Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2923(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0410/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0410/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2012 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0292

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 277kWORD 48k
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-19 Ιουνίου 2012)
P7_TA(2012)0292B7-0410/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012 (2011/2923(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης Μαΐου 2012,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης-29ης Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  χαιρετίζει τα απτά μέτρα που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει την κρίση της ευρωζώνης, και την εκ μέρους του αναγνώριση της ανάγκης για μια απάντηση η οποία να αντιμετωπίζει τόσο τη δημοσιονομική εξυγίανση όσο και την ανάπτυξη· πιστεύει ότι η σύνοδος αντανακλά την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η οποία αποσκοπεί σε μια περισσότερο ισορροπημένη, οικονομικά αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη ατζέντα για την αντιμετώπιση της κρίσης·

2.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας της ευρωζώνης σχετικά με σημαντικά και ουσιαστικά μέτρα προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ τραπεζών και κρατικού χρέους και να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των αποδόσεων των ομολόγων κρατικού χρέους της ευρωζώνης· χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την ευέλικτη και αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών του ΕΤΧΣ/ΕΣΜ που θα μπορούσε να γίνει από κράτη μέλη που σέβονται τις Συστάσεις Ανά Χώρα και τις άλλες δεσμεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού εξαμήνου και του Συμφώνου για τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη·

3.  θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για μια πλήρως αναπτυγμένη τραπεζική ένωση για την ΕΕ συνολικά, επισημαίνει όμως το καίριο γεγονός ότι η δυνατότητα αυτή δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί αμέσως, δεδομένου ότι έχει τεθεί ως προαπαιτούμενο η συμφωνία σχετικά με έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό·

4.  χαιρετίζει επίσης το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης, και ιδίως τη συμφωνία να κινητοποιηθούν 120 δισ. ευρώ για την τόνωση των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς και την έκκληση για διαφοροποιημένη, φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση, με τη δέουσα προσοχή στο ρόλο των επενδύσεων· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια απαραίτητη αναζωογόνηση των βιώσιμων και προσανατολισμένων στην ανάπτυξη δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη, ιδίως όσων εστιάζονται στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 και ειδικότερα σε σχέση με την αποδοτική χρήση και τη βιωσιμότητα των πόρων, καθώς και σε σχέση με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

5.  χαιρετίζει περαιτέρω τη δέσμευση να αναδειχθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε εργαλείο για την ανάπτυξη· επισημαίνει από την άποψη αυτή ότι κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στην κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας για το προσεχές ΠΔΠ, δηλ. για την περίοδο 2014-2020· παροτρύνει την Κυπριακή Προεδρία να εντείνει τις προσπάθειές της στο θέμα αυτό, με πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένου του απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων συναπόφασής του· επιμένει ωστόσο η μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο χωρίς το οποίο δεν θα είναι δυνατή συμφωνία σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μια συμφωνία τόσο σε σχέση με την πλευρά των εσόδων όσο και σε σχέση με την πλευρά των δαπανών του ΠΔΠ, που πρέπει να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες και φιλοδοξίες της Ένωσης για την προσεχή περίοδο πρέπει να επιτευχθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους·

6.  χαιρετίζει τη δήλωση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων για την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς· υποστηρίζει ένθερμα την Επιτροπή στην εκτίμησή της σχετικά με την κατάσταση της ενιαίας αγοράς και ζητεί δράσεις για την πλήρη πραγμάτωση της ενιαίας αγοράς·

7.  χαιρετίζει τα σχέδια προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση με τίτλο «Προς μια πραγματική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» που παρουσιάστηκε από τους Προέδρους Van Rompuy, Juncker, Barroso και Draghi, θεωρώντας ότι αποτελεί καλό σημείο εκκίνησης προς μια ουσιαστική και πραγματική ΟΝΕ· πιστεύει ειδικότερα ότι οι προτάσεις σχετικά με τη δημιουργία ολοκληρωμένου χρηματοπιστωτικού πλαισίου και ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτικής αρχής αντιπροσωπεύουν επίσης σημαντικά βήματα προς ένα σταθερότερο μακροπρόθεσμο μέλλον για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα· αναμένει επίσης να συμπεριληφθεί στην πρόταση η μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη της ΕΕ και η ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοκρατικής νομιμότητας των νέων ευρωπαϊκών διατάξεων σε αυτόν τον τομέα·

8.  πιστεύει ότι απαιτούνται ταχέως δράσεις στο καθένα από τα τέσσερα δομικά στοιχεία που εντοπίζονται στην εν λόγω έκθεση:

   α) ένα ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, και να ελαχιστοποιείται το κόστος της χρεοκοπίας τραπεζών για τους ευρωπαίους πολίτες· ένα τέτοιο πλαίσιο αναβαθμίζει την ευθύνη της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προβλέπει κοινούς μηχανισμούς για την εξυγίανση των τραπεζών και την εγγύηση των καταθέσεων των πελατών·
   β) ένα ολοκληρωμένο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να εξασφαλίζεται η χάραξη υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να περιλαμβάνει το συντονισμό, την από κοινού λήψη αποφάσεων, τη μεγαλύτερη επιβολή και αντίστοιχα βήματα προς κοινή έκδοση χρεογράφων (συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης σε περιορισμένη και εξαρτημένη από όρους βάση ή τη σταδιακή μετάβαση σε ταμείο απόσβεσης του χρέους). Το πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει επίσης διάφορες μορφές δημοσιονομικής αλληλεγγύης·
   γ) ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής το οποίο θα έχει επαρκείς μηχανισμούς ώστε να εξασφαλίζει ότι τίθενται σε εφαρμογή εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα και είναι συμβατές με την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ·
   δ) εξασφάλιση της απαραίτητης δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας της λήψης αποφάσεων εντός της ΟΝΕ, με βάση την από κοινού άσκηση κυριαρχίας για τις κοινές πολιτικές και την αλληλεγγύη·

9.  χαιρετίζει την απόφαση να απευθυνθεί έκκληση για μεγαλύτερη προσπάθεια για την κατάρτιση ενός χάρτη πορείας προς μια πραγματική Οικονομική και Νομισματική Ένωση· επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει πλήρως ως ισότιμος εταίρος στο εγχείρημα αυτό, πέρα από το ρόλο του ως συν-νομοθέτη· ζητεί επιπλέον κατά τη διαδικασία μεταρρύθμισης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων να υπάρξει συμμετοχή όχι μόνο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων κύκλων, σε μια ευρεία δημόσια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη βαθύτερη πολιτική, οικονομική, κοινωνική και δημοσιονομική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η εκ του σύνεγγυς συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων θα έχει κεντρική σημασία, με σεβασμό της κοινοτικής μεθόδου· το πρωτόκολλο 1 της ΣΛΕΕ σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία·

10.  πιστεύει ωστόσο ότι απομένει ακόμη να εκτελεσθεί πολύ νομοθετικό έργο προκειμένου να διαμορφωθεί μια συνολική, διαρθρωτική και εκτενής απάντηση στην κρίση· καλεί κατά συνέπεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει έως το Σεπτέμβριο του 2012 μια δέσμη νομοθετικών προτάσεων σύμφωνων με την κοινοτική μέθοδο με βάση αυτά τα τέσσερα δομικά στοιχεία·

11.  καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε ένα συντονισμένο πρόγραμμα στοχευμένων επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας·

12.  δεσμεύεται, αφού λάβει την προαναφερθείσα δέσμη νομοθετικών μέτρων εντός του χρονικού πλαισίου που έχει ζητήσει και αφού την εξετάσει, να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και ταχεία λήψη αποφάσεων·

13.  επισημαίνει ωστόσο ότι θα αντλήσει τα δικά του συμπεράσματα σε περίπτωση που δεν λάβει την προαναφερθείσα δέσμη νομοθετικών προτάσεων εντός του χρονικού πλαισίου που έχει ζητήσει·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου