Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0901A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0185/2012

Indgivne tekster :

A7-0185/2012

Forhandlinger :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Afstemninger :

PV 05/07/2012 - 13.1
CRE 05/07/2012 - 13.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0294

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 36k
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg
Protokollen om statutten for Den Europæiske Unions Domstol ***I
P7_TA(2012)0294A7-0185/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2012 om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og bilag I hertil (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den anmodning fra Domstolen, som er blevet forelagt Europa-Parlamentet og Rådet (02074/2011),

–  der henviser til artikel 257, stk. 1 og 2, og artikel 281, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke udkastet til retsakt er blevet forelagt for Parlamentet (C7-0090/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Kommissionen (COM(2011)0596),

–  der henviser til skrivelse fra Domstolen af 8. maj 2012,

–  der henviser til skrivelse fra Kommissionen af 30. maj 2012,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 31. maj 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0185/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager til efterretning, at det henset til den delvise nybesættelse af dommerembederne ved Domstolen den 7. oktober 2012 og behovet for hurtigt at finde en løsning, der sikrer Personalerettens funktion, er nødvendigt, at de foreslåede ændringer i statutten, som vedrører Domstolens og Rettens organisation og Personaleretten, vedtages straks i overensstemmelse med skrivelse fra præsidenten for Den Europæiske Unions Domstol af 8. maj 2012;

3.  forbeholder sig ret til at udsætte behandlingen af Domstolens anmodning vedrørende Rettens medlemmer til et senere tidspunkt;

4.  vedtager at afholde en forhandling i nær fremtid om fordelene ved at indføre mulighed for at afgive dissens ved Domstolen;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Domstolen og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. .../2012 om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og bilag I hertil
P7_TC1-COD(2011)0901A

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU, Euratom) nr. 741/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik