Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0301(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0150/2012

Ingediende teksten :

A7-0150/2012

Debatten :

PV 04/07/2012 - 11
CRE 04/07/2012 - 11

Stemmingen :

PV 05/07/2012 - 13.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0296

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 36k
Donderdag 5 juli 2012 - Straatsburg
Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie ***I
P7_TA(2012)0296A7-0150/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1639/2006/EG tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) en van Verordening (EG) nr. 680/2007 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie (COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0659),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 172 en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0372/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 februari 2012(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 30 mei 2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie vervoer en toerisme (A7-0150/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 143 van 22.5.2012, blz. 134.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 juli 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1639/2006/EG tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) en van Verordening (EG) nr. 680/2007 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie
P7_TC1-COD(2011)0301

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 670/2012.)

Juridische mededeling - Privacybeleid