Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/2071(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0206/2012

Predložena besedila :

A7-0206/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2012 - 13.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0297

Sprejeta besedila
PDF 201kWORD 44k
Četrtek, 5. julij 2012 - Strasbourg
Osnutek spremembe proračuna št. 3/2012: presežek iz proračunskega leta 2011
P7_TA(2012)0297A7-0206/2012

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2012 o stališču Sveta o osnutku spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2012 za proračunsko leto 2012, Oddelek III – Komisija (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 310 in 314 Pogodbe, ter Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a Pogodbe,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(1) (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba), zlasti členov 15, 37 in 38 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, kot je bil dokončno sprejet 1. decembra 2011(2),

–  ob upoštevanju stališča Sveta o zahtevku za prenos DEC 9/2012, sprejetem 7. junija 2012,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju osnutku spremembe proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012 št. 3/2012, ki ga je Komisija predložila dne 16. aprila 2012 (COM(2012)0181),

–  ob upoštevanju stališča Sveta o osnutku spremembe proračuna št. 3/2012, ki ga je Svet sprejel 11. junija 2012 (11113/2012 – C7-0147/2012),

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 22. decembra 2010 za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije (COM(2010)0815),

–  ob upoštevanju členov 75b in 75e Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0206/2012),

A.  ker je cilj osnutka spremembe proračuna št. 3/2012, da se v proračun za leto 2012 vključi presežek iz proračunskega leta 2011, ki znaša 1 496 968 014 EUR,

B.  ker so glavni elementi tega presežka neporabljena sredstva za odhodke v višini 0,73 milijarde EUR, pozitivni rezultat pri prihodkih v višini več kot 0,67 milijarde EUR in pozitivni saldo tečajnih razlik v višini 0,1 milijarde EUR,

C.  ker glavni del sredstev na strani prihodkov (0,45 milijarde EUR od 0,67 milijarde EUR) izhaja iz glob in zamudnih obresti,

D.  ker neporabljena sredstva za odhodke, ki se nanašajo na proračunska sredstva za leto 2011 v višini 0,56 milijarde EUR in prenose iz leta 2010 v višini 0,17 milijarde EUR, ne izhajajo iz težav s črpanjem ali slabega upravljanja, ampak iz veljavnih pravil za prilagoditev porazdelitve plačil v skladu s potrebami, zlasti v zadnjih tednih proračunskega leta,

E.  ker po drugi strani vsi razpoložljivi kazalniki letos kažejo na pomanjkanje plačil na mnogih področjih posredovanja EU, zlasti zato, ker je leta 2011 proračunski organ že drugo leto zapored v primerjavi s prvotnimi ocenami Komisije za več kot 3 milijarde EUR zmanjšal stopnjo odobritev plačil v proračunu Unije za leto 2012, tudi za raziskave in kohezijsko politiko,

F.  ker je Svet v svojem stališču o zahtevku za prenos DEC 9/2012 znatno zmanjšal odobritve plačil, prenesene na področje raziskav, kjer so za spoštovanje že prevzetih obveznosti nujno potrebna plačila, in ni posegal v odobritve plačil za proračunske vrstice, kjer teh sredstev ni mogoče porabiti, vendar ob upoštevanju zahtevka za prenos DEC 19/2012 končno ponovno preučuje svoje stališče,

G.  ker člen 15 finančne uredbe določa, da je treba odstopanja od ocen vključiti v proračun Unije s spremembo proračuna, ki se pripravi samo zaradi tega odstopanja,

1.  je seznanjen z osnutkom spremembe proračuna št. 3/2012, ki je namenjen izključno vnosu presežka iz leta 2011 v proračun v skladu s členom 15 finančne uredbe; poudarja, da ta člen dopušča nekaj svobode pri namembi presežka;

2.  je seznanjen s tem, da so glavni elementi tega presežka neporabljena sredstva za odhodke v višini 0,73 milijarde EUR, pozitivni rezultat pri prihodkih v višini več kot 0,67 milijarde EUR in pozitivni saldo tečajnih razlik v višini 0,1 milijarde EUR;

3.  poudarja, da neporabljena sredstva za odhodke (0,73 milijarde EUR) ne izhajajo iz težav s črpanjem ali slabega upravljanja, ampak iz veljavnih pravil za prilagoditev porazdelitve plačil v skladu s potrebami; skladno s tem meni, da bi jih bilo treba obravnavati drugače kot del presežka, ki izhaja iz sprememb v prejemkih; poleg tega poudarja, da velik del teh neporabljenih sredstev izhaja iz sklepa Sveta, da ne bo uskladil prejemkov in pokojnin, kakor določajo kadrovski predpisi;

4.  obžaluje, da je Svet kljub določbam člena 310(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije o dobrem finančnem poslovodenju in kljub skupni izjavi o odobritvi plačil, o kateri so se vse tri institucije sporazumele v okviru proračunskega postopka za leto 2012, najprej sklenil za dve tretjini zmanjšati raven zahtevka za prenos DEC 9/2012 v višini 485 milijonov EUR z nedokončanih energetskih projektov na podporo oživitvi gospodarstva za okrepitev treh proračunskih vrstic sedmega okvirnega programa – Sodelovanje;

5.  poudarja, da bi to umetno povečalo neporabljena sredstva plačil za leto 2012 in tako povečalo presežek v letu 2012, pri tem pa vsi razpoložljivi kazalniki za to leto že kažejo na pomanjkanje plačil na področju raziskav in drugih področjih posredovanja EU; zato pozdravlja dejstvo, da je Svet s sprejetjem zahtevka za prenos DEC 19/2012 sklenil ponovno preučiti svoje stališče;

6.  brez predlogov sprememb soglaša s stališčem Sveta o osnutku sprememb proračuna št. 3/2012;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bila sprememba proračuna št. 3/2012 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(2) UL L 56, 29.2.2012.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov