Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2071(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0206/2012

Esitatud tekstid :

A7-0206/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/07/2012 - 13.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0297

Vastuvõetud tekstid
PDF 198kWORD 38k
Neljapäev, 5. juuli 2012 - Strasbourg
Paranduseelarve projekt nr 3/2012: eelarveaasta 2011 ülejääk
P7_TA(2012)0297A7-0206/2012

Euroopa Parlamendi 5. juuli 2012. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2012 kohta, III jagu – Komisjon (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 310 ja 314 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(1) (finantsmäärus), eriti selle artikleid 15, 37 ja 38,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2011. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2012. aasta seisukohta ümberpaigutamise taotluse DEC 9/2012 kohta,

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3),

–  võttes arvesse komisjoni 16. aprillil 2012. aastal esitatud Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 3/2012 (COM(2012)0181),

–  võttes arvesse nõukogu 11. juuni 2012. aasta seisukohta paranduseelarve projekti nr 3/2012 kohta (11113/2012 – C7-0147/2012),

–  võttes arvesse komisjoni 22. detsembri 2010. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta (COM(2010)0815),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 75b ja 75e,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0206/2012),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 3/2012 eesmärk on kanda 2012. aasta eelarvesse 2011. aasta eelarve ülejääk summas 1 496 968 014 eurot;

B.  arvestades, et ülejääk tekkis peamiselt seetõttu, et kulutusi tehti 0,73 miljardi euro eest vähem, tulud osutusid üle 0,67 miljoni euro võrra suuremaks ning vahetuskursi erinevusest saadi 0,1 miljardit eurot tulu;

C.  arvestades, et suurem osa tulude ülejäägist (0,67 miljardist eurost 0,45 miljardit eurot) tuli trahvidest ja viivistest;

D.  arvestades, et kavandatust väiksemad kulutused, millest 0,56 miljardit eurot moodustasid 2011. aasta eelarve assigneeringuid ja 0,17 miljardit eurot 2010. aastast üle kantud assigneeringud, ei ole seotud sellega, et assigneeringute kasutamisel oleks probleeme või puudulikku haldust esinenud, vaid need tulenevad eeskirjadest, millega reguleeritakse maksete ümberjagamist vastavalt vajadustele, eelkõige eelarveaasta viimastel nädalatel;

E.  arvestades, et kõikvõimalikud näitajad osutavad hoopis sellele, et käesoleval aastal jääb paljudes ELi sekkumisvaldkondades makseid puudu ja seda eelkõige seetõttu, et eelarvepädevad institutsioonid otsustasid 2011. aastal − teist aastat järjest − 2012. aasta liidu eelarves muu hulgas teadusuuringute ja ühtekuuluvuspoliitika maksete assigneeringuid komisjoni esialgse eelarvestusega võrreldes rohkem kui 3 miljardi euro võrra vähendada;

F.  arvestades, et ümberpaigutamise taotlust DEC 9/2012 puudutavas seisukohas tegi nõukogu teadusuuringute valdkonda − kus on varasemate kohustuste täitmiseks aruannete kohaselt tingimata maksete assigneeringuid vaja − ümberpaigutatavate maksete assigneeringutes suure kärpe, kuid vaatab lõpuks oma seisukoha läbi seoses ümberpaigutamise taotlusega DEC 19/2012;

G.  arvestades, et finantsmääruse artiklis 15 on sätestatud, et kõik eelarvestustega võrreldes tekkinud lahknevused kantakse liidu eelarvesse paranduseelarve abil, mis käsitleb üksnes neid lahknevusi;

1.  võtab teadmiseks paranduseelarve projekti nr 3/2012, mille ainus eesmärk on kanda 2011. aasta ülejääk vastavalt finantsmääruse artiklile 15 eelarvesse; rõhutab, et nimetatud artiklis on ülejäägi kasutusotstarbe üle otsustamiseks teatav vabadus jäetud;

2.  märgib, et ülejääk tekkis peamiselt seetõttu, et kulutusi tehti 0,73 miljardi euro eest vähem, tulud osutusid üle 0,67 miljardi euro võrra suuremaks ning vahetuskursi erinevusest saadi 0,1 miljardit eurot tulu;

3.  rõhutab, et kavandatust (0,73 miljardi euro võrra) väiksemad kulutused ei ole seotud sellega, et assigneeringute kasutamisel oleks probleeme või puudulikku haldust esinenud, vaid need tulenevad eeskirjadest, millega reguleeritakse maksete ümberjagamist vastavalt vajadustele; on seisukohal, et selliselt tekkinud ülejääki tuleks käsitleda teisiti kui ülejääki, mis on tekkinud tulude erinevustest; rõhutab peale selle, et kulutused jäid kavandatust väiksemaks suuresti nõukogu otsuse tõttu personalieeskirjades ettenähtud töötasude ja pensionide korrigeerimist mitte kohaldada;

4.  peab kahetsusväärseks, et vaatamata usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevale Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 310 lõikele 5 ja maksete assigneeringuid puudutavale ühisavaldusele, mille kõik kolm institutsiooni 2012. aasta eelarve menetlemisel vastu võtsid, otsustas nõukogu esialgu ümberpaigutamise taotluse DEC 9/2012 (mis puudutas alarakendatud majanduse elavdamist toetavate energeetikaprojektide assigneeringute ümberpaigutamist kolme teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eriprogrammi „Koostöö” alla kuuluva eelarverea assigneeringute suurendamiseks) summat, st 485 miljonit eurot kahe kolmandiku võrra vähendada;

5.  rõhutab, et see oleks kunstlikult suurendanud 2012. aasta maksete alatäitmist ja seoses sellega oleks suurenenud 2012. aasta ülejääk, kuigi kõikvõimalikud näitajad osutavad juba praegu sellele, et käesoleval aastal jääb teadusuuringute valdkonnas ja muudes ELi sekkumisvaldkondades makseid puudu; väljendab seetõttu heameelt, et nõukogu vaatas oma seisukoha läbi, kiites heaks ümberpaigutamise taotluse DEC 19/2012;

6.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 3/2012 kohta muudatusteta heaks;

7.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 3/2012 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 56, 29.2.2012.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika