Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2923(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0410/2012

Predkladané texty :

B7-0410/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2012 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0292

Prijaté texty
PDF 206kWORD 45k
Streda, 4. júla 2012 - Štrasburg
Závery zasadnutia Európskej rady (28. – 29. júna 2012)
P7_TA(2012)0292B7-0410/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. júla 2012 o zasadnutí Európskej rady z júna 2012 (2011/2923(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na neformálne zasadnutie Európskej rady z 23. mája 2012,

–  so zreteľom na zasadnutie Európskej rady z 28. – 29. júna 2012,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  víta skutočnosť, že Európska rada urobila konkrétne opatrenia s cieľom riešiť krízu v eurozóne a že uznala potrebu reagovať na fiškálnu konsolidáciu aj rast; domnieva sa, že samit odzrkadľuje prístup Európskej rady k problémom, ktorým čelí Európa, a zameral sa na vyrovnanejší, ekonomicky účinný a sociálne spravodlivý program na boj proti kríze;

2.  podčiarkuje význam dohody o eurozóne, ktorá sa týka významných opatrení s cieľom prelomiť bludný kruh medzi bankami a štátnym dlhom a zúžiť rôznorodosť medzi výnosmi zo štátnych dlhopisov v eurozóne; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že by bolo možné flexibilne a efektívne využívať existujúce nástroje ENFS/EMS pre členské štáty, ktoré spĺňajú odporúčania pre jednotlivé krajiny a ich ďalšie záväzky vrátane záväzkov v rámci európskeho semestra a Paktu stability a rastu;

3.  domnieva sa, že táto dohoda predstavuje dôležitý krok pre EÚ ako celok na ceste k plnofunkčnej bankovej únii, upozorňuje však na dôležitú skutočnosť, že táto možnosť sa nedá okamžite spustiť, pretože je podmienená dohodou o jednotnom dozornom mechanizme;

4.  víta aj Pakt pre rast a zamestnanosť, predovšetkým dohodu na vynaloženie 120 miliárd EUR s cieľom podporiť investície, rast a zamestnanosť, a výzvu na uskutočnenie diferencovanej fiškálnej konsolidácie, ktorá bude podporovať rast, pričom náležitý ohľad sa bude venovať úlohe investícií; považuje to za dôležitý krok smerom k potrebnému oživeniu udržateľných investícií vo verejnom a súkromnom sektore v Európe zameraných na rast, ktoré smerujú k dosahovaniu cieľov Európa 2020, a predovšetkým k efektívnosti a udržateľnosti zdrojov, ako aj k dobudovaniu jednotného trhu;

5.  ďalej víta záväzok vytvoriť z rozpočtu EÚ nástroj na rast; v tejto súvislosti konštatuje, že na júnovom zasadnutí Európskej rady nebol dosiahnutý žiaden skutočný pokrok v uzatvorení dohody o nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci, t. j. rámci na roky 2014 – 2020; dôrazne vyzýva cyperské predsedníctvo, aby v tejto oblasti zvýšilo úsilie a zabezpečilo úplnú účasť Európskeho parlamentu na rokovaniach o viacročnom finančnom rámci, ako aj dôsledné dodržiavanie jeho spolurozhodovacích práv; trvá však na tom, že reforma vlastných zdrojov predstavuje rozhodujúci prvok, bez ktorého nebude možné dosiahnuť dohodu o viacročnom finančnom rámci; opätovne zdôrazňuje svoje presvedčenie, že do konca tohto roka je potrebné dosiahnuť dohodu o príjmovej a výdavkovej strane viacročného finančného rámca, ktorá musí zodpovedať súčasným potrebám a ambíciám Únie na nadchádzajúce obdobie;

6.  víta vyhlásenie predstaviteľov štátov alebo vlád o posilnení riadenia jednotného trhu; dôrazne podporuje Komisiu v súvislosti s jej hodnotením stavu jednotného trhu a požaduje, aby sa vykonali opatrenia týkajúce sa úplného dosiahnutia jednotného trhu;

7.  víta predbežné návrhy obsiahnuté v správe s názvom Na ceste ku skutočnej hospodárskej a menovej únii, ktoré predstavili predsedovia Van Rompuy, Juncker, Barroso a Draghi, ako dobrý východiskový bod budovania pevnej a skutočnej hospodárskej a menovej únie; domnieva sa najmä, že dôležitý krok smerom k stabilnejšej dlhodobej budúcnosti európskeho bankovníctva predstavujú aj návrhy týkajúce sa zriadenia integrovaného finančného rámca a európskeho orgánu bankového dohľadu; s potešením očakáva zahrnutie väčšej sociálnej zodpovednosti EÚ do návrhu a posilnenie transparentnosti a jasnosti nových európskych predpisov týkajúcich sa tejto oblasti;

8.  je presvedčený, že treba rýchlo konať v rámci každého zo štyroch stavebných prvkov identifikovaných v tejto správe:

   a) integrovaný finančný rámec na zabezpečenie finančnej stability, najmä v eurozóne, a zníženie na minimum nákladov, ktoré znášajú občania Európy v dôsledku zlyhania bánk; takýto rámec posilňuje zodpovednosť orgánu dohľadu na európskej úrovni a stanovuje spoločný mechanizmus na riešenie situácie bánk a ručenie za vklady zákazníkov;
   b) integrovaný rozpočtový rámec na zabezpečenie tvorby zodpovednej fiškálnej politiky na vnútroštátnej aj európskej úrovni, ktorý zahŕňa koordináciu, spoločné rozhodovanie, lepšie presadzovanie práva a rovnaké kroky smerom k spoločnej emisii dlhopisov (vrátane krátkodobých finančných nástrojov na obmedzenom a podmienenom základe alebo postupného transformovania na fond splácania dlhu); tento rámec by mohol obsahovať aj rôzne formy fiškálnej solidarity;
   c) integrovaný rámec hospodárskej politiky zahŕňajúci dostatok mechanizmov na zabezpečenie uplatňovania vnútroštátnych a európskych politík, ktoré presadzujú trvalo udržateľný rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť, a sú v súlade s riadnym fungovaním hospodárskej a menovej únie;
   d) zabezpečenie nevyhnutnej demokratickej legitimity a zodpovednosti procesu rozhodovania v rámci hospodárskej a menovej únie, a to na základe spoločného uplatňovania zvrchovanosti spoločných politík a solidarity;

9.  víta rozhodnutie požiadať o pokračovanie v práci na vypracúvaní plánu skutočnej hospodárskej a menovej únie; trvá na tom, že Európsky parlament musí byť v plnej miere zapojený do tejto úlohy ako rovnocenný partner, nad rámec jeho funkcie spoluzákonodarcu; ďalej žiada reformu inštitúcií Európskej únie a procesu rozhodovania, aby do všeobecnej verejnej diskusie o hlbšej politickej, hospodárskej, sociálnej a fiškálnej integrácii Európskej únie boli zapojené nielen európske inštitúcie a národné parlamenty, ale aj sociálni partneri, občianska spoločnosť a ostatné zainteresované strany; zdôrazňuje, že ústredným bodom bude úzke zapojenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov pri náležitom zohľadnení metódy Spoločenstva; domnieva sa, že protokol 1 k ZFEÚ o úlohe národných parlamentov v EÚ poskytuje vhodný rámec na medziparlamentnú spoluprácu;

10.  napriek tomu vyjadruje presvedčenie, že je ešte stále treba urobiť veľa legislatívnej práce na to, aby reakcia na krízu bola globálna, štrukturálna a komplexná; preto vyzýva Komisiu, aby v súlade s metódou Spoločenstva predložila do septembra 2012 balík legislatívnych návrhov založených na týchto štyroch stavebných prvkoch;

11.  vyzýva Radu, aby udelila súhlas s koordinovaným programom cieleného investovania na vnútroštátnej úrovni s cieľom oživiť európske hospodárstvo;

12.  zaväzuje sa k tomu, že po prijatí uvedeného legislatívneho balíka v rámci požadovaného harmonogramu a po jeho preskúmaní zabezpečí účinný a rýchly proces rozhodovania;

13.  poznamenáva však, že vypracuje vlastné závery, ak nedostane uvedený legislatívny balík v rámci požadovaného harmonogramu;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia