Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0901A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0185/2012

Ingediende teksten :

A7-0185/2012

Debatten :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 13.1
CRE 05/07/2012 - 13.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0294

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 35k
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg
Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie ***I
P7_TA(2012)0294A7-0185/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2012 over de ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het verzoek van het Hof van Justitie dat aan het Europees Parlement en de Raad is voorgelegd (02074/2011),

–  gezien artikel 257, eerste en tweede alinea en artikel 281, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het wetsontwerp aan het Parlement is voorgelegd (C7-0090/2011),

–  gezien artikel 294, leden 3 en 15, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Commissie (COM(2011)0596),

–  gezien de brief van het Hof van Justitie van 8 mei 2012,

–  gezien de brief van de Commissie van 30 mei 2012,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 31 mei 2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie constitutionele zaken (A7-0185/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  merkt op dat het, gelet op de gedeeltelijke vervanging van de leden van het Hof van Justitie op 7 oktober 2012 en de dringende noodzaak om een oplossing te vinden voor de goede werking van het Gerecht voor ambtenarenzaken, noodzakelijk is dat de voorgestelde wijzigingen van het Statuut betreffende het Hof van Justitie, de organisatie van het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken onverwijld worden aangenomen, zoals aangegeven in de brief van de president van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 mei 2012;

3.  behoudt zich het recht voor het deel van het door het Hof gedane verzoek dat betrekking heeft op de samenstelling van het Gerecht op een later tijdstip te behandelen;

4.  besluit op korte termijn in het Parlement een debat te wijden aan de voordelen van invoering van de mogelijkheid van een afwijkend standpunt bij het Hof van Justitie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, aan het Hof van Justitie en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juli 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU, Euratom) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van bijlage I daarbij
P7_TC1-COD(2011)0901A

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU, Euratom) nr. 741/2012.)

Juridische mededeling - Privacybeleid