Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2071(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0206/2012

Predkladané texty :

A7-0206/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 13.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0297

Prijaté texty
PDF 208kWORD 47k
Štvrtok, 5. júla 2012 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: prebytok z rozpočtového roka 2011
P7_TA(2012)0297A7-0206/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2012 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 310 a 314, a na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho články 15, 37 a 38,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012, prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2011(2),

–  so zreteľom na pozíciu Rady k žiadosti o prevod prostriedkov DEC 9/2012, prijatú 7. júna 2012,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2012 na rozpočtový rok 2012, ktorý predložila Komisia 16. apríla 2012 (COM(2012)0181),

–  so zreteľom na pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2012, ktorú prijala Rada 11. júna 2012 (11113/2012 – C7-0147/2012),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie (COM(2010)0815), ktorý predložila Komisia 22. decembra 2010,

–  so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0206/2012),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 3/2012 je začleniť do rozpočtu na rok 2012 prebytok z rozpočtového roka 2011 vo výške 1 496 968 014 EUR;

B.  keďže hlavnými zložkami tohto prebytku sú nevyčerpané výdavkové rozpočtové prostriedky vo výške 0,73 miliardy EUR, kladné výnosy z príjmov vo výške viac než 0,67 miliardy EUR a kladný kurzový rozdiel vo výške 0,1 miliardy EUR;

C.  keďže veľká časť prostriedkov na strane príjmov (0,45 miliardy EUR z 0,67 miliardy EUR) pochádza z pokút a z úrokov z omeškania;

D.  keďže nevyčerpané výdavkové rozpočtové prostriedky, ktoré sa týkajú rozpočtových prostriedkov na rok 2011 vo výške 0,56 miliárd EUR, a prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2010 vo výške 0,17 miliardy EUR nie sú dôsledkom ťažkostí s čerpaním ani nesprávneho riadenia, ale platných pravidiel úpravy prerozdelenia platieb v súlade s potrebami, najmä počas posledných týždňov rozpočtového roka;

E.  keďže, naopak, všetky dostupné ukazovatele tento rok poukazujú na nedostatočnú výšku platobných rozpočtových prostriedkov v mnohých oblastiach pôsobenia EÚ, najmä preto, že v roku 2011 už druhý rok po sebe rozpočtový orgán znížil v porovnaní s pôvodnými odhadmi Komisie úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2012 v rozpočte Únie o viac ako 3 miliardy EUR, a to aj v prípade politiky v oblasti výskumu a kohéznej politiky;

F.  keďže Rada vo svojej pozícii k žiadosti o prevod prostriedkov DEC 9/2012 drasticky znížila platobné rozpočtové prostriedky prevádzané do oblasti výskumu, v ktorej je hlásená naliehavá potreba platobných rozpočtových prostriedkov, aby bolo možné dodržať záväzky z minulosti, a ponechala platobné rozpočtové prostriedky v rozpočtových riadkoch, z ktorých ich nemožno vyčerpať, ale teraz prehodnocuje svoju pozíciu, pokiaľ ide o žiadosť o prevod prostriedkov DEC 19/2012;

G.  keďže v článku 15 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje, že každý nesúlad s odhadom sa zahrnie do rozpočtu Únie prostredníctvom opravného rozpočtu zameraného výlučne na tento nesúlad;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 3/2012 zameraného výlučne na zahrnutie prebytku z roku 2011 do rozpočtu v súlade s článkom 15 nariadenia o rozpočtových pravidlách; zdôrazňuje, že tento článok ponecháva určitý priestor na rozhodnutie, akým spôsobom sa využije tento prebytok;

2.  berie na vedomie, že hlavnými zložkami tohto prebytku sú nevyčerpané výdavkové rozpočtové prostriedky vo výške 0,73 miliardy EUR, kladné výnosy z príjmov vo výške viac než 0,67 miliardy EUR a kladný kurzový rozdiel vo výške 0,1 miliardy EUR;

3.  zdôrazňuje, že nevyčerpané výdavkové rozpočtové prostriedky (0,73 miliardy EUR) nie sú dôsledkom ťažkostí s čerpaním ani nesprávneho riadenia, ale platných pravidiel úpravy prerozdelenia platieb v súlade s potrebami; preto sa domnieva, že by sa k tomu malo pristupovať odlišne ako k časti prebytku, ktorá vyplýva zo zmien v príjmoch; navyše zdôrazňuje, že veľká časť tohto nižšieho čerpania je dôsledkom rozhodnutia Rady neprijať úpravu miezd a penzií stanovenú v služobnom poriadku;

4.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek ustanoveniam článku 310 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o riadnom finančnom hospodárení a spoločnému vyhláseniu o platobných rozpočtových prostriedkoch schválenom všetkými tromi inštitúciami v rámci rozpočtového postupu na rok 2012 Rada pôvodne rozhodla znížiť o dve tretiny sumu 485 miliónov EUR, ktorá je predmetom žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov DEC 9/2012 z nevyčerpaných projektov v oblasti energetiky na podporu hospodárskeho oživenia s cieľom zvýšiť tri rozpočtové riadky v rámci 7. RP – Spolupráca;

5.  zdôrazňuje, že by sa tým umelo zvýšila miera nevyčerpaných prostriedkov na platby na rok 2012, a by sa zvýšil prebytok za rok 2012, a to v čase, keď všetky dostupné ukazovatele už teraz naznačujú, že v tomto roku budú chýbať prostriedky na platby v oblasti výskumu a v ďalších oblastiach pôsobenia EÚ; preto víta, že Rada prehodnocuje svoju pozíciu a schváli žiadosť o prevod prostriedkov DEC 19/2012;

6.  schvaľuje bez ďalšej zmeny a doplnenia pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2012;

7.   poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil, že opravný rozpočet č. 3/2012 bol prijatý s konečnou platnosťou, a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2012.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia