Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0301(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0150/2012

Indgivne tekster :

A7-0150/2012

Forhandlinger :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Afstemninger :

PV 05/07/2012 - 13.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0296

Vedtagne tekster
PDF 103kWORD 38k
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg
Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet ***I
P7_TA(2012)0296A7-0150/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet (COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0659),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 og 173, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0372/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. februar 2012(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 30. maj 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og Turismeudvalget (A7-0150/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EFT C 143 af 22.5.2012, s. 134.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet
P7_TC1-COD(2011)0301

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 670/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik