Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0901A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0185/2012

Predkladané texty :

A7-0185/2012

Rozpravy :

PV 04/07/2012 - 13
CRE 04/07/2012 - 13

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 13.1
CRE 05/07/2012 - 13.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0294

Prijaté texty
PDF 277kWORD 32k
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg
Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie ***I
P7_TA(2012)0294A7-0185/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Súdneho dvora Európskej únie a jeho príloha I (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora predloženú Európskemu parlamentu a Rade (02074/2011),

–  so zreteľom na článok 257 prvý a druhý odsek a článok 281 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými bol Európskemu parlamentu predložený návrh aktu (C7-0090/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2011)0596),

–  so zreteľom na list Súdneho dvora z 8. mája 2012,

–  so zreteľom na list Komisie z 30. mája 2012,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 31. mája 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre právne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre ústavné veci (A7-0185/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že so zreteľom na čiastočnú obmenu Súdneho dvora zo 7. októbra 2012 a na naliehavú potrebu nájsť riešenie, ktoré zaručí riadne fungovanie Súdneho dvora pre verejnú službu je potrebné, aby boli bezodkladne prijaté navrhované zmeny a doplnenia štatútu týkajúce sa organizácie Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu v súlade s listom predsedu Súdneho dvora Európskej únie z 8. mája 2012;

3.  vyhradzuje si právo preskúmať časť žiadosti týkajúcu sa zloženia Všeobecného súdu, ktorú Súd predložil neskôr;

4.  rozhodol uskutočniť v blízkej budúcnosti debatu v Európskom parlamente o výhodách zaviesť na Súdnom dvore možnosť vydania nesúhlasných stanovísk;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Súdnemu dvoru, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie a jeho príloha I
P7_TC1-COD(2011)0901A

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 741/2012.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia