Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2923(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0410/2012

Indgivne tekster :

B7-0410/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2012 - 7.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0292

Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 40k
Onsdag den 4. juli 2012 - Strasbourg
Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2012
P7_TA(2012)0292B7-0410/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 4. juli 2012 om mødet i Det Europæiske Råd i juni 2012 (2011/2923(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Det Europæiske Råds uformelle møde den 23. maj 2012,

–  der henviser til Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2012,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

1.  glæder sig over de konkrete foranstaltninger, som Det Europæiske Råd har truffet, for at afhjælpe krisen i euroområdet og dets anerkendelse af behovet for en reaktion, der tackler både den finanspolitiske konsolidering og vækst; mener, at topmødet afspejler Det Europæiske Råds holdning til de udfordringer, som Europa står over for, med henblik på en mere afbalanceret, økonomisk effektiv og socialt rimelig krisedagsorden;

2.  understreger betydningen af euroområdets aftale om væsentlige og betydelige foranstaltninger for at bryde den onde cirkel mellem banker og statsgæld samt for at indsnævre rentespredningen i euroområdets forrentning af statsgælden; glæder sig i denne forbindelse over, at eksisterende EFSF- og ESM-instrumenter kan benyttes på en fleksibel og effektiv måde for de medlemsstater, der overholder deres landespecifikke henstillinger og deres andre forpligtelser, herunder det europæiske semester og stabilitets- og vækstpagten;

3.  mener, at denne aftale er et væsentligt skridt i retning af en fuldt udbygget bankunion for hele EU, men peger på det kritiske faktum, at denne mulighed ikke kan iværksættes med det samme, da den er betinget af en aftale om en fælles tilsynsmekanisme;

4.  glæder sig over vækst- og beskæftigelsespagten, navnlig aftalen om at mobilisere 120 mia. EUR til stimulering af investeringer, vækst og beskæftigelse, og opfordrer til en differentieret vækstvenlig budgetkonsolidering, der tager behørigt højde for betydningen af investeringer; mener, at dette er et vigtigt skridt hen mod den nødvendige genoplivning af bæredygtige, vækstorienterede offentlige og private investeringer i Europa, der navnlig er rettet mod at nå Europa 2020-målene, og navnlig mod ressourceeffektivitet og bæredygtighed samt mod fuldendelsen af det indre marked;

5.  glæder sig endvidere over tilsagnet om at gøre EU-budgettet til et vækstredskab; bemærker i denne forbindelse, at der ikke skete nogen håndgribelige fremskridt ved Det Europæiske Råd i juni i retning af at nå til enighed om den næste flerårige finansielle ramme (FFR), dvs. for 2014-2020; opfordrer det cypriotiske formandskab til at øge sine bestræbelser på dette område med fuld inddragelse af Parlamentet i FFR-forhandlingerne, herunder fuld respekt for dets ret til fælles beslutningstagning; insisterer imidlertid på, at reformen vedrørende egne indtægter er en vigtig del af dette, og uden en sådan vil det ikke være muligt at nå frem til en aftale om FFR; gentager sin overbevisning om, at det er nødvendigt at indgå en aftale både om indtægts- og udgiftssiden i den næste FFR, som bør svare til Unionens virkelige behov og ambitioner for den næste periode, inden udgangen af dette år;

6.  glæder sig over stats- og regeringschefernes erklæring om at forstærke styringen af det indre marked; støtter kraftigt Kommissionen i dennes vurdering af det indre markeds tilstand og opfordrer til, at der gøres en indsats for så vidt angår den fulde gennemførelse af det indre marked;

7.  glæder sig over de udkast til forslag, der er indeholdt i rapporten »Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union«, som den blev forelagt af formand Van Rompuy, formand Juncker, formand Barroso og formand Draghi, og mener, det er et godt udgangspunkt for en sund og egentlig Økonomisk og Monetær Union (ØMU); mener navnlig, at forslagene vedrørende oprettelsen af en integreret finansiel ramme og et europæisk banktilsyn også udgør vigtige skridt i retning af en mere stabil langsigtet fremtid for de europæiske banker; ser frem til, at forslaget også kommer til at omfatte et større socialt ansvar for EU og en styrkelse af gennemsigtigheden og ansvarligheden i de nye europæiske bestemmelser på dette område;

8.  mener, at der er behov for hurtig handling inden for hver af de fire byggeblokke, der angives i denne rapport:

   a) En integreret finansiel ramme for at sikre finansiel stabilitet, navnlig i euroområdet, og mindske omkostningerne ved bankkrak for de europæiske borgere. En sådan ramme overfører ansvaret for kontrol til det europæiske niveau og sikrer fælles mekanismer til at afvikle banker og garantere kundernes indskud.
   b) En integreret budgetramme for at sikre sund finanspolitik på nationalt og europæisk niveau, der indbefatter koordinering, fælles beslutningstagning, øget håndhævelse og tilsvarende skridt i retning af fælles udstedelse af gældsbeviser (herunder kortsigtede finansieringsinstrumenter på et begrænset og betinget grundlag eller en gradvis roll-over til en amortisationsfond). Denne ramme vil også kunne omfatte forskellige former for finanspolitisk solidaritet.
   c) En integreret ramme for økonomisk politik med tilstrækkelige mekanismer til at sikre, at der er nationale og europæiske politikker til rådighed, der fremmer holdbar vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne, og som er forenelige med en velfungerende ØMU.
   d) Sikring af den nødvendige demokratiske legitimitet og ansvarlighed i beslutningstagningen inden for rammerne af ØMU'en på grundlag af fælles udøvelse af suverænitet i forbindelse med fælles politikker og solidaritet;

9.  glæder sig over beslutningen om at opfordre til, at der arbejdes videre med udviklingen af en køreplan for en egentlig Økonomisk og Monetær Union; insisterer på, at Europa-Parlamentet skal inddrages fuldt ud som en ligeværdig partner i denne opgave, ud over dets rolle som medlovgiver; opfordrer desuden til, at reformprocessen for EU-institutionerne og beslutningsprocedurerne ikke blot at inddrager EU-institutionerne og de nationale parlamenter, men også arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og andre aktører i en bred offentlig debat om en dybere politisk, økonomisk, social og finanspolitisk integration i Den Europæiske Union; understreger, at det vil være af central betydning, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter bliver involveret under fuld hensyntagen til fællesskabsmetoden; mener, at protokol nr. 1 til TEUF om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union opstiller en passende ramme for interparlamentarisk samarbejde;

10.  mener imidlertid, at der stadig er meget lovgivningsarbejde tilbage, hvis der skal øves en global, strukturel og omfattende indsats over for krisen; opfordrer derfor Kommissionen til at forelægge en pakke af lovgivningsforslag senest i september 2012 i overensstemmelse med fællesskabsmetoden og på grundlag af disse fire byggeblokke;

11.  opfordrer Rådet til at godkende et koordineret program med målrettede investeringer på nationalt niveau for at stimulere den europæiske økonomi;

12.  forpligter sig, når det har modtaget ovennævnte lovgivningspakke inden for den nævnte frist, og efter det har behandlet den, til at sikre effektiv og hurtig beslutningstagning;

13.  bemærker imidlertid, at det vil drage sine egne konklusioner, hvis det ikke modtager ovennævnte lovgivningspakke, inden for den nævnte frist;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik