Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0901A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0185/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0185/2012

Συζήτηση :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.1
CRE 05/07/2012 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0294

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 270kWORD 39k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
Πρωτόκολλο σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
P7_TA(2012)0294A7-0185/2012
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παραρτήματος Ι του Οργανισμού (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901Α(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα που υπέβαλε το Δικαστήριο στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (02074/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 257 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 281 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία το σχέδιο νομοθετικής πράξης υπεβλήθη στο Κοινοβούλιο (C7-0090/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 3 και 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Επιτροπής (COM(2011)0596),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Δικαστηρίου της 8ης Μαΐου 2012,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 31ης Μαΐου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0185/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  επισημαίνει ότι, λαμβανομένης υπόψη της μερικής ανανέωσης των δικαστών στις 7 Οκτωβρίου 2012 και της επείγουσας ανάγκης να εξευρεθεί μια λύση που θα εγγυάται την ομαλή λειτουργία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, είναι απαραίτητο να εγκριθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση οι προταθείσες τροπολογίες περί του Οργανισμού σχετικά με το Δικαστήριο και περί του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, όπως τονίζεται στην επιστολή του Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 8 Μαΐου 2012·

3.  επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο το μέρος του αιτήματος του Δικαστηρίου που αφορά τη σύνθεση του Γενικού Δικαστηρίου·

4.  αποφασίζει να οργανώσει στο προσεχές μέλλον μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την καθιέρωση της δυνατότητας διατύπωσης αποκλίνουσας γνώμης στο Δικαστήριο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στο Δικαστήριο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παραρτήματος I αυτού
P7_TC1-COD(2011)0901A

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 741/2012.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου