Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2923(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0410/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0410/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2012 - 7.15
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0292

Pieņemtie teksti
PDF 196kWORD 44k
Trešdiena, 2012. gada 4. jūlijs - Strasbūra
Eiropadomes 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi
P7_TA(2012)0292B7-0410/2012

Eiropas Parlamenta 2012. gada 4. jūlija rezolūcija par Eiropadomes 2012. gada jūnija sanāksmi (2011/2923(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2012. gada 23. maija Eiropadomes neoficiālo sanāksmi,

–  ņemot vērā 2012. gada 28. un 29. jūnija Eiropadomes sanāksmi,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

1.  atzinīgi vērtē konkrētos pasākumus, ko Eiropadome veikusi eurozonas krīzes risināšanai, un to, ka tā atzīst tādu risinājumu nepieciešamību, ar kuriem risina gan fiskālo konsolidāciju, gan sekmē izaugsmi; uzskata, ka augstākā līmeņa sanāksme atspoguļo Eiropadomes pieeju problēmām, ar kurām saskaras Eiropa, cenšoties īstenot līdzsvarotāku, ekonomiski efektīvu un sociāli taisnīgu pretkrīzes programmu;

2.  uzsver, cik svarīga ir eurozonā panāktā vienošanās par svarīgiem un būtiskiem pasākumiem, lai pārtrauktu nevēlamo saikni starp banku un valsts parādu, kā arī samazinātu atšķirības starp valsts parāda procentu likmēm dažādām eurozonas valstīm; šajā sakarībā atzinīgi vērtē iespēju elastīgi un efektīvi izmantot jau pastāvošos Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSF) / Eiropas stabilitātes mehānisma (ESM) instrumentus dalībvalstīm, kuras ievēro tām adresētos ieteikumus un citas saistības, tostarp Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu un Stabilitātes un izaugsmes paktu;

3.  uzskata, ka šī vienošanās ir nozīmīgs solis ceļā uz pilnvērtīgu banku savienību Eiropas Savienībā, bet norāda uz kritisko apstākli, ka šo iespēju nevar izmantot nekavējoties, jo tā ir atkarīga no vienošanās par vienotu uzraudzības mehānismu;

4.  atzinīgi vērtē arī plānu izaugsmei un nodarbinātībai, jo īpaši vienošanos par EUR 120 miljardu izmantošanu, lai stimulētu ieguldījumus, izaugsmi un nodarbinātību, un aicina diferencēt prasības par fiskālo konsolidāciju, lai sekmētu izaugsmi, pienācīgi ņemot vērā ieguldījumu nozīmi; uzskata to par nozīmīgu soli, lai atsāktos tik nepieciešamie ilgspējīgie un uz izaugsmi vērstie valsts un privātie ieguldījumi Eiropā, kas būtu vērsti gan uz stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, jo īpaši attiecībā uz resursu efektivitāti un ilgtspēju, gan arī uz vienotā tirgus izveides pabeigšanu;

5.  atzinīgi vērtē arī apņemšanos padarīt ES budžetu par instrumentu izaugsmei; šajā sakarībā atzīmē, ka jūnija Eiropadomē nav gūts ievērojams progress, lai panāktu vienošanos par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2014.–2020. gadam; mudina Kipras prezidentūru aktīvāk rīkoties šajā jautājumā un pilnībā iesaistīt Eiropas Parlamentu sarunās par DFS, tostarp pilnībā ievērojot tā koplēmuma tiesības; tomēr uzstāj, ka pašu resursu reforma ir būtisks elements, bez kura nebūs iespējams panākt vienošanos par DFS; atkārtoti pauž pārliecību, ka līdz šā gada beigām jāpanāk vienošanās gan par DFS ieņēmumu, gan izdevumu daļu, kam jāatbilst Savienības faktiskajām vajadzībām un plāniem nākamajā periodā;

6.  atzinīgi vērtē valstu un valdību vadītāju paziņojumu par vienotā tirgus pārvaldības pastiprināšanu; stingri atbalsta Komisiju tās vērtējumā par vienotā tirgus stāvokli un aicina rīkoties, lai vienoto tirgu izveidotu pilnībā;

7.  atzinīgi vērtē priekšlikumus, kas ietverti ziņojumā “Ceļā uz patiesu Ekonomikas un monetāro savienību”, ar ko iepazīstināja augstās amatpersonas H. Van Rompuy, J. C. Juncker, J. M. Barroso un M. Draghi, uzskata, ka šie priekšlikumi ir labs sākuma punkts ceļā uz veiksmīgi strādājošu un patiesu EMS; jo īpaši uzskata, ka priekšlikumi par integrētas finanšu sistēmas izveidi un Eiropas banku uzraudzību arī ir svarīgi soļi ceļā uz Eiropas banku stabilāku ilgtermiņa nākotni; cer arī uz to, ka ar šo priekšlikumu tiks palielināta ES sociālā atbildība un uzlabota pārredzamība un atbildība attiecībā uz jaunajiem Eiropas noteikumiem šajā jomā;

8.  uzskata, ka ir nepieciešama ātra rīcība katrā no četriem pamatelementiem, kas minēti šajā ziņojumā:

   a) integrēta finanšu sistēma, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, jo īpaši eurozonā, un līdz minimumam samazinātu izmaksas, ko Eiropas pilsoņiem rada banku neveiksmīga darbība; šāda sistēma paaugstina atbildību par uzraudzību līdz Eiropas līmenim un nodrošina kopējus mehānismus, ar ko īsteno banku noregulējumu un garantē klientu noguldījumus;
   b) integrēta budžeta sistēma, lai nodrošinātu stabilas fiskālās politikas veidošanu valsts un Eiropas līmenī, integrējot koordināciju, kopīgu lēmumu pieņemšanu, labāku izpildi un samērīgu virzību ceļā uz kopīgu obligāciju emisiju (tostarp īstermiņa finansēšanas instrumentiem uz ierobežota un nosacīta pamata vai pakāpenisku pārveidi par parāda dzēšanas fondu); šajā sistēmā varētu ietilpt arī dažādi fiskālās solidaritātes veidi;
   c) integrēta ekonomikas politikas sistēma, kurai ir pietiekami mehānismi, lai nodrošinātu, ka valstu un Eiropas politika sekmē ilgtspējīgu izaugsmi, nodarbinātību un konkurētspēju, un kura ir saderīga ar veiksmīgu EMS darbību;
   d) nepieciešamās demokrātiskās leģitimitātes un pārskatatbildības nodrošināšana ar EMS saistītu lēmumu pieņemšanā, pamatojoties uz suverenitātes kopīgu īstenošanu attiecībā uz kopīgu politiku un solidaritāti.

9.  atzinīgi vērtē lēmumu aicināt turpināt darbu pie plāna patiesas ekonomikas un monetārās savienības izveidei; līdzās lomai, ko Eiropas Parlaments pilda kā viens no likumdevējiem, prasa to pilnībā iesaistīt kā līdzvērtīgu partneri arī šā uzdevuma veikšanā; turklāt aicina Eiropas Savienības iestāžu un lēmumu pieņemšanas procedūru reformas procesā iesaistīt ne tikai Eiropas iestādes un valstu parlamentus, bet arī sociālos partnerus, pilsoniskās sabiedrības un citu ieinteresēto pušu pārstāvjus, rīkojot plašu sabiedrības diskusiju par Eiropas Savienības dziļāku politisko, ekonomisko, sociālo un fiskālo integrāciju; uzsver, ka Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu cieša iesaistīšana būs ļoti svarīga, turklāt pienācīgi ievērojot Kopienas metodi; uzskata, ka LESD 1. protokols par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā nodrošina pienācīgu pamatu parlamentu sadarbībai;

10.  tomēr uzskata, ka vēl jāveic liels likumdošanas darbs, lai nodrošinātu vispārēju, strukturētu un visaptverošu atbildi uz krīzi; tādēļ aicina Komisiju saskaņā ar Kopienas metodi līdz 2012. gada septembrim iesniegt likumdošanas priekšlikumi paketi, kuras pamatā būtu minētie četri pamatelementi;

11.  aicina Padomi vienoties par koordinētu programmu mērķtiecīgu ieguldījumu veikšanai valstu līmenī, lai stimulētu Eiropas ekonomiku;

12.  pēc iepriekš minētās tiesību aktu paketes saņemšanas pieprasītajā termiņā un pēc to pārbaudes apņemas nodrošināt efektīvu un ātru lēmumu pieņemšanas procesu;

13.  tomēr atzīmē, ka izdarīs secinājumus, ja minēto tiesību aktu paketi nesaņems pieprasītajā termiņā;

14.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika