Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2923(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0410/2012

Ingivna texter :

B7-0410/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2012 - 7.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0292

Antagna texter
PDF 112kWORD 37k
Onsdagen den 4 juli 2012 - Strasbourg
Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012)
P7_TA(2012)0292B7-0410/2012

Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2012 om Europeiska rådets möte i juni 2012 (2011/2923(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europeiska rådets informella möte den 23 maj 2012,

–  med beaktande av Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2012,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet välkomnar de konkreta åtgärder som Europeiska rådet har vidtagit för att ta itu med krisen i euroområdet och dess erkännande av att det behövs insatser för både finanspolitisk konsolidering och tillväxt. Parlamentet anser att toppmötet återspeglar Europeiska rådets strategi för att hantera de utmaningar som Europa står inför, vars mål är en mer balanserad, ekonomiskt effektiv och socialt rättvis krisagenda.

2.  Europaparlamentet understryker betydelsen av euroområdets överenskommelse om viktiga och omfattande åtgärder för att bryta den onda cirkeln mellan banker och statsskulder och minska skillnaderna i avkastning mellan olika statsobligationer inom euroområdet. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang ett flexibelt och effektivt utnyttjande av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten/Europeiska stabilitetsmekanismen för medlemsstater som respekterar sina landsspecifika rekommendationer och sina övriga åtaganden, bland annat den europeiska planeringsterminen och stabilitets- och tillväxtpakten.

3.  Europaparlamentet anser att denna överenskommelse är ett viktigt steg på vägen mot en fullt utvecklad bankunion för hela EU, men påpekar samtidigt att denna möjlighet inte kan utnyttjas omgående eftersom detta förutsätter en överenskommelse om en gemensam tillsynsmekanism.

4.  Europaparlamentet välkomnar också tillväxt- och sysselsättningspakten, särskilt beslutet att avsätta 120 miljarder euro för att stimulera investeringar, tillväxt och sysselsättning och kravet på en differentierad, tillväxtfrämjande finanspolitisk konsolidering, med hänsyn tagen till vikten av investeringar. Parlamentet anser att detta är ett viktigt steg i det nödvändiga arbetet med att stimulera hållbara, tillväxtorienterade offentliga och privata investeringar som bland annat bör bidra till Europa 2020-målen, framför allt resurseffektivitet och hållbarhet, och till fullbordandet av den inre marknaden.

5.  Europaparlamentet välkomnar dessutom åtagandet att göra EU:s budget till ett verktyg för tillväxt, och konstaterar i detta sammanhang att man vid Europeiska rådets möte i juni inte gjorde några nämnvärda framsteg när det gäller att nå en överenskommelse om nästa fleråriga budgetram, det vill säga för 2014–2020. Parlamentet uppmanar med kraft det cypriotiska ordförandeskapet att öka sina ansträngningar på detta område och se till att Europaparlamentet är fullt delaktigt i förhandlingarna om den fleråriga budgetramen, med full respekt för dess medbeslutanderätt. Parlamentet insisterar dock på att reformen av egna medel är ett nödvändigt inslag och en förutsättning för att man ska kunna nå en överenskommelse om den fleråriga budgetramen. Parlamentet upprepar sin övertygelse att en överenskommelse om såväl intäkts- som utgiftssidan i den fleråriga budgetramen måste nås före utgången av året. Denna överenskommelse bör motsvara unionens verkliga behov och ambitioner för nästa period.

6.  Europarlamentet välkomnar uttalandet av stats- och regeringscheferna om att stärka styrningen av den inre marknaden. Parlamentet ställer sig helt och fullt bakom kommissionens utvärdering av situationen på den inre marknaden och efterlyser åtgärder för ett fullständigt förverkligande av den inre marknaden.

7.  Europaparlamentet välkomnar utkasten till förslag i betänkandet ”Mot en verklig ekonomisk och monetär union”, som lades fram av ordförande Van Rompuy, Juncker, Barroso och Draghi och som är en bra startpunkt för övergången till en sund och verklig ekonomisk och monetär union. Parlamentet anser framför allt att förslaget om att inrätta en integrerad budgetram och en europeisk banktillsynsmyndighet också är viktiga steg mot en mer stabil, långsiktig framtid för den europeiska banksektorn. Parlamentet skulle även vilja att förslaget inbegrep ett större samhälleligt ansvarstagande från EU:s sida och stärkte insynen och ansvarsskyldigheten i samband med nya europeiska bestämmelser på detta område.

8.  Europaparlamentet anser att det behövs brådskande åtgärder inom vart och en av de fyra grundstenar som fastställs i detta betänkande, nämligen följande:

   a) En integrerad budgetram som tryggar den finansiella stabiliteten i framför allt euroområdet och minimerar de kostnader som de europeiska medborgarna måste bära för bankkonkurser. En sådan ram lyfter ansvaret för tillsyn till europeisk nivå, skapar gemensamma mekanismer för avveckling av banker och garanterar kundernas insättningar.
   b) En integrerad budgetram för att säkerställa en sund budgetpolitik på nationell och europeisk nivå, vilken omfattar samordning, gemensamt beslutsfattande, bättre efterlevnad av reglerna samt proportionerliga steg i riktning mot gemensam emission av skuldebrev (inklusive kortfristiga finansieringsinstrument i begränsad omfattning och med vissa förbehåll, eller en successiv omvandling till skuldinlösenfond). Denna ram skulle även kunna inbegripa olika former av finansiell solidaritet.
   c) En integrerad ram för den ekonomiska politiken, som har tillräckligt många mekanismer för att säkerställa att nationella och europeiska åtgärder vidtas som främjar hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft samt är förenliga med en smidig funktion inom EMU.
   d) Säkerställande av den nödvändiga demokratiska legitimiteten och ansvarsutkrävandet för beslutsfattandet inom EMU, grundat på gemensamt ansvar för gemensamma åtgärder samt på solidaritet.

9.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att begära att färdplanen för en verklig ekonomisk och monetär union utvecklas ytterligare, och insisterar på att parlamentet måste vara fullt delaktigt som en likvärdig partner i detta arbete, utöver dess roll som medlagstiftare. Parlamentet anser vidare att reformen av EU:s institutioner och beslutsordning inte bara bör inbegripa EU-institutionerna och de nationella parlamenten, utan också bör engagera arbetsmarknadens parter, civilsamhället och andra intressenter i en bred, allmän debatt om en djupare politisk, ekonomisk och finanspolitisk integrering av EU. Europaparlamentets och de nationella parlamentens aktiva deltagande kommer att vara av central betydelse, varvid hänsyn ska tas till gemenskapsmetoden. Protokoll nr 1 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om de nationella parlamentens roll inom EU erbjuder en lämplig ram för samarbete mellan olika parlament.

10.  Europaparlamentet anser likväl att det fortfarande återstår ett mycket omfattande lagstiftningsarbete för att finna en global, strukturell och övergripande lösning på krisen, och uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett paket med lagstiftningsförslag före utgången av september 2012 , i överensstämmelse med gemenskapsmetoden och utifrån dessa fyra grundstenar.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet att besluta om ett samordnat program med riktade investeringar på nationell nivå för att stimulera den europeiska ekonomin.

12.  Europaparlamentet förbinder sig att effektivt och snabbt fatta beslut om ovannämnda lagstiftningspaket efter att ha granskat det, förutsatt att det mottas inom begärd tidsfrist.

13.  Europaparlamentet framhåller dock att det kommer att dra sina egna slutsatser om lagstiftningspaketet inte mottas inom den begärda tidsfristen.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy