Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2923(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0410/2012

Texte depuse :

B7-0410/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2012 - 7.15
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0292

Texte adoptate
PDF 202kWORD 46k
Miercuri, 4 iulie 2012 - Strasbourg
Concluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012)
P7_TA(2012)0292B7-0410/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 4 iulie 2012 referitoare la reuniunea Consiliului European din iunie 2012 (2011/2923(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere reuniunea neoficială a Consiliului European din 23 mai 2012,

–  având în vedere reuniunea Consiliului European din 28-29 iunie 2012,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1.  salută măsurile concrete întreprinse de Consiliul European pentru a contracara criza din zona euro și faptul că acesta a recunoscut necesitatea unor măsuri care să vizeze atât consolidarea fiscală, cât și creșterea economică; consideră că summit-ul reflectă modul în care Consiliul European abordează provocările cu care se confruntă Europa pe baza unei agende anticriză mai echilibrate, mai eficace din punct de vedere economic și mai juste din punct de vedere social;

2.  subliniază importanța acordului la care au ajuns liderii zonei euro cu privire la măsurile importante și substanțiale care să rupă cercul vicios dintre bănci și datoria suverană și să reducă diferențele dintre dobânzile la care se împrumută statele din zona euro; salută, în acest sens, modul flexibil și eficient în care ar putea fi utilizate instrumentele existente, și anume FESF și MES, pentru statele membre care dau curs recomandărilor specifice fiecărei țări și își respectă celelalte angajamente, inclusiv cele din cadrul semestrului european și din Pactul de stabilitate și de creștere;

3.  consideră că acest acord constituie un pas important pe drumul spre o uniune bancară deplină pentru întreaga UE, dar atrage atenția asupra unui aspect esențial, și anume faptul că această posibilitate nu poate fi materializată imediat, fiind condiționată de ajungerea la un acord cu privire la un mecanism unic de supraveghere;

4.  salută, de asemenea, Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă - în special decizia de a mobiliza 120 de miliarde EUR pentru a stimula investițiile, creșterea economică și ocuparea forței de muncă și apelul la o consolidare fiscală diferențiată, favorabilă creșterii, care să țină seama în mod adecvat de rolul investițiilor; consideră că acesta reprezintă un pas înspre o necesară revitalizare a investițiilor publice și private orientate spre o creștere economică durabilă în Europa, având ca scop în special realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, cu precădere a celor vizând utilizarea eficientă a resurselor și sustenabilitatea, și finalizarea pieței interne;

5.  salută, de asemenea, angajamentul de a transforma bugetul UE într-un instrument de creștere economică; remarcă, în acest sens, că în cursul Consiliului European din iunie nu s-au realizat progrese tangibile pe calea spre un acord privind viitorul CFM pentru 2014-2020; îndeamnă Președinția cipriotă să își intensifice eforturile în acest sens, implicând pe deplin Parlamentul în negocierile asupra CFM, cu respectarea tuturor drepturilor care îi revin în cadrul codeciziei; insistă totuși că reforma sistemului de resurse proprii este un element esențial în absența căruia nu se poate ajunge la un acord privind cadrul financiar multianual; își reiterează convingerea că până la sfârșitul acestui an ar trebui să se ajungă la un acord atât cu privire la cheltuielile, cât și cu privire la veniturile înscrise în CFM, care ar trebui să corespundă necesităților reale și ambițiilor Uniunii pentru următoarea perioadă;

6.  salută declarația șefilor de stat și de guvern privind consolidarea guvernanței pieței interne; sprijină cu fermitate Comisia în ceea ce privește evaluarea situației pieței interne și solicită să se ia măsuri pentru realizarea integrală a pieței interne;

7.  salută proiectele de propuneri incluse în raportul intitulat „Către o veritabilă uniune economică și monetară” prezentat de președinții Van Rompuy, Juncker, Barroso și Draghi, ca un bun punct de plecare spre o uniune economică și monetară veritabilă și solidă; consideră în special că propunerile de instituire a unui cadru financiar integrat și a unei autorități europene de supraveghere bancară reprezintă, la rândul lor, pași importanți spre un viitor mai stabil pe termen lung al sectorului bancar din Europa; așteaptă, de asemenea, cu interes ca în propunere să fie integrat un nivel mai ridicat de răspundere socială la nivelul UE și ca în cadrul noilor dispoziții europene din domeniu să se consolideze transparența și răspunderea;

8.  consideră că sunt necesare măsuri rapide pentru fiecare dintre cele patru pietre de temelie identificate în raport:

   (a) un cadru financiar integrat, care să asigure stabilitatea financiară în special în zona euro și să reducă la minimum costul suportat de cetățenii europeni în situațiile în care băncile nu își mai pot onora obligațiile; un astfel de cadru consolidează responsabilitatea pentru supravegherea la nivel european și prevede mecanisme comune de soluționare a situațiilor de criză bancară și de garantare a depozitelor bancare ale clienților;
   (b) un cadru bugetar integrat care să asigure un proces viabil de elaborare a politicilor fiscale la nivel național și european ce cuprinde coordonare, un proces de luare a deciziilor în comun, o punere în aplicare îmbunătățită și măsuri adecvate în direcția emiterii de titluri comune de datorie (inclusiv, instrumente de finanțare pe termen scurt în regim limitat și condiționat sau reportarea progresivă într-un fond de răscumpărare); acest cadru ar putea include, de asemenea, diferite forme de solidaritate fiscală.
   (c) un cadru integrat de politică economică, care să dispună de suficiente mecanisme pentru a asigura existența unor politici naționale și europene care să promoveze creșterea economică durabilă, ocuparea forței de muncă și competitivitatea și care să fie compatibile cu buna funcționare a UEM;
   (d) asigurarea legitimității democratice și a responsabilității necesare procesului decizional în cadrul UEM, pe baza exercitării în comun a suveranității în ceea ce privește politicile comune și solidaritatea;

9.  salută decizia de a continua munca în vederea elaborării unei foi de parcurs către o veritabilă uniune economică și monetară; insistă că Parlamentul European trebuie să fie pe deplin implicat ca partener egal în această sarcină, dincolo de rolul său de colegislator; solicită, de asemenea, ca în procesul de reformă a instituțiilor și proceselor decizionale ale Uniunii Europene să fie implicate nu doar instituțiile europene și parlamentele naționale, ci și partenerii sociali, societatea civilă și alte părți interesate, printr-o largă dezbatere publică asupra unei integrări mai profunde a Uniunii Europene din punct de vedere politic, economic, social și fiscal; subliniază că implicarea îndeaproape a Parlamentului European și a parlamentelor naționale va fi crucială, cu respectarea metodei comunitare; consideră că Protocolul nr. 1 la TFUE privind rolul parlamentelor naționale în UE asigură un cadru adecvat pentru cooperarea interparlamentară;

10.  consideră totuși că mai sunt multe de făcut în plan legislativ pentru a oferi un răspuns global, structural și exhaustiv la această criză; prin urmare, solicită Comisiei să prezinte, până în septembrie 2012 și cu respectarea metodei comunitare, un pachet de propuneri legislative pe baza celor patru pietre de temelie prezentate mai sus;

11.  solicită Consiliului să își dea acordul pentru un program coordonat de investiții punctuale pentru a stimula economia europeană;

12.  se angajează să asigure un proces decizional eficient și rapid, după ce va fi primit pachetul legislativ menționat în termenul solicitat și îl va fi examinat;

13.  menționează, cu toate acestea, că va trage propriile concluzii în cazul în care nu va primi pachetul legislativ menționat în termenul solicitat;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate