Seznam 
Přijaté texty
Středa, 14. března 2012 - Štrasburk
Evropský rybářský fond ***I
 Autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa ***I
 Společná obchodní politika ***I
 Obecné pokyny týkající se rozpočtu na rok 2013: oddíl III – Komise
 Mandát zvláštního výboru pro organizovaný zločin, korupci a praní peněz
 Vzdělávání v oblasti justice
 Dětská práce v odvětví kakaa
 Mezinárodní dohoda o kakau z roku 2010 ***
 Řešení epidemie diabetu v EU
 Zpráva o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie
 Zpráva o pokroku Islandu za rok 2011
 Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny

Evropský rybářský fond ***I
PDF 282kWORD 36k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))
P7_TA(2012)0074A7-0447/2011

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0484),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0219/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. října 2011(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 3. února 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0447/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

P7_TC1-COD(2011)0212


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 387/2012.)

(1) Úř. věst. C 24, 28.1.2012, s. 84.


Autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa ***I
PDF 280kWORD 35k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD))
P7_TA(2012)0075A7-0025/2012

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2011)0384),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0170/2011),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 13. února 2012, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0025/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

P7_TC1-COD(2011)0169


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 464/2012.)


Společná obchodní politika ***I
PDF 1264kWORD 826k
Usnesení
Úplné znění
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění určitá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (KOM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))
P7_TA(2012)0076A7-0028/2012

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2011)0082),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0069/2011),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0028/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012, kterým se mění určitá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření

P7_TC1-COD(2011)0039


EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Několik základních nařízení týkajících se společné obchodní politiky stanoví, že akty, kterými se provádí společná obchodní politika, jsou přijímány Radou v souladu s postupy stanovenými v různých dotčených nástrojích nebo Komisí v souladu se zvláštními postupy, kdy podléhají kontrole Rady. Takové postupy nejsou předmětem rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(2).

(2)  Je vhodné uvedená základní nařízení změnit, aby byla zajištěna soudržnost s ustanoveními zavedenými Lisabonskou smlouvou. V příslušných případech by tak mělo být učiněno svěřením přenesených pravomocí Komisi a použitím určitých postupů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(3).

(3)  Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna následující nařízení:

   nařízení Rady (EHS) č. 2841/72 ze dne 19. prosince 1972 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací(4),
   nařízení Rady (EHS) č. 2843/72 ze dne 19. prosince 1972 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou(5),
   nařízení Rady (EHS) č. 1692/73 ze dne 25. června 1973 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím(6),
   nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů(7),[Pozm. návrh 1]
   nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace(8),
   nařízení Rady (ES) č. 385/96 ze dne 29. ledna 1996 o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství(9),
   nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících(10),
   nařízení Rady (ES) č. 1515/2001 ze dne 23. července 2001 o opatřeních, která může Společenství přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních(11),
   nařízení Rady (ES) č. 2248/2001 ze dne 19. listopadu 2001 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou(12),
   nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií(13),
   nařízení Rady (ES) č. 427/2003 ze dne 3. března 2003 o přechodném ochranném mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a kterým se mění nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí(14),
   nařízení Rady (ES) č. 452/2003 ze dne 6. března 2003 o opatřeních, které může Společenství přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními(15),
   nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických(16),
   nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání(17);[Pozm. návrh 2]
   nařízení Rady (ES) č. 1616/2006 ze dne 23. října 2006 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé a pro používání prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou(18),
   nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)(19),
   nařízení Rady (ES) č. 140/2008 ze dne 19. listopadu 2007 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé(20),
   nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ze dne 21. ledna 2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko a o změně nařízení (ES) č. 980/2005 a rozhodnutí Komise 2005/924/ES(21),
   nařízení Rady (ES) č. 594/2008 ze dne 16. června 2008 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé(22),
   nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí v období od 1. ledna 2009 kterým se mění nařízení (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007(23),
   nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(24),
   nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu(25),
   nařízení Rady (ES) č. 625/2009 ze dne 7. července 2009 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí(26),
   nařízení Rady (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz(27),
   nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté(28), [Pozm. návrh 3]
   nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(29).

(4)  K zajištění právní jistoty je nezbytné, aby postupy pro přijetí opatření, které byly započaty, avšak nikoli dokončeny před vstupem tohoto nařízení v platnost, nebyly tímto nařízením dotčeny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení uvedená v příloze tohoto nařízení se v souladu s touto přílohou přizpůsobují článku 290 Smlouvy nebo použitelným ustanovením nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 2

Odkazy na ustanovení nástrojů uvedených v příloze se považují za odkazy na zmíněná ustanovení v jejich znění upraveném tímto nařízením.

Odkazy na původní názvy výborů se považují za odkazy na nové názvy podle tohoto nařízení.

V celém rozsahu znění všech nařízení uvedených v příloze se všechny odkazy na „Evropské společenství“, „Evropská společenství“ či „Společenství“ považují za odkazy na Evropskou unii či Unii; veškeré odkazy na výraz „společný trh“ se považují za odkaz na „vnitřní trh“; veškeré odkazy na výrazy „výbor podle článku 113“, „výbor podle článku 133“, „výbor uvedený v článku 113“ a „výbor uvedený v článku 133“ se považují za odkaz na „výbor podle článku 207“; veškeré odkazy na výraz „článek 113 Smlouvy“ či „článek 133 Smlouvy“ se považují za odkaz na „článek 207 Smlouvy“.[Pozm. návrh 4]

Článek 3

Tímto nařízením nejsou dotčeny započaté postupy přijímání opatření podle nařízení uvedených v příloze, jestliže před vstupem nebo během vstupu tohoto nařízení v platnost:

   a) Komise přijala akt; nebo
   b) některé z nařízení vyžaduje konzultaci a takové konzultace byly započaty; nebo
   c) některé z nařízení vyžaduje přijetí návrhu a Komise takový návrh přijala.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne […].

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda/předsedkyně

PŘÍLOHA

Seznam nařízení z oblasti společné obchodní politiky přizpůsobených článku 290 Smlouvy nebo použitelným ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(30).

1.  Nařízení Rady (EHS) č. 2841/72 ze dne 19. prosince 1972 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací(31)

Pokud jde o nařízení (EHS) č. 2841/72, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (EHS) č. 2841/72 se proto mění takto:

   -1. Vkládá se nový bod odůvodnění 3a, který zní:"
vzhledem k tomu, aby byly zajištěny jednotné podmínky pro přijímání dočasných a konečných ochranných opatření k provádění ochranných doložek dvoustranné dohody by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*;
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 5]

   -1a. Vkládá se nový bod odůvodnění 3b, který zní:"
vzhledem k tomu by měl být k přijetí dočasných a konečných opatření s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 6]

   1. Článek 1 se nahrazuje tímto:"
Článek 1
Komise může rozhodnout o předložení věci smíšenému výboru zřízenému Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (dále jen ‚dohoda‘) za účelem přijetí opatření stanovených v článcích 22, 24, 24a a 26 dohody. V případě potřeby přijme Komise tato opatření v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2. tohoto nařízení."
   2. V čl. 2 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:"
V případě nutnosti přijme Komise ochranná opatření v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2."
   3. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
1.  Vyžadují-li výjimečné okolnosti v situacích uvedených v článcích 24, 24a a 26 dohody nebo v případě podpory vývozu s přímým a okamžitým dopadem na obchod okamžitý zásah, Komise může v souladu s poradním postupem podle čl. 7 odst. 2čl. 7 odst. 1a tohoto nařízení přijmout ochranná opatření stanovená v čl. 27 odst. 3 písm. e) dohody. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 7 odst. 3. [Pozm. návrh 7]
2.  Je-li Komise požádána členským státem o přijetí opatření, rozhodne nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení žádosti."
   3a. Článek 5 se zrušuje.[Pozm. návrh 8]
   4. Doplňuje se nový článek 7, který zní:"
Článek 7
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření zřízený podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 9]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011 ve spojení s článkem [5]článkem 4 uvedeného nařízení.' [Pozm. návrh 10]
3a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 11]
* Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1."
   4a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 7a
1.  Komise předkládá Evropskému parlamentu dva krát do roka zprávu o uplatňování a provádění této dohody. Zpráva obsahuje informace o činnosti jednotlivých orgánů odpovědných za sledování provádění této dohody a za plnění závazků, které z ní vyplývají, včetně závazků týkajících se obchodních překážek.
2.  V rámci této zprávy budou rovněž předloženy souhrnné statistiky a informace o vývoji obchodních styků se Švýcarskou konfederací.
3.  Součástí zprávy jsou informace o provádění tohoto nařízení.
4.  Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním této dohody.
5.  Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 12]

2.  Nařízení Rady (EHS) č. 2843/72 ze dne 19. prosince 1972 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou(32)

Pokud jde o nařízení (EHS) č. 2843/72, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (EHS) č. 2843/72 se proto mění takto:

   -1. Vkládá se nový bod odůvodnění 3a, který zní:"
vzhledem k tomu, aby byly zajištěny jednotné podmínky pro přijímání dočasných a konečných ochranných opatření k provádění ochranných doložek dvoustranné dohody by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 13]

   -1a. Vkládá se nový bod odůvodnění 3b, který zní:"
vzhledem k tomu by měl být k přijetí prozatímních opatření s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření;"
  

[Pozm. návrh 14]

   1. Článek 1 se nahrazuje tímto:"
Článek 1
‚Komise může rozhodnout o předložení věci smíšenému výboru zřízenému Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (dále jen ‘dohoda‚) za účelem přijetí opatření stanovených v článcích 23, 25, 25a a 27 dohody. V případě potřeby přijme Komise tato opatření v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení."
   2. V čl. 2 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:"
V případě nutnosti přijme Komise ochranná opatření v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2."
   3. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
1.  Vyžadují-li výjimečné okolnosti v situacích uvedených v článcích 25, 25a a 27 dohody nebo v případě podpory vývozu s přímým a okamžitým dopadem na obchod okamžitý zásah, Komise může v souladu s poradním postupem podle čl. 7 odst. 2čl. 7 odst. 1a přijmout ochranná opatření stanovená v čl. 28 odst. 3 písm. e) dohody. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 7 odst. 3. [Pozm. návrh 15]
2.  Je-li Komise požádána členským státem o přijetí opatření, rozhodne nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení žádosti."
   3a. Článek 5 se zrušuje.[Pozm. návrh 16]
   4. Doplňuje se nový článek, který zní:"
Článek 7
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření zřízený podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 17]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011 ve spojení s článkem [5]článkem 4 uvedeného nařízení. [Pozm. návrh 18]
3a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 19]
* Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1."
   4a. Doplňuje se nový článek, který zní:"
Článek 7a
1.  Komise předkládá Evropskému parlamentu dva krát do roka zprávu o uplatňování a provádění této dohody. Zpráva obsahuje informace o činnosti jednotlivých orgánů odpovědných za sledování provádění této dohody a za plnění závazků, které z ní vyplývají, včetně závazků týkajících se obchodních překážek.
2.  V rámci této zprávy budou rovněž předloženy souhrnné statistiky a informace o vývoji obchodních styků s Islandskou republikou.
3.  Součástí zprávy jsou informace o provádění tohoto nařízení.
4.  Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním této dohody.
5.  Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 20]

3.  Nařízení Rady (EHS) č. 1692/73 ze dne 25. června 1973 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím(33)

Pokud jde o nařízení (EHS) č. 1692/73, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (EHS) č. 1692/73 se proto mění takto:

   -1. Vkládá se nový bod odůvodnění 3a, který zní:"
vzhledem k tomu, aby byly zajištěny jednotné podmínky pro přijímání dočasných a konečných ochranných opatření k provádění ochranných doložek dvoustranné dohody, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 21]

   -1a. Vkládá se nový bod odůvodnění 3b, který zní:"
vzhledem k tomu by měl být k přijetí prozatímních opatření s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření;"
  

[Pozm. návrh 22]

   1. Článek 1 se nahrazuje tímto:"
Článek 1
‚Komise může rozhodnout o předložení věci smíšenému výboru zřízenému Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (dále jen ‘dohoda‚) za účelem přijetí opatření stanovených v článcích 22, 24, 24a a 26 dohody. V případě potřeby přijme Komise tato opatření v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení."
   2. V čl. 2 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:"
V případě nutnosti přijme Komise ochranná opatření v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2."
   3. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
‚1.  Vyžadují-li výjimečné okolnosti v situacích uvedených v článcích 24, 24a a 26 dohody nebo v případě podpory vývozu s přímým a okamžitým dopadem na obchod okamžitý zásah, Komise může v souladu s poradním postupem podle čl. 7 odst. 2čl. 7 odst. 1a tohoto nařízení přijmout ochranná opatření stanovená v čl. 27 odst. 3 písm. e) dohody. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 7 odst. 3. [Pozm. návrh 23]
2.  Je-li Komise požádána členským státem o přijetí opatření, rozhodne nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů od obdržení žádosti."
   3a. Článek 5 se zrušuje.[Pozm. návrh 24]
   4. Doplňuje se nový článek 7, který zní:"
Článek 7
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření zřízený podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 25]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]č. 182/2011 ve spojení s článkem [5]článkem 4 uvedeného nařízení.' [Pozm. návrh 26]
3a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 27]
* Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1."
   4a. Doplňuje se nový článek, který zní:"
Článek 7a
1.  Komise předkládá Evropskému parlamentu dvakrát ročně zprávu o uplatňování a provádění této dohody. Zpráva obsahuje informace o činnosti jednotlivých orgánů odpovědných za sledování provádění této dohody a za plnění závazků, které z ní vyplývají, včetně závazků týkajících se obchodních překážek.
2.  V rámci této zprávy budou rovněž předloženy souhrnné statistiky a informace o vývoji obchodních styků s Norským královstvím.
3.  Součástí zprávy jsou informace o provádění tohoto nařízení.
4.  Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním této dohody.
5.  Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 28]

3A.  Nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. Prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů(34)[Pozm. návrh 29]

Pokud jde o nařízení (ES) č. 3448/93, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem přijetí prováděcích pravidel a změny přílohy B uvedeného nařízení. Navíc by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření, která jsou nezbytná k uvedení zmíněného nařízení do souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 3448/93 se proto mění takto:

[Pozm. návrh 30]

   1. Vkládá se nový bod odůvodnění 17a, který zní:"
vzhledem k tomu, že pro účely přijímání ustanovení nezbytných k uplatňování tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy pokud jde o úpravu prováděcích pravidel k čl. 6 odst. 1, 2 a 3 podle čl. 6 odst. 4, úpravu prováděcích pravidel k určení a řízení snížených zemědělských složek podle čl. 7 odst. 2 a změny tabulky 2 v příloze B. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě:"
  

[Pozm. návrh 31]

   2. Bod odůvodnění 18 se nahrazuje tímto:"
vzhledem k tomu, aby byly zajištěny jednotné podmínky, jimiž se bude řídit přijímání různých opatření a prováděcích pravidel týkajících se komunikace mezi Komisí a členskými státy, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 32]

   3. V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s články 14a a 14b pokud jde o podrobná prováděcí pravidla k tomuto nařízení."
  

[Pozm. návrh 33]

   4. V čl. 6 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s články 14a a 14b pokud jde o podrobná prováděcí pravidla k tomuto článku."
  

[Pozm. návrh 34]

   5. V čl. 7 odst. 2 se návětí nahrazuje tímto:"
2.   Pokud preferenční dohoda stanoví snížení zemědělské složky poplatku, ať v rámci nebo mimo rámec celní kvóty, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s články 14a a 14b pokud jde o podrobná prováděcí pravidla pro určení a řízení těchto snížených zemědělských složek , pokud dohoda stanoví:"
  

[Pozm. návrh 35]

   6. V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"
3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s články 14a a 14b pokud jde o podrobná prováděcí pravidla nezbytná k poskytnutí a řízení snížení nezemědělských složek poplatku."
  

[Pozm. návrh 36]

  7. Článek 8 se mění takto:

[Pozm. návrh 37]
   a) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Společná prováděcí pravidla k systému vývozních náhrad podle tohoto článku budou stanovena v souladu s přezkumným řízením podle čl. 16 odst. 2."
   b) V odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Tyto částky se stanoví přezkumným postupem uvedeným v  článku 16 odst. 2. Stejným postupem budou stanovena případná prováděcí pravidla nezbytná pro uplatňování tohoto odstavce, zejména opatření zajišťující, že zboží uvedené v celním prohlášení pro vývoz v preferenčním režimu nebude ve skutečnosti vyvezeno v nepreferenčním režimu nebo naopak."
   c) Odstavec 6 se nahrazuje tímto:"
6.  Částka, pod kterou mohou být malí vývozci osvobozeni od předkládání osvědčení v rámci právní úpravy vývozních náhrad, se stanoví na 50 000 EUR ročně. Tento strop lze upravit v souladu s přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2."
   8. Článek 9 se nahrazuje tímto:"
Článek 9
Jsou-li na základě jednotného nařízení o společné organizaci trhů v určitém odvětví uplatňovány na vývoz některého zemědělského produktu uvedeného v příloze A dávky, poplatky nebo jiná opatření, mohou být v souladu s přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2 přijata vhodná opatření pro určité druhy zboží, jejichž vývoz by mohl s ohledem na vysoký obsah daného zemědělského produktu v tomto zboží a na možné způsoby jeho využití poškodit dosahování cílů sledovaných v dotyčném zemědělském odvětví, přičemž se řádně přihlédne ke zvláštnímu zájmu zpracovatelského průmyslu. V naléhavém případě Komise přijme okamžitě použitelná prozatímní opatření v souladu s postupem podle čl. 16 odst. 3."
  

[Pozm. návrh 38]

   9. V čl. 10a odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s články 14a a 14b pokud jde o podrobná prováděcí pravidla."
  

[Pozm. návrh 39]

   10. V čl. 11 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"
Podrobná prováděcí pravidla ke druhému pododstavci, jež umožní určit základní produkty, které mají být propuštěny do režimu aktivního zušlechťovacího styku, a kontrolovat a plánovat jejich množství, zajistí rovněž větší informovanost hospodářských činitelů tím, že se zveřejní směrná dovozní množství pro jednotlivé společné organizace trhů. Množství budou zveřejňována pravidelně s ohledem na využívání těchto množství. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s články 14a a 14b pokud jde o podrobná prováděcí pravidla ."
  

[Pozm. návrh 40]

   11. V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"
2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s články 14a a 14b za účelem změny tabulky 2 přílohy B, aby se přizpůsobila dohodám uzavřeným Unií."
  

[Pozm. návrh 41]

   12. V čl. 13 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s články 14a a 14b za účelem změny tohoto nařízení ."
  

[Pozm. návrh 42]

   13. Článek 14 se nahrazuje tímto:"
Článek 14
1.  Práh nebo prahy, pod nimiž jsou částky určené podle článků 6 a 7 stanoveny na nulu se stanoví v souladu s přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2. V naléhavém případě Komise přijme okamžitě použitelná prozatímní opatření v souladu s postupem podle čl. 16 odst. 3. Neuplatnění těchto zemědělských složek lze týmž postupem vázat na splnění zvláštních podmínek, aby se zabránilo vytvoření umělých obchodních toků.
2.  Práh, pod nímž nemusí členské státy uplatňovat částky vyplývající z použití tohoto nařízení vybírané a vyplácené v souvislosti se stejnou hospodářskou operací se stanoví v souladu s přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2 , je-li zůstatek těchto částek nižší než uvedený práh. V naléhavém případě Komise přijme okamžitě použitelná prozatímní opatření v souladu s postupem podle čl. 16 odst. 3."
  

[Pozm. návrh 43]

   14. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 14a
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b pokud jde o podrobná prováděcí pravidla k čl. 4 odst. 1 a 2, podrobná prováděcí pravidla k čl. 6 odst. 1, 2 a 3 podle čl. 6 odst. 4, přijímání podrobných pravidel pro určení a řízení snížených zemědělských složek podle čl. 7 odst. 2 a provádění změn v tabulce 2 přílohy B."
  

[Pozm. návrh 44]

   15. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 14b
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Přenesení pravomoci uvedené v článku 7 je svěřeno Komisi na dobu pěti let od ...(35). Nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období předloží Komise zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a  Radě.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce."
  

[Pozm. návrh 319]

   16. Článek 16 se nahrazuje tímto:"
Článek 16
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro průřezové otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I (dále jen ‚výbor‘).
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.
4.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru."
  

[Pozm. návrh 320]

   17. Článek 17 se zrušuje.[Pozm. návrh 46]
   18. Článek 18 se nahrazuje tímto:"
Článek 18
Opatření nezbytná k přizpůsobení tohoto nařízení změnám nařízení o společné organizaci trhu v odvětví zemědělství za účelem zachování stávajícího systému se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2."
  

[Pozm. návrh 47]

   19. Článek 20 se nahrazuje tímto:"
Článek 20
Členské státy sdělí Komisi údaje nezbytné k používání tohoto nařízení jednak o dovozu, vývozu a případně výrobě zboží a jednak o prováděcích správních opatřeních. Způsoby tohoto sdělování se stanoví v souladu s přezkumným postupem podle čl. 16 odst. 2."
  

[Pozm. návrh 48]

4.  Nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace(36)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 3286/94, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 3286/94 se proto mění takto:

   -1. Vkládá se nový bod odůvodnění 4a, který zní:"
vzhledem k tomu, že za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*;
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 49]

   -1a. Vkládá se nový bod odůvodnění 4b, který zní:"
vzhledem k tomu by měl být k pozastavení platnosti probíhajících přezkumů s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných opatření, používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 50]

   -1b. Bod odůvodnění 9 se nahrazuje tímto:"
vzhledem k tomu, že by měla být věnována pozornost institucionálním a procedurálním ustanovením článku 207 Smlouvy; vzhledem k tomu že Evropský parlament a výbor zřízený podle tohoto článku by měly být proto průběžně informovány o vývoji jednotlivých případů, aby mohly zvážit jejich širší politické souvislosti;"
  

[Pozm. návrh 51]

   -1c. Bod odůvodnění 10 se nahrazuje tímto:"
vzhledem k tomu, že v rozsahu, v jakém se jeví dohoda se třetí zemí nejvhodnějším prostředkem k urovnání sporu, který souvisí s překážkou obchodu, by se navíc za tímto účelem měly vést jednání podle postupů stanovených v článku 207 Smlouvy, zejména formou konzultací s výborem zřízeným podle tohoto článku a Evropským parlamentem;"
  

[Pozm. návrh 52]

   1. V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"
3.  Pokud je zřejmé, že stížnost neposkytuje dostatečné důkazy pro zahájení šetření, je ten, kdo stížnost podal, v tomto smyslu informován."
   2. V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"
4.  Pokud je zřejmé, že žádost neposkytuje dostatečné důkazy pro zahájení šetření, je členský stát v tomto smyslu informován."
  3. Článek 7 se mění takto:

[Pozm. návrh 54]
   a) Nadpis článku se nahrazuje tímto: ' Postup projednávání ve výboru„
   b) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  a) Komisi je nápomocen Výbor pro obchodní překážky (dále jen ‚výbor‘). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
aa)  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 53]
b)  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
ba)  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru."
   c) V odstavci 2 se zrušují první dvě věty.
   d) Odstavce 3 a 4 se zrušují.
   4. V čl. 8 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:"
1.  Pokud je Komisi zřejmé, že existují dostatečné důkazy pro zahájení přezkumného řízení a že takové řízení je v zájmu Unie nezbytné, postupuje Komise následujícím způsobem:"
   5. V čl. 9 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:"
a)  Komise, členské státy ani jejich zaměstnanci nesdělí žádné informace důvěrného charakteru, které obdrželi podle tohoto nařízení, ani žádné údaje poskytnuté na důvěrném základě kteroukoli ze stran přezkumného řízení, pokud k tomu poskytovatel dané informace výslovně neudělí souhlas."
  6. Článek 11 se mění takto:

[Pozm. návrh 55]
[Pozm. návrh 56]
[Pozm. návrh 57]
   a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Pokud je přezkumným řízením zjištěno, že zájmy Unie nevyžadují žádné opatření, Komise v souladu s postupempřezkumným postupem podle čl. 7 odst. 1 písm. b) postup zastaví. Předseda může požádat výbor o vyjádření stanoviska prostřednictvím písemného postupu podle čl. 7 odst. 1 písm. ba)."
   b) V odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:"
a)  Pokud dotčená třetí země nebo dotčené třetí země přijmou po ukončení přezkumného řízení opatření, která jsou považována za uspokojivá, a není tudíž třeba žádný zásah Unie, Komise může v souladu s poradním postupem podle čl. 7 odst. 1 písm. b) čl. 7 odst. 1 písm. aa) postup pozastavit."
   c) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Jestliže je po přezkumném řízení nebo kdykoli před řízením pro urovnání mezinárodních sporů, v jeho průběhu nebo po jeho ukončení zřejmé, že nejvhodnějším prostředkem k urovnání sporu, který je důsledkem překážky obchodu, je uzavření dohody s dotčenou třetí zemí nebo s dotčenými třetími zeměmi, která by mohla změnit hmotné právo Unie a dotčené třetí země nebo dotčených třetích zemí, Komise v souladu s poradním postupem podle čl. 7 odst. 1 písm. b)čl. 7 odst. 1 písm. aa) postup pozastaví a povedou se jednání v souladu s článkem 207 Smlouvy."
   7. Článek 13 se nahrazuje tímto:"
Článek 13
Rozhodovací postupy
1.  Jestliže Unie jedná na základě stížnosti podle článků 3 nebo 4 nebo žádosti podle článku 6 v souladu s formálními mezinárodními postupy konzultací nebo urovnávání sporů, rozhodnutí týkající se zahájení, vedení nebo ukončení těchto postupů přijímá Komise.
2.  Pokud musí Unie, jež jednala v souladu s čl. 12 odst. 2, přijmout rozhodnutí o opatřeních obchodní politiky, která mají být přijata podle čl. 11 odst. 2 písm. c) nebo podle článku 12, učiní tak neprodleně a v souladu s článkem 207 Smlouvy a podle potřeby v souladu se všemi použitelnými postupy."
   7a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 13a
Zpráva
Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o činnosti Komise a Výboru pro obchodní překážky. Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 58]

   8. Článek 14 se zrušuje.

5.  Nařízení Rady (ES) č. 385/96 ze dne 29. ledna 1996 o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství(37)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 385/96, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 385/96 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 25 se nahrazuje tímto:"
*Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
   (25) vzhledem k tomu, že za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
"
  

[Pozm. návrh 59]

   1. V článku 5 se odstavec 11 nahrazuje tímto:"
11.  Pokud je zřejmé, že existuje dostatek důkazů, které opravňují zahájení řízení, učiní tak Komise do 45 dnů od podání stížnosti nebo v případě zahájení podle odstavce 8 nejpozději šest měsíců od okamžiku, kdy prodej lodi vešel ve známost nebo měl vejít ve známost, aniž by byl dotčen čl. 15 odst. 2, a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Jestliže byly předloženy nedostatečné důkazy, je o tom stěžovatel vyrozuměn do 45 dnů ode dne, kdy byla stížnost podána Komisi."
  2. Článek 7 se mění takto:

[Pozm. návrh 60]
   a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Pokud není nutno přijmout žádná opatření, šetření nebo řízení se ukončí. Komise zastaví šetření v souladu s přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2. Předseda může požádat výbor o vyjádření stanoviska prostřednictvím písemného postupu podle čl. 10 odst. 2 písm. a)."
   b) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
Jestliže z konečného zjištění stavu věcí vyplyne, že se jedná o ceny působící újmu a o újmu, která v jejím důsledku vznikla, pak Komise v souladu s přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2 uloží loděnici výlohu za cenu působící újmu. Výše této dávky se stanoví ve stejné výši jako zjištěné rozpětí cen působících újmu. Komise učiní potřebná opatření k provedení tohoto rozhodnutí, zejména k vybrání výlohy za cenu působící újmu."
   3. V článku 8 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
Šetření může být ukončeno bez uložení výlohy za cenu působící újmu, jestliže loděnice definitivně a bezpodmínečně zruší prodej lodi, který je předmětem cen působících újmu, nebo jestliže provede rovnocenné alternativní nápravné opatření schválené Komisí."
   4. V článku 9 se odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Jestliže příslušná loděnice nezaplatí dávku, která jí byla uložena podle článku 7, pak Komise uvalí protiopatření na lodi postavené v příslušné loděnici formou odepření práv na nakládání a vykládání."
   5. Článek 10 se nahrazuje tímto:"
Článek 10
Postup projednávání ve výboru
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro ceny působící újmu v loďařství. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
2a.  Pokud má být stanovisko výboru získáno písemným postupem, tento postup se ukončí bez výsledku ve lhůtě pro vydání stanoviska, pokud tak rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru."
  

[Pozm. návrh 61]

   6. V článku 13 se odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Komise, členské státy ani jejich zaměstnanci nesdělí žádné informace, které obdrželi podle tohoto nařízení a jejichž poskytovatel požádal o důvěrné zacházení s nimi, bez výslovného svolení jejich poskytovatele. Informace, k jejichž výměně došlo mezi Komisí a členskými státy nebo interní dokumenty vypracované úřady Unie nebo jejích členských států se nesdělují s výjimkou zvláštních případů uvedených v tomto nařízení."
   7. V článku 14 se odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Informace se poskytují písemně. Poskytují se co nejdříve za nutného dodržení důvěrnosti informací a běžně nejpozději jeden měsíc před konečným rozhodnutím. Jestliže Komise není schopna poskytnout informace o určitých skutečnostech nebo úvahách v rámci této lhůty, sdělí tyto skutečnosti a úvahy co nejdříve poté. Poskytnutím informací není dotčeno žádné další rozhodnutí, které Komise případně přijme, ale pokud toto rozhodnutí vychází z jiných skutečností a úvah, musí být tyto skutečnosti a úvahy sděleny co nejdříve."
   7a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 14a
Zpráva
Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o činnosti Komise a Výboru pro ceny působící újmu v loďařství. Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 62]

6.  Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících(38)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2271/96, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změny přílohy zmíněného nařízení. Navíc by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 2271/96 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 9 se nahrazuje tímto:"
*Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
   (9). vzhledem k tomu, aby se zajistily jednotné podmínky pro stanovení kritérií, podle nichž bude probíhat schvalování toho, zda příslušné osoby v plném nebo částečném rozsahu respektují veškeré požadavky či zákazy, včetně rozhodnutí zahraničních soudů, a to do té míry, do jaké by jejich nerespektování mohlo vážně poškodit zájmy těchto osob či zájmy Unie, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*;
"
  

[Pozm. návrh 63]

   -1a. Vkládá se nový bod odůvodnění 9a, který zní:"
   (9a). vzhledem k tomu, že za účelem přijímání ustanovení nezbytných k uplatňování tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplňování či vypouštění právních předpisů v rámci seznamu v příloze k tomuto nařízení. Je obzvláštěi důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě;
"
  

[Pozm. návrh 64]

   1. V článku 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
V souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy a aniž je dotčen čl. 7 písm. c), může Komise v souladu s články 11a, 11b a 11c přijímat akty v přenesené pravomoci k přidávání zákonů do přílohy tohoto nařízení nebo k jejich vypouštění."
   2. Článek 8 se nahrazuje tímto:"
Článek 8
1.  K provedení čl. 7 písm. b) a c) je Komisi nápomocen Výbor pro extrateritoriální právní předpisy. Tento výborTyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle odstavce 2 tohoto článku.Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. [Pozm. návrh 65]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
2a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru."
  

[Pozm. návrh 66]

   3. Vkládají se nové články, které znějí:"
Článek 11a
1.  PravomocKomisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článkuv souladu s článkem 1 je Komisi svěřena na dobu neurčitou .pokud jde o doplňování či vypouštění právních předpisů v rámci přílohy k tomuto nařízení.
2.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a zároveň i Radě.
3.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 11b a 11c.[Pozm. návrh 67]
Článek 11b
1.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesenou pravomoc uvedenou v článku 1 druhém pododstavci kdykoli zrušit.Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřená Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.[Pozm. návrh 68]
2.  Orgán, který zahajuje interní postup rozhodování, zda zrušit přeneseníPravomoc přijímat akty v přenesenéí pravomoci se před přijetím konečného rozhodnutí snaží informovat v přiměřené lhůtě druhý orgán a Komisi o přenesených pravomocích, jež by mohly být zrušeny, včetně důvodů takového zrušeníuvedená v článku 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od…(39). Komise předloží zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.[Pozm. návrh 321]
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3a.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.[Pozm. návrh 68]
3b.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce."
  

[Pozm. návrh 322]

Článek 11c

1.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

2.  Pokud po uplynutí této lhůty Evropský parlament ani Rada proti aktu v přenesené pravomoci námitky nevysloví, zveřejní se akt v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem, který je v něm stanoven.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

3.  Pokud Evropský parlament nebo Rada proti aktu v přenesené pravomoci vysloví námitky, tento akt nevstoupí v platnost. Orgán, který proti aktu v přenesené pravomoci vyslovuje námitky, je odůvodní.„

[Pozm. návrh 69]

7.  Nařízení Rady (ES) č. 1515/2001 ze dne 23. července 2001 o opatřeních, která může Společenství přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních(40)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1515/2001, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 1515/2001 se proto mění takto:

   -1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(6a)  k zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání či pozastavení platnosti opatření ve shodě s doporučeními a rozhodnutími orgánu WTO pro řešení sporů, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 70]

   -1a. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(6b)  K pozastavení platnosti opatření na určitou omezenou dobu s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření by měl být používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 71]

  1. Článek 1 se mění takto:

[Pozm. návrh 72]
[Pozm. návrh 73]
   a) V odstavci 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:"
1.  Pokud OŘS přijme zprávu týkající se opatření přijatého Unií na základě nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství*, nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství** nebo na základě tohoto nařízení (dále jen ‚sporné opatření‘), může Komise přijmout jedno nebo více následujících opatření, která v souladu s přezkumným postupem podle čl. 3a odst. 2 považuje za vhodné.
* Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
** Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93."
   aa) V odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:"
   b) přijetí jiných zvláštních opatření za účelem provedení příslušného legislativního aktu, přiměřených okolnostem daného případu.
"
   b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Pokud je vhodné před přijetím nebo při přijetí opatření podle odstavce 1 přistoupit k přezkumu, zahajuje tento přezkum Komise."
   c) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Pokud je vhodné sporné nebo změněné opatření pozastavit, rozhodne o takovém časově omezeném pozastavení Komise poradním postupem podle čl. 3a odst. 2čl. 3a odst. 1a."
  2. Článek 2 se mění takto:

[Pozm. návrh 74]
   a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Komise též může přijmout opatření podle čl. 1 odst. 1, aby zohlednila právní výklad obsažený ve zprávě přijaté OŘS ohledně nesporného opatření, považuje-li to za vhodné."
   b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Pokud je vhodné před přijetím nebo při přijetí opatření podle odstavce 1 přistoupit k přezkumu, zahajuje tento přezkum Komise."
   c) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Pokud je vhodné nesporné nebo změněné opatření pozastavit, rozhodne o takovém časově omezeném pozastavení Komise poradním postupem podle. 3a odst. 2čl. 3a odst. 1a."
   3. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 3a
1.  Komisi je nápomocen Antidumpingový výbor zřízený podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009 nebo podle okolností Antisubvenční výbor zřízený podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 597/2009. Tyto výbory jsou výbory ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 75]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
2a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru."
  

[Pozm. návrh 76]

   3a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 3b
Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o činnostech, řízeních a rozhodnutích Komise, antidumpingového výboru a antisubvenčního výboru. Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 77]

8.  Nařízení Rady (ES) č. 2248/2001 ze dne 19. listopadu 2001 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou(41)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2248/2001, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 2248/2001 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 6 se nahrazuje tímto:"
(6) Prováděcí akty Komise, kterými se mění kódy kombinované nomenklatury a kódy TARIC, nepřinášejí žádné podstatné změny."
  

[Pozm. návrh 78]

   -1a. Bod odůvodnění 10 se nahrazuje tímto:"
K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání podrobných prováděcích pravidel k k různým ustanovením dohody o stabilizaci a přidružení, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 79]

   -1b. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(10a)  Za mimořádných a kritických okolností by měl být k přijetí prozatímních opatření s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 80]

   -1c. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(10b)  Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, k nimž dojde za mimořádných a kritických okolností ve smyslu čl. 25 odst. 4 písm. b) a čl. 26 odst. 4 prozatímní dohody a následně též ve smyslu čl. 38 odst. 4 písm. b) a čl. 39 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty."
  

[Pozm. návrh 81]

   -1d. Článek 2 se nahrazuje tímto:"
Článek 2
Koncese pro produkty kategorie ‚baby-beef‘
Prováděcí pravidla k čl. 14 odst. 2 prozatímní dohody a k čl. 27 odst. 2 dohody o stabilizaci a přidružení, týkající se celních kvót pro produkty kategorie ‚baby-beef‘, přijme Komise přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 5 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 82]

   -1e. Článek 3 se zrušuje. [Pozm. návrh 83]
   -1f. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
Koncese pro produkty rybolovu
Prováděcí pravidla čl. 15 odst. 1 prozatímní dohody a čl. 28 odst. 1 dohody o stabilizaci a přidružení, týkající se celních kvót na ryby a produkty rybolovu, uvedené v příloze Va obou dohod, přijme Komise s přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 5 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 84]

   -1g. Článek 5 se zrušuje.[Pozm. návrh 85]
   -1h. Článek 7 se nahrazuje tímto:"
Článek 7
Technické úpravy
Změny a technické úpravy prováděcích pravidel přijatých podle tohoto nařízení, které jsou nutné po změnách kódů kombinované nomenklatury a rozdělení Taric nebo vzniknou uzavřením nových dohod, protokolů, výměny dopisů nebo jiných aktů mezi Unií a Chorvatskem a které nepřinášejí žádné podstatné změny, se přijímají  přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 5."
  

[Pozm. návrh 86]

   1. Článek 7a se mění takto:

a)  Vkládají se nové odstavce 3a a 3b, které znějí: ."

'3a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek [5] nařízení (EU) č. [xxxx/2011].

3b.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek [8] nařízení (EU) č. [xxxx/2011] ve spojení s článkem [5] uvedeného nařízení.‚

   a) Odstavce 2, 3 a 4 se zrušují. [Pozm. návrh 87]
   b) V odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:
  

‚Po ukončení konzultací a jestliže nebylo možné dosáhnout jiné dohody, může Komise s postupempřezkumným postupem podle čl. 7a odst. 3ačl. 7fa odst. 5 tohoto nařízení rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí vhodných opatření stanovených v článcích 25 a 26 prozatímní dohody a v článcích 38 a 39 dohody o stabilizaci a přidružení. V naléhavých případech se použije čl. 7a odst. 3bčl. 7fa odst. 7 tohoto nařízení.‘

"

[Pozm. návrh 88]

   c) Odstavce 7, 8 a 9 se zrušují.
   2. Článek 7b se nahrazuje tímto:"
Článek 7b
Výjimečné a kritické okolnosti
Nastanou-li výjimečné a kritické okolnosti ve smyslu čl. 25 odst. 4 písm. b) a čl. 26 odst. 4 prozatímní dohody a čl. 38 odst. 4 písm. b) a čl. 39 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení, může Komise  poradním postupem podle čl. 7a odst. 3ačl. 7fa odst. 4 tohoto nařízení přijmout okamžitá opatření podle článků 25 a 26 prozatímní dohody a podle článků 38 a 39 dohody o stabilizaci a přidružení. V naléhavých případech se použiječl. 7a odst. 3bčl. 7fa odst. 6. [Pozm. návrh 89]
Jestliže Komise obdrží žádost od členského státu, přijme rozhodnutí do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti."

3.  V čl. 7e odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:"

V případě potřeby přijme ochranná opatření postupempřezkumným postupem podle čl. 7a odst. 3ačl. 7fa odst. 5, s výjimkou případů podpory, pro kterou platí nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství*, kdy se přijmou opatření v souladu s postupy stanovenými v uvedeném nařízení. [Pozm. návrh 90]

* Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.

"

  3a. Článek 7f se mění takto:
   a) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Dokud se při konzultacích uvedených v odstavci 2 tohoto článku nedospěje ke vzájemně uspokojivému řešení, může Komise, v souladu s článkem 30 prozatímní dohody a poté s článkem 43 dohody o stabilizaci a přidružení a také v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 5 tohoto nařízení, rozhodnout o dalších vhodných opatřeních, která považuje za nezbytná."
   b) Odstavce 4, 5 a 6 se zrušují.[Pozm. návrh 91]
   3b. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 7fa
Postup projednávání ve výborech
1.  Pro účely článku 2 je Komisi nápomocen výbor ustanovený podle článek 42 nařízení (ES) č. 1254/1999. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  Pro účely článku 4 je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený podle článku 248a nařízení (EHS) č. 2913/92. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Pro účely článků 7a, 7b, 7e, 7f je Komisi nápomocen Poradní výbor zřízený podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
5.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
6.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.
7.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
8.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru. [Pozm. návrh 92]
* Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53."

9.  Nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií(42)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 153/2002, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 153/2002 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 6 se nahrazuje tímto:"
(6) Prováděcí akty Komise, kterým se mění kódy kombinované nomenklatury a kódy TARIC, nepřinášejí žádné podstatné změny."
  

[Pozm. návrh 93]

   -1a. Bod odůvodnění 11 se nahrazuje tímto:"
(11)  K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání podrobných prováděcích pravidel k různým ustanovením dohody o stabilizaci a přidružení, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 94]

   -1b. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(11a)  Za mimořádných a kritických okolností by měl být k přijetí prozatímních opatření s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 95]

   -1c. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(11b)  Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, k nimž dojde za mimořádných a kritických okolností ve smyslu čl. 24 odst. 4 písm. b) a čl. 25 odst. 4 prozatímní dohody a následně též ve smyslu čl. 37 odst. 4 písm. b) a čl. 38 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty."
  

[Pozm. návrh 96]

   -1d. Článek 2 se nahrazuje tímto:"
Článek 2
Koncese pro produkty kategorie ‚baby-beef‘
Podrobná prováděcí pravidla k čl. 14 odst. 2 prozatímní dohody a k čl. 27 odst. 2 dohody o stabilizaci a přidružení, týkající se celních kvót pro produkty kategorie ‚baby-beef‘, přijme Komise přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 5 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 97]

   -1e. Článek 3 se zrušuje.[Pozm. návrh 98]
   -1f. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
Další koncese
Pokud jsou poskytnuty další koncese pro produkty rybolovu v rámci celní kvóty podle článku 29 dohody o stabilizaci a přidružení a článku 16 prozatímní dohody, je třeba, aby Komise přijala přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 5 tohoto nařízení prováděcí pravidla k těmto celním kvótám."
  

[Pozm. návrh 99]

   -1g. Článek 5 se zrušuje.[Pozm. návrh 100]
   -1h. Článek 7 se nahrazuje tímto:"
Článek 7
Technické úpravy
Změny a technické úpravy prováděcích pravidel přijatých podle tohoto nařízení, které jsou nezbytné po změnách kódů kombinované nomenklatury a rozdělení TARIC nebo vzniknou uzavřením nových dohod, protokolů, výměn dopisů nebo jiných aktů mezi Unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a které nepřinášejí žádné podstatné změny, se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 5 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 101]

   1. Článek 7a se mění takto:

a)  Vkládají se nové odstavce 3a a 3b, které znějí:"

3a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek [5] nařízení (EU) č. [xxxx/2011].

3b.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek [8] nařízení (EU) č. [xxxx/2011] ve spojení s článkem [5] uvedeného nařízení.

"

   a) Odstavce 2, 3 a 4 se zrušují.[Pozm. návrh 102]
   b) V odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto: "
‚Po ukončení konzultací a jestliže nebylo možné dosáhnout jiné dohody, může Komise postupempřezkumným postupem podle čl. 7a odst. 3ačl. 7fa odst. 5 tohoto nařízení rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí vhodných opatření stanovených v článcích 24 a 25 prozatímní dohody a v článcích 37 a 38 dohody o stabilizaci a přidružení. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 7a odst. 3bčl. 7fa odst. 7 tohoto nařízení.‘"
  

[Pozm. návrh 103]

   c) Odstavce 7, 8 a 9 se zrušují.
   2. Článek 7b se nahrazuje tímto:"
Článek 7b
Výjimečné a kritické okolnosti
Nastanou-li výjimečné a kritické okolnosti ve smyslu čl. 24 odst. 4 písm. b) a čl. 25 odst. 4 prozatímní dohody a čl. 37 odst. 4 písm. b) a čl. 38 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení, může Komise poradním postupem podle čl. 7a odst. 3ačl. 7fa odst. 4 tohoto nařízení přijmout okamžitá opatření podle článků 24 a 25 prozatímní dohody a podle článků 37 a 38 dohody o stabilizaci a přidružení. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 7a odst. 3bčl. 7fa odst. 6. [Pozm. návrh 104]
Jestliže Komise obdrží žádost od členského státu, přijme rozhodnutí do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti."
   3. V čl. 7e odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:"
V případě potřeby přijme ochranná opatření přezkumným postupem podle čl. 7a odst. 3ačl. 7fa odst. 5, s výjimkou případů podpory, pro kterou platí nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství*, kdy se přijmou opatření v souladu s postupy stanovenými v uvedeném nařízení. [Pozm. návrh 105]
* Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93."
  3a. Článek 7f se mění takto:
   a) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Dokud se při konzultacích uvedených v odstavci 2 tohoto článku nedospěje ke vzájemně uspokojivému řešení, může Komise, v souladu s článkem 30 prozatímní dohody a poté s článkem 43 dohody o stabilizaci a přidružení a také v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 5 tohoto nařízení, rozhodnout o dalších vhodných opatřeních, která považuje za nezbytná."
   b) Odstavce 4, 5 a 6 se zrušují.[Pozm. návrh 106]
   3b. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 7fa
Postup projednávání ve výborech
1.  Pro účely článku 2 je Komisi nápomocen výbor ustanovený podle článku 42 nařízení (ES) č. 1254/1999. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  Pro účely článku 4 je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený podle článku 248a nařízení (EHS) č. 2913/92. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Pro účely článků 7a, 7b, 7e a 7f je Komisi nápomocen Poradní výbor zřízený podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
5.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
6.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.
7.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
8.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 107]
* Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53."

10.  Nařízení Rady (ES) č. 427/2003 ze dne 3. března 2003 o přechodném ochranném mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí(43)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 427/2003, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změny přílohy I nařízení (ES) č. 625/2009.. Navíc by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění nařízení (ES) č. 427/2003 v souladu s nařízením (EU) č. [xxxx/2011] ze dne [xx/yy/2011]182/2011. [Pozm. návrh 108]

Nařízení (ES) č. 427/2003 se proto mění takto:

   -1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(21a)  Za účelem přijímání ustanovení nezbytných k uplatňování tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny přílohy I k nařízení Rady (ES) č. 625/2009 ze dne 7. července 2009 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí*, aby Komise mohla ze seznamu třetích zemí obsaženého v této příloze vyřadit země, které se staly členy Světové obchodní organizace (WTO). Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
* Úř. věst. L 185, 17.7.2009, s. 1."
  

[Pozm. návrh 109]

   -1a. Bod odůvodnění 22 se nahrazuje tímto:"
(22)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 110]

   -1b. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(22a)  K přijetí kontrolních a prozatímních opatření s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření by měl být používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 111]

   -1c. V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"
(1)  Šetření zahajuje Komise na žádost členského státu, jakékoli právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity, jež jedná jménem výrobního odvětví Unie, nebo z vlastního podnětu, pokud je jí zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájit šetření."
  

[Pozm. návrh 112]

   -1d. V článku 5 se vkládá nový odstavec, který zní:"
2a.  Žádost o zahájení šetření musí obsahovat doklady o splnění podmínek pro uložení ochranného opatření podle čl. 1 odst. 1. Žádost obecně obsahuje tyto informace: tempo a rozsah nárůstu dovozu příslušného výrobku v absolutních a relativních údajích, podíl zvýšeného dovozu na tuzemském trhu, změny v úrovni prodeje, údaje o výrobě, produktivitě, využití kapacity, ziscích a ztrátách a údaje o zaměstnanosti.
Šetření může být zahájeno též v případě, že náhlý nárůst dovozu je soustředěn v jednom nebo více členských státech, pokud existují dostatečné a jednoznačné důkazy o splnění podmínek pro jeho zahájení zjištěné podle faktorů uvedených v čl. 2 odst. 2 a článku 3."
  

[Pozm. návrh 113]

   1. V článku 5 se odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Pokud je zřejmé, že existuje dostatek důkazů, které opravňují zahájení řízení, a konzultace podle odstavce 3 nevedly k oboustranně uspokojivému řešení, zveřejní Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie."
   1a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 6a
Opatření předchozí kontroly
1.  Pokud by vývoj dovozu výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky mohl vést k jedné ze situací uvedených v článcích 2 a 3, může být dovoz tohoto výrobku podroben opatřením předchozí kontroly.
2.  V případě, že prudký nárůst dovozu výrobků spadajících do citlivých odvětví je soustředěn v jednom nebo ve více členských státech, může Komise zavést opatření předchozí kontroly.
3.  Předchozí kontrolní opatření přijímá Komise poradním postupem podle čl. 15 odst. 1a.
4.  Doba platnosti opatření předchozí kontroly je omezená. Pokud není stanoveno jinak, končí jejich platnost na konci druhého šestiměsíčního období, které následuje po prvním šestiměsíčním období, jež uplynulo od okamžiku, kdy byla opatření zavedena."
  

[Pozm. návrh 114]

  2. Článek 7 se mění takto:

[Pozm. návrh 115]
   a) V odstavci 1 se druhá a třetí věta nahrazují tímto:"
Komise přijme prozatímní opatření poradním postupem podle čl. 15 odst. 2čl. 15 odst. 1a. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 15 odst. 3."
   b) Odstavec 3 se zrušuje.
   3. Článek 8 se nahrazuje tímto:"
Článek 8
Zastavení řízení bez přijetí opatření
Pokud jsou dvoustranná ochranná opatření považována za zbytečná, šetření nebo řízení se zastaví přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2."
  4. Článek 9 se mění takto:
   a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Pokud konzultace uvedené v odstavci 1 tohoto článku nevedou do 60 dní od obdržení žádosti o konzultace k oboustranně uspokojivému řešení, uloží se  přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 konečná ochranná opatření nebo opatření proti odklonu obchodu."
   b) Odstavce 3 až 6 se zrušují.
   4a. V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"
3.  Po dobu uplatňování ochranného opatření se v výboru na žádost členských států nebo z podnětu Komise konají konzultace, aby se prozkoumaly účinky opatření a ověřilo, zda je jeho zachování nutné."
  

[Pozm. návrh 117]

   5. V článku 12 se odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Pokud Komise dospěje k názoru, že je nutné některá ochranná opatření zrušit nebo změnit, dotčená ochranná opatření zruší nebo změní přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2."
  

[Pozm. návrh 118]

   6. V článku 14 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"
4.  V zájmu Unie může Komise rozhodnutím pozastavit na dobu devíti měsíců účinnost opatření přijatých podle tohoto nařízení. Pozastavení může být poradním postupem podle čl. 15 odst. 2 čl. 15 odst. 1a prodlouženo o další období, které nesmí překročit dobu jednoho roku. Použitelnost opatření smí být pozastavena pouze v případě, že se tržní podmínky dočasně změnily natolik, že není pravděpodobné, že by se v důsledku pozastavení obnovilo narušení trhu. Použitelnost opatření může být kdykoliv po konzultaci obnovena, pokud již netrvají důvody jejího pozastavení."
  

[Pozm. návrh 119]

   6a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 14a
Svěření pravomocí
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b pokud jde o změny přílohy I k nařízení (ES) č. 625/2009, aby Komise mohla ze seznamu třetích zemí obsaženého v uvedené příloze vyřadit země, které se staly členy Světové obchodní organizace (WTO).[Pozm. návrh 120]"
  

Vkládá se nový článek, který zní:

     'Článek 14b"
Výkon přenesené pravomoci
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 22 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ...(44) . Nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období předloží Komise zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 22 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 22 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.
  [Pozm. návrh 323]"
  

Článek 15 se nahrazuje tímto:

     Článek 15"
Postup projednávání ve výboru
Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření zřízený podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 122]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011 ve spojení s článkem [5]článkem 4 uvedeného nařízení. [Pozm. návrh 123]
4.  Čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 stanoví, že je-li použito písemného postupu, tento postup se ukončí bez výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to požádá většina členů výboru v souladu s definicí v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 182/2011.
  ______________________¨
* Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1.‚"
   8. V článku 17 se odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Komise, členské státy ani jejich zaměstnanci nesdělují žádné informace, které obdrželi podle tohoto nařízení a jejichž poskytovatel požádal o důvěrné zacházení s nimi, bez výslovného svolení jejich poskytovatele. Informace, k jejichž výměně došlo mezi Komisí a členskými státy, informace o konzultacích podle článku 12 nebo podle čl. 5 odst. 3 a čl. 9 odst. 1 nebo interní dokumenty vypracované úřady Unie nebo jejích členských států se nesdělují veřejnosti ani žádnému účastníku řízení s výjimkou zvláštních případů uvedených v tomto nařízení."
   9. V čl. 18 odst. 4 se čtvrtá věta nahrazuje tímto:"
Poskytnutím informací není dotčeno žádné další rozhodnutí, které Komise případně přijme, ale pokud toto rozhodnutí vychází z jiných skutečností a úvah, musí být tyto skutečnosti a úvahy sděleny co nejdříve."
   10. V článku 19 se odstavce 5 a 6 nahrazují tímto:"
5.  Komise posoudí všechny řádně poskytnuté informace a zjistí, do jaké míry jsou reprezentativní; výsledky tohoto posouzení a své stanovisko k jejich opodstatněnosti sdělí výboru.
6.  Strany, které jednaly podle odstavce 2, mohou požádat, aby jim byly sděleny skutečnosti a úvahy, z nichž budou pravděpodobně vycházet závěrečná rozhodnutí. Tyto informace budou poskytnuty v co nejširší míře a aniž je jimi dotčeno jakékoli další rozhodnutí Komise."
   10a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 19a
Zpráva
1.  Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o činnosti Komise, výboru a všech ostatních orgánů odpovědných za provádění tohoto nařízení a za plnění závazků, které z něho vyplývají, včetně závazků týkajících se obchodních překážek.
2.  Zpráva dále obsahuje shrnutí statistik a vývoje obchodu s Čínou.
3.  Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s uplatňováním tohoto nařízení.
4.  Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 124]

   10b. V článku 22 se zrušuje odstavec 3:[Pozm. návrh 125]

11.  Nařízení Rady (ES) č. 452/2003 ze dne 6. března 2003 o opatřeních, které může Společenství přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními(45)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 452/2003, měla by být Komise zmocněna přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 452/2003 se proto mění takto:

   -1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(10a)  V zájmu zajištění jednotného provádění tohoto nařízení by měly býtKomisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 126]

   1. V čl. 1 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:"
  Pokud se Komise domnívá, že by kombinace antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými celními opatřeními vůči stejným dovozům mohla vést k větším dopadům, než jaké jsou z hlediska politiky Unie v oblasti ochrany obchodu žádoucí, může postupempřezkumným postupem podle čl. 2a odst. 2 za účelem provádění příslušného legislativního aktu přijmout kterékoli níže uvedené opatření, které považuje za vhodné:"
  

[Pozm. návrh 127]

   2. Vkládá se nový článek 2a, který zní:"
Článek 2a
1.  Komisi je nápomocen Antidumpingový výbor zřízený podle čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
2a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 128]
* Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51."

12.  Nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických(46)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 673/2005, zrušení nařízení je v pravomoci Rady. Tato pravomoc by měla být zrušena a na zrušení zmíněného nařízení by se měl vztahovat článek 207 Smlouvy.

Nařízení (ES) č. 673/2005se proto mění takto:

Článek 7 se zrušuje.

12A.  NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1236/2005 ZE DNE 27. ČERVNA 2005 O OBCHODOVÁNÍ S NĚKTERÝM ZBOŽÍM, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO TREST SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ(47)[Pozm. návrh 129]

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1236/2005, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat v souladu s článkem 290 Smlouvy akty za účelem změny přílohy zmíněného nařízení.

Nařízení (ES) č. 1236/2005 se proto mění takto:

[Pozm. návrh 130]

   1. Bod odůvodnění 25 se nahrazuje tímto:"
(25)  Za účelem přijímání ustanovení nezbytných k uplatňování tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o provádění změn v přílohách II, III, IV a V k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě."
  

[Pozm. návrh 131]

   2. V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"
2.  Komise je oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a pokud jde o změny příloh II, III, IV a V."
  

[Pozm. návrh 132]

   3. Článek 15 se zrušuje: [Pozm. návrh 133]
   4. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 15a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ...(48) . Nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období předloží Komise zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a zároveň i Radě.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 15 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce."
  

[Pozm. návrh 324]

   5. Článek 16 se zrušuje.[Pozm. návrh 135]

13.  Nařízení Rady (ES) č. 1616/2006 ze dne 23. října 2006 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé a pro používání prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou(49)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1616/2006, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění uvedeného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 1616/2006 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 7 se zrušuje.[Pozm. návrh 136]
   -1a. Bod odůvodnění 8 se nahrazuje tímto:"
(8)   K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání prováděcích pravidel vztahujících se na provádění různých ustanovení DSP, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 137]

   -1b. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(8a)  Za mimořádných a kritických okolností a za účelem dočasného pozastavení preferenčního zacházení u některých produktů by měl být k přijetí prozatímních opatření s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných opatření používat poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 138]

   -1c. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(8b)  Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, k nimž dojde za mimořádných a kritických okolností ve smyslu čl. 26 odst. 4 prozatímní dohody a následně též ve smyslu čl. 39 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty."
  

[Pozm. návrh 139]

   -1d. Článek 2 se nahrazuje tímto:"
Článek 2
Celní koncese na ryby a produkty rybolovu
Prováděcí pravidla pro čl. 15 odst. 1 prozatímní dohody a následně pro čl. 28 odst. 1 dohody o stabilizaci a přidružení, týkající se celních kvót na ryby a produkty rybolovu, přijme Komise přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 140]

   -1e. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
Technické úpravy
Změny a technické úpravy ustanovení přijatých podle tohoto nařízení, které jsou nutné v důsledku změn kódů kombinované nomenklatury a třídění podle systému TARIC anebo v důsledku uzavření nových či upravených dohod, protokolů, výměn dopisů nebo jiných aktů uzavřených mezi Unií a Albánskou republikou a které nepřinášejí žádné podstatné změny, se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 141]

   -1f. Článek 5 se nahrazuje tímto:"
Článek 5
Obecná ochranná ustanovení
Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 25 prozatímní dohody a následně článku 38 dohody o stabilizaci a přidružení, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení, pokud článek 25 prozatímní dohody a následně článek 38 dohody o stabilizaci a přidružení nestanoví jinak."
  

[Pozm. návrh 142]

   -1g. Článek 6 se nahrazuje tímto:"
Článek 6
Ustanovení pro případ nedostatku
Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 26 prozatímní dohody a následně článku 39 dohody o stabilizaci a přidružení, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2."
  

[Pozm. návrh 143]

   1. V článku 7 se třetí, čtvrtý a pátý pododstavec nahrazuje tímto:"
Komise přijme tato opatření poradním postupem podle čl. čl. 8a odst. 28a odst. 1b. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 8a odst. 3čl. 8a odst. 2a."
  

[Pozm. návrh 144]

   2. V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"
2.  ‚Komise přijme tato opatření  přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 8a odst. 3.‘"
   3. Vkládá se nový článek 8a, který zní:"
'Článek 8a
Postup projednávání ve výborech
-1.  Pro účely článků 2, 4 a 11 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený podle článku 248a nařízení (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 145]
1.  Pro účely článků 7 a 8článků 5, 7 a 8 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro ochranná opatřenívýbor zřízený čl. 4 odst. 1 nařízením Rady Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu**. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. […./2011]182/2011. [Pozm. návrh 146]
1a.  Pro účely článku 6 tohoto nařízení je Komisi nápomocen výbor zřízený nařízením (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz*** Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. [Pozm. návrh 147]
1b.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 148]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
2a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.[Pozm. návrh 149]
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
3a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 150]
* Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
** Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1.
*** Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 1."
   3a. V článku 11 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"
Komise může rozhodnout v souladu s poradním postupem stanoveným v čl. 8a odst. 1b tohoto nařízení o dočasném pozastavení odpovídajícího preferenčního zacházení u produktů, jak stanoví čl. 30 odst. 4 prozatímní dohody a následně čl. 43 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení."
  

[Pozm. návrh 151]

   3b. Článek 12 se zrušuje.[Pozm. návrh 152]

14.  Nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT)(50)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1528/2007, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provedení uvedeného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 1528/2007 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 17 se nahrazuje tímto:"
(17)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 153]

   1. Článek 2 se mění takto:

a)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

2.  Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24a, 24b a 24c změní přílohu I přidáním regionů nebo států ze států AKT, které uzavřely jednání o dohodě mezi Unií a tím regionem nebo státem, který přinejmenším splňuje požadavky článku XXIV GATT 1994.

"

b)  V odstavci 3 se úvodní věta nahrazuje tímto:"

3.  Tento region nebo stát zůstane na seznamu v příloze I, dokud Komise nepřijme akt v přenesené pravomoci v souladu s články 24a, 24b a 24c, kterým změní přílohu I, aby region nebo stát z přílohy vyřadila, zejména když

"

[Pozm. návrh 155]

   1a. V čl. 5 odst. 3 se návětí nahrazuje tímto:"
3.  ‚Pokud Komise na základě informací poskytnutých členským státem nebo z vlastního podnětu zjistí, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, může být příslušné zacházení poradním postupem podle čl. 21 odst. 1d pozastaveno poté, co Komise:‘"
  

[Pozm. návrh 156]

   1b. V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"
'4.  Období pozastavení podle tohoto článku se omezí na nezbytně nutné k ochraně finančních zájmů Unie. Jeho délka nepřesáhne dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Na konci této doby Komise rozhodne buď ukončit pozastavení , nebo prodloužit dobu pozastavení poradním postupem podle čl. 21 odst. 1 písm. d)."
  

[Pozm. návrh 325]

   1c. V čl. 5 odst. 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Rozhodnutí o pozastavení příslušného zacházení se přijímá poradním postupem podle čl. 21 odst. 1d."
  

[Pozm. návrh 158]

   1d. V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"
3.  Pravidla pro uplatňování celních kvót uvedených v odstavci 2 tohoto článku se stanoví přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2."
  

[Pozm. návrh 159]

   1e. V článku 7 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"
4.   Pravidla pro rozdělení podle regionu a uplatňování celních kvót uvedených v tomto článku budou se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2."
  

[Pozm. návrh 160]

   1f. V článku 9 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"
5.  Komise přijme pravidla týkající se dalšího rozdělení množství uvedených v odstavci 1 a řízení systému uvedeného v odstavcích 1, 3 a 4 tohoto článku a rozhodnutí o pozastavení  přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2."
  

[Pozm. návrh 161]

   1g. V článku 10 se odstavec 4 nahrazuje tímto:"
4.  Komise přijme prováděcí pravidla pro správu tohoto systému a rozhodnutí o pozastavení přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2."
  

[Pozm. návrh 162]

  2. Článek 14 se mění takto:
   a) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Pokud je zřejmé, že existuje dostatek důkazů, které opravňují k zahájení řízení, zveřejní Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Řízení se zahájí do jednoho měsíce od obdržení informace od členského státu."
   b) V odstavci 4 se první věta nahrazuje tímto:"
4.  Domnívá-li se Komise, že okolnosti stanovené v článku 12 existují, okamžitě oznámí dotčenému regionu nebo státu uvedenému v příloze I svůj úmysl zahájit šetření."
  3. Článek 16 se mění takto:

[Pozm. návrh 163]
   a) V odstavci 1 se druhá a třetí věta nahrazují tímto:"
Prozatímní opatření se přijímají poradním postupem podle čl. 21 odst. 2čl. 21 odst. 1d. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 21 odst. 3."
   b) V odstavci 2 se zrušuje druhá věta.
   c) Odstavec 4 se zrušuje.
   4. Článek 17 se nahrazuje tímto:"
Článek 17
Zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření
Pokud jsou dvoustranná ochranná opatření považována za zbytečná, šetření a řízení se zastaví  přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2."
  5. Článek 18 se mění takto:
   a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Pokud konzultace uvedené v odstavci 1 tohoto článku nevedou ke vzájemně uspokojivému řešení do třiceti dnů ode dne, kdy byla věc dotčenému regionu nebo státu předložena, přijme Komise  přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2 rozhodnutí o zavedení konečných dvoustranných ochranných opatření do dvaceti pracovních dnů po ukončení konzultační doby."
   b) Odstavce 3 a 4 se zrušují.
   6. V článku 20 se odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Komise přijme rozhodnutí o zavedení kontroly poradním postupem podle čl. 21 odst. 2čl. 21 odst. 1d."
  

[Pozm. návrh 164]

   7. Článek 21 se nahrazuje tímto:"
Článek 21
Postup projednávání ve výborech
1.  Pro účely této kapitolyčlánků 5, 16, 17, 18 a 20 tohoto nařízení je Komisi nápomocen výbor pro ochranná opatření zřízený podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu* Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. […./2011]182/2011. [Pozm. návrh 165]
1a.  Pro účely článku 4 je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený nařízením (EHS) č. 2913/92. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 166]
1b.  Pro účely článku 6 je Komisi nápomocen výbor zřízený nařízením Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží**.Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 167]
1c.  Pro účely článků 7 a 9 je Komisi nápomocen výbor zřízený nařízením (ES) č. 318/2006. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 168]
1d.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 169]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011 ve spojení s článkem [5]článkem 4 uvedeného nařízení. [Pozm. návrh 170]
4.  V případě produktů kódu KN 1701 je výboru zmíněnému v odstavci 1 nápomocen výbor zřízený podle článku 195 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (‚jednotné nařízení o společné organizaci trhů‘)***.
4a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 171]
* Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1.
**. Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
*** Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.‚"
   7a. Článek 24 se zrušuje.[Pozm. návrh 172]
   8. Vkládají se nové články 24a, 24b a 24c, které znějí:"
Článek 24a
Výkon přenesené pravomoci
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.
2.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a zároveň i Radě.
3.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 24b a 24c.
Článek 24b
Zrušení přenesení pravomoci
1.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesenou pravomoc uvedenou v čl. 2 odst. 2 a 3 kdykoli zrušit.
2.  Orgán, který zahajuje interní postup rozhodování, zda zrušit přenesení pravomoci, se před přijetím konečného rozhodnutí snaží informovat v přiměřené lhůtě druhý orgán a Komisi o přenesených pravomocích, jež by mohly být zrušeny, včetně důvodů takového zrušení.
3.  Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 24c
Námitky proti aktům v přenesené pravomoci
1.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.
2.  Pokud po uplynutí této lhůty Evropský parlament ani Rada proti aktu v přenesené pravomoci námitky nevysloví, zveřejní se akt v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem, který je v něm stanoven.
Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.
3.  Pokud Evropský parlament nebo Rada proti aktu v přenesené pravomoci vysloví námitky, tento akt nevstoupí v platnost. Orgán, který proti aktu v přenesené pravomoci vyslovuje námitky, je odůvodní."
  

[Pozm. návrh 173]

   8a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 24d
Důvěrnost informací
1.  Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány.
2.  Žádné informace důvěrné povahy ani informace, které jsou důvěrně sděleny na základě tohoto nařízení, nesmějí být zveřejněny bez zvláštního povolení od poskytovatele těchto informací.
3.  V každé žádosti o důvěrné zacházení se uvedou důvody, proč je informace důvěrná. Nechce-li ten, kdo informaci poskytl, povolit její zveřejnění ani její sdělení v obecné nebo souhrnné formě a prokáže-li se, že žádost o důvěrné zacházení není oprávněná, nemusí být dotyčná informace brána v úvahu.
4.  Informace je v každém případě považována za důvěrnou, pokud by její sdělení mohlo mít závažný nepříznivý dopad na toho, kdo ji poskytl nebo je jejím zdrojem.
5.  Odstavce 1 až 4 nevylučují, aby se orgány Unie odvolávaly na obecné informace a zejména na důvody, na kterých jsou založena rozhodnutí přijatá na základě tohoto nařízení. Orgány Unie však musí přihlížet k oprávněnému zájmu dotčených fyzických a právnických osob na zachování jejich obchodního tajemství."
  

[Pozm. návrh 174]

   8b. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 24 e
Zpráva
1.  Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o činnosti Komise, výborů uvedených v tomto nařízení a všech ostatních orgánů odpovědných za provádění tohoto nařízení a za plnění závazků, které z něho vyplývají, včetně závazků týkajících se obchodních překážek.
2.  V rámci této zprávy budou rovněž předloženy souhrnné statistiky a informace o vývoji obchodních styků se zeměmi AKT.
3.  Součástí zprávy jsou informace o provádění tohoto nařízení.
4.  Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s uplatňováním tohoto nařízení.
5.  Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 175]

15.  Nařízení Rady (ES) č. 140/2008 ze dne 19. listopadu 2007 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé(51)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 140/2008, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 140/2008 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 7 se zrušuje.[Pozm. návrh 176]
   -1a. Bod odůvodnění 8 se nahrazuje tímto:"
(8)   K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání prováděcích pravidel vztahujících se na provádění různých ustanovení DSP, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
*. Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 177]

   -1b. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(8a)  K přijetí kontrolních a prozatímních opatření a za účelem dočasného pozastavení preferenčního zacházení u některých produktů by měl být s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 178]

   -1c. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(8b)  Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, k nimž dojde za mimořádných a kritických okolností ve smyslu čl. 26 odst. 5 písm. b) a čl. 27 odst. 4 prozatímní dohody a následně též ve smyslu čl. 41 odst. 5 písm. b) a čl. 42 odst. 4 DSP, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty."
  

[Pozm. návrh 179]

   -1d. Článek 2 se nahrazuje tímto:"
Článek 2
Celní koncese na ryby a produkty rybolovu
Podrobná prováděcí pravidla pro článek 14 prozatímní dohody a dále pro článek 29 DSP týkající se celních kvót na ryby a produkty rybolovu přijme Komise  přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 180]

   -1e. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
Technické úpravy
Změny a technické úpravy ustanovení přijatých podle tohoto nařízení, které jsou nutné v důsledku změn kódů kombinované nomenklatury a třídění podle systému TARIC anebo v důsledku uzavření nových či upravených dohod, protokolů, výměn dopisů nebo jiných aktů uzavřených mezi Unií a Republikou Černá Hora a které nepřinášejí žádné podstatné změny, se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2."
  

[Pozm. návrh 181]

   -1f. Článek 5 se nahrazuje tímto:"
Článek 5
Obecná ochranná ustanovení
Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 26 prozatímní dohody a posléze podle článku 41 DSP, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení, pokud článek 26 prozatímní dohody a posléze článek 41 DSP nestanoví jinak."
  

[Pozm. návrh 182]

   -1g. Článek 6 se nahrazuje tímto:"
Článek 6
Ustanovení pro případ nedostatku
Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 27 prozatímní dohody a posléze podle článku 42 DSP, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 183]

   1. V článku 7 se třetí, čtvrtý a pátý pododstavec nahrazuje tímto:"
Komise přijme tato opatření v souladu s poradním postupem podle čl. 8a odst. 2čl. 8a odst. 1a. V naléhavých případech se použije čl. 8a odst. 3čl. 8a odst. 2a."
  

[Pozm. návrh 184]

   2. V článku 8 se odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  ‚Komise přijme tato opatření  přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 8a odst. 3.‘ "
   3. Vkládá se nový článek 8a, který zní:"
'Článek 8a
Postup projednávání ve výborech
  1 Pro účely článků 2, 4 a 11 je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený podle článku 248a nařízení (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992 , kterým se vydává celní kodex Společenství*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 185]
-1a.  Pro účely článku 6 je Komisi nápomocen výbor zřízený nařízením (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz**. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 186]
1.  Pro účely článků 7 a 8článků 5, 7 a 8 je Komisi nápomocen Výbor pro ochranná opatření zřízený podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu***. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. [Pozm. návrh 187]
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 188]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
2a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.[Pozm. návrh 189]
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
3a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.
[Pozm. návrh 190]
* Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
** Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 1.
*** Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1."
   3a. V článku 11 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"
Komise může rozhodnout poradním postupem  podle čl. 8a odst. 1a tohoto nařízení o dočasném pozastavení příslušného preferenčního zacházení u produktů, jak stanoví čl. 31 odst. 4 prozatímní dohody a posléze čl. 46 odst. 4 DSP."
  

[Pozm. návrh 191]

   3b. Článek 12 se zrušuje.[Pozm. návrh 192]

16.  Nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ze dne 21. ledna 2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko a o změně nařízení (ES) č. 980/2005 a rozhodnutí Komise 2005/924/ES(52)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 55/2008, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 55/2008 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 11 se zrušuje.[Pozm. návrh 193]
   -1a. Bod odůvodnění 12 se zrušuje.[Pozm. návrh 194]
   -1b. Bod odůvodnění 13 se nahrazuje tímto:"
(13)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 195]

   -1c. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(13a)  K přijetí kontrolních a prozatímních opatření a za účelem dočasného pozastavení preferenčního zacházení u některých produktů by měl být s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 196]

   -1d. V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"
3.   Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto nařízení, zejména na článek 10, Komise může, pokud dovozy zemědělských produktů způsobí závažné narušení trhů Unie a jejich regulačních mechanismů, přijmout vhodná opatření formou prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11a odst. 2."
  

[Pozm. návrh 197]

   -1e. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
Zavedení celních kvót na mléčné výrobky
Podrobná pravidla pro zavedení celních kvót pro čísla 0401 až 0406 stanoví Komise formou prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11a odst. 2."
  

[Pozm. návrh 198]

   -1f. V článku 7 se návětí nahrazuje tímto:"
Komise přijme přezkumným postupem podle čl. 11a odst. 2 ustanovení nezbytná pro používání tohoto nařízení, jiná než jsou pravidla uvedená v článku 4, a to zejména:"
  

[Pozm. návrh 199]

   -1g. Článek 8 se zrušuje.[Pozm. návrh 200]
  1. Článek 10 se mění takto:

[Pozm. návrh 201]
[Pozm. návrh 326]
   a) Úvodní věta v odstavci 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o podvodu, nesrovnalostech nebo o soustavných nedostatcích při plnění nebo zajišťování plnění pravidel o prokazování původu produktů a souvisejících postupů ze strany Moldavska, jakož i o neposkytnutí správní spolupráce podle čl. 2 odst. 1 nebo o nedodržení veškerých dalších podmínek uvedených v čl. 2 odst. 1, může poradním postupem podle čl. 11a odst. 2čl. 11a odst. 1b přijmout opatření k celkovému nebo částečnému pozastavení preferenčního režimu upraveného tímto nařízením na období nejvýše šesti měsíců, pokud nejdříve:"
   b) Odstavec 2 se zrušuje.
   ba) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Na konci doby trvání dočasného pozastavení Komise rozhodne, že buď dočasné pozastavení ukončí, nebo trvání dočasného pozastavení v souladu s poradním postupem podle čl. 11a odst. 1 písm. b) prodlouží."
   2. V článku 11 se odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Pokud je produkt pocházející z Moldavska dovážen za podmínek, které způsobují nebo mohou způsobit vážné obtíže výrobci obdobných nebo přímo konkurujících produktů z Unie, může Komise  přezkumným postupem podle čl. 11a odst. 2 na dotyčný produkt kdykoli opětovně zavést cla společného celního sazebníku."
   2a. V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"
5.  Šetření musí být dokončeno do šesti měsíců od zveřejnění oznámení uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. Za mimořádných okolností může Komise tuto lhůtu poradním postupem podle čl. 11a odst. 1 písm. b) prodloužit."
  

[Pozm. návrh 327]

   2b. V článku 11 se odstavec 6 nahrazuje tímto:"
6.  Komise přijme rozhodnutí do 3 měsíců přezkumným postupem podle čl. 11a odst. 2. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost do jednoho měsíce od zveřejnění."
  

[Pozm. návrh 204]

   2c. V článku 11 se odstavec 7 nahrazuje tímto:"
7.  Pokud mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožní šetření, může Komise přijmout  postupem podle čl. 11a odst. 2a nezbytně nutná preventivní opatření."
  

[Pozm. návrh 205]

   3. Vkládá se nový článek , který zní:"
Článek 11a
Postup projednávání ve výborech
1.  Pro účely článku 11čl. 3 odst. 3 a článků 11 a 12 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro ochranná opatření zřízený podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. […./2011]182/2011. [Pozm. návrh 206]
1a.  Pro účely článku 4 tohoto nařízení je Komisi nápomocen výbor zřízený podle článku 195 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( ‚jednotné nařízení o společné organizaci trhů‘ )**. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 207]
1b.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 208]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
2a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.[Pozm. návrh 209]
2b.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 210]
* Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1.
**. Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1."
   3a. V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"
2.  Pokud Moldavsko ohledně produktů výše zmíněných kapitol 17, 18, 19 a 21 harmonizovaného systému nedodržuje pravidla prokazování původu nebo neposkytuje správní spolupráci, jak vyžaduje článek 2, nebo pokud dovozy produktů uvedených kapitol, jež podléhají preferenčnímu režimu podle tohoto nařízení, významně překračují obvyklé objemy vývozu z Moldavska, přijmou se vhodná opatření v souladu s přezkumným postupem podle čl. 11a odst. 2."
  

[Pozm. návrh 211]

17.  Nařízení Rady (ES) č. 594/2008 ze dne 16. června 2008 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé(53)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 594/2008, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 594/2008 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 7 se zrušuje.[Pozm. návrh 212]
   -1a. Bod odůvodnění 8 se nahrazuje tímto:"
(8)   K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání prováděcích pravidel vztahujících se na provádění různých ustanovení DSP, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 213]

   -1b. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(8a)   K přijetí kontrolních a prozatímních opatření a za účelem dočasného pozastavení preferenčního zacházení u některých produktů by měl být s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 214]

   -1c. Doplňuje se bod odůvodnění, který zní:"
(8b)  Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, k nimž dojde za mimořádných a kritických okolností ve smyslu čl. 24 odst. 5 písm. b) a čl. 25 odst. 4 prozatímní dohody a následně též ve smyslu čl. 39 odst. 5 písm. b) a čl. 40 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty."
  

[Pozm. návrh 215]

   -1d. Článek 2 se nahrazuje tímto:"
Článek 2
Celní koncese na ryby a produkty rybolovu
Prováděcí pravidla k článku 13 prozatímní dohody a dále k článku 28 DSP týkající se celních kvót pro ryby a produkty rybolovu přijme Komise přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 216]

   -1e. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
Technické úpravy
Změny a technické úpravy ustanovení přijatých podle tohoto nařízení, které jsou nutné v důsledku změn kódů kombinované nomenklatury a třídění podle systému TARIC anebo v důsledku uzavření nových či upravených dohod, protokolů, výměn dopisů nebo jiných aktů uzavřených mezi Unií a Bosnou a Hercegovinou a které nepřinášejí žádné podstatné změny, se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 217]

   -1f. Článek 5 se nahrazuje tímto:"
Článek 5
Obecná ochranná ustanovení
Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 24 prozatímní dohody a článku 39 DSP, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení, pokud článek 24 prozatímní dohody a posléze článek 39 DSP nestanoví jinak."
  

[Pozm. návrh 218]

   -1g. Článek 6 se nahrazuje tímto:"
Článek 6
Ustanovení pro případ nedostatku
Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 25 prozatímní dohody a posléze podle článku 40 DSP, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení."
  

[Pozm. návrh 219]

   1. V článku 7 se třetí, čtvrtý a pátý pododstavec nahrazuje tímto:"
Komise přijme tato opatření poradním postupem podle čl. 8a odst. 2čl. 8a odst. 1a. V naléhavých případech se použije čl. 8a odst. 3čl. 8a odst. 2a."
  

[Pozm. návrh 220]

   2. V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"
2.  ‚Komise přijme tato opatření  přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 2. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 8a odst. 3.‘ "
   3. Vkládá se nový článek 8a, který zní:"
'Článek 8a
Postup projednávání ve výborech
-1.  Pro účely článků 2, 4 a 11 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený podle článku 248a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992 , kterým se vydává celní kodex Společenství* Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 221]
-1a.  Pro účely článku 6 je Komisi nápomocen výbor zřízený nařízením Rady (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009 , kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz**. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 222]
1.  Pro účely článků 7 a 8článků 5, 7 a 8 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro ochranná opatření zřízený podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu.*** Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. […./2011]182/2011. [Pozm. návrh 223]
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 224]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
2a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.[Pozm. návrh 225]
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
3a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 226]
* Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
** Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 1.
*** Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1."
   3a. V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:"
Komise může rozhodnout poradním postupem  podle čl. 8a odst. 1a tohoto nařízení o dočasném pozastavení příslušného preferenčního zacházení u produktů, jak stanoví čl. 29 odst. 4 prozatímní dohody a posléze čl. 44 odst. 4 DSP."
  

[Pozm. návrh 227]

   3b. Článek 12 se zrušuje.[Pozm. návrh 228]

18.  Nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a č. 964/2007(54)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 732/2008, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem změny přílohy I uvedeného nařízení. Navíc by měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [xxxx/2011] ze dne [xx/yy/2011]č. 182/2011.[Pozm. návrh 229]

Nařízení (ES) č. 732/2008 se proto mění takto:

   -1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(24a)  Za účelem přijímání ustanovení nezbytných k uplatňování tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o to, zda bude žádající zemi poskytnut zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, a provedení odpovídajících změn v příloze I tohoto nařízení; přijímání prováděcích pravidel vztahujících se na provádění ustanovení týkajících se snižování cel společného celního sazebníku platných pro produkty čísla 1701 celního sazebníku; pozastavení platnosti cel společného celního sazebníku platných pro produkty čísla 1006 a 1701 celního sazebníku; vyžadování dovozních licencí na produkty čísla 1701 celního sazebníku; vynětí určité země z daného režimu na základě změny přílohy I a stanovení přechodného období; pozastavení preferenčních režimů stanovených v tomto nařízení, dočasné odnětí preferenčních režimů ve vztahu ke všem nebo k určitým produktům pocházejícím ze zvýhodněné země a změnou přílohy I tohoto nařízení. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě."
  

[Pozm. návrh 230]

   -1a. Bod odůvodnění 25 se nahrazuje tímto:"
(25)  K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání prozatímních a konečných opatření, ukládání opatření předchozí kontroly a zastavení šetření bez přijetí opatření, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 231]

   -1b. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(25a)  Ve spojení s okamžitě použitelnými prováděcími akty by měl být používán poradní postup za účelem zahájení a prodloužení šetření, přijetí rozhodnutí sledovat a vyhodnocovat situaci ve zvýhodněné zemi po dobu šesti měsíců, jestliže se domnívá, že dočasné odnětí je opodstatněné, a přijetí prozatímních opatření s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 232]

  -1c. Článek 10 se mění takto:

[Pozm. návrh 233]
   a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci postupem podle článku 27a, aby po posouzení žádosti mohla rozhodnout, zda žádající zemi poskytne zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, a aby mohla provádět odpovídající změny v příloze I.
Ve zvláště závažných a naléhavých případech, kdy by prodlení v činnosti mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, se na akty v přenesené pravomoci přijaté na základě tohoto odstavce použije postup stanovený v článku 27b."
   b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Komise vede veškeré vztahy s žádající zemí ohledně její žádosti poradním postupem podle čl. 27 odst. 5."
  -1d. Článek 11 se mění takto:

[Pozm. návrh 234]
   a) Odstavec 7 se nahrazuje tímto:"
7.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci postupem podle článku 27a za účelem přijímání prováděcích pravidel vztahujících se na provádění ustanovení uvedených v odstavcích 4, 5 a 6 tohoto článku.
Ve zvláště závažných a naléhavých případech, kdy by prodlení v činnosti mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, se na akty v přenesené pravomoci přijaté na základě tohoto odstavce použije postup stanovený v článku 27b."
   b) Odstavec 8 se nahrazuje tímto:"
8.  Pokud OSN vyřadí určitou zemi ze seznamu nejméně rozvinutých zemí, bude tato země vyňata i ze seznamu zemí využívajících tento režim. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci postupem podle článku 27a, aby mohla na základě změny v příloze I provést vynětí země z režimu a stanovit přechodné období v délce nejméně tří let."

[Pozm. návrh 236]
  1. Článek 16 se mění takto:

[Pozm. návrh 235]
   a) V odstavci 3 se úvodní věta nahrazuje tímto:"
3.  Komisi můžeje svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladučl. 27 odst. 6 pozastavit preferenční režimy stanovenés článkem 27a za účelem pozastavení preferenčních režimů stanovených tímto nařízením pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země, jestliže se domnívá, že existují dostatečné důkazy o tom, že dočasné odnětí by bylo opodstatněné na základě důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, pokud nejprve:"
   b) Odstavec 4 se zrušuje.
   2. Článek 17 se nahrazuje tímto:"
Článek 17
1.  Pokud Komise nebo členský stát obdrží informace, které mohou odůvodnit dočasné odnětí, a pokud Komise nebo členský stát usoudí, že existují dostatečné důvody pro šetření, informuje o tom výbor uvedený v článku 27.
2.  Komise může  poradním postupem podle čl. 27 odst. 5 do jednoho měsíce rozhodnout o zahájení šetření."
   2a) V článku 18 se odstavec 6 nahrazuje tímto:"
(6)  Šetření musí být skončeno do jednoho roku. Komise může tuto lhůtu prodloužit poradním postupem podle čl. 27 odst. 5."
  3. Článek 19 se mění takto:

[Pozm. návrh 237]
[Pozm. návrh 238]
   -a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Komise předloží zprávu o svých zjištěních výboru uvedenému v čl. 27 odst. 1 a Evropskému parlamentu."
   -aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Pokud Komise usoudí, že zjištění neospravedlňují dočasné odnětí, rozhodne poradním postupem podle čl. 27 odst. 5 o ukončení šetření. V tom případě Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o ukončení šetření a uvede hlavní učiněné závěry."

a)  V odstavciOdstavec 3 se druhá věta nahrazuje tímto:"

3.  Pokud Komise usoudí, že zjištění ospravedlňují dočasné odnětí na základě některého z důvodů uvedených v čl. 15 odst. 1 písm. a), rozhodne poradním postupem podle čl. 27 odst. 5 o sledování a vyhodnocování situace ve zvýhodněné zemi po dobu šesti měsíců. Komise oznámí své rozhodnutí dotčené zvýhodněné zemi a zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o svém úmyslu dočasně odejmout preferenční režimy pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země, pokud se do uplynutí této doby dotčená zvýhodněná země nezaváže přijmout opatření nezbytná pro zajištění souladu s úmluvami uvedenými v části A přílohy III v přiměřené lhůtě.

"

[Pozm. návrh 239]

   b) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Pokud Komise usoudí, že dočasnéKomisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem vydávání rozhodnutí o dočasném odnětí. je nezbytné, rozhodne v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 6 V případě uvedeném v odstavci 3 učiní Komise rozhodnutí na konci období uvedeného ve zmíněném odstavci."
  

[Pozm. návrh 240]

   c) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Pokud se Komise rozhodne pro dočasnépřijme akt v přenesené pravomoci o dočasném odnětí, vstoupí toto rozhodnutí v platnost šest měsíců po dni jeho přijetí, pokud tyto akty v přenesené pravomoci nebyly zrušeny nebo Komise dříve nerozhodla, že platnost tohoto aktu v přenesené pravomoci ukončí, protože důvody, které je ospravedlňovaly, již pominuly."
  

[Pozm. návrh 241]

  4. Článek 20 se mění takto:

[Pozm. návrh 328]
[Pozm. návrh 243]
   a) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Šetření se ukončí do šesti měsíců ode dne zveřejnění oznámení uvedeného v odstavci 2. Za mimořádných okolností může Komise tuto lhůtu poradním postupem  podle čl. 27 odst. 5 prodloužit."
   b) Odstavec 6 se nahrazuje tímto:"
6.  Komise přijme rozhodnutí do jednoho měsíce přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 6. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost do jednoho měsíce ode dne zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie."
   c) Odstavec 7 se nahrazuje tímto:"
7.  Pokud mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožní šetření, může Komise v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 7 přijmout jakákoli nezbytně nutná preventivnídočasná opatření.
Pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1, rozhodne Komise do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.
Doba platnosti prozatímních opatření nesmí přesáhnout 200 dnů.
Pokud jsou prozatímní ochranná opatření zrušena, protože šetření prokáže, že podmínky stanovené v tomto článku nebyly splněny, všechna cla vybraná v důsledku těchto prozatímních opatření se automaticky vracejí."
   5. Článek 21 se nahrazuje tímto:"
Článek 21
Pokud dovoz produktů uvedených v příloze I Smlouvy působí nebo by mohl způsobit závažné narušení trhů Unie, zejména v jednom nebo více nejvzdálenějších regionech, nebo regulačních mechanismů těchto trhů, může Komise z vlastního podnětu nebo na základě žádosti členského státu pozastavit preferenční režimy pro dotčené produkty poradním postupem podle čl. 27 odst. 6 po konzultaci s řídícím výborem pro dotyčnou společnou organizaci trhu. čl. 27 odst. 5."
  

[Pozm. návrh 329]

   6. V článku 22 se zrušuje odstavec 2 nahrazuje tímto:."
     2. Opatření předchozí kontroly přijímá Komise poradním postupem podle čl. 27 odst. 5.‘
"
  

[Pozm. návrh 244]

   6a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 22a
1.  Pokud se prokáže, že podmínky stanovené v článku 20 nejsou splněny, Komise přijme rozhodnutí o zastavení šetření a řízení přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 6.
2.  Komise předloží Evropskému parlamentu zprávu, v níž uvede svá zjištění a odůvodněné závěry týkající se všech podstatných věcných a právních otázek a vezme přitom náležitý ohled na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 27c. Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 245]

   6b. V článku 25 se návětí nahrazuje tímto:"
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem změny příloh, které jsou nezbytné z těchto důvodů:"
  

[Pozm. návrh 246]

   7. V článkuČlánek 27se doplňují nové odstavce 6 a 7, které znějí se nahrazuje tímto:"
Článek 27
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro všeobecné celní preference. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
5.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
‚6.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011.
7.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011 ve spojení s článkem [5]článkem 4 uvedeného nařízení.
7a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru."
  

[Pozm. návrh 247]

   7a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 27a
1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 7 a 8, čl. 16 odst. 3, čl. 19 odst. 4 a 5 a v článku 25 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ...(55). Nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období předloží Komise zprávu o přenesení pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2, čl. 11. odst. 7 a 8, čl. 16 odst. 3, čl. 19 odst. 4 a 5 a článku 25 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 10 odst. 2, čl. 11. odst. 7 a 8, čl. 16 odst. 3, čl. 19 odst. 4 a 5 a článku 25 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce."
  

[Pozm. návrh 330]

   7b. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 27b
1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 27a odst. 5. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek."
  

[Pozm. návrh 249]

   7c. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 27c
1.  Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány.
2.  Žádné informace důvěrné povahy ani informace, které jsou důvěrně sděleny na základě tohoto nařízení, nesmějí být zveřejněny bez zvláštního povolení od poskytovatele těchto informací.
3.  V každé žádosti o důvěrné zacházení se uvedou důvody, proč je informace důvěrná. Nechce-li ten, kdo informaci poskytl, povolit její zveřejnění ani její sdělení v obecné nebo souhrnné formě a prokáže-li se, že žádost o důvěrné zacházení není oprávněná, nemusí být dotyčná informace brána v úvahu.
4.  Informace je v každém případě považována za důvěrnou, pokud by její sdělení mohlo mít závažný nepříznivý dopad na toho, kdo ji poskytl nebo je jejím zdrojem.
5.  Odstavce 1 až 4 nevylučují, aby se orgány Unie odvolávaly na obecné informace a zejména na důvody, na kterých jsou založena rozhodnutí přijatá na základě tohoto nařízení. Orgány Unie však musí přihlížet k oprávněnému zájmu dotčených fyzických a právnických osob na zachování jejich obchodního tajemství."
  

[Pozm. návrh 250]

   7d. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 27d
1.  Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení. Tato zpráva zahrne všechny preferenční režimy uvedené v čl. 1 odst. 2, obsahuje informace o činnosti jednotlivých orgánů odpovědných za sledování provádění tohoto nařízení a za plnění závazků, které z něho vyplývají, včetně závazků týkajících se obchodních překážek a její součástí jsou rovněž souhrnné statistiky a informace o vývoji obchodních styků se zvýhodněnými zeměmi a územími.
2.  Výbor pro všeobecné celní preference a Evropský parlament se na základě výše uvedené zprávy zabývají účinky systému. Evropský parlament může pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním této dohody.
3.  Komise tuto zprávu zpřístupní veřejnosti nejpozději do šesti měsíců po jejím předložení Výboru pro všeobecné celní preference a Evropskému parlamentu."
  

[Pozm. návrh 251]

19.  Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(56)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 597/2009, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 597/2009 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 16 se nahrazuje tímto:"
(16)  Je nutno stanovit, že šetření mají být zastavena zpravidla do 11 měsíců, a nejpozději do 12 měsíců od zahájení bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla přijata konečná opatření. Pouze v případě, že členské státy oznámí Komisi, že během rozhodovacího procesu dojde podle jejich očekávání k intenzivním sporům a že bude nutné předložit podle článku 6 nařízení (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*odvolacímu orgánu návrh prováděcího aktu, měla by mít poté Komise možnost rozhodnout o prodloužení uvedené časové lhůty až na dobu třinácti měsíců, nikdy však déle. [Pozm. návrh 252]
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
   -1a. Bod odůvodnění 26 se zrušuje. [Pozm. návrh 253]
   -1b. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(26a)  K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání prozatímních a konečných opatření a zastavení šetření bez přijetí opatření, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011."
  

[Pozm. návrh 254]

   -1c. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(26b)  K přijetí prozatímních opatření a zastavení šetření by měl být s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 255]

   -1d. V čl. 10 odst. 1 se bod 2 nahrazuje tímto:"
Podnět může být podán Komisi nebo členskému státu, který jej Komisi předá. Komise zašle členským státům opis všech podnětů, které obdrží. Podnět se považuje za podaný v první pracovní den po doporučeném doručení Komisi nebo po vystavení potvrzení o přijetí Komisí. Před zahájením řízení informuje Komise členské státy a dá jim možnost vyjádřit své názory.‚"
  

[Pozm. návrh 256]

   1. V článku 10 se odstavec 11 nahrazuje tímto:"
11.  Pokud je zřejmé, že existuje dostatek důkazů, které opravňují k zahájení řízení, učiní tak Komise během 45 dnů od obdržení podnětu a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Jestliže byly předloženy nedostatečné důkazy, je o tom žadatel vyrozuměn do 45 dnů od okamžiku, kdy byl podnět předán Komisi."
   2. V článku 11 se odstavec 9 nahrazuje tímto:"
9.  Při řízeních podle čl. 10 odst. 11 se šetření ukončí pokud možno v době jedenácti měsíců. Tato šetření musí být ukončena do 13 měsícůdvanácti měsíců od zahájení, a to v souladu s učiněnými závěry buď podle článku 13 přijetím závazků, nebo podle článku 15 přijetím konečných opatření. Ve výjimečných případech může Komise s ohledem na složitost šetření nejpozději osm měsíců po zahájení šetření rozhodnout o prodloužení této lhůty až na dobu 18 měsíců, nikdy déle."
  

[Pozm. návrh 257]

   2a. V článku 11 se vkládá nový odstavec, který zní:"
9a.  Nejpozději do 32 týdnů po zahájení šetření vede Komise s členskými státy na základě zjištění tohoto šetření konzultace. Členské státy v rámci těchto konzultací Komisi oznámí, zda během procesu rozhodování o konečném opatření podle článků 14 a 15 tohoto nařízení dojde podle jejich očekávání k intenzivním sporům, které by pravděpodobně vedly k odvolacímu postupu podle článku 6 nařízení (EU) č. 182/2011. Komise v takovém případě může nejpozději osm měsíců po zahájení šetření rozhodnout o prodloužení lhůty uvedené v odstavci 9 tohoto článku až na dobu 13 měsíců, nikdy déle. Komise toto rozhodnutí zveřejní."
  

[Pozm. návrh 258]

  3. Článek 12 se mění takto:

[Pozm. návrh 259]
   a) V odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Prozatímní cla se uloží nejdříve 60 dnů od zahájení řízení a nejpozději devět měsícůosm měsíců od zahájení řízení. Ve výjimečných případechV případě, že členské státy Komisi postupem podle čl. 11 odst. 9a oznámí, že během procesu rozhodování o konečném opatření podle článků 14 a 15 tohoto nařízení dojde podle jejich očekávání k intenzivním sporům, které by pravděpodobně vedly k odvolacímu postupu podle článku 6 nařízení (EU) č. 182/2011, může Komise nejpozději osm měsíců po zahájení šetření rozhodnout o prodloužení této lhůty až na dobu 12 měsíců9 měsíců, nikdy déle."
   b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Komise přijme prozatímní opatření v souladu s postupem podle čl. 25 odst. 3."
   c) Odstavec 5 se zrušuje.
  4. Článek 13 se mění takto:

[Pozm. návrh 260]
   a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Pokud byla předběžně stanovena existence subvence a újmy, Komise může přijmout uspokojivé dobrovolné závazky, kterými se:
   a) země původu a/nebo vývozu zaváže zrušit nebo omezit subvenci nebo přijmout jiná opatření týkající se jejích účinků, nebo
   b) vývozce zaváže, že změní ceny svých výrobků nebo přestane výrobky vyvážet na dané území tak dlouho, dokud jsou vývozům poskytovány napadnutelné subvence, takže je Komise přesvědčena, že poškozující účinek subvencí je odstraněn.

V takovém případě a po dobu platnosti takovýchto závazků se neuplatní prozatímní cla uložená Komisí v souladu s čl. 12 odst. 3 nebo konečná cla uložená v souladu s čl. 15 odst. 1 na příslušné dovozy dotčeného výrobku vyrobeného společnostmi, které jsou uvedeny v rozhodnutí Komise o přijetí uvedených závazků a ve všech následných změnách takového rozhodnutí.
Zvýšení ceny výrobků podle těchto závazků nesmí být vyšší, než je nezbytné k vyrovnání částky napadnutelných subvencí, a musí být nižší než výše napadnutelných subvencí, pokud je toto zvýšení ceny dostatečné k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie."
   b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Pokud jsou závazky přijaty, šetření se ukončí. Komise zastaví šetření vpřezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2. Předseda může požádat výbor o vyjádření stanoviska prostřednictvím písemného postupu podle čl. 15 odst. 5."
   c) V odstavci 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
9.  Jestliže některá strana poruší nebo odvolá závazky, nebo v případě, že Komise zruší přijetí závazku, je přijetí daného závazku zrušeno prostřednictvím rozhodnutí Komise nebo nařízení Komise a uplatní se prozatímní clo, které Komise uložila v souladu s článkem 12, nebo konečné clo, které bylo uloženo v souladu s čl. 15 odst. 1, pokud dotčenému vývozci nebo zemi původu a/nebo vývozu byla, s výjimkou případu, kdy je závazek odvolán vývozcem nebo danou zemí, dána příležitost se k věci vyjádřit."
   d) Odstavec 10 se nahrazuje tímto:"
10.  Na základě nejspolehlivějších dostupných informací může být podle článku 12 uloženo prozatímní clo, pokud existuje důvod k domněnce, že některý závazek byl porušen, nebo v případě porušení nebo odvolání závazku a pokud šetření, které vedlo ke vzniku závazku, nebylo ukončeno."
   5. V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"
2.  Pokud není nutno přijmout žádná ochranná opatření, šetření nebo řízení se zastaví. Komise zastaví šetření poradním postupem podle čl. 25 odst. 2čl. 25 odst. 1a. Předseda může požádat výbor o vyjádření stanoviska prostřednictvím písemného postupu podle čl. 25 odst. 4b."
  

[Pozm. návrh 261]

  6. V článku 15 se odst. 1 se mění takto:
   a) První pododstavec se nahrazuje tímto:"
1.  Pokud z konečného zjištění skutkového stavu vyplývá, že existují napadnutelné subvence a jimi způsobená újma a v zájmu Unie podle článku 31 je nutné zasáhnout, uloží Komise  přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2 konečné vyrovnávací clo. Pokud byla uložena prozatímní cla, zahájí Komise tento postup nejpozději jeden měsíc před tím, než tato cla pozbudou platnosti."
   b) Druhý a třetí pododstavec se zrušují.
   7. V čl. 16 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
2.  Pokud je uloženo prozatímní vyrovnávací clo a pokud je s konečnou platností zjištěno, že existuje napadnutelná subvence a újma, rozhodne Komise nezávisle na otázce, zda je třeba uložit konečné vyrovnávací clo, do jaké míry má být prozatímní vyrovnávací clo skutečně vybráno."
   8. V článku 20 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Zrychlený přezkum se zahájí poté, co byla výrobcům Unie dána příležitost se k věci vyjádřit."
   9. V článku 21 odst. 4 se první pododstavec se nahrazuje tímto:"
4.  Komise rozhodne, zda a do jaké míry má být žádosti vyhověno, nebo může kdykoli rozhodnout o zahájení prozatímního přezkumu; informace a závěry vyplývající z přezkumu provedeného podle příslušných ustanovení pro prozatímní přezkum využije ke zjištění, zda a do jaké míry je vrácení cla oprávněné."
  10. Článek 22 se mění takto:

[Pozm. návrh 262]
[Pozm. návrh 263]
   a) V odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Přezkumy podle článků 18 a 19 se provedou bez zbytečného odkladu a ukončí obvykle do dvanácti měsícůjedenácti měsíců od zahájení. Přezkumy podle článků 18 a 19 jsou ukončeny do do patnáctičtrnácti měsíců od zahájení. Ve výjimečných případechNejpozději do 32 týdnů po zahájení šetření podle článku 11 vede Komise s členskými státy na základě zjištění tohoto šetření konzultace. Členské státy v rámci těchto konzultací Komisi oznámí, zda během procesu rozhodování o konečném opatření podle článků 14 a 15 dojde podle jejich očekávání k intenzivním sporům, které by pravděpodobně vedly k odvolacímu postupu podle článku 6 nařízení (EU) č. 182/2011. Pokud ano, může Komise s ohledem na složitost šetření nejpozději devět měsícůosm měsíců po zahájení šetření rozhodnout o prodloužení této lhůty až na dobu 18 měsíců15 měsíců, nikdy déle. Komise toto rozhodnutí zveřejní."
   b) V odstavci 1 se zrušuje pátý pododstavec.
   c) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Přezkumy podle článků 18, 19 a 20 zahajuje Komise. Před zahájením řízení informuje Komise členské státy a dá jim možnost vyjádřit své názory."
  11. Článek 23 se mění takto:
   a) V odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
Šetření podle tohoto článku se zahájí z podnětu Komise nebo na žádost členského státu nebo kterékoli zúčastněné strany, pokud žádost obsahuje dostatečné důkazy o činitelích uvedených v odstavcích 1, 2 a 3. Šetření se zahájí nařízením Komise, ve kterém lze dát současně pokyn celním orgánům, aby evidovaly dovoz podle čl. 24 odst. 5 nebo aby vyžadovaly složení jistoty."
   b) V odstavci 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"
Jestliže definitivně zjištěné skutečnosti prokáží, že působnost opatření musí být rozšířena, Komise tak učiní  přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2."
   c) V odstavci 6 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:"
Osvobození se udělují rozhodnutím Komise a platí pro období a za podmínek uvedených v dotyčném rozhodnutí."
  12. Článek 24 se mění takto:
   a) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  V zájmu Unie může Komise rozhodnutím pozastavit na dobu devíti měsíců účinnost opatření přijatých podle tohoto nařízení. Pozastavení může Komise poradním postupem podle čl. čl. 25 odst. 225 odst. 1a prodloužit o další období, které nesmí překročit dobu jednoho roku. [Pozm. návrh 264]
Účinnost opatření smí být pozastavena pouze v případě, že se tržní podmínky dočasně změnily natolik, že není pravděpodobné, že by se v důsledku pozastavení účinnosti opatření obnovila újma, a za předpokladu, že výrobnímu odvětví Unie je dána příležitost se k věci vyjádřit a že se k takovému vyjádření přihlédne. Účinnost opatření může být kdykoliv obnovena, pokud již netrvají důvody jejího pozastavení."
   b) V odstavci 5 se první pododstavec nahrazuje tímto: "
‚Komise může vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence.‘"
   13. Článek 25 se nahrazuje tímto:"
Článek 25
Postup projednávání ve výboru
1.  Komisi je nápomocen Antisubvenční výbor (dále jen ‚výbor‘). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011. Poradní výbor vydá své stanovisko do jednoho měsíce od data, kdy mu věc byla postoupena k posouzení. Návrhy změn jsou předloženy nejpozději tři dny před schůzí výboru.[Pozm. návrh 265]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011. Přezkumný výbor vydá své stanovisko do jednoho měsíce od data, kdy mu věc byla postoupena k posouzení. Návrhy změn jsou předloženy nejpozději tři dny před schůzí výboru.[Pozm. návrh 266]
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011 ve spojení s článkem [5]článkem 4 uvedeného nařízení. [Pozm. návrh 267]
4.  Je-li použito písemného postupu podle čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011, tento postup se ukončí bez výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to požádá většina členů výboru definovaná v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 182/2011.
4a.  V případě, že je návrh prováděcího aktu předložen odvolacímu výboru postupem podle čl. 6 nařízení (EU) č. 182/2011, vydá tento výbor své stanovisko do jednoho měsíce od data, kdy mu byla věc postoupena k posouzení. Návrhy změn jsou předloženy nejpozději tři dny před schůzí výboru.[Pozm. návrh 268]
4b.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru."
  

[Pozm. návrh 269]

   14. V článku 29 se odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Komise, členské státy ani jejich zaměstnanci nesdělují žádné informace, které obdrželi podle tohoto nařízení a jejichž poskytovatel požádal o důvěrné zacházení s nimi, bez výslovného svolení jejich poskytovatele. Informace, k jejichž výměně došlo mezi Komisí a členskými státy, nebo interní dokumenty vypracované úřady Unie nebo jejích členských států se nesdělují s výjimkou zvláštních případů uvedených v tomto nařízení."
  15. Článek 30 se mění takto:
   a) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Konečné informace musí být poskytnuty písemně. Podávají se co nejdříve, obvykle nejpozději jeden měsíc před zahájením postupů podle článku 14 a 15, přičemž se řádně přihlédne k ochraně důvěrných informací. Pokud Komise nemůže sdělit některé skutečnosti nebo úvahy v tomto okamžiku, sdělí je co nejdříve.
Poskytnutím informací není dotčeno žádné další rozhodnutí, které Komise případně přijme, ale pokud toto rozhodnutí vychází z jiných skutečností a úvah, musí být tyto skutečnosti a úvahy sděleny co nejdříve."
   c) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Ke stanoviskům učiněným po poskytnutí konečných informací lze přihlédnout pouze tehdy, jsou-li doručena ve lhůtě, kterou stanoví Komise v každém jednotlivém případě s ohledem na naléhavost věci a která činí nejméně deset dnů. Může být stanovena kratší doba, pokud již byly konečné informace poskytnuty."
  16. Článek 31 se mění takto:
   a) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Strany, které jednaly podle odstavce 2, mohou předložit svá stanoviska k uplatňování jakéhokoli prozatímního vyrovnávacího cla. Aby k nim mohlo být přihlédnuto, musí být tato stanoviska dodána během 15 dnů následujících po uplatnění takových opatření a musí být v plném znění nebo v přiměřeném shrnutí sdělena ostatním účastníkům řízení, kteří se k nim mohou vyjádřit."
   b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Komise prozkoumá všechny řádně poskytnuté informace a zjistí, do jaké míry jsou reprezentativní; výsledky tohoto zkoumání a své stanovisko k jejich opodstatněnosti sdělí výboru."
   c) V odstavci 6 se druhá věta nahrazuje tímto:"
Tyto informace budou poskytnuty v co nejširší míře a aniž je jimi dotčeno jakékoli další rozhodnutí Komise."
   16a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 33a
Zpráva
1.  Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o uplatňování prozatímních a konečných opatření, o uložení opatření předchozí kontroly, o zastavení šetření bez přijetí opatření, o přezkumech a kontrolních návštěvách a o činnosti různých orgánů odpovědných za sledování provádění tohoto nařízení a za plnění závazků, které z něho vyplývají.
2.  Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním tohoto nařízení.
3.  Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 270]

20.  Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu(57)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 260/2009, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 260/2009 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 11 se nahrazuje tímto:"
K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání prozatímních a konečných ochranných opatření a ukládání opatření předchozí kontroly, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 271]

   -1a. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(11a)  K přijetí kontrolních a prozatímních opatření by měl být s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 272]

   1. Článek 3 se zrušuje.
   2. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření (dále jen ‚výbor‘). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182./2011.
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 273]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011 ve spojení s článkem [5]článkem 4 uvedeného nařízení. [Pozm. návrh 274]
3a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 275]
4.  Čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 stanoví, že je-li použito písemného postupu, tento postup se ukončí bez výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to požádá většina členů výboru v souladu s definicí v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 182/2011."
  3. Článek 6 se mění takto:
   a) V odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:"
Pokud je Komisi zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení šetření, zahájí jej do jednoho měsíce po obdržení informací z některého členského státu a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie."
   b) V odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
Komise si vyžádá všechny informace, které považuje za nutné, a snaží se, pokud to považuje za vhodné, ověřit tyto informace u dovozců, obchodníků, obchodních zástupců, výrobců, obchodních sdružení a organizací."
   c) Odstavec 7 se nahrazuje tímto:"
7.  Pokud Komise dospěje k názoru, že stávající důkazy nepostačují k tomu, aby zdůvodnily šetření, sdělí toto rozhodnutí členským státům do jednoho měsíce od obdržení informací z členských států."
   4. V článku 7 se odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Pokud dojde Komise během devíti měsíců po zahájení šetření k závěru, že nejsou nutná žádná kontrolní a ochranná opatření Unie, ukončí se šetření do jednoho měsíce."
   5. V článku 9 se odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Komise, členské státy ani jejich zaměstnanci nesdělují žádné informace důvěrného charakteru, které obdrželi podle tohoto nařízení, ani žádné údaje poskytnuté na důvěrném základě, pokud k tomu poskytovatel dané informace výslovně neudělí souhlas."
   6. V článku 11 se odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Rozhodnutí Komise přijme rozhodnutí o zavedení kontroly prostřednictví aktů v přenesené pravomoci poradním postupem podle čl. 16 odst. 6podle čl. 4 odst. 1a."
  

[Pozm. návrh 276]

   7. Článek 13 se nahrazuje tímto:"
Článek 13
Pokud nebyl dovoz produktu podroben předchozí kontrole Unie, může Komise v souladu s článkem 18 zavést kontrolu omezenou na dovoz určený pro jeden nebo více regionů Unie."
   8. V článku 16 se odstavce 6 a 7 nahrazují tímto:"
6.  Pokud o zásah Komise požádal některý členský stát, přijme Komise v souladu s postupem podle čl. 4 odst. 2čl. 4 odst. 3 rozhodnutí do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 4 odst. 3."
  

[Pozm. návrh 277]

   9. Článek 17 se nahrazuje tímto:"
Článek 17
Pokud to vyžadují zájmy Unie, může Komise  přezkumným postupem podle čl. 4 odst. 2 a ustanoveními kapitoly III přijmout vhodná opatření, aby zabránila tomu, aby se určitý produkt do Unie dovážel v natolik zvýšeném množství a/nebo za takových podmínek, že tím výrobcům obdobných nebo přímo konkurujících produktů z Unie vzniká nebo hrozí vážná újma.
Použije se čl. 16 odst. 2 až 5."
   10. V článku 21 se odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Pokud Komise dospěje k názoru, že je nutné některá kontrolní nebo ochranná opatření podle článků 11, 13, 16, 17 a 18 zrušit nebo změnit, dotčená opatření v  přezkumným postupem podle čl. 4 odst. 2 zruší nebo změní."
   11. Článek 23 se nahrazuje tímto:"
Článek 23
Pokud to zájmy Unie vyžadují, může Komise postupempřezkumným postupem podle čl. 4 odst. 2 přijmout za účelem provedení legislativních aktů vhodná opatření, jež s sebou neponesou žádné podstatné změny, aby umožnila výkon práv a povinností Unie nebo všech jejích členských států na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti obchodu se zbožím."
  

[Pozm. návrh 278]

   11a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 23a
1.  Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o uplatňování prozatímních a konečných opatření, opatření předchozí kontroly, regionálních kontrolních a ochranných opatřeních, o zastavení šetření bez přijetí opatření a o činnosti různých orgánů odpovědných za sledování provádění tohoto nařízení a za plnění závazků, které z něho vyplývají.
2.  Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním tohoto nařízení.
3.  Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 279]

21.  Nařízení Rady (ES) č. 625/2009 ze dne 7. července 2009 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí(58)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 625/2009, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 625/2009 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 10 se nahrazuje tímto:"
‚(10)  K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání prozatímních a konečných ochranných opatření a ukládání opatření předchozí kontroly, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 280]

   -1a. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(10a)  K přijetí kontrolních a prozatímních opatření by měl být s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 281]

   1. Článek 3 se zrušuje.
   2. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření zřízený podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182./2011.
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.[Pozm. návrh 282]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011 ve spojení s článkem [5]článkem 4 uvedeného nařízení. [Pozm. návrh 283]
3a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.[Pozm. návrh 284]
4.  Čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 stanoví, že je-li použito písemného postupu, tento postup se ukončí bez výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to požádá většina členů výboru v souladu s definicí v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 182/2011.
* Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1."
  3. Článek 5 se mění takto:
   a) V odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:"
Pokud je Komisi zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení šetření, zahájí jej do jednoho měsíce po obdržení informací z některého členského státu a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie."
   b) V odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
Komise si vyžádá všechny informace, které považuje za nutné, a snaží se, pokud to považuje za vhodné, ověřit tyto informace u dovozců, obchodníků, obchodních zástupců, výrobců, obchodních sdružení a organizací."
   c) Odstavec 6 se nahrazuje tímto:"
6.  Pokud Komise dospěje k názoru, že stávající důkazy nepostačují k tomu, aby zdůvodnily šetření, sdělí toto rozhodnutí členským státům do jednoho měsíce od obdržení informací z členských států."
   4. V čl. 6 odst. 2 se první věta nahrazuje tímto:"
Pokud dojde Komise během devíti měsíců po zahájení šetření k závěru, že nejsou nutná žádná kontrolní a ochranná opatření Unie, šetření se ukončí."
   5. V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"
2.  Komise, členské státy ani jejich zaměstnanci nesdělují žádné důvěrné informace, které obdrželi podle tohoto nařízení, ani žádné údaje poskytnuté na důvěrném základě, pokud k tomu poskytovatel dané informace výslovně neudělí souhlas."
   5a. V článku 9 se vkládá nový odstavec, který zní:"
1a.  Rozhodnutí podle odstavce 1 přijme Komise formou prováděcích aktů v souladu s poradním postupem podle čl. 4 odst. 1a."
  

[Pozm. návrh 285]

   5b. V článku 11 se druhá odrážka nahrazuje tímto:"
   stanovit pro vydání tohoto dokladu určité podmínky a ve výjimečných případech zahrnutí doložky o odvolání .
"
  

[Pozm. návrh 286]

   6. Článek 12 se nahrazuje tímto:"
Článek 12
Pokud nebyl dovoz produktu podroben předchozí kontrole Unie, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s poradním postupem podle čl. 4 odst. 1a a v souladu s článkem 17 zavést kontrolu omezenou na dovoz určený pro jeden nebo více regionů Unie."
  

[Pozm. návrh 287]

  7. Článek 15 se mění takto:

[Pozm. návrh 288]
   a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
  Přijatá opatření se neprodleně sdělí členským státům a jsou okamžitě použitelná."
   b) Odstavce 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:"
4.  Pokud o zásah Komise požádal některý členský stát, přijme Komise v souladu s postupem podle čl. 4 odst. 2čl. 4 odst. 3 rozhodnutí do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 4 odst. 3."
   8. V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"
1.  Komise může zejména v případě uvedeném v čl. 15 odst. 1 přijmout vhodná ochranná opatření přezkumným postupem podle čl. 4 odst. 2."
  

[Pozm. návrh 289]

   8a. V čl. 18 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:"
1.  Po dobu, kdy se uplatňují kontrolní nebo ochranná opatření zavedená podle kapitol IV a V, se ve výboru zřízeném podle čl. 4 odst. 1 na žádost členských států nebo z podnětu Komise konají konzultace. Účelem konzultací je:"
  

[Pozm. návrh 290]

   9. V článku 18 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"
2.  ‚Pokud Komise dospěje k názoru, že je nutné některá kontrolní nebo ochranná opatření podle kapitol IV a V zrušit nebo změnit, dotčená opatření zruší nebo změní.‘"
   9a. Vkládá se nový článek, který zní:"
'Článek 19a
1.  Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o uplatňování prozatímních a konečných opatření, opatření předchozí kontroly, regionálních kontrolních a ochranných opatřeních a o činnosti různých orgánů odpovědných za sledování provádění tohoto nařízení a za plnění závazků, které z něho vyplývají.
2.  Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním tohoto nařízení.
3.  Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 291]

22.  Nařízení Rady (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz(59)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1061/2009, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 1061/2009 se proto mění takto:

   -1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(11a)  K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání ochranných opatření za účelem zabránění kritické situaci, která by nastala v důsledku nedostatku základních produktů, nebo za účelem nápravy takové situace a podmínění vývozu produktu předložením vývozního povolení, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 292]

   1. Článek 3 se zrušuje.
   2. Článek 4 se nahrazuje tímto:"
Článek 4
1.  Komisi je nápomocen Výbor pro společná pravidla pro vývoz. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182./2011.
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011. ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
3a.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru."
  

[Pozm. návrh 293]

  3. Článek 6 se mění takto:

[Pozm. návrh 294]
   a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Za účelem zabránění kritické situaci, která by nastala v důsledku nedostatku základních produktů nebo za účelem nápravy takové situace, a pokud zájmy Unie vyžadují okamžitý zásah, může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a s přihlédnutím k povaze produktů a dalším zvláštnostem dotyčných transakcí vývoz produktu podmínit předložením vývozního povolení, které je udělováno podle pravidel a v mezích stanovených Komisí v souladu s postupem podle čl. 4 odst. 2. V naléhavých případech se použijí ustanovení čl. 4 odst. 3."
   aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Přijatá opatření jsou sdělena Evropskému parlamentu, Radě a členským státům; jsou okamžitě použitelná."
   b) V odstavci 4 se zrušuje druhá věta.
   c) Odstavce 5 a 6 se nahrazují tímto:

„5.  Pokud Komise uplatní odstavec 1 tohoto článku, rozhodne o přijetí vhodných opatření uvedených v článku 7 ve lhůtě dvanácti pracovních dnů od vstupu opatření, které přijala, v platnost. Pokud do šesti týdnů od vstupu opatření v platnost nejsou přijata žádná opatření, považuje se takové opatření za zrušené.„

   4. V čl. 7 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:"
Pokud to vyžadují zájmy Unie, může Komise v souladu s postupem podle čl. 4 odst. 2 přijmout vhodná opatření."
   5. V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"
2.  Má-li Komise za to, že je třeba zrušit nebo změnit některá opatření uvedená v článcích 6 a 7, učiní tak v souladu s postupem podle čl. 4 odst. 2."
   5a. V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"
U produktů uvedených v příloze I jsou členské státy do doby, než Evropský parlament a Rada přijmou příslušná opatření v souladu s mezinárodními závazky přijaté Unií nebo všemi jeho členskými státy, oprávněny, aniž jsou dotčena pravidla přijatá Unií v této oblasti, vytvořit mechanismy pro případ krize zavedením alokační povinnosti vůči třetím zemím podle mezinárodních závazků přijatých před vstupem tohoto nařízení v platnost."
  

[Pozm. návrh 295]

   5b. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 9a
1.  Komise předkládá Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení. Zpráva obsahuje informace o uplatňování ochranných opatření a o činnosti různých orgánů odpovědných za sledování provádění tohoto nařízení a za plnění závazků, které z něho vyplývají.
2.  Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním tohoto nařízení.
3.  Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 296]

23.  Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté(60)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1215/2009, měla by být Komise zmocněna přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. [xxxx/2011] ze dne [xx/yy/2011], kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(61).

Nařízení (ES) č. 1215/2009 se proto mění takto:

   1. Článek 2 se mění takto:

a)  V odstavci 2 se zrušuje druhý pododstavec.

b)  Doplňuje se nový odstavec 3, který zní:"

3.  Nejsou-li podmínky odstavců 1 nebo 2 splněny, mohou být výhody vyplývající z tohoto nařízení pro danou zemi v souladu s postupem podle čl. 8a odst. 2 částečně nebo zcela pozastaveny.

"

   2. Vkládá se nový článek 8a, který zní:"
Článek 8a
Výbor
1.  Pro účely článků 2 a 10 je Komisi nápomocen Prováděcí výbor pro západní Balkán. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. […./2011].
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek [5] nařízení (EU) č. [xxxx/2011]."
   3. Článek 10 se mění takto:

a)  Odstavec 1 se mění takto:

1)  Písmeno a) se nahrazuje tímto:"

   a) uvědomí Prováděcí výbor pro západní Balkán;
"

2)  Doplňuje se druhý pododstavec, který zní:"

Opatření uvedená v prvním pododstavci se přijímají v souladu s postupem podle čl. 8a odst. 2.‚

"

b)  Odstavec 2 se zrušuje.

c)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

Na konci doby pozastavení rozhodne Komise buď ukončit dočasné opatření týkající se pozastavení, nebo rozšířit opatření týkající se pozastavení v souladu s odstavcem 1.

"

[Pozm. návrh 297]

24.  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství(62)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1225/2009, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat opatření nezbytná k provádění zmíněného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 1225/2009 se proto mění takto:

   -1. Bod odůvodnění 15 se nahrazuje tímto:"
(15)  Je nutno stanovit, že šetření mají být zastavena zpravidla do dvanácti měsíců a nejpozději do čtrnácti měsíců od zahájení bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla přijata konečná opatření. Pouze v případě, že členské státy oznámí Komisi, že během rozhodovacího procesu dojde podle jejich očekávání k intenzivním sporům a že bude nutné předložit podle článku 6 nařízení (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí*, odvolacímu výboru návrh prováděcího aktu, měla by mít poté Komise možnost rozhodnout o prodloužení uvedené časové lhůty až na dobu patnácti měsíců, nikdy však déle. Šetření nebo řízení by mělo být zastaveno, pokud se zjistí, že dumping je nepatrný nebo újma zanedbatelná, a tato kritéria by měla být definována. V případech, v nichž je nutno přijmout opatření, je třeba určit podmínky pro ukončení šetření a stanovit, že opatření by měla být nižší než částka dumpingového rozpětí, pokud tato nižší částka dostačuje k odstranění újmy, a že je nutno určit metodu pro výpočet výše opatření v případech výběru vzorku prošetřovaných subjektů.
* Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13."
  

[Pozm. návrh 298]

   -1a. Bod odůvodnění 27 se zrušuje.[Pozm. návrh 299]
   -1b. Bod odůvodnění 28 se nahrazuje tímto:"
(28)  K zajištění jednotných podmínek, jimiž se bude řídit přijímání prozatímních a konečných celních sazeb a zastavení šetření bez přijetí opatření, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány Komisí v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011."
  

[Pozm. návrh 300]

   -1c. Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:"
(28a)  K prodloužení pozastavení platnosti opatření, zastavení šetření a přijímání prozatímních opatření by měl být s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných opatření používán poradní postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, je nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření."
  

[Pozm. návrh 301]

   1. V čl. 2 odst. 7 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:"
Komise stanoví, zda výrobce splňuje výše uvedená kriteria, do šesti měsícův obvyklé lhůtě tří měsíců od zahájení šetření, poté, co výrobní odvětví Unie dostane příležitost po dobu alespoň jednoho měsíce se k věci vyjádřit. Její stanovisko zůstává v platnosti během celého šetření."
  

[Pozm. návrh 302]

   1a. Článek 5 odst. 1 pododstavec 2 se nahrazuje tímto:"
Podnět může být podán Komisi nebo členskému státu, který jej Komisi předá. Komise zašle členským státům opis všech podnětů, které obdrží. Podnět se považuje za podaný v první pracovní den po doporučeném doručení Komisi nebo po vystavení potvrzení o přijetí Komisí. Před zahájením řízení informuje Komise členské státy a dá jim možnost vyjádřit své názory.‚"
  

[Pozm. návrh 303]

   2. V článku 5 se odstavec 9 nahrazuje tímto:"
9.  Pokud je zřejmé, že existuje dostatek důkazů, které opravňují zahájení řízení, učiní tak Komise během 45 dnů od obdržení podnětu a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Jestliže byly předloženy nedostatečné důkazy, je o tom žadatel vyrozuměn do 45 dnů ode dne, kdy byl podnět předán Komisi."
   3. V článku 6 se odstavec 9 nahrazuje tímto:"
9.  Při řízeních zahájených podle čl. 5 odst. 9 se šetření ukončí pokud možno do jednoho roku. Tato šetření musí být ukončena do 15 měsícůčtrnácti měsíců od zahájení, a to v souladu s učiněnými závěry buď podle článku 8 přijetím závazků, nebo podle článku 9 přijetím konečných opatření. Ve výjimečných případech může Komise s ohledem na složitost šetření nejpozději devět měsíců po zahájení šetření rozhodnout o prodloužení této lhůty až na dobu 18 měsíců, nikdy déle."
  

[Pozm. návrh 304]

   3a. V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:"
9a.  Nejpozději do 32 týdnů po zahájení šetření vede Komise s členskými státy na základě zjištění tohoto šetření konzultace. Členské státy v rámci těchto konzultací Komisi oznámí, zda během procesu rozhodování o konečném opatření podle článku 9 dojde podle jejich očekávání k intenzivním sporům, které by pravděpodobně vedly k odvolacímu postupu podle článku 6 nařízení (EU) č. 182/2011. Komise v takovém případě může nejpozději osm měsíců po zahájení šetření rozhodnout o prodloužení lhůty uvedené v čl. 6 odst. 9 až na dobu 15 měsíců, nikdy déle. Komise toto rozhodnutí zveřejní."
  

[Pozm. návrh 305]

  4. Článek 7 se mění takto:

[Pozm. návrh 306]
   a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Prozatímní clo může být uloženo tehdy, jestliže bylo zahájeno řízení podle článku 5, jestliže bylo zveřejněno příslušné oznámení a účastníkům řízení bylo patřičným způsobem umožněno předložit informace a předložit svá stanoviska podle čl. 5 odst. 10, jestliže bylo předběžně zjištěno, že došlo k dumpingu a že tím je výrobnímu odvětví Unie působena újma, a jestliže je v zájmu Unie zasáhnout a zabránit této újmě. Prozatímní cla se uloží nejdříve 60 dnů od zahájení řízení a nejpozději devět měsícůosm měsíců od zahájení řízení. Ve výjimečných případechV případě, že členské státy Komisi postupem podle čl. 6 odst. 10 oznámí, že během procesu rozhodování o konečném opatření podle článku 9 dojde podle jejich očekávání k intenzivním sporům, které by pravděpodobně vedly k odvolacímu postupu podle článku 6 nařízení (EU) č. 182/2011, může Komise s ohledem na složitost šetření nejpozději osm měsíců po zahájení šetření rozhodnout o prodloužení této lhůty až na dobu 12 měsíců9 měsíců, nikdy déle."
   b) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Komise přijme prozatímní opatření v souladu s postupem podle čl. 15 odst. 3."
   c) Odstavec 6 se zrušuje.
  5. Článek 8 se mění takto:

[Pozm. návrh 307]
   a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"
1.  Pokud byla předběžně stanovena existence dumpingu a újmy, Komise může přijmout uspokojivé dobrovolné závazky, kterými se vývozce zaváže, že změní ceny svých výrobků nebo přestane výrobky vyvážet na dané území za dumpingové ceny, pokud je Komise přesvědčena, že poškozující účinek dumpingu je tím odstraněn. V takovém případě a po dobu platnosti těchto závazků se neuplatní prozatímní cla uložená Komisí v souladu s čl. 7 odst. 1 nebo konečná cla uložená v souladu s čl. 9 odst. 4 na příslušný dovoz dotčeného výrobku vyrobeného společnostmi, které jsou uvedeny v rozhodnutí Komise o přijetí uvedených závazků v platném znění. Zvýšení ceny výrobků podle těchto závazků nesmí být vyšší, než je nezbytné k vyrovnání dumpingového rozpětí, a musí být nižší než dumpingové rozpětí, pokud je toto zvýšení ceny dostatečné k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie."
   b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Pokud jsou závazky přijaty, šetření se zastaví. Komise zastaví šetření v postupempřezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Předseda může požádat výbor o vyjádření stanoviska prostřednictvím písemného postupu podle čl. 15 odst. 4."
   c) V odstavci 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
9.  Jestliže některá strana závazky poruší nebo odvolá nebo jestliže Komise odvolá přijetí závazku, přijetí daného závazku se poté, co je dotčenému vývozci dána příležitost se k věci vyjádřit, s výjimkou případu, kdy závazek sám odvolal, zruší rozhodnutím Komise nebo nařízením Komise a automaticky se uplatní se prozatímní clo uložené Komisí v souladu s článkem 7 nebo konečné clo uložené v souladu s čl. 9 odst. 4."
   d) Odstavec 10 se nahrazuje tímto:"
10.  Na základě nejspolehlivějších dostupných informací může být podle článku 7 uloženo prozatímní clo, pokud existuje důvod k domněnce, že některý závazek byl porušen, nebo v případě porušení nebo odvolání závazku a pokud šetření, které vedlo ke vzniku závazku, dosud nebylo ukončeno."
  6. Článek 9 se mění takto:

[Pozm. návrh 308]
   a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"
2.  Pokud není nutno přijmout žádná ochranná opatření, šetření nebo řízení se zastaví. Komise zastaví šetření poradním postupem podle čl. 15 odst. 2čl. 15 odst. 1a. Předseda může požádat výbor o vyjádření stanoviska prostřednictvím písemného postupu podle čl. 15 odst. 4."
   b) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Pokud z konečného zjištění skutkového stavu vyplývá, že existuje dumping a jím způsobená újma a v zájmu Unie podle článku 21 je nutné zasáhnout, uloží Komise  přezkumným stupem podle čl. 15 odst. 2 konečné antidumpingové clo. Pokud byla uložena prozatímní cla, zahájí Komise tento postup nejpozději jeden měsíc před tím, než tato cla pozbudou platnosti. Výše antidumpingového cla nesmí přesahovat zjištěné dumpingové rozpětí a musí být nižší než toto rozpětí, pokud menší clo postačuje k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie."
   7. V čl. 10 odst. 2 se první věta nahrazuje tímto:"
2.  Pokud je uloženo prozatímní clo a pokud je s konečnou platností zjištěno, že existuje dumping a újma, rozhodne Komise nezávisle na otázce, zda je třeba uložit konečné antidumpingové clo, do jaké míry má být prozatímní clo skutečně vybráno."
  8. Článek 11 se mění takto:

[Pozm. návrh 309]
[Pozm. návrh 310]
   a) V odst. 4 třetím pododstavci se první věta nahrazuje tímto:"
Zrychlený přezkum u nového vývozce se zahájí a provede poté, co byla výrobcům v Unii dána příležitost se k věci vyjádřit."
   b) V odstavci 5 se první a druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Na přezkumy prováděné podle odstavců 2, 3 a 4 se použijí odpovídající ustanovení tohoto nařízení o postupech a provádění šetření, s výjimkou ustanovení o lhůtách. Přezkumy podle odstavců 2 a 3 se provedou bez zbytečného odkladu a ukončí obvykle do dvanácti měsíců po zahájení. Přezkumy podle odstavců 2 a 3 se ukončí do 15 měsícůčtrnácti měsíců po zahájení. Ve výjimečných případechNejpozději do 32 týdnů po zahájení šetření podle článku 6 vede Komise s členskými státy na základě zjištění tohoto šetření konzultace. Členské státy v rámci těchto konzultací Komisi oznámí, zda během procesu rozhodování o konečném opatření podle článku 9 tohoto nařízení dojde podle jejich očekávání k intenzivním sporům, které by pravděpodobně vedly k odvolacímu postupu podle článku 6 nařízení (EU) č. 182/2011. Pokud ano, může Komise s ohledem na složitost šetření nejpozději devět měsícůosm měsíců po zahájení šetření rozhodnout o prodloužení lhůty až na dobu 18 měsícůpatnácti měsíců, nikdy déle. Komise toto rozhodnutí zveřejní. Přezkumy podle odstavce 4 jsou v každém případě ukončeny do devíti měsíců od zahájení. Je-li přezkum prováděný podle odstavce 2 zahájen v době, kdy již probíhá přezkum podle odstavce 3 ve stejném řízení, ukončí se přezkum podle odstavce 3 současně s přezkumem podle odstavce 2."
   c) Odstavec 6 se nahrazuje tímto:"
6.  Přezkumy podle tohoto článku zahajuje Komise. Před zahájením řízení informuje Komise příslušné členské státy a dá jim možnost vyjádřit své názory. Pokud to přezkum odůvodňuje, opatření se zruší nebo ponechají v platnosti podle odstavce 2, anebo zruší, ponechají v platnosti nebo změní podle odstavců 3 a 4. Jsou-li opatření zrušena pro jednotlivé vývozce, avšak nikoli pro celou zemi, zůstávají tito vývozci předmětem řízení a mohou být automaticky znovu předmětem šetření v jakémkoli dalším přezkumu prováděném u dané země podle tohoto článku."
   d) V odst. 8 čtvrtém pododstavci se první věta nahrazuje tímto:"
Komise rozhodne, zda a do jaké míry má být žádosti vyhověno, nebo může kdykoli rozhodnout o zahájení prozatímního přezkumu; informace a závěry vyplývající z přezkumu provedeného podle příslušných ustanovení pro prozatímní přezkum využije ke zjištění, zda a do jaké míry je vrácení cla oprávněné."
  9. Článek 12 se mění takto:

[Pozm. návrh 311]
   a) V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:"
Pokud výrobní odvětví Unie nebo jiná zúčastněná strana předloží (obvykle do dvou let od vstupu opatření v platnost) dostatečné informace o tom, že po skončení období původního šetření a před nebo po zavedení opatření se vývozní ceny snížily nebo že opatření nevedla k žádnému nebo jen k nedostatečnému zvýšení cen při dalším prodeji nebo pozdějších prodejních cen dováženého výrobku v Unii, může být šetření opět zahájeno, aby bylo přezkoumáno, zda měla opatření na výše uvedené ceny účinek."
   b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Pokud se v novém šetření podle tohoto článku zjistí zvýšený dumping, může Komise na základě nově zjištěných vývozních cen  přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2 platná opatření změnit. Výše antidumpingového cla uloženého podle tohoto článku nesmí převýšit dvojnásobek původně uložené výše cla."
   c) V odstavci 4 se první a druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Příslušná ustanovení článků 5 a 6 se použijí na každé nové šetření podle tohoto článku, avšak toto nové šetření se provede urychleně a obvykle se ukončí do devíti měsícůšesti měsíců po zahájení. Nové šetření se v každém případě ukončí do jednoho rokudeseti měsíců po zahájení."
  10. Článek 13 se mění takto:
   a) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"
3.  Šetření podle tohoto článku se zahájí z podnětu Komise nebo na žádost členského státu nebo jiné zúčastněné strany, pokud žádost obsahuje dostatečné důkazy o činitelích uvedených v odstavci 1. Šetření se zahájí nařízením Komise, ve kterém lze dát současně pokyn celním orgánům, aby evidovaly dovoz podle čl. 14 odst. 5 nebo aby vyžadovaly složení jistoty. Šetření provádí Komise s případnou pomocí celních orgánů a musí být ukončeno do devíti měsíců. Jestliže definitivně zjištěné skutečnosti prokáží, že působnost opatření musí být rozšířena, Komise tak učiní  přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 2. Rozšíření působnosti nabývá účinku dnem, kdy byla stanovena povinnost vést celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 nebo od kterého je vyžadováno složení jistoty. Příslušná procesní ustanovení tohoto nařízení o zahájení a průběhu šetření se použijí podle tohoto článku."
   b) V odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"
Osvobození se udělují rozhodnutím Komise a platí pro období a za podmínek uvedených v dotyčném rozhodnutí."
  11. Článek 14 se mění takto:

[Pozm. návrh 312]
   a) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  V zájmu Unie může Komise rozhodnutím pozastavit na dobu devíti měsíců účinnost opatření přijatých podle tohoto nařízení. Pozastavení může Komise poradním postupem podle čl. 15 odst. 215 odst. 1a prodloužit o další období, které nesmí překročit dobu jednoho roku. Účinnost opatření smí být pozastavena pouze v případě, že se tržní podmínky dočasně změnily natolik, že není pravděpodobné, že by se v důsledku pozastavení účinnosti opatření obnovila újma, a za předpokladu, že výrobnímu odvětví Unie je dána příležitost se k věci vyjádřit a že se k takovému vyjádření přihlédne. Účinnost opatření může být kdykoliv obnovena, pokud již netrvají důvody jejího pozastavení."
   b) V odstavci 5 se první věta nahrazuje tímto:"
5.  Komise může vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence."
   12. Článek 15 se nahrazuje tímto:"
Článek 15
Postup projednávání ve výboru
1.  Komisi je nápomocen Antidumpingový výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
1a.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011. Poradní výbor vydá své stanovisko do jednoho měsíce od data, kdy mu věc byla postoupena k posouzení. Návrhy změn jsou předloženy nejpozději tři dny před schůzí výboru.[Pozm. návrh 313]
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011. Přezkumný výbor vydá své stanovisko do jednoho měsíce od data, kdy mu věc byla postoupena k posouzení. Návrhy změn jsou předloženy nejpozději tři dny před schůzí výboru.[Pozm. návrh 314]
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. [xxxx/2011]182/2011 ve spojení s článkem [5]článkem 4 uvedeného nařízení. [Pozm. návrh 315]
4.  Čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 stanoví, že je-li použito písemného postupu, tento postup se ukončí bez výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to požádá většina členů výboru v souladu s definicí v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 182/2011.
4a.  V případě, že je návrh prováděcího aktu předložen odvolacímu výboru postupem podle čl. 6 nařízení (EU) č. 182/2011, vydá tento výbor své stanovisko do jednoho měsíce od data, kdy mu byla věc postoupena k posouzení. Návrhy změn jsou předloženy nejpozději tři dny před schůzí výboru.[Pozm. návrh 316]
4b.  Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru."
  

[Pozm. návrh 317]

   13. V článku 19 se odstavec 5 nahrazuje tímto:"
5.  Komise, členské státy ani jejich zaměstnanci nesdělují žádné informace, které obdrželi podle tohoto nařízení a jejichž poskytovatel požádal o důvěrné zacházení s nimi, bez výslovného svolení jejich poskytovatele. Informace, k jejichž výměně došlo mezi Komisí a členskými státy, nebo interní dokumenty vypracované úřady Unie nebo jejích členských států se nesdělují s výjimkou zvláštních případů uvedených v tomto nařízení."
  14. Článek 20 se mění takto:
   a) Odstavec 4 nahrazuje tímto:"
4.  Konečné informace musí být poskytnuty písemně. Podávají se co nejdříve, obvykle nejpozději jeden měsíc před zahájením řízení podle článku 9, přičemž se řádně přihlédne k ochraně důvěrných informací. Pokud Komise nemůže sdělit některé skutečnosti nebo úvahy v tomto okamžiku, sdělí je co nejdříve. Poskytnutím informací není dotčeno žádné další rozhodnutí, které Komise případně přijme, ale pokud toto rozhodnutí vychází z jiných skutečností a úvah, musí být tyto skutečnosti a úvahy sděleny co nejdříve."
   b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Ke stanoviskům učiněným po poskytnutí konečných informací lze přihlédnout pouze tehdy, jsou-li obdržena ve lhůtě, kterou stanoví Komise v každém jednotlivém případě s ohledem na naléhavost věci a která činí nejméně deset dnů. Může být stanovena kratší doba, pokud již byly konečné informace poskytnuty."
  15. Článek 21 se mění takto:
   a) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:"
4.  Strany, které jednaly podle odstavce 2, mohou předložit svá stanoviska k uplatňování jakéhokoli prozatímního vyrovnávacího cla. Aby k nim mohlo být přihlédnuto, musí být tato stanoviska dodána během 15 dnů následujících po uplatnění takových opatření a musí být v plném znění nebo v přiměřeném shrnutí sdělena ostatním účastníkům řízení, kteří se k nim mohou vyjádřit."
   b) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:"
5.  Komise prozkoumá všechny řádně poskytnuté informace a zjistí, do jaké míry jsou reprezentativní; výsledky tohoto zkoumání a své stanovisko k jejich opodstatněnosti sdělí výboru."
   c) V odstavci 6 se druhá věta nahrazuje tímto:"
Tyto informace budou poskytnuty v co nejširší míře a aniž je jimi dotčeno jakékoli další rozhodnutí Komise."
   15a. Vkládá se nový článek, který zní:"
Článek 22a
Zpráva
1.  Komise předloží Evropskému parlamentu výroční zprávu o uplatňování a provádění tohoto nařízení a vezme přitom náležitý ohled na ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 19. Zpráva obsahuje informace o uplatňování prozatímních a konečných opatření, o zastavení šetření bez přijetí opatření, o nových šetřeních, o přezkumech a kontrolních návštěvách a o činnosti různých orgánů odpovědných za sledování provádění tohoto nařízení a za plnění závazků, které z něho vyplývají.
2.  Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu představí, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním tohoto nařízení.
3.  Nejpozději za šest měsíců ode dne, kdy byl s touto zprávou seznámen Evropský parlament, Komise tuto zprávu uveřejní."
  

[Pozm. návrh 318]

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012.
(2) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(3) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 284.
(5) Úř. věst. L 301, 31.12.1972, s. 162.
(6) Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 103.
(7) Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.
(8) Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 71.
(9) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 21.
(10) Úř. věst. L 309, 29.11.1996, s. 1.
(11) Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 10.
(12) Úř. věst. L 304, 21.11.2001, s. 1.
(13) Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 16.
(14) Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1.
(15) Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 8.
(16) Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s. 1.
(17) Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1.
(18) Úř. věst. L 300, 31.10.2006, s. 1.
(19) Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.
(20) Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 1.
(21) Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1.
(22) Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 1.
(23) Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.
(24) Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.
(25) Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1.
(26) Úř. věst. L 185, 17.7.2009, s. 1.
(27) Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 1.
(28) Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1.
(29) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
(30) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(31) Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 284.
(32) Úř. věst. L 301, 31.12.1972, s. 162.
(33) Úř. věst. L 171, 26.6.1973, s. 103.
(34) Úř.věst. L 318, 20.12.1993, s.18.
(35)+ Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(36) Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 71.
(37) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 21.
(38) Úř. věst. L 309, 29.11.1996, s. 1.
(39)+ Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(40) Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 10.
(41) Úř. věst. L 304, 21.11.2001, s. 1.
(42) Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 16.
(43) Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1.
(44)+ Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(45) Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 8.
(46) Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s. 1.
(47) Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1.
(48)+ Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(49) Úř. věst. L 300, 31.10.2006, s. 1.
(50) Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.
(51) Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 1.
(52) Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1.
(53) Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 1.
(54) Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.
(55)+ Den vstupu v platnost tohoto nařízení.
(56) Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.
(57) Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1.
(58) Úř. věst. L 185, 17.7.2009, s. 1.
(59) Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 1.
(60) Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1.
(61) Úř. věst. L …
(62) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.


Obecné pokyny týkající se rozpočtu na rok 2013: oddíl III – Komise
PDF 314kWORD 78k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise (2012/2000(BUD))
P7_TA(2012)0077A7-0040/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na články 313 a 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(1) (dále jen „IID“),

  s ohledem na aktualizované znění finančního plánu Komise na období 2007–2013, předložené podle bodu 46 výše uvedené IID ze dne 17. května 2006,

  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012(2),

  s ohledem na závěry Rady ze dne 21. února 2012 o rozpočtových pokynech pro rok 2013,

  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0040/2012),

Role rozpočtu EU při řešení hospodářské a finanční krize

1.  bere na vědomí snahy o fiskální konsolidaci, které vyvíjí většina členských států z důvodu finanční a rozpočtové krize; zdůrazňuje nicméně skutečnost, že EU nebude nikdy s to reagovat patřičným způsobem na současnou hospodářskou a sociální krizi ani zabránit budoucím krizím bez hlubší politické integrace, bez společných nástrojů, jako jsou automatické sankce, a bez toho, že by měla Komise pravomoc činit právní kroky v rámci postupu při nadměrném schodku, ale i bez společných programů financovaných EU a zdrojů k tomu, aby tyto nástroje fungovaly; trvá na tom, že hospodářská obnova si žádá opatření, jež posílí solidaritu a podpoří udržitelný růst a zaměstnanost; vítá skutečnost, že Evropská rada ve svém prohlášení ze dne 30. ledna 2012 a ve svých závěrech z vrcholné schůzky konané ve dnech 1. a 2. března 2012 tuto skutečnost uznala, ale trvá na tom, že je třeba přijmout konkrétní opatření, a zejména využívat jako společný nástroj rozpočet EU; zdůrazňuje skutečnost, že priority vytčené ve výše uvedených prohlášeních jsou ty, které hájil Parlament v předchozích rozpočtových procesech;

2.  je i nadále znepokojen globální krizí nebývalých rozměrů, která vážně narušila hospodářský růst a finanční stabilitu a v jejímž důsledku se prudce zvýšily schodky veřejných rozpočtů a míra zadluženosti členských států; chápe znepokojení Rady, pokud jde o napjatou hospodářskou a rozpočtovou situaci na úrovni členských států, a je jednoznačně toho názoru, že rok 2013 bude klíčový pro hospodářské oživení;

3.  připomíná, že rozpočet Evropské unie je jedním z nejdůležitějších nástrojů k projevení solidarity mezi členskými státy a mezigenerační solidarity a že vytváří jednoznačnou přidanou hodnotu vzhledem k jeho mimořádnému dopadu na reálnou ekonomiku a každodenní život evropských občanů; připomíná, že pokud by měly být politiky Unie financovány výhradně členskými státy, náklady na ně by prudce vzrostly a že z tohoto úhlu pohledu rozpočet EU, je-li využíván synergicky, již svou podstatou představuje jednoznačnou společnou úsporu ku prospěchu všech; zastává názor, že úsporná opatření prováděná na úrovni členských států by neměla vést k analogickému poklesu na úrovni EU, neboť jedno euro vynaložené na úrovni EU může mít za následek úspory ve 27 členských státech;

4.  zdůrazňuje, že v dobách krize více než kdy jindy musí být posíleno společné úsilí vyvíjené na úrovni EU, aby bylo zajištěno, že naše kroky přinesou výsledky; zdůrazňuje skutečnost, že roční rozpočet Evropské unie se svým pákovým efektem, priority v rozpočtech členských států a všechny ostatní evropské nástroje musí podporovat politiky členských států směřující k hospodářskému oživení a musí být sladěny se strategií Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost a že pro úspěch této strategie a zachování důvěry v politiky EU, zvláště mezi občany, je takovýto postup zásadní; zdůrazňuje, že snížení objemu rozpočtu EU by vzhledem k jeho roli katalyzátoru investic mělo nepříznivý dopad na růst a vytváření pracovních míst v Unii;

5.  je toho názoru, že podpora růstu a zaměstnanosti vyžaduje specifické kroky a zvýšené výdaje z rozpočtu na podporu udržitelné a dlouhodobé průmyslové politiky, konkurenceschopnosti, inovace a malých a středních podniků (MSP), protože většina ekonomického potenciálu EU tkví v MSP, které podle nejnovějších studií vytvořily 85 % zcela nových pracovních míst v EU v letech 2002–2010 a jsou páteří našeho hospodářského růstu; proto je nanejvýš důležitá význam podpora podnikavosti a zahajování podnikání prostřednictvím konkrétních akcí a je zapotřebí, aby na ni byly vyčleněny dostatečné zdroje; uznává proto, že je třeba vynaložit úsilí k dalšímu posílení financování EU na podporu snah o růst;

6.  zdůrazňuje, že taková podpora by byla účinným prostředkem, jak zabránit tomu, aby MSP musely snižovat své investice, zejména do výzkumu a vývoje, a zároveň je třeba podporovat zaměstnanost a odborné vzdělávání zejména mladých občanů a zajistit, aby byly zachovány odborné dovednosti; domnívá se, že posílení podpory EIB poskytované MSP a posílení infrastruktury by mělo být klíčovou prioritou, aby se tak pomohlo uvolnit inovační potenciál MSP, který má zásadní význam pro prosperitu EU a vytváření společnosti založené na znalostech; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné ještě více zjednodušit postup podávání žádostí u programů financovaných EU;

7.  je přesvědčen, že zvýšení investic z rozpočtu EU do udržitelného hospodářství by vedlo k vyšší míře tvorby pracovních míst, než je tomu u současného rozpočtu; tyto investice by tak mohly významně přispět k návratu EU na trajektorii růstu;

8.  zdůrazňuje skutečnost, že výsledky strategie Evropa 2020 do značné míry závisejí na dnešní mládeži, která je ve srovnání s předchozími generacemi nejvzdělanější, technicky nejvyspělejší a má největší možnosti cestovat, a tudíž je a bude největším přínosem pro růst a zaměstnanost v EU; je znepokojen vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí v členských státech; vzhledem k této skutečnosti zdůrazňuje, že na úrovni EU i na úrovni členských států je nutno vyvinout veškeré úsilí s cílem zajistit, aby se růst a zaměstnanost staly skutečností, a to zejména u mladých lidí, kteří představují společnou budoucnost EU; rovněž upozorňuje, že je třeba se naléhavě zabývat problémy nezaměstnanosti a rostoucí úrovně chudoby v Evropské unii v duchu stěžejní iniciativy „Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“;

9.  bere na vědomí návrh Evropské komise přesměrovat prostředky ve výši 82 miliard EUR, které ještě mají být rozděleny do programů v rámci všech strukturálních fondů EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu), na pomoc malým a středním podnikům a na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí; žádá, aby byl o této iniciativě, jejím provádění a jejím konečném dopadu na rozpočet na rok 2013 náležitě informován;

Dobře koordinovaný a zodpovědný rozpočet na rok 2013

10.  zdůrazňuje skutečnost, že veškerá dosud přijatá opatření v rámci boje proti krizi by měla napomáhat k návratu na trajektorii růstu; v tomto ohledu zdůrazňuje, že na míru šitá úsporná opatření, která již byla přijata, musí jít ruku v ruce s cílenými investicemi, které povedou k udržitelnému hospodářskému rozvoji; poukazuje na to, že rozpočet EU musí hrát v tomto ohledu rozhodující roli jako nástroj k zajištění rychlého a dobře koordinovaného postupu ve všech oblastech s cílem zmírnit dopady krize na reálnou ekonomiku a působit jako katalyzátor k podnícení investic, růstu a vytváření pracovních míst v Evropě;

11.  zdůrazňuje, že dobře koordinované, koherentní a včasné naplňování politických závazků a priorit sdílených na úrovni členských států a EU vyžaduje, aby vnitrostátní i evropské instituce ve vzájemné spolupráci stanovovaly priority veřejných výdajů v růstových oblastech, předem odhadovaly účinky plánovaných kroků, zvyšovaly součinnost mezi nimi a zajistily, aby měly pozitivní dopad, a to tím, že odstraní překážky a uvolní stavidla potenciálu, který zatím není plně využit; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je důležité před jarním zasedáním Evropské rady, předtím, než Komise předloží svůj návrh rozpočtu, a před zahájením procesu sestavování a schvalování rozpočtu ve členských státech, i nadále pořádat meziparlamentní rozpravy o společných hospodářských a rozpočtových směrech členských států a Unie s cílem zajistit koordinaci mezi rozpočty členských států a rozpočtem EU v obecném rámci posílených činností Parlamentu během evropského semestru, neboť je třeba zvýšit jeho demokratickou legitimitu, jak to požaduje usnesení ze dne 1. prosince 2011 o evropském semestru pro koordinaci hospodářské politiky;

12.  požaduje, aby byl přijat rozpočet, který bude zodpovědný a orientovaný na výsledky, založený na kvalitních výdajích a optimálním a včasném využívání stávajícího financování z rozpočtu EU; v duchu prohlášení členů Evropské rady ze dne 30. ledna 2012 zdůrazňuje potřebu investovat do růstu a pracovních míst, zejména ve vztahu k MSP a mladým lidem; zdůrazňuje svůj záměr věnovat se společně se specializovanými parlamentními výbory nejen zjišťování konkrétních oblastí, v nichž je třeba zintenzívnit činnost, ale také stanovování možných negativních priorit;

13.  zdůrazňuje, že rozpočet EU představuje investici směřující výlučně do politik a činností, v nichž se projevuje přidaná hodnota EU; upozorňuje na to, že rozpočet EU – který nemůže vykázat schodek – má na růst a zaměstnanost mnohem větší pákový efekt než výdaje na úrovni členských států, a totéž platí i pro jeho schopnost podněcovat investice, zajišťovat stabilitu v Evropě a pomáhat EU vymanit se ze současné hospodářské a finanční krize; zdůrazňuje však, že je nezbytné navýšit investice, aby nedošlo k ohrožení klíčových projektů zaměřených na hospodářskou obnovu a konkurenceschopnost; upozorňuje v tomto ohledu na skutečnost, že vytváření nových a zdokonalených finančních nástrojů by tento pákový efekt příspěvku výdajů EU k růstu mohlo ještě zvýšit, a to tím, že tyto nástroje přilákají soukromé investice, a tak se podaří kompenzovat rozpočtová omezení na úrovni členských států a optimalizovat veřejné výdaje;

14.  připomíná, že v období od roku 2000 do roku 2011 se vnitrostátní rozpočty v EU zvýšily v průměru o 62 %, kdežto v rámci rozpočtu EU se prostředky na platby zvýšily jen o necelých 42 %, a to i přes rozšíření EU z 15 na 27 členských států;

15.  v rámci rozpočtového procesu pro rok 2013 bude zvláštní pozornost věnována naplňování rozpočtových priorit EP z předchozích let a zejména bude pečlivě sledováno financování a uskutečňování strategie Evropa 2020, která má plnou podporu členských států, a to jak pokud jde o podnícení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, tak pokud jde o její priority v dalších oblastech;

16.  vítá skutečnost, že Komise v nejnovější verzi finančního plánu na období 2012–2013 respektovala – stejně jako v roce 2011 – rozpočtové priority EP pro rok 2012, a nekompenzovala navýšení z minulosti; žádá, aby se stejným způsobem postupovalo i u návrhu rozpočtu na rok 2013;

17.  připomíná, že u několika okruhů, zejména u okruhu 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost) a u okruhu 4 (EU jako globální hráč), jsou stropy v rámci stávajícího finančního rámce nedostatečné k uskutečnění politik, které Parlament, Rada a Komise schválily jako prioritní; dále připomíná, že prostředky přidělené na některé politiky bylo nutné v zájmu splnění nových cílů a úkolů několikrát upravovat za použití nástroje pružnosti nezbytného v téměř každém ročním rozpočtu; zdůrazňuje, že nehodlá tolerovat ohrožování dlouhodobých politických závazků EU; zejména připomíná, že je třeba dodržet finanční závazky přijaté v rámci mezinárodních dohod a dohod uzavřených mezi EU a mezinárodními organizacemi a je třeba je náležitě zahrnout do návrhu rozpočtu;

Rozpočet na rok 2013 orientovaný na plnění programů a priorit Unie

18.  připomíná, že víceletý finanční rámec (VFR) na léta 2007–2013 měl zlepšit prosperitu a kvalitu života našich občanů a plně využít veškerý potenciál rozšíření, od roku 2008 se však EU ocitla v krizi nebývalých rozměrů, která se také projevila v každém z příslušných ročních rozpočtů; za těchto okolností zdůrazňuje skutečnost, že finanční rámec na období 2007–2013 nebyl revidován tak, aby byl uzpůsoben dodatečným finančním potřebám vzniklým v důsledku současné krize, nýbrž že naopak v každém ročním rozpočtu od roku 2007 byla v rámci celkových stropů víceletého finančního rámce ponechána značná celková rozpětí a že tím bylo dáno, že všechny příslušné roční rozpočty se snažily omezovat výdaje a maximálně šetřit; zdůrazňuje, že by proto měly přinejmenším příslušné prostředky na platby být vyplaceny podle běžného rozpočtového cyklu; připomíná, že prostředky na platby jsou odděleny od prostředků na závazky pouze z toho důvodu, že v případě víceletých programů je časová prodleva mezi závazkem a skutečným vyplacením prostředků;

19.  zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že je rok 2013 posledním rokem současného programovacího období, bude nutné provést platby v maximální možné míře, jak tomu bylo na konci každého finančního výhledu, protože začíná proces dokončování programů na období 2007–2013, a pokud jde o závazky, je třeba dodržet částky podle finančního programování, které pro rok 2013 dosahují bezmála 152 miliard EUR; opakuje, že jakýkoli neústrojný škrt u výše prostředků na platby zdrží jak splnění smluvních povinností, tak závazků EU z uplynulých let, a jeho důsledkem by mohly být úroky z prodlení a ztráta důvěry v evropské politiky a důvěryhodnosti orgánů a institucí EU; zdůrazňuje proto, že dluhy vyplývající ze smluvních závazků by měly být co nejdříve splaceny, jak si žádá rozpočtová kázeň;

20.  poznamenává, že výše plateb, která – s ohledem na to, že je pouhým výsledkem závazků z minulých let – by měla být stanovena na základě technických kritérií, jako jsou míra plnění rozpočtu, odhady absorpce a výše nesplacených závazků (tzv. RAL), se při několika minulých rozpočtových procesech stala v Radě hlavním politickým tématem; upozorňuje na rostoucí míru RAL na konci roku 2011, kdy dosahovaly částky 207 miliard EUR, což představuje téměř o 7 % více než jejich míra koncem roku 2010; s ohledem na nadcházející interinstitucionální schůzku, na níž se budou projednávat rozdíly mezi prostředky na závazky a platby, naváže dialog s Komisí s cílem plně objasnit, jaká je skladba RAL; trvá na tom, aby Rada nerozhodovala o výši plateb a priori, bez zřetele ke skutečným potřebám a právním závazkům; poznamenává dále, že přibývající neprovedené závazky ohrožují transparentnost rozpočtu EU, v němž je jasně vidět vztah mezi závazky a platbami v určitém rozpočtovém roce;

21.  zdůrazňuje skutečnost, že přístup omezující se na hledisko „čistý plátce do rozpočtu EU / čistý příjemce z rozpočtu EU“ nebere náležitě v potaz to, že rozpočet EU vyvolává mezi zeměmi EU značné efekty „přelévání“, díky nimž se daří plnit společné cíle politiky EU; je hluboce znepokojen jen velmi mírným zvýšením prostředků na platby ve dvou posledních rozpočtech, přičemž v případě rozpočtu na rok 2012 bylo dokonce pod úrovní inflace, a to v klíčové době, kdy by měly všechny investiční programy fungovat naplno a rozvinout svůj potenciál v plném rozsahu;

22.  zdůrazňuje, že v zájmu řádného finančního řízení by nemělo docházet k takovému sestavování rozpočtu, kdy plánované prostředky budou pod úrovní předpokládaných potřeb, a že je třeba, aby příděly prostředků odpovídaly realistickým odhadům absorpční kapacity; poukazuje na to, že umělé snižování výše prostředků oproti realistickým odhadům Komise může naopak znemožnit, aby konečná míra plnění rozpočtu dosáhla svého plného potenciálu; připomíná, že výši prostředků na platby, kterou Komise uvádí ve svém návrhu rozpočtu, určují hlavně vlastní odhady členských států a jejich prováděcí kapacity, neboť členské státy spravují společně s Komisí více než 80 % finančních prostředků EU;

23.  lituje skutečnosti, že poté, co Rada v prosinci 2011 odmítla poskytnout finanční prostředky na zjištěné dodatečné potřeby, nebylo možno koncem roku 2011 uhradit některé oprávněné nároky na platby, a to ve výši přes 10 miliard EUR, což se nyní bezprostředně projevuje na výši prostředků na platby, které jsou k dispozici pro rok 2012; je znepokojen skutečností, je tento stav je důsledkem toho, že Rada zpochybňovala údaje Komise o čerpání rozpočtu a její odhady potřeb, aniž by předložila jakékoli alternativní údaje nebo zdroj;

24.  je proto nesmírně zneklidněn stavem prostředků na platby v roce 2012 a žádá Komisi, aby předložila návrhy, které umožní nalézt řešení této situace co nejdříve během letošního roku, abychom tento problém znovu dále neodsouvali do roku 2013; mimoto je toho názoru, že takovéto používání prostředků plánovaných na příští rok k financování současných potřeb je znakem špatného finančního řízení a porušuje zásadu ročního rozpočtu; vyjadřuje vážné obavy, že takovéto postupy ohrožují zásadu nulového zadlužení Unie;

25.  znovu vyzývá Radu, aby během rozpočtového procesu neprováděla neústrojné škrty v prostředcích na platby, a zdůrazňuje, že podobný postup vede, jak se zdá, k neudržitelné výši prostředků na platby; požaduje, aby v případě, že by byly předloženy takové návrhy, Rada jasně a veřejně řekla a odůvodnila, které z programů nebo projektů EU by podle jejího mínění bylo možno pozdržet nebo zcela opustit;

26.  v této souvislosti žádá Radu, aby její postoj odpovídal přístupu realistického a zodpovědného sestavování rozpočtu, a zavazuje se, že bude i nadále neustále monitorovat čerpání prostředků na rok 2012, a zejména prostředků na platby; vyzývá Radu, aby postupovala stejně, aby tak mohl rozpočtový orgán pracovat na základě společných a aktuálních údajů o plnění rozpočtu a provádět spolehlivé odhady výdajů; za tímto účelem vyzývá Radu a Komisi, aby během prvního pololetí roku 2012 uspořádaly interinstitucionální schůzku na patřičné politické úrovni s cílem vyjasnit a vyřešit veškerá případná nedorozumění v souvislosti s údaji o plnění rozpočtu a odhadovanými potřebami, pokud jde o platby, a společně posoudit situaci prostředků na platby na roky 2012 a 2013;

27.  poukazuje na důležitost financování evropských orgánů dozoru (EBA, EIOPA a ESMA) s cílem zajistit vypracování komplexní strategie finančních předpisů a zřízení struktur dohledu, aby se v budoucnu zabránilo krizím; zdůrazňuje, že financování evropských orgánů dozoru a jejich nezávislých služeb by mělo patřit mezi rozpočtové priority;

28.  vítá dohodu dosaženou v prosinci 2011 ve věci financování dodatečných nákladů na projekt ITER; naléhavě vyzývá Komisi, aby v plném rozsahu respektovala společné závěry v této dohodě a předložila v rozpočtu na rok 2013 konkrétní návrhy týkající se částky 360 milionů EUR, přičemž je třeba plně využít ustanovení finančního nařízení a IID ze dne 17. května 2006 a vyloučit jakoukoli další revizi VFR v souvislosti s projektem ITER; opakuje, že je pevně přesvědčen, že zabezpečení částky 360 milionů EUR v rozpočtu na rok 2013 by nemělo narušit úspěšné provádění jiných politik EU, zejména těch, které přispívají k dosažení dílů strategie EU 2020 v tomto posledním roce současného programovacího období, a zvláště nesouhlasí s tím, aby přerozdělení prostředků ohrozilo tuto rozpočtovou prioritu; zdůrazňuje skutečnost, že Komise ve svém finančním plánu stanoví v hlavě 1a rozpětí ve výši 47 milionů EUR, což částečně kryje potřeby projektu ITER;

29.  s výhledem na nadcházející přistoupení Chorvatska dne 1. července 2013 očekává, že bude urychleně přijata revize VFR, a to v souladu s bodem 29 IID („Úprava finančního rámce v důsledku rozšíření“), a žádá Komisi, aby předložila svůj návrh na odpovídající dodatečné prostředky, jakmile příslušný akt o přistoupení ratifikují všechny členské státy; opakuje, že při rozšíření o Chorvatsko by mělo být zajištěno odpovídající dodatečné financování prostřednictvím nových prostředků, a nikoli přerozdělením prostředků přidělených na druhou polovinu roku 2013;

Správní výdaje

30.  bere na vědomí dopis komisaře pro rozpočet a finanční plánování ze dne 23. ledna 2012, v němž je vyjádřena ochota Komise snížit již v roce 2013 počet pracovních míst ve svém plánu pracovních míst o 1 %, přičemž by měly být pečlivě zváženy různé důsledky takového kroku pro velká, středně velká a malá ředitelství; má v úmyslu důkladně prozkoumat záměr Komise snížit do roku 2018 stav zaměstnanců v institucích a subjektech EU o 5 % oproti stavu v roce 2013 a připomíná, že je třeba tento záměr chápat jako celkový cíl; připomíná, že každá změna plánu pracovních míst má přímý dopad na rozpočet a neměla by v žádném případě ohrozit rozpočtové pravomoci Rozpočtového výboru a Evropského parlamentu; domnívá se, že při jakémkoli krátkodobém nebo dlouhodobém snižování stavu zaměstnanců by se mělo vycházet z předem vypracovaného posouzení dopadu a měly by být plně vzaty v úvahu mj. právní závazky Unie a nové pravomoci a větší počet úkolů institucí vyplývající ze Smluv;

31.  připomíná důležitost úzké a konstruktivní interinstitucionální spolupráce v průběhu celého rozpočtového procesu a znovu potvrzuje svou ochotu plně přispívat k takovéto spolupráci v plném souladu s ustanoveními SFEU; očekává, že tyto pokyny budou plně zohledněny v průběhu rozpočtového procesu a při přípravě návrhu rozpočtu;

o
o   o

32.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 56, 29.2.2012.


Mandát zvláštního výboru pro organizovaný zločin, korupci a praní peněz
PDF 203kWORD 38k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o zřízení zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, o jeho pravomocích, početním složení a funkčním období
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. února 2012 navrhnout, aby byl zřízen zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, a stanovit jeho pravomoci a početní složení,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o organizované trestné činnosti v Evropské unii(1), v němž vyjádřil svůj záměr zřídit zvláštní výbor,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci(2),

–  s ohledem na článek 184 jednacího řádu,

1.  rozhodl zřídit zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz, který bude mít následující úkoly:

   a) analyzovat a vyhodnocovat rozsah organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz a jejich dopad na Unii a její členské státy a navrhovat vhodná opatření, která by Unii umožnila těmto hrozbám předcházet a čelit na mezinárodní, evropské i vnitrostátní úrovni;
   b) analyzovat a vyhodnocovat stávající provádění právních předpisů Unie v oblasti organizované trestné činnosti, korupce a praní peněz a související politiky, aby se zajistilo, že právní předpisy a politiky Unie budou založeny na důkazech a podloženy nejlepšími dostupnými hodnoceními rizik, a sledovat jejich slučitelnost se základními právy v souladu s články 2 a 6 Smlouvy o Evropské unii, zejména s právy stanovenými v Listině základních práv Evropské unie, a se zásadami, na nichž je založena vnější činnost Unie, zejména se zásadami stanovenými v článku 21 Smlouvy;
   c) prověřovat a zkoumat plnění úlohy a provádění činností agentur Unie zaměřených na vnitřní záležitosti (jako je Europol, COSI a Eurojust), které se zabývají oblastmi spojenými s organizovanou trestnou činností, korupcí a praním peněz, a související bezpečnostní politiky;
   d) zaměřovat se na otázky uvedené v usnesení ze dne 25. října 2011 o organizované trestné činnosti v Evropské unii a zejména v bodu 15 tohoto usnesení(3) i v usnesení ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci;
   e) za tímto účelem navázat nezbytné kontakty, pořádat návštěvy a slyšení v orgánech a institucích Evropské unie a mezinárodních, evropských a vnitrostátních institucích, vnitrostátních parlamentech a vládách členských států a třetích zemí i se zástupci vědeckých institucí, podnikatelské a občanské společnosti a s aktéry na místní úrovni, organizacemi obětí, úředníky zapojenými do každodenního boje proti organizovanému zločinu, korupci a praní peněz, jako jsou orgány činné v trestním řízení, soudci a státní zástupci a aktéři občanské společnosti, kteří prosazují kulturu zákonnosti ve složitých oblastech;

2.  rozhodl, vzhledem k tomu, že pravomoci stálých výborů Parlamentu odpovědných za přijímání, sledování a provádění právních předpisů Unie v této oblasti zůstávají beze změny, že zvláštní výbor může, v úzké spolupráci se stálými výbory, vydávat doporučení týkající se opatření nebo iniciativ, jež je třeba přijmout;

3.  rozhodl, že zvláštní výbor má 45 členů;

4.  rozhodl, že délka funkčního období zvláštního výboru je dvanáct měsíců počínaje 1. dubnem 2012 a že může být prodloužena; rozhodl, že tento výbor předloží Parlamentu zprávu v polovině období a závěrečnou zprávu obsahující doporučení ohledně potřebných opatření a iniciativ.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2011)0459.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0388.
(3) Znění tohoto bodu je následující: „15. má v úmyslu zřídit do tří měsíců od přijetí tohoto usnesení zvláštní výbor zabývající se šířením zločineckých organizací, které působí na mezinárodní úrovni, a to včetně mafií, jehož cílem bude mimo jiné zjistit rozsah tohoto jevu a jeho negativní sociální a hospodářský dopad v rámci EU a zaměřit se také na otázku zpronevěřování veřejných financí zločineckými organizacemi a mafiemi a na jejich pronikání do veřejného sektoru i do legální ekonomiky a finančního systému; dalším cílem bude stanovit soubor legislativních opatření, jimiž by bylo možno čelit této hmatatelné a rozpoznané hrozbě pro Evropskou unii a její občany; proto žádá Konferenci předsedů, aby předložila návrh ve smyslu článku 184 jednacího řádu.“


Vzdělávání v oblasti justice
PDF 216kWORD 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o soudním vzdělávání (2012/2575(RSP))
P7_TA(2012)0079B7-0150/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 81 a 82 Smlouvy o fungování Evropské unie, v nichž se stanovuje, že jsou řádným legislativním postupem přijímána opatření zaměřená na zajištění „podpory dalšího vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců“,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 10. září 1991 o zřízení Akademie Evropského práva(1), svůj postoj ze dne 24. září 2002 k přijetí Rady o zřízení Evropské sítě pro justiční vzdělávání(2) a své usnesení ze dne 9. července 2008 o úloze vnitrostátního soudce v evropském soudním systému(3) a své doporučení Radě ze dne 7.května 2009 o rozvoji prostoru trestního soudnictví v EU(4),

–  s ohledem na sdělení Komise o akčním plánu provádění Stockholmského programu (COM(2010)0171),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 o Stockholmském programu(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o soudním vzdělávání(6),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. září 2011 s názvem „Budování důvěry v celoevropskou justici – nový rozměr evropského soudního vzdělávání“(COM(2011)0551),

–  s ohledem na pilotní projekt o soudním vzdělávání, který navrhl Parlament v roce 2011,

–  s ohledem na srovnávací studii o soudním vzdělávání ve členských státech zadanou parlamentem ERA ve spolupráci s EJTN(7),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že výše uvedená studie čerpá z činností, jež v této oblasti provádějí soudní školy jednotlivých států, včetně druhů nabízené odborné přípravy, odpovídajících podmínek a rozpočtových zdrojů, s cílem rovněž stanovit potřeby a návrhy pro zlepšení a pro osvědčené postupy, a že zahrnuje výsledky hloubkového šetření více než 6 000 soudců a veřejných žalobců ve členských státech zaměřeného na jejich zkušenost s odbornou přípravou v oblasti práva EU a jejich návrhy na zlepšení;

B.  vzhledem k tomu, že soudní vzdělávání by se mělo správně nazývat „soudními studiemi“, aby odráželo specifickou povahu soustavného intelektuálního rozvoje, kterým musí procházet soudní profese, a skutečnost, že nejvhodnějšími osobami pro poskytování soudního vzdělávání jsou soudci sami;

C.  vzhledem k tomu, že poskytování vzdělávání v současnosti ani zdaleka nesplňuje cíle Komise, zejména to, že by mělo být dostupné polovině pracovníků v oblasti práva v EU;

D.  vzhledem k tomu, že podle této studie jazyková bariéra, nedostatek (včasných) informací o stávajících programech, skutečnost, že programy často neodpovídají potřebám soudců spolu s velkým pracovním vytížením soudců a nedostatkem odpovídajícího financování patří k důvodům, proč odbornou přípravu v oblasti práva EU získává relativně nízká míra respondentů (53 %, přičemž pouze třetina se odborně vzdělávala v posledních třech letech);

E.  vzhledem k tomu, že je rozumné z rozpočtového hlediska s ohledem na současnou napjatou finanční situaci těžit ze stávajících institucí, zejména vnitrostátních škol soudního vzdělávání, ale rovněž vysokých škol a profesních subjektů, protože se jedná o „vnitrostátně právní“ aspekty budování evropské soudní kultury; vzhledem k tomu, že tímto způsobem lze stanovit osvědčené postupy členských států a posílit a šířit tyto aspekty po celé EU; vzhledem k tomu, že protože se jedná o vzdělávání v oblasti práva EU, by měla svoji úlohu nadále hrát Akademie Evropského práva (ERA);

F.  vzhledem k tomu, že jak již Parlament zdůraznil, evropský soudní prostor musí být vybudován na základě sdílené soudní kultury právníků, soudců a žalobců, která je založena nejen na právu EU, ale je také rozvíjena prostřednictvím společných znalostí a pochopení vnitrostátních soudních systémů, prostřednictvím důkladného a systematického přezkoumání univerzitních osnov, výměnných a studijních pobytů a společných školení za aktivní podpory Akademie Evropského práva, Evropské sítě pro justiční vzdělávání a Institutu evropského práva;

G.  vzhledem k tomu, že soudní vzdělávání by mělo být propojeno s debatou o tradiční úloze soudnictví a o jeho modernizaci, o tom, jak je více otevřít a rozšířit jeho obzory; vzhledem k tomu, že to rovněž zahrnuje jazykovou přípravu a podporu studia srovnávacího a mezinárodního práva;

H.  vzhledem k tomu, že je rovněž třeba vytvořit společnou soudní kulturu pracovníků v soudnictví využívající Listinu základních práv, práci Benátské komise Rady Evropy, a tak podpořit klíčové hodnoty soudní profese prostřednictvím projednávání a šíření společné profesionální etiky, úlohy práva a zásad pro jmenování a výběr soudců, vyhnout se přitom politizaci soudnictví a zároveň podporovat vzájemnou důvěru nezbytnou k tomu, aby se společný prostor soudnictví stal skutečností;

I.  vzhledem k tomu, že je nebytné vytvořit sítě mezi soudci různých kultur a zlepšit koordinaci stávajících sítí s cílem vytvořit „okruhy koherence“; vzhledem k tomu, že pro tento účel je elektronická komunikace nedostatečná, a že tedy je třeba vytvořit fórum, na němž by mohli soudci vstoupit do kontaktu, a že je zásadní zapojit soudce ze soudních dvorů v Lucemburku a Štrasburku;

J.  vzhledem k tomu, že soudní vzdělání se nesmí omezovat na základní a procesní právo a že soudci potřebují vzdělání týkající se jejich soudní práce a profesní zručnosti;

1.  je přesvědčen, přestože uznává, že nejvhodnější je přímý kontakt, že kvůli rozpočtovým omezením a s ohledem na odpovědi soudců ve studii, je možné takovou odbornou přípravu a poradenství poskytovat rovněž přes internet (prostřednictvím videokonferencí, on-line kurzů, přenosů po internetu) i prostřednictvím výměn; konstatuje, že soudci požadují další posouzení vzdělávacích programů a úpravu těchto programů jejich potřebám, přičemž se zdá, že upřednostňují interaktivní přípravu, kdy si mohou vyměňovat zkušenosti a diskutovat případové studie, spíše než formy klasického školení (odshora dolů);

2.  domnívá se, že dalším cílem by měla být koordinace vzdělávání, jež poskytují stávající odborné školy soudnictví a usnadnění a podpora dialogu a profesních kontaktů;

3.  konstatuje důležitost vícejazyčného vzdělávání, protože studie ukazuje, že pouze relativně malý počet soudců hovoří cizím jazykem dostatečně na to, aby byli schopni se aktivně účastnit soudního vzdělávání v jiném členském státě;

4.  zastává názor, že jednou z cest, jak vyřešit problémy (náklady, jazykové vzdělávání, účinné vynakládání prostředků) spočívá ve využívání moderních technologií a financování tvorby on-line aplikací („apps“) na serveru Apple's ITunes U; tyto aplikace připravené vnitrostátními školami, ERA, vysokými školami a dalšími školiteli, by sestávaly ze vzdělávacích kurzů spolu s videomateriálem včetně jazykové přípravy (se zvláštním důrazem na právní terminologii) a instrukcí ohledně vnitrostátních právních systémů, zvláštních právních postupů atd. a byly by pracovníkům v soudnictví poskytovány zdarma;

5.  domnívá se, že úspěšná účast na těchto kurzech by mohla poskytovat soudcům bránu k programu Erasmus a účasti na vzdělávacích kurzech v zahraničí;

6.  navrhuje, aby byly tyto aplikace rovněž levně zpřístupněny právníkům, profesním subjektům, akademické sféře a studentům práv a poukazuje na to, že jejich vývoj a produkce by byly rovněž určitým přínosem pro hospodářství a zaměstnanost s relativně nízkými náklady;

7.  domnívá se, že pilotní projekty, které přeložili Luigi Berlinguer a Erminia Mazzoni,a jež jsou naplánovány na rok 2012, by se měly nejprve zaměřit na stanovení a šíření osvědčených postupů při organizaci přístupu k právu EU a odpovídajícímu vzdělávání v rámci vnitrostátních soudních systémů a škol odborné přípravy; domnívá se například, že EU by měla podpořit členské státy v napodobování úspěšných institucí, jako jsou koordinátoři práva EU po způsobu, který existuje v Itálii a v Nizozemsku v rámci vnitrostátní soudní struktury, a podpořit přípravu takových koordinátorů i jinak usnadnit jejich činnost na úrovni EU;

8.  zastává názor, že pilotní projet by měl směřovat k vytvoření pracovní skupiny zahrnující poskytovatele soudního vzdělávání na vnitrostátní i evropské úrovni i mimosoudní aktéry, jejichž úkolem by bylo stanovit sady tématických problematik práva EU, což zdá se více odpovídá každodenní soudní práci, jež by se týkaly jak praktických otázek (jak předkládat žádost o předběžné právní posouzení, jak vstoupit do právních databází EU atd.), tak substacionálních otázek;

9.  navrhuje, aby tento pilotní program koordinoval a) výměnu poradenství a znalostí jednotlivých právních systémů mezi jednotlivými školami soudního vzdělávání založenou na stávajících sítích a zdrojích a b) formální vzdělávání a osvojování si zahraničních právních systémů;

10.  navrhuje konečně, aby Komise pořádala každoročně fórum, na němž by soudci na všech úrovních vyspělosti v oblastech práva, v nichž se často objevují domácí a zahraniční témata, mohli pořádat diskuse o nedávných tématech nebo oblastech sporných či obtížných z hlediska práva, s cílem povzbudit k diskusím, navázání kontaktů, vytvoření komunikačních kanálů a budování vzájemné důvěry a porozumění; domnívá se, že takové fórum, by rovněž mělo příslušným orgánům, poskytovatelům práva a odborníkům, včetně vysokých škol a profesních subjektů, poskytnout příležitost k diskusím o politice v oblasti soudního vzdělávání a o budoucnosti právního vzdělávání v Evropě;

11.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi.

(1) Úř. věst. C 267, 14.10.1991, s. 33.
(2) Úř. věst. C 273 E, 14.11.2003, s. 99.
(3) Úř. věst. C 294 E, 3.12.2009, s. 27.
(4) Úř. věst. C 212 E, 5.8.2010, s. 116.
(5) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 12.
(6) Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 130.
(7) http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30168


Dětská práce v odvětví kakaa
PDF 218kWORD 52k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o dětské práci v odvětví kakaa (2011/2957(RSP))
P7_TA(2012)0080B7-0126/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na články 3, 6 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

  s ohledem na články 206 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, Úmluvu MOP č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání a Úmluvu Organizace spojených národů (OSN) o právech dítěte,

  s ohledem na uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010, zejména na články 42 a 43 této dohody,

  s ohledem na svá předchozí usnesení o obchodování s dětmi a vykořisťování dětí v rozvojových zemích,

  s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o lidských právech, sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách(1) a o sociální odpovědnosti podniků v dohodách o mezinárodním obchodu(2),

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že MOP odhaduje, že na světě je více než 215 milionů dětských pracovníků zapojených do činnosti, které by měly být zrušeny, vzhledem k tomu, že je 152 milionů z nich mladších 15 let a 115 milionů vykonává nebezpečnou činnost;

B.  vzhledem k tomu, že pro účely tohoto usnesení se dětskou prací rozumí dětská práce, jak ji definuje Úmluva MOP č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání a Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament musí schválit uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010; vzhledem k tomu, že zúčastněné strany vyjádřily hluboké znepokojení nad dětskou prací při pěstování a sběru kakaových bobů;

D.  vzhledem k tomu, že se 70 % světové produkce kakaa pěstuje v západní Africe a přibližně 7,5 milionu lidí pracuje v tomto regionu v odvětví kakaa, téměř výhradně na malých rodinných farmách, přičemž v celé západní Africe je přibližně 1,5 až 2 miliony rodinných farem; vzhledem k tomu, že pěstování kakaa vyžaduje v období sklizně vysoký podíl lidské práce a výrobci čelí silnému tlaku ze strany subjektů vnitrostátního i mezinárodního trhu na udržení nízkých nákladů práce; vzhledem k tomu, že v nejvytíženějších obdobích jsou do práce zapojeni všichni členové rodiny, včetně dětí; vzhledem k tomu, že dětská práce představuje nepřijatelné riziko;

E.  vzhledem k tomu, že podle MOP by neměla být každá práce, kterou vykonávají děti, posuzována jako dětská práce, kterou je třeba vymýtit, a že je třeba jasně rozlišovat mezi těmito dvěma formami; vzhledem k tomu, že zapojení dětí a mládeže do práce, která neohrožuje jejich zdraví a osobní rozvoj nebo nenarušuje jejich výuku ve škole, je obecně považováno za něco pozitivního, pokud tato práce není nebezpečná nebo dětem nebrání ve školní docházce;

F.  vzhledem k tomu, že studie provedené v Ghaně a na Pobřeží slonoviny ukazují, že děti pracující na kakaových farmách jsou vystaveny různým druhům nebezpečí; vzhledem k tomu, že některé děti mohou navíc být oběťmi obchodování s dětmi z jiných regionů země nebo ze sousedních zemí; vzhledem k tomu, že je třeba provést další výzkum týkající se výskytu dětské práce a obchodování s dětmi v tomto regionu, protože žádné ověřené údaje neexistují;

G.  vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, aby se při pěstováním a sběru kakaových bodů využívaly nejhorší formy dětské práce;

H.  vzhledem k tomu, že za poslední roky bylo v rámci programů a iniciativ na odstranění nejhorších forem dětské práce na kakaových farmách v západní Africe dosaženo značného pokroku, i když vzhledem k obrovskému rozsahu tohoto odvětví toho ještě hodně zbývá udělat; vzhledem k tomu, že obnovené konflikty v této oblasti, zejména na Pobřeží slonoviny, situaci dětí opět zhoršily;

I.  vzhledem k tomu, že chudoba, nedostatek alternativních příjmů, nouze nebo naprostý nedostatek mimoškolních příležitostí pro mladé lidi, strnulé struktury místních komunit a převládající přístupy, nedostatek náležité právní ochrany práv dětí a neschopnost zavést povinné veřejné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na jejich pohlaví, nemluvě o korupci a špatné správě věcí veřejných, představují sociálně-ekonomické a politické faktory, které mohou přispět k opakujícímu se zneužívání dětí v některých částech světa;

J.  vzhledem k tomu, že vlády všech zúčastněných stran mají primární odpovědnost za uplatňování Úmluvy OSN o právech dítěte, Úmluvy MOP č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání a Úmluvy MOP č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce;

K.  vzhledem k tomu, že strategie EU pro společenskou odpovědnost podniků (2011–2014), celosvětová iniciativa OSN nazvaná Global Compact, zejména zásada 5 o zrušení dětské práce, a protokol Harkina a Engela poskytují užitečný rámec pro společenskou odpovědnost podniků v odvětví kakaa;

1.  naléhavě vyzývá státy, které dosud neratifikovaly Úmluvu OSN o právech dítěte a Úmluvy MOP č. 138 a 182, aby tyto úmluvy urychleně ratifikovaly a uplatňovaly; kromě toho zastává názor, že by státy měly využívat všechny vhodné postupy ke zvýšení informovanosti o zneužívání dětí na trhu práce a o nutnosti dodržovat existující národní a mezinárodní pravidla;

2.  důrazně odsuzuje využívání dětské práce na kakaových polích;

3.  vyzývá všechny zúčastněné strany zapojené do pěstování a zpracovávání kakaových bodů a jejich odvozených produktů, zejména vlády, průmysl na celosvětové úrovni, výrobce kakaa, odborové organizace, nevládní organizace a spotřebitele, aby plnily své povinnosti, pokud jde o boj proti všem formám dětské nucené práce a obchodování s dětmi, vyměňovaly si odborné poznatky a spolupracovaly na vytvoření udržitelného dodavatelského řetězce v odvětví kakaa bez dětské práce;

4.  je toho názoru, že významné změny může přinést pouze globální a koordinovaný rámec, který řeší hlavní příčiny dětské práce a který vlády, občanská společnost, průmysl, obchodníci a výrobci dlouhodobě provádějí;

5.  vyzývá Komisi, aby zajistila konzistentnost politik ve všech svých iniciativách, zejména v iniciativách týkajících se obchodu, rozvoje (zejména pokud jde přístup dětí ke vzdělávání), lidských práv, veřejných zakázek a sociální odpovědnosti podniků, a aby podpořila výměnu osvědčených postupů mezi různými hospodářskými odvětvími, v nichž se vyskytuje dětská práce;

6.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny obchodní dohody obsahovaly účinná ustanovení o snížení chudoby a podpoře důstojné práce a bezpečných pracovních podmínek a také právně závazné doložky, pokud jde o mezinárodně uznávané normy v oblasti lidských práv, sociální a environmentální normy a kontrolu jejich dodržování, spolu s opatřeními, která se použijí v případě jejich porušování;

7.  připomíná, že systém všeobecných preferencí EU, který je hlavním politickým nástrojem její obchodní politiky k prosazování základních pracovních norem, je právě revidován a že obchodní preference poskytnuté podle tohoto sytému přijímacím zemím mohou být za výjimečných okolností odejmuty, a to zejména v případě závažného a systematického porušování zásad stanovených v řadě základních úmluv MOP, včetně úmluv č. 138 a 182;

8.  připomíná, že Parlament dne 15. prosince 2011 odmítl udělit souhlas s Protokolem o textilních výrobcích k Dohodě a partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem z důvodu obav týkajících se využívání nucené dětské práce na bavlníkových plantážích v Uzbekistánu a doporučil, aby EU posoudila možnost dočasného odejmutí výhod pro Uzbekistán vyplývajících ze všeobecného systému preferencí v případě, že monitorovací orgány MOP dojdou k závěru, že Uzbekistán závažně a systematicky porušoval své povinnosti(3);

9.  vítá iniciativy, do nichž je zapojena celá škála zúčastněných stran, mezi nimi vlády, průmysl, výrobci a občanská společnost a jejichž cílem je vymýtit dětskou práci, zlepšit životní podmínky dětí a dospělých na kakaových farmách a zajistit, aby kakao bylo pěstováno odpovědným způsobem; takovou iniciativou je např. nedávná regionální iniciativa OECD, sekretariátu klubu zemí Sahelu a západní Afriky a Mezinárodní iniciativa v oblasti kakaa, která má za cíl prosazovat osvědčené postupy v boji proti nejhorším formám dětské práce na kakaových farmách v západní Africe; poukazuje na to, že tyto iniciativy vyžadují vhodná následná opatření, aby byl zajištěn skutečný pokrok; vyzývá vlády, aby zintenzivnily svou podporu obchodních sítí s produkty odvětví kakaa s označením „fair trade“ a svou podporu zemědělských družstev a umožnily jim dodávat své produkty přímo na vnitrostátní a mezinárodní trhy, čímž se tyto subjekty vyhnou zprostředkovatelům a budou moci prodávat své produkty za spravedlivou cenu; vyzývá Komisi, aby tato opatření podpořila;

10.  podporuje cíle protokolu pro pěstování a zpracovávání kakaových bobů a jejich odvozených produktů takovým způsobem, který odpovídá úmluvě MOP č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (známý jako „Harkin-Engel Protocol“) a vyzývá k plnému provedení tohoto protokolu;

11.  připomíná, že CEN (Evropský výbor pro normalizaci) se nedávno rozhodl zřídit novou projektovou komisi s cílem vypracovat pro sledovatelné a udržitelné kakao evropskou normu skládající se ze dvou částí; vyzývá Komisi, aby zvážila a v případě potřeby předložila Evropskému parlamentu legislativní návrh týkající se účinného mechanismu pro zpětné sledování zboží vyrobeného s využitím nucené dětské práce; vyzývá smluvní strany Mezinárodní dohody o kakau, aby podpořily zlepšení v zásobovacím řetězci a lepší organizaci zemědělců s cílem umožnit zpětné sledování zásobovacího řetězce v odvětví kakaa;

12.  vyzývá smluvní strany Mezinárodní dohody o kakau, aby zvážily možnost zavést pro zásobovací řetězec v odvětví kakaa schválený systém zpětného sledování kontrolovaného třetí stranou;

13.  vyzývá Komisi, MOP–Mezinárodní program na odstranění dětské práce a další partnery, aby nadále usilovali o lepší pochopení hospodářských, sociálních a kulturních složitostí zemědělských komunit;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Dětskému fondu OSN (UNICEF), spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, Africké jednotě a Mezinárodní organizaci práce.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0434.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2010)0446.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0586.


Mezinárodní dohoda o kakau z roku 2010 ***
PDF 194kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010 (09771/2011 – C7- 0206/2011– 2010/0343(NLE))
P7_TA(2012)0081A7-0024/2012

(Souhlas)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09771/2011),

  s ohledem na návrh Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010 (08134/2011),

  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3 a 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0206/2011),

  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0024/2012),

1.  souhlasí s uzavřením Dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států.


Řešení epidemie diabetu v EU
PDF 320kWORD 76k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o řešení epidemie diabetu v EU (2011/2911 (RSP))
P7_TA(2012)0082RC-B7-0145/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na Saintvincentskou deklaraci o léčbě a výzkumu diabetu v Evropě, které bylo přijato při prvním jednání o akčním programu v této oblasti, jež se konalo ve městě St. Vincent ve dnech 10.–12. října 1989(1),

–  s ohledem na to, že Komise dne 15. března 2005 vytvořila platformu EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví(2),

–  s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 8. prosince 2005 nazvanou „Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických chorob“, která se zabývá klíčovými faktory způsobujícími vznik diabetu II. typu (COM(2005)0637),

–  s ohledem na závěry konference na téma „Prevence diabetu II. typu“ pořádané rakouským předsednictvím ve dnech 15.–16. února 2006 ve Vídni(3),

–  s ohledem na své prohlášení ze dne 27. dubna 2006 o cukrovce(4),

–  s ohledem na závěry Rady o prosazování zdravého životního stylu a prevenci diabetu II. typu(5),

–  s ohledem na rezoluci Regionálního výboru pro Evropu Světové zdravotnické organizace ze dne 11. září 2006 o „prevenci a léčbě nepřenosných nemocí v evropském regionu WHO“(6),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 61/225 ze dne 20. prosince 2006 o Světovém dni diabetu,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007 , kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013)(7) a na navazující rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2011 o přijetí rozhodnutí o financování pro rok 2011 v rámci druhého akčního programu Společenství v oblasti zdraví (2008–2013) a o kritériích pro výběr, přidělení a dalších kritériích týkajících se finančních příspěvků na akce tohoto programu(8);

–  s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 23. října 2007 nazvanou „Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013“ (COM(2007)0630),

–  s ohledem na sedmý rámcový program pro výzkum (2007 až 2013)(9) a na rámcový program pro výzkum a inovace (COM(2011)0808),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. října 2009 nazvané „Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovností v oblasti zdraví v EU“ (COM(2009)0567),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze č. 64/265 ze dne 13. května 2010 o prevenci a léčbě nepřenosných chorob,

–  s ohledem na hlavní výsledky a doporučení projektu RP7–ZDRAVÍ–200701 uvedené ve zprávě „DIAMAP – plán výzkumu diabetu v Evropě“(10),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2010 nazvané „Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Unie inovací“ (COM(2010)0546) a na související pilotní partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 7. prosince 2010 nazvané „Inovativní přístupy v systémech veřejného zdraví a zdravotní péče, pokud jde o chronická onemocnění“,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 65/238 ze dne 24. prosince 2010 o rozsahu, podmínkách, formátu a organizaci summitu Valného shromáždění na vysoké úrovni k tématu prevence a léčby neinfekčních onemocnění,

–  s ohledem na moskevské prohlášení přijaté na první celosvětové ministerské konferenci OSN věnované zdravému životnímu stylu a léčbě nepřenosných nemocí, která se konala v Moskvě ve dnech 28. až 29. dubna 2011(11),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem OSN na vysoké úrovni o prevenci a léčbě nepřenosných nemocí(12),

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že diabetes je jednou z nejběžnějších nepřenosných nemocí, kterou je podle odhadů postiženo více než 32 milionů občanů EU, tj. téměř 10 % celkového počtu obyvatel EU, přičemž dalších 32 milionů občanů trpí sníženou glukózovou tolerancí, z níž se s velkou pravděpodobností vyvine klinicky manifestní diabetes(13);

B.  vzhledem k tomu, že podle očekávání se v důsledku epidemie obezity, stárnutí evropského obyvatelstva a dalších faktorů, které ještě nebyly zjištěny, zvýší do roku 2030 počet diabetiků žijících v Evropě o 16,6 %;

C.  vzhledem k tomu, že diabetes II. typu zkracuje život o 5–10 let(14) a diabetes I. typu zhruba o 20 let(15), přičemž ročně v souvislosti s diabetem zemře v EU 325 000 osob(16), tj. jeden člověk za dvě minuty;

D.  vzhledem k tomu, že za klíčový způsob prevence, který dokáže snížit incidenci, prevalenci a komplikace u diabetu I. i II. typu, se stále častěji považuje omezování zjištěných rizik, zejména úprava životosprávy;

E.  vzhledem k tomu, že je třeba provést další výzkum v zájmu přesného zjištění rizikových faktorů u diabetu I. typu, přičemž výzkum genetické predispozice k rozvoji tohoto onemocnění, které se objevuje u pacientů ve stále nižším věku, již probíhá;

F.  vzhledem k tomu, že diabetes II. typu je onemocnění, kterému lze předcházet a jehož rizikové faktory, jako je např. nevhodná a nevyvážená strava, obezita, nedostatek fyzické aktivity či konzumace alkoholu, byly jasně zjištěny a lze je řešit účinnými preventivními postupy;

G.  vzhledem k tomu, že diabetes nelze v současnosti vyléčit;

H.  vzhledem k tomu, že komplikacím spojeným s diabetem II. typu lze předejít důrazem na zdravý životní styl a včasnou diagnózou; vzhledem však k tomu, že toto onemocnění je často diagnostikováno příliš pozdě a že až 50 % lidí postižených diabetem o své nemoci vůbec neví(17);

I.  vzhledem k tomu, že podle nedávno zveřejněné studie(18) až 75 % diabetiků nemá nad svým zdravotním stavem řádnou kontrolu, což vede k většímu riziku komplikací, ztrátě produktivity a nákladům pro společnost(19);

J.  vzhledem k tomu, že výdaje na léčbu diabetu představují ve většině členských států více než 10 % výdajů na zdravotní péči, přičemž v některých případech dosahují až 18,5 %(20), a že náklady na všeobecnou zdravotní péči o občana EU postiženého diabetem činí průměrně 2 100 EUR za rok(21), vzhledem k tomu, že v důsledku rostoucího počtu diabetiků, stárnutí obyvatelstva a s tím souvisejícího nárůstu současného výskytu více nemocí nevyhnutelně dojde ke zvýšení těchto nákladů;

K.  vzhledem k tomu, že pokud je diabetes špatně léčen nebo diagnostikován příliš pozdě, je hlavní příčinou výskytu srdečního infarktu, iktu, slepoty, amputací a selhávání ledvin;

L.  vzhledem k tomu, že propagace zdravého životního stylu a potírání čtyř klíčových faktorů, které negativně ovlivňují zdraví, tj. tabáku, nevhodné stravy, nedostatku tělesné aktivity a alkoholu, ve všech politických oblastech mohou výrazně přispět k předcházení diabetu a s ním souvisejících komplikací a ke snížení hospodářských a sociálních nákladů;

M.  vzhledem k tomu, že diabetici si musejí 95 % péče zajišťovat sami(22), přičemž zátěž, kterou diabetes klade na jedince a jejich rodiny, není pouze finanční, ale ovlivňuje také psychický stav a společenské postavení diabetiků a snižuje kvalitu jejich života;

N.  vzhledem k tomu, že pouze 16 z 27 členských států má národní rámec nebo program pro řešení problematiky diabetu, přičemž neexistuje jasná kritéria, podle nichž by se mělo určit, z čeho se má skládat dobrý program nebo jaké země uplatňují nejlepší postupy(23); vzhledem k tomu, že se v rámci EU vyskytují značné rozdíly a nerovnosti v kvalitě léčby diabetu;

O.  vzhledem k tomu, že neexistuje právní rámec EU týkající se diskriminace osob trpících diabetem nebo jinými chronickými onemocněními a že předsudky proti diabetikům stále hrají významnou úlohu v celé EU – ve školách, při přijímání do zaměstnání, na pracovištích, při uzavírání pojištění a při vydávání řidičských průkazů;

P.  vzhledem k tomu, že ke koordinaci výzkumu diabetu v EU chybějí finanční zdroje a infrastruktura, což má negativní dopad na konkurenceschopnost výzkumu diabetu v EU a brání diabetikům, aby plně těžili z evropského výzkumu;

Q.  vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje evropská strategie k řešení problematiky diabetu, a to navzdory závěrům rakouského předsednictví Rady o prosazování zdravého životního stylu a prevenci diabetu II. typu(24), značnému počtu rezolucí OSN a písemnému prohlášení Evropského parlamentu o cukrovce;

1.  vítá závěry Rady ze dne 7. prosince 2010 nazvané „Inovativní přístupy v systémech veřejného zdraví a zdravotní péče, pokud jde o chronická onemocnění“(25) a její výzvu určenou všem členským státům a Komisi, aby „zahájily proces reflexe zaměřený na stanovení možností, jak dosáhnout optimálního řešení výzev, jež s sebou přinášejí chronická onemocnění“;

2.  bere na vědomí výše uvedené usnesení ze dne 15. září 2011 o postoji, který EU zaujala, a závazku, který učinila před zasedáním OSN na vysoké úrovni týkajícím se prevence a léčby nepřenosných nemocí, které se zaměřuje na diabetes jako na jednu ze čtyř nejzávažnějších nepřenosných nemocí;

3.  vyzývá Komisi, aby vypracovala a zavedla cílenou strategii EU v oblasti diabetu, a to ve formě doporučení Rady EU o prevenci, diagnostice a léčbě diabetu a o vzdělávání a výzkumu v této oblasti;

4.  vyzývá Komisi, aby vypracovala společná standardizovaná kritéria a metody shromažďování údajů o diabetu a aby ve spolupráci s členskými státy koordinovala, shromažďovala, registrovala, sledovala a spravovala obsáhlé epidemiologické údaje o diabetu i ekonomické údaje na základě přímých a nepřímých nákladů spojených s prevencí a léčbou diabetu;

5.  vyzývá členské státy, aby vyvinuly, zavedly a kontrolovaly národní diabetologické programy orientované na podporu zdraví, snižování rizikových faktorů, predikci, prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu diabetu, které by se zaměřovaly na celou populaci, zejména na nejrizikovější skupiny, a usilovaly by o snižování nerovností a optimalizaci využívání zdrojů ve zdravotnictví;

6.  vyzývá členské státy, aby propagovaly prevenci výskytu diabetu II. typu a obezity (a doporučuje, aby se uplatňovaly vhodné strategie prostřednictvím vzdělávání o zdravé životosprávě a fyzické aktivitě na školách od raného věku), zdravou životosprávu, včetně stravování a tělesné činnosti; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba sladit politiky související s výživou s cílem propagace zdravého stravování, aby se spotřebitelé rozhodovali zasvěceně a vybírali si zdravé potraviny, stejně jako s cílem časné diagnostiky jako klíčové oblasti činnosti v rámci jejich národních diabetologických programů;

7.  vyzývá Komisi, aby členské státy podpořila tím, že napomůže výměně osvědčených postupů týkajících se vhodných národních diabetologických programů; zdůrazňuje, že Komise musí soustavně kontrolovat pokrok, pokud jde o provádění národních diabetologických programů v členských státech, a pravidelně předkládat výsledky ve formě zprávy;

8.  vyzývá členské státy, aby vyvinuly programy pro léčbu chorob založené na osvědčených postupech a léčebných pokynech vycházejících z faktických dokladů;

9.  vyzývá členské státy, aby v oblasti primární a sekundární péče zajistily pacientům nepřetržitý přístup ke kvalitním mezioborovým týmům, k léčbě diabetu a technologiím, včetně technologií elektronického zdravotnictví, a aby podpořily pacienty v osvojování si a udržování schopností a vědomostí potřebných k zajištění kompetentní doživotní samostatnosti;

10.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily koordinaci evropského výzkumu diabetu tím, že prohloubí spolupráci mezi výzkumnými obory a vytvoří společnou infrastrukturu na podporu úsilí vyvíjeného v oblasti evropského výzkumu diabetu, včetně výzkumu v oblasti rozpoznání rizikových faktorů a prevence;

11.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci stávajícího a budoucího rámcového programu EU pro výzkum zajistily trvalou podporu financování výzkumu v oblasti diabetu a zohlednily přitom, že diabetes I. a II. typu jsou dvě odlišné nemoci;

12.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily přijetí řádných a odpovídajících opatření navazujících na výsledky summitu OSN o nepřenosných nemocech, který se konal v září 2011;

13.  připomíná, že mají-li být dosaženo cílů spojených s problematikou nepřenosných nemocí a vyřešeny problémy v oblasti veřejného zdraví i sociální a hospodářské problémy, je důležité, aby se EU a členské státy i nadále snažily o začlenění prevence a omezování rizik do všech příslušných právních předpisů a politických oblastí, zejména do své politiky týkající se životního prostředí, potravin a spotřebitelů;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1) http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/SVD%201989.pdf
(2) http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_en.htm
(3) http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/opsc_est9.pdf.pdf
(4) Úř. věst. C 296 E, 6.12.2006, s. 273.
(5) Úř. věst. C 147 23.6.2006, s. 1.
(6) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf
(7) Úř. věst. L 301 20.11.2007, s. 3.
(8) Úř. věst. C 69 3.3.2011, s. 1.
(9) Úř. věst. L 412 30.12.2006, s. 1.
(10) http://www.diamap.eu/report/DIAMAP-Road-Map-Report-Sept2010.pdf
(11) http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaration_en.pdf
(12) Přijaté texty, P7_TA(2011)0390.
(13) Mezinárodní diabetická federace (International Diabetes Federation). IDF Diabetes Atlas, 4. vydání, 2009. http://www.diabetesatlas.org/downloads
(14) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf
(15) http://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Diabetes_in_the_UK_2010.pdf
(16) Mezinárodní diabetická federace (International Diabetes Federation). IDF Diabetes Atlas, 3. vydání, Brusel, 2006 http://www.diabetesatlas.org/sites/default/files/IDF%20Diabetes%20Atlas-2007%20(3rd%20edition).pdf
(17) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) International Diabetes Federation, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(18) Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries, 2012 http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf
(19) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) International Diabetes Federation, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(20) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(21) Mezinárodní diabetická federace (International Diabetes Federation). IDF Diabetes Atlas, 4. vydání, Brusel, Belgie, 2009. http://www.diabetesatlas.org/downloads
(22) http://www.worlddiabetesday.org/media/press-materials/press-releases/idf-launches-world-diabetes-day-2010-campaign
(23) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(24) Úř. věst. C 147 23.6.2006, s. 1.
(25) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf


Zpráva o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie
PDF 342kWORD 108k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 ke zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie za rok 2011 (2011/2887(RSP))
P7_TA(2012)0083B7-0127/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. prosince 2005 udělit této zemi status kandidátské země pro členství v EU a na závěry předsednictví přijaté po zasedáních Evropské rady konaných ve dnech 15.–16. června 2006 a 14.–15. prosince 2006,

  s ohledem na rezoluce č. 845 (1993) a 817 (1993) Rady bezpečnosti OSN, na rezoluci generálního shromáždění OSN č. 47/225 (1993) a na prozatímní dohodu z roku 1995,

  s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora o uplatňování prozatímní dohody ze dne 13. září 1995 (Bývalá jugoslávská republika Makedonie vs. Řecko),

  s ohledem na zprávu Komise o pokroku za rok 2011 (SEK(2011)1203) a na sdělení Komise ze dne 12. října 2011 nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy na období 2011–2012“ (KOM(2011)0666),

  s ohledem na svá předchozí usnesení,

  s ohledem na doporučení Smíšeného parlamentního výboru ze dne 4. listopadu 2011,

  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise OBSE/ODIHR o předčasných parlamentních volbách, které proběhly dne 5. června 2011,

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/212/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách a podmínkách přístupového partnerství s touto zemí,

  s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a zahraniční věci konaných ve dnech 13. a 14. prosince 2010 a dne 5. prosince 2011,

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 byl vůči všem západobalkánským státům přijat závazek, že budou moci vstoupit do Evropské unie, a že tento závazek byl znovu zopakován na zasedání na vysoké úrovni o západním Balkánu v Sarajevu dne 2. června 2010;

B.  vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě o pokroku za rok 2011 potvrdila své doporučení z roku 2009 zahájit s touto zemí jednání o přistoupení k EU;

C.  vzhledem k tomu, že Komise ve své strategii rozšíření z roku 2011 potvrdila, že „politika rozšíření se ukázala být účinným nástrojem společenské transformace“ a že „jádrem procesu přistoupení a jeho úspěchu se staly odhodlání, podmíněnost a důvěryhodnost“;

D.  vzhledem k tomu, že přístupové partnerství si vyžádalo zvýšení úsilí o to, aby bylo prostřednictvím konstruktivního přístupu spolu s Řeckem nalezeno vyjednané a oboustranně přijatelné řešení týkající se otázky názvu, a to v rámci rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 817 (1993) a č. 845 (1993), a potřebu zabránit opatřením, jež by na toto úsilí mohla mít negativní dopad; vzhledem k tomu, že Komise a Rada opakovaně zdůraznily, že udržování dobrých sousedských vztahů, včetně usilování o vyjednané a oboustranně přijatelné řešení problému s názvem země pod záštitou OSN, je záležitostí zásadního významu;

E.  vzhledem k tomu, že dvoustranné otázky by neměly v procesu přistoupení představovat překážku a neměly by být jako překážka využívány, ale měly by být řešeny v konstruktivním duchu, co nejdříve a při zohlednění veškerých zájmů a hodnot EU;

F.  vzhledem k tomu, že regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy nadále zůstávají základní součástí procesu rozšíření a dosažení kompromisů ve sporných záležitostech představuje nejlepší způsob prohloubení regionální spolupráce v zájmu udržení míru a dobrých sousedských vztahů na západním Balkáně; vzhledem k tomu, že pokračování v procesu přistoupení by přispělo ke stabilitě této země a prohloubilo vztahy mezi etniky;

G.  vzhledem k tomu, že každá kandidátská země se vyznačuje vlastní mírou pokroku a přístupové dynamiky; vzhledem k tomu, že odpovědností EU je zajistit, aby žádná země nezůstala pozadu, a důvěryhodnost procesu přistoupení k EU může být narušena opakovaně odkládaným zahájením jednání o přistoupení;

H.  vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z prvních zemí v tomto regionu, jíž byl udělen status kandidátské země, že se jedná o zemi s nejvyšší domácí veřejnou podporou přistoupení k EU a že tato země již tři roky po sobě získala pozitivní doporučení od Komise, aby bylo stanoveno datum zahájení jednání o přistoupení k EU;

I.  vzhledem k tomu, že všechny kandidátské a potenciální kandidátské země by měly být v procesu integrace posuzovány podle vlastních zásluh;

1.  opětovně vyzývá Radu, aby bezodkladně stanovila datum zahájení přístupových jednání s touto zemí;

2.  sdílí hodnocení, které vyjádřila Komise ve své zprávě o pokroku za rok 2011, pokud jde o to, jak tato země pokračuje v plnění politických kritérií; vyslovuje politování nad tím, že se Rada již tři roky po sobě neřídila doporučením Komise a nerozhodla na svém zasedání dne 9. prosince 2011 zahájit přístupová jednání s touto zemí;

3.  zdůrazňuje, že proces integrace této země do EU je důležitý, stejně jako veškeré snahy o podporu tohoto cíle, zejména o zahájení předběžného prověřování souladu právních předpisů s acquis a provádění druhé fáze dohody o stabilizaci a přidružení;

4.  přestože si nepřeje zdržovat vítaný pokrok směrem k členství v EU, který učinily další země na západním Balkáně, má obavy z toho, že pocit, že pokrok této země „předběhli“ jiní, by mohl bránit dalšímu zlepšování vztahů mezi etniky v této zemi; dále má obavy, že pokud kterákoli země v tomto regionu nebude dlouhodobě směřovat k členství v EU, může to v důsledku představovat hrozbu pro stabilitu a bezpečnost všech zemí západního Balkánu;

5.  poukazuje na to, že každá kandidátská země se sice vyznačuje vlastní mírou pokroku a přístupové dynamiky, avšak je odpovědností EU zajistit, aby tato země nezůstala pozadu;

6.  bere na vědomí komentář komisaře pro rozšíření a politiku sousedství ze dne 5. září 2011, že „pozitivní doporučení Evropské komise není tesáno do kamene“; upozorňuje však na to, že rozhodnutí Rady neřídit se doporučením Komise vyvolalo oprávněné pocity frustrace a nespokojenosti mezi obyvateli země, a připomíná, že EU a její členské státy nesmí nikdy považovat proevropské zaměření žádné kandidátské země za jisté a musí projevit rovnocenné úsilí o urychlení procesu přistoupení v duchu skutečného partnerství;

7.  vítá jmenování nového vedoucího delegace EU a doufá, že se v důsledku tohoto jmenování prohloubí vztahy mezi EU a touto zemí;

8.  vítá skutečnost, že dne 15. března 2012 byl s Evropskou komisí zahájen dialog na vysoké úrovni ohledně přistoupení, který představuje krok vpřed v procesu přistoupení k EU a jehož cílem je pokračovat v reformním programu prostřednictvím zásadních výměn informací a pravidelných technických konzultací v pěti klíčových politických oblastech – svoboda vyjadřování, právní stát, reforma státní správy, reforma volebního systému a hospodářská kritéria; sdílí stanovisko Komise a vládních orgánů, že je třeba dialog zaměřit na kapitolu 23 (soudnictví a základní práva) a kapitolu 24 (právo, svoboda a bezpečnost), které dále prohloubí stupeň uplatňování kritérií a norem pro přistoupení k EU; očekává, že tato pokročilá forma dialogu bude pokračovat v dalších oblastech, které jsou pro proces přistoupení k EU klíčové; domnívá se, že tento dialog povede k novým snahám o reformy a posílí naše vztahy prostřednictvím schůzí na politické úrovni, jež se budou konat dvakrát ročně;

9.  uznává, že jak členství v NATO, tak členství v Evropské unii, mají klíčový význam pro euroatlantický postoj, jejž tato země přijala, a připomíná, že summit NATO, který se bude konat v květnu 2012 v Chicagu, zahájení dialogu na vysoké úrovni ohledně přistoupení i zasedání Evropské rady v červnu 2012 poskytnou více důležitých příležitostí pro dosažení dalšího pokroku; připomíná nedávné prohlášení generálního tajemníka NATO o tom, že pozvání bude rozšířeno na tuto zemi, jakmile se dosáhne oboustranně přijatelného řešení otázky názvu země;

10.  opakovaně vyzývá orgány a sdělovací prostředky, aby usilovaly o nastolení příznivé atmosféry, která napomůže rozvoji vztahů se sousedními zeměmi a nebude podněcovat k nenávistným projevům;

11.  bere na vědomí rozhodnutí vlády, která byla sestavena v červenci 2011, uplatnit zákon o amnestii na čtyři případy spojené s válečnými zločiny, které domácí jurisdikci v roce 2008 vrátil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii; žádá vládu, aby prověřila alternativní možnosti, jak by bylo možné zajistit obětem těchto zločinů a jejich rodinám přístup ke spravedlnosti a k odškodnění v souladu s povinnostmi, jež ukládá mezinárodní humanitární právo;

Spor o název

12.  bere na vědomí rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora týkající se sporu o název vydané dne 5. prosince 2011; zastává názor, že by toto rozhodnutí mělo poskytnout nový impuls a zajistit, aby bylo vynaloženo veškeré úsilí o vyřešení sporu o název pod záštitou OSN, a vyzývá obě strany, aby jednaly v souladu s rozsudkem v dobré víře a využily jej k posílení dialogu, přičemž zároveň zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout oboustranně přijatelného kompromisu; vítá v této souvislosti prohlášení zprostředkovatele jmenovaného OSN a jeho výzvu adresovanou stranám sporu, aby tuto událost považovaly za příležitost ke konstruktivnímu zamyšlení se nad svými vzájemnými vztahy a aby zvážily obnovení iniciativy za účelem dosažení definitivního řešení tohoto problému;

13.  velmi lituje, že spor o název i nadále blokuje cestu této země do EU, a tudíž brání i samotnému procesu rozšíření; zdůrazňuje, že dobré sousedské vztahy jsou pro proces rozšíření EU klíčovým kritériem, a vyzývá dotčené vlády, aby se vyvarovaly kontroverzních gest, kontroverzních činů a prohlášení, které by mohly mít na tyto vztahy negativní dopad;

14.  opakuje svou výzvu určenou místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce a komisaři odpovědnému za rozšíření, aby usnadnili dohodu ohledně problému s názvem a nabídli politické poradenství; dále zastává názor, že by vedení této země a Evropská unie měly, jakmile bude dojednáno řešení sporu, veřejnosti důsledně vysvětlovat jeho výhody předtím, než bude v této věci zahájeno referendum;

15.  vyjadřuje politování nad vynecháním slova „makedonský“ ve zprávě o pokroku za rok 2011 a od roku 2009, přestože se jedná o standardní úzus při odkazování na jazyk, kulturu a identitu této země v textech OSN; upozorňuje na negativní reakce veřejného mínění, které tato skutečnost letos způsobila, a vyzývá Komisi, aby tento aspekt zohlednila při přípravě budoucích zpráv; připomíná, že rámcová dohoda z Ochridu je založena na zásadě dodržování etnické identity všech komunit;

16.  zdůrazňuje, že je důležité udržet „tempo“ procesu přistoupení; v této souvislosti vítá nabídku vlády této země, že stanoví lhůtu pro úspěšné vyřešení sporu o název nejpozději do konce procesu prověřování právních předpisů, který provede Komise, jakmile budou zahájena přístupová jednání; domnívá se, že skutečné úsilí vlády a provedení reforem EU týkajících se celého souboru relevantních oblastí může přispět k vytvoření politického prostředí, jež bude příznivé pro překonání bilaterálních problémů, jak ukazují jiné případy procesu rozšíření; poukazuje na to, že souběžný proces řešení bilaterálního problému a uskutečňování přístupových jednání, stejně jak tomu bylo v případě Slovinska a Chorvatska, bude přínosem jak pro zemi, tak pro EU;

17.  opětovně vyzývá Komisi a Radu, aby v souladu se smlouvami EU zahájily vývoj obecně použitelného mechanismu řešení sporů, který by se zaměřoval na řešení bilaterálních otázek mezi zeměmi ucházejícími se o vstup do EU a členskými státy;

Parlamentní spolupráce

18.  vítá zvolení nového parlamentu a rychlé vytvoření koaliční vlády, jež vzešla z předčasných parlamentních voleb; vyzývá k prohloubení politického dialogu a žádá, aby byla věnována pozornost parlamentu jako demokratickému orgánu klíčovému pro projednání a vyřešení problémů vyplývajících z rozdílných politických názorů; bere na vědomí, že usnesení národního shromáždění uvítalo doporučení letošní zprávy o pokroku a bylo přijato jednomyslně; vyzývá politické činitele v této zemi, aby zdvojnásobili své úsilí o zahájení nezbytných reforem, včetně účinného provádění doporučení Komise a přijetí navazujících kroků;

19.  blahopřeje této zemi k provedení předčasných parlamentních voleb, jež se konaly dne 5. června 2011, a vítá hodnocení OBSE/ODIHR, že volby byly svobodné, transparentní a byly po celé zemi dobře organizovány; upozorňuje však na některé nedostatky a vyzývá orgány, aby přijaly kroky navazující na doporučení mezinárodního společenství, především na závěry a doporučení volební pozorovatelské mise OBSE/ODIHR, a domácích pozorovatelů sdružení Most, jako je aktualizace voličských seznamů, zajištění vyváženého tiskového zpravodajství o vládních i opozičních stranách, a to i ze strany veřejnoprávních médií, ochrana úředníků před politickým nátlakem jakéhokoli druhu, zajištění účinného monitorování financování politických stran a transparentního veřejného financování, opatření pro možnost hlasování ze zahraničí a důsledné dodržování oddělení státních a stranických struktur; vyzývá příslušné orgány, aby se těmito problémy v dohledné době zabývaly;

20.  vítá ukončení parlamentních bojkotů a domnívá se, že dalšího posilování demokracie v této zemi je možné dosáhnout jedině prohloubeným politickým dialogem v rámci zavedených demokratických orgánů, do něhož budou zapojeny všechny politické strany; vyzývá k posílení kontrolní úlohy parlamentu vůči vládě a vládním agenturám; žádá o uvolnění nezbytných finančních prostředků a jmenování dalších potřebných zaměstnanců, aby bylo možné zřídit plně funkční Parlamentní institut; podporuje pokrok dosažený díky zavedení slyšení v rámci parlamentního dohledu a vybízí Evropskou unii, aby nadále poskytovala technickou pomoc národnímu shromáždění při rozvoji jeho postupů; vyzývá k pokračování spolupráce Smíšeného parlamentního výboru s Evropským parlamentem;

Hospodářský rozvoj

21.  blahopřeje této zemi k dobrým hospodářským výsledkům a udržování makroekonomické stability; gratuluje vládě, že tato země je jednou ze tří nejúspěšnějších zemí na světě, jež v minulých pěti letech uskutečnily reformy právních předpisů v souladu se zprávou Světové banky o podnikání; konstatuje, že celosvětový hospodářský propad měl negativní vliv na přímé zahraniční investice, které zůstávají na velmi nízké úrovni; domnívá se, že potenciál pro investice, obchod a hospodářský rozvoj zůstává rozhodujícím argumentem, proč nadále usilovat o členství země v EU;

22.  konstatuje, že právní předvídatelnost a účinné vymáhání právních předpisů jsou pro další posílení podnikatelského prostředí pro domácí společnosti a zahraniční investory klíčové; vyzývá proto vládu, aby zvýšila své úsilí s cílem zajistit účinné a nezávislé soudnictví i profesionální, schopnou a nestrannou správu, včetně opatření na posílení nezávislosti a kapacit orgánů regulace a dohledu;

23.  uznává problémy vysoké nezaměstnanosti a chudoby, jež nadále představují pro zemi velké břemeno; vítá diskusi o minimální mzdě, která nyní probíhá v parlamentu; připomíná nízkou příčku této země v indexu lidského rozvoje OSN a vítá přijetí strategie proti chudobě a sociálnímu vyloučení; v této souvislosti vyzývá vládu, aby více usilovala o řešení strukturální nezaměstnanosti a o ochranu zranitelných skupin, a přitom zdůrazňuje, že pouze udržitelný hospodářský růst a vytvoření prostředí, které povzbuzuje podnikatele k větším investicím, může představovat řešení vážného problému dlouhodobě vysoké míry nezaměstnanosti v zemi; za tímto účelem naléhavě vyzývá vládu, aby podporovala malé a střední podniky tím, že jim usnadní přístup k financování, a vybízí ji, aby pokračovala v osvědčené praxi konzultací s představiteli podnikatelské sféry;

24.  vítá skutečnost, že se země v indexu vnímání korupce organizace Transparency International za posledních pět let posunula o čtyřicet příček směrem nahoru; vyzdvihuje novelizaci právního rámce pro protikorupční politiku v souladu s doporučeními Skupiny států proti korupci (GRECO); sdílí však názor Komise, že korupce je i nadále „závažným problémem“; naléhavě vyzývá k dlouhodobému úsilí o to, aby se vydávání nestranných rozsudků v případě korupce, zejména korupce na vysoké úrovni a v klíčových oblastech, jako jsou veřejné zakázky, stalo normou; zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout větší transparentnosti veřejných výdajů a financování politických stran; vyzývá investory z Evropské unie a podniky, které s touto zemí obchodují, aby při jednáních se svými místními partnery výrazněji vystupovali proti korupci;

25.  bere na vědomí zjištění zprávy o pokroku, že nezávislost a nestrannost státní komise pro prevenci korupce jsou i nadále křehké; žádá větší právní a institucionální ochranu informátorů; vítá nový trestní řád přijatý v rámci širší reformy trestního soudnictví, který by měl zlepšit vyšetřovací postupy pro komplexní případy organizovaného zločinu a korupce; vítá jmenování vyšetřovacího týmu od příštího roku, který bude spolupracovat přímo s veřejným žalobcem, a doufá, že tento krok umožní, aby více případů, na něž Komise poukazuje, vedlo ke skutečnému odsouzení; vyzývá vládu, aby státní komisi pro prevenci korupce poskytla nezbytné finanční a personální zdroje; zdůrazňuje, že pro řešení systémové korupce je klíčová politická vůle;

26.  bere na vědomí přijetí obsáhlého souboru právních předpisů zaměřených na další posílení účinnosti a nezávislosti soudnictví; v této souvislosti vítá efektivní činnost akademie soudců a veřejných žalobců a zavedení namátkového přidělování případů; vyzývá příslušné orgány, aby nadále uplatňovaly právní předpisy pro boj proti korupci, zvyšovaly nezávislost a účinnost soudnictví a rovněž objem prostředků na jeho činnost; upozorňuje na důležitost fungování soudního systému bez politických zásahů; vítá snahy o zvýšení účinnosti a transparentnosti soudního systému; zdůrazňuje, že je třeba vést záznamy o výkonu trestního stíhání a rozsudků, pomocí nichž by se měřil dosažený pokrok; vyzývá ke sjednocení judikatury za účelem zajištění předvídatelného soudního systému a důvěry veřejnosti;

Rámcová dohoda z Ochridu

27.  blahopřeje této zemi k 20. výročí nezávislosti a k 10. výročí rámcové dohody z Ochridu, která připadají na rok 2011; zdůrazňuje, že tato dohoda může představovat vzor úspěšného řešení konfliktů mezi etniky při zachování územní celistvosti a reformování státních struktur; zdůrazňuje však, že k dosažení plného smíření stran a vytvoření základu pro konsolidaci nestranných a mezietnických demokratických institucí je zapotřebí dalšího a ještě intenzivnějšího úsilí;

28.  oceňuje proslov předsedy vlády ze dne 5. září 2011, v němž vítal multikulturalismus jako sociální a politický model této země, zdůraznil, že je nezbytné provádět rámcovou dohodu z Ochridu a stanovil cíl „integrace bez asimilace“; podporuje závazky přijaté do druhého desetiletí provádění rámcové dohody z Ochridu;

29.  bere na vědomí nedávné přijetí několika právních předpisů, zejména změny zákona o jazycích a používání symbolů; vyzývá k aktivní podpoře výborů pro vztahy mezi komunitami ve všech lokalitách;

30.  se znepokojením si všímá, že se v současné diskusi používají historické argumenty, včetně „antikvizace“, která přináší riziko zvýšení napětí ve vztazích se sousedními státy a vytváří nové vnitřní rozdělení;

31.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit odpovídající přípravu a funkční organizaci sčítání lidu v souladu s právními předpisy a normami Eurostatu; vyzývá vládu, aby předložila důvěryhodný plán na provedení tohoto procesu; chápe význam 20% hranice pro dosažení některých práv vyplývajících z rámcové dohody z Ochridu, zdůrazňuje však, že žádnou diskriminaci albánské nebo kterékoli jiné menšinové etnické komunity nelze nikdy zdůvodňovat jejím podílem na počtu obyvatel;

32.  vyzývá k výrazně většímu úsilí o to, aby děti z různých etnických skupin nebyly ve vzdělávacím systému oddělovány a aby bylo současně podporováno právo všech na vzdělání v mateřském jazyce; v této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité vytvořit nové učebnice v zájmu zlepšení vzájemného porozumění a ukončit škodlivou praxi rozdělování žáků podle etnického hlediska, která na některých školách stále existuje; s ohledem na zásadní význam vzdělávání pro tuto zemi vyzývá k větší podpoře této oblasti z nástroje pro předvstupní pomoc pod podmínkou, že bude účinně řešena segregace ve vzdělávání;

Decentralizace

33.  podporuje rozhodné kroky směrem k politické decentralizaci v zemi, která je podle vlády „hlavním pilířem“ rámcové dohody z Ochridu a je zároveň v zájmu řádné veřejné správy; vítá schválení akčních plánů k dosažení tohoto cíle;

34.  podporuje doporučení Komise, aby byla procesu decentralizace poskytnuta výraznější podpora; vyzývá k významné změně poměru mezi ústředním rozpočtem a místními rozpočty na podporu tohoto procesu; zdůrazňuje význam transparentnosti, objektivnosti a nestrannosti při udělování grantů obcím; vyjadřuje obavy, že některé obce budou mít finanční problémy z důvodu chybějících kapacit v oblasti finanční správy, a naléhavě vyzývá vládu, aby jim případně s podporou Komise poskytla dostatečnou technickou pomoc;

35.  oceňuje úspěšný program spolupráce mezi obcemi za asistence Rozvojového programu OSN a vyzývá EU, aby toto opatření více podporovala;

Základní práva

36.  je hluboce znepokojen nedávným vývojem ve sdělovacích prostředcích a skutečností, že vlastnictví sdělovacích prostředků zůstává neprůhledné a značně koncentrované; naléhavě vyzývá tuto zemi, aby rozhodně usilovala o svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků a vedla informovanou a pluralistickou diskusi o reformních otázkách uvedených v samotné zprávě o pokroku; vítá pozvání zástupkyně OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků, aby se zúčastnila nově zavedeného kulatého stolu o svobodě sdělovacích prostředků, a souhlasí s jejím prohlášením, že všechny sdělovací prostředky musí splňovat právní a finanční předpisy pro své podnikání a že není možné, aby se právní systém přednostně zaměřoval na sdělovací prostředky, které jsou kritické vůči některé straně; naléhavě žádá orgány, aby v zemi zajistily dodržování zásad právního státu a svobodu sdělovacích prostředků, a zabezpečily tak, že hodnocení Komise bude pozitivní i v budoucnosti;

37.  vyzývá ke spravedlivému a transparentnímu rozdělení vládních výdajů na propagaci mezi všechny národní televizní stanice, a to bez ohledu na obsah jejich vysílání nebo jejich politickou náklonnost; souhlasí s doporučením Komise, aby byla přijata opatření zajišťující, že státní televizní stanice bude plnit cíle a hrát nestrannou úlohu veřejnoprávní televize; vyzývá orgány, aby přijaly změny nezbytné k harmonizaci vysílacího zákona s právními předpisy EU;

38.  vyzývá k tomu, aby proti novinářům přestala být z politických důvodů zneužívána obvinění z pomluvy; vítá nedávnou informaci vlády, že z trestního zákoníku má být odstraněn zákon o pomluvě a že probíhající soudní řízení proti novinářům budou zastavena; zdůrazňuje, že svoboda sdělovacích prostředků je základem demokracie a je nezbytným předpokladem pro každou zemi, jež usiluje o členství v EU; sdílí názor, že sdělovací prostředky by měly vytvořit a uplatňovat vysoké profesní standardy pro novináře a dodržovat pravidla novinářské etiky; vyzývá orgány, aby vypracovaly protikartelové právní předpisy v oblasti sdělovacích prostředků i opatření k předcházení politickému vlivu v oblasti sdělovacích prostředků;

39.  vítá skutečnost, že svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je obvykle dodržována; vybízí vládu, aby neustávala ve svém úsilí o posílení protidiskriminačních politik, zdůrazňuje význam prevence diskriminace na základě etnických důvodů, včetně diskriminace občanů, kteří se otevřeně hlásí ke své bulharské identitě a/nebo etnickému původu;

40.  vítá zřízení protidiskriminační komise v tomto roce a vyzývá k tomu, aby agentura Evropské unie pro lidská práva a síť evropských nezávislých protidiskriminačních agentur Equinet její činnost plně podporovaly a spolupracovaly s ní; vítá skutečnost, že tato komise zahájila vyšetřování tří stížností na údajnou diskriminaci z důvodu sexuální orientace, kterou předložila koalice pro sexuální a zdravotní práva;

41.  vyzývá k posílení protidiskriminačních politik a k jejich účinnému provádění i k vynaložení více úsilí na ochranu práv žen a dětí, jakož i zdravotně postižených osob; vítá aktivní a účinnou úlohu parlamentního klubu žen, je však znepokojen stále nedostatečným zapojením žen do politického života na místní úrovni a domnívá se, že by měly být posíleny a prováděny vzdělávací programy zaměřené na zapojení žen do občanského a politického života; vyzývá k dalším snahám o to, aby zdravotně postižení lidé nebyli umísťováni do ústavů; vítá parlamentní ratifikaci úmluvy OSN o právech zdravotně postižených osob, k níž došlo dne 7. prosince 2011;

42.  je znepokojen skutečností, že bylo dosaženo jen omezeného pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů a práv žen; vybízí vládu, aby z rovnosti žen a mužů učinila politickou prioritu a aby více podporovala činnosti a iniciativy zaměřené na boj proti diskriminačním zvykům, tradicím a ustáleným představám, které ohrožují základní práva žen;

43.  opakovaně žádá, aby došlo ke změně zákona o předcházení diskriminaci a ochraně před ní tak, aby zakazoval diskriminaci ze všech důvodů uvedených v článku 13 Smlouvy o fungování Evropské unie, a zdůrazňuje, že se jedná o předpoklad pro vstup do EU; vyjadřuje obavu ohledně univerzitních a školních učebnic, které popisují homosexualitu jako nemoc, a vyzývá k jejich okamžité úpravě; vyzývá Komisi, aby vypracovala programy na budování kapacit zaměřené na posílení občanské společnosti, včetně komunity LGBT;

44.  vítá skutečnost, že tato země v současnosti předsedá iniciativě „Desetiletí začleňování Romů“, a doufá, že to povede k dalším pokrokům při začleňování Romů do politického, sociálního a hospodářského života; vítá pokrok při začleňování Romů do vzdělávacího systému a jejich zvyšující se počet na středních a vysokých školách i větší zastoupení Romů ve státní správě; upozorňuje však na závěry Komise, že je nezbytné další úsilí k vybudování důvěry, zejména v oblasti vzdělávání, kultury a jazyka; opakuje, že je znepokojen velmi složitými životními podmínkami, s nimiž se komunita Romů potýká, a skutečností, že i nadále čelí diskriminaci v přístupu ke vzdělávání, na trh práce, ke zdravotním a sociálním službám; upozorňuje na zvláště složitou situaci romských žen a dětí, které žijí pod hranicí chudoby, a vyzývá orgány, aby okamžitě přijaly opatření k řešení této situace;

45.  vítá skutečnost, že vláda přijala strategii pro sociální začleňování Romů na období 2012–2014; poukazuje však na to, že stát nepřidělil na provádění opatření tohoto akčního plánu v roce 2012 žádné finanční prostředky, a vyzývá v této souvislosti orgány, aby nalezly nezbytné zdroje;

46.  vyzývá všechny zúčastněné strany, aby podpořily rozvoj nezávislé, pluralitní, mezietnické, interkulturní a nestranné občanské společnosti v této zemi a na tomto rozvoji se podílely; zdůrazňuje však, že k tomu, aby organizace občanské společnosti mohly hrát tuto úlohu, musí být výrazně posíleny a stát se nezávislými na vnějších vlivech, a zejména na politických zájmech, což v této zemi obecně dosud neplatí; vyzývá, aby byly nevládním organizacím poskytovány domácí finanční prostředky, aby nemusely nepřiměřeně spoléhat na zahraniční dárce;

47.  je však přesvědčen, že nástroj EU na podporu občanské společnosti má potenciál výrazně posílit kontakty mezi nevládními organizacemi, podniky a odbory této země s jejich partnery v členských státech EU k jejich oboustrannému prospěchu a s přímým cílem podpořit proces přistoupení k EU; za tímto účelem vyzývá Komisi, aby zvýšila finanční podporu z nástroje předvstupní pomoci, a posílila tak rozvoj zejména nevládních organizací;

48.  zdůrazňuje, že země ratifikovala osm základních úmluv MOP o pracovních právech; je znepokojen tím, že v oblasti pracovních práv a práv odborů bylo dosaženo pouze malého pokroku; vyzývá orgány země k dalšímu posílení pracovních práv a práv odborů; v této souvislosti vybízí vládu, aby zajistila dostatečnou administrativní kapacitu, která umožní řádné provádění a prosazování pracovního práva; poukazuje na významnou úlohu sociálního dialogu a vybízí vládu, aby zvýšila své ambice a zavedla sociální dialog se všemi příslušnými stranami;

Spravedlnost a vnitřní věci

49.  bere na vědomí pokrok učiněný v reformě soudnictví; oceňuje činnost akademie pro vzdělávání soudců a veřejných žalobců, která v současnosti slaví páté výročí svého založení; je znepokojen nedostatky v zákoně o soudcích, který ponechává prostor pro politické ovlivňování prostřednictvím postupů odvolávání, ale uznává, že existuje shoda na tom, že je třeba stanovit objektivnější kritéria pro odvolávání soudců; ačkoliv vítá nové zaměření na výkonnost soudců, zdůrazňuje, že je zároveň třeba se stejně intenzivně zaměřit na kvalitu rozsudků, a to i prostřednictvím snahy o průběžné vzdělávání a postupů přijímání založených na zásluhách, i na zásadu soudní nezávislosti;

50.  je znepokojen zprávami o špatném zacházení ze strany policie a vyzývá k jejich důkladnému prošetření, zejména pokud jde o tragický incident, který se odehrál večer po volbách, a o tvrzení, že na místě činu nebylo provedeno důkladné vyšetřování; zdůrazňuje, že je důležité zajistit nezávislost mechanismů na kontrolu policie, zejména odboru vnitřní kontroly a profesních standardů na ministerstvu vnitra;

51.  podporuje kroky přijímané ke zlepšení situace ve věznicích, jako jsou nové vzdělávací kurzy a kurzy profesního rozvoje pro zaměstnance věznic a stavba několika nových věznic, jež nahradí ty staré, i iniciativa zaměřená na přípravu zákona o podmínečném trestu ve snaze řešit přeplněnost věznic; vybízí k dalšímu pokroku při zlepšování podmínek ve věznicích a vyzývá, aby byla věnována zvláštní pozornost nápravným zařízením pro mladistvé a zjištěním zprávy o pokroku, že jednotka zaměřená na špatné zacházení ze strany policie není schopna plnit své poslání;

52.  oceňuje spolupráci s Evropskou unií v boji proti organizovanému zločinu a terorismu a vítá dohody o soudní a policejní spolupráci podepsané se sousedními zeměmi; vítá uzavření operativní dohody mezi touto zemí a Europolem s cílem významně usnadnit výměnu analytických údajů a zlepšit boj proti organizované trestné činnosti a terorismu; bere na vědomí zákon o systematizaci a změny, které zavádí do útvaru pro organizovaný zločin ministerstva vnitra s cílem zvýšit jeho funkčnost a zapojení do vnitrostátního a mezinárodního zpravodajského systému v oblasti trestního vyšetřování; vítá nový trestní řád, který by měl zlepšit vyšetřovací postupy u komplexních případů v oblasti organizovaného zločinu a korupce; trvá na tom, že vykonávaný dohled musí být úměrný skutečné hrozbě pro veřejnou bezpečnost, musí existovat lepší soudní kontrola a posílený parlamentní dohled nad zpravodajskými a kontrašpionážními službami;

53.  vybízí orgány k uskutečnění dávno očekávaného zveřejnění jmen agentů, kteří spolupracovali s někdejší jugoslávskou tajnou službou, jako významného kroku k vymanění se z komunistické minulosti; vybízí k posílení mandátu komise pro ověřování údajů, zejména pokud jde o její nezávislost při zpřístupňování jejích zjištění přímo veřejnosti a trvalé přemístění všech nezbytných dokumentů do prostor komise;

54.  bere na vědomí opatření přijatá k účinnějšímu řízení migračních toků, zejména pokud jde o obavy v souvislosti s falešnými žadateli o azyl; je však znepokojen používáním profilace a vyzývá k přísnému dodržování zásady nediskriminace při uplatňování těchto opatření; vyzývá k většímu úsilí při naplňování práv týkajících se občanství v případě uprchlíků, kteří splňují příslušné podmínky, dále žádá, aby žádosti o azyl byly zpracovávány dostatečně rychle a byly přitom plně dodržovány právní předpisy v oblasti lidských práv;

55.  vítá skutečnost, že občané této země mohou využívat liberalizaci vízového režimu, k níž došlo v prosinci 2009; zavazuje se, že bude obhajovat bezvízový režim jako klíčový prvek vztahů mezi touto zemí a Evropskou unií i jako významné opatření k další podpoře a posílení kontaktů mezi lidmi;

Veřejná správa

56.  vítá přijetí aktualizované strategie pro reformu státní správy do roku 2015 a skutečnost, že v dubnu 2011 vstoupil v platnost zákon o státní službě; naléhavě vyzývá vládu, aby dále harmonizovala právní rámec týkající se úředníků a státních zaměstnanců, a to i novelizací příslušných zákonů; klade důraz na další kroky, které je třeba provést s cílem zajistit profesionální a nestrannou státní službu, a to i na úrovni obcí; vítá v této souvislosti zřízení vysokého správního soudu a vybízí instituce odpovědné za reformu státní správy, aby přispěly ke zrychlení reformního procesu; zdůrazňuje, že současně se snahou o spravedlivé zastoupení je třeba usilovat o to, aby ke jmenování docházelo na základě zásluh, a nikoli na základě politické příslušnosti;

57.  oceňuje vládu za pokrok v oblasti regionálního rozvoje a při přípravě převodu správy fondů v rámci NPP; s uspokojením konstatuje, že proběhla akreditace vnitrostátních orgánů pro složky NPP zaměřené na pomoc při transformaci a budování institucí, regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj venkova; vyzývá vládu a Komisi, aby urychlily činnost, která je ještě nutná k převodu správy zbývající složky NPP týkající se přeshraniční spolupráce; znovu zdůrazňuje význam NPP jakožto klíčového nástroje, který má zemi pomoci při přípravě na členství v EU, a vybízí vládu, aby ještě posílila koordinaci mezi ministerstvy tak, aby země mohla plně využívat dostupné zdroje;

Další reformní otázky

58.  vítá kampaň v oblasti energetické účinnosti a očekává efektivnější opatření na podporu obnovitelných zdrojů energie v souladu s potenciálem země; zdůrazňuje, že z důvodu ochrany přírodních zdrojů, a zejména vody, je důležité účinně provádět právní předpisy v oblasti životního prostředí, konstatuje, že země dosud nepřijala závazky v souvislosti se snižováním emisí skleníkových plynů a že je třeba zahájit celonárodní diskusi o negativních dopadech změny klimatu; vyzývá k většímu úsilí o harmonizaci vnitrostátních právních předpisů s acquis EU v této oblasti;

59.  vítá pokrok učiněný při modernizaci dopravních, energetických a telekomunikačních sítí a zejména úsilí o dokončení koridoru X; s ohledem na význam železničního spojení, které představuje alternativu silniční dopravy, vítá záměr vlády modernizovat nebo vybudovat železniční spojení ze Skopje do hlavních měst sousedních zemí a vyzývá k dokončení železničního spojení v rámci koridoru VIII;

60.  vyjadřuje své zklamání nad tím, že nedošlo k pokroku, pokud jde o sdílené oslavy historických událostí a osob, jež má tato země společné se sousedními členskými státy EU, což by přispělo k lepšímu porozumění historii a k dobrým sousedským vztahům; vyzývá ke zřízení společných výborů odborníků v oblasti historie a vzdělávání s Bulharskem a Řeckem s cílem přispět k objektivnímu výkladu historie založenému na faktech, k posílení akademické spolupráce a podpoře pozitivních postojů mladých lidí k sousedním zemím;

61.  vyzývá k pokračování úsilí o provádění boloňského procesu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a ke spolupráci s ostatními zeměmi v regionu na podporu kvality vysokých škol; připomíná význam zásady akademické svobody;

62.  gratuluje zemi k výbornému výkonu jejího týmu na mistrovství Evropy v basketbale 2011;

63.  vítá vysoký stupeň souladu společných postojů této země a EU v oblasti zahraniční politiky; podporuje úsilí země o navázání dobrých vztahů s jejími sousedy; vítá skutečnost, že vyznačení hranice s Kosovem v roce 2009 vedlo k užším vztahům mezi těmito zeměmi a že v září 2011 byla uzavřena dohoda o společných hraničních kontrolách; očekává, že tato dohoda bude v blízké budoucnosti plně funkční; blahopřeje orgánům této země k úspěšnému uspořádání setkání ministrů pro evropskou integraci ze zemí západního Balkánu, jež se konalo ve Skopje;

64.  zdůrazňuje význam regionální spolupráce jakožto klíčové součásti procesu přibližování se k Evropské unii; vítá kroky směrem k usnadňování svobody pohybu v regionu ztělesněné ve smlouvě s Albánií a Černou Horou, jež umožňuje jejich občanům volně přecházet hranice a cestovat v těchto třech zemích pouze s průkazem totožnosti; vyzývá k rozšíření této iniciativy na další země tohoto regionu;

65.  vítá mezinárodní zapojení této země do několika významných činností, jako jsou účast na misi EUFOR Althea, předsednictví Procesu spolupráce v Evropě v letech 2012–2013 a plná spolupráce s ICTY;

o
o   o

66.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, jakož i vládě a parlamentu této země.


Zpráva o pokroku Islandu za rok 2011
PDF 303kWORD 62k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o zprávě o pokroku Islandu za rok 2011 (2011/2884(RSP))
P7_TA(2012)0084B7-0125/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady zahájit přístupová jednání s Islandem přijaté dne 17. června 2010,

  s ohledem na výsledky přístupových konferencí s Islandem konaných na ministerské úrovni ve dnech 27. června 2010, 27. června 2011 a 12. prosince 2011 a s ohledem na přístupovou konferenci s Islandem na úrovni zástupců, která se konala dne 19. října 2011,

  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2011–2012“ (COM(2011)0666) a na zprávu o pokroku Islandu za rok 2011 přijatou dne 12. října 2011 (SEK(2011)1202),

  s ohledem na výsledky procesu prověřování,

  s ohledem na program NPP pro Island přijatý v říjnu 2011 s rozpočtem ve výši 12 milionů EUR,

  s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2010 o žádosti Islandu o členství v Evropské unii(1) a na své usnesení ze dne 7. dubna 2011 o zprávě o pokroku Islandu za rok 2010(2),

  s ohledem na schůze Smíšeného parlamentního výboru EU-Island,

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Island splňuje kodaňská kritéria a že dne 27. července 2010 s ním byla na základě souhlasu Rady zahájena přístupová jednání;

B.  vzhledem k tomu, že proces prověřování acquis EU byl téměř dokončen;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci přístupových jednání bylo dosud otevřeno a předběžně uzavřeno osm kapitol (kapitola 2 – volný pohyb pracovníků, kapitola 6 – právo společností, kapitola 7 – práva duševního vlastnictví, kapitola 20 – politika podnikání a průmyslová politika, kapitola 21 – transevropské sítě, kapitola 23 – soudnictví a základní práva, kapitola 25 – věda a výzkum a kapitola 26 – vzdělání a kultura) a že další tři byly otevřeny (kapitola 5 – veřejné zakázky, kapitola 10 – informační společnost a média a kapitola 33 – finanční a rozpočtová ustanovení);

D.  vzhledem k tomu, že jak je zdůrazněno v obnoveném konsenzu o rozšiřování, pokrok každé země usilující o členství v Evropské unii se hodnotí podle výsledků, kterých tato země dosahuje;

E.  vzhledem k tomu, že Island jakožto člen Evropského hospodářského prostoru (EHP), Schengenských dohod a nařízení Dublin II úzce spolupracuje s EU už dnes a že již přijal podstatnou část acquis EU;

F.  vzhledem k tomu, že v rámci procesu přistoupení Islandu by měly být zachovány zásady a acquis EU;

G.  vzhledem k tomu, že Island přispívá k soudržnosti a solidaritě v Evropě prostřednictvím finančního mechanismu v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a že s EU spolupracuje při mírových operacích a řešení krizí;

H.  vzhledem k tomu, že hospodářská a fiskální konsolidace jsou na správné cestě, dochází k mírnému oživení islandského hospodářství a očekává se, že se HDP pomalu vrátí na původní úroveň;

Obecné poznámky

1.  připomíná, že obecný základ pro přistoupení k EU poskytují kodaňská kritéria a kapacita Unie pro integraci;

2.  podporuje pokrok, který Island učinil v procesu přistoupení; vítá skutečnost, že v rámci přístupových jednání bylo otevřeno jedenáct kapitol jednání a osm z nich bylo předběžně uzavřeno; domnívá se, že je důležité vytvořit podmínky k tomu, aby byl proces přistoupení Islandu úspěšně dokončen;

Politická kritéria

3.  vítá skutečnost, že EU může získat nový členský stát s dlouholetou a silnou demokratickou tradicí a občanskou kulturou;

4.  poukazuje na úzké historické vazby Islandu na severní Evropu a úspěšnou euroatlantickou spolupráci trvající déle než 60 let;

5.  bere s uspokojením na vědomí vytvoření ústavní rady a pokračující proces revize islandské ústavy, jejímž cílem je zdokonalit demokratické záruky, posílit systém demokratické kontroly, zlepšit fungování státních orgánů a lépe definovat jejich úkoly a pravomoci; vítá úsilí vynakládané na to, aby v zájmu posílení úlohy a efektivnosti islandského parlamentu (Althingi) došlo k posílení jeho dohlížecí úlohy a zajištění větší transparentnosti legislativního procesu;

6.  bere na vědomí reorganizaci islandské vlády, k níž došlo dne 31. prosince 2011; pevně věří, že nová vláda bude pokračovat v jednáních směřujících k procesu přistoupení s ještě pevnějším a vytrvalejším odhodláním;

7.  oceňuje Island za dobré výsledky v oblasti dodržování lidských práv a úzkou spolupráci s mezinárodními mechanismy pro ochranu lidských práv; zdůrazňuje, že přistoupení Islandu ještě více upevní úlohu Unie jako propagátora a ochránce lidských práv a základních svobod na celém světě;

8.  vítá pokrok, který byl učiněn v oblasti posílení nezávislosti a efektivnosti soudnictví, i upevnění rámce protikorupční politiky, který byl uznán předběžným uzavřením kapitoly 23;

9.  dále vítá nový mediální zákon přijatý islandským parlamentem (Althingi) dne 20. dubna 2011; vyjadřuje podporu příslušným parlamentním výborům, které byly v létě 2011 pověřeny prací na legislativním rámci v této oblasti a mají se zabývat i koncentrací vlastnictví v rámci islandského mediálního trhu a úlohou Islandské státní vysílací služby na trhu s reklamou;

10.  opakovaně vyjadřuje podporu islandské iniciativě v oblasti moderních sdělovacích prostředků a očekává její provedení v právu a uplatňování v soudní praxi, což Islandu i EU umožní zaujmout pevný postoj k právní ochraně svobody projevu a informací;

11.  opětovně vyzývá islandské orgány, aby harmonizovaly práva občanů EU, pokud jde o právo účastnit se voleb do místních zastupitelstev na Islandu;

12.  bere na vědomí skutečnost, že ve vládě, v parlamentu i v rámci všech hlavních politických sil Islandu panují různé politické názory na členství v EU; vybízí k přijetí komplexních strategií pro přístup k EU v určitých oblastech, zejména v těch, které nejsou pokryty EHP;

13.  s potěšením konstatuje, že značná část Islanďanů je nakloněna pokračování přístupových jednání; vítá skutečnost, že vláda podporuje vyváženou debatu o procesu přistoupení založenou na dostatečných informacích i zapojení islandské společnosti do veřejných diskusí o členství v EU; domnívá se, že otevření informační kanceláře EU na Islandu poskytuje EU příležitost předat občanům Islandu veškeré možné informace o všech důsledcích, které by mělo členství v EU pro tuto zemi i pro samotnou EU;

14.  zastává názor, že je zásadně důležité poskytnout občanům EU jasná a úplná fakta o důsledcích přistoupení Islandu k EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby v tomto směru vyvinuly patřičné úsilí, a domnívá se, že je stejně tak důležité naslouchat obavám a dotazům občanů a reagovat na jejich názory a zájmy;

Hospodářská kritéria

15.  vítá skutečnost, že Island si vytvořil úzké hospodářské vazby na EU a dosahuje celkově uspokojivých výsledků při plnění povinností v rámci EHS a že je schopen se ve střednědobém horizontu vypořádat s konkurenčním tlakem a tržními silami v EU, bude-li pokračovat v řešení aktuálních slabin prostřednictvím vhodných makroekonomických politik a strukturálních reforem; připomíná však, že se musí beze zbytku vypořádat se stávajícími závazky v rámci EHS, jak byly určeny Kontrolním úřadem ESVO;

16.  vybízí islandské orgány, aby řešily otázku přetrvávajících značných zásahů do bankovnictví ze strany státu; vyzývá islandské orgány, aby postupně zreformovaly a otevřely odvětví, jako je energetika, letectví, doprava a rybolov, které jsou i nadále chráněny před zahraniční konkurencí, a aby při tom řádně zohlednily specifické podmínky v této zemi; v této souvislosti podporuje úsilí, jehož cílem je osvětlit příčiny zhroucení islandského hospodářského a finančního systému; zdůrazňuje, že podmínkou pro udržitelný hospodářský rozvoj je odstranění protekcionismu;

17.  oceňuje Island za úspěšné dokončení programu hospodářské obnovy ve spolupráci s MMF, jehož cílem byla fiskální a hospodářská konsolidace;

18.  s potěšením bere na vědomí hospodářský pokrok, kterého již bylo dosaženo, a rozsáhlou restrukturalizaci a reformy provedené ve finančnictví; vybízí islandské orgány, aby nepolevovaly v úsilí o snížení nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí;

19.  vítá přijetí politického prohlášení Island 2020 a vybízí vládu, aby povzbudila malé a střední podniky v zemi tím, že pomůže jejich přítomnosti na mezinárodním trhu a že jim poskytne dostatečný přístup k finančním zdrojům;

20.  bere na vědomí skutečnost, že islandský parlament schválil revidovanou strategii pro odstranění kontrol kapitálu, kterou vypracovaly islandské orgány v konzultaci s MMF, a konstruktivní dialog vedený v této oblasti mezi Islandem a EU; připomíná, že odstranění kontrol kapitálu je důležitou podmínkou pro přistoupení Islandu k EU;

21.  připomíná, že spor ohledně banky Icesave zůstává v této fázi nevyřešen; zdůrazňuje, že by tato kauza měla být vyřešena nezávisle na přístupových jednáních a že se nesmí stát překážkou v procesu přistoupení Islandu; bere na vědomí rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO postoupit případ „Icesave“ soudnímu dvoru EHP a rozsudek islandského nejvyššího soudu, kterým soud potvrdil zákon o výjimečném stavu ze dne 6. října 2008; oceňuje skutečnost, že islandské orgány nadále usilují o vyřešení tohoto sporu, a vítá první částečné platby přednostním věřitelům v procesu likvidace Landsbanki Íslands hf, jež se odhadem blíží třetině přiznaných přednostních pohledávek;

Schopnost převzít závazky vyplývající z členství

22.  vyzývá Island, aby zintenzivnil přípravy na sladění s acquis EU, zejména v oblastech, na něž se nevztahuje EHP, a aby k datu přistoupení zajistil jeho provádění a prosazování;

23.  bere na vědomí výsledky procesu prověřování; vítá prohlášení Islandu o tom, že by chtěl otevřít všechny kapitoly jednání během dánského předsednictví; doufá, že přístupová jednání budou během současného předsednictví úspěšně pokračovat, a zdůrazňuje, že je třeba splnit kritéria pro zahájení jednání v kapitole 11 – zemědělství a rozvoj venkova a v kapitole 22 – regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů a kritéria pro uzavření jednání v kapitole 5 – veřejné zakázky, kapitole 10 – informační společnost a sdělovací prostředky a kapitole 33 – finanční a rozpočtová ustanovení;

24.  vítá současnou konsolidaci ministerstev, oceňuje výkonnost a profesionalitu islandské státní správy a podporuje celkový cíl zlepšit správní a koordinační kapacitu islandských ministerstev;

25.  vítá pokračující úsilí o řešení institucionálních nedostatků ve finančnictví a pokrok při posilování regulačních postupů a postupů dohledu v bankovnictví;

26.  vzhledem k tomu, že právě probíhá revize společné rybářské politiky i rybářské politiky Islandu, vyzývá Island a EU, aby o této kapitole přístupových jednání vedly konstruktivní dialog s cílem dosáhnout oboustranně uspokojivého výsledku z hlediska udržitelného řízení a využívání rybolovných zdrojů, a to v rámci platného acquis ;

27.  domnívá se, že je důležité, aby přípravy byly uskutečněny tak, aby nezbytné správní struktury byly odpovídajícím způsobem upraveny pro plnou účast Islandu na společné zemědělské politice počínaje dnem přistoupení, přičemž bere na vědomí specifika islandského zemědělství, zejména s ohledem na současnou potravinovou soběstačnost země a pokračující proces reformy společné zemědělské politiky;

28.  lituje, že nedávné setkání čtyř přímořských států, Islandu, EU, Norska a Faerských ostrovů, týkající se společného řízení lovu makrel v severovýchodním Atlantiku v roce 2012 skončilo, aniž bylo dosaženo dohody, a vyzývá všechny přímořské státy, aby se znovu pokusily obnovit jednání s cílem nalézt řešení sporu ohledně lovu makrel, které by vycházelo z realistických návrhů, jež zohlední historická práva a doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří a zajistí budoucnost tohoto rybolovného zdroje, ochranu a zachování pracovních míst v odvětví pelagického rybolovu a dlouhodobou udržitelnost rybolovného odvětví; bere na vědomí návrh Komise předložit obchodní opatření zaměřená na boj proti neudržitelnému způsobu rybolovu;

29.  je přesvědčen, že Island, který získává téměř veškerou svou energii pro stacionární odběrná místa z obnovitelných zdrojů, může díky svým zkušenostem s obnovitelnými energiemi, zejména s geotermální energií, ochranou životního prostředí a bojem proti změně klimatu, cenným způsobem přispět k vytváření politik EU; současně je přesvědčen o tom, že intenzivnější spolupráce v této oblasti se může pozitivně promítnout do investic, a tak i do hospodářské situace a zaměstnanosti na Islandu a v EU;

30.  konstatuje však, že mezi EU a Islandem existují rozdíly v přístupu k otázkám správy a řízení mořského života, zejména k lovu velryb; zdůrazňuje, že v rámci acquis EU je lov velryb zakázán, a vyzývá k širší diskusi o zákazu lovu velryb a obchodování s velrybími produkty;

31.  vítá skutečnost, že Island soustavně podporuje civilní operace v rámci SBOP a že se řídí většinou deklarací a rozhodnutí v oblasti SZBP; zdůrazňuje, že se očekává, že Island bude v rámci předvstupního procesu s EU koordinovat své postoje na všech mezinárodních fórech včetně WTO;

Regionální spolupráce

32.  domnívá se, že přistoupení Islandu k EU by podstatně zlepšilo vyhlídky Unie na aktivnější a konstruktivnější úlohu v severní Evropě a arktické oblasti, a mohlo by tak podpořit mnohostrannou správu a udržitelná politická řešení v tomto regionu, neboť úkoly v arktické oblasti jsou otázkou společného zájmu; je přesvědčen, že by se Island mohl v tomto regionu stát strategickým předmostím a jeho přistoupení k EU by dále upevnilo evropskou přítomnost v Arktické radě;

33.  vnímá pozitivně účast Islandu v Severské radě a v Radě baltských států (CBSS) i jeho zapojení do unijní politiky Severní dimenze, Barentsovy evropsko-arktické rady, Arktické rady a Skandinávsko-baltické spolupráce (NB8); domnívá se, že usnesení o „politice Islandu v nejsevernějších arktických oblastech“, které přijal islandský parlament v březnu 2011, celkově posílilo odhodlání Islandu hrát aktivní úlohu v arktickém regionu;

34.  zdůrazňuje, že je třeba vypracovat účinnější a koordinovanější politiku Evropské unie pro arktickou oblast, a domnívá se, že přistoupení Islandu k EU by posílilo hlas EU v arktické oblasti a severoatlantický rozměr vnějších politik Unie;

o
o   o

35.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, předsedkyni islandského parlamentu a vládě Islandu.

(1) Úř. věst. C 351 E, 2.12.2011, s. 73.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0150.


Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny
PDF 341kWORD 100k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 o zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2011 (2011/2888(RSP))
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Evropský parlament,

  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé podepsanou dne 16. června 2008 a ratifikovanou všemi členskými státy EU a Bosnou a Hercegovinou,

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/211/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách a podmínkách evropského partnerství s Bosnou a Hercegovinou a o zrušení rozhodnutí 2006/55/ES(1),

  s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/426/SZBP ze dne 18. července 2011, kterým byl jmenován zvláštní zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině(2),

  s ohledem na závěry Rady týkající se Bosny a Hercegoviny z 21. března 2011, 10. října 2011 a 5. prosince 2011,

  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2011–2012“ (COM(2011)0666) a na zprávu o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2011 přijatou dne 12. října 2011 (SEC(2011)1206),

  s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o situaci v Bosně a Hercegovině(3),

  s ohledem na společné prohlášení ze 13. meziparlamentního setkání Evropského parlamentu a Parlamentního shromáždění Bosny a Hercegoviny, které se konalo v Bruselu ve dnech 19. a 20. prosince 2011,

  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie pokračuje ve své jednoznačné podpoře suverénní a jednotné Bosny a Hercegoviny; vzhledem k tomu, že jedním ze základních politických cílů EU je urychlit pokrok této země na cestě k přistoupení k EU a zlepšit tak kvalitu života všech jejích občanů; vzhledem k tomu, že tento pokrok vyžaduje fungující orgány na všech úrovních a angažovanost politických představitelů země;

B.  vzhledem k tomu, že budoucnost Bosny a Hercegoviny je v Evropské unii a vzhledem k tomu, že vyhlídka na členství v EU je jedním z faktorů, které nejvíce sjednocují obyvatelstvo země;

C.  vzhledem k tomu, že hlavní odpovědnost za úspěšný proces přistoupení k EU nese tato kandidátská země sama a na přípravách by se měli podílet zejména volení zástupci země, kteří by měli být odpovědni občanům, přičemž tyto přípravy by měly vycházet ze společného přístupu k naléhavým politickým, hospodářským a sociálním problémům této země; vzhledem k tomu, že Bosna a Hercegovina má příležitost stát se členem EU jedině jako sjednocená země a snaha o oslabení funkčnosti státních orgánů připraví všechny občany o příležitost požívat výhody vyplývající z přistoupení k EU;

D.  vzhledem k tomu, že představitelé politických stran se dokázali po patové situaci, která trvala přibližně patnáct měsíců, v zásadě dohodnout na nové státní vládě, která byla poté vytvořena;

E.  vzhledem k tomu, že bezvýchodná politická a institucionální situace znemožnila zemi pokračovat v tolik potřebných reformách, které by umožnily přiblížit zemi EU, zejména v klíčových oblastech, jako je budování státu, správa věcí veřejných a uplatňování zásad právního státu a v přibližování se evropským standardům; vzhledem k tomu, že neexistence vlády v tomto státě měla dopad také na schopnost přijímat soudržné hospodářské a daňové politiky;

F.  vzhledem k tomu, že reforma ústavy stále zůstává klíčovou reformou pro přeměnu Bosny a Hercegoviny v efektivní a plně funkční stát;

G.  vzhledem k tomu, že v zemi s různými správními úrovněmi je nezbytná řádná koordinace mezi jednotlivými zúčastěnými stranami a že je potřeba upřímná spolupráce pro posílení její schopnosti vyjadřovat se jednotným způsobem; avšak vzhledem k tomu, že žádný systém koordinace nemůže nahradit tolik potřebnou politickou vůli; vzhledem k tomu, že spolupráce může přinést hmatatelné výsledky ve prospěch všech občanů, jak dokazuje uvolnění vízového režimu, ovšem v mnohých případech jí chybí nezbytná koordinace;

H.  vzhledem k tomu, že politickým cílem zvláštního zástupce EU a vedoucího delegace s posílenými pravomocemi je poskytovat poradenství EU, usnadnit politický proces a zajistit jednotnost a soudržnost opatření Unie;

I.  vzhledem k tomu, že složitá struktura soudního systému bez existence celostátního nejvyššího soudu, nedostatečná harmonizace čtyř vnitrostátních jurisdikcí, politické zasahování do soudního systému a problematika kompetencí celostátních soudních orgánů ohrožují fungování soudnictví a brání reformnímu úsilí;

J.  vzhledem k tomu, že policejní mise EU vytvořená v roce 2003 byla prodloužena do 30. června 2012 s cílem přejít na financování budoucích činností z nástrojů Společenství a vytvořit strategické poradní kapacity v oblasti vymáhání práva a trestního soudnictví v rámci Úřadu zvláštního zástupce EU;

K.  vzhledem k tomu, že Bosna a Hercegovina napomáhá s probíhajícími soudními procesy a žalobami souvisejícími s trestním stíháním válečných zločinů a spolupracuje, pokud jde o předané případy;

L.  vzhledem k tomu, že korupce má i nadále obrovský negativní vliv na sociálně-hospodářský a politický rozvoj země;

M.  vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi je závažným zločinem a hrubým porušováním lidských práv; vzhledem k tomu, že Bosna a Hercegovina je pro účely obchodování s lidmi, zejména se ženami a dívkami, zemí původu, tranzitu i určení;

N.  vzhledem k tomu, že chybí vyhlídky na získání zaměstnání, zejména mezi mladými lidmi, což brzdí pokrok země a přispívá k sociálnímu napětí;

O.  vzhledem k tomu, že spolupráce s ostatními zeměmi v regionu je základním předpokladem trvalého míru a usmíření mezi Bosnou a Hercegovinou a západním Balkánem;

Obecné poznámky

1.  vítá vytvoření nové celostátní vlády na základě dohody představitelů politických stran týkající se řady důležitých oblastí; vyzývá k plnému provádění dohody vyřešením otevřených otázek, včetně přijetí rozpočtu na rok 2012 a jmenování ředitelů státních agentur; vyzývá politickou elitu, aby stavěla na kladných výsledcích, jichž bylo dosaženo v rozvoji země, které mohou být další pobídkou procesu začlenění do EU, a také aby znovu zahájila konstruktivní dialog o dalších důležitých reformách;

2.  je znepokojen omezeným pokrokem, jehož Bosna a Hercegovina dosáhla jako potenciální kandidátská země pro přistoupení k EU v oblasti stabilizace a sociálně-hospodářského rozvoje; je nicméně toho názoru, že pokrok v procesu přistoupení k EU přínosný pro občany Bosny a Hercegoviny je možný, budou-li hlavním vodítkem pro další opatření usilovná snaha, politická odpovědnost, kultura kompromisu a společná vize budoucnosti země; vybízí orgány Bosny a Hercegoviny, aby přijaly konkrétní kroky, kterými by zemi přivedly zpět na cestu směřující do EU;

3.  připomíná všem politickým činitelům Bosny a Hercegoviny, že reformy na cestě k integraci do EU musí být přínosem pro obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny a že je jejich povinností vůči občanům dosáhnout kompromisu, účinné koordinace a shody v otázkách reforem a tyto reformy provést; připomíná, že funkční stát, stejně jako funkční vláda a správa také představují podmínku pro to, aby byla žádost o členství v EU přijata; naléhavě žádá všechny politické činitele, aby provedli nezbytné ústavní změny a usilovali o další klíčové reformy a také aby se zaměřili na vytváření podmínek pro vstup dohody o stabilizaci a přidružení v platnost; zdůrazňuje, že přijetí odpovědnosti na místní úrovni a politický závazek jsou základním předpokladem úspěchu jakékoli finanční podpory EU; za tímto účelem vyzývá orgány země, aby vytvořily potřebnou strukturu pro decentralizované řízení (DIS) nástroje pro předvstupní pomoc (IPA); zdůrazňuje potřebu posílení koordinačních mechanismů pro plánování budoucí finanční pomoci EU, zejména v rámci nástroje pro předvstupní pomoc (IPA);

4.  je přesvědčen o tom, že posílení centralizovaného státu neznamená oslabení územně samosprávných celků, nýbrž vytváří podmínky pro účinnou ústřední správu schopnou připravit celou zemi pro vstup do EU v úzké spolupráci s různými úrovněmi správy; zdůrazňuje proto, že je nezbytné posílit správní kapacity na všech správních úrovních, které se v rámci své činnosti zabývají záležitostmi souvisejícími s EU, jakož i koordinaci mezi jednotlivými orgány činnými v oblasti plánování finanční pomoci EU a ve všech sektorech, jež jsou relevantní pro provádění právních předpisů EU;

5.  odsuzuje užívání štvavého slovníku a akcí, jež ohrožují proces mezietnického usmíření a fungování státních struktur;

Posílené zastoupení EU

6.  vítá obecnou strategii EU týkající se Bosny a Hercegoviny včetně posílení zastoupení EU v této zemi tím, že vytvoří posílenou pozici zástupce EU pověřeného dvěma mandáty: funkcí zvláštního zástupce EU a vedoucího delegace; vyzdvihuje zásluhy zvláštního zástupce EU a vedoucího delegace při podpoře Bosny a Hercegoviny v otázkách spojených s EU a při ztotožňování se s procesem začlenění do EU na místní úrovni; plně podporuje ambice zvláštního zástupce EU a vedoucího delegace, pokud jde o pomoc orgánům Bosny a Hercegoviny při zařazení problematiky EU do samého středu politiky zajištěním jednotnosti, koordinace a soudržnosti opatření Unie; naléhavě v tomto ohledu žádá všechny politické činitele, aby úzce spolupracovali se zvláštním zástupcem EU; připomíná potřebu posílit přítomnost EU prostřednictvím jasných a komplexních strategií vypracovaných k různým problémům a zároveň prostřednictvím pevné a soudržné podpory zvláštního zástupce EU a vedoucího delegace ze strany všech členských států EU; poznamenává v této souvislosti, že EU musí vyčlenit dostatečné zdroje, včetně personálního obsazení, aby tak umožnila zastoupení v celé zemi, a tím napomohla dosažení požadovaných cílů zvláštního zástupce EU a vedoucího delegace;

7.  žádá mezinárodní společenství, aby zvážilo, zda je třeba, aby existoval úřad vysokého představitele, a nalezlo způsoby uplatňování programu 5+2 řídícího výboru Rady pro nastolení míru, který by připravil zrušení tohoto úřadu, a to s cílem zajistit větší samostatnost v přijímání místních opatření a odpovědnost za vlastní záležitosti Bosny a Hercegoviny, přičemž je třeba mít na paměti, že by žádné z těchto kroků neměly mít negativní dopad na stabilitu země a tempo a výsledek tolik potřebných reforem; připomíná, že orgány Bosny a Hercegoviny musí v této souvislosti vyřešit otevřené záležitosti státního majetku a majetku obranných sil;

8.  s uspokojením konstatuje významný přínos policejní mise EU EUPM a operace EUFOR Althea pro stabilitu a bezpečnost Bosny a Hercegoviny a považuje je za důležité prvky posílené obecné strategie EU týkající se Bosny a Hercegoviny; vítá výsledky EUPM, která přispěla k boji donucovacích orgánů a soudnictví Bosny a Hercegoviny proti organizovanému zločinu a korupci; bere na vědomí dohodu o ukončení EUPM do konce června 2012; připomíná potřebu náležitého převedení činnosti EUPM na projekty podpory financované z IPA a na strategickou poradní funkci v oblastech vymáhání práva a trestní spravedlnosti v rámci úřadu zvláštního zástupce EU; vítá výkonnou vojenskou úlohu operace Althea při podpoře úsilí Bosny a Hercegoviny o zachování bezpečného a jistého prostředí v rámci obnoveného mandátu OSN; zdůrazňuje, že je potřeba dále zlepšit dovednosti a profesionalitu bezpečnostních sil Bosny a Hercegoviny s cílem posílit místní odpovědnost a kapacity;

Politická kritéria

9.  připomíná své stanovisko, že stát by měl mít dostatečné legislativní, rozpočtové, výkonné a soudní pravomoci, aby splnil podmínky přistoupení k EU;

10.  vítá iniciativu parlamentního koordinačního fóra, které se zabývá legislativními otázkami začlenění do EU na různých úrovních správy věcí veřejných a které by mělo přispět k tomu, aby se evropské téma stalo tématem vnitrostátním; přestože zatím nebylo možné dosáhnout žádné dohody ve věci konkrétních změn v ústavě, považuje práci dočasného smíšeného výboru za význam krok kupředu, neboť politici Bosny a Hercegoviny poprvé ustanovili institucionální formu projednávání změn v ústavě bez přítomnosti mezinárodního společenství a za účasti občanské společnosti, a to pro veřejnost otevřeným a transparentním způsobem;

11.  je znepokojen skutečností, že sociální dialog zůstává slabý a konzultace sociálních partnerů spíše nahodilé; naléhavě žádá vlády Bosny a Hercegoviny, na úrovni územních celků i státu, aby posílily správní kapacitu pro spolupráci s nevládními organizacemi a poskytly další podporu pro rozvoj občanské společnosti prostřednictvím posílení svých ambicí při formování sociálního dialogu s relevantními partnery; zdůrazňuje, že je potřeba vyjasnit pravidla pro uznávání a registraci sociálních partnerů a přijmout celostátní právní předpisy v oblasti reprezentativnosti sociálních partnerů;

12.  poukazuje na to, že ústavní reforma je nadále klíčovou reformou pro přeměnu Bosny a Hercegoviny v efektivní a plně funkční stát; vyzývá parlamentní výbor, aby v tomto ohledu předložil konkrétní návrhy;

13.  opakuje svou výzvu k tomu, aby bylo dosaženo dohody a aby se v plné míře plnila rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sejdic a Finci a článek 2 dohody o stabilizaci, který vyžaduje respektování demokratických zásad a lidských práv; připomíná, že nehledě na případ Sejdic a Finci je rovněž obecně potřeba změnit ústavu tak, aby byl umožněn pluralističtější, demokratičtější a účinnější způsob vlády a pluralističtější, demokratičtější a účinnější státní struktury;

14.  vyzývá veškeré kompetentní orgány, aby umožnily revizi příslušných právních předpisů a zajistily zřízení nezávislého, nestranného a účinného soudního systému v souladu s normami EU a mezinárodními normami s cílem posílit právní stát ku prospěchu všech občanů; vítá skutečnost, že bylo prostřednictvím strukturovaného dialogu dosaženo určitého pokroku, pokud jde o zajištění rovnováhy mezi soudními kompetencemi na úrovni vlády a úrovni subjektů; naléhavě přesto žádá vládu, aby účinně prováděla strategii reformy soudnictví a aby zabránila pokusům o oslabení celostátních soudních institucí, jako je například Vrchní rada pro soudnictví a trestní stíhání;

15.  znovu opakuje výzvu k možnosti vytvoření nejvyššího soudu a k dalším strategickým a strukturálním záležitostem spojeným s harmonizací čtyř různých právních systémů Bosny a Hercegoviny, o nichž by se mělo konzistentně jednat během debaty v rámci strukturovaného dialogu o soudnictví; zároveň se domnívá, jak ukazuje i strategie reformy soudnictví, že tyto strategické záležitosti by měly být projednávány zcela zodpovědně v kontextu ústavní reformy;

16.  vítá pokrok, jehož bylo dosaženo s ohledem na přípravu ukončení mezinárodního dohledu v oblasti Brčko;

17.  vítá přijetí zákona o sčítání lidu v obou komorách parlamentního shromáždění Bosny a Hercegoviny v návaznosti na dosažení politické dohody mezi představiteli politických stran; žádá orgány Bosny a Hercegoviny, aby neprodleně provedly veškeré nezbytné technické přípravy, neboť tento požadavek je nejen základní podmínkou možnosti přistoupení k EU, ale je též nezbytný pro sociálně-hospodářský rozvoj země;

18.  v tomto ohledu znovu opakuje povinnost uplatňovat přílohu VII Daytonské mírové dohody, a zajistit tak spravedlivá, komplexní a trvalá řešení pro udržitelný návrat vnitřně vysídlených osob, uprchlíků a dalších osob postižených konfliktem;

19.  vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby účinně vyšetřovaly a soudně stíhaly případy korupce a zvýšily počet odsouzených jedinců, kteří se korupce dopustili; vítá ambici, která spočívá v zavedení akčního plánu potírat korupci ve veřejné službě; zdůrazňuje potřebu větší informovanosti veřejnosti o právních předpisech a postupech proti korupci a nutnosti zavést systém, který umožní občanům podávat zprávy o korupci; naléhavě rovněž vyzývá vládu, aby – pokud to bude nutné s pomocí EU – vypracovala a zavedla zvláštní programy odborné přípravy pro policejní orgány, státní zástupce, soudce a další relevantní orgány, jež zvýší jejich povědomí a znalosti, pokud jde o právní předpisy a postupy proti korupci;

20.  vítá jmenování ředitelů agentury pro prevenci korupce a koordinace boje proti korupci a zároveň zdůrazňuje, že je nezbytně nutné poskytnout potřebné finanční a lidské zdroje pro zajištění plného provozu této agentury; vybízí k vynaložení veškerého úsilí o co nejrychlejší uzavření operativní dohody s Europolem;

21.  vyjadřuje znepokojení nad nedostatečným pokrokem v oblasti praní špinavých peněz; naléhavě žádá Parlament, aby přijal nezbytné legislativní změny, které mimo jiné zlepší ohlašování podezřelých bankovních transakcí, zvýší míru zabavování majetku nabytého trestnou činností a zlepší účinnost příslušných orgánů; vyzývá k posílení útvaru finančního zpravodajství rozšířením vyšetřovacích kapacit; zdůrazňuje význam vytvoření struktur pro správu a údržbu zabaveného majetku;

22.  konstatuje, že uvolnění vízového režimu nevedlo ke zvýšení počtu žádostí o azyl občanů Bosny a Hercegoviny v schengenském prostoru, Bulharsku a Rumunsku; oceňuje, že orgány vytvořily na dvoustranné a mnohostranné úrovni mechanismy pro případy, kdy jednotlivé členské státy zaznamenaly dočasný nárůst žádostí o azyl;

23.  vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby aktivně hájily a podporovaly práva všech skupin občanů a jednotlivců, které je zapotřebí chránit před přímou či nepřímou diskriminací a násilím; se znepokojením konstatuje, že uplatňování antidiskriminačního zákona je nadále slabé a že právní ustanovení jsou nedostatečná; naléhá na vládu a parlament Bosny a Hercegoviny, aby uvedly právní a institucionální rámec země do souladu s evropskými a mezinárodními standardy v oblasti práv LGBT; vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby upevňovaly občanskou společnost a aktivně ji zapojily do vytváření a uplatňování politik zaměřených na lidská práva;

24.  bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo při provádění strategie pro romskou menšinu a akčních plánů vypracovaných v oblasti bydlení a zaměstnanosti; vyzývá k vyvinutí dalšího úsilí v těchto oblastech, jelikož romská populace i nadále čelí diskriminaci a velmi obtížným životním podmínkám;

25.  zdůrazňuje, že je nutné účinně a ve spolupráci s mezinárodním společenstvím bojovat proti obchodu s lidmi, stíhat pachatele trestných činů, poskytovat ochranu a odškodnění obětem a šířit osvětu ve snaze předejít tomu, aby se tyto osoby staly vinou úřadů a společnosti znovu oběťmi; vyzývá k prohloubení spolupráce a partnerství mezi příslušnými orgány z různých oblastí politiky a celostátními i regionálními nevládními organizacemi; vyzývá ke zvýšení informovanosti policejních orgánů Bosny a Hercegoviny v oblasti obchodování s lidmi prostřednictvím zvláštních odborných školení; vybízí k poskytování trvalé podpory ze strany EU v souvislosti s obchodováním s lidmi a žádá, aby GŘ pro rozšíření, GŘ pro vnitřní věci a koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi spolu v této věci úzce spolupracovali;

26.  bere na vědomí, že byly zavedeny právní předpisy, které zaručují práva žen a rovnost žen a mužů, avšak vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že v této oblasti bylo dosaženo pouze omezeného pokroku; naléhavě žádá vládu Bosny a Hercegoviny, aby usilovala o vyšší účast žen v politice i na trhu práce; kromě toho vybízí vládu, aby ve větší míře podporovala činnosti a iniciativy, jejichž cílem je bojovat proti diskriminačním zvyklostem, tradicím a stereotypům oslabujícím základní práva žen;

27.  vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby v úzké spolupráci s mezinárodním společenstvím bojovaly proti extremismu, náboženské nesnášenlivosti a násilí; vyzývá k osvětě v souvislosti s extremistickými hrozbami jakéhokoli druhu, k jejich prošetření a odstranění v celém regionu západního Balkánu;

28.  vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby posílily nezávislé a různorodé sdělovací prostředky bez politického vměšování a aby sdělovacím prostředkům umožnily přinášet svobodně zpravodajství ze všech částí země; vyjadřuje politování nad pokračujícím politickým nátlakem na sdělovací prostředky v zemi a také hrozbami namířenými proti novinářům; kromě toho naléhavě vyzývá k řešení otázky vysoké politické a etnické roztříštěnosti a polarizace ve sdělovacích prostředcích;

Řešení otázky válečných zločinů

29.  vyjadřuje uznání orgánům Bosny a Hercegoviny jak na úrovni státu, tak i územních samosprávných celků za rychlé a odpovídající reakce na žádosti Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY);

30.  naléhavě žádá veškeré příslušné orgány, aby zvýšily kapacity státních zastupitelství a soudů v Bosně a Hercegovině, pokud jde o řešení válečných zločinů, a to s cílem snížit velký počet nevyřešených případů těchto zločinů, zabývat se uplatňováním různých trestních zákoníků, což vede k nerovnoměrným rozsudkům, a urychlit pokrok ve věci ochrany svědků a provádění národní strategie pro vyšetřování válečných zločinů; zdůrazňuje, že při procesu postoupení případů válečných zločinů soudními orgány na úrovni státu jiným příslušným instancím musí být uplatňována objektivní a transparentní kritéria; odsuzuje jakékoli politicky motivované útoky na rozhodnutí soudu Bosny a Hercegoviny v případech týkajících se válečných zločinů; vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby urychlily stíhání v případech sexuálních trestných činů spáchaných během války a současně zajistily, že se obětem skutečně dostane spravedlnosti a odškodnění;

31.  vítá vypracování strategie pro oběti sexuálního násilí spojeného s válečnými trestnými činy s cílem zajistit těmto obětem přímé a přiměřené odškodnění a ekonomickou, sociální a psychologickou podporu, včetně služeb maximální pomoci v oblasti duševního a tělesného zdraví; vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby vypracovaly programy a vyčlenily přiměřené zdroje na ochranu svědků; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu zlepšit koordinaci mezi různými soudními orgány a urychlit postupy stíhání v případech sexuálních válečných trestných činů; vyzývá Komisi a další mezinárodní dárce, aby podpořily orgány Bosny a Hercegoviny v tomto úsilí finančními zdroji a odbornými znalostmi, jež se týkají obětí sexuálních válečných trestných činů; poznamenává, že úkolem vypracovat výše uvedenou strategii bylo pověřeno Ministerstvo pro lidská práva a uprchlíky Bosny a Hercegoviny, které by za tímto účelem mělo zřídit odbornou pracovní skupinu, a při této činnosti by je měl podpořit Populační fond OSN (UNFPA); poukazuje na to, že Republika srbská byla vyzvána, aby k účasti ve skupině jmenovala zástupce svých příslušných ministerstev, ale dosud tak neučinila; vyzývá orgány Republiky srbské, aby se aktivně zapojily do tohoto zásadního úsilí o přijetí a uplatňování zmíněné strategie;

32.  je znepokojen skutečností, že Bosně a Hercegovině stále schází celostátní vězeňské zařízení, kde by mohli být umístěni vězni odsouzení za závažné trestné činy, včetně válečných zločinů; vítá zadržení Radovana Stankoviče, který uprchl z věznice Foča poté, co jej státní soud Bosny a Hercegoviny uznal vinným a odsoudil k dvacetiletému trestu odnětí svobody za zločiny proti lidskosti, včetně znásilňování, zotročování a mučení;

33.  vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby podporovaly a dokončily trvalý návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob a aby přijaly vhodnou strategii; důrazně doporučuje místním orgánům, aby zajistily infrastrukturu pro jejich úspěšný návrat; vybízí orgány Bosny a Hercegoviny k tomu, aby se i nadále snažily uplatňovat Sarajevské prohlášení o uprchlících tím, že se budou zabývat klíčovými problémy, jako jsou zdravotní péče, zaměstnanost a sociální služby;

34.  v této souvislosti připomíná význam úplného provedení strategie o protinášlapných minách; zdůrazňuje, že je potřeba, aby budoucí zákon o opatřeních proti protinášlapným minám náležitě řešil otázku odpovědnosti za získávání finančních zdrojů, správních a řídících kapacit a koordinace opatření pro odminování, jak již zdůraznila Komise;

35.  připomíná rozhodnutí Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny o tom, že zákon o občanství je v rozporu s ústavou; znovu opakuje výzvu ústavního soudu určenou pro parlamentní shromáždění, aby tento zákon do půl roku změnila; vyzývá k neodkladnému provedení rozsudku tohoto soudu;

Vzdělání

36.  přestože bere na vědomí určitý pokrok ve zdokonalení obecného vzdělávacího rámce, vyzývá novou vládu, aby mimo jiné zlepšila koordinaci mezi 13 ministerstvy pověřenými školstvím a úřadem pro vzdělávání v okrese Brčko, snížila roztříštěnost vzdělávacího systému a zajistila, aby školy byly více inkluzivní;

37.  vzhledem k zásadní úloze vzdělání při budování tolerantní mnohonárodnostní společnosti naléhavě žádá všechny orgány státní správy v Bosně a Hercegovině, aby prosazovaly inkluzivní a nediskriminační vzdělávací systém a odstranily vyloučení různých etnických skupin (dvě školy pod jednou střechou) tím, že vytvoří společné vzdělávací programy a integrované třídy po celé zemi; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by cílená podpora EU mohla pomoci při odstraňování segregace ve vzdělávacím systému;

38.  naléhavě žádá novou vládu a příslušné orgány na úrovni samosprávných celků, kantonů a okresu Brčko, aby pokročily dále ve svém akčním plánu týkajícím se vzdělávacích potřeb Romů a zajistily odpovídající finanční zdroje pro jeho provádění; vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby hledaly způsoby registrace všech romských dětí při narození s cílem umožnit zápis do škol;

39.  zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit celkovou kvalitu vzdělávání, aby odpovídalo potřebám pracovního trhu; vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby se zabývaly nedostatky odborné přípravy s cílem získat přímé zahraniční investice a zajistit, aby mimo jiné z důvodu hospodářské nezbytnosti byla zahájena akreditace vzdělávacích institucí a v plné míře i činnost agentur zabývajících se uznáváním dosaženého vzdělání a diplomů;

40.  naléhavě žádá novou vládu, aby zahájila nezbytné kroky a poskytla tak příslušným zúčastněným stranám v Bosně a Hercegovině příležitost zúčastnit se konečně programů Evropské unie zaměřených na mobilitu ve vzdělávání, k nimž mají přístup od roku 2007;

41.  vyzývá orgány, aby vyjasnily právní rámec vypracovaný pro kulturní instituce, jako jsou Národní muzeum, Národní knihovna a Muzeum historie, a zajistily ochranu těchto institucí;

Hospodářské a sociální otázky

42.  bere na vědomí, že s nárůstem nezaměstnanosti se zhoršují se životní podmínky, zejména mezi mladými lidmi ve věku od 18 do 24 let; pevně věří, že hospodářská prosperita a perspektiva zaměstnanosti jsou – zejména u mladých lidí – nezbytné pro další rozvoj země; vyzývá novou vládu, aby urychlila hospodářský růst, který byl zpomalen těžkopádnou řídící strukturou, nadměrně rozsáhlou a příliš nákladnou vládní byrokracií a dlouhodobými problémy s organizovanou trestnou činností a korupcí;

43.  vyzývá představitele státu a podnikatelské sféry, aby vynaložili veškeré úsilí o obnovení důvěry investorů a vytvořili prostředí vstřícné k podnikání, neboť Bosna a Hercegovina se zařadila na poslední místo v regionu, pokud jde o vhodné podmínky pro investice;

44.  vítá provádění iniciativy Small Business Act a snahy Rady ministrů a územních samosprávných celků o zajištění opatření finanční podpory pro malé a střední podniky (MSP); podtrhuje rovněž potřebu založit okamžitě celostátní rejstřík pro vytváření obchodních statistik a jednotný systém registrace MSP pro celou zemi, který usnadní rozvoj těchto podniků;

45.  naléhavě žádá novou vládu a vlády územních samosprávných celků, aby koordinovaným způsobem řešily dopady hospodářské krize, zachovávaly řádné fiskální politiky a přijaly státní rozpočet na rok 2012 a globální rámec pro fiskální politiku na období 2012–2014; domnívá se, že je důležité urychlit tempo hospodářské restrukturalizace zejména ve federaci; vyzývá vládu, aby zajistila náležitý rozpočet pro účely blížících se obecních voleb, které se mají konat v letošním roce;

46.  naléhavě žádá novou vládu, aby zaměřila své úsilí na reformy nezbytné pro přistoupení Bosny a Hercegoviny ke Světové obchodní organizaci s cílem podporovat ještě příznivější podnikatelské prostředí a zahraniční investice;

47.  opakuje svou výzvu, aby se všechny zúčastněné strany snažily dokončit jednotný hospodářský prostor posílením koordinace hospodářské politiky mezi vládami územních samosprávných celků, odstraněním překážek řádného právního rámce a vytvořením hospodářské soutěže v celé zemi;

48.  vítá přijetí zákona o státní podpoře oběma komorami parlamentního shromáždění Bosny a Hercegoviny; připomíná, že tento zákon je jedním z požadavků, jehož splnění umožní, aby vstoupila v platnost dohoda o přidružení a stabilizaci; vyzývá orgány, aby přijaly prováděcí pravidla k tomuto zákonu v souladu s acquis;

49.  vyzývá novou vládu, aby vyvinula účinný a udržitelný systém sociální ochrany a zlepšila cílené přidělování sociálních dávek; vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby přijaly jednoznačnější závazek v oblasti politiky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a rovnosti mezi ženami a muži; považuje za zásadní zlepšit koordinaci mezi vzděláváním a pracovním trhem, aby vzdělávání lépe odpovídalo požadavkům pracovního trhu;

50.  vyzývá stát a vlády územních samosprávných celků, aby odstranily překážky, které vedou k nízké pracovní mobilitě v zemi, tím, že sjednotí ustanovení jednotlivých pracovněprávních předpisů a důchodové a sociální systémy jednotlivých samosprávných celků a také kantonů, což podnítí mobilitu a umožní převoditelnost dávek v zemi;

51.  zdůrazňuje, že Bosna a Hercegovina ratifikovala hlavní úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) v oblasti pracovních práv a revidovanou Evropskou sociální chartu; upozorňuje na skutečnost, že pracovní a odborová práva stále zůstávají omezená, a vyzývá vládu Bosny a Hercegoviny, aby tato práva dále posilovala a snažila se dosáhnout v této oblasti harmonizace právního rámce na celém území země;

52.  vyzývá Komisi, aby navrhla podrobný plán postupu pro zlepšení mobility a přístupu studentů, stážistů a pracovníků na trh práce a ke vzdělávacím službám v Evropském hospodářském prostoru, včetně programů pro cirkulační migraci za prací;

Regionální spolupráce

53.  oceňuje aktivní úlohu Bosny a Hercegoviny v procesu provádění Sarajevského prohlášení a při přijímání společného prohlášení ministrů zahraničí Bosny a Hercegoviny, Srbska, Chorvatska a Černé hory o ukončení přesídlování a navržení trvalých řešení situace zranitelných uprchlíků a vnitřně vysídlených osob;

54.  vítá úsilí o vyřešení přetrvávajících problémů mezi Bosnou a Hercegovinou, Srbskem a Chorvatskem a skutečnost, že se toto úsilí v posledních měsících zintenzívnilo; vybízí všechny zúčastněné strany, včetně orgánů Bosny a Hercegoviny, aby věnovaly zvláštní pozornost dvoustranné a regionální spolupráci v oblasti spravedlnosti a bezpečnosti;

55.  ačkoliv bere na vědomí, že Bosna a Hercegovina navázala dobré sousedské vztahy se Srbskem, žádá Bosnu a Hercegovinu, aby neodkládala podepsání protokolu o výměně důkazných prostředků v případech válečných zločinů a zahájila užší spolupráci v této citlivé oblasti; vítá nicméně dvoustrannou dohodu mezi Bosnou a Hercegovinou a Srbskem o spolupráci týkající se výměny informací v oblasti boje proti organizované trestné činnosti, pašování drog a lidských orgánů a obchodování s nimi, nezákonné migraci a terorismu;

56.  vyzývá vládu Bosny a Hercegoviny a sousední země, aby vynaložily veškeré úsilí na vyřešení hraničních sporů se svými sousedy, a to buď prostřednictvím dvoustranných dohod nebo jinými prostředky; zdůrazňuje, že dvoustranné otázky je nutné řešit mezi dotčenými stranami, a to s odhodláním, v dobrém sousedském duchu a s ohledem na celkové zájmy EU;

57.  vzhledem k tomu, že přistoupení Chorvatska k EU bude mít také dvoustranné dopady, vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby vyvinuly veškeré úsilí k přiblížení příslušných právních předpisů své země na jednotlivých úrovních vlády s předpisy EU v oblasti veterinární a rostlinolékařské a v oblasti bezpečnosti potravin a aby zlepšily nebo vytvořily nezbytnou infrastrukturu na mnohých hraničních přechodech s Chorvatskem, a umožnily tak provádění hraničních kontrol, které vyžaduje EU;

58.  je znepokojen faktem, že Bosna a Hercegovina je jedinou zemí v regionu, která neumožňuje vstup občanům Kosova na své území; naléhavě proto žádá orgány Bosny a Hercegoviny, aby za účelem vstupu do země uznávaly požadované cestovní doklady občanů Kosova, stejně jako to činí Srbsko a rovněž další země;

o
o   o

59.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě, Komisi a vládám a parlamentům Bosny a Hercegoviny a jejích územních samosprávných celků.

(1) Úř. věst. L 80, 19.03.08, s. 18.
(2) Úř. věst. L 188, 19.7.2011, s. 30.
(3) Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 113.

Právní upozornění - Ochrana soukromí