Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0901A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0185/2012

Внесени текстове :

A7-0185/2012

Разисквания :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Гласувания :

PV 05/07/2012 - 13.1
CRE 05/07/2012 - 13.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0294

Приети текстове
PDF 279kWORD 38k
Четвъртък, 5 юли 2012 г. - Страсбург
Протокол относно Статута на Съда на Европейския съюз ***I
P7_TA(2012)0294A7-0185/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането на Съда, представено на Парламента и на Съвета (02074/2011),

–  като взе предвид член 257, параграфи 1 и 2 и член 281, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които е внесен проектът на регламент (C7-0090/2011),

–  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Комисията (COM(2011)0596),

–  като взе предвид писмото на Съда от 8 май 2012 г.,

–  като взе предвид писмото на Комисията от 30 май 2012 г.,

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 31 май 2012 г. за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по бюджети и комисията по конституционни въпроси (A7-0185/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Отбелязва, че като има предвид частичното обновяване на състава на Съда на 7 октомври 2012 г. и неотложната нужда от намиране на решение, което да гарантира нормалното функциониране на Съда на публичната служба, е необходимо предлаганите изменения на Статута, отнасящи се до организацията на Съда, на Общия съд и на Съда на публичната служба, да бъдат приети без допълнително забавяне, както е посочено в писмото от председателя на Съда на Европейския съюз от 8 май 2012 г.;

3.  Запазва си правото да разгледа на по-късен етап искането на Съда в частта му относно състава на Общия съд;

4.  Решава да проведе разискване в Парламента в близко бъдеще относно основателността на въвеждането на възможност за изразяване на особено мнение в рамките на производството на Съда;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Съда и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 юли 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС, Евратом) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него
P7_TC1-COD(2011)0901A

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС, Евратом) № 741/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност