Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2071(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0206/2012

Texte depuse :

A7-0206/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2012 - 13.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0297

Texte adoptate
PDF 203kWORD 48k
Joi, 5 iulie 2012 - Strasbourg
Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012: excedentul din exercițiul financiar 2011
P7_TA(2012)0297A7-0206/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2012 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 310 și 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(1) (Regulamentul financiar), în special articolele 15, 37 și 38,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, adoptat definitiv la 1 decembrie 2011(2),

–  având în vedere poziția Consiliului privind cererea de transfer DEC 9/2012, adoptată la 7 iunie 2012,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 prezentat de Comisie la 16 aprilie 2012 (COM(2012)0181),

–  având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012, adoptată de Consiliu la 11 iunie 2012 (11113/2012 – C7-0147/2012),

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii, prezentată de Comisie la 22 decembrie 2010 (COM(2010)0815),

–  având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0206/2012),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012 are ca obiectiv înscrierea în bugetul 2012 a excedentului din exercițiul financiar 2011, care se ridică la 1 496 968 014 EUR;

B.  întrucât componentele principale ale excedentului respectiv sunt o subutilizare a cheltuielilor de 0,73 miliarde EUR, un sold pozitiv al veniturilor de peste 0,67 miliarde EUR și un sold pozitiv de 0,1 miliarde EUR rezultat din diferențe de curs valutar;

C.  întrucât cea mai mare parte din surplusul de venituri (0,45 miliarde EUR din cele 0,67 miliarde EUR) provine din amenzi și din dobânzi de întârziere la plată;

D.  întrucât subutilizarea cheltuielilor, care vizează credite din bugetul 2011 în valoare de 0,56 miliarde EUR și credite reportate din 2010 în valoare de 0,17 miliarde EUR, nu este cauzată de dificultăți de absorbție sau de o gestiune defectuoasă, ci este rezultatul normelor în vigoare privind ajustarea repartizării plăților în funcție de nevoi, în special în ultimele săptămâni ale exercițiului financiar;

E.  întrucât, dimpotrivă, toți indicatorii disponibili indică în acest exercițiu un nivel insuficient al plăților în multe domenii ale intervenției UE, în special deoarece în 2011, pentru al doilea exercițiu la rând, autoritatea bugetară a redus nivelul creditelor de plată din bugetul Uniunii pentru 2012 cu peste 3 miliarde EUR față de estimarea inițială a Comisiei, inclusiv în domeniile cercetării și politicii de coeziune;

F.  întrucât, în poziția sa privind cererea de transfer DEC 9/2012, Consiliul a redus drastic creditele de plată transferate domeniului cercetării, în care se înregistrează nevoi urgente de plăți pentru a onora angajamente anterioare, însă și-a reconsiderat în final poziția în contextul cererii de transfer DEC 19/2012;

G.  întrucât articolul 15 din Regulamentul financiar prevede că diferențele față de estimările făcute se înregistrează în bugetul Uniunii cu ajutorul unui buget rectificativ consacrat exclusiv acestor diferențe,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012, consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2011, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul financiar; subliniază că Regulamentul financiar lasă o anumită marjă de manevră privind destinația excedentului;

2.  ia act de componentele principale ale excedentului respectiv, care sunt o subutilizare a cheltuielilor de 0,73 miliarde EUR, un sold pozitiv al veniturilor de peste 0,67 miliarde EUR și un sold pozitiv de 0,1 miliarde EUR rezultat din diferențe de curs valutar;

3.  subliniază că subutilizarea cheltuielilor (0,73 miliarde EUR) nu este cauzată de dificultăți de absorbție sau de o gestiune defectuoasă, ci este rezultatul normelor în vigoare privind ajustarea repartizării plăților în funcție de nevoi; consideră, în consecință, că acest aspect ar trebui tratat diferit de componenta excedentului care provine din variații ale veniturilor; subliniază, de asemenea, că această subutilizare este în mare parte rezultatul deciziei Consiliului de a nu adopta măsurile de ajustare a salariilor și a pensiilor prevăzute în Statutul funcționarilor;

4.  regretă faptul că, în pofida dispozițiilor de la articolul 310 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la buna gestiune financiară și a Declarației comune privind creditele de plată convenite de toate cele trei instituții în cadrul procedurii bugetare 2012, Consiliul a decis iniţial să reducă cu două treimi cuantumul de 485 milioane EUR aferent cererii de transfer DEC 9/2012 de la proiecte energetice cu un nivel insuficient de execuție către sprijinirea relansării economice prin consolidarea a trei linii bugetare aferente PC7 - Cooperare;

5.  subliniază că acest lucru ar fi crescut în mod artificial subutilizarea plăților în 2012, sporind astfel excedentul aferent exercițiului 2012, în condițiile în care toți indicatorii disponibili semnalează deja pentru acest exercițiu un nivel insuficient al plăților în domeniul cercetării și în alte domenii ale intervenției UE; prin urmare, salută decizia Consiliului de a-și modifica poziția prin adoptarea cererii de transfer DEC 19/2012;

6.  aprobă, fără modificări, poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2012;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 3/2012 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale.

(1) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 56, 29.2.2012.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate