Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2923(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0410/2012

Předložené texty :

B7-0410/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/07/2012 - 7.15
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0292

Přijaté texty
PDF 205kWORD 44k
Středa, 4. července 2012 - Štrasburk
Závěry zasedání Evropské rady (28.–29. června 2012)
P7_TA(2012)0292B7-0410/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze den 4. července 2012 o zasedání Evropské rady konaném v červnu 2012 (2011/2923(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na neformální zasedání Evropské rady konané dne 23. května 2012,

–  s ohledem na zasedání Evropské rady konané ve dnech 28.–29. června 2012,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

1.  vítá skutečnost, že Evropská rada přijala konkrétní opatření s cílem řešit krizi v eurozóně a že uznala nutnost reagovat tak, aby došlo k fiskální konsolidaci i k růstu; domnívá se, že vrcholná schůzka odráží přístup Evropské rady k výzvám, jimž Evropa čelí, a jehož cílem je vyváženější, hospodářsky účinný a sociálně spravedlivý program boje proti krizi;

2.  vyzdvihuje význam dohody, které eurozóna dosáhla ohledně důležitých a obsáhlých opatření v zájmu prolomení bludného kruhu mezi bankami a státními dluhy a snížení rozpětí mezi výnosy státních dluhopisů v eurozóně; v této souvislosti vítá flexibilní a účinný způsob, kterým by mohly být využívány stávající nástroje EFSF/ESM v případě členských států, které splňují specifická doporučení pro jednotlivé země a své další závazky včetně závazků v rámci evropského semestru a Paktu o stabilitě a růstu;

3.  domnívá se, že tato dohoda představuje významný krok na cestě k plně funkční bankovní unii pro EU jako celek, avšak poukazuje na zásadní skutečnost, že tuto možnost nelze využít okamžitě, jelikož je podmíněna dohodou o jednotném mechanismu dohledu;

4.  rovněž vítá Pakt pro růst a zaměstnanost, zejména pak skutečnost, že bylo dosaženo dohody ohledně uvolnění 120 miliard EUR na podporu investic, růstu a zaměstnanosti, a výzvu k rozrůzněné fiskální konsolidaci podporující růst, jež náležitě zohlední roli investic; domnívá se, že se jedná o důležitý krok směrem k nezbytnému oživení udržitelných investic v soukromém i veřejném sektoru zaměřených na růst v Evropě, jež jsou zejména zaměřeny na dosažení cílů strategie Evropa 2020 a obzvláště pak na účinné využívání zdrojů a udržitelnost, jakož i na dokončení jednotného trhu;

5.  dále vítá závazek, aby byl rozpočet EU využíván jako nástroj pro růst; v této souvislosti konstatuje, že na červnovém zasedání Evropské rady nebylo dosaženo žádného znatelného pokroku k uzavření dohody ohledně příštího víceletého finančního rámce na období 2014–2020; naléhavě vyzývá kyperské předsednictví, aby v této záležitosti zvýšilo snahu, plně zapojilo Parlament do jednání o příštím víceletém finančním rámci a přitom plně dodrželo jeho právo spolurozhodovat; trvá však na tom, že reforma vlastních zdrojů je klíčovým prvkem, bez něhož nebude možné dohody o víceletém finančním rámci dosáhnout; znovu opakuje své přesvědčení, že je nezbytné do konce tohoto roku dosáhnout dohody ohledně stran příjmů i výdajů víceletého finančního rámce, jež budou odpovídat skutečným potřebám a ambicím Unie v průběhu nadcházejícího období;

6.  vítá prohlášení hlav států a předsedů vlád o posílení správy jednotného trhu; důrazně podporuje Komisi v jejím hodnocení situace na jednotném trhu a vyzývá k činnosti vedoucí k plnému dosažení jednotného trhu;

7.  vítá návrhy opatření obsažené ve zprávě nazvané „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“, kterou předložili předsedové Van Rompuy, Juncker, Barroso a Draghi a považuje je za příznivý začátek budování skutečné a pevné hospodářské a měnové unie; domnívá se, že zejména návrhy týkající se orgánů bankovního dohledu a vytvoření integrovaného finančního rámce rovněž představují z dlouhodobého hlediska důležité kroky ke stabilnější budoucnosti evropského bankovnictví; zároveň s potěšením očekává, že do návrhu budou začleněna ustanovení o větší sociální odpovědnosti EU a že bude posílena transparentnost a odpovědnost nových evropských ustanovení v této oblasti;

8.  domnívá se, že je třeba urychleně vyvinout činnost v každém ze čtyř základních okruhů uvedených v této zprávě:

   a) integrovaný finanční rámec, jenž zajistí finanční stabilitu zejména v eurozóně a omezí na minimum náklady na úpadky bank, které nesou evropští občané; takový rámec přesouvá odpovědnost za dohled na evropskou úroveň a stanoví společné mechanismy řešení problémů bank a pojištění vkladů klientů;
   b) integrovaný rozpočtový rámec zajišťující zdravou fiskální politiku na úrovni jednotlivých států i na úrovni evropské, jehož součástí je koordinace, společné rozhodování, důslednější prosazování příslušných předpisů a odpovídající kroky vedoucí k vydávání společných dluhopisů (včetně omezených a podmíněných nástrojů krátkodobého financování a postupného přesunutí dluhu do fondu pro umoření dluhu); součástí tohoto rámce by rovněž mohly být i různé formy fiskální solidarity;
   c) integrovaný rámec hospodářských politik disponující dostatečnými mechanismy k zajištění toho, aby na úrovni jednotlivých států i na úrovni evropské byly zavedeny politiky na podporu udržitelného růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, které jsou v souladu s bezproblémovým fungováním hospodářské a měnové unie;
   d) zajištění nezbytné demokratické legitimity a odpovědnosti rozhodování v rámci hospodářské a měnové unie na základě společného uplatňování svrchovanosti, pokud jde o společné politiky a solidaritu;

9.  vítá rozhodnutí, jež žádá vypracování plánu vytvoření skutečné hospodářské a měnové unie; trvá na tom, aby Evropský parlament byl do tohoto úkolu zapojen jako naprosto rovnocenný partner, a to způsobem, jenž půjde za rámec jeho postavení jakožto spolutvůrce legislativy; dále vyzývá, aby se reformního procesu orgánů a institucí Evropské unie a jejích rozhodovacích postupů neúčastnily pouze evropské orgány a vnitrostátní parlamenty, nýbrž také sociální partneři, občanská společnost či další zainteresované strany, a sice v rámci široké veřejné diskuze o hlubší politické hospodářské, sociální a fiskální integraci Evropské unie; zdůrazňuje, že úzké zapojení Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů sehraje ústřední úlohu s patřičným respektováním metody Společenství; domnívá se, že Protokol č.1 SFEU o úloze vnitrostátních parlamentů v EU poskytuje odpovídající rámec pro meziparlamentní spolupráci;

10.  domnívá se nicméně, že je stále třeba vykonat mnoho legislativní činnosti, aby se dosáhlo globální, strukturální a komplexní reakce na krizi; vyzývá proto Komisi, aby v souladu s metodou Společenství předložila do září roku 2012 balíček legislativních návrhů založených na těchto čtyřech okruzích;

11.  vyzývá Radu, aby s cílem podnítit evropské hospodářství odsouhlasila koordinovaný program cílených investic na vnitrostátní úrovni;

12.  zavazuje se, že se zasadí o účinné a rychlé přijetí výše zmíněného legislativního balíčku zasadí, jakmile jej obdrží ve stanovené lhůtě a provede jeho přezkum;

13.  konstatuje však, že vyvodí své vlastní závěry, neobdrží-li výše uvedený legislativní balíček v požadované lhůtě;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí