Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2071(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0206/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0206/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0297

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 48k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2011
P7_TA(2012)0297A7-0206/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα III – Επιτροπή (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 310 και 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1) και ιδίως τα άρθρα 15, 37 και 38,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, που εγκρίθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με την αίτηση μεταφοράς DEC 9/2012, που εγκρίθηκε στις 7 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 16 Απριλίου 2012 (COM(2012)0181),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 που έλαβε το Συμβούλιο στις 11 Ιουνίου 2012 (11113/2012 – C7-0147/2012),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2010 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης (COM(2010)0815),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0206/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 αποσκοπεί να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2012 το πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2011 που ανέρχεται σε 1 496 968 014 EUR,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια στοιχεία του πλεονάσματος αυτού είναι ένα μη δαπανηθέν ποσό δαπανών ύψους 0,73 δισ. EUR, ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους άνω του 0,67 δισ. EUR και μια θετική διαφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 0,1 δισ. EUR,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μείζον μέρος των εσόδων (0,45 δισ. EUR από τα 0,67 δισ. EUR) προέρχεται από πρόστιμα και τόκους υπερημερίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μη δαπανηθέν ποσό δαπανών, που αφορά πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 ύψους 0,56 δισ. EUR και μεταφορές από το 2010 ύψους 0,17 δισ. EUR, δεν είναι αποτέλεσμα δυσκολιών απορρόφησης ή κακής διαχείρισης αλλά των ισχυόντων κανόνων για την αναπροσαρμογή της κατανομής των πληρωμών με βάση τις ανάγκες, ιδίως κατά τις τελευταίες εβδομάδες του οικονομικού έτους,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντίθετα, όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες καταδεικνύουν φέτος έλλειψη πιστώσεων πληρωμών σε πολλούς τομείς παρέμβασης της ΕΕ, κυρίως διότι το 2011, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μείωσε το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2012 κατά 3 δισ. EUR και άνω, περιλαμβανομένης της πολιτικής για τη συνοχή, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις της Επιτροπής,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη θέση του σχετικά με την αίτηση μεταφοράς DEC 9/2012, το Συμβούλιο προέβη σε δραστική περικοπή των πιστώσεων που μεταφέρονταν στον τομέα της έρευνας, ενώ διαπιστώνεται ότι απαιτούνται επειγόντως πιστώσεις πληρωμών για να τηρηθούν προηγούμενες δεσμεύσεις, αλλά ότι τελικά αναθεωρεί τη θέση του στο πλαίσιο της αίτησης μεταφοράς DEC 19/2012,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει ότι τυχόν διαφορά ως προς τις εκτιμήσεις, εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, του οποίου αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο,

1.  σημειώνει ότι μοναδικό αντικείμενο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 είναι η εγγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος του έτους 2011, σύμφωνα με το άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού· τονίζει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός αφήνει κάποιο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ως προς τον προορισμό του πλεονάσματος·

2.  σημειώνει ότι τα κύρια στοιχεία του πλεονάσματος αυτού είναι ένα μη δαπανηθέν ποσό δαπανών ύψους 0,73 δισ. EUR, ένα θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα ύψους άνω του 0, 67 δισ. EUR και μια θετική διαφορά συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους 0,1 δισ. EUR·

3.  τονίζει ότι το μη δαπανηθέν ποσό δαπανών (0,73 δισ. EUR) δεν είναι αποτέλεσμα δυσκολιών απορρόφησης ή κακής διαχείρισης αλλά των ισχυόντων κανόνων για την αναπροσαρμογή της κατανομής των πληρωμών με βάση τις ανάγκες· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφορετικός χειρισμός για το ποσό αυτό σε σύγκριση με το τμήμα του πλεονάσματος που απορρέει από διακυμάνσεις των εσόδων· υπογραμμίζει επιπλέον ότι ένα μεγάλο μέρος της υποεκτέλεσης οφείλεται στην απόφαση του Συμβουλίου να μην εγκρίνει την αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων που προβλέπεται από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων·

4.  καταδικάζει το γεγονός ότι, παρά τις διατάξεις του άρθρου 310 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που συμφωνήθηκε και από τα τρία θεσμικά όργανα στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2012, το Συμβούλιο αποφάσισε αρχικά να μειώσει κατά τα δύο τρίτα το επίπεδο της αίτησης μεταφοράς DEC 9/2012 ύψους 485 εκατ. EUR από ενεργειακά έργα που παρουσίαζαν υποεκτέλεση για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, για να ενισχύσει τρία κονδύλια του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ – Συνεργασία·

5.  τονίζει ότι με τον τρόπο αυτό θα προκαλείτο τεχνητή αύξηση της υποεκτέλεσης στις πιστώσεις πληρωμών του 2012 και, κατά συνέπεια, αύξηση του πλεονάσματος του 2012, ενώ όλοι οι διαθέσιμοι δείκτες καταδεικνύουν φέτος έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον τομέα της έρευνας και σε άλλους τομείς παρέμβασης της ΕΕ· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι το Συμβούλιο αναθεώρησε τη θέση του με την έγκριση της αίτησης μεταφοράς DEC 19/2012·

6.  εγκρίνει χωρίς τροποποίηση τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 3/2012·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2012 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 56 της 29.2.2012.
(3) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου