Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2071(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0206/2012

Indgivne tekster :

A7-0206/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2012 - 13.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0297

Vedtagne tekster
PDF 209kWORD 41k
Torsdag den 5. juli 2012 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 3/2012: overskud fra gennemførelsen af budgettet for 2011
P7_TA(2012)0297A7-0206/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2012 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2012 for regnskabsåret 2012, Sektion III – Kommissionen (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 310 og 314 og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 15, 37 og 38,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, endeligt vedtaget den 1. december 2011(2),

–  der henviser til Rådets holdning til anmodningen om overførsel DEC 9/2012, der blev vedtaget den 7. juni 2012,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2012 for regnskabsåret 2012, forelagt af Kommissionen den 16. april 2012 (COM(2012)0181),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2012, som fastlagt af Rådet den 11. juni 2012 (11113/2012 – C7-0147/2012),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 22. december 2010 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens årlige budget (COM(2010)0815),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 75b,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0206/2012),

A.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 3/2012 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2011 på i alt 1 496 968 014 EUR på 2012-budgettet,

B.  der henviser til, at hovedelementerne i dette overskud er et underforbrug af udgifter på 0,73 mia. EUR, et positivt resultat af indkomsterne på mere end 0,67 mia. EUR og en positiv saldo for omveksling mellem valutaer på 0,1 mia. EUR,

C.  der henviser til, at størstedelen af indkomstsiden (0,45 mia. EUR ud af 0,67 mia. EUR) skyldes morarenter og bøder,

D.  der henviser til, at underforbruget af udgifter, der vedrører budgetbevillingerne for 2011 på 0,56 mia. EUR og fremførslerne fra 2010 på 0,17 mia. EUR, ikke skyldes absorptionsproblemer eller dårlig forvaltning, men er et resultat af de gældende bestemmelser vedrørende justeringen af betalingsfordelingen i overensstemmelse med behovene, navnlig i løbet af de sidste uger i regnskabsåret,

E.  der henviser til, at alle tilgængelige indikatorer i år tværtimod peger på manglende bevillinger inden for mange af EU's indsatsområder, navnlig fordi budgetmyndigheden i 2011 for andet år i træk reducerede betalingsbevillingsniveauet for 2012 i Unionens budget med mere end 3 mia. EUR, herunder for forsknings- og samhørighedspolitikken, i forhold til Kommissionens oprindelige beregninger,

F.  der henviser til, at Rådet i sin holdning til anmodningen om overførsel DEC 9/2012 drastisk reducerede betalingsbevillingerne til forskningsområdet, hvor der meldes om presserende behov for betalinger til at dække tidligere forpligtelser, men endelig genovervejer sin beslutning på baggrund af anmodningen om overførsel DEC 19/2012,

G.  der henviser til, at det i artikel 15 i finansforordningen er fastsat, at en eventuel difference i forhold til overslagene skal opføres på Unionens budget gennem et ændringsbudget, der udelukkende vedrører denne difference,

1.  tager forslaget til ændringsbudget nr. 3/2012, der udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2011 på budgettet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, til efterretning; understreger, at sidstnævnte tillader et vist råderum med hensyn til anvendelsen af overskuddet;

2.  bemærker, at hovedelementerne i dette overskud er et underforbrug af udgifter på 0,73 mia. EUR, et positivt resultat af indkomsterne på mere end 0,67 mia. EUR og en positiv saldo for omveksling mellem valutaer på 0,1 mia. EUR;

3.  understreger, at underforbruget af udgifter (0,73 mia. EUR) ikke skyldes absorptionsproblemer eller dårlig forvaltning, men er et resultat af de gældende bestemmelser vedrørende justeringen af betalingsfordelingen i overensstemmelse med behovene; mener derfor, at det bør behandles anderledes end den del af overskuddet, der stammer fra indtægtsvariationer; understreger desuden, at en stor del af denne underudnyttelse skyldes Rådets beslutning om ikke at vedtage tilpasningen af vederlag og pensioner i vedtægten;

4.  beklager, at Rådet trods bestemmelserne i artikel 310, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om forsvarlig økonomisk forvaltning og den fælles erklæring om betalingsbevillinger, som alle tre institutioner vedtog inden for rammerne af budgetproceduren for 2012, oprindeligt besluttede at nedsætte beløbet på 486 mio. EUR i anmodningen om overførsel DEC 9/2012 med to tredjedele fra energiprojekter med underforbrug til støtte for økonomisk genopretning med henblik på at styrke tre budgetposter under RP7 – Samarbejde;

5.  understreger, at dette på kunstig vis ville have øget underudnyttelsen af betalingerne i 2012 og derfor øget overskuddet i 2012, når alle tilgængelige indikatorer i år allerede peger på manglende bevillinger på forskningsområdet og mange andre af EU's indsatsområder; glæder sig derfor over Rådets genovervejning af sin holdning gennem vedtagelsen af anmodningen om overførsel DEC 19/2012;

6.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2012 uden ændringer;

7.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 3/2012 er endeligt vedtaget, og foranledige, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 56 af 29.2.2012.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik