúce výrobcom a možnosť straty konkurencieschopnosti v dôsledku prijatia nových a zmenených noriem dobrých životných podmienok zvierat; konštatuje, že tieto náklady sa často nepremietajú do ceny, ktorú poľnohospodári dostávajú;

37.  víta návrh, aby boli spotrebitelia lepšie informovaní o existujúcich nariadeniach EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat; žiada Komisiu, aby poľnohospodárov účinnejšie zapojila do výskumných projektov a kampaní; poukazuje na potrebu zvyšovať informovanosť spotrebiteľov o ďalších nákladoch spojených s lepšími životnými podmienkami zvierat a o rozdelení týchto nákladov vyvážene v celom potravinovom reťazci;

38.  naliehavo žiada Komisiu, aby tam, kde existujú jasné vedecké dôkazy o problémoch súvisiacich s dobrými životnými podmienkami a prepravou zvierat prispôsobila alebo zaviedla nové politické nástroje na riešenie týchto problémov a zároveň zvážila lepšie rozdelenie nákladov na dobré životné podmienky zvierat v potravinovom reťazci; domnieva sa, že tieto nástroje by mohli zahŕňať právne predpisy týkajúce sa konkrétnych druhov, ukazovatele dobrých životných podmienok zvierat odvodené z výsledkov, ako aj kritériá spojené so systémom posudzovania rizika, aké sa uplatňujú v oblasti bezpečnosti potravín;

39.  zdôrazňuje, že v budúcich právnych predpisoch týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat je počas prechodného obdobia potrebné uplatňovať riadne odôvodnené tzv. právne medzníky v partnerstve so všetkými zainteresovanými stranami;

40.  požaduje vytvorenie nového systému komplexných včasných zásahov na zaistenie dodržiavania pravidiel; zdôrazňuje, že by sa mali včas identifikovať členské štáty, ktorým sa nedarí splniť lehotu, prostredníctvom nového postupu, ktorý si vyžaduje úzku spoluprácu s Komisiou; navrhuje zriadenie fór najlepších postupov, ktoré by umožnili Komisii, členským štátom a príslušným zainteresovaným stranám vymieňať si informácie o najlepších možnostiach plnenia týchto lehôt, aby členské štáty vypracovali plán vykonávania vrátane medzníkov a cieľov vedúcich k splneniu lehoty v postupných krokoch a aby sa iniciovalo vypracovanie správy s cieľom určiť možnosti, na základe ktorých by európske orgány mohli pomôcť zabezpečiť riadne dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat;

41.  zdôrazňuje, že Komisia a najmä Potravinový a veterinárny úrad musia dostať vyšší objem prostriedkov v súlade s odporúčaniami a právomocami podľa rozpočtu EÚ, aby dokázali primerane kontrolovať previerky dobrých životných podmienok zvierat realizovaných členskými štátmi, pričom časť týchto kontrol by mali tvoriť neohlásené kontroly; vyzýva členské štáty, aby zaistili dostatočný počet inšpektorov dobrých životných podmienok zvierat s primeranou odbornou prípravou, pričom by sa mali zaviesť harmonizované opatrenia v oblasti výkonnosti, aby sa zaručili jednotné kontroly vo všetkých členských štátoch, a aby zvážili možnosť udeliť organizáciám výrobcov väčšiu zodpovednosť a právomoci;

42.  vyzýva členské štáty EÚ, aby zaistili účinné a primerané potrestanie porušení pravidiel EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a aby každá sankcia bola doplnená dostatočnými informáciami a usmerneniami od príslušných orgánov, ako aj primeranými nápravnými opatreniami;

43.  pripomína záporné stanovisko Európskeho parlamentu k využívaniu súkromných inšpekčných asistentov (PIA) na bitúnkoch v odvetví červeného mäsa; domnieva sa, že hygienické inšpekcie v tomto odvetví musia vykonávať nezávislí kontrolóri mäsa;

44.  berie na vedomie konečnú lehotu v marci 2013, po ktorej nebude povolený predaj nových kozmetických produktov testovaných na zvieratách; podporuje túto lehotu a vyzýva Komisiu, aby ju nepredlžovala;

45.  pripomína povinnosť Komisie vykonávať kontroly vnútroštátnych inšpekcií, pokiaľ ide o dodržiavanie smernice 2010/63/EÚ o testovaní na zvieratách, ak existujú vážne dôvody na obavy;

46.  vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala výskum metód testovania, pri ktorých je potrebných menej testov na zvieratách, a aby podporovala ich uplatňovanie všade, kde je to možné; v tejto súvislosti žiada Európsku komisiu, aby uznala a využívala test „extended one“ v rámci nariadenia REACH;

47.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaistili, že vo výskumnom programe Horizont 2020 sa bude počítať s primeranými príležitosťami pre výskum v oblastiach ochrany biodiverzity, obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi, vývoja a overenia alternatív, ktoré nevyužívajú zvieratá, a vplyvu nových technológií;

48.  vyzýva Komisiu, aby dobré životné podmienky zvierat zaradila ako jeden z cieľov 7. akčného plánu v oblasti životného prostredia, a tak zabezpečila predovšetkým začlenenie stratégií a opatrení, ktorých účelom je obmedziť používanie zvierat vo výskume;

49.  poukazuje na obavu európskych občanov, ktorú vyjadrili vo svojich petíciách Parlamentu, zo zneužívania výnimiek na porážku zvierat bez omráčenia v EÚ; vyjadruje mimoriadne znepokojenie v súvislosti s tým, že v niektorých členských štátoch sa do veľkej miery zneužívajú súčasné výnimky pre porážky bez omráčenia na úkor dobrých životných podmienok zvierat a na úkor poľnohospodárov a spotrebiteľov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby urýchlila svoje posudzovanie označovania mäsa zo zvierat porazených bez omráčenia a aby predložila svoju správu do roku 2013 na základe svojho záväzku vykonať toto hodnotenie z roku 2011; zdôrazňuje, že téma neinformovania spotrebiteľov o tom, či mäso, ktoré si kupujú, pochádza zo zvierat porazených bez omráčenia, je z dôvodu transparentnosti aj utrpenia zvierat predmetom veľkého verejného záujmu; zdôrazňuje však, že označovanie nie je alternatívnou riadneho uplatňovania pravidiel, pretože spotrebiteľom poskytne len informácie o tom, či sú uvedené informácie overené a správne;

50.  zdôrazňuje potrebu zaviesť účinnejšie opatrenia na ochranu zvierat, ktoré sa vyvážajú z EÚ do tretích krajín na porážku;

51.  domnieva sa, že právne predpisy EÚ o dobrých životných podmienkach zvierat by sa mali doplniť o použiteľné a harmonizované usmernenia s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie a vykonávanie právnych predpisov, ktoré by pokrývali napríklad otázky, ako je spôsobilosť na prepravu a poskytovanie vody pred a počas prepravy, počas prestávok a na cieľovom mieste;

52.  uznáva, že prípadné nedostatky vo vykonávaní sú často dôsledkom právnych ustanovení, ktoré v praxi nemožno vykonávať;

53.  zdôrazňuje, že európski občania pravidelne predkladajú Parlamentu petície o nedostatočnom presadzovaní ustanovení nariadenia (ES) č. 882/2004;

54.  pripomína Komisii a členským štátom ich povinnosti poskytovať porovnateľné informácie o dobrých životných podmienkach zvierat vyplývajúce z nariadenia (ES) č. 882/2004; vyzýva Komisiu, aby prijala účinné opatrenia v prípadoch ich neplnenia;

55.  vyzýva všetkých hlavných európskych maloobchodníkov, aby sa prostredníctvom prijatia spoločného verejného vyhlásenia zaviazali predávať len tie výrobky, ktoré spĺňajú právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat alebo idú nad ich rámec;

Informovanie a vzdelávanie

56.  poukazuje na význam toho, aby sa informácie a vzdelávanie prispôsobovali a sprístupňovali na regionálnej a miestnej úrovni napríklad prostredníctvom regionálnych seminárov a využívania modernej technológie a aby sa informácie týkajúce sa nových právnych predpisov a vedeckého pokroku dostali k všetkým subjektom zainteresovaným do chovu zvierat; pripomína úlohu, ktorú by mohla zohrávať sieť centier pre dobré životné podmienky zvierat pod koordináciou EÚ;

57.  domnieva sa, že európska sieť referenčných centier musí poskytovať relevantnú, vysokokvalitnú, odbornú a jednotnú podporu členským štátom a ostatným zainteresovaným stranám v súvislosti s najlepšími postupmi v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

58.  vyzýva Komisiu, aby podporovala existujúce usmernenia týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a ďalšie dobrovoľné iniciatívy tým, že vytvorí webový portál, pomocou ktorého bude možné zhromažďovať a šíriť takéto dokumenty po ich overení;

59.  vyzýva členské štáty, aby lepšie využívali ustanovenia týkajúce sa cezhraničného prevodu poznatkov o dobrých životných podmienkach zvierat, chovných systémoch a kontrole chorôb v kontexte programov vidieckeho a regionálneho rozvoja financovaných EÚ;

60.  domnieva sa, že požiadavky na dobré životné podmienky zvierat by mali byť v budúcich programoch rozvoja vidieka povinné; domnieva sa tiež, že európska pridaná hodnota veľmi dobrých životných podmienok zvierat by sa mala odraziť v miere spolufinancovania;

Rámcový zákon

61.  víta začlenenie európskeho rámcového zákona o dobrých životných podmienkach zvierat do stratégie, ako to navrhoval Parlament, a vyzýva Komisiu, aby predstavila svoj návrh v súvislosti s revíziou smernice 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely(20), ktorá sa očakáva v roku 2013; domnieva sa, že takýto rámcový zákon by mal byť jasne formulovaný, vypracovaný na základe predošlej konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami a mal by sa sústrediť na vstupy aj výstupy a mal by viesť k lepším životným podmienkam zvierat;

62.  poukazuje na to, že takýto rámcový zákon by mal byť nástrojom na zjednodušenie a zefektívnenie existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat; konštatuje, že hlavným zámerom rámcového zákona by malo byť dosiahnutie lepšej a dôslednejšej miery dodržiavania existujúcich právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;

63.  pripomína, že výrobcovia sú nadmerne zaťažení administratívnymi požiadavkami a že v rámci sústavnej snahy o zjednodušenie administratívy by tieto európske rámcové právne predpisy nemali ďalej túto záťaž zvyšovať;

64.  pripomína, že Parlament sa domnieva, že takýto rámcový zákon by mal byť založený na overených vedeckých a preukázaných skúsenostiach a mal by sa týkať všetkých chovaných a opustených zvierat vrátane zatúlaných domestikovaných živočíšnych druhov; pripomína, že v prípade druhov zvierat chovaných na účely produkcie potravín Parlament požadoval, aby sa projekt Animal Welfare Quality ďalej rozvíjal v súvislosti s jeho zjednodušením a praktickým uplatňovaním;

65.  domnieva sa, že rámcový zákon, ktorý by bol úzko prepojený s vymedzeniami a odporúčaniami OIE, by posilnil konkurencieschopnosť vlastníkov a chovateľov dobytka na medzinárodnom trhu, lebo by zároveň zaručoval spravodlivú hospodársku súťaž na vnútornom trhu;

66.  domnieva sa, že európsky rámcový zákon o dobrých životných podmienkach zvierat by mal vytvoriť spoločnú základnú úroveň dobrých životných podmienok zvierat v celej Európskej únii ako základnú podmienku slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, a to tak pre domáce výrobky, ako aj pre výrobky dovezené z tretích krajín; domnieva sa však, že členské štáty a regióny by mali mať možnosť povoliť jednotlivým výrobcom alebo skupinám výrobcov vytvárať dobrovoľné systémy s dôslednejšími účinkami, pričom by sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže a chránila by sa konkurencieschopnosť EÚ na medzinárodných trhoch;

67.  pripomína, že Parlament sa domnieva, že takýto rámcový zákon by nemal chovateľom brániť zavádzať dobrovoľné systémy idúce nad rámec pravidiel EÚ, a domnieva sa, že aj takéto systémy by mali byť založené na vedeckých poznatkoch a mohli by byť podporené prostredníctvom certifikovaného a jednotného označenia; vyzýva Komisiu, aby vychádzala zo svojho oznámenia COM(2009)0584 a vypracovala štúdiu doplnenú legislatívnymi návrhmi o celoeurópskych systémoch označovania mäsových a mliečnych produktov určených na informovanie spotrebiteľov o použitých poľnohospodárskych metódach a ich vplyve na dobré životné podmienky zvierat, s cieľom dosiahnuť maximálne účinnú a jednotnú komunikáciu voči spotrebiteľom;

68.  domnieva sa, že európsky rámcový zákon o dobrých životných podmienkach zvierat by mal obsahovať:

o
o   o

   a) spoločné vymedzenie a vnímanie dobrých životných podmienok zvierat na základe OIE a všeobecné ciele postavené na vedeckých poznatkoch;
   b) zásadu povinnosti starostlivosti pre všetkých majiteľov a chovateľov zvierat, pričom za zatúlané zvieratá by v dôsledku súvisiacich rizík pre verejné zdravie a bezpečnosť niesli zodpovednosť najprv vlastníci a nakoniec orgány členských štátov;
   c) zvyšovanie povedomia a usmernenie pre zamestnancov verejných orgánov týkajúce sa toho, ako majú v práci identifikovať problémy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat;
   d) podľa potreby požiadavku zabezpečiť spôsobilosť každej osoby, ktorá pri výkone svojich pracovných povinností prichádza do styku so zvieratami, pri uznaní zručností a znalostí, ktoré už táto osoba získala prostredníctvom praktických skúseností alebo odbornej prípravy, ako aj požiadavky na primeranú odbornú prípravu pre osoby na pozíciách, v ktorých nesú konkrétne zodpovednosti za dobré životné podmienky zvierat;
   e) e. povinnosť členských štátov predkladať Komisii každé dva roky správy o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vrátane plánu na ďalšie dva roky a požiadavku, aby Komisia bezodkladne zverejňovala tieto správy spoločne so zhrnutím;
   f) účinné a včasné opatrenia proti tým členským štátom, ktoré nepredložia správy alebo nesplnia svoje povinnosti týkajúce sa vykonávania kontrol a inšpekcií;
   g) vytvorenie koordinovanej európskej siete pre dobré životné podmienky zvierat, ktorá bude na základe skúseností z pilotného projektu X/2012 podporovať informačné a vzdelávacie kampane, vyhodnocovať požiadavky na dobré životné podmienky zvierat na základe najnovších partnersky overených vedeckých poznatkov a koordinovať systémy EÚ na predbežné odskúšanie nových technológií v súlade s existujúcimi programami presadzovanými Komisiou a jej agentúrami a výbormi;
   h) štruktúru pre sektorové právne predpisy a nelegislatívne opatrenia založené na vedeckých poznatkoch;
   i) revíznu doložku, ktorá by umožňovala pravidelné prispôsobovanie rámcového zákona novým vedeckým poznatkom, pričom by sa zachovávala potreba právnej istoty a zohľadnila by sa hospodárska životnosť vynaložených investícií;

69.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 308 E, 16.12.2006, s. 170.
(2) Ú. v. EÚ C 279 E, 19.11.2009, s. 89.
(3) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 326.
(4) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 25.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0238.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2011)0083.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2012)0096.
(8) Prijaté texty P7_TA(2011)0444.
(9) Vestník EFSA (EFSA Journal) 2011; 9(1):1966.
(10) Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(1):2513.
(11) Kódex zdravia suchozemských zvierat OIE, článok 7.1.1. (2011). http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.7.1.htm.
(12) www.welfarequality.net/everyone/43395/7/0/22.
(13) Ú. v. ES L 323, 17.11.1978, s. 12.
(14) ETS 125 – Ochrana domácich zvierat, 13.XI.1987.
(15) Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.
(16) Ú. v. ES L 94, 9.4.1999, s. 24.
(17) Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33.
(18) Ú. v. EÚ L 61, 3.3.1997, s. 1.
(19) Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.
(20) Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia