Index 
Elfogadott szövegek
2012. március 14., Szerda - Strasbourg
Az Európai Halászati Alap ***I
 A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens ***I
 A közös kereskedelempolitika ***I
 A 2013. évi költségvetésre vonatkozó általános iránymutatások – III. szakasz – Bizottság
 A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság megbízatása
 Igazságügyi képzés
 Gyermekmunka a kakaóágazatban
 A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás ***
 A cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban
 Bővítési jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról
 Bővítési jelentés Izlandról
 Bővítési jelentés Boszniáról és Hercegovináról

Az Európai Halászati Alap ***I
PDF 201kWORD 39k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2012. március 14-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))
P7_TA(2012)0074A7-0447/2011

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0484),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0219/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. október 27-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. február 3-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja a Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0447/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. március 14-én került elfogadásra az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2011)0212


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 387/2012/EU rendelet.)

(1) HL C 24., 2012.1.28., 84. o.


A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens ***I
PDF 201kWORD 35k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2012. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD))
P7_TA(2012)0075A7-0025/2012

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0384),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0170/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. február 13-i levelében tett azon kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja a Parlament álláspontját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0025/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. március 14-én került elfogadásra a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2011)0169


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 464/2012/EU rendelet.)


A közös kereskedelempolitika ***I
PDF 1284kWORD 772k
Állásfoglalás
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Függelék
Az Európai Parlament 2012. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))
P7_TA(2012)0076A7-0028/2012

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0082),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0069/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0028/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. március 14-én került elfogadásra a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2011)0039


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogi aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  A közös kereskedelempolitikához kapcsolódó számos alaprendelet úgy rendelkezik, hogy a közös kereskedelempolitikát végrehajtó jogi aktusokat a különféle érintett jogi aktusokban meghatározott eljárások keretében a Tanács, vagy egyedi eljárások keretében és a Tanács ellenőrzése mellett a Bizottság fogadja el. Ezek az eljárások nem tartoznak a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i, 1999/468/EK tanácsi határozat hatálya alá(2).

(2)  A Lisszaboni Szerződéssel bevezetett rendelkezésekkel való összhang biztosítása érdekében indokolt módosítani ezeket az alaprendeleteket. Erre adott esetben a Bizottság felhatalmazása, valamint a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben(3) foglalt egyes eljárások alkalmazása révén kell sort keríteni.

(3)  A következő rendeleteket ezért megfelelően módosítani kell:

   - A Tanács 2841/72/EGK rendelete (1972. december 19.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(4),
   - A Tanács 2843/72/EGK rendelete (1972. december 19.) az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(5),
   - A Tanács 1692/73/EGK rendelete (1973. június 25.) az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(6),
   A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló, 1993. december 6-i 3448/93/EK tanácsi rendelet(7); [Mód. 1]
   - A Tanács 3286/94/EK rendelete (1994. december 22.) a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról(8),
   - A Tanács 385/96/EK rendelete (1996. január 29.) a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről(9),
   - A Tanács 2271/96/EK rendelete (1996. november 22.) harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről(10),
   - A Tanács 1515/2001/EK rendelete (2001. július 23.) a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után a Közösség által hozható intézkedésekről (11),
   - A Tanács 2248/2001/EK rendelete (2001. november 19.) egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(12),
   - A Tanács 153/2002/EK rendelete (2002. január 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(13),
   - A Tanács 427/2003/EK rendelete (2003. március 3.) a Kínai Népköztársaságból származó behozatalra vonatkozó, átmeneti termékspecifikus védelmi mechanizmusról és az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 519/94/EK rendelet módosításáról(14),
   - A Tanács 452/2003/EK rendelete (2003. március 6.) a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén a Közösség által hozható intézkedésekről(15),
   - A Tanács 673/2005/EK rendelete (2005. április 25.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozóan kiegészítő behozatali vámok megállapításáról(16),
   A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről(17),[Mód. 2]
   - A Tanács 1616/2006/EK rendelete (2006. október 23.) az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(18),
   - A Tanács 1528/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról(19),
   - A Tanács 140/2008/EK rendelete (2007. november 19.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(20),
   - A Tanács 55/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről, valamint a 980/2005/EK rendelet és a 2005/924/EK bizottsági határozat módosításáról(21),
   - A Tanács 594/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(22),
   - A Tanács 732/2008/EK rendelete (2008. július 22.) az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől történő alkalmazásáról és az 552/97/EK rendelet, az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról(23),
   A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről(24),
   - A Tanács 260/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról(25),
   - A Tanács 625/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról(26),
   - A Tanács 1061/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a kivitelre vonatkozó közös szabályokról(27),
   - A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről(28),[Mód. 3]
   - A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről(29).

(4)  A jogbiztonság biztosítása érdekében ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt megkezdett, de még nem végrehajtott intézkedések elfogadására irányuló eljárásokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében felsorolt rendeleteket a melléklettel összhangban, a Szerződés 290. cikkének vagy a 182/2011/EU rendelet alkalmazandó szabályainak megfelelően ki kell igazítani.

2. cikk

A mellékletben szereplő jogi aktusok rendelkezéseire való hivatkozásokat az e rendelet által kiigazítottak szerinti rendelkezésekre való hivatkozásokként kell érteni.

A bizottságok korábbi neveire való hivatkozásokat az e rendelet szerinti új nevekre való hivatkozásokként kell érteni.

A mellékletben felsorolt rendeletekben található „európai közösség”, „közösség” „európai közösségek” vagy „közösségek” kifejezésekre való hivatkozások az Európai Unióra vagy az Unióra való hivatkozásnak tekintendők; a „közös piac” kifejezésre való hivatkozások a belső piacra való hivatkozásnak tekintendők; „a 113. cikkben meghatározott bizottság”, „a 133. cikkben meghatározott bizottság”, „a 113. cikkben említett bizottság” és „a 133. cikkben említett bizottság” kifejezésekre való hivatkozások a 207. cikkben meghatározott bizottságra való hivatkozásnak tekintendők; „a Szerződés 113. cikk” vagy „a Szerződés 133. cikke” kifejezésekre való hivatkozások a Szerződés 207. cikkére való hivatkozásnak tekintendők. [Mód. 4]

3. cikk

Ez a rendelet nem érinti a mellékletben felsorolt rendeletek által előírt, intézkedések elfogadására irányuló megkezdett eljárásokat, amennyiben e rendelet elfogadásakor vagy azt megelőzően:

   a) a Bizottság jogi aktust fogadott el; vagy
   b) a rendeletek egyike értelmében konzultációra van szükség, és a konzultációt kezdeményezték; vagy
   c) a rendeletek egyike értelmében javaslatra van szükség, és a Bizottság a javaslatot elfogadta.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt .

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

MELLÉKLET

A közös kereskedelempolitika területére tartozó és a Szerződés 290. cikkének vagy a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(30) alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően kiigazított rendeletek listája

1.  A Tanács 2841/72/EGK rendelete (1972. december 19.) az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(31)

A 2841/72/EGK rendelet tekintetében végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 2841/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő (3a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel a kétoldalú megállapodás védzáradékának végrehajtásához szükséges ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 5]

   -1a. A rendelet a következő (3b) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel ideiglenes intézkedések elfogadása esetében a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson;"
  

[Mód. 6]

   1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
1. cikk
A Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) által létrehozott vegyes bizottsághoz fordul a megállapodás 22., 24., 24a. és 26. cikkében előírt intézkedések meghozatala céljából. Szükség esetén a Bizottság fogadja el ezeket az intézkedéseket az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
   2. A 2. cikk (1) bekezdésében a második mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Szükség esetén a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a Bizottság védintézkedéseket fogad el."
   3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  Amennyiben a megállapodás 24., 24a. és 26. cikkében említett helyzetekben vagy a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetén rendkívüli körülmények azonnali intézkedést tesznek szükségessé, a Bizottság a megállapodás 27. cikke (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott elővigyázatossági intézkedést fogadhat el az e rendelet 7. cikke (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Sürgős esetben a 7. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni. [Mód. 7]
(2)  Ha egy tagállam intézkedés meghozatalára kéri fel a Bizottságot, annak a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül határozatot kell hoznia."
   3a. Az 5. cikket el kell hagyni. [Mód. 8]
   4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:"
7. cikk
(1)  A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 9]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a az [xxxx/2011]/EU rendelet [8].182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 10]
(3a)  Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. [Mód. 11]
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
   4a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
7a. cikk
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek évente kétszer jelentést nyújt be a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a megállapodásban foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a Svájci Államszövetséggel folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(3)   A jelentés tájékoztatást nyújt e rendelet végrehajtásáról.
(4)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(5)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 12]

2.  A Tanács 2843/72/EGK rendelete (1972. december 19.) az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(32)

A 2843/72/EGK rendelet tekintetében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 2843/72/EGK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő (3a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel a kétoldalú megállapodás védzáradékának végrehajtásához szükséges ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 13]

   -1a. A szöveg a következő (3b) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel ideiglenes intézkedések elfogadása esetében a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson;"
  

[Mód. 14]

   1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
1. cikk
A Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) által létrehozott vegyes bizottsághoz fordul a megállapodás 23., 25., 25a. és 27. cikkében előírt intézkedések meghozatala céljából. Szükség esetén a Bizottság fogadja el ezeket az intézkedéseket az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
   2. A 2. cikk (1) bekezdésében a második mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Szükség esetén a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a Bizottság védintézkedéseket fogad el."
   3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  Amennyiben a megállapodás 25., 25a. és 27. cikkében említett helyzetekben vagy a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetén rendkívüli körülmények azonnali intézkedést tesznek szükségessé, a Bizottság a megállapodás 28. cikke (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott elővigyázatossági intézkedést fogadhat el a 7. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Sürgős esetben az e rendelet 7. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni. [Mód. 15]
(2)  Ha egy tagállam intézkedés meghozatalára kéri fel a Bizottságot, annak a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül határozatot kell hoznia."
   3a. Az 5. cikket el kell hagyni. [Mód. 16]
   4. A szöveg a következő 7. cikkel egészül ki:"
7. cikk
(1)  A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.[Mód. 17]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a az [xxxx/2011]/EU rendelet [8].182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 18]
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 19]
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
   4a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
7a. cikk
(1)  A Bizottság az Európai Parlamentnek kétévente jelentést nyújt be a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a megállapodásban foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá az Izlandi Köztársasággal folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(3)   A jelentés tájékoztatást nyújt e rendelet végrehajtásáról.
(4)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(5)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 20]

3.  A Tanács 1692/73/EGK rendelete (1973. június 25.) az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről(33)

Az 1692/73/EGK rendelet tekintetében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1692/73/EGK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő (3a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel a kétoldalú megállapodás védzáradékának végrehajtásához szükséges ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni;
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 21]

   -1a. A szöveg a következő (3b) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel ideiglenes intézkedések elfogadása esetében a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson;"
  

[Mód. 22]

   1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
1. cikk
A Bizottság határozhat úgy, hogy az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) által létrehozott vegyes bizottsághoz fordul a megállapodás 22., 24., 24a. és 26. cikkében előírt intézkedések meghozatala céljából. Szükség esetén a Bizottság fogadja el ezeket az intézkedéseket az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
   2. A 2. cikk (1) bekezdésében a második mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Szükség esetén a 7. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a Bizottság védintézkedéseket fogad el."
   3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  Amennyiben a megállapodás 24., 24a. és 26. cikkében említett helyzetekben vagy a kereskedelemre közvetlen és azonnali hatást gyakorló exporttámogatások esetén rendkívüli körülmények azonnali intézkedést tesznek szükségessé, a Bizottság a megállapodás 27. cikke (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott elővigyázatossági intézkedést fogadhat el a 7. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Sürgős esetben az e rendelet 7. cikke (3) bekezdését kell alkalmazni. [Mód. 23]
(2)  Ha egy tagállam intézkedés meghozatalára kéri fel a Bizottságot, annak a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül határozatot kell hoznia."
   3a. Az 5. cikket el kell hagyni. [Mód. 24]
   4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:"
7. cikk
(1)  A Bizottságot a a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 25]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a az [xxxx/2011]/EU rendelet [8].182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 26]
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 27]
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
   4a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
7a. cikk
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek kétévente jelentést nyújt be a megállapodás alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a megállapodásban foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a Norvég Királysággal folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(3)   A jelentés tájékoztatást nyújt e rendelet végrehajtásáról.
(4)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(5)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 28]

3a.  A Tanács 1993. december 6-i 3448/93/EK rendelete a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról(34)[Mód. 29]

A 3448/93/EK rendelet tekintetében részletes szabályok elfogadása és a rendelet B. mellékletének módosítása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Továbbá végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően elfogadja a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

Ennek megfelelően a 3448/93/EK rendelet a következőképpen módosul:

[Mód. 30]

   1. A rendelet a következő, (17a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a 6. cikk (1)–(3) bekezdésének a 6. cikk (4) bekezdése szerinti alkalmazására vonatkozó részletes szabályok elfogadása, a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek 7. cikk (2) bekezdés szerinti meghatározására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok elfogadása, valamint a B. melléklet 2. táblázatának módosítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz;"
  

[Mód. 31]

   2. A (18) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Mivel a különböző intézkedések elfogadása egységes feltételeinek biztosítása és a Bizottság és a tagállamok közötti kommunikációra vonatkozóan egységes szabályok elfogadása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően* kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 32]

   3. A 2. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok tekintetében."
  

[Mód. 33]

   4. A 6. cikk (4) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a jelen cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok tekintetében."
  

[Mód. 34]

   5. A 7. cikk (2) bekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a preferenciális megállapodás a díj mezőgazdasági alkotóelemének a csökkentését írja elő, függetlenül attól, hogy a vámkontingens keretén belül vagy sem, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek meghatározására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok tekintetében, feltéve hogy a megállapodás meghatározza:"
  

[Mód. 35]

   6. A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a díj nem mezőgazdasági alkotóelemei csökkentésének kezdeményezéséhez és kezeléséhez szükséges részletes szabályok tekintetében."
  

[Mód. 36]

  7. A 8. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 37]
   a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Az e cikkben említett visszatérítésekre vonatkozó közös végrehajtási szabályokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."
   b) A (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Ezeket az összegeket a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell megállapítani. Ugyanezzel az eljárással összhangban kell elfogadni az e bekezdés szerint szükséges végrehajtási szabályokat, és különösen azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítható, hogy a preferenciális rendszer keretében kivitelre vámkezelt árucikkeket valójában ne a nem preferenciális rendszer keretében vigyék ki, illetve fordítva."
   c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  Évi 50 000 euró az az összeghatár, amely alatt a kis exportőrök az export-visszatérítési rendszereken belül mentesíthetők az igazolások bemutatása alól. Ezt a felső határt a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően lehet módosítani."
   8. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
9. cikk
Amennyiben egy meghatározott piac közös szervezésére vonatkozó rendelet értelmében az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékek kivitele esetén lefölözéseket, díjakat vagy egyéb intézkedéseket alkalmaznak, bizonyos árucikkek esetében a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint döntést lehet hozni a megfelelő intézkedésekről, figyelemmel a feldolgozóipar sajátos érdekeire, amennyiben az árucikkek kivitele valószínűsíthetően gátolja a szóban forgó mezőgazdasági ágazatban a kitűzött cél elérését az érintett mezőgazdasági terméknek az árucikkben meglevő magas tartalma és az árucikk felhasználási lehetősége miatt. Sürgős esetekben a Bizottság a 16. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazható ideiglenes intézkedéseket fogad el."
  

[Mód. 38]

   9. A 10a. cikk (4) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)   A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el részletes végrehajtási szabályok tekintetében [...]."
  

[Mód. 39]

   10. A 11. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A második albekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabályok, amelyek lehetővé teszik az aktív feldolgozási rendszer keretében behozandó alaptermékek meghatározását, valamint a mennyiségek ellenőrzését és tervezését, nagyobb átláthatóságot biztosítanak a piaci résztvevők számára az egyes közös piaci szervezetek vonatkozó előirányzott behozatali mennyiségei előzetes közzététele révén. Ezeket - e mennyiségek kihasználásától függően - rendszeresen közzé kell tenni. A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a részletes alkalmazási szabályok tekintetében."
  

[Mód. 40]

   11. A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)   A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a B. melléklet 2. táblázatának módosítása tekintetében, annak érdekében, hogy azt összhangba hozzák az Unió által megkötött megállapodásokkal."
  

[Mód. 41]

   12. A 13. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14a. és 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítása érdekében [...]."
  

[Mód. 42]

   13. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
14. cikk
(1)   Azt a küszöböt vagy azokat a küszöböket, amely(ek) alatt a 6. és 7. cikk szerinti összegek nullában állapítandók meg, a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell meghatározni. Sürgős esetekben a Bizottság a 16. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazható ideiglenes intézkedéseket fogad el. Ugyanezzel az eljárással, e mezőgazdasági alkotóelemek alkalmazásától különleges feltételek mellett el lehet tekinteni a mesterséges kereskedelmi folyamatok megelőzése érdekében.
(2)   Azt a küszöböt, amely alatt egy adott gazdasági ügylettel összefüggésben a tagállamok eltekinthetnek az e rendelet alapján nyújtandó, illetve kivetendő összegek alkalmazásától, a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell megállapítani, amennyiben ezen összegek egyenlege kisebb a küszöbértéknél. Sürgős esetekben a Bizottság a 16. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonnal alkalmazható ideiglenes intézkedéseket fogad el."
  

[Mód. 43]

   14. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
14a. cikk
A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon a 4. cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok elfogadása, a 6. cikk (1)–(3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 6. cikk (4) bekezdése szerinti elfogadása, a csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek 7. cikk (2) bekezdés szerinti meghatározásra és kezelésére vonatkozó részletes szabályok elfogadása, valamint a B. melléklet 2. táblázatának módosítása tekintetében."
  

[Mód. 44]

   15. A szöveg a következő cikkel egészül ki:"
14b. cikk
(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottságnak a 7. cikkben említett felhatalmazása ...(35)-től kezdődően ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 7. cikkben megállapított felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Ez az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megállapított időpontban hatályba lép. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A 7. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam négy hónappal meghosszabbodik."
  

[Mód. 319]

   16. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
16. cikk
(1)  A Bizottság munkáját egy horizontális kérdésekkel foglalkozó bizottság segíti az I. mellékletben fel nem sorolt feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelmét illetően (a továbbiakban: »a bizottság«).
(2)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikke alkalmazandó.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben.
(4)  Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottság tagjainak többsége ezt kéri."
  

[Mód. 320]

   17. A 17. cikket el kell hagyni. [Mód. 46]
   18. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
18. cikk
Azokat az intézkedéseket, amelyek – a fennálló rendszer fenntartása érdekében – e rendeletnek a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezéséről szóló rendeletek módosításaihoz történő igazításához szükségesek, a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 47]

   19. A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
20. cikk
A tagállamok közlik a Bizottsággal az e rendelet végrehajtásához szükséges információkat egyrészt a behozatalról, kivitelről, és adott esetben, az árucikkek előállításáról, másrészt az elfogadott adminisztratív végrehajtási intézkedésekről. Az információ közlésére vonatkozó részletes szabályokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell megállapítani."
  

[Mód. 48]

4.  A Tanács 3286/94/EK rendelete (1994. december 22.) a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról(36)

A 3286/94/EK rendelet tekintetében végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 3286/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő, (4a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel e rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezen hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni;
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 49]

   -1a. A rendelet a következő, (4b) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
Mivel folyamatban lévő vizsgálatok felfüggesztése esetében a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 50]

   -1b. A (9) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Mivel figyelmet kell fordítani a Szerződés 207. cikkének intézményi és eljárási rendelkezéseire; mivel ezért az Európai Parlamentet és a cikk alapján létrehozott bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell az egyedi esetek fejleményeiről annak érdekében, hogy képes legyen tágabban értelmezett politikai szempontok szerint felmérni a kereskedelempolitikai intézkedések hatásait;"
  

[Mód. 51]

   -1c. A (10) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Mivel továbbá addig, amíg egy kereskedelmet gátló akadályokból származó vita megoldásához egy harmadik országgal kötendő megállapodás tűnik a legalkalmasabb eszköznek, e célból a Szerződés 207. cikkében előírt eljárásokkal összhangban kell tárgyalásokat folytatni, különösen a cikk által létrehozott bizottsággal és az Európai Parlamenttel történő konzultáció folytatásával;"
  

[Mód. 52]

   1. Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a panasz nem szolgáltat elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat megindításának indokoltságát, a panaszost tájékoztatni kell erről."
   2. A 6. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a felkérés nem szolgáltat elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat megindításának indokoltságát, a tagállamot tájékoztatni kell erről."
  3. A 7. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 54]
   a) a cikk címe helyébe a következő szöveg lép: „Bizottsági eljárás”;
   b) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  a) A Bizottságot a kereskedelmi akadályokkal foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
aa)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.[Mód. 53]
b)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
ba)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
   c) a (2) bekezdésben az első két mondatot el kell hagyni.
   d) a (3) és (4) bekezdést el kell hagyni.
   4. A 8. cikk (1) bekezdésében a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat megindításának indokoltságát, és az Unió érdekében szükség van a vizsgálatra, a Bizottság a következőképpen jár el:"
   5. A 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:"
a)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott bizalmas információt vagy a vizsgálati eljárásban részt vevő fél által bizalmasan szolgáltatott információt."
  6. A 11. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 55]
[Mód. 56]
[Mód. 57]
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Amennyiben a vizsgálóbizottsági eljárás eredményeként úgy találják, hogy az Unió érdekei semmiféle intézkedés meghozatalát nem teszik szükségessé, az eljárást a Bizottság a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva megszünteti. Az elnök a 7. cikk (1) bekezdés ba) pontjában említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét."
   b) a (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:"
a)  Ha egy vizsgálati eljárást követően az érintett harmadik ország vagy országok megteszi(k) a megfelelőnek tekintett intézkedéseket, és ezért uniós fellépésre nincs szükség, az eljárást a Bizottság a 7. cikk (1) bekezdésének baa) pontjában említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően eljárva felfüggesztheti."
   c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amennyiben a vizsgálati eljárást követően vagy egy nemzetközi vitarendezési eljárást megelőzően, annak során vagy azt követően bármikor nyilvánvalóvá válik, hogy a kereskedelmet gátló akadályok által előidézett jogvita rendezéséhez a legmegfelelőbb eszköz egy megállapodás megkötése az érintett harmadik országgal vagy országokkal, amely megváltoztathatja az Unió és az érintett harmadik ország vagy országok anyagi jogait, a Bizottság az eljárást a 7. cikk (1) bekezdésének baa) pontjában említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően eljárva felfüggeszti, és tárgyalásokat kell folytatni a Szerződés 207. cikkével összhangban."
   7. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
13. cikk
Döntéshozatali eljárások
(1)  Amennyiben az Unió a 3. vagy 4. cikk szerinti panasz vagy a 6. cikk szerinti beterjesztés eredményeként hivatalos nemzetközi konzultációkat vagy vitarendezési eljárásokat folytat le, az ilyen eljárások megindításával, lefolytatásával vagy megszüntetésével kapcsolatos határozatokat a Bizottság hozza meg.
(2)  Amennyiben az Uniónak a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban eljárva a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontja vagy a 12. cikk alapján elfogadandó, kereskedelempolitikai intézkedésre vonatkozó határozatot kell hoznia, haladéktalanul a Szerződés 207. cikkének és szükség esetén az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően kell jár el."
   7a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
13a. cikk
Jelentés
A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a Bizottság és a kereskedelmi akadályokkal foglalkozó bizottság tevékenységeivel kapcsolatos információkat. A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 58]

   8. A 14. cikket el kell hagyni.

5.  A Tanács 385/96/EK rendelete (1996. január 29.) a vízi járművekre vonatkozó káros árképzés elleni védekezésről(37)

A 385/96/EK rendelet tekintetében végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 385/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A (25) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o.
   (25) Mivel e rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
"
  

[Mód. 59]

   1. Az 5. cikk (11) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(11)  A 15. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, a Bizottság a panasz benyújtásától számított 45 napon belül, vagy a (8) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén legkésőbb hat hónappal az után, hogy a vízi jármű eladása ismertté vált vagy ismertté kellett volna válnia, ennek megfelelően jár el és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ha a benyújtott bizonyíték nem elegendő, erről a panasztevőt a panasz Bizottsághoz való benyújtását követő 45 napon belül tájékoztatni kell."
  2. A 7. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 60]
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Ha nincs szükség intézkedésekre, a vizsgálatot vagy az eljárást meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően megszünteti. Az elnök a 10. cikk (2a) bekezdésben említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét."
   b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Ha a végleges ténymegállapításokból kiderül, hogy a káros árképzés fennáll, és az általa okozott károk valósak, a Bizottság a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően káros árképzési bírságot szab ki a hajógyárra. A káros árképzési bírság összege megegyezik a megállapított káros árképzés különbözetével. A Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket határozatának végrehajtása, különösen a káros árképzési bírság összegének behajtása érdekében."
   3. A 8. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A vizsgálat káros árképzési bírság kiszabása nélkül lezárható, ha a hajógyár végérvényesen és feltétel nélkül érvényteleníti a káros árképzésben érintett vízi jármű eladását, vagy eleget tesz a Bizottság által elfogadott azonos értékű egyéb jogorvoslati intézkedésnek."
   4. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Ha az érintett hajógyár nem fizeti meg a 7. cikk alapján kiszabott káros árképzési bírságot, a Bizottság a be- és kirakodási jog megtagadásának formájában ellenintézkedéseket rendel el a szóban forgó hajógyár által épített vízi járművek tekintetében."
   5. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
10. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottságot a vízi járművekre vonatkozó káros árképzéssel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 61]

   6. A 13. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott olyan információt, amelynek bizalmas kezelését az információ szolgáltatója kérte. A Bizottság és a tagállamok közötti információcsere, továbbá az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumok e rendelet kifejezett rendelkezése hiányában nem hozhatók nyilvánosságra."
   7. A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A közzétételre írásban kerül sor. A közzétételt a bizalmas információk védelmének szükségességét kellőképpen figyelembe véve, a lehető legrövidebb időn belül, alapesetben legalább egy hónappal a végleges határozat meghozatala előtt végre kell hajtani. Ha a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy bizonyos tényeket és szempontokat ezen időszak alatt nyilvánosságra hozzon, azokat az ezt követő lehető legrövidebb időn belül nyilvánosságra kell hozni. Az információ nyilvánosságra hozatala nem sértheti a Bizottság esetleges későbbi határozatát; ha azonban ez a határozat eltérő tényeken és szempontokon alapul, az erről szóló információt a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hozni."
   7a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
14a. cikk
Jelentés
A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a Bizottság és a vízi járművekre vonatkozó káros árképzéssel foglalkozó bizottság tevékenységeivel kapcsolatos információkat. A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 62]

6.  A Tanács 2271/96/EK rendelete (1996. november 22.) harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről(38)

A 2271/96/EK rendelet tekintetében a rendelet mellékletének módosítása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Továbbá az említett rendeletnek a 182/2011/EU rendelettel összhangban való végrehajtásához szükséges intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni.

Ennek megfelelően a 2271/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 9. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o.
   (9) Mivel biztosítani kell a személyeknek adott meghatalmazás egységes – követelményekre vagy tilalmakra, köztük külföldi bíróságok felszólítására is kiterjedő – egységes feltételeit, amelyeknek e személye részben vagy egészben meg kell, hogy feleljenek, ha ellenkező esetben súlyosan károsodnának e személyek vagy az Unió érdekei, a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
"
  

[Mód. 63]

   -1a. A rendelet a következő, (9a) preambulumbekezdéssel egészül ki:"
   (9a) Mivel az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a rendelet mellékletében jogszabályok hozzáadása vagy törlése tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.
"
  

[Mód. 64]

   1. Az 1. cikkben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a Szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban és a 7. cikk c) pontjának sérelme nélkül eljárva, a 11a., 11b. és 11c. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, hogy jogszabályokkal egészítse ki e rendelet mellékletét, illetve hogy abból jogszabályokat töröljön."
   2. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
8. cikk
(1)  A 7. cikk b) és c) pontjának végrehajtása érdekében a Bizottságot a területen kívüli jogszabályokkal foglalkozó bizottság segíti. A végrehajtási aktusokat indokolt az ezen cikk( 2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadni.Ez a bizottság a/az [xxxx/2011]/EU E bizottságot a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságbizottságnak kell tekinteni. [Mód. 65]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 66]

   3. A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:"
11a. cikk
(1)  A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap az 1. cikkben említettcikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a rendelet mellékletében jogszabályok hozzáadása vagy törlése tekintetében.
(2)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 11b. és a 11c. cikk határozza meg.[Mód. 67]
11b. cikk
(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikk második bekezdésében megállapított felhatalmazást.A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.[Mód. 68]
(2)  A Bizottságnak az 1. cikkben említett felhatalmazása ...(39)-tól/tőlkezdődően ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt megfelelő határidőn belül tájékoztatja a másik intézményt és a Bizottságot arról, hogy mely felhatalmazások visszavonásáról és milyen indokok alapján kíván határoznigyakorlásáról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. [Mód. 321]
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 1. cikkben megállapított felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a benne határozatban megjelölt későbbi napon időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
(3a)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.[Mód. 68]
(3b)   Az 1. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam négy hónappal meghosszabbodik."
  

[Mód. 322]

11c. cikk

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos határidőn belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére e határidő egy hónappal meghosszabbodik.

(2)  Ha az említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított napon hatályba lép.

Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a határidő letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a határidő letelte előtt hatályba léphet.

(4)  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja.

[Mód. 69]

7.  A Tanács 1515/2001/EK rendelete (2001. július 23.) a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után a Közösség által hozható intézkedésekről(40)

Az 1515/2001/EK rendelet tekintetében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1515/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A szöveg a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(6a)  A WTO Vitarendező Testülete ajánlásainak és határozatainak való megfelelés érdekében hozott intézkedések elfogadása vagy felfüggesztése egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 70]

   -1a. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(6b)  Az intézkedések meghatározott időre szóló felfüggesztése esetében a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 71]

  1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 72]
[Mód. 73]
   a) az (1) bekezdésben a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Ha a DSB jelentést fogad el a az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet*, az 597/2009/EK rendelet, az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendelet** vagy az ezen rendelet alapján hozott valamely uniós intézkedésről (»vitatott intézkedés«), a Bizottság a következők közül egy vagy több, általa megfelelőnek tekintett intézkedést hozhat a 3a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően:
* HL L 343., 2009.12.22., 51. o.
** HL L 188., 2009.7.18., 93. o.»"
   aa) Az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:"
   b) bármely egyéb, jogalkotási aktus végrehajtására vonatkozó egyedi intézkedés elfogadása, amelyet az adott körülmények között megfelelőnek tekintenek.
"
   b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Ha helyénvaló, hogy felülvizsgálatot folytassanak le az (1) bekezdés szerinti intézkedés meghozatala előtt vagy azzal egy időben, ezt a felülvizsgálatot a Bizottság indítja meg."
   c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Ha helyénvaló a vitatott vagy módosított intézkedés felfüggesztése, a felfüggesztést a 3a. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően eljárva a Bizottság engedélyezi korlátozott időtartamra."
  2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 74]
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A Bizottság az 1. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések bármelyikét is meghozhatja annak érdekében, hogy figyelembe vegye a DSB által egy nem vitatott intézkedéssel kapcsolatban elfogadott jelentésben tett jogi értelmezéseket, ha ezt helyénvalónak tekinti."
   b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Ha helyénvaló, hogy felülvizsgálatot folytassanak le az (1) bekezdés szerinti intézkedés meghozatala előtt vagy azzal egy időben, ezt a felülvizsgálatot a Bizottság indítja meg."
   c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Ha helyénvaló a vitatott vagy módosított intézkedés felfüggesztése, a felfüggesztést a 3a. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően eljárva a Bizottság engedélyezi korlátozott időtartamra."
   3. A szöveg a következő 3a. cikkel egészül ki:"
3a. cikk
(1)  A Bizottságot az esettől függően az 1225/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott dömpingellenes bizottság vagy az 597/2009/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott szubvencióellenes bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 75]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 76]

   3a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
3b. cikk
A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a Bizottság, a dömpingellenes bizottság és a szubvencióellenes bizottság tevékenységeivel kapcsolatos információkat, eljárásokat és határozatokat. A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 77]

8.  A Tanács 2248/2001/EK rendelete (2001. november 19.) egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(41)

A 2248/2001/EK rendelet tekintetében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 2248/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 6. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6) A Kombinált Nómenklatúrát és a TARIC-kódokat módosító bizottsági végrehajtási aktusok nem okoznak lényeges változásokat."
  

[Mód. 78]

   -1a. A (10) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
A stabilizációs és társulási megállapodás különböző előírásainak végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 79]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(10a)  Rendkívüli és kritikus körülmények esetén azonnali intézkedések elfogadása céljából a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 80]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(10b)  A Bizottság azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hoz, ha azt – az ideiglenes megállapodás 25. cikke (4) bekezdésének b) pontjában és a 26. cikke (4) bekezdésében, valamint a stabilizációs és társulási megállapodás 38. cikke (4) bekezdésének b) pontjában és a З9. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja."
  

[Mód. 81]

   -1d. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
2. cikk
A baby-beef-re vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 14. cikke (2) bekezdésének, majd pedig a stabilizációs és társulási megállapodás 27. cikke (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a »baby beef« termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 82]

   -1e. A 3. cikket el kell hagyni.[Mód. 83]
   -1f. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
A halászati termékekre vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 15. cikke (1) bekezdésének, majd pedig a stabilizációs és társulási megállapodás 28. cikke (1) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a mindkét megállapodás V.a. mellékletében felsorolt halak és halászati termékek vámkontingenseit érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 84]

   -1g. Az 5. cikket el kell hagyni.[Mód. 85]
   -1h. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
7. cikk
Technikai kiigazítások
A Kombinált Nómenklatúra és a TARIC-kód albontásainak változásait követően, vagy az Unió és Horvátország közötti új megállapodások, jegyzőkönyvek, levélváltások vagy más jogi aktusok létrejötte miatt szükséges, az e rendelet szerint elfogadott részletes végrehajtási szabályok lényegi változásokat nem eredményező módosításait vagy technikai kiigazításait a7fa. cikk (5) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásokkal összhangban kell elfogadni."
  

[Mód. 86]

   1. A 7a. cikk a következőképpen módosul:

a)  a cikk szövege a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:"

(3a)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU rendelet [5]. cikkét kell alkalmazni.

(3b)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU rendelet [8]. cikkét kell alkalmazni, az [5]. cikkével összefüggésben.»;

   a (2) , (3) és (4) bekezdést el kell hagyni. [Mód. 87]
   b) a (6) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:
  

»A Bizottság a konzultációk befejezésekor, amennyiben egyéb szabályozás nem bizonyul lehetségesnek, az e rendelet 7a. cikk (3a)7fa. cikkének (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően határozhat úgy, hogy nem tesz intézkedéseket, vagy határozhat az ideiglenes megállapodás 25. és 26. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 38. és 39. cikkében előírt megfelelő intézkedések elfogadásáról. Sürgős esetben az e rendelet 7a. cikk (3b)7fa. cikkének (7)  bekezdését kell alkalmazni.

"

[Mód. 88]

   c) a (7), (8) és (9) bekezdést el kell hagyni.
   2. A 7b. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
7b. cikk
Rendkívüli és kritikus körülmények
Amennyiben az ideiglenes megállapodás 25. cikke (4) bekezdésének b) pontja és 26. cikkének (4) bekezdése, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 38. cikke (4) bekezdésének b) pontja és 39. cikkének (4) bekezdése értelmében rendkívüli és kritikus körülmények állnak elő, a Bizottság az ideiglenes megállapodás 25. és 26. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 38. és 39. cikkében előírt azonnali intézkedéseket hozhat az e rendelet 7a. cikk (3a) 7fa. cikke (4) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Sürgős esetben a 7a. cikk (3b) 7fa. cikk (6) bekezdését kell alkalmazni. [Mód. 89]
Ha a Bizottság egy tagállamtól kérelmet kap, azzal kapcsolatban a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül határozatot hoz."

3.  A 7e. cikkben az (1) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:"

Amennyiben szükséges, a Bizottság védintézkedéseket fogad el a 7a. cikk (3a)7fa. cikk (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően; az olyan támogatások esetében azonban, amelyekre az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletet* kell alkalmazni, az említett rendeletben meghatározott eljárások keretében kell az intézkedéseket meghozni. [Mód. 90]

* HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

"

  3a. A 7f. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amíg az e cikk (2) bekezdésében említett konzultációkon nem érnek el kölcsönösen kielégítő megoldást, a Bizottság az ideiglenes megállapodás 30. cikkével, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 43. cikkével, továbbá az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban egyéb, általa szükségesnek tartott megfelelő intézkedésekről határozhat."
   b) a (4), (5) és (6) bekezdést el kell hagyni.[Mód. 91]
   3b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
7fa. cikk
Bizottsági eljárás
(1)   A 2. cikk alkalmazásában a Bizottságot az 1254/1999/EK rendelet 42. cikkében meghatározott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)   A 4. cikk alkalmazásában a Bizottságot a 2913/92/EGK rendelet 248a. cikkével létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(3)   A 7a., 7b., 7e. és 7f. cikkek alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 1994. december 22-i 3285/94/EK tanácsi rendelet* 4. cikke alapján létrehozott tanácsadó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(4)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.
(5)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikke alkalmazandó.
(6)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve.
(7)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 5. cikkével összefüggésben értelmezve.
(8)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. [Mód. 92]
* HL L 349., 1994.12.31., 53. o."

9.  A Tanács 153/2002/EK rendelete (2002. január 21.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(42)

A 153/2002/EK rendelet tekintetében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 153/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 6. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
A Kombinált Nómenklatúrát és a TARIC-kódokat módosító bizottsági végrehajtási aktusok nem okoznak lényeges változásokat."
  

[Mód. 93]

   -1a. A 11. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(11)  A stabilizációs és társulási megállapodás különböző előírásainak végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 94]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(11a)  Rendkívüli és kritikus körülmények esetén azonnali intézkedések elfogadása céljából a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 95]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(11b)  A Bizottság azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hoz, ha azt – az ideiglenes megállapodás 24. cikke (4) bekezdésének b) pontjában és a 25. cikke (4) bekezdésében, valamint a stabilizációs és társulási megállapodás 37. cikke (4) bekezdésének b) pontjában és a З8. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja."
  

[Mód. 96]

   -1d. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
2. cikk
A baby-beef-re vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 14. cikke (2) bekezdésének, majd pedig a stabilizációs és társulási megállapodás 27. cikke (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a »baby beef« termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 97]

   -1e. A 3. cikket el kell hagyni.[Mód. 98]
   -1f. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
További engedmények
Amennyiben a stabilizációs és társulási megállapodás 29. cikke és az ideiglenes megállapodás 16. cikke alapján a vámkontingenseken belül további engedményeket adnak a halászati termékekre, a Bizottság e vámkontingensek végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat fogad el az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban."
  

[Mód. 99]

   -1g. Az 5. cikket el kell hagyni.[Mód. 100]
   -1h. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
7. cikk
Technikai kiigazítások
A Kombinált Nómenklatúra és a TARIC-kód albontásainak változásait követően, vagy az Unió és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti új megállapodások, jegyzőkönyvek, levélváltások vagy más jogi aktusok létrejötte miatt szükséges, az e rendelet szerint elfogadott részletes végrehajtási szabályok lényegi változásokat nem eredményező módosításait vagy technikai kiigazításait az e rendelet 7fa. cikkének (5) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."
  

[Mód. 101]

   1. A 7a. cikk a következőképpen módosul:

a)  a cikk szövege a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:"

(3a)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU rendelet [5]. cikkét kell alkalmazni.

(3b)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU rendelet [8]. cikkét kell alkalmazni, az [5]. cikkével összefüggésben.»;

"

   a) a (2), (3) és (4) bekezdést el kell hagyni. [Mód. 102]
   b) a (6) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
»A Bizottság a konzultációk befejezésekor, amennyiben egyéb szabályozás nem bizonyul lehetségesnek, az e rendelet7a. cikk (3a) 7fa. cikke (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően határozhat úgy, hogy nem tesz intézkedéstintézkedéseket, vagy határozhat az ideiglenes megállapodás 24. és 25. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 37. és 38. cikkében előírt megfelelő intézkedések elfogadásáról. Sürgős esetben az e rendelet7a. cikk (3b)7fa. cikke (7) bekezdését kell alkalmazni."
  

[Mód. 103]

   c) a (7), (8) és (9) bekezdést el kell hagyni.
   2. A 7b. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
7b. cikk
Rendkívüli és kritikus körülmények
Amennyiben az ideiglenes megállapodás 24. cikke (4) bekezdésének b) pontja és 25. cikkének (4) bekezdése, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 38. cikke (4) bekezdésének b) pontja és 38. cikkének (4) bekezdése értelmében rendkívüli és kritikus körülmények állnak elő, a Bizottság az ideiglenes megállapodás 24. és 25. cikkében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 37. és 38. cikkében előírt azonnali intézkedéseket hozhat az e rendelet7a. cikk (3a)7fa cikke (4) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően. Sürgős esetben 7a. cikk (3b) 7fa. cikk (6) bekezdését kell alkalmazni. [Mód. 104]
Ha a Bizottság egy tagállamtól kérelmet kap, azzal kapcsolatban a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül határozatot hoz."
   3. A 7e. cikkben az (1) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Amennyiben szükséges, a Bizottság védintézkedéseket fogad el a 7a. cikk (3a)7fa. cikk (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően; az olyan támogatások esetében azonban, amelyekre az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/ EK 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletet* kell alkalmazni, az említett rendeletben meghatározott eljárások keretében kell az intézkedéseket meghozni. [Mód. 105]
* HL L 188., 2009.7.18., 93. o."
  3a. A 7f. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amíg az e cikk (2) bekezdésében említett konzultációkon nem érnek el kölcsönösen kielégítő megoldást, a Bizottság az ideiglenes megállapodás 30. cikkével, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 43. cikkével, továbbá az e rendelet 7fa. cikke (5) bekezdésben említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban egyéb, általa szükségesnek tartott megfelelő intézkedésekről határozhat."
   b) a (4), (5) és (6) bekezdést el kell hagyni.[Mód. 106]
   3b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
7fa. cikk
Bizottsági eljárás
(1)   A 2. cikk alkalmazásában a Bizottságot az 1254/1999/EK rendelet 42. cikkében meghatározott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)   A 4. cikk alkalmazásában a Bizottságot a 2913/92/EGK rendelet 248a. cikkével létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(3)   A 7a., 7b., 7e. és 7f. cikkek alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 1994. december 22-i 3285/94/EK tanácsi rendelet* 4. cikke alapján létrehozott tanácsadó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(4)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.
(5)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikke alkalmazandó.
(6)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve.
(7)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 5. cikkével összefüggésben értelmezve.
(8)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 107]
* HL L 349., 1994.12.31., 53. o.»"

10.  A Tanács 427/2003/EK rendelete (2003. március 3.) a Kínai Népköztársaságból származó behozatalra vonatkozó, átmeneti termékspecifikus védelmi mechanizmusról, valamint az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 519/94/EK rendelet módosításáról(43)

A 427/2003/EK rendelet tekintetében a 625/2009/EK rendelet I. mellékletének módosítása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Továbbá végrehajtási hatásköröket kell ruházni a Bizottságra, hogy a 427/2003/EK rendeletnek a 182/2011/EU rendeletnek megfelelő végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el. [Mód. 108]

Ennek megfelelően a 427/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
»(21a)  Az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot a Szerződés 290. cikkének megfelelően fel kell hatalmazni jogi aktusok elfogadására az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 7-i 625/2009/EK tanácsi rendelet* I. mellékletének módosításai tekintetében annak érdekében, hogy az abban a mellékletben található, harmadik országok listájáról az országokat törölje, amennyiben azok a WTO-hoz csatlakoznak. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.
* HL L 185., 2009.7.17., 1. o."
  

[Mód. 109]

   -1a. A 22. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(22)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 110]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(22a)  A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 111]

   -1c. A 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Vizsgálat valamely tagállam, bármely jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező bármely, az uniós gazdasági ágazat nevében eljáró szövetség kérésére vagy a Bizottság saját kezdeményezésére indítható, amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre, amely vizsgálat indítását indokolja."
  

[Mód. 112]

   -1d. Az 5. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:"
(2a)  A vizsgálat indítására irányuló kérelemnek bizonyítékot kell tartalmaznia arra nézve, hogy teljesülnek a védintézkedés bevezetésének az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételei. A kérelem általánosságban a következő információkat tartalmazza: az érintett termék behozatala növekedésének abszolút és viszonylagos értelemben vett mértéke és mennyisége, a megnövekedett behozatallal elért hazai piaci részesedés, valamint az értékesítés, a termelés, a termelékenység, a kapacitáskihasználás, a nyereség és veszteség, illetve a foglalkoztatás szintjének változásai.
Vizsgálat akkor is indítható, ha egy vagy több tagállamba koncentrálódó megnövekedett behozatal tapasztalható, és ha nyilvánvaló, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében és a 3. cikkben említett tényezők alapján elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a vizsgálat indítása feltételeinek teljesülésére vonatkozóan."
  

[Mód. 113]

   1. Az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, és a (3) bekezdés szerinti konzultációk nem vezettek kölcsönösen kielégítő megoldásra, a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában."
   1a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
6a. cikk
Előzetes felügyeleti intézkedések
(1)   Amennyiben a Kínai Népköztársaságból származó termékek behozatalában olyan tendencia tapasztalható, amely a 2. és 3. cikkben említett helyzetek valamelyikének kialakulásához vezethet, az érintett termékek behozatala tekintetében előzetes felügyeleti intézkedések tehetők.
(2)   Abban az esetben, ha bizonyos érzékeny ágazatokba tartozó termékekkel kapcsolatban egy vagy több tagállamba koncentrálódva a behozatal növekedése tapasztalható, a Bizottság előzetes felügyeleti intézkedéseket vezethet be.
(3)   Az előzetes felügyeleti intézkedéseket a Bizottság fogadja el a 15. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően.
(4)   Az előzetes felügyeleti intézkedések korlátozott ideig érvényesek. Eltérő rendelkezés hiányában ezek az intézkedések a bevezetésüket követő hat hónapot követő újabb hat hónapos időtartam lejártakor érvényüket veszítik."
  

[Mód. 114]

  2. A 7. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 115]
   a) az (1) bekezdésben a második és harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Ezeket az ideiglenes intézkedéseket a Bizottság a 15. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági említett eljárásnak megfelelően hozza meg. Sürgős esetben a 15. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   b) a (3) bekezdést el kell hagyni.
   3. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
8. cikk
Az eljárás megszüntetése intézkedések nélkül
Ha a kétoldalú védintézkedéseket szükségtelennek ítélik, a vizsgálatot vagy eljárást a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően meg kell szüntetni."
  4. A 9. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett konzultációk a konzultáció kérésének kézhezvételétől számított 60 napon belül nem vezetnek kölcsönösen kielégítő megoldásra, végleges védintézkedést vagy a kereskedelem eltérítésére irányuló intézkedést kell bevezetni a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
   b) a (3)–(6) bekezdést el kell hagyni.
   4a. A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)   Amíg bármilyen védintézkedés érvényben van, tagállam kérésére vagy a Bizottság kezdeményezésére a [...] bizottsággal kell konzultációt folytatni az intézkedés hatásainak vizsgálata, és annak eldöntése érdekében, hogy szükség van-e még annak alkalmazására."
  

[Mód. 117]

   5. A 12. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a védintézkedést vissza kell vonni vagy módosítani kell, visszavonjaazt a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében vonja vissza vagy módosítja azt."
  

[Mód. 118]

   6. A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az e rendelet alapján hozott intézkedéseket a Bizottság az Unió érdekében határozatával kilenc hónapra felfüggesztheti. A felfüggesztés a 15. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően további, legfeljebb egyéves időtartammal meghosszabbítható. Az intézkedések csak akkor függeszthetők fel, ha a piaci feltételek átmenetileg olyan mértékben megváltoztak, hogy valószínűtlen, hogy a felfüggesztés nyomán ismét zavar következzen be a piacon. Amennyiben a felfüggesztés indokai megszűntek, konzultációt követően az intézkedéseket bármikor vissza lehet állítani."
  

[Mód. 119]

   6a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
14a. cikk
A hatáskörök átruházása
Annak érdekében, hogy a mellékletben szereplő harmadik országok listájáról törölni lehessen az országokat, amennyiben azok a WTO-hoz csatlakoznak, a Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 625/2009/EK rendelet I. melléklete módosításairól szóló 14b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el."
  

[Mód. 120]

   6b. A szöveg a következő cikkel egészül ki:"
'14b. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottságnak a 22. cikk (3) bekezdésben említett, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására szóló felhatalmazása ...-tól(44) kezdődően ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. A felhatalmazás hallgatólagosan azonos időtartamra meghosszabbodik, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítások ellen minden egyes időtartam vége előtt legkésőbb három hónappal.
(3)  A 22. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Ez az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megállapított időpontban hatályba lép. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A 22. cikk (3) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást az aktus ellen a Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítéstől számított két hónapon belül, vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az Európai Parlament, mint a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam négy hónappal meghosszabbodik."
  

[Mód. 323]

   7. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
15. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.[Mód. 122]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a az [xxxx/2011]/EU182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 123]
(4)  A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége kéri.
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
   8. A 17. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott olyan információt, amelynek bizalmas kezelését az információ szolgáltatója kérte. A Bizottság és a tagállamok közötti információcsere, a 12. cikk alapján folytatott vagy az 5. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott konzultációra vonatkozó információk, továbbá az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumok e rendelet kifejezett rendelkezése hiányában nem hozhatók nyilvánosságra, illetve nem hozhatók az eljárásban részt vevő felek tudomására."
   9. A 18. cikk (4) bekezdésében a negyedik mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Az információ nyilvánosságra hozatala nem sértheti a Bizottság esetleges későbbi határozatát; ha azonban ez a határozat eltérő tényeken és szempontokon alapul, az erről szóló információt a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hozni."
   10. A 19. cikk (5) és (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság megvizsgálja a megfelelő módon benyújtott információt és azt, hogy az milyen mértékben reprezentatív; a vizsgálat eredményeit, valamint a vizsgálat fő pontjairól alkotott véleményét megküldi a bizottságnak.
(6)  A (2) bekezdéssel összhangban eljáró felek kérhetik azoknak a tényeknek és szempontoknak a rendelkezésükre bocsátását, amelyeken a végleges határozatok valószínűleg alapulni fogak. Az ilyen információt a lehetséges mértékig, a Bizottság későbbi határozatainak sérelme nélkül kell rendelkezésre bocsátani."
   10a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
19a. cikk
Jelentés
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a Bizottság, a bizottság és a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a Kínával folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(3)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a rendelet alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(4)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 124]

   10b. A 22. cikk (3) bekezdését el kell hagyni. [Mód. 125]

11.  A Tanács 452/2003/EK rendelete (2003. március 6.) a dömpingellenes, illetve szubvencióellenes intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén a Közösség által hozható intézkedésekről(45)

A 452/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 452/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(10a)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 126]

   1. Az 1. cikk (1) bekezdésében a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:"
  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések és a tarifális védintézkedések ugyanazon behozatalra történő együttes alkalmazása az Unió kereskedelmi védelmi politikája szempontjából kívánatosnál nagyobb hatást eredményezhet, a 2a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében a következők közül egy vagy több, általa megfelelőnek tekintett, jogalkotási aktus végrehajtására vonatkozó intézkedést fogadhat el:"
  

[Mód. 127]

   2. A szöveg a következő 2a. cikkel egészül ki:"
2a. cikk
(1)  A Bizottságot az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet* 15. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott dömpingellenes bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 128]
* HL L 343., 2009.12.22., 51. o.' "

12.  A Tanács 673/2005/EK rendelete (2005. április 25.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozóan kiegészítő behozatali vámok megállapításáról(46)

A 673/2005/EK rendelet tekintetében a Tanácsnak joga van a rendelet hatályon kívül helyezésére. A Tanácsnak ezt a jogát vissza kell vonni, és a rendelet hatályon kívül helyezésére a Szerződés 207. cikkét kell alkalmazni.

Ennek megfelelően a 673/2005/EK a következőképpen módosul:

A rendelet 7. cikkét el kell hagyni.

12A.  A Tanács 1236/2005/EK rendelete (27 június 2005) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről(47)[Mód. 129]

Az 1236/2005/EK rendelet tekintetében a rendelet mellékleteinek módosítása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1236/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

[Mód. 130]

   1. A (25) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(25)  Az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet II.,III., IV. és V. mellékleteinek módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz történő egyidejű, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról."
  

[Mód. 131]

   2. A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
  (2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikkel összhangban a II., III., IV. és VIII. melléklet módosítására vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el."
  

[Mód. 132]

   3. A 15. cikket el kell hagyni.[Mód. 133]
   4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:"
15a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottságnak a 15. cikkben említett, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására szóló felhatalmazása ...-tól(48) kezdődően ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikkben megállapított felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Ez az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megállapított időpontban hatályba lép. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A 15. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam négy hónappal meghosszabbodik."
  

[Mód. 324]

   5. A 16. cikket el kell hagyni.[Mód. 135]

13.  A Tanács 1616/2006/EK rendelete (2006. október 23.) az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(49)

Az 1616/2006/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1616/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A (7) preambulumbekezdést el kell hagyni.[Mód. 136]
   -1a. A (8) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(8)   A stabilizációs és társulási megállapodás különböző előírásainak végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni. Ezen hatásköret a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 137]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8a)   Az azonnali intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása rendkívüli és kritikus körülmények, illetve bizonyos preferenciális elbánások ideiglenes felfüggesztése esetén, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 138]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8b)   A Bizottság azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hoz, ha azt – az ideiglenes megállapodás 26. cikke (4) bekezdésében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás З9. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja."
  

[Mód. 139]

   -1d. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
2. cikk
A hal- és halászati termékekre vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 15. cikke (1) bekezdésének, majd pedig a stabilizációs és társulási megállapodás 28. cikke (1) bekezdésének végrehajtására vonatkozó, a hal- és halászati termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 140]

   -1e. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
Technikai kiigazítások
Az e rendelet alapján az előírásoknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokban és a TARIC albontásokban történt változtatások vagy az Unió és az Albán Köztársaság között létrejött új vagy módosított megállapodások, jegyzőkönyvek, levélváltások vagy egyéb jogi aktusok miatt szükségessé váló és lényegi változásokat nem eredményező módosításait és technikai kiigazításait e rendelet 8a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 141]

   -1f. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
5. cikk
Altalános védzáradék
[...] Ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 25. cikkében, majd azt követően az STM 38. cikkében előírt intézkedést kell tennie, azt az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni, kivéve, ha erről az ideiglenes megállapodás 25. cikke, majd azt követően az STM 38. cikke másképpen rendelkezik."
  

[Mód. 142]

   -1g. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
6. cikk
Hiányzáradék
Ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 26. cikkében, majd azt követően az STM 39. cikkében előírt intézkedést kell tennie, azt az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 143]

   1. A 7. cikk harmadik, negyedik és ötödik bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:"
Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (21b) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően hozza meg. Sürgős esetben a 8a. cikk (32a) bekezdését kell alkalmazni."
  

[Mód. 144]

   2. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
2.  Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően hozza meg. Sürgős esetben a 8a. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   3. A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:"
8a. cikk
Bizottsági eljárás
(-1)   E rendelet 2., 4. és 11. cikke alkalmazásában a Bizottságot a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelet* 248a. cikke szerint létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 145]
(1)  E rendelet 5., 7. és 8. cikke alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet** 4. cikkének (1) alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a/az [xxxx/2011]/EU182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 146]
(1a)   E rendelet 6. cikke alkalmazásában a Bizottságot a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. október 19-i 1061/2009/EK rendelet*** alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 147]
(1b)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 148]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve. [Mód. 149]
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az 5. cikkével összefüggésben.
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. [Mód. 150]
* HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
** HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
*** HL L 291., 2009.11. 7., 1.»"
   3a. A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a 8a. cikk (1b) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárással összhangban határozhat úgy, hogy az ideiglenes megállapodás 30. cikkének (4) bekezdésében, majd azt követően az STM 43. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint ideiglenesen felfüggeszti a termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást."
  

[Mód. 151]

   3b. A 12. cikket el kell hagyni. [Mód. 152]

14.  A Tanács 1528/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról(50)

Az 1528/2007/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1528/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A (17) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
»(17)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 153]

   1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  A Bizottság a 24a., 24b. és 24c cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosítja az I. mellékletet az AKCS-államok csoportjába tartozó azon régiók vagy államok felvétele érdekében, amelyek lezárták tárgyalásaikat egy, az Unió és az adott régió vagy állam közötti, legalább a GATT 1994 XXIV. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelő megállapodásról.»;

"

b)  a (3) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:"

»(3)  Az ilyen régió vagy állam az I. melléklet listáján marad, amíg a Bizottság a 24a., 24b. és 24c. cikknek megfelelően el nem fogadja az I. mellékletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely az adott államot vagy régiót eltávolítja a mellékletből, különösen a következő esetekben:

"

[Mód. 155]

   1a. Az 5. cikk (3) bekezdésének bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:"
(3)   Amennyiben a Bizottság a tagállamok által szolgáltatott információ vagy saját kezdeményezése alapján úgy ítéli meg, hogy az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, a 21. cikk (1d) bekezdésében meghatározott tanácsadó bizottsági eljárással összhangban felfüggesztheti a vonatkozó elbánás alkalmazását, feltéve hogy előzőleg:"
  

[Mód. 156]

   1b. Az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az e cikk értelmében történt felfüggesztés időtartamát olyan mértékben kell korlátozni, amely az Unió pénzügyi érdekei védelmében szükséges. A felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a hat hónapot, de megújítható. Ezen időszak végén a Bizottság a 21. cikk (1d) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban eldönti, hogy megszünteti-e a felfüggesztést vagy meghosszabbítja-e a felfüggesztési időt."
  

[Mód. 325]

   1c. Az 5. cikk (6) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A vonatkozó elbánás alkalmazásának felfüggesztéséről szóló határozatot a 21. cikk (1d) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."
  

[Mód. 158]

   1d. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Az e cikk (2) bekezdésében említett vámkontingensek alkalmazásának részletes szabályait a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell meghatározni."
  

[Mód. 159]

   1e. A 7. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
  (4) Az e bekezdésben említett régiók szerinti elosztásra és a vámkontingensek alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásokkal összhangban kell elfogadni."
  

[Mód. 160]

   1f. A 9. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségek továbbosztásának és az e cikk (1), (3) és (4) bekezdésben említett rendszer irányításának részletes szabályait, valamint a felfüggesztő határozatokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el."
  

[Mód. 161]

   1g. A 10. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)   A Bizottság e rendszer irányításának részletes szabályait, valamint a felfüggesztő határozatokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban fogadja el."
  

[Mód. 162]

  2. A 14. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az eljárás megindítására a tagállamtól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül kerül sor."
   b) a (4) bekezdés első mondatának helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Ha a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 12. cikkben ismertetett körülmények fennállnak, haladéktalanul értesíti az I. mellékletben felsorolt régiót vagy államokat vizsgálatindítási szándékáról."
  3. A 16. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 163]
   a) az (1) bekezdésben a második és harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Az ideiglenes intézkedéseket a 21. cikk (21d) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Sürgős esetben a 21. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.»"
   b) a (2) bekezdésben a második mondatot el kell hagyni;
   c) a (4) bekezdést el kell hagyni.
   4. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
17. cikk
A vizsgálat megszüntetése és az intézkedés nélküli eljárás
Ha a kétoldalú védintézkedéseket szükségtelennek ítélik, a vizsgálatot és eljárást a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően meg kell szüntetni."
  5. A 18. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett konzultációk az ügynek az érintett régió vagy állam elé terjesztését követő 30 napon belül nem vezetnek kölcsönösen kielégítő megoldásra, a Bizottság a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően, a konzultációs időszak végét követő 20 munkanapon belül határoz a végleges kétoldalú védintézkedések meghozataláról."
   b) a (3) és (4) bekezdést el kell hagyni.
   6. A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A felügyelet elrendeléséről szóló határozatot a Bizottság a 21. cikk (21d) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági bekezdésében említett eljárásnak megfelelően hozza meg."
  

[Mód. 164]

   7. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
21. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  E fejezet E rendelet 5., 16., 17., 18. és 20. cikke alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a az [xxxx/2011]/EU 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 165]
(1a)  A 4. cikk alkalmazásában, a Bizottságot a 2913/92/EGK rendelettel létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.[Mód. 166]
(1b)   A 6. cikk alkalmazásában a Bizottság munkáját a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi rendelet** alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.[Mód. 167]
(1c)   A 7. és 9. cikk alkalmazásában a Bizottságot a 318/2006/EK rendelet alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 168]
(1d)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 169]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a az [xxxx/2011]/EU 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 170]
(4)  A 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében az e cikk (1) bekezdésében említett bizottságot a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet*** 195. cikke alapján létrehozott bizottság segíti.
(4a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 171]
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
** HL L 270, 2003.10.21., 96. o.
*** HL L 299., 2007.11.16., 1. o."
   7a. A 24. cikket el kell hagyni. [Mód. 172]
   8. A szöveg a következő 24a., 24b. és 24c. cikkel egészül ki:"
24a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 2. cikk (2) és (3) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 24b. és a 24c. cikk határozza meg.
24b. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) és (3) bekezdésében említett felhatalmazást.
(2)  A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt megfelelő határidőn belül tájékoztatja a másik intézményt és a Bizottságot arról, hogy mely felhatalmazások visszavonásáról és milyen indokok alapján kíván határozni.
(3)  A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi napon lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
24c. cikk
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen
(1)  Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos határidőn belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez a határidő egy hónappal meghosszabbodik.
(2)  Ha az említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a benne megállapított napon hatályba lép.
Ha az Európai Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást, a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a határidő letelte előtt ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a határidő letelte előtt hatályba léphet.
(3)  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő intézmény a kifogást megindokolja."
  

[Mód. 173]

   8a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
24d. cikk
Az információk bizalmas kezelése
(1)   Az e rendelet alapján kapott információk csak a megjelölt célra használhatók fel.
(2)   Az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű vagy bizalmas alapon adott információk nem hozhatók nyilvánosságra az információk szolgáltatójának kifejezett engedélye nélkül.
(3)   Minden bizalmas kezelés iránti kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat, amiért az információ bizalmasnak minősül. Amennyiben azonban a bizalmas kezelés iránti kérelem megalapozatlannak tűnik, és az információ szolgáltatója nem kívánja nyilvánosságra hozni azt, vagy engedélyezni annak általánosított vagy összegzett formájú közzétételét, akkor az adott információ figyelmen kívül hagyható.
(4)   Az információ mindenképpen bizalmasnak minősül, ha annak közzététele az információ szolgáltatójára vagy forrására valószínűleg jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolna.
(5)   Az (1)–(4) bekezdés nem zárja ki azt, hogy az uniós hatóságok általános információkra és különösen olyan okokra hivatkozzanak, amelyeken az e rendelet szerint hozott határozatok alapulnak. Az említett hatóságoknak azonban figyelembe kell venniük az érintett természetes és jogi személyek ahhoz fűződő jogos érdekeit, hogy üzleti titkaik ne kerüljenek nyilvánosságra."
  

[Mód. 174]

   8b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
24e. cikk
Jelentés
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a Bizottság, az e rendeletben említett bizottságok és a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a megállapodásban foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá az AKCS-országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(3)   A jelentés tájékoztatást nyújt e rendelet végrehajtásáról.
(4)  Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a rendelet alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(5)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 175]

15.  A Tanács 140/2008/EK rendelete (2007. november 19.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás és az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(51)

A 140/2008/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 140/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A (7) preambulumbekezdést el kell hagyni.[Mód. 176]
   -1a. A (8) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(8)  A stabilizációs és társulási megállapodás különböző előírásainak végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni. Ezen hatásköret a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 177]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8a)   A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása, illetve bizonyos preferenciális elbánások ideiglenes felfüggesztése esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 178]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8b)   A Bizottság azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hoz, ha azt – az ideiglenes megállapodás 26. cikke (5) bekezdésében és 27. cikke (4) bekezdésében, majd azt követően a stabilizációs és társulási megállapodás 41. cikke (5) bekezde b)pontjában és 42. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja."
  

[Mód. 179]

   -1d. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
2. cikk
A hal- és halászati termékekre vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 14. cikkének, majd pedig a stabilizációs és társulási megállapodás 29. cikkének végrehajtására vonatkozó, a hal- és halászati termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében meghatározott vizsglóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 180]

   -1e. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
Technikai kiigazítások
Az e rendelet alapján az előírásoknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokban és a TARIC albontásokban történt változtatások vagy az Unió és a Montenegrói Köztársaság között létrejött új vagy módosított megállapodások, jegyzőkönyvek, levélváltások vagy egyéb jogi aktusok miatt szükségessé váló és lényegi változásokat nem eredményező módosításait és technikai kiigazításait az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 181]

   -1f. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
5. cikk
Altalános védzáradék
Ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 26. cikkében, majd azt követően az STM 41. cikkében előírt intézkedést kell tennie, azt e rendelet 8a. cikkének (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni, kivéve, ha erről az ideiglenes megállapodás 26. cikke, majd azt követően az STM 41. cikke másképpen rendelkezik."
  

[Mód. 182]

   -1g. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
6. cikk
Hiányzáradék
Ha az Uniónak az ideiglenes megállapodás 27. cikkében, majd azt követően az STM 42. cikkében előírt intézkedést kell tennie, azt e rendelet 8a. cikkének (2) bekezdésében megállapított vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 183]

   1. A 7. cikk harmadik, negyedik és ötödik bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:"
Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően hozza meg. Sürgős esetben a 8a. cikk (32a) bekezdését kell alkalmazni."
  

[Mód. 184]

   2. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2).  Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően hozza meg. Sürgős esetben a 8a. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   3. A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:"
8a. cikk
A bizottság
(-1)   E rendelet 2., 4. és 11. cikke alkalmazásában a Bizottságot a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelet* 248a. cikke szerint létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 185]
(-1a)   A 6. cikk alkalmazásában a Bizottságot a a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. október 19-i 1061/2009/EK rendelet** alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 186]
(1)  Az 5., 7. és 8. cikk alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet*** (52) 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a az [xxxx/2011]/EU182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 187]
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.[Mód. 188]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve.[Mód. 189]
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az 5. cikkével összefüggésben.
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.
[Mód. 190]
* HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
** HL L 291.,2009.11. 7., 1. o.
*** HL L 84.., 2009.3.31., 1. o.»"
   3a. A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a 8a. cikk (1a) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárással összhangban határozhat úgy, hogy az ideiglenes megállapodás 31. cikkének (4) bekezdésében, majd azt követően az STM 46. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint ideiglenesen felfüggeszti a termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást."
  

[Mód. 191]

   3b. A 12. cikket el kell hagyni. [Mód. 192]

16.  A Tanács 55/2008/EK rendelete (2008. január 21.) a Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről, valamint a 980/2005/EK rendelet és a 2005/924/EK bizottsági határozat módosításáról(53)

Az 55/2008/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 55/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A (11) preambulumbekezdést el kell hagyni.[Mód. 193]
   -1a. A (12) preambulumbekezdést el kell hagyni.[Mód. 194]
   -1b. A (13) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(13)  Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E e hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gyakorolni*.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 195]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(13a)  A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása, illetve bizonyos preferenciális elbánások ideiglenes felfüggesztése esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 196]

   -1d. A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  E rendelet más rendelkezéseitől és különösen a 10. cikktől függetlenül, a Bizottság végrehajtási aktusok révén megfelelő intézkedéseket hozhat, ha a mezőgazdasági termékek behozatala komoly zavart okoz az Unió piacain és azok szabályozási mechanizmusaiban. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 197]

   -1e. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
A tejtermékekre vonatkozó vámkontingensek alkalmazása
A 0401–0406 vámtarifa alá tartozó vámkontingensek alkalmazásának részletes szabályait a Bizottság végrehajtási aktusok révén állapítja meg. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 198]

   -1f. A 7. cikk bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően a 4. cikkben említetteken kívül elfogadja a rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezéseket, elsősorban:"
  

[Mód. 199]

   -1g. A 8. cikket el kell hagyni.[Mód. 200]
  1. A 10. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 201]
[Mód. 326]
   a) az (1) bekezdés bevezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre Moldova vonatkozásában csalásra, szabálytalanságokra, a termékek származási szabályainak és a kapcsolódó eljárásoknak a szisztematikus megsértésére vagy betartásuk biztosításának elmulasztására, a 2. cikk (1) bekezdésében említett igazgatási együttműködés rendszeres elmulasztására, vagy a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott egyéb feltételek teljesítésének elmulasztására, a 11a. cikk (2) bekezdésében11a. cikk 1b) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően intézkedéseket hozhat az e rendeletben előírt preferenciális előírások legfeljebb hat hónapra történő teljes, illetve részleges felfüggesztésére, ha előzőleg:"
   b) a (2) bekezdést el kell hagyni.
   ba) A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A felfüggesztés időtartamának lejártakor határozatával a Bizottság vagy megszünteti, vagy a 11a. cikk (1b) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban meghosszabbítja az ideiglenes felfüggesztést."
   2. A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Amennyiben egy Moldovából származó terméket olyan feltételek mellett importálnak, amelyek súlyos nehézségeket okoznak a hasonló vagy azzal közvetlenül versenyző termékeket előállító uniós termelőnek, vagy ilyen nehézségek bekövetkezésével fenyegetnek, a Bizottság a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően bármikor újra bevezetheti a Közös Vámtarifában rögzített rendes vámtételeket erre a termékre."
   2a. A 11. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A vizsgálatot az e cikk (2) bekezdésében említett értesítés közzétételétől számított 6 hónapon belül be kell fejezni. A Bizottság kivételes körülmények fennállása esetén meghosszabbíthatja ezt a határidőt a 11a. cikk (1b) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően."
  

[Mód. 327]

   2b. A 11. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  A Bizottság 3 hónapon belül határozatot hoz, a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban. Ez a határozat a kihirdetésétől számított egy hónapon belül lép hatályba."
  

[Mód. 204]

   2c. A 11. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(7)  Amikor az azonnali cselekvést igénylő kivételes körülmények lehetetlenné teszik a vizsgálatot, a Bizottság [...] – a 11a. cikk (2a) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően – minden olyan megelőző intézkedést megtehet, amely feltétlenül szükséges."
  

[Mód. 205]

   3. A szöveg a következő 11a. cikkel egészül ki:"
11a. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A 11. cikk E E rendelet 3. cikke (3) bekezdése, a 11. és a 12. cikk alkalmazásában a Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a/az [xxxx/2011]/EUa 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 206]
(1a)   E rendelet 4. cikke alkalmazásában a Bizottságot a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet** (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 195. cikke alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 207]
(1b)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 208]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve.[Mód. 209]
(2b)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. [Mód. 210]
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
** HL L 299., 2007.11.16., 1. o.»"
   3a. A 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Ha Moldova nem felel meg a származási szabályoknak, vagy elmulasztja a 2. cikkben előírt igazgatási együttműködés teljesítését a fent említett 17., 18., 19. és 21. Árucsoportok vonatkozásában, vagy ha az ezen Árucsoportok alá tartozó, az e rendelet alapján preferenciális előírásokban részesülő termékek behozatalának mértéke jelentősen meghaladja Moldova átlagos exportszintjét, megfelelő intézkedéseket kell tenni a 11a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban."
  

[Mód. 211]

17.  A Tanács 594/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról(54)

Az 594/2008/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 594/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 7. preambulumbekezdést el kell hagyni.[Mód. 212]
   -1a. A 8. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(8)  A stabilizációs és társulási megállapodás különböző előírásainak végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályok elfogadására vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskört kell ruházni. Ezen hatásköret a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni* .
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 213]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8a)  A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása, illetve bizonyos preferenciális elbánások ideiglenes felfüggesztése esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 214]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(8b)  A Bizottságnak azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket kell meghoznia, ha azt – az ideiglenes megállapodás 24. cikke (5) bekezdésének b) pontjában és 25. cikke (4) bekezdésében, majd azt követően az STM 39. cikke (5) bekezdésének b) pontjában és 40. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelő rendkívüli és kritikus körülmények által megfelelően indokolt esetekben – a rendkívüli sürgősség azt megkívánja."
  

[Mód. 215]

   -1d. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
2. cikk
A hal- és halászati termékekre vonatkozó engedmények
Az ideiglenes megállapodás 13. cikkének, majd pedig az STM 28. cikkének végrehajtására vonatkozó, a hal- és halászati termékek vámkontingensét érintő részletes szabályokat a Bizottságnak az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében meghatározott vizsglóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadnia."
  

[Mód. 216]

   -1e. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
Technikai kiigazítások
Az e rendelet alapján az előírásoknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokban és a TARIC-albontásokban történt változtatások vagy az Unió, illetve Bosznia és Hercegovina között létrejött új vagy módosított megállapodások, jegyzőkönyvek, levélváltások vagy egyéb jogi aktusok miatt szükségessé váló és lényegi változásokat nem eredményező módosításait és technikai kiigazításait az e rendelet 8a. cikke (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 217]

   -1f. A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
5. cikk
Altalános védzáradék
Ha az Uniónak meg kell tenni az ideiglenes megállapodás 24. cikkében, majd azt követően az STM 39. cikkében előírt intézkedést, azt az e rendelet 8a. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni, kivéve ha erről az ideiglenes megállapodás 24. cikke, majd azt követően az STM 39. cikke másképpen rendelkezik."
  

[Mód. 218]

   -1g. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
6. cikk
Hiányzáradék
Ha az Uniónak meg kell tennie az ideiglenes megállapodás 25. cikkében, majd azt követően az STM 40. cikkében előírt intézkedést, azt az e rendelet 8a. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni."
  

[Mód. 219]

   1. A 7. cikk harmadik, negyedik és ötödik bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:"
Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el. Sürgős esetben a 8a. cikk (32a) bekezdését kell alkalmazni."
  

[Mód. 220]

   2. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Ezeket az intézkedéseket a Bizottság a 8a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően fogadja el. Sürgős esetben a 8a. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   3. A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:"
8a. cikk
Bizottsági eljárás
(-1)   E rendelet 2., 4. és 11. cikke alkalmazásában a Bizottságot a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 248a. cikke szerint létrehozott Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 182/2011/EU rendelet* értelmében vett bizottság.[Mód. 221]
(-1a)   A 6. cikk alkalmazásában a Bizottságot a 1061/2009/EK tanácsi rendelet alapján létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a kivitel közös szabályainak meghatározásáról szóló, 2009. október 19-i 182/2011/EU rendelet** értelmében vett bizottság.[Mód. 222]
(1)  E rendelet 5., 7. és 8. cikke alkalmazásában a Bizottságot a behozatal közös szabályainak megállapításáról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet*** 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a/az [xxxx/2011]/EU182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság. [Mód. 223]
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 224]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(2a)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, annak 4. cikkével összefüggésben értelmezve. [Mód. 225]
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet [8]. cikkét kell alkalmazni, az [5]. cikkével összefüggésben.
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 226]
* HL L 302., 1992.10.19., 1. o.
**HL L 291., 2009.11.7., 1. o.
*** HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
   3a. A 11. cikk harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság a 8a. cikk (1a) bekezdésében megállapított tanácsadó bizottsági eljárással összhangban határozhat úgy, hogy az ideiglenes megállapodás 29. cikkének (4) bekezdésében, majd azt követően az STM 44. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak szerint ideiglenesen felfüggeszti a termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást."
  

[Mód. 227]

   3b. A 12. cikket el kell hagyni. [Mód. 228]

18.  A Tanács 732/2008/EK rendelete (2008. július 22.) az általános tarifális preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétől történő alkalmazásáról, illetve az 552/97/EK és az 1933/2006/EK rendelet, valamint az 1100/2006/EK és a 964/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról(55)

A 732/2008/EK rendelet tekintetébenAz 732/2008/EK rendelet tekintetében a rendelet I. mellékletének módosítása céljából fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Továbbá a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el. [Mód. 229]

Ennek megfelelően a 732/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(24a)  Az e rendelet alkalmazásához szükséges rendelkezések elfogadása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a kérelmező országra alkalmazzák-e a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást, és módosítsák-e ennek megfelelően e rendelet I. mellékletét, illetve a 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékeket érintő közös vámtarifa szerinti vámtételek csökkentésére vonatkozó rendelkezések végrehajtására irányuló részletes szabályok elfogadásáról, az 1006 és 1701 vámtarifaszám alá tartozó termékeket érintő közös vámtarifa szerinti vámtételek felfüggesztéséről, egy ország megállapodásból – az I. melléklet módosításával – történő kivonásáról és egy átmeneti időszak bevezetéséről, az e rendeletben megállapított preferenciális rendelkezések felfüggesztéséről, a preferenciális kedvezmények ideiglenes visszavonásáról valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egy részük tekintetében, valamint e rendelet I. mellékletéhez módosítások elfogadásáról. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz."
  

[Mód. 230]

   -1a. A 25. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(25)  Az ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadásához, az előzetes felügyeleti intézkedések foganatosításához, valamint az intézkedés nélküli vizsgálatok lezárásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel* összhangban kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 231]

   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(25a)  A tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedésekkel együtt a vizsgálatok megindításához és meghosszabításához, az érintett kedvezményezett ország helyzetének hat hónapon át történő nyomon követésére és értékelésére irányuló határozat meghozatalához – amennyiben úgy ítéli meg, hogy indokolt a preferenciák ideiglenes visszavonása –, valamint ideiglenes intézkedések elfogadásához, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 232]

  -1c. Az 10. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 233]
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 27a. cikknek megfelelően, hogy – miután megvizsgálta a kérelmet – határozzon arról, hogy a kérelmező országra alkalmazzák-e a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírást, és módosítsák-e ennek megfelelően az I. mellékletet.
Amennyiben egy intézkedés késedelme nehezen helyrehozható kárt okozna, és ezért a rendkívüli sürgősség megkívánja azt, az ezen bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 27b. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni."
   b) a (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság a kérelem ügyében a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban tartja fenn a kapcsolatot a kérelmező országgal."
  -1d. Az 11. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 234]
   a) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(7)  A Bizottság felhatalmazást kap az e cikk (4), (5) és (6) bekezdésében említett rendelkezések végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapítása érdekében a 27a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásához.
Amennyiben egy intézkedés késedelme nehezen helyrehozható kárt okozna, és ezért a rendkívüli sürgősség megkívánja azt, az ezen bekezdés alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 27b. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni."
   b) a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(8)   Amennyiben az ENSZ egy adott országot levesz a legkevésbé fejlett országok listájáról, úgy az adott ország az ezen előírásra jogosult országok listájáról is lekerül. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 27a. cikknek megfelelően az I. melléklet módosításával egy országnak az előírás alól történő kivonása és egy legalább hároméves átmeneti időszak meghatározása céljából."

[Mód. 236]
  1. A 16. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 235]
   a) a (3) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló bizonyíték elegendő lenne az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett okok miatti ideiglenes visszavonás indokoltságának alátámasztásához, felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 27. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felfüggesztheti27a. cikknek az e rendeletben meghatározott kedvezményes előírások alkalmazását aalkalmazásának felfüggesztése érdekében valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében, ha előzőleg:"
   b) a (4) bekezdést el kell hagyni.
   2. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
17. cikk
(1)  Amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam olyan információt kap, amely indokolhatja az ideiglenes visszavonást, és amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy elegendő indok áll rendelkezésre vizsgálat lefolytatásához, úgy tájékoztatja a 27. cikkben említett bizottságot.
(2)  A Bizottság a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadóbizottsági eljárásnak megfelelően és egy hónapon belül határozhat a vizsgálat megindításáról."
   2a. A 18. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  A vizsgálatot egy éven belül be kell fejezni. A Bizottság a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban meghosszabbíthatja ezt az időtartamot."
  3. A 19. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 237]
[Mód. 238]
   -a) a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A Bizottság a megállapításairól jelentést nyújt be a 27. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak, valamint az Európai Parlamentnek."
   -aa) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a megállapítások nem indokolják az ideiglenes visszavonást, a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban határoz a vizsgálat megszüntetéséről. Ebben az esetben a Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti a vizsgálat lezárását, és ismerteti főbb következtetéseit."

a)  a (3) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a megállapítások a 15. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ok miatt indokolják az ideiglenes visszavonást, úgy – a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően – határoz arról, hogy hat hónapon keresztül nyomon követi és értékeli a helyzetet az érintett kedvezményezett országban. A Bizottság értesíti az érintett kedvezményezett országot erről a határozatáról, és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben bejelenti, hogy ideiglenesen vissza kívánja vonni a kedvezményes előírásokat a valamely kedvezményezett országból származó valamennyi termék vagy egyes termékek tekintetében, kivéve, ha a határidő vége előtt az érintett kedvezményezett ország kötelezettséget vállal arra, hogy meghozza a III. melléklet A részében említett egyezményeknek ésszerű időn belül való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

"

[Mód. 239]

   b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Amennyiben a Bizottság úgy találjafelhatalmazást kap arra, hogy a 27a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ideiglenes visszavonásra van szükség, a 27. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően határoz.vonatkozó határozat meghozatala céljából. Az e cikk (3) bekezdésében említett esetben a Bizottság a szóban forgó bekezdésben említett időszak végén jár el."
  

[Mód. 240]

   c) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  Ha a Bizottság határozatotfelhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az ideiglenes visszavonásról, az a meghozatala után hat hónappal lép hatályba, kivéve, ha ennek letelte előtt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust visszavonták vagy a Bizottság úgya visszavonásról határoz amiatt, hogy már nem állnak fenn az ezt indokoló okok."
  

[Mód. 241]

  4. A 20. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 328]
A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:
   a) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A vizsgálatot az e cikk (2) bekezdésében említett értesítés közzétételétől számított hat hónapon belül be kell fejezni. A Bizottság kivételes körülmények fennállása esetén meghosszabbíthatja ezt a határidőt a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően."
   b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  A Bizottság egy hónapon belül határozatot hoz, a 27. cikk (6) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban. Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított egy hónapon belül lép hatályba."
   c) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(7)  Amikor az azonnali cselekvést igénylő kivételes körülmények lehetetlenné teszik a vizsgálatot, a Bizottság – a 27. cikk (7) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően – minden olyan megelőzőátmeneti intézkedést megtehet, amely feltétlenül szükséges.
Amennyiben valamely tagállam a Bizottság azonnali beavatkozását kéri, és az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülnek, a Bizottság köteles a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül határozatot hozni.
Az ideiglenes intézkedések legfeljebb 200 napig alkalmazhatók.
Amennyiben az ideiglenes intézkedés az e cikkben foglalt feltételek nem teljesülése miatt hatályát veszti, az ideiglenes intézkedések következtében beszedett vámot automatikusan vissza kell téríteni.[Mód. 243]"
   21. cikk"
Amennyiben a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek behozatala súlyos zavart okoz vagy ilyen zavar bekövetkezésével fenyeget az uniós piacokon – különösen egy vagy több legkülső régió tekintetében – vagy e piacok szabályozó mechanizmusaiban, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére – a 27. cikk (65) bekezdésében foglalt említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően az érintett közös piacszervezésért felelős irányítóbizottsággal folytatott konzultációt követően felfüggesztheti a kedvezményes előírások alkalmazását az adott termékek tekintetében.
[Mód. 329]"
  

A 22. cikk (2) bekezdését el kell hagynibekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   (2) Az előzetes felügyeleti intézkedéseket a Bizottság fogadja el a 27. cikk (5) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően."
     [Mód. 244]
"
  

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

   22a. cikk"
Ha a végleges tényállás azt mutatja, hogy a 20. cikkben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a Bizottság határozatot fogad el a vizsgálat befejezéséről és a 27. cikk (6) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás megindításáról.
(2)   A Bizottság – kellő figyelemmel a 27c. cikk értelmében vett bizalmas információk védelmére – jelentést nyújt be a Parlament számára, rögzítve az összes vonatkozó tény és jogszabály alapján hozott megállapításait és megindokolt következtetéseit. A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza.
  [Mód. 245]"
  

6b. a 25. cikk bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

     A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 27a. cikknek megfelelően a mellékletek következők miatt szükségessé váló módosításainak elfogadása céljából:"
[Mód. 246]"
  

A 27. cikk a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül kihelyébe a következő szöveg lép:

   27. cikk"
A Bizottságot az Általános Preferenciális Rendszer Bizottsága segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(5)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó.
»(6)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU a 182/2011/EU rendelet [5]. 5. cikkét kell alkalmazni.
(7)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EUa 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben.
(7a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.
  [Mód. 247]"
  

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

   27a. cikk"
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2)  A 10. cikk (2) bekezdésben, a 11. cikk (7) és (8) bekezdésében, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 25. cikkben említett, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására szóló felhatalmazás Bizottságra való átruházása ötéves időtartamra szól ...tól(56). A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. A felhatalmazás hallgatólagosan azonos időtartamra meghosszabbodik, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel kifogást a meghosszabbítások ellen minden egyes időtartam vége előtt legkésőbb három hónappal.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2) bekezdésben, a 11. cikk (7) és (8) bekezdésében, a 16. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk (4) és (5) bekezdésében és a 25. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Ez az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megállapított időpontban hatályba lép. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A 10. cikk (2) bekezdése, a 11. cikk (7) és (8) bekezdése, a 16. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (4) és (5) bekezdése és a 25. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem kíván kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam négy hónappal meghosszabbodik.
  [Mód. 330]"
  

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

   27b. cikk"
Sürgősségi eljárás Az e cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók, amennyiben nem emelnek ellenük kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. Az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson alapuló jogi aktusról való értesítése tartalmazza a sürgősségi eljárás alkalmazásának indokait.
(2)   Az Európai Parlament vagy a Tanács a 27a. cikk (5) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ilyen esetben az Európai Parlament vagy a Tanács által küldött, a kifogásról szóló határozatra vonatkozó értesítést követően a Bizottság haladéktalanul visszavonja a jogi aktust.
  [Mód. 249]"
  

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

   27c. cikk "
Az e rendelet alapján kapott információk csak a megjelölt célra használhatók fel.
(2)  Az e rendelet alapján kapott bizalmas jellegű vagy bizalmas alapon adott információk nem hozhatók nyilvánosságra az információk szolgáltatójának kifejezett engedélye nélkül.
(3)   Minden bizalmas kezelés iránti kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat, amiért az információ bizalmasnak minősül. Amennyiben azonban a bizalmas kezelés iránti kérelem megalapozatlannak tűnik, és az információ szolgáltatója nem kívánja nyilvánosságra hozni azt, vagy engedélyezni annak általánosított vagy összegzett formájú közzétételét, akkor az adott információ figyelmen kívül hagyható.
(4)   Az információ mindenképpen bizalmasnak minősül, ha annak közzététele az információ szolgáltatójára vagy forrására valószínűleg jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolna.
(5)   Az (1)–(4) bekezdés nem zárja ki azt, hogy az uniós hatóságok általános információkra és különösen olyan okokra hivatkozzanak, amelyeken az e rendelet szerint hozott határozatok alapulnak. Az említett hatóságoknak azonban figyelembe kell venniük az érintett természetes és jogi személyek ahhoz fűződő jogos érdekeit, hogy üzleti titkaik ne kerüljenek nyilvánosságra.
  [Mód. 250]"
  

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

   27d. cikk"
A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés kiterjed az 1. cikk (2) bekezdésében szereplő összes kedvezményes előírásra, tartalmazza a megállapodás végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt – ezen belül a kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos – kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat, valamint a kedvezményezett országokkal és területekkel folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák, illetve a kereskedelem alakulásának az összefoglalóját.
(2)   A jelentés alapján az Általános Preferenciális Rendszer Bizottsága és az Európai Parlament megvizsgálja a rendszer hatásait. Az Európai Parlament meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és magyarázzon meg a megállapodás végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Általános Preferenciális Rendszer Bizottságának és az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza.
  [Mód. 251]"
  

A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről(57)

  Az 597/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 597/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

A (16) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

   (16) Rendelkezni kell arról, hogy az egyes eseteket a szokásos esetekben a vizsgálat kezdeményezésétől számított 11 hónapon belül, és minden esetben legfeljebb 12 hónapon belül lezárják, tekintet nélkül arra, hogy az adott esettel kapcsolatosan alkalmaztak-e végleges intézkedéseket vagy sem. Csak abban az esetben, ha a tagállamok azt jelzik a Bizottságnak, hogy a döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak, és a végrehajtási aktus tervezetét a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelet* 6. cikkének megfelelően a fellebbviteli bizottság elé kell terjeszteni, a Bizottság úgy is határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 13 hónapig terjedő időszakra meghosszabbítja."
  * HL L 55, 2011.2.28., 13. o.
[Mód. 252]"
   -1a. A 26. preambulumbekezdést el kell hagyni. [Mód. 253]
   -1b. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(26a)  Az ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadásához, valamint az intézkedés nélküli vizsgálatok lezárásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU rendelettel összhangban kell a gyakorolni."
  

[Mód. 254]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
»(26b)  Ideiglenes intézkedések elfogadása és vizsgálatok lezárása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 255]

   -1d. Az 10. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A panaszt a Bizottsághoz vagy valamely tagállamhoz lehet benyújtani, amely azt továbbítja a Bizottságnak. A Bizottság a hozzá beérkező valamennyi panasz másolatát megküldi a tagállamoknak. A panaszt a Bizottság részére ajánlott küldeményként való kézbesítését, vagy a Bizottság által kiadott átvételi elismervény kiadását követő első munkanapon kell benyújtottnak tekinteni. Az eljárás megindítása előtt a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, és lehetőséget ad számukra véleményük kifejtésére."
  

[Mód. 256]

   1. A 10. cikk (11) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(11)  Amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, a Bizottság a panasz benyújtásától számított 45 napon belül ennek megfelelően jár el és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ha a benyújtott bizonyíték nem elegendő, erről a panasztevőt tájékoztatni kell a panasz Bizottsághoz való benyújtását követő 45 napon belül."
   2. A 11. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(9)  A 10. cikk (11) bekezdése szerinti eljárások keretében végrehajtandó vizsgálatot minden lehetséges esetben a vizsgálat megindításától számított egy éven11 hónapon belül le kell folytatni, és le kell zárni. A vizsgálatot azonban, a kötelezettségvállalásokról szóló 13. cikk alapján tett ténymegállapításoknak vagy a végleges intézkedésekről szóló 15. cikk alapján tett ténymegállapításoknak megfelelően, az eljárás megindításától számított 13 12 hónapon belül be kell fejezni. Rendkívüli esetekben, a vizsgálat összetettségére tekintettel a Bizottság a vizsgálat megindításától számított 8 hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 18 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja."
  

[Mód. 257]

   2a. Az 11. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:"
(9a)  A vizsgálat megindításától számított legfeljebb 32 héten belül a Bizottság konzultál a tagállamokkal a vizsgálat alapvető eredményei tekintetében. A tagállamok e konzultáció során jelzik a Bizottságnak, hogy a végleges intézkedésekről szóló 14. és 15. cikknek megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak-e, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne. Amennyiben igen, a Bizottság a vizsgálat megindításától számított nyolc hónapon belül úgy határozhat, hogy az e cikk (9) bekezdésére vonatkozó határidőt legfeljebb 13 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja. A Bizottság a szóban forgó határozatot nyilvánosan közzéteszi."
  

[Mód. 258]

  3. A 12. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 259]
   a) az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Az ideiglenes vámot legkorábban az eljárás kezdeményezésétől számított 60 nappal és legkésőbb az eljárás kezdeményezésétől számított 98 hónappal lehet kivetni. Rendkívüli esetekben, a vizsgálat összetettségére tekintettelAmennyiben a tagállamok e konzultáció során a 11. cikk (9a) bekezdésének megfelelően azt jelzik a Bizottságnak, hogy a végleges intézkedésre vonatkozó, az e rendelet 14. és 15. cikkének megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne, a Bizottság a vizsgálat kezdeményezésétől számított 8 hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 129 hónapig terjedő időszakra meghosszabbítja."
   b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  A Bizottság az ideiglenes intézkedéseket a 25. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fogadja el."
   c) az (5) bekezdést el kell hagyni.
  4. A 13. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 260]
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A támogatás és a kár fennállásának előzetes megállapítása esetén a Bizottság megfelelő önkéntes kötelezettségvállalásokat fogadhat el, amelyek keretében:
   a) a származási és/vagy exportáló ország vállalja a támogatás felszámolását vagy korlátozását, vagy a támogatás hatásaival kapcsolatosan egyéb intézkedések meghozatalát; vagy
   b) az exportőr, mindaddig, amíg az érintett területre irányuló kivitel kiegyenlíthető támogatást élvez, vállalja árai felülvizsgálását vagy az ilyen kivitel megszüntetését, hogy a Bizottság meggyőződhessen arról, hogy ezáltal a támogatások káros hatása megszűnik.

Ilyen esetben, ameddig a kötelezettségvállalás fennáll, a Bizottság által a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően kivetett ideiglenes vám és a 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően kivetett végleges vám nem alkalmazandó a kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló bizottsági határozatban és annak módosításaiban említett vállalkozások által előállított érintett termék behozatalára.
Az ilyen kötelezettségvállaláson alapuló árnövekedés nem haladhatja meg a kiegyenlíthető támogatás összegének ellentételezéséhez szükséges mértéket, illetve alacsonyabbnak kell lennie a kiegyenlíthető támogatás összegénél, ha így is elegendő az uniós gazdasági ágazatot ért kár elhárításához."
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A kötelezettségvállalás elfogadása esetén a vizsgálatot meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően megszünteti. Az elnök a 15. cikk (5) bekezdésében említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét"
   c) a (9) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(9)  Ha a kötelezettségvállalást valamelyik fél megszegi vagy visszavonja, vagy a Bizottság visszavonja a kötelezettségvállalás elfogadását, a kötelezettségvállalás elfogadását szükség szerint bizottsági határozattal vagy bizottsági rendelettel vissza kell vonni, és a Bizottság által a 12. cikkel összhangban kivetett ideiglenes vámot vagy a 15. cikk (1) bekezdésével összhangban kivetett végleges vámot kell alkalmazni, amennyiben az érintett exportőr, illetve a származási és/vagy exportáló ország lehetőséget kapott észrevételei megtételére, kivéve, ha maga az exportőr vagy az említett ország vonta vissza a kötelezettségvállalást."
   d) a (10) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
10.  Amennyiben indokoltan feltételezhető, hogy egy kötelezettségvállalást megszegtek, illetve amennyiben egy kötelezettségvállalás megszegése vagy visszavonása esetén a kötelezettségvállaláshoz vezető vizsgálat még nem zárult le, a rendelkezésre álló legjobb információk alapján a 12. cikknek megfelelően ideiglenes vám vethető ki."
   5. A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Ha nincs szükség védintézkedésekre, a vizsgálatot vagy az eljárást meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 25. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően megszünteti. Az elnök a 25. cikk (4b) bekezdésében említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét."
  

[Mód. 261]

  6. A 15. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:
   a) az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Ha a végleges ténymegállapításokból kiderül a kiegyenlíthető támogatások és az azok által okozott kár megléte, és az uniós érdek a 31. cikk szerinti beavatkozást tesz szükségessé, a Bizottság a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva végleges kiegyenlítő vámot vet ki. Ha ideiglenes vámok vannak hatályban, a Bizottság ezt az eljárást ezek lejárta előtt legkésőbb egy hónappal kezdeményezi."
   b) a második és harmadik albekezdést el kell hagyni.
   7. A 16. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben ideiglenes vámot vetettek ki, és a végleges ténymegállapításokból kiderül a kiegyenlíthető támogatások, valamint a kár megléte, a Bizottság – függetlenül attól, hogy szükség van-e végleges kiegyenlítő vám kivetésére – határoz arról, hogy az ideiglenes vám összegének mekkora hányadát kell véglegesként beszedni."
   8. A 20. cikkben a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Az ilyen felülvizsgálatot azt követően kell megindítani, hogy az uniós termelők lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére."
   9. A 21. cikk (4) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A Bizottság határoz arról, hogy a kérelemnek helyt ad-e, illetve ha igen, milyen mértékben; bármikor határozhat továbbá időközi felülvizsgálat megindításáról, ami után az ilyen felülvizsgálatokra vonatkozó rendelkezések szerint lefolytatott felülvizsgálat során feltárt információk és megállapítások szolgálnak alapul annak eldöntéséhez, hogy a visszatérítés indokolt-e, illetve ha igen, milyen mértékben."
  10. A 22. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 262]
[Mód. 263]
   a) az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A 18. és a 19. cikk alapján lefolytatott felülvizsgálatot rövid idő alatt kell lefolytatni, és rendszerint a felülvizsgálat megindításától számított 1211 hónapon belül le kell zárni. A 18. és a 19. cikk szerinti felülvizsgálatot a vizsgálat megindításától számított 1514 hónapon belül le kell zárni. Rendkívüli esetekben, A vizsgálat megindításától számított legfeljebb 32 héten belül a Bizottság a 11. cikknek megfelelően konzultál a tagállamokkal a vizsgálat alapvető eredményei tekintetében. A tagállamok e konzultáció során jelzik a Bizottságnak, hogy a vizsgálat összetettségére tekintettelvégleges intézkedésre vonatkozó, a 14. és 15. cikknek megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak-e, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne, a Bizottság a vizsgálat megindításátólkezdeményezésétől számított 98 hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 1815 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja. A Bizottság a szóban forgó határozatot nyilvánosan közzéteszi."
   b) az (1) bekezdés ötödik albekezdését el kell hagyni,
   c) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A 18., 19. és 20. cikk szerinti felülvizsgálatot a Bizottság indítja meg. Az eljárás megindítása előtt a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, és lehetőséget ad számukra véleményük kifejtésére."
  11. A 23. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
E cikk alapján a Bizottság kezdeményezésére, vagy a tagállam vagy bármely érdekelt fél kérelmére vizsgálatot kell indítani, ha a kérelem elegendő bizonyítékot tartalmaz az (1), (2) és (3) bekezdésben megállapított tényezőkre vonatkozóan. A vizsgálat megindítására bizottsági rendelet útján kerül sor, amelyben a vámhatóságot is utasítani lehet arra, hogy a 24. cikk (5) bekezdésének megfelelően tegye kötelezővé a behozatal nyilvántartásba vételét vagy kérjen biztosítékot."
   b) a (4) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Ha a végleges ténymegállapítások az intézkedések kiterjesztését indokolják, erről a Bizottság intézkedik a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
   c) a (6) bekezdés negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A mentességet a Bizottság határozata alapján adják meg, és az a határozatban megállapított ideig és feltételek szerint hatályos."
  12. A 24. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az e rendelet alapján hozott intézkedéseket a Bizottság az Unió érdekében határozatával kilenc hónapra felfüggesztheti. A felfüggesztést a Bizottság a 25. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva további, legfeljebb egyéves időtartammal meghosszabbíthatja. [Mód. 264]
Az intézkedések csak akkor függeszthetők fel, ha a piaci feltételek átmenetileg olyan mértékben megváltoztak, hogy valószínűtlen, hogy a felfüggesztés nyomán ismét kár következzen be, és ha az uniós gazdasági ágazat lehetőséget kapott észrevételei megtételére és ezeket az észrevételeket figyelembe is vették. Amennyiben a felfüggesztés indokai megszűntek, az intézkedéseket bármikor vissza lehet állítani."
   (b) az (5) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság utasíthatja a vámhatóságokat, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket a behozatal nyilvántartásba vétele érdekében, hogy ezt követően a nyilvántartásba vétel időpontjától intézkedéseket lehessen alkalmazni az érintett behozatalra."
   13. A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
25. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottságot a szubvencióellenes bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)   Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. A tanácsadó bizottság az ügy előterjesztését követő egy hónapon belül véleményt alkot. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni. [Mód. 265]
(2)  Az e bekezdésre történő való hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU a 182/2011/EU rendelet [5]. cikkét kell alkalmazni5. cikke alkalmazandó. A vizsgálóbizottság az ügy előterjesztését követő egy hónapon belül véleményt alkot. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni. [Mód. 266]
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EUhivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 267]
(4)  A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok a 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége kéri.
(4a)  Amennyiben valamely végrehatjásiaktus-tervezet a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelően a fellebbviteli bizottság elé terjesztik, az a benyújtástól számított egy hónapon belül véleményt ad ki. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni.[Mód. 268]
(4b)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 269]

   14. A 29. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott olyan információt, amelynek bizalmas kezelését az információ szolgáltatója kérte. A Bizottság és a tagállamok közötti információcsere, továbbá az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumok e rendelet kifejezett erre vonatkozó rendelkezése hiányában nem hozhatók nyilvánosságra."
  15. A 30. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A végleges nyilvánosságra hozatalt írásban kell teljesíteni. Ennek – a bizalmas információk védelmének megfelelő figyelembevételével – a lehető legrövidebb időn belül, rendszerint legkésőbb a 14. vagy a 15. cikkben rögzített eljárás megindítása előtt egy hónappal meg kell történnie. Ha a Bizottság nincs olyan helyzetben, hogy bizonyos tényeket vagy szempontokat ebben az időszakban nyilvánosságra hozzon, azokat egy későbbi időpontban a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hozni.
Az információ nyilvánosságra hozatala nem sértheti a Bizottság esetleges későbbi határozatát; ha azonban ez a határozat eltérő tényeken és szempontokon alapul, az erről szóló információt a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hozni."
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A végleges nyilvánosságra hozatalt követően tett észrevételeket csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha azok a Bizottsághoz a Bizottság által minden esetre külön megállapított határidőn, de legalább 10 napon belül beérkeznek, megfelelően figyelembe véve az ügy sürgősségét. Ennél rövidebb határidő is megállapítható, ha a végleges nyilvánosságra hozatal már megtörtént."
  16. A 31. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A (2) bekezdéssel összhangban intézkedő felek jogosultak bármilyen ideiglenes vám alkalmazása vonatkozásában észrevételeket tenni. Ezeket az észrevételeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az intézkedések alkalmazásától számított 15 napon belül beérkeznek. Az észrevételeket vagy azok megfelelő összefoglalását a többi fél rendelkezésére kell bocsátani, akik jogosultak ezen észrevételekre válaszolni."
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság megvizsgálja a megfelelő módon benyújtott információt és azt, hogy az milyen mértékben reprezentatív; a vizsgálat eredményeit, valamint a fő pontjairól alkotott véleményét megküldi a bizottságnak."
   c) a (6) bekezdésben a második mondat helyébe a következő szöveg lép:"
Az ilyen információt a lehetséges mértékig, a Bizottság későbbi határozatainak sérelme nélkül rendelkezésre kell bocsátani."
   16a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
33a. cikk
Jelentés
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, előzetes felügyeleti intézkedések bevezetésével, a vizsgálatok intézkedések nélküli lezárásával, a felülvizsgálatokkal és az ellenőrző látogatásokkal, valamint a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon a rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 270]

20.  A Tanács 260/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról(58)

A 260/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések fogadjon el.

Ennek megfelelően a 260/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 11. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Az ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadásához, az előzetes felügyeleti intézkedések foganatosításához, valamint az intézkedés nélküli vizsgálatok lezárásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel* összhangban kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 271]

   -1a. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(11a)  A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 272]

   1. A 3. cikket el kell hagyni.
   2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  A Bizottság munkáját a védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 273]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5]. annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 274]
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri. [Mód. 275]
(4)  A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok a 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége kéri."
  3. A 6. cikk a következőképpen módosul:
   a) az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat megindításának indokoltságát, a Bizottság a tagállamtól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül megindítja a vizsgálatot, és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában."
   b) a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság minden általa szükségesnek tartott információt beszerez, és amennyiben indokoltnak tartja, lépéseket tesz ezen információk ellenőrzésére az importőröknél, kereskedőknél, ügynököknél, termelőknél, kereskedelmi szövetségeknél és szervezeteknél."
   c) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(7)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat indokoltságát, a tagállamoktól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a tagállamokat erről a határozatáról."
   4. A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a Bizottság a vizsgálat megindításától számított kilenc hónapon belül úgy ítéli meg, hogy nincs szükség uniós felügyeleti vagy védintézkedésekre, a vizsgálatot egy hónapon belül meg kell szüntetni."
   5. A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott bizalmas információt vagy a bizalmasan szolgáltatott információt."
   6. A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A felügyelet elrendeléséről szóló határozatot a Bizottság a 16. 4. cikk (61a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási aktusok révén hozza meg."
  

[Mód. 276]

   7. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
13. cikk
Amennyiben valamely termék behozatala nem került előzetes uniós felügyelet alá, a Bizottság a 18. cikknek megfelelően az Unió egy vagy több térségébe irányuló behozatalra korlátozódó felügyeletet vezethet be."
   8. A 16. cikk (6) és (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  Amennyiben valamelyik tagállam a Bizottság beavatkozását kérte, a Bizottság a 4. cikk (23) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően eljárva határozatot hoz a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül. Sürgős esetben a 4. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
  

[Mód. 277]

   9. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
17. cikk
Amennyiben az Unió érdekei úgy kívánják, a Bizottság a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak és a III. fejezetben meghatározottaknak megfelelően eljárva megfelelő intézkedéseket hozhat annak megakadályozására, hogy egy termék olyan megnövekedett mennyiségben, illetve olyan feltételek vagy kikötések mellett kerüljön az Unióba behozatalra, ami a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek uniós termelőinek komoly kárt okoz, vagy ilyen károkozással fenyeget.
A 16. cikk (2)–(5) bekezdését alkalmazni kell."
   10. A 21. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 11., 13., 16., 17. vagy 18. cikkben említett felügyeleti vagy védintézkedést vissza kell vonni vagy módosítani kell, a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva visszavonja vagy módosítja azt."
   11. A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
23. cikk
Amennyiben az Unió érdekei úgy kívánják, a Bizottság a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva jogalkotási aktusokat végrehajtó megfelelő intézkedéseket fogadhat el, melyek lényeges változtatásokat nem tartalmaznak, az Unió vagy az összes tagállam – különösen alapanyag-kereskedelemmel kapcsolatos – jogainak és kötelezettségeinek nemzetközi szinten történő gyakorlása és teljesítése lehetővé tétele érdekében."
  

[Mód. 278]

   11a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
23a. cikk
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, az előzetes felügyeleti intézkedésekkel, a regionális felügyeleti és védintézkedésekkel, a vizsgálatok intézkedések nélküli lezárásával, valamint a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon a rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 279]

21.  A Tanács 625/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról(59)

A 625/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően a 625/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 10. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(10)  Az ideiglenes és végleges védintézkedések elfogadásához, az előzetes felügyeleti intézkedések foganatosításához, valamint az intézkedés nélküli vizsgálatok lezárásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel* összhangban kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 280]

   -1a. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(10a)  A felügyeleti és ideiglenes intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges védintézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 281]

   1. A 3. cikket el kell hagyni.
   2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  A Bizottságot a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. február 26-i 260/2009/EK tanácsi rendelet* 4. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. [Mód. 282]
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EUhivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 283]
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.[Mód. 284]
(4)  A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok a 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége kéri.
* HL L 84., 2009.3.31., 1. o."
  3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:
   a) az (1) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Amennyiben a Bizottság számára nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat indokoltságát, a Bizottság a tagállamtól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül megindítja a vizsgálatot, és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában."
   b) a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság minden általa szükségesnek tartott információt beszerez, és amennyiben indokoltnak tartja, lépéseket tesz ezen információk ellenőrzésére az importőröknél, kereskedőknél, ügynököknél, termelőknél, kereskedelmi szövetségeknél és szervezeteknél."
   c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték ahhoz, hogy alátámassza a vizsgálat indokoltságát, a tagállamoktól kapott tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a tagállamokat erről a határozatáról."
   4. A 6. cikkben a (2) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Amennyiben a Bizottság a vizsgálat megindításától számított kilenc hónapon belül úgy ítéli meg, hogy nincs szükség uniós felügyeleti vagy védintézkedésekre, a vizsgálatot meg kell szüntetni."
   5. A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott bizalmas információt vagy a bizalmasan szolgáltatott információt."
   5a. Az 9. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:"
(1a)  Az (1) bekezdés határozatait a Bizottság végrehajtási aktusok útján, a 4. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően hozza meg."
  

[Mód. 285]

   5b. Az 11. cikkben a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
   ezen okmányok kibocsátását bizonyos feltétektől teheti függővé, és kivételes eszközként visszavonási záradék beiktatásától.
"
  

[Mód. 286]

   6. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
12. cikk
Amennyiben valamely termék behozatala nem került előzetes uniós felügyelet alá, a Bizottság a 17. cikknek megfelelően az Unió egy vagy több térségébe irányuló behozatalra korlátozódó felügyeletet vezethet be végrehajtási aktusok formájában, a 4. cikk (1a) bekezdésében hivatkozott eljárásnak megfelelően."
  

[Mód. 287]

  7. A 15. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 288]
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
  Az elfogadott intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a tagállamokat, és ezek az intézkedések azonnal hatályba lépnek."
   b) a (4), (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Amennyiben valamelyik tagállam a Bizottság beavatkozását kérte, a Bizottság a 4. cikk (23) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően eljárva határozatot hoz a kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb öt munkanapon belül. Sürgős esetben a 4. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   8. A 16. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  A Bizottság, különösen a 15. cikk (1) bekezdésében említett helyzetben megfelelő intézkedéseketvédintézkedéseket fogadhat el a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően."
  

[Mód. 289]

   8a. A 18. cikk (1) bekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Amíg a IV. és V. fejezettel összhangban alkalmazott valamely felügyeleti vagy védintézkedés hatályban van, akár a Bizottság saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam kérésére a 4. cikk (1) bekezdése szerinti konzultációkat kell lefolytatni a bizottságban. E konzultációk célja:"
  

[Mód. 290]

   9. A 18. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a IV. vagy V. fejezetben említett felügyeleti vagy védintézkedést vissza kell vonni vagy módosítani kell, visszavonja vagy módosítja azt."
   9a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
19a. cikk
Jelentés
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, az előzetes felügyeleti intézkedésekkel, a regionális felügyeleti és védintézkedésekkel, valamint a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon az e rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 291]

22.  A Tanács 1061/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a kivitelre vonatkozó közös szabályokról(60)

Az 1061/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1061/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(11a)  Az alapvető termékek hiánya által előidézett kritikus helyzet megelőzéséhez vagy az ilyen helyzet megoldásához, valamint valamely termék kivitelének exportengedély bemutatásához való kötéséhez szükséges védintézkedések elfogadásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni., E hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel* összhangban kell gyakorolni.
* HL L 55, 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 292]

   1. A 3. cikket el kell hagyni.
   2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
4. cikk
(1)  A Bizottságot a kivitelre vonatkozó közös szabályokkal foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, az 5. cikkével összefüggésben.
(3a)   Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 293]

  3. A 6. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 294]
   a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Alapvető termékek hiánya által előidézett kritikus helyzet kialakulásának elkerülése vagy egy ilyen helyzet orvoslása érdekében, amennyiben az Unió érdekei azonnali beavatkozást tesznek szükségessé, a Bizottság valamely tagállam felkérésére vagy saját kezdeményezésére, a termékek jellegének és az érintett tranzakciók egyéb jellemzőinek figyelembevételével egy termék kivitelét exportengedély bemutatásához kötheti, amelyet a Bizottság által a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően meghatározott rendelkezéseknek és kereteknek megfelelően adnak meg. Sürgős esetben a 4. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni."
   aa) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Az Európai Parlament, a Tanács és a tagállamok értesítést kapnak a megtett intézkedésekről. Az ilyen intézkedések azonnal hatályba lépnek."
   b) a (4) bekezdésben a második mondatot el kell hagyni;
   c) az (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(5)  Amennyiben a Bizottság az e cikk (1) bekezdésének megfelelően járt el, legkésőbb az általa elfogadott intézkedés hatálybalépésétől számított tizenkettedik munkanapon határoz a 7. cikk szerinti megfelelő intézkedések elfogadásáról. Ha az intézkedés hatálybalépését követő hat hét elteltével nem fogadnak el intézkedéseket, az érintett intézkedést visszavontnak kell tekinteni.

   4. A 7. cikk (1) bekezdésében a bevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:"
Ha az Unió érdeke megkívánja, a Bizottság a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva elfogadhatja a megfelelő intézkedéseket."
   5. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 6. vagy 7. cikkben meghatározott intézkedést vissza kell vonni vagy módosítani kell, a 4. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jár el."
   5a. A 9. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Az I. mellékletben felsorolt termékek tekintetében mindaddig, amíg az Európai Parlament, a Tanács az Unió, vagy valamennyi tagállamának nemzetközi kötelezettségvállalásai értelmében megfelelő intézkedéseket nem fogad el, a tagállamok jogosultak arra, hogy az Unió által e területen elfogadott szabályok sérelme nélkül válsághelyzet esetére harmadik országokkal szemben fennálló és a jelen rendelet hatálybalépése előtti nemzetközi kötelezettségvállalásokban meghatározott elosztási rendszert vezessenek be."
  

[Mód. 295]

   5b. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
9a. cikk
(1)   A Bizottság az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza a védintézkedések alkalmazásával, valamint a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon az e rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 296]

23.  A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről(61)

Az 1215/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmus szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, [2011. xx. yy]-i [xxxx/2011]/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(62) megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1215/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

   1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés második albekezdését el kell hagyni;

b)  a cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:"

(3)  Az (1) vagy (2) bekezdésre vonatkozó megfelelés hiányában az e rendelet alapján az országnak biztosított kedvezményeket a 8a. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően teljesen vagy részben fel lehet függeszteni.

"

   2. A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:"
8a. cikk
A bizottság
(1)  A 2. és 10. cikk alkalmazásában a Bizottságot a Nyugat-Balkánnal foglalkozó végrehajtási bizottság segíti. Ez a bizottság a/az [xxxx/2011]/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU rendelet [5]. cikkét kell alkalmazni."
   3. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

(1)  az a) pont helyébe a következő szöveg lép:"

   'a) értesítette a Nyugat-Balkánnal foglalkozó végrehajtási bizottságot;
"

(2)  a szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:"

Az első albekezdésben említett intézkedéseket a 8a. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

"

b)  a (2) bekezdést el kell hagyni;

c)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "

'A felfüggesztés időtartamának lejártakor a Bizottság határoz az ideiglenes felfüggesztés megszüntetéséről vagy a felfüggesztés (1) bekezdés szerinti meghosszabbításáról.»

"

[Mód. 297]

24.  A Tanács 1225/2009/EK rendelete (30 november 2009) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről(63)

Az 1225/2009/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően a rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket fogadjon el.

Ennek megfelelően az 1225/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

   -1. A 15. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(15)  Rendelkezni kell arról, hogy az egyes esetek lezárulása a szokásos esetekben a vizsgálat kezdeményezésétől számított 12 hónapon belül, és minden esetben legfeljebb 14 hónapon belül be kell, hogy következzen, tekintet nélkül arra, hogy az adott esettel kapcsolatosan alkalmaztak-e végleges intézkedéseket vagy sem. Csak abban az esetben, ha a tagállamok azt jelzik a Bizottságnak, hogy a döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak, és a végrehajtási aktus tervezetét a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelet* 6. cikkének megfelelően a fellebbviteli bizottság elé kell terjeszteni, a Bizottság úgy is határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 15 hónapig terjedő időszakra meghosszabbítja. A vizsgálatokat és az eljárásokat meg kell szüntetni, ha a dömping csekély mértékű vagy a kár elhanyagolható, és indokolt meghatározni e fogalmakat. Az intézkedések foganatosítása esetén szükséges rendelkezni a vizsgálatok megszüntetéséről, és szükséges előírni, hogy a vámnak kisebbnek kell lennie, mint a dömpingkülönbözet összegének, ha a kárt ez a kisebb összeg is megszünteti, továbbá meg kell adni a vámösszeg kiszámításának mintavétel esetén alkalmazandó módszerét.
* HL L 55., 2011.2.28., 13. o."
  

[Mód. 298]

   -1a. A 27. preambulumbekezdést el kell hagyni. [Mód. 299]
   -1b. A 28. preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(28)  Az ideiglenes és végleges vámok elfogadásával és a vizsgálat intézkedés nélküli lezárásával kapcsolatos egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kel ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU rendelettel összhangban kell gyakorolni."
  

[Mód. 300]

   -1c. A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:"
(28a)  Az intézkedések felfüggesztésének meghosszabbítása, a vizsgálat lezárása és ideiglenes intézkedések elfogadása esetében indokolt a tanácsadó bizottsági eljárás alkalmazása, tekintettel ezen intézkedések hatására, illetve a végleges intézkedések elfogadásához viszonyított sorrendiségére. Amennyiben az intézkedések késedelmes bevezetése által okozott kár nehezen helyreállítható, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy azonnal alkalmazandó ideiglenes intézkedéseket hozhasson."
  

[Mód. 301]

   1. A 2. cikk (7) bekezdésének utolsó albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A vizsgálat megindításától számított hat hónaponhárom hónapos szokásos időszakon belül, miután az Unió gazdasági ágazata legalább egy hónapos időtartamban lehetőséget kapott észrevételei megtételére, a Bizottság megállapítja, hogy a gyártó megfelel-e a fent említett kritériumoknak. Ez a döntés az egész vizsgálat folyamán hatályban marad."
  

[Mód. 302]

   1a. Az 5. cikk (1) bekezdésének második. albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A panaszt a Bizottsághoz vagy valamely tagállamhoz lehet benyújtani, amely azt továbbítja a Bizottságnak. A Bizottság a hozzá beérkező valamennyi panasz másolatát megküldi a tagállamoknak. A panaszt a Bizottság részére ajánlott küldeményként való kézbesítését, vagy a Bizottság által kiadott átvételi elismervény kiadását követő első munkanapon kell benyújtottnak tekinteni. Az eljárás megindítása előtt a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, és lehetőséget ad számukra véleményük kifejtésére."
  

[Mód. 303]

   2. Az 5. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(9)  Amennyiben nyilvánvaló, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy alátámassza az eljárás megindításának indokoltságát, a Bizottság a panasz benyújtásától számított 45 napon belül ennek megfelelően jár el és értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ha a benyújtott bizonyíték nem elegendő, erről a panasztevőt tájékoztatni kell a panasz Bizottsághoz való benyújtását követő 45 napon belül."
   3. A 6. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(9)  Az 5. cikk (9) bekezdésének értelmében megindított eljárások esetében a vizsgálatot lehetőség szerint egy éven belül be kell fejezni. A vizsgálatot azonban, a kötelezettségvállalásokról szóló 8. cikk alapján tett ténymegállapításoknak vagy a végleges intézkedésekről szóló 9. cikk alapján tett ténymegállapításoknak megfelelően, az eljárás megindításától számított 15 14 hónapon belül be kell fejezni. Rendkívüli esetekben, a vizsgálat összetettségére tekintettel a Bizottság a vizsgálat megindításától számított 9 hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 18 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja."
  

[Mód. 304]

   3a. Az 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"
(9a)   A vizsgálat megindításától számított legfeljebb 32 héten belül a Bizottság konzultál a tagállamokkal a vizsgálat alapvető eredményei tekintetében. A tagállamok e konzultáció során jelzik a Bizottságnak, hogy a végleges intézkedésekről szóló 9. cikknek megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak-e, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne. Amennyiben igen, a Bizottság a vizsgálat megindításától számított nyolc hónapon belül úgy határozhat, hogy az e rendelet 6. cikke (9) bekezdésében említett határidőt legfeljebb 15 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja. A Bizottság a szóban forgó határozatot nyilvánosan közzéteszi."
  

[Mód. 305]

  4. A 7. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 306]
   a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Átmeneti vámokat lehet kivetni, ha az 5. cikknek megfelelően eljárás indult, erről értesítést adtak ki, és az 5. cikk (10) bekezdésének megfelelően az érdekelt felek megfelelő lehetőséget kaptak az információik benyújtására és az észrevételeik megtételére, továbbá amennyiben a dömping és az ebből következően az Unió gazdasági ágazatának okozott kár ténye időleges megállapítást nyert, és ha az Unió érdekei beavatkozást kívánnak meg a kár megelőzése céljából. Az átmeneti vámokat legkorábban az eljárás megindításától számított legalább 60 nappal és legkésőbb az eljárás megindításától számított 98 hónappal lehet kivetni. Rendkívüli esetekben, a vizsgálat összetettségére tekintettelAmennyiben a tagállamok e konzultáció során a 6. cikk (10) bekezdésének megfelelően azt jelzik a Bizottságnak, hogy a végleges intézkedésre vonatkozó, a 9. cikknek megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne, a Bizottság a vizsgálat kezdeményezésétől számított 8 hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 129 hónapig terjedő időszakra meghosszabbítja."
   b) A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az átmeneti intézkedéseket a Bizottság a 15. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően teszi meg."
   c) A (6) bekezdést el kell hagyni.
  5. A 8. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 307]
   a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(1)  Abban az esetben, ha sor került a dömping és a kár előzetes megállapítására, a Bizottság, amennyiben meggyőződik arról, hogy ezzel a dömping káros hatása megszűnik, elfogadhatja az exportőr megfelelő önkéntes kötelezettségvállalását árai felülvizsgálására vagy a dömpingáron történő kivitel leállítására. Ilyen esetben, ameddig a kötelezettségvállalás fennáll, a Bizottság által a 7. cikk (1) bekezdésével összhangban kivetett átmeneti vám vagy a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban kivetett végleges vám nem alkalmazandó a kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló bizottsági határozatban és annak módosításaiban említett vállalkozások által előállított érintett termék behozatalára. Az ilyen kötelezettségvállaláson alapuló árnövekedés nem haladhatja meg a dömpingkülönbözet megszüntetéséhez szükséges mértéket, illetve alacsonyabbnak kell lennie a dömpingkülönbözetnél, ha így is elegendő az uniós gazdasági ágazatot ért kár elhárításához."
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A kötelezettségvállalás elfogadása esetén a vizsgálatot meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően megszünteti. Az elnök a 15. cikk (4) bekezdésében említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét."
   c) a (9) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(9)  Ha a kötelezettségvállalást valamelyik fél megszegi vagy visszavonja, vagy a Bizottság visszavonja a kötelezettségvállalás elfogadását, a kötelezettségvállalás elfogadását szükség szerint bizottsági határozattal vagy bizottsági rendelettel vissza kell vonni, és automatikusan a Bizottság által a 7. cikkel összhangban kivetett átmeneti vámot vagy a 9. cikk (4) bekezdésével összhangban kivetett végleges vámot kell alkalmazni, amennyiben az érintett exportőr lehetőséget kapott észrevételei megtételére, kivéve, ha maga az exportőr vonta vissza a kötelezettségvállalást."
   d) a (10) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(10)  Amennyiben indokoltan feltételezhető, hogy egy kötelezettségvállalást megszegtek, illetve egy kötelezettségvállalás megszegése vagy visszavonása esetén amennyiben a kötelezettségvállaláshoz vezető vizsgálat még nem zárult le, a rendelkezésre álló legjobb információk alapján a 7. cikknek megfelelően ideiglenes vám vethető ki."
  6. A 9. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 308]
   a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  »Ha nincs szükség védintézkedésekre, a vizsgálatot vagy az eljárást meg kell szüntetni. A Bizottság a vizsgálatot a 15. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően megszünteti. Az elnök a 15. cikk (4) bekezdésében említett írásbeli eljárás útján kikérheti a bizottság véleményét.«"
   b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
»(4)  Ha a végleges ténymegállapításokból kiderül a dömping és az az által okozott kár megléte, és az uniós érdek a 21. cikk szerinti beavatkozást tesz szükségessé, a Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva végleges dömpingellenes vámot vet ki. Ha átmeneti vámok vannak hatályban, a Bizottság ezt az eljárást ezek lejárta előtt legkésőbb egy hónappal kezdeményezi. A dömpingellenes vám összege nem haladhatja meg a megállapított dömpingkülönbözetet, illetve alacsonyabbnak kell lennie a különbözetnél, ha az alacsonyabb összegű vám is elegendő az uniós gazdasági ágazatot ért kár elhárításához."
   7. A 10. cikk (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
(2)  Amennyiben átmeneti vámot vetettek ki, és a végleges ténymegállapításokból kiderül a dömping és a kár megléte, a Bizottság, függetlenül attól, hogy szükség van-e végleges dömpingellenes vám kivetésére, határoz arról, hogy az átmeneti vám összegének mekkora hányadát kell véglegesként beszedni."
  8. A 11. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 309]
[Mód. 310]
   a) a (4) bekezdésben a harmadik albekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Az új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatot az után kell megindítani és gyorsított eljárásban lefolytatni, hogy az uniós termelők lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére."
   b) az (5) bekezdés első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
E rendeletnek az eljárásra és a vizsgálatok lefolytatására vonatkozó rendelkezéseit – a határidőkkel kapcsolatos rendelkezések kivételével – minden, a (2), (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően lefolytatott felülvizsgálatra alkalmazni kell. A (2) és (3) bekezdés alapján lefolytatott felülvizsgálatot késedelem nélkül kell lefolytatni, és rendszerint a felülvizsgálat megindításától számított 12 hónapon belül le kell zárni. A (2) és (3) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a vizsgálat megindításától számított 1514 hónapon belül le kell zárni. Rendkívüli esetekben, a vizsgálat összetettségére tekintettelmegindításától számított legfeljebb 32 héten belül a Bizottság a 6. cikknek megfelelően konzultál a tagállamokkal a vizsgálat alapvető eredményei tekintetében. A tagállamok e konzultáció során jelzik a Bizottságnak, hogy az e rendelet végleges intézkedésekről szóló 9. cikkének megfelelő döntéshozatali folyamat során komoly vitára számítanak-e, amely előreláthatóan a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelő fellebbviteli eljárás alkalmazásához vezetne. Amennyiben igen, a Bizottság a vizsgálat megindításától számított 9nyolc hónapon belül úgy határozhat, hogy e határidőt legfeljebb 1815 hónapig terjedő időtartamra meghosszabbítja. A Bizottság a szóban forgó határozatot nyilvánosan közzéteszi. A (4) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a vizsgálat megindításától számított kilenc hónapon belül minden esetben le kell zárni. Amennyiben a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálatot úgy indítják meg, hogy ugyanazon eljárásban már folyamatban van egy, a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat, a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat lezárásával egy időben kell lezárni."
   c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(6)  Az e cikk szerinti felülvizsgálatot a Bizottság indítja meg. Az eljárás megindítása előtt a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat, és lehetőséget ad számukra véleményük kifejtésére. Ha a felülvizsgálat indokolja, az intézkedéseket a (2) bekezdés szerint hatályon kívül kell helyezni vagy fenn kell tartani, vagy a (3) és (4) bekezdés szerint hatályon kívül kell helyezni, fenn kell tartani vagy módosítania kell. Ha az intézkedéseket csak egyes exportőrök és nem az ország egésze vonatkozásában helyezik hatályon kívül, az eljárás az ilyen exportőrökkel szemben nem szűnik meg, azok az e cikk szerint az érintett országgal kapcsolatban folytatott bármely későbbi felülvizsgálat során automatikusan újra vizsgálat alá vonhatók."
   d) a (8) bekezdés negyedik albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
A Bizottság határoz arról, hogy a kérelemnek helyt ad-e, illetve ha igen, milyen mértékben; bármikor határozhat továbbá időközi felülvizsgálat megindításáról, ami után az ilyen felülvizsgálatokra vonatkozó rendelkezések szerint lefolytatott felülvizsgálat során feltárt információk és megállapítások szolgálnak alapul annak eldöntéséhez, hogy a visszatérítés indokolt-e, illetve ha igen, milyen mértékben."
  9. A 12. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 311]
   a) az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
Ha az uniós gazdasági ágazat vagy bármely más érdekelt fél – rendszerint az intézkedések hatálybalépésétől számított két éven belül – elegendő információt nyújt be arról, hogy az eredeti vizsgálati időszak után és az intézkedések bevezetését megelőzően vagy azt követően az exportárak csökkentek, vagy az Unióban az importált termék viszonteladói ára vagy az azt követő eladási ára egyáltalán nem vagy nem kielégítő mértékben változott, a vizsgálatot újra meg lehet indítani annak megvizsgálása érdekében, hogy az intézkedés hatással volt-e a fent említett árakra."
   b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  Ha az e cikk szerinti újbóli vizsgálat a dömping növekedését állapítja meg, a Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően eljárva és az exportárakra vonatkozó új megállapításoknak megfelelően módosíthatja a hatályban levő intézkedéseket. Az e cikk alapján kivetett dömpingellenes vám összege nem haladhatja meg az eredetileg kivetett vám összegének kétszeresét."
   c) a (4) bekezdésben az első és a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
Az e cikk szerinti újbóli vizsgálatok mindegyikére alkalmazni kell az 5. és 6. cikk vonatkozó rendelkezéseit, azzal a kivétellel, hogy az ilyen újbóli vizsgálatot késedelem nélkül kell lefolytatni és rendszerint az újbóli vizsgálat megindításától számított kilenc hónaponhat hónapon belül le kell zárni. Az ilyen újbóli vizsgálatot az újbóli vizsgálat megindításától számított egy éventíz hónapon belül minden esetben le kell zárni."
  10. A 13. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(3)  E cikk alapján a Bizottság kezdeményezésére vagy a tagállam, illetve bármely érdekelt fél kérelmére vizsgálatot kell indítani, ha elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az (1) bekezdésben meghatározott tényezőkre vonatkozóan. A vizsgálat megindítására bizottsági rendelet útján kerül sor, amelyben a vámhatóságot is utasítani lehet arra, hogy a 14. cikk (5) bekezdésének megfelelően tegye kötelezővé a behozatal nyilvántartásba vételét vagy kérjen biztosítékot. A vizsgálatot, amelyet kilenc hónapon belül le kell zárni, a Bizottság folytatja le; a Bizottságot ebben a vámhatóságok segíthetik. »Ha a végleges ténymegállapítások az intézkedések kiterjesztését indokolják, erről a Bizottság intézkedik a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően. Az intézkedések kiterjesztése attól az időponttól kezdődően hatályos, amikor a 14. cikk (5) bekezdésének megfelelően a nyilvántartásba vételt kötelezővé tették, vagy amikor biztosítékot kértek. E rendeletnek a vizsgálatok megindítására és lebonyolítására vonatkozó megfelelő eljárási rendelkezéseit e cikknek megfelelően kell alkalmazni.«;"
   b) a (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
»A mentességet a Bizottság határozata alapján adják meg, és az a határozatban megállapított ideig és feltételek szerint hatályos."
  11. A 14. cikk a következőképpen módosul:

[Mód. 312]
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  Az e rendelet alapján hozott intézkedéseket a Bizottság az Unió érdekében határozatával kilenc hónapra felfüggesztheti. A felfüggesztést a Bizottság a 15. cikk (21a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően eljárva további, legfeljebb egyéves időtartammal meghosszabbíthatja. Az intézkedések csak akkor függeszthetők fel, ha a piaci feltételek átmenetileg olyan mértékben megváltoztak, hogy valószínűtlen, hogy a felfüggesztés nyomán ismét kár következzen be, és ha az uniós gazdasági ágazat lehetőséget kapott észrevételei megtételére és ezeket az észrevételeket figyelembe is vették. Amennyiben a felfüggesztés indokai megszűntek, az intézkedéseket bármikor vissza lehet állítani."
   b) az (5) bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság utasíthatja a vámhatóságokat, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket a behozatal nyilvántartásba vétele érdekében, hogy ezt követően a nyilvántartásba vétel időpontjától intézkedéseket lehessen alkalmazni az érintett behozatalra."
   12. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:"
15. cikk
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottságot a dömpingellenes bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.
(1a)  Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikke alkalmazandó. A tanácsadó bizottság az ügy előterjesztését követő egy hónapon belül véleményt alkot. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni.[Mód. 313]
(2)  Az e bekezdésre történő való hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EU a 182/2011/EU rendelet [5]. cikkét kell alkalmazni5. cikke alkalmazandó. A vizsgálóbizottság az ügy előterjesztését követő egy hónapon belül véleményt alkot. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni.[Mód. 314]
(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a/az [xxxx/2011]/EUhivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet [8]. 8. cikkét kell alkalmazni, az [5].annak 4. cikkével összefüggésben. [Mód. 315]
(4)  A 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (5) bekezdése értelmében, amennyiben írásbeli eljárás alkalmazására kerül sor, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben az elnök által megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok 182/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott többsége kéri.
(4a)  Amennyiben valamely végrehatjásiaktus-tervezet a 182/2011/EU rendelet 6. cikkének megfelelően a fellebbviteli bizottság elé terjesztik, az a benyújtástól számított egy hónapon belül véleményt ad ki. Módosításokra legkésőbb a bizottsági ülés előtt három nappal lehet javaslatot tenni.[Mód. 316]
(4b)  Amikor a bizottság szakvéleményét írásbeli eljárás keretében kell megkérni, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a szakvélemény benyújtásához rendelkezésre álló határidőn belül a bizottság elnöke így dönt, vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri."
  

[Mód. 317]

   13. A 19. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A Bizottság és a tagállamok, illetve ezek tisztviselői az információ szolgáltatójának külön engedélye nélkül nem fedhetik fel az e rendelet alapján kapott olyan információt, amelynek bizalmas kezelését az információ szolgáltatója kérte. A Bizottság és a tagállamok közötti információcsere, továbbá az Unió vagy a tagállamok hatóságai által készített belső dokumentumok e rendelet kifejezett erre vonatkozó rendelkezése hiányában nem hozhatók nyilvánosságra."
  14. A 20. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  A végső nyilvánosságra hozatalt írásban kell megtenni. Ennek – a bizalmas információk védelmének megfelelő figyelembevételével – a lehető legrövidebb időn belül, rendszerint legkésőbb a 9. cikkben rögzített eljárás megindítása előtt egy hónappal meg kell történnie. Ha a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy bizonyos tényeket és szempontokat ezen időszak alatt nyilvánosságra hozzon, azokat az ezt követő lehető legrövidebb időn belül nyilvánosságra kell hozni. Az információ nyilvánosságra hozatala nem sértheti a Bizottság esetleges későbbi határozatát; ha azonban ez a határozat eltérő tényeken és szempontokon alapul, az erről szóló információt a lehető leghamarabb nyilvánosságra kell hozni."
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(5)  A végső nyilvánosságra hozatalt követően benyújtott előterjesztéseket csak akkor lehet figyelembe venni, ha azokat a Bizottság által az adott ügyben meghatározott határidőn belül nyújtják be, amely határidő, az ügy sürgősségének megfelelő figyelembevétele mellett, 10 napnál nem lehet kevesebb. Ennél rövidebb határidő is megállapítható, ha a végleges nyilvánosságra hozatal már megtörtént."
  15. A 21. cikk a következőképpen módosul:
   a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
(4)  »Azok a felek, akik a (2) bekezdéssel összhangban járnak el, az átmeneti vámok alkalmazásával kapcsolatban észrevételeket tehetnek. Ezeket az észrevételeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha az ilyen intézkedések hatálybalépésétől számított 15 napon belül megérkeznek. Az észrevételeket vagy azok megfelelő összefoglalását a többi fél rendelkezésére kell bocsátani, akik jogosultak ezen észrevételekre válaszolni.«;"
   b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"
»(5)  A Bizottság megvizsgálja a megfelelő módon benyújtott információt és azt, hogy az milyen mértékben reprezentatív; e vizsgálat eredményeit, valamint a vizsgálat fő pontjairól alkotott véleményét megküldi a bizottságnak."
   c) a (6) bekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:"
Az ilyen információt a lehetséges mértékig, a Bizottság későbbi határozatainak sérelme nélkül rendelkezésre kell bocsátani."
   15a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:"
22a. cikk
Jelentés
(1)   A Bizottság – kellő figyelemmel a 19. cikk értelmében vett bizalmas információk védelmére – az Európai Parlamentnek éves jelentést nyújt be a rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. A jelentés tartalmazza az ideiglenes és végleges intézkedések alkalmazásával, a vizsgálatok intézkedések nélküli lezárásával, az újbóli vizsgálatokkal, a felülvizsgálatokkal és az ellenőrző látogatásokkal, valamint a rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt kötelezettségek betartásáért felelős különböző intézmények tevékenységeivel kapcsolatos információkat.
(2)   Az Európai Parlament a jelentés Bizottság általi közzétételét követő egy hónapon belül meghívhatja a Bizottságot illetékes bizottságának eseti ülésére, hogy ismertessen és megmagyarázzon az e rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő bármely kérdést.
(3)   A Bizottság az Európai Parlamentnek történő benyújtásától számított hat hónapon belül a jelentést a nyilvánosságra hozza."
  

[Mód. 318]

(1) Az Európai Parlament 2012. március 14-i álláspontja.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(3) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(4) HL L 300., 1972.12.31., 284. o.
(5) HL L 301., 1972.12.31., 162. o.
(6) HL L 171., 1973.6.27., 103. o.
(7) HL L 318, 1993.12.20., 18. o.
(8) HL L 349., 1994.12.31., 71. o.
(9) HL L 56., 1996.3.6., 21. o.
(10) HL L 309., 1996.11.29., 1. o.
(11) HL L 201., 2001.7.26., 10. o.
(12) HL L 304., 2001.11.21., 1. o.
(13) HL L 25., 2002.1.29., 16. o.
(14) HL L 65., 2003.3.8., 1. o.
(15) HL L 69., 2003.3.13., 8. o.
(16) HL L 110., 2005.4.30., 1. o.
(17) HL L 200., 2005.7.30., 1. o.
(18) HL L 300., 2006.10.31., 1. o.
(19) HL L 348., 2007.12.31., 1. o.
(20) HL L 43., 2008.2.19., 1. o.
(21) HL L 20., 2008.1.24., 1. o.
(22) HL L 169., 2008.6.30., 1. o.
(23) HL L 211., 2008.8.6., 1. o.
(24) HL L 188., 2009.7.18., 93. o.
(25) HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
(26) HL L 185., 2009.7.17., 1. o.
(27) HL L 291., 2009.11.7., 1. o.
(28) HL L 328., 2009.12.15., 1. o.
(29) HL L 343., 2009.12.22., 51. o.
(30) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(31) HL L 300., 1972.12.31., 284. o.
(32) HL L 301., 1972.12.31., 162. o.
(33) HL L 171., 1973.6.26., 103. o.
(34) HL L 318., 1993.12.20., 18. o.
(35)+E rendelet hatályba lépésének időpontja.
(36) HL L 349., 1994.12.31., 71. o.
(37) HL L 56., 1996.3.6., 21. o.
(38) HL L 309., 1996.11.29., 1. o.
(39)+ E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(40) HL L 201., 2001.7.26., 10. o.
(41) HL L 304., 2001.11.21., 1. o.
(42) HL L 25., 2002.1.29., 16. o.
(43) HL L 65., 2003.3.8., 1. o.
(44)+E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(45) HL L 69., 2003.3.13., 8. o.
(46) HL L 110., 2005.4.30., 1. o.
(47) HL L 200., 2005.7.30., 1. o.
(48)+E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(49) HL L 300., 2006.10.31., 1. o.
(50) HL L 348., 2007.12.31., 1. o.
(51) HL L 43., 2008.2.19., 1. o.
(52) HL L 84.., 2009.3.31., 1. o.
(53) HL L 20., 2008.1.24., 1. o.
(54) HL L 169., 2008.6.30., 1. o.
(55) HL L 211., 2008.8.6., 1. o.
(56)+ E rendelet hatálybalépésének időpontja.
(57) HL L 188., 2009.7.18., 93. o.
(58) HL L 84., 2009.3.31., 1. o.
(59) HL L 185., 2009.7.17., 1. o.
(60) HL L 291., 2009.11.7., 1. o.
(61) HL L 328., 2009.12.15., 1. o.
(62) HL L…
(63) HL L 343., 2009.12.22., 51. o.


A 2013. évi költségvetésre vonatkozó általános iránymutatások – III. szakasz – Bizottság
PDF 312kWORD 80k
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a Bizottság 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégiájáról, III. szakasz – Bizottság (2012/2000(BUD))
P7_TA(2012)0077A7-0040/2012

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 313. és 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel a Bizottság által a fent említett, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 46. pontjának értelmében benyújtott, a 2007–2013-as időszakra vonatkozó aktualizált pénzügyi programozásra,

–  tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(2),

–  tekintettel a 2013. évi költségvetési iránymutatásokról szóló, 2012. február 21-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0040/2012),

Az uniós költségvetés szerepe a gazdasági és pénzügyi válság leküzdésében

1.  elismeri a tagállamok többsége által a pénzügyi és gazdasági válság miatt a költségvetésük megszilárdítására tett erőfeszítéseket; hangsúlyozza azonban, hogy az EU további politikai integráció, közös eszközök – mint az automatikus szankciók, a Bizottság azon joga, hogy jogi lépéshez folyamodjon a túlzott hiány esetén követendő eljárásban, valamint az uniós finanszírozású közös programok – és az azok működését biztosító források nélkül soha nem lesz képes megfelelő választ adni a jelenlegi gazdasági és szociális válságra, sem pedig megelőzni a jövőbeli válságokat; kitart amellett, hogy a gazdasági fellendülés a szolidaritás megerősítését, illetve a fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás fokozását célzó intézkedéseket tesz szükségessé; üdvözli, hogy az Európai Tanács elismeri ezt 2012. január 30-i nyilatkozatában és 2012. március 1-jén és 2-án tartott csúcstalálkozójának következtetéseiben, de ragaszkodik ahhoz, hogy konkrét intézkedésekre van szükség, nevezetesen az EU költségvetésének közös eszközként történő felhasználása által; hangsúlyozza, hogy a fent említett nyilatkozatokban kijelölt prioritásokat az Európai Parlament a korábbi költségvetési eljárások során szorgalmazta;

2.  továbbra is aggasztja a világot sújtó, példa nélküli átfogó válság, amely súlyos károkat okozott a gazdasági növekedés és a pénzügyi stabilitás terén, továbbá erősen rontotta a tagállamok pozícióját az államháztartási hiány és az államadósság tekintetében; megérti a Tanács nemzeti szintű gazdasági és költségvetési korlátokkal kapcsolatos aggályait, és kitart amellett, hogy 2013 a gazdasági fellendülés szempontjából kulcsfontosságú év lesz;

3.  emlékeztet arra, hogy az Európai Unió költségvetése a tagállamok és a nemzedékek közötti szolidaritás kifejezésének egyik legjelentősebb eszköze, és hogy a költségvetés egyértelműen hozzáadott értékkel bír, hiszen rendkívüli hatást gyakorol a reálgazdaságra és az európai polgárok mindennapi életére; emlékeztet arra, hogy amennyiben az uniós politikákat kizárólag a tagállamok finanszíroznák, költségeik az egekbe szöknének, és ebben a tekintetben, illetve szinergikus módon történő felhasználása esetén az uniós költségvetés valójában egyértelműen közös megtakarítást jelent mindannyiunk jóléte érdekében; véleménye szerint a nemzeti szintű megszorító intézkedések nem vezethetnek hasonló szintű csökkenéshez uniós szinten, mivel az ezen a szinten elköltött minden euró megtakarításokat eredményezhet a 27 tagállamban;

4.  kiemeli, hogy válság idején minden eddiginél erőteljesebben fokozni kell az uniós szinten megtett közös erőfeszítéseket annak biztosítása érdekében, hogy tevékenységeink sikerrel járjanak; hangsúlyozza, hogy az Európai Unió éves költségvetésének − annak serkentő hatásával együtt −, a nemzeti költségvetések prioritásainak és az összes többi európai eszköznek a tagállamok gazdaságélénkítési politikáját kell támogatniuk, és azokat hozzá kell igazítani az Európa 2020 növekedési és foglalkoztatási stratégiához, és hogy ez elengedhetetlen a stratégia sikeréhez, valamint az uniós politikákba vetett bizalom – különösen a polgárok körében történő – fenntartásához; hangsúlyozza, hogy minthogy az uniós költségvetés a beruházások katalizátora, csökkentése kedvezőtlen hatást gyakorolna a növekedés és a munkahelyteremtés biztosítására;

5.  véleménye szerint a növekedés és a munkahelyteremtés előmozdításához a fenntartható és hosszú távú iparpolitika, a versenyképesség, az innováció és a kis-és középvállalkozások (kkv-k) támogatását célzó konkrét fellépésekre és fokozott költségvetési erőfeszítésekre van szükség, mivel az EU gazdasági potenciálja nagyrészt a kkv-któl függ, amelyek – a közelmúltban készült tanulmányok szerint – 2002 és 2010 között a tényleges új munkahelyek 85%-át teremtették az EU-ban, és gazdasági növekedésünk motorjaként működnek; ezért kulcsfontosságú a vállalkozói mentalitás és az induló üzleti vállalkozások konkrét fellépések révén történő támogatása, és ennek érdekében megfelelő forrásokat kell rendelkezésre bocsátani; ezért elismeri, hogy erőfeszítéseket kell tenni a növekedés támogatását célzó európai uniós finanszírozás további megerősítése érdekében;

6.  hangsúlyozza, hogy ez a támogatás nagy szerepet játszana annak megelőzésében, hogy a kkv-k csökkentsék beruházásaikat – különösen a kutatás és fejlesztés területén –, emellett elősegítené a foglalkoztatást és a szakmai képzést, különösen fiatalok számára, és biztosítaná a készségek megőrzését; úgy véli, hogy az EBB által a kkv-k és az infrastruktúrák számára nyújtott támogatás fokozását kulcsfontosságúnak kell tekinteni, ekképpen hozzájárulva a kkv-k innovációs potenciáljának felszabadításához, ami elengedhetetlen az EU fellendülése és egy tudásalapú társadalom kialakítása szempontjából; ennek kapcsán továbbra is hangsúlyozza, hogy tovább kell egyszerűsíteni az uniós finanszírozású programokkal kapcsolatos pályázati eljárást;

7.  úgy véli, hogy az uniós költségvetésen keresztül a fenntartható gazdaságba történő beruházások növelése a jelenlegi költségvetéshez képest több munkahely létrejöttét eredményezheti; az ilyen beruházások ezért jelentős mértékben hozzájárulnának ahhoz, hogy az Uniót ismét növekedési pályára állítsák;

8.  hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 stratégia sikeres megvalósítása nagymértékben függ a mai fiataloktól, akik a valaha legmagasabb végzettségűek, technikailag a legképzettebbek és leginkább mobilisak, ezért a legnagyobb erőforrást jelentik és fogják jelenteni a növekedés és foglalkoztatás számára az EU-ban; aggasztónak tartja, hogy a tagállamokban a fiatalok között magas a munkanélküliség aránya; következésképpen hangsúlyozza, hogy a lehető legnagyobb erőfeszítést kell tenni uniós és nemzeti szinten annak biztosítására, hogy a növekedés és a foglalkoztatás ténylegesen megvalósul, különösen a fiatalok számára, akik az EU közös jövőjét jelentik, hasonlóképpen hangsúlyozza, hogy sürgősen napirendre kell tűzni az Európai Unión belüli munkanélküliség és az egyre növekvő szegénység jelentette kihívásokat az „Európai platform a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen” kiemelt kezdeményezés szellemében;

9.  tudomásul veszi a Bizottság azon javaslatát, amely a kkv-k támogatására és a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelemre irányítaná át az összes uniós strukturális alap (Európai Regionális Fejlesztési Alap és Európai Szociális Alap) keretében még betervezendő 82 milliárd eurós összeget; megfelelő tájékoztatást kér a kezdeményezéssel, annak megvalósításával és a 2013-as költségvetésre gyakorolt végső hatásaival kapcsolatban;

Jól összehangolt, felelősségteljes költségvetés 2013-ra

10.  hangsúlyozza, hogy a válság leküzdése érdekében eddig megtett összes intézkedésnek hozzá kell járulnia a növekedés útjára való visszatéréshez; ebben az összefüggésben kiemeli, hogy a testre szabott megszorító intézkedéseket fenntartható gazdasági fejlődést eredményező célzott beruházásoknak kell kísérniük; hangsúlyozza, hogy ebben a tekintetben az uniós költségvetés meghatározó szerepet tölt be, mivel olyan eszközként szolgál, amely valamennyi területen gyors és jól összehangolt fellépést biztosít a válság reálgazdaságra gyakorolt hatásainak csökkentése érdekében, valamint katalizátorként szolgál a beruházások, a növekedés és a foglalkoztatás Európán belüli fellendítéséhez;

11.  hangsúlyozza, hogy a nemzeti és uniós szinten közös politikai kötelezettségvállalások és prioritások jól összehangolt, következetes és időben történő megvalósítása érdekében a nemzeti és az európai intézményeknek együtt kell működniük, és a közkiadásokat elsősorban a növekedési területekre kell összpontosítaniuk, a tervezett fellépések következményeit előzetesen fel kell mérniük, és fokozniuk kell az ezen fellépések közötti szinergiákat, valamint biztosítaniuk kell, hogy a fellépések az akadályok elmozdítása és a kihasználatlan képességek feltárása révén pozitív következményekkel járjanak; ennek kapcsán kiemeli annak jelentőségét, hogy továbbra is szervezzenek parlamentközi vitákat − még a tavaszi csúcstalálkozó, a Bizottság költségvetés-tervezetének benyújtása és a tagállamok nemzeti költségvetési eljárásainak kezdete előtt − a tagállamok és az Unió közös költségvetési irányvonalairól annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament európai szemeszter alatti fokozottabb tevékenységeinek keretében összehangolják az uniós és a nemzeti költségvetéseket a demokratikus legitimitás növelése érdekében, amint azt a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről szóló 2011. december 1-jei állásfoglalás is kérte;

12.  felszólít arra, hogy felelősségteljes, eredményorientált, magas színvonalú költekezésen, valamint a rendelkezésre álló uniós pénzeszközök optimális és időben történő felhasználásán alapuló költségvetést fogadjanak el; az Európai Tanács tagjainak 2012. január 30-i nyilatkozatának szellemében hangsúlyozza a növekedésbe és a foglalkoztatatásba való beruházások szükségességét, különösen, ami a kkv-kat és a fiatalokat illeti; hangsúlyozza, hogy a parlamenti szakbizottságokkal együtt nem csak azon konkrét területek meghatározásában szándékozik részt venni, amelyeken belül meg kell erősíteni a fellépéseket, hanem a lehetséges negatív prioritások beazonosításában is;

13.  hangsúlyozza, hogy az EU költségvetése kizárólag olyan szakpolitikákba és fellépésekbe való beruházásra szolgál, amelyek uniós szintű hozzáadott értékkel bírnak; felhívja a figyelmet arra, hogy az uniós költségvetés – amely nem fordulhat hiányba – sokkal ösztönzőbben hat a növekedésre és a foglalkoztatásra, mint a nemzeti kiadások, továbbá jobban felgyorsítja a befektetéseket, hamarabb megteremti a stabilitást Európában és fokozottabban hozzájárul ahhoz, hogy az EU kilábaljon a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságból; hangsúlyozza azonban, hogy további beruházások ösztönzésére van szükség annak érdekében, hogy ne kerüljenek veszélybe a gazdasági fellendüléssel és a versenyképességgel kapcsolatos kulcsfontosságú projektek; ebben az összefüggésben rámutat arra, hogy az új és fejlettebb finanszírozási eszközök kidolgozása a magánberuházások bevonzása, a nemzeti szintű megszorítások ellensúlyozása és a közkiadások optimalizálása révén tovább fokozhatja az uniós kiadások növekedésserkentő erejét;

14.  emlékeztet arra, hogy 2000 és 2011 között az Unióban a nemzeti költségvetések átlagosan 62%-kal nőttek, míg az uniós költségvetési kifizetések kicsit kevesebb mint 42%-kal emelkedtek, miközben az Unió 15-ről 27 tagúvá bővült;

15.  különleges figyelmet fog fordítani a 2013. évi költségvetési eljárás során az EP előző évek költségvetéseire vonatkozó prioritásainak végrehajtására, és a versenyképesség és a foglalkoztatás előmozdítása, valamint egyéb ágazati prioritásainak tekintetében szorosan nyomon követi a tagállamok által teljes mértékben támogatott Európa 2020 stratégia finanszírozását és végrehajtását;

16.  örömmel látja, hogy a 2012–2013-ra vonatkozó pénzügyi programozás utolsó változatának benyújtásakor az Európai Bizottság − 2011-hez hasonlóan − tiszteletben tartotta az EP 2012-es költségvetési prioritásait, és nem ellensúlyozta a múltbeli emelkedéseket; kéri, hogy a 2013-as költségvetési tervezet esetében ugyanígy járjanak el;

17.  emlékeztet arra, hogy a jelenlegi pénzügyi kereten belül számos fejezet − különösen az 1a. alfejezet („Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért”) és a 4. fejezet („Az EU mint globális szereplő”) − nem elegendő a Parlament, a Tanács és a Bizottság által prioritásként jóváhagyott politikák megvalósításához; emlékeztet továbbá arra, hogy egyes politikák esetében többször is felül kell vizsgálni az előirányzatokat az új célkitűzéseknek és feladatoknak való megfelelés érdekében, ezáltal is kihasználva a rugalmassági eszközt majdnem az összes éves költségvetésben; hangsúlyozza, hogy nem fogadja el a régóta fennálló uniós politikai kötelezettségvállalások veszélyeztetését; emlékeztet különösen arra, hogy a nemzetközi megállapodásokban és/vagy az EU és nemzetközi szervezetek közötti megállapodásokban tett pénzügyi kötelezettségvállalásokat tiszteletben kell tartani, és megfelelően bele kell foglalni a költségvetés-tervezetbe;

Az Unió programjainak és prioritásainak végrehajtását célzó 2013. évi költségvetés

18.  emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret a polgárok jólétének és életminőségének javítását, valamint a bővítésből adódó lehetőségek teljes mértékű kihasználását célozta, ennek ellenére az EU 2008 óta példa nélküli válsággal néz szembe, amely minden egyes éves költségvetésre hatást gyakorolt; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 2007–2013-as pénzügyi keretet nem vizsgálták felül a gazdasági és pénzügyi válságból eredő további pénzügyi szükségletek figyelembevétele céljából, ezzel szemben 2007 óta valamennyi éves költségvetés esetén összességében jelentős tartalékkeretek maradtak meg a felső határérték alatt, és hogy ebben a tekintetben az összes éves költségvetés korlátozott és szigorú volt; hangsúlyozza, hogy a kapcsolódó kifizetéseket ezért legalábbis a rendes költségvetési ciklusnak megfelelően kell teljesíteni; emlékeztet arra, hogy a kifizetések csak a pénzeszközök tényleges kifizetését megelőzően fennálló időbeli eltolódás miatt vannak elválasztva a kötelezettségvállalási előirányzatoktól a többéves programok esetében;

19.  hangsúlyozza, hogy mivel 2013 a jelenlegi programozási időszak utolsó éve, a kifizetések terén be kell pótolni a lemaradást, mint mindig, amikor egy pénzügyi keret lezárul, mivel megkezdődik a 2007–2013-as programok lezárásának folyamata, a kötelezettségvállalások tekintetében pedig tiszteletben kell tartani a pénzügyi tervben szereplő − 2013-ra vonatkozóan a 152 milliárd eurót megközelítő − összegeket; emlékeztet arra, hogy a kifizetések szintjének mesterséges csökkentése késleltetni fogja a szerződéses kötelezettségek és a korábbi uniós kötelezettségvállalások végrehajtását, emellett késedelmi kamatot eredményezhet, és az európai politikákba vetett bizalom, valamint az uniós intézmények hitelességének gyengülését idézheti elő; ezért hangsúlyozza, hogy a szerződések szerinti tartozásokat a költségvetési fegyelem elvét követve a lehető leghamarabb ki kell fizetni;

20.  megállapítja, hogy a Tanácsban az utóbbi néhány költségvetési eljárás során fő politikai kérdéssé vált a kifizetések szintje, melyet technikai követelmények, úgymint végrehajtási adatok, a felvevőképességre vonatkozó előrejelzések vagy a fennálló kötelezettségvállalások szintje alapján kellene meghatározni, tekintettel arra, hogy tulajdonképpen a korábbi kötelezettségvállalások eredményeként írható le; felhívja a figyelmet a 2011 végén fennálló kötelezettségvállalások növekvő arányára, amikor is az ilyen kötelezettségvállalások összege elérte a 207 milliárd eurót, azaz majdnem 7%-kal meghaladta a 2010 végén rögzített szintet; tekintettel a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok közötti különbséggel foglalkozó, közelgő intézményközi találkozóra, párbeszédet kezdeményez a Bizottsággal annak egyértelmű tisztázására, hogy a fennálló kötelezettségvállalások miből állnak; ragaszkodik ahhoz, hogy a Tanács tartózkodjon a kifizetési szintek tényleges igények és jogi kötelezettségek figyelembevétele nélkül történő, előzetes meghatározásától; megállapítja továbbá, hogy a fennálló kötelezettségvállalások időbeli elhatárolása valójában akadályozza azt, hogy az uniós költségvetés átlátható legyen, és egyértelműen bemutassa, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok egy adott költségvetési évben;

21.  hangsúlyozza, hogy az „uniós költségvetésben nettó befizető/az uniós költségvetésben nettó haszonélvező” megközelítés önmagában nem veszi kellően figyelembe az uniós költségvetés tagállamokat érintő, a közös uniós szakpolitikai célokat támogató pozitív tovagyűrűző hatásait; komoly aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az utolsó két költségvetésben csak nagyon csekély, a 2012-es költségvetés esetében például az infláció szintje alatti mértékben emelkedtek a kifizetések, egy olyan kritikus időszakban, amikor az összes beruházási program esetében már el kellett volna érni azt, hogy a programok teljes iramban haladjanak előre és teljes mértékben kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket;

22.  hangsúlyozza, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét követve el kell kerülni a költségvetés alulméretezését, és hogy az előirányzatokat a felvevőképesség reális becsléseihez kell igazítani; hangsúlyozza, hogy az előirányzatok szintjének a reális bizottsági becslésekkel szembeni mesterséges csökkentése akadályozhatja a költségvetés lehetséges legmagasabb végrehajtási szintjének elérését; emlékeztet arra, hogy a Bizottság költségvetési tervezetében javasolt kifizetési előirányzatok szintjét főként a tagállamok saját előrejelzései és végrehajtási kapacitásuk határozza meg, mivel a tagállamok gazdálkodnak – a Bizottsággal közösen – az uniós finanszírozás több mint 80%-ával;

23.  sajnálja, hogy miközben a Tanács 2011 decemberében elutasította egyes meghatározott többletszükségletek finanszírozását, 2011 végén több mint 10 milliárd eurós kifizetési kérelmet nem sikerült teljesíteni, ami most közvetlenül kihat a 2012-ben rendelkezésre álló kifizetési előirányzatokra; aggódik amiatt, hogy az elutasítást az idézte elő, hogy a Tanács megkérdőjelezte a Bizottság végrehajtási adatait és szükségletekre vonatkozó felmérését, anélkül, hogy alternatív adatokat vagy forrásokat nevezett volna meg;

24.  következésképpen komoly aggodalmát fejezi ki a 2012-es kifizetések helyzete miatt, és javaslat előterjesztésére szólítja fel a Bizottságot annak érdekében, hogy ebben az évben a lehető leghamarabb megoldást találhassanak a problémára, és ne halasszák el azt újra, ezúttal 2013-ra; úgy gondolja továbbá, hogy a következő év előirányzatainak jelenlegi szükségletek finanszírozására történő felhasználása rossz pénzgazdálkodásról tanúskodik, és sérti az évenkéntiség elvét; komoly aggodalmának ad hangot amiatt, hogy ez a gyakorlat aláássa az Unió „zéró adósság” politikáját;

25.  ismételten felszólítja a Tanácsot, hogy a költségvetési eljárás alatt ne csökkentse mesterségesen a kifizetéseket, és hangsúlyozza, hogy a jelek szerint e gyakorlat következtében a kifizetések szintje fenntarthatatlanná válik; ilyen javaslatok esetén kéri, hogy a Tanács nyilvánosan indokolja és egyértelműen jelölje meg, véleménye szerint mely uniós programok vagy projektek halaszthatók el vagy törölhetőek teljes egészében;

26.  ezzel összefüggésben arra kéri a Tanácsot, hogy álláspontját realista és felelősségteljes költségvetés-tervezés alapján alakítsa ki, továbbá továbbra is folyamatosan ellenőrizni kívánja a 2012-es előirányzatok, és különösen a kifizetések végrehajtását; kéri a Tanácsot, hogy kövesse példáját, annak érdekében, hogy a költségvetési hatóság közös, aktualizált végrehajtási adatok alapján tudjon dolgozni, és megbízhatóan meg tudja becsülni a kiadásokat; ebből a célból egy megfelelő szintű intézményközi találkozóra hívja a Tanácsot és a Bizottságot 2012 első félévében, annak érdekében, hogy a felek tisztázzák és lezárják a végrehajtási adatokkal és a becsült kifizetési igényekkel kapcsolatos lehetséges félreértéseket, továbbá közösen értékeljék a kifizetések helyzetét a 2012-es és 2013-as költségvetési években;

27.   hangsúlyozza az európai felügyeleti hatóságok (az EBH, az EBFH és az EÉPH) finanszírozásának fontosságát, hogy a jövőbeni válságok elkerülése érdekében átfogóan meg lehessen valósítania a pénzügyi szabályozási menetrendet és a felügyeleti struktúrákat; kiemeli, hogy az európai felügyeleti hatóságok és a számukra nyújtott független jogi szolgáltatások finanszírozását a költségvetésen belül prioritásnak kell tekinteni;

28.  örömmel látja, hogy 2011 decemberében megállapodás született az ITER többletköltségeinek finanszírozásáról; sürgeti a Bizottságot, hogy teljes mértékben tartsa tiszteletben a megállapodásban elért közös következtetéseket, és a 2013-as költségvetési tervezetben tegyen konkrét javaslatokat a 360 millió euró felhasználására, élve a költségvetési rendeletben és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban lefektetett rendelkezések által biztosított összes lehetőséggel, elkerülve azt, hogy a többéves pénzügyi keretet az ITER miatt újra felül kelljen vizsgálni; ismételten hangot ad azon szilárd meggyőződésének, amely szerint a 360 millió euró 2013-as költségvetésben való biztosítása nem hátráltathatja más uniós politikák sikeres megvalósítását a programozási időszak utolsó évében, különös tekintettel azon politikákra, amelyek hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához, és kifejezetten ellenez bármilyen olyan átcsoportosítást, amely sérti e költségvetési prioritásokat; hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság pénzügyi programozásában 47 millió eurós tartalékkeretet irányoz elő az 1a. alfejezetben, ami részben fedezi az ITER szükségleteit;

29.  elvárja, hogy a 2013. július 1-jén soron következő horvát csatlakozás fényében a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata gyorsan elfogadásra kerüljön, összhangban az intézményközi megállapodás 29. pontjával („A többéves pénzügyi keret kiigazítása a bővítésre való tekintettel”), és kéri a Bizottságot, hogy a vonatkozó kiegészítő előirányzatokkal kapcsolatos javaslatát nyújtsa be, amint az összes tagállam jóváhagyta a csatlakozási okmányt; ismételten kijelenti, hogy a horvát csatlakozással egy időben – 2013 második felében végrehajtott átcsoportosítások helyett inkább új pénzeszközökkel – biztosítani kell a megfelelő többletfinanszírozást;

Igazgatási kiadások

30.  tudomásul veszi a költségvetésekért és a pénzügyi programozásért felelős biztos 2012. január 23-i levelét, amelyben a biztos kijelenti: a Bizottság már 2013-tól kezdődően hajlandó 1%-kal csökkenteni a létszámtervében szereplő álláshelyek számát, gondosan figyelembe véve a nagy, a közepes és a kisméretű főigazgatóságokra gyakorolt eltérő hatásokat; közelről meg kívánja vizsgálni a Bizottság azon szándékát, hogy 2013-hoz képest 2018-ra 5%-kal csökkenti az uniós intézmények és szervek személyzetének létszámát, valamint arra, hogy ezt általános célnak kell tekinteni; emlékeztet arra, hogy a létszámterv minden változása közvetlen hatást gyakorol a költségvetésre, és hogy a változásoknak semmi esetre sem szabad a Költségvetési Bizottság és az Európai Parlament költségvetési előjogait veszélyeztetniük; úgy véli, hogy a személyzet létszámának rövid- vagy hosszú távú csökkentésekor minden esetben előzetes hatásvizsgálatra kell építeni, és figyelemmel kell lenni többek között az Unió jogi kötelezettségeire, valamint az intézmények szerződésekből eredő új hatásköreire és megnövekedett számú feladataira;

31.  emlékeztet az intézmények között az eljárás során folytatott szoros és építő jellegű együttműködés fontosságára, és újból megerősíti, hogy készen áll arra, hogy az EUMSZ rendelkezéseinek megfelelően teljes mértékben hozzájáruljon ehhez az együttműködéshez; elvárja, hogy ezen iránymutatásokat teljes mértékben vegyék figyelembe a költségvetési eljárás lefolytatása és a költségvetési tervezet elkészítése során;

o
o   o

32.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(2) HL L 56., 2012.2.29.


A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság megbízatása
PDF 271kWORD 38k
Az Európai Parlament 2012. március 14-i határozata a Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság felállításáról, hatásköréről, összetételéről és megbízatásának idejéről
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének 2012. február 16-i határozatára, melyben javasolja a Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság felállítását, és meghatározza annak hatáskörét és összetételét,

–  tekintettel az Európai Unióban zajló szervezett bűnözésről szóló 2011. október 25-i állásfoglalására(1), amelyben kifejezte azon szándékát, hogy különbizottságot kíván létrehozni,

–  tekintettel az EU korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiről szóló 2011. szeptember 15-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 184. cikkére,

1.  úgy határoz, hogy egy, a szervezett bűnözéssel, a korrupcióval és a pénzmosással foglalkozó különbizottságot állít fel, melynek feladatai az alábbiak lesznek:

   a) a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás mértékének, valamint az Unióra és a tagállamokra gyakorolt hatásának elemzése és értékelése, , megfelelő intézkedések javaslata annak érdekében, hogy az Unió e veszéllyel szemben többek között nemzetközi, európai és nemzeti szinten fel tudjon lépni, illetve azt meg tudja előzni;
   b) a szervezett bűnözésre, a korrupcióra és a pénzmosásra vonatkozó uniós jogszabályok és az ehhez kapcsolódó szakpolitikák jelenlegi végrehajtásának elemzése és értékelése annak biztosítására, hogy az uniós jog és politikák kutatási eredményeken és a fenyegetettség rendelkezésre álló legjobb értékelésein alapuljanak, valamint annak ellenőrzése, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 6. cikkének megfelelően összeegyeztethetőek-e az alapvető, de különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában lefektetett jogokkal, valamint az Unió külső fellépéseit alátámasztó, elsősorban a Szerződés 21. cikkében rögzített elvekkel;
   c) a szervezett bűnözéshez, a korrupcióhoz és a pénzmosáshoz kapcsolódó ügyekkel foglalkozó uniós belügyi ügynökségek (például az Europol, a COSI és az Eurojust) szerepének és tevékenységének, valamint a kapcsolódó biztonsági politikák elemzése és ellenőrzése;
   d) az Európai Unióban zajló szervezett bűnözésről szóló 2011. október 25-i állásfoglalásában és különösen annak 15. bekezdésében(3), valamint az EU korrupció elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseiről szóló 2011. szeptember 15-i állásfoglalásában szereplő problémák kezelése;
   e) e célok érdekében a szükséges kapcsolatok kialakítása, látogatások folytatása, valamint meghallgatások szervezése az európai uniós intézményekkel és a nemzetközi, európai és nemzeti intézményekkel, a nemzeti parlamentekkel, a tagállamok és harmadik államok kormányaival, a tudományos közösség, az üzleti élet és az – alulról szerveződő – civil társadalom képviselőivel, az áldozatok szervezeteivel, a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás elleni mindennapos küzdelemben részt vevő tisztviselőkkel, például a bűnüldöző hatóságokkal, a bírákkal és az ügyészekkel, valamint a törvényesség kultúráját előmozdító civil társadalmi szereplőkkel;

2.  úgy határoz, hogy mivel az érintett területtel kapcsolatos uniós jogszabályok elfogadásával, nyomon követésével és végrehajtásával kapcsolatos ügyekért felelős állandó parlamenti bizottságok jogosítványai nem változnak, a különbizottság az állandó bizottságokkal szoros együttműködésben ajánlásokat adhat ki a meghozandó intézkedésekkel és kezdeményezésekkel kapcsolatban;

3.  úgy határoz, hogy a különbizottság 45 tagú lesz;

4.  úgy határoz, hogy a különbizottság megbízatása 12 hónapra szól 2012. április 1-jétől kezdődően, amely időtartam meghosszabbítható; úgy határoz, hogy a bizottság félidős és zárójelentést nyújt be a Parlamentnek, amely tartalmazza a meghozandó intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló ajánlásokat.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0459.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0388.
(3) A bekezdés így szól: „15. az a szándéka, hogy legkésőbb három hónappal ezen állásfoglalás elfogadását követően a nemzetközi szinten működő bűnszervezetek – többek között maffiák – elterjedésével foglalkozó különbizottságot hozzanak létre, aminek egyik célja a jelenség mértékének, illetve negatív szociális és gazdasági hatásának vizsgálata az EU-ban, ideértve a közpénzek bűnszervezetek és maffiák általi jogellenes felhasználásával és e szervezetek kormányzatba való beépülésével, valamint a törvényes gazdaságba és pénzügyi rendszerekbe való beférkőzésével kapcsolatos kérdések vizsgálatát; a bizottság másik célja olyan jogszabályok kialakítása, amelyekkel kezelni lehet ezt az EU-ra és polgáraira leselkedő érzékelhető és elismert fenyegetést; kéri ezért az Elnökök Értekezletét, hogy eljárási szabályzatának 148. cikke értelmében tegyen javaslatot”.


Igazságügyi képzés
PDF 268kWORD 54k
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása az igazságügyi képzésről (2012/2575(RSP))
P7_TA(2012)0079B7-0150/2012

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. és 82. cikkére, amely a rendes jogalkotási eljárás keretében lehetővé teszi „a bírák, ügyészek és az igazságszolgáltatási alkalmazottak képzésének támogatásával” kapcsolatos intézkedések meghozatalát,

–  tekintettel az Európai Jogi Akadémia létrehozásáról szóló 1991. szeptember 10-i állásfoglalására(1), az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat létrehozására irányuló tanácsi határozat elfogadásáról szóló 2002. szeptember 24-i álláspontjára(2), a nemzeti bírák európai igazságügyi rendszerben betöltött szerepéről szóló 2008. július 9-i állásfoglalására(3), valamint az európai uniós büntetőjogi térség kialakítására vonatkozó 2009. május 7-i, a Tanácshoz intézett ajánlására(4),

–  tekintettel a Bizottság közleményére a Stockholmi Program végrehajtására vonatkozó cselekvési tervről (COM(2010)0171),

–  tekintettel a Stockholmi Programról szóló 2009. november 25-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az igazságügyi képzésről szóló 2010. június 17-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a Bizottság 2011. szeptember 13-i „Az uniós jogérvényesülésbe vetett bizalom kiépítése – az európai igazságügyi képzés új dimenziója” című közleményére (COM(2011)0551),

–  tekintettel az igazságügyi képzéssel kapcsolatban a Parlament által 2011-ben javasolt kísérleti projektre,

–  tekintettel az Európai Jogi Akadémia és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat által az Európai Parlament megbízásából készített, a tagállamok igazságügyi képzését összehasonlító tanulmányra(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a fent említett tanulmány feltérképezte, hogy az egyes nemzeti iskolák milyen igazságügyi képzéseket nyújtanak a bírák és az ügyészek számára – ideértve a képzések típusát, a kapcsolódó feltételeket, a költségvetési forrásokat – azért, hogy meghatározzák az igényeket, valamint javaslatokat fogalmazzanak meg a jobbításra és a bevált gyakorlatokra vonatkozóan; a tanulmányban szerepelnek a több mint 6000 tagállami bírával és ügyésszel készült felmérés eredményei is, amelynek során az uniós jogi képzésről és a képzés javításával kapcsolatos javaslataikról kérdezték őket;

B.  mivel az igazságügyi képzést valójában „igazságügyi tanulmányoknak” kellene hívni, hogy tükröződjön a bírák és az ügyészek folyamatos intellektuális fejlődésének speciális jellege, valamint az, hogy igazságügyi tanulmányokat legjobban maguknál a bíráknál lehet folytatni;

C.   mivel a képzések jelenleg nem teljesítik a Bizottság által kitűzött azon célt, hogy a képzéseknek az uniós jogi szakértők fele számára elérhetővé kell válniuk;

D.  mivel a tanulmány szerint a nyelvi akadályok, a meglévő programokkal kapcsolatos (idejében rendelkezésre álló) tájékoztatás hiánya, az, hogy a programok nem mindig idomulnak a bírák igényeihez, a bírák által elvégzendő rengeteg munka mennyisége, valamint az ezzel kapcsolatos finanszírozás mind azon okok közé sorolandók, amelyek miatt a válaszadók körében viszonylag alacsony volt az uniós jogi képzésben részesülők száma (53%, és az utóbbi három év során csak egyharmaduk);

E.  mivel bölcs dolognak tűnik, hogy a jelenlegi pénzügyi megszorítások között a meglévő intézményekre – elsősorban az igazságügyi képzés nemzeti szerveire, de az egyetemekre és a szakmai szervekre is – hagyatkozzunk az európai igazságügyi kultúra építésének „nemzeti jogi” aspektusai tekintetében; mivel ezáltal a tagállamokban meg lehet határozni a bevált gyakorlatokat, amelyeket Unió-szerte elő lehet segíteni és terjeszteni lehet.; mivel az uniós jogi képzés vonatkozásában az Európai Jogi Akadémiának kellene ezt a szerepet továbbra is betöltenie;

F.  mivel amint azt az Európai Parlament kihangsúlyozta az európai igazságszolgáltatási térségnek a gyakorló jogászok, a bíróságok és az ügyészek körében kialakult közös igazságügyi kultúrára kell épülnie, amely nemcsak az uniós jogon alapul, hanem a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek kölcsönös ismeretén és megértésén, valamint az egyetemi tantervek gyökeres átalakításán, csereprogramokon, tanulmányi látogatásokon és közös képzéseken is, az Európai Jogi Akadémia, az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat és az Európai Jogi Intézet aktív támogatásával;

G.  mivel az igazságügyi képzést a bírák és az ügyészek által betöltött hagyományos szerepről és annak korszerűsítéséről, valamint az arról szóló vitával kellene összekapcsolni, hogy hogyan lehetne szerepüket tágítani és látókörüket bővíteni; mivel ez maga után vonja a nyelvi képzést, illetve az összehasonlító és a nemzetközi jogi tanulmányok folytatásának előmozdítását;

H.   mivel az Alapjogi Charta, az Európa Tanács Velencei Bizottsága által végzett munka stb. alkalmazásával közös igazságügyi kultúrát kell kialakítani a bírák és az ügyészek között az igazságügyi szakma alapvető értékeinek előmozdítása érdekében a közös szakmai etikáról, a jogállamiságról, valamint a bírák kinevezésének és kiválasztásának elveiről folytatott vitával és ezek propagálásával, illetve a bírák és az ügyészek politizálódásának elkerülése céljából, ezáltal a közös igazságügyi térség megvalósításához szükséges kölcsönös bizalom előmozdításával;

I.  mivel a „koherens körök” kialakítása érdekében az eltérő kultúrával rendelkező bírák közötti hálózatok létrehozatalára van szükség, valamint a meglévő hálózatok közötti koordináció javítására; mivel ehhez az elektronikus kommunikáció nem elegendő, és szükség van olyan fórumokra, ahol a bírák találkozhatnak egymással, illetve rendkívül fontos a luxemburgi és a strasbourgi bíróságok bíráit is ebbe bevonni;

J.  mivel az igazságügyi tanulmányok nem szorítkozhatnak csak az anyagi és az eljárásjogra, és mivel a bíráknak szükségük van a saját munkájukkal és a „bírói mesterséggel” kapcsolatos képzésre;

1.  úgy véli, hogy – miközben elismeri, hogy a közvetlen kapcsolatok jelentik a legjobb megoldást – tekintettel a költségvetési megszorításokra, valamint a bírák tanulmányban szereplő válaszaira, ilyen képzésre és tanácsadásra az interneten keresztül (videókonferencia, online kurzusok és internetes közvetítés keretében) és tapasztalatcsere révén is sor kerülhet; megállapítja, hogy a bírák a képzési programok további értékelését és igényeikhez történő kiigazítását sürgetik, ugyanakkor láthatóan az olyan interaktív képzést jobban kedvelik, amelynek során a klasszikus (fentről lefelé irányuló) képzési formák helyett mód nyílik a tapasztalatcserére és esettanulmányok megvitatására;

2.  úgy véli, hogy további célkitűzés lehetne az igazságügyi képzést végző meglévő iskolák által nyújtott képzés koordinálása, valamint a párbeszéd és a szakmai kapcsolatok elősegítése és támogatása;

3.  megállapítja, hogy fontos a többnyelvű képzés, mivel a tanulmány szerint a bírák viszonylag kis része beszél idegen nyelveket olyan szinten, hogy az elég legyen egy másik tagállamban megrendezett igazságügyi képzésen történő aktív részvételhez;

4.  úgy véli, hogy a problémák (költségek, nyelvi képzés, költséghatékonyság) megoldásának egyik módja lehet a modern technológia alkalmazása, valamint az Apple ITunes U-n alkalmazások kifejlesztésének finanszírozása; a nemzeti iskolák, az Európai Jogi Akadémia, az egyetemek és más képzési szervek által kifejlesztett képzési programokat, videóanyagokat, köztük a (jogi terminológiát előtérbe helyező) nyelvi képzést, valamint a nemzeti jogi rendszerekről, az egyes jogi eljárásokról stb. szóló ismeretanyagot is tartalmazó alkalmazások ingyenesek lennének a bírák és az ügyészek számára;

5.  úgy véli, hogy az ilyen tanfolyamokon való sikeres részvétel lehetne a feltétele a bírák Erasmus programján, valamint a külföldi tanfolyamokon való részvételnek;

6.  javasolja, hogy az ilyen alkalmazások a gyakorló jogászok, a szakmai szervek, a tudósok és a jogi hallgatók számára is legyenek szerény díj ellenében elérhetőek, valamint úgy gondolja, hogy ezek fejlesztése és gyártása viszonylag kis ráfordítással szerény mértékben élénkíti a gazdaságot és a foglalkoztatást;

7.  úgy véli, hogy a Luigi Berlinguer és Erminia Mazzoni által ismertetett, a tervek szerint 2012-ben induló kísérleti projekt elsődleges célja az uniós joghoz való hozzáférés és a nemzeti igazságügyi rendszereken és képzési intézményeken belül ehhez kapcsolódó képzések megszervezése terén bevált gyakorlatok meghatározásának és terjesztésének kellene lennie; úgy véli, hogy például az Uniónak ösztönöznie kellene a tagállamokat, hogy kövessék a sikeres intézmények, például az Olaszországban és Hollandiában a nemzeti bíróságok rendszerén belül létező uniós jogi koordinátorok példáját, bátorítsák az ilyen koordinátorok képzését és uniós szinten segítsék munkájukat;

8.  úgy véli, hogy a kísérleti projekt keretében a nemzeti és európai igazságügyi képzési szervek, valamint az igazságügyön kívüli szereplők részvételével munkacsoportot kellene létrehozni, amely az igazságszolgáltatás mindennapi gyakorlata szempontjából leginkább fontos uniós jogi kérdések tematikus csoportosításával foglalkozna mind gyakorlati kérdéseket (hogyan kell előzetes döntéshozatal iránti kérelmet benyújtani, hogyan lehet az uniós jogi adatbázisokhoz hozzáférni stb.), mind pedig tartalmi kérdéseket tárgyalva;

9.  javasolja, hogy a kísérleti projekt révén koordinálni lehetne a) a meglévő hálózatokra és erőforrásokra építve az egyes jogi rendszerekkel kapcsolatos tanácsok és ismeretek cseréjét egy-egy igazságügyi képző szerv között, valamint b) a hivatalos képzést és a külföldi jogrendszerekkel történő ismerkedést;

10.  végül javasolja, hogy a Bizottság rendezzen évente fórumot, amelyen olyan jogi területeken tevékenykedő bírók, ahol gyakoriak a belföldi és a határokon átnyúló ügyek, szenioritásuktól függetlenül eszmecseréket folytathatnának a közelmúlt vitás jogi kérdéseiről és problémáiról, ösztönözve az eszmecseréket, a kapcsolatépítést, kommunikációs és együttműködési csatornákat építve, valamint erősítve egymás megértését és a kölcsönös bizalmat; úgy véli, hogy egy ilyen fórum az illetékes hatóságok, a képzési szervek és szakemberek – többek között az egyetemek és a szakmai szervezetek – számára is lehetőséget biztosíthatna arra, hogy megvitassák az igazságügyi képzéssel kapcsolatos politikát és az európai jogi képzés jövőjét;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak.

(1) HL C 267., 1991.10.14., 33. o.
(2) HL C 273. E, 2003.11.14., 99. o.
(3) HL C 294. E, 2009.12.3., 27. o.
(4) HL C 212. E, 2010.8.5., 116. o.
(5) HL C 285. E, 2010.10.21., 12. o.
(6) HL C 236. E, 2011.8.12., 130. o.
(7) http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=60091


Gyermekmunka a kakaóágazatban
PDF 127kWORD 53k
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a kakaóágazatban alkalmazott gyermekmunkáról (2011/2957(RSP))
P7_TA(2012)0080B7-0126/2012

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3., 6. és 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 206. és 207. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú egyezményére, a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. egyezményére, valamint a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a kakaóról szóló, 2010-ben megkötött nemzetközi megállapodásra, különösen annak 42. és 43. cikkére,

–  tekintettel a gyermekkereskedelemről, valamint a gyermekek fejlődő országokban tapasztalható kizsákmányolásáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban az emberi jogokról, valamint a szociális és környezetvédelmi normákról szóló(1), valamint a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban a vállalati társadalmi felelősségvállalásról szóló(2) 2010. november 25-i állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az ILO becslései szerint világszerte több mint 215 millió gyermek vesz részt gyermekmunkában, olyan tevékenységeket végezve, amelyeknek véget kellene vetni; mivel e gyermekek közül 152 millió 15 év alatti, 115 millió pedig veszélyes tevékenységet végez;

B.  mivel ezen állásfoglalás alkalmazásában a gyermekmunka a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. ILO-egyezményben, valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú ILO-egyezményben meghatározott gyermekmunkának felel meg;

C.  mivel a Parlamentnek hozzájárulását kell adnia a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás megkötéséhez; mivel az érintettek komoly aggodalmuknak adtak hangot a kakaóbab termesztése és szüretelése során alkalmazott gyermekmunkával kapcsolatban;

D.  mivel a világ kakaótermelésének 70%-a Nyugat-Afrikából származik, és ez az ágazat ebben a régióban körülbelül 7,5 millió főt foglalkoztat, majdnem kizárólag kis családi gazdaságok keretében, melyek száma Nyugat-Afrikában 1,5 és 2 millió között lehet; mivel a kakaótermesztés a szüretelés öt hónapig tartó időszakában nagy munkaigényű ágazat, és a termelőkre nagy nyomás nehezedik a nemzeti és a nemzetközi piaci szereplők részéről, hogy a munkaerőköltségeket alacsonyan tartsák; mivel a csúcsidőszakokban valamennyi családtag, így a gyermekek is részt vesznek a munkában; mivel a gyermekmunka elfogadhatatlan kockázatokkal jár;

E.  mivel az ILO szerint nem minden, gyermekek által végzett munkát kell olyan gyermekmunkának tekinteni, amelyet meg kell szüntetni, és világosan meg kell különböztetni ezt a két formát; mivel a gyermekek vagy kamaszok részvétele az olyan munkavégzésben, amely nincs káros hatással egészségükre és személyes fejlődésükre, és amely nem akadályozza iskoláztatásukat, általában pozitív tevékenységnek tekinthető, kivéve, ha a feladat veszélyes, vagy távol tartja a gyermeket az iskolától;

F.  mivel a Ghánában és Elefántcsontparton végzett felmérések arra engednek következtetni, hogy a kakaóültetvényeken dolgozó gyermekek több különböző veszélynek vannak kitéve; mivel ezenkívül előfordulhat, hogy egyes gyermekeket az ország más régióiból vagy szomszédos országokból hurcoltak oda; mivel további kutatásokra van szükség a régióban előforduló gyermekmunka és a gyermekkereskedelem elterjedtségének megállapítására, ugyanis ellenőrzött adatok nem állnak rendelkezésre;

G.  mivel elfogadhatatlan, hogy a kakaótermesztésben és -szüretelésben a gyermekmunka legrosszabb formáit alkalmazzák;

H.  mivel az elmúlt években jelentős előrelépés történt a gyermekmunkának a nyugat-afrikai kakaóültetvényeken alkalmazott legrosszabb formái elleni küzdelemre irányuló programok és kezdeményezések terén, ugyanakkor az ágazat hatalmas méretei miatt még sok a tennivaló; mivel a régióban – és elsősorban Elefántcsontparton – a kiújult konfliktushelyzetek miatt ismét romlott a gyermekek helyzete;

I.  mivel a szegénység, a jövedelemszerzés alternatíváinak hiánya, a fiatalok iskolán kívüli lehetőségeinek szűkössége vagy teljes hiánya, a merev közösségi struktúrák és uralkodó viselkedésformák, a gyermekjogok megfelelő védelmének hiánya, a nemtől függetlenül valamennyi gyermek számára kötelező közoktatás megszervezésének hiánya, valamint a korrupció és a rossz kormányzás mind olyan társadalmi-gazdasági és politikai tényező, amely a világ egyes részein hozzájárulhat a gyermekek rendszeres kizsákmányolásához;

J.  mivel valamennyi érintett ország kormányának kiemelt felelőssége a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. ILO-egyezmény, valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú ILO-egyezmény teljes körű végrehajtása;

K.  mivel a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó (2011–2014-es) uniós stratégia, az ENSZ Globális Megállapodása, különösen annak a gyermekmunka eltörléséről szóló 5. cikke, valamint a Harkin–Engel jegyzőkönyv hasznos keretet biztosít a vállalati társadalmi felelősségvállalás számára a kakaóágazaton belül;

1.  sürgeti azokat az államokat, amelyek még nem ratifikálták a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményt és a 138. és a 182. számú ILO-egyezményeket azok mihamarabbi ratifikálására; továbbá úgy véli, hogy az országoknak minden olyan politikát végre kell hajtaniuk, amely növeli a tudatosságot a gyermekek munkaerőpiacon történő kizsákmányolásával és azzal kapcsolatban, hogy be kell tartani a hatályos nemzeti és nemzetközi szabályokat;

2.  határozottan elítéli a gyermekmunka alkalmazását a kakaóültetvényeken;

3.  felszólítja a kakaótermesztésben, valamint a kakaóbab és az abból származó termékek feldolgozásában érintett valamennyi felet, nevezetesen a kormányokat, a globális ágazatot, a kakaótermelőket, a munkavállalói szervezeteket, a nem kormányzati szervezeteket és a fogyasztókat, hogy tegyenek eleget kötelezettségeiknek a gyermekmunka és a gyermekkereskedelem valamennyi formája elleni harcban, hogy osszák meg szakértelmüket, és működjenek együtt a gyermekmunkamentes, fenntartható kakaóellátási lánc kialakítása érdekében;

4.  úgy véli, hogy jelentős változást csak egy holisztikus és összehangolt megközelítés hozhat, amely a gyermekmunka alapvető okait kívánja kezelni, és amelyet a kormányok, az ipar, a kereskedők, a termelők és a civil társadalom, hosszú távon alkalmaznak;

5.  felszólítja az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a szakpolitikai következetességet valamennyi kezdeményezésében, nevezetesen azokban, amelyek a kereskedelemmel, a fejlesztéssel (különösen a gyermekek oktatáshoz való hozzáférésével), az emberi jogokkal, a közbeszerzéssel és a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatosak, továbbá ösztönözze a bevált gyakorlatok megosztását azon különböző gazdasági ágazatok között, amelyekben a gyermekmunka előfordul;

6.  sürgeti az Európai Bizottságot annak biztosítására, hogy valamennyi kereskedelmi megállapodás tartalmazzon a szegénység csökkentésével, valamint a tisztességes munkahelyek és a biztonságos munkafeltételek előmozdításával kapcsolatos, hatékony rendelkezéseket, továbbá jogilag kötelező érvényű záradékokat a nemzetközi megállapodásokban szereplő emberi jogokkal, valamint társadalmi és környezetvédelmi normákkal és azok végrehajtásával kapcsolatban, és szabja meg a szerződésszegés esetén alkalmazandó intézkedéseket is;

7.  emlékeztet arra, hogy az EU Általános Preferenciarendszere (GSP), amely az Unió legfőbb, az alapvető munkaügyi előírások előmozdítására szolgáló kereskedelempolitikai eszköze, jelenleg felülvizsgálat alatt áll, és hogy a rendszer keretében a kedvezményezett országoknak biztosított kereskedelmi preferenciákat meghatározott körülmények között vissza lehet vonni, nevezetesen az egyes alapvető ILO-egyezményekben (például a 138. és 182. számú egyezményben) lefektetett elvek súlyos és rendszeres megsértése esetén;

8.  emlékeztet arra, hogy a Parlament 2011. december 15-én úgy határozott, hogy az üzbegisztáni gyapotmezőkön alkalmazott gyermekkényszermunkával kapcsolatos aggályok miatt nem adja meg belelegyezését az Unió és Üzbegisztán közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt textiljegyzőkönyvhöz, és azt javasolta, hogy az Unió vizsgálja meg az Üzbegisztánnak nyújtott GSP-kedvezmények átmeneti visszavonásának lehetőségét, amennyiben az ILO felügyeleti szervei úgy találják, hogy Üzbegisztán valóban súlyosan és rendszeresen megszegi kötelezettségeit(3);

9.  üdvözli a gyermekmunka felszámolására, a kakaóültetvényeken dolgozó gyermekek és felnőttek életkörülményeinek javítására, valamint a felelősségteljes kakaótermesztés biztosítására irányuló, a kormányokat, az ágazatot, a termelőket és a civil társadalmat is magában foglaló, több érintett együttműködésével megvalósuló kezdeményezéseket, például az OECD, a „Száhel és Nyugat-Afrika Klub” titkársága, valamint a Nemzetközi Kakaóügyi Kezdeményezés által nemrégiben indított regionális kezdeményezést, melynek célja a gyermekmunka nyugat-afrikai kakaóültetvényeken alkalmazott legrosszabb formái elleni küzdelemmel kapcsolatos bevált gyakorlatok előmozdítása; rámutat arra, hogy a valódi előrelépés biztosításához e kezdeményezéseket megfelelő módon nyomon kell követni; arra bátorítja a kormányokat, hogy fokozzák a kakaóágazatban működő „fair trade” hálózatoknak és a vidéki szövetkezeteknek nyújtott támogatást, valamint tegyék számukra lehetővé, hogy termékeiket közvetlenül a nemzeti és nemzetközi piacokra juttassák, és így kikerüljék a közvetítőket, továbbá méltányos árakat kapjanak; felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa az erre irányuló intézkedéseket;

10.  támogatja a kakaótermesztésre, valamint a kakaóbab és az abból származó termékek feldolgozására irányuló jegyzőkönyv (az úgynevezett „Harkin–Engel jegyzőkönyv”) célkitűzéseit, melyek megfelelnek a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. számú ILO-egyezménynek, és felszólít annak teljes körű végrehajtására;

11.  emlékeztet arra, hogy a CEN (az Európai Szabványügyi Bizottság) a közelmúltban úgy határozott, hogy új projektbizottságot hoz létre, hogy két részből álló európai szabványt dolgozzon ki a nyomon követhető és fenntartható kakaótermelés vonatkozásában; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a gyermekkényszermunka alkalmazásával előállított termékek hatékony nyomon követését elősegítő mechanizmus lehetőségét, és erről adott esetben nyújtson be jogalkotási javaslatot; felszólítja a nemzetközi kakaómegállapodás részes feleit, hogy a kakaóellátási lánc nyomon követhetőségének lehetővé tétele érdekében támogassák az ellátási lánc fejlesztését és a gazdálkodók jobb szervezését;

12.  felszólítja a kakaóról szóló nemzetközi megállapodás részes feleit, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a kakaóellátási lánc nyomon követhetőségét akkreditált harmadik fél vizsgálja;

13.  felszólítja a Bizottságot, az ILO-IPEC-et (a gyermekmunka felszámolására irányuló nemzetközi program) és a többi partnert, hogy folytassák a gazdálkodó közösségekben felmerülő összetett gazdasági, társadalmi és kulturális kérdések alaposabb megértése érdekében tett erőfeszítéseiket;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az UNICEF-nek, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés társelnökeinek, az Afrikai Uniónak és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0434.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0446.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0586.


A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás ***
PDF 191kWORD 30k
Az Európai Parlament 2012. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a kakaóról szóló 2010. évi nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (09771/2011 – C7-0206/2011 – 2010/0343(NLE))
P7_TA(2012)0081A7-0024/2012

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (09771/2011),

–  tekintettel a kakaóról szóló 2010. évi nemzetközi megállapodás tervezetére (08134/2011),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (3) és (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0206/2011),

–  tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A7-0024/2012),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.


A cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban
PDF 320kWORD 77k
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a diabétesz járványszerű terjedésének megakadályozásáról az Európai Unióban (2011/2911(RSP))
P7_TA(2012)0082RC-B7-0145/2012

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkére,

–  tekintettel a Saint Vincent-i diabétesz cselekvési program 1989. október 10. és 12. között Saint Vincent-ben tartott első ülésén elfogadott, az európai cukorbeteg-ellátásról és a cukorbetegség kutatásáról szóló Saint Vincent-i nyilatkozatra(1),

–  tekintettel az étrenddel, testmozgással és egészséggel kapcsolatos uniós cselekvési platform(2) 2005. március 15-i, Bizottság általi létrehozására,

–  tekintettel a 2005. december 8-án elfogadott, „Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének európai dimenziója” című bizottsági zöld könyvre, amely a 2-es típusú diabétesz kialakulását meghatározó tényezőket vizsgálja (COM(2005)0637),

–  tekintettel az osztrák elnökség által 2006. február 15–16-án, Bécsben megrendezett, „A 2-es típusú diabétesz megelőzése” című konferencia következtetéseire(3),

–  tekintettel a cukorbetegségről szóló, 2006. április 27-i nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az egészséges életmód előmozdításáról és a 2-es típusú diabétesz megelőzéséről szóló tanácsi következtetésekre(5),

–  tekintettel az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának „A nem fertőző betegségek megelőzése és visszaszorítása a WHO európai régiójában” című, 2006. szeptember 11-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének a cukorbetegség világnapjáról szóló 2006. december 20-i, 61/225. sz. határozatára,

–  tekintettel az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) létrehozásáról szóló 2007. október 23-i, 1350/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra(7), valamint az ezt követő, az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) keretében a 2011. évi finanszírozási határozat elfogadásáról, valamint a program fellépéseivel kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó kiválasztási, odaítélési és egyéb kritériumokról szóló 2011. február 22-i bizottsági határozatra(8),

–  tekintettel az „Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 2008–2013” című 2007. október 23-i bizottsági fehér könyvre (COM(2007)0630),

–  tekintettel a hetedik kutatási keretprogramra (2007–2013)(9), valamint a kutatási és innovációs keretprogramra (COM(2011)0808),

–  tekintettel a „Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban” című 2009. október 20-i bizottsági közleményre (COM(2009)0567),

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének a nem fertőző betegségek megelőzéséről és visszaszorításáról szóló 2010. május 20-i, 64/265. sz. határozatára,

–  tekintettel az FP7-HEALTH-200701 számú projektnek a „DIAMAP – Az európai diabéteszkutatás menetrendje” című dokumentumban(10) ismertetett főbb eredményeire és ajánlásaira,

–  tekintettel „Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” című 2010. október 6-i bizottsági közleményre (COM(2010)0546), valamint az ahhoz kapcsolódó, az aktív és egészséges időskorra vonatkozó kísérleti partnerségre,

–  tekintettel „A krónikus betegségek innovatív megközelítései a közegészségügyben és az egészségügyi ellátási rendszerekben” című 2010. december 7-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az ENSZ Közgyűlésének a Közgyűlés nem fertőző betegségek megelőzéséről és visszaszorításáról tartott magas szintű találkozójának hatóköréről, feltételeiről, formátumáról és szervezéséről szóló 2010. december 24-i, 65/238. sz. határozatára,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek 2011. április 28-án és 29-én Moszkvában megrendezett első globális miniszteri konferenciáján elfogadott, az egészséges életmódról és a nem fertőző betegségek visszaszorításáról szóló moszkvai nyilatkozatra(11),

–  tekintettel az Európai Unió a nem fertőző betegségek megelőzése és ellenőrzése tárgyában megtartandó, magas szintű ENSZ-találkozóra vonatkozó álláspontjáról és kötelezettségvállalásáról szóló 2011. szeptember 15-i állásfoglalására(12),

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a cukorbetegség az egyik leggyakoribb nem fertőző betegség, amely a becslések szerint több mint 32 millió uniós polgárt érint, azaz a teljes uniós népesség közel 10%-át, és mivel rajtuk kívül még 32 millió polgár szenved csökkent glükóztoleranciában, amely nagy valószínűséggel klinikailag kimutatható diabétesszé alakul majd(13);

B.  mivel Európában a cukorbetegek száma az elhízás járványszerű terjedésének, az európai népesség elöregedésének és egyéb, még meghatározásra váró tényezőknek köszönhetően 2030-ra várhatóan 16,6%-kal nő;

C.  mivel a 2-es típusú diabétesz 5–10 évvel(14), az 1-es típusú diabétesz pedig körülbelül 20 évvel csökkenti a várható élettartamot(15), és mivel az Unióban évente 325 000 halálesetet tulajdonítanak a cukorbetegségnek(16), azaz minden második percben egy uniós polgár hal meg e betegség miatt;

D.  mivel egyre inkább felismerik, hogy a már azonosított, leginkább az életmódhoz köthető kockázati tényezők csökkentése az egyik legalapvetőbb megelőzési stratégia, melynek révén csökkenthető mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegség előfordulásának gyakorisága, elterjedtsége és szövődményei;

E.  mivel az 1-es típusú diabétesz esetében a genetikai hajlam szerepének folyamatban lévő vizsgálatán kívül további kutatásokra van szükség a kockázati tényezők megállapításához, ugyanis az 1-es típusú diabétesz egyre fiatalabb korban jelenik meg;

F.  mivel a 2-es típusú diabétesz megelőzhető betegség, melynek kockázati tényezőit – ezek a helytelen és egyoldalú táplálkozás, a túlsúly, a testmozgás hiánya és az alkoholfogyasztás – már egyértelműen meghatározták, és ezeket már hatékony megelőzési stratégiák alkalmazása révén kezelni lehet;

G.  mivel a cukorbetegség jelenleg nem gyógyítható;

H.  mivel a 2-es típusú diabétesz szövődményei az egészséges életmód és a korai diagnózis előmozdításával megelőzhetők; mivel azonban a cukorbetegséget gyakran túl későn diagnosztizálják, így az érintettek csaknem 50%-a jelenleg nem is tud a betegségéről(17);

I.  mivel egy közelmúltban kiadott tanulmány(18) szerint a diabéteszben szenvedők közel 75%-a nem tudja megfelelően kezelni betegségét, ami a szövődmények kockázatának fokozódásához és csökkent termelékenységhez vezet, illetve tetemes többletköltséget ró a társadalomra(19);

J.  mivel a diabétesz a legtöbb tagállamban az egészségügyi kiadások több mint 10%-áért felelős, és ez a szám egyes esetekben eléri a 18,5%-ot is(20), továbbá a diabétesszel élő uniós polgárok általános egészségügyi kiadásai átlagban évi 2100 eurót tesznek ki(21), mivel a cukorbetegek növekvő számára, a népesség elöregedésére és az ennek következtében felmerülő társbetegségek egész sorára való tekintettel elkerülhetetlen e költségek emelkedése;

K.  mivel a nem megfelelően kezelt, vagy időben fel nem ismert cukorbetegség a szívroham, a szélütés, a vakság, amputációt igénylő állapotok, valamint a veseelégtelenség egyik fő okozója;

L.  mivel az egészséges életmód népszerűsítése és a négy fő egészségkárosító tényező – a dohányzás, a helytelen táplálkozás, a testmozgás hiánya és az alkoholfogyasztás – valamennyi szakpolitikai terület segítségével történő kezelése nagymértékben hozzájárulhat a cukorbetegség, annak szövődményei, valamint gazdasági és társadalmi költségei megelőzéséhez;

M.  mivel a cukorbetegeknek maguknak kell biztosítaniuk saját ellátásuk 95%-át(22), és mivel a diabétesz nemcsak pénzügyi tekintetben ró terhet az egyénre és családjára, hanem lelki és szociális kérdéseket is felvet, továbbá csökkent életminőséggel is jár;

N.  mivel a 27 tagállam közül csak 16-ban működik nemzeti keret vagy program a cukorbetegség jelentette probléma megoldására, továbbá nem világos, hogy mitől jó egy program, illetve, hogy mely országok gyakorlata vált be leginkább(23); mivel jelentős eltérések és egyenlőtlenségek láthatók az EU-ban a diabétesz kezelésének minősége terén;

O.  mivel nem létezik uniós szintű jogi keret a cukorbetegeket vagy más krónikus betegségben szenvedőket sújtó hátrányos megkülönböztetés tekintetében, és a velük szemben fennálló előítéletek még mindig igen elterjedtek Unió-szerte az iskolákban, a munkaerő-felvétel során, a munkahelyen, biztosításkötéskor, és a jogosítványokhoz szükséges vizsgálatok során;

P.  mivel az Unióban hiány mutatkozik a diabéteszkutatás koordinálásához szükséges finanszírozás és infrastruktúra terén, ami negatívan hat az uniós diabéteszkutatás versenyképességére, továbbá akadályozza, hogy a cukorbetegek teljes mértékben élvezzék az európai kutatás kínálta előnyöket;

Q.  mivel a jelenleg az osztrák soros elnökség vezette Tanács „Az egészséges életmód népszerűsítése és a 2-es típusú diabétesz megelőzése” című következtetései(24), az ENSZ-határozatok hosszú sora és az Európai Parlament cukorbetegségről szóló írásbeli nyilatkozata ellenére sincs a diabéteszre vonatkozó európai stratégia;

1.  üdvözli a Tanácsnak „A krónikus betegségek innovatív megközelítései a népegészségügyben és az egészségügyi ellátási rendszerekben” című 2010. december 7-i következtetéseit(25), valamint a tagállamokhoz és a Bizottsághoz intézett felhívását, hogy ' kezdeményezzenek a krónikus betegségek okozta kihívásokra adott válasz optimalizálási lehetőségeinek meghatározását célzó gondolkodási folyamatot„;

2.  tudomásul veszi az Európai Unió a nem fertőző betegségek megelőzése és ellenőrzése tárgyában megtartandó, magas szintű ENSZ-találkozóra vonatkozó álláspontjáról és kötelezettségvállalásáról szóló, fent említett 2011. szeptember 15-i állásfoglalását, amely kiemelten foglalkozik a diabétesszel mint a négy legfontosabb nem fertőző betegség egyikével;

3.  kéri, hogy a Bizottság a diabétesz megelőzéséről, diagnosztizálásáról, kezeléséről és a betegséggel kapcsolatos oktatásról és kutatásról szóló tanácsi ajánlás formájában dolgozzon ki és hajtson végre a diabéteszre irányuló célzott uniós stratégiát;

4.  kéri, hogy a Bizottság dolgozzon ki közös, szabványosított kritériumokat és módszereket a diabétesszel kapcsolatos adatok gyűjtésére, és a tagállamokkal együttműködésben koordinálja, gyűjtse, regisztrálja, kövesse nyomon és kezelje a diabétesz terjedésére vonatkozó átfogó adatokat, valamint a diabétesz megelőzésének és kezelésének közvetlen és közvetett költségeivel kapcsolatos gazdasági adatokat;

5.  kéri, hogy a tagállamok dolgozzanak ki az egészség elősegítését, a kockázati tényezők csökkentését, valamint a diabétesz előrejelzését, megelőzését, korai felismerését és kezelését célzó nemzeti diabétesz programot, amely egyrészt általában a teljes lakosságot, másrészt külön a veszélyeztetett csoportokat célozza, és amelynek célja az egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az egészségügyi erőforrások optimalizálása, továbbá gondoskodjanak e program végrehajtásáról és nyomon követéséről;

6.  kéri a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 2. típusú diabétesz és az elhízás megelőzését (javasolva, hogy a stratégiák már fiatal kortól vegyék célba a gyermekeket az egészséges étkezéssel és testmozgással kapcsolatos szokások iskolai oktatásán keresztül), valamint az egészséges életmód kialakítására irányuló stratégiákat, beleértve a testmozgással és az étkezéssel kapcsolatos megközelítéseket; e tekintetben hangsúlyozza, hogy nemzeti diabétesz programjaik legfontosabb fellépéseiként az élelmiszerekkel kapcsolatos politikákat egyrészt – lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy tájékozott és egészségtudatos döntéseket hozzanak – az egészséges táplálkozás, másrészt a korai felismerés előmozdításának célkitűzéseihez kell igazítani;

7.  kéri a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat a jól működő nemzeti diabétesz programokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjének előmozdítása révén; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak folyamatosan nyomon kell követnie a nemzeti diabétesz programok tagállami végrehajtása terén elért előrelépéseket, és ennek eredményeit bizottsági jelentés formájában rendszeresen közzé kell tennie;

8.  kéri, hogy a tagállamok alakítsanak ki a bevált gyakorlatokon és kutatási eredményekre épülő kezelési iránymutatásokon alapuló, a diabétesz kezelésére irányuló programokat;

9.  kéri, hogy a tagállamok biztosítsák a betegek alap- és másodlagos ellátásában a minőségi interdiszciplináris csapatokhoz, a diabétesz-kezelésekhez és -technológiákhoz – köztük az e-egészségügyi technológiákhoz – való folyamatos hozzáférését, valamint azt, hogy segítsék a betegeket az egész életen át tartó megfelelő önkezeléshez szükséges készségek és ismeretek elsajátításában és fenntartásában;

10.  kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok javítsák a diabétesz európai kutatásának koordinációját a kutatási területek közötti együttműködés ösztönzésével, és a diabéteszkutatással kapcsolatos európai erőfeszítéseket megkönnyítő általános, közös infrastruktúra kialakításával, többek között a kockázati tényezők azonosítása és a megelőzés területén;

11.  kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok biztosítsák a cukorbetegség elleni fellépés folyamatos finanszírozását a jelenlegi és az elkövetkezendő uniós kutatási keretprogramok keretében, és kezeljék külön betegségként az 1-es és a 2-es típusú diabéteszt;

12.  kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok biztosítsák a nem fertőző betegségekkel foglalkozó 2011. szeptemberi ENSZ-csúcstalálkozó eredményeinek tényleges és kellő mértékű nyomon követését;

13.  újra hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU és az uniós tagállamok a nem fertőző betegségekkel kapcsolatos célkitűzések végrehajtása és a közegészségügyi, társadalmi és gazdasági kihívások megoldása érdekében még inkább beépítsék a megelőzést és a kockázati tényezők csökkentését az érintett jogalkotási és politikai területekbe és különösen környezeti, fogyasztóvédelmi és élelmiszerpolitikáikba;

14.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/SVD%201989.pdf
(2) http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_hu.htm
(3) http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/opsc_est9.pdf.pdf
(4) HL C 296. E, 2006.12.6.12., 273. o.
(5) HL C 147., 2006.6.23., 1. o.
(6) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf
(7) HL L 301., 2007.11.20., 3. o.
(8) HL C 69., 2011.3.3., 1. o.
(9) HL L 412., 2006.12.30., 1. o.
(10) http://www.diamap.eu/report/DIAMAP-Road-Map-Report-Sept2010.pdf
(11) http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaration_en.pdf
(12) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0390.
(13) International Diabetes Federation (Nemzetközi Diabétesz Szövetség), IDF Diabetes Atlas, 4. kiadás, 2009. http://www.diabetesatlas.org/downloads
(14) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf
(15) http://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Diabetes_in_the_UK_2010.pdf
(16) International Diabetes Federation (Nemzetközi Diabétesz Szövetség), IDF Diabetes Atlas, 3. kiadás, 2006, Brüsszel http://www.diabetesatlas.org/sites/default/files/IDF%20Diabetes%20Atlas-2007%20(3rd%20edition).pdf
(17) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) International Diabetes Federation, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(18) Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries, 2012 http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf
(19) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) International Diabetes Federation, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(20) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(21) International Diabetes Federation (Nemzetközi Diabétesz Szövetség), IDF Diabetes Atlas, 4. kiadás, 2009., Brüsszel, Belgium http://www.diabetesatlas.org/downloads
(22) http://www.worlddiabetesday.org/media/press-materials/press-releases/idf-launches-world-diabetes-day-2010-campaign
(23) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(24) HL C 147., 2006.6.23., 1. o.
(25) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf


Bővítési jelentés Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról
PDF 349kWORD 119k
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2011. évi jelentésről (2011/2887(RSP))
P7_TA(2012)0083B7-0127/2012

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tanács 2005. december 16-i határozatára, amely megadta az országnak az uniós tagjelölt státuszt, és tekintettel az Európai Tanács 2006. június 15–16-i és 2006. december 14–15-i üléseit követő elnökségi következtetésekre,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 845 (1993) és 817 (1993) számú határozataira, az ENSZ Közgyűlésének 47/225 (1993) számú határozatára, valamint az 1995-ös ideiglenes megállapodásra,

–  tekintettel a Nemzetközi Bíróságnak az 1995. szeptember 13-i ideiglenes megállapodás alkalmazásáról szóló ítéletére (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kontra Görögország),

–  tekintettel az elért eredményekről szóló 2011-es bizottsági jelentésre (SEC(2011)1203) és a „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2011–2012” című, 2011. október 12-i bizottsági közleményre (COM(2011)0666),

–  tekintettel korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a parlamenti vegyesbizottság 2011. november 4-i ajánlásaira,

–  tekintettel az EBESZ/Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) választási megfigyelői küldöttségének a 2011. június 5-i előrehozott parlamenti választásokról szóló végleges jelentésére,

–  tekintettel a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal a csatlakozási partnerségben létrehozott elvekről, prioritásokról és feltételekről szóló 2008. február 18-i 2008/212/EK tanácsi határozatra,

–  tekintettel az Általános Ügyek Tanácsa és a Külügyek Tanácsa 2010. december 13–14-i és 2011. december 5-i következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Tanács 2003. június 19–20-i szaloniki ülésén kötelezettségvállalás született arra, hogy minden nyugat-balkáni állam csatlakozni fog az Európai Unióhoz, és ezt a kötelezettségvállalást a Nyugat-Balkánról szóló, 2010. június 2-án Szarajevóban tartott magas szintű találkozón megismételték;

B.  mivel az elért eredményekről szóló 2011-es jelentésében a Bizottság fenntartotta 2009-es ajánlását, amelynek értelmében megkezdi az uniós csatlakozási tárgyalásokat az országgal;

C.  mivel a Bizottság a 2011-es bővítési stratégiájában megerősítette, hogy „a bővítési politika a társadalmi átalakulások erőteljes eszközének bizonyult”, illetve hogy „a csatlakozási folyamat és annak sikere szempontjából központi jelentőséggel bírt az elkötelezettség, a feltételesség és a hitelesség”;

D.  mivel a társulási partnerség felszólított az arra irányuló erőfeszítések fokozására, hogy konstruktív megközelítést követve – az ENSZ Biztonsági Tanácsa 817 (1993) és 845 (1993) sz. határozatának keretében – tárgyalásokon alapuló és kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak a Görögországgal fennálló névkérdés problémájára, továbbá felhívott ez ezen erőfeszítéseket esetlegesen negatívan befolyásoló lépések elkerülésére; mivel a Bizottság és a Tanács többször is hangsúlyozta a jószomszédi kapcsolatok fenntartásának nélkülözhetetlenségét, ideértve az ország elnevezésével kapcsolatos problémának az ENSZ égisze alatt történő, tárgyalásokon alapuló és kölcsönösen elfogadott megoldására való törekvést;

E.  mivel a bilaterális kérdéseket nem szabad akadályként feltüntetni vagy alkalmazni a csatlakozási folyamatban, hanem azokat az általános uniós érdekek és értékek figyelembevételével minél hamarabb konstruktívan kell kezelni;

F.  mivel a regionális együttműködés és a jószomszédi kapcsolatok továbbra is a bővítési folyamat lényegi részét alkotják, és mivel a vitatott kérdésekben kompromisszumok kidolgozása a regionális együttműködés fokozásának a legjobb módja a nyugat-balkáni béke és jószomszédi viszony fenntartása érdekében; mivel a csatlakozási folyamat folytatása hozzájárulna az ország stabilitásához és tovább erősítené a különböző etnikai csoportok közötti kapcsolatokat;

G.  mivel valamennyi tagjelölt ország saját fejlődési szinttel és dinamikával rendelkezik; mivel az EU felelőssége, hogy egyik országot se hagyja magára, és mivel az uniós csatlakozási folyamat hitelességét alááshatja a csatlakozási tárgyalások megkezdésének folyamatos csúszása;

H.  mivel az ország egyike volt az első országoknak a térségben, amelyek tagjelölt státust kaptak, az országban a legnagyobb az uniós csatlakozás támogatottsága a hazai lakosság körében, és három egymást követő évben pozitív ajánlást kapott a Bizottságtól az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdése időpontjának meghatározása tekintetében;

I.  mivel az integrációs folyamat során valamennyi tagjelölt és potenciálisan tagjelölt országgal saját érdemeik alapján kell foglalkozni;

1.  ismételten sürgeti a Tanácsot, hogy további késedelem nélkül nevezze meg az országgal folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját;

2.  egyetért az elért eredményekről szóló 2011. évi bizottsági jelentésnek azon megállapításával, miszerint az ország folyamatosan eleget tesz a politikai feltételeknek; sajnálja, hogy a Tanács már a harmadik egymást követő évben nem követte a Bizottság ajánlását, és 2011. december 9-i ülésén úgy határozott, hogy nem kezdi meg a csatlakozási tárgyalásokat az országgal;

3.  hangsúlyozza az ország európai integrációs folyamatának fontosságát, és az e célt szolgáló valamennyi erőfeszítés jelentőségét, különös tekintettel a közösségi joganyaggal történő harmonizáció előzetes átvilágítására és a stabilizációs és társulási megállapodás második szakaszának végrehajtására;

4.  bár nem kívánja visszatartani más nyugat-balkáni országok által az uniós csatlakozás irányába tett örömteli előrelépéseket, aggasztónak tartja, hogy az a nézet, mely szerint az ország által elért előrehaladást mások meghaladták, kedvezőtlenül hathat az országban lévő etnikai csoportok közötti viszonyok további javulására, továbbá hogy a térség bármely országában az uniós csatlakozás felé történő egyenletes előrelépés elmaradása végső soron kockázatot jelent valamennyi ország stabilitására és biztonságára nézve;

5.  rámutat, hogy ugyan valamennyi tagjelölt ország saját fejlődési szinttel és dinamikával rendelkezik, az EU felelőssége, hogy az országot ne hagyja magára;

6.  megjegyzi a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos 2011. szeptember 5-i megjegyzését, amely szerint „az Európai Bizottság pozitív ajánlása nincs kőbe vésve”; rámutat ugyanakkor arra, hogy a Tanács határozata a Bizottság ajánlásainak figyelmen kívül hagyásáról a közvélemény jogos frusztráltságát és elégedetlenségét váltotta ki az országban, és megjegyzi, hogy az Európai Uniónak és tagjainak soha sem szabad biztosra venniük egy tagjelölt ország európai kilátásait, és azonos mértékű erőfeszítéseket kell tenniük a csatlakozási folyamat felgyorsítására a valódi partnerség szellemében;

7.  üdvözli az Európai Unió képviselete új vezetőjének kinevezését és reméli, hogy e kinevezés meg fogja erősíteni az EU és az ország közötti kapcsolatokat;

8.   üdvözli a 2012. március 15-én kezdődő, az uniós csatlakozási folyamatban előrelépést jelentő magas szintű csatlakozási párbeszédet az Európai Bizottsággal, melynek célja a reformtervek előmozdítása érdemi véleménycsere és rendszeres szakmai konzultáció által öt kulcsfontosságú szakpolitikai területen: szólásszabadság, jogállamiság, közigazgatási reform, választási reform, és gazdasági feltételek; osztja a Bizottság és a kormányhatóságok nézetét, mely szerint a 23. fejezetre – igazságszolgáltatás és alapvető jogok – és a 24. fejezetre – jogérvényesülés, szabadság, és biztonság – kell koncentrálni, mely tovább fogja segíteni az uniós csatlakozási feltételeknek és normáknak való megfelelést; hasonlóan magas szintű párbeszédre számít az uniós csatlakozási folyamat egyéb döntő fontosságú területein is; úgy véli, hogy e párbeszéd a reformok iránti új elkötelezettséget fog teremteni és évente kétszer zajló politikai szintű megbeszélések által erősíti a kapcsolatunkat;

9.  elismeri, hogy az ország által követett euroatlanti megközelítés szempontjából mind a NATO-, mind pedig az európai uniós tagság elengedhetetlen, és megjegyzi, hogy a 2012 májusában, Chicagóban megrendezésre kerülő NATO csúcstalálkozó, illetve a a magas szintű csatlakozási párbeszéd elindítása és a 2012. júniusi Európai Tanács fontos esélyeket jelent a további előrelépésre; emlékeztet a NATO főtitkárának közelmúltbeli nyilatkozatára, mely szerint az országra is ki fogják terjeszteni a NATO-meghívást, amint kölcsönösen elfogadható megoldás születik az országnévvel kapcsolatos kérdésben;

10.  ismételten felszólítja a hatóságokat és a médiát, hogy pozitív légkör megteremtésén dolgozzanak, amely előmozdítja a szomszédos országokkal való kapcsolatokat és nem ösztönzi a gyűlöletbeszédet;

11.  tudomásul veszi a 2011 júliusában alakult kormány ama döntését, hogy az amnesztiatörvényt alkalmazzák abban a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos négy ügyben, amelyeket 2008-ban a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszéktől visszautaltak a nemzeti joghatóságba; felkéri a kormányt, hogy vizsgáljon meg alternatív lehetőségeket az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és e bűncselekmények áldozatainak és családtagjaiknak nyújtott jóvátétel biztosításához, a nemzetközi humanitárius jog előírásainak megfelelően;

Az elnevezéssel kapcsolatos vita

12.  tudomásul veszi a Nemzetközi Bíróságnak az ország nevével kapcsolatos vitában hozott 2011. december 5-i ítéletét; véleménye szerint az ítéletnek új lendületet kell adnia annak biztosításához, hogy minden lehetséges erőfeszítést megtegyenek a névvita ENSZ égisze alatt történő megoldására, és felszólítja a feleket az ítélet jóhiszemű betartására és a párbeszéd elmélyítését célzó felhasználására, ugyanakkor kiemeli, hogy kölcsönösen elfogadott kompromisszumot kell találni; ezzel összefüggésben üdvözli az ENSZ által kijelölt közvetítő nyilatkozatát, és azon felhívását, hogy a felek az ítéletet az egymáshoz fűződő kapcsolatukról való konstruktív gondolkodás, valamint a probléma végleges megoldásának megtalálására irányuló újbóli kezdeményezés lehetőségeként értékeljék;

13.  igen sajnálatosnak tartja, hogy az elnevezéssel kapcsolatos vita továbbra is akadályt jelent az ország uniós csatlakozása előtt, és így gátolja magát a bővítési folyamatot is; hangsúlyozza, hogy a jószomszédi viszony az uniós bővítési folyamat egyik alapvető kritériuma, és felszólítja az érintett kormányokat, hogy kerüljék az olyan vitatható gesztusokat, vitatható lépéseket és kijelentéseket, amelyek negatív hatással lehetnek e viszonyokra;

14.  ismételten felhívja az alelnököt/főképviselőt és a bővítésért felelős biztost, hogy mozdítsák elő a névvel kapcsolatos megállapodást és nyújtsanak politikai iránymutatást; úgy véli továbbá, hogy az ország vezetésének és az Európai Uniónak a kérdésről szóló népszavazás előtt következetesen el kell magyarázniuk a lakosság számára a létrejött megoldás előnyeit;

15.  sajnálja, hogy a „macedón” kifejezést az elért eredményekről szóló 2011-es jelentésben, illetve 2009 óta elhagyják, annak ellenére, hogy az Egyesült Nemzetek dokumentumaiban az ország nyelvére, kultúrájára és identitására főszabályként ezzel a kifejezéssel utalnak; felhívja a figyelmet az idén a közvélemény körében e kérdés nyomán kialakult negatív reakciókra, és felhívja a Bizottságot, hogy vegye ezt figyelembe a jövőbeli jelentések elkészítésekor; emlékeztet, hogy az ohridi keretmegállapodás azon az elven alapul, hogy valamennyi közösség etnikai identitását tiszteletben tartják;

16.  hangsúlyozza a csatlakozási folyamat „lendülete” fenntartásának fontosságát; ebben az összefüggésben üdvözli az ország kormányának azon ajánlatát, hogy a névvel kapcsolatos vita sikeres rendezésének határideje legkésőbb a Bizottság által elvégzendő átvilágítási folyamat vége előtt legyen, amint a tárgyalások megkezdődnek; úgy véli, hogy a kormány tényleges erőfeszítései és a vonatkozó kérdések teljes vertikumában végrehajtott uniós reformok hozzájárulhatnak olyan politikai környezet megteremtéséhez, amely – amint az más bővítési folyamatok során is tapasztalható volt – elvezet a kétoldalú kérdések megoldásához; hangsúlyozza, az ország és az EU számára is hasznos lesz, ha – a szlovén-horvát modellel azonos alapon – párhuzamosan zajlik a kétoldalú kérdés megoldásának folyamata és a csatlakozási tárgyalások folytatása;

17.  ismételten sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az EU-Szerződéseknek megfelelően kezdjék meg egy általánosan alkalmazandó választottbírósági eljárás kidolgozását, melynek célja a csatlakozni kívánó országok és tagállamok közötti kétoldalú kérdések rendezése;

Parlamenti együttműködés

18.  üdvözli az új parlament megválasztását és az előrehozott parlamenti választások nyomán a koalíciós kormány gyors megalakulását; szorgalmazza a politikai párbeszéd fokozását, felhívva a figyelmet a Parlamentre, amely a politikai ellentétekből eredő problémák megtárgyalására és megoldására alkalmas kulcsfontosságú demokratikus intézmény; megjegyzi, hogy a nemzetgyűlés konszenzussal elfogadott határozata üdvözölte az elért eredményekről szóló idei jelentés ajánlásait; sürgeti az ország politikai szereplőit, hogy kétszerezzék meg a szükséges reformok beindítására irányuló erőfeszítéseiket, beleértve a Bizottság ajánlásainak eredményes végrehajtását és nyomon követését;

19.  gratulál az országnak a 2011. június 5-re kiírt előrehozott parlamenti választások lebonyolításához, és üdvözli az EBESZ/ODHIR értékelését, amely szerint a választások során érvényesült a verseny és az átláthatóság, továbbá azok országszerte igen jól szervezettek voltak; felhívja azonban a figyelmet néhány hiányosságra, és felszólítja a hatóságokat, hogy tegyenek lépéseket a nemzetközi közösség ajánlásai nyomán, különös tekintettel az EBESZ/ODIHR választási megfigyelő missziója, valamint a Most nevű szövetség hazai megfigyelői által megfogalmazott következtetésekre és ajánlásokra, így például frissítsék a választói névjegyzéket, garantálják a sajtóban – beleértve a közszolgálati műsorszolgáltatót – mind a kormánnyal, mind az ellenzési pártokkal kapcsolatos kiegyensúlyozott tájékoztatást, védjék meg a köztisztviselőket a politikai nyomástól, biztosítsák a pártfinanszírozás hatékony felügyeletét, az átlátható közfinanszírozást és az ország területén kívüli szavazásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint teljes mértékben tartsák tiszteletben az állam és a pártstruktúrák szétválasztását; felszólítja az illetékes hatóságokat, hogy a közeljövőben foglalkozzanak e kérdésekkel;

20.  üdvözli, hogy véget ért a parlamenti bojkott, és úgy véli, hogy az országban a demokrácia további megszilárdulása csak a valamennyi politikai pártot magában foglaló, demokratikus intézményi keretek közt zajló, fokozottabb politikai párbeszéd szellemében valósulhat meg; sürgeti, hogy erősítsék meg a kormány és ügynökségei feletti parlamenti felügyeletet; sürgeti, hogy bocsássák rendelkezésre a szükséges forrásokat és a szükséges további, kinevezendő alkalmazottakat a parlamenti intézet teljes körű létrehozásához; bátorítja a parlamenti felügyeleti meghallgatások bevezetése révén tett előrelépéseket és támogatja az Európai Unió további erőfeszítéseit, melyek célja a nemzetgyűlésnek történő technikai segítségnyújtás annak érdekében, hogy kialakíthassa a gyakorlatokat; szorgalmazza az Európai Parlamenttel közös parlamenti vegyesbizottság munkájának folytatását;

Gazdasági fejlődés

21.  elismerését fejezi ki az országnak jó gazdasági teljesítményéért és a makrogazdasági stabilitás fenntartásáért; gratulál a kormánynak, amiért a szabályozói reformok végrehajtása terén az ország az elmúlt öt évben a világon a harmadik legsikeresebb állam volt a Világbank „Doing Business” című jelentése alapján; nyugtázza, hogy a globális gazdasági visszaesés hatására a közvetlen külföldi befektetések szintje továbbra is nagyon alacsony; úgy véli, hogy továbbra is a befektetési, kereskedelmi és gazdasági fejlődésben rejlő lehetőségek jelentik az ország uniós csatlakozása melletti döntő érvet;

22.  megállapítja, hogy a jogi kiszámíthatóság és a jogszabályok hatékony érvényesítése alapvetően fontos az üzleti környezet külföldi befektetők és hazai vállalatok számára történő további javítása szempontjából; ezért felszólítja a kormányt, hogy fokozza erőfeszítéseit a hatékony és független igazságszolgáltatás, valamint a szakmai, hozzáértő és pártatlan közigazgatás biztosítására, és többek között tegyen lépéseket a szabályozási és felügyeleti ügynökségek függetlenségének és kapacitásának megerősítésére;

23.  elismeri a nagyarányú munkanélküliség és a szegénység támasztotta kihívásokat, amelyek továbbra is jelentős terhet jelentenek az ország számára; örömmel látja, hogy a parlamentben vita folyik a minimálbérről; emlékeztet arra, hogy az országnak az ENSZ Humán Fejlettségi Mutatója szerint rossz a helyzete, és üdvözli a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni stratégia elfogadását; sürgeti a kormányt, hogy tegyen több erőfeszítést a strukturális munkanélküliség elleni fellépés és a kiszolgáltatott csoportok védelme érdekében, ugyanakkor aláhúzza, hogy kizárólag a vállalkozásokat még inkább a befektetésre ösztönző környezet kialakításán keresztül megvalósított fenntartható gazdasági növekedés nyújthat megoldást az országban tapasztalható huzamosan magas arányú munkanélküliség súlyos problémájára; ebből a célból sürgeti a kormányt, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítésével támogassa a kis- és középvállalkozásokat, és ösztönzi, hogy folytassa az üzleti közösség képviselőivel folytatott konzultáció bevált gyakorlatát;

24.  üdvözli, hogy az elmúlt öt év során az ország negyven helyet javított a Transparency International korrupcióérzékelési indexén; elismerését fejezi ki a korrupcióellenes politikára vonatkozó jogi keretben a GRECO által tett ajánlásoknak megfelelően véghezvitt módosításokért; mindazonáltal osztja a Bizottság véleményét, amely szerint a korrupció továbbra is „igen aggasztó” mértékű; további erőfeszítéseket sürget annak érdekében, hogy a korrupciós ügyekben, különös tekintettel a magas szinten és kulcsfontosságú területeken – pl. közbeszerzés – elkövetett esetekre, a jövőben rendszeresen a büntetőjogi felelősséget megállapító, pártatlan ítéletek szülessenek; hangsúlyozza, hogy a közkiadások és a politikai pártok finanszírozása terén nagyobb átláthatóságra van szükség; sürgeti az uniós befektetőket és az országgal kereskedő vállalkozásokat, hogy fokozottabb mértékben játsszanak partneri vezető szerepet azáltal, hogy helyi partnereikkel folytatott kapcsolataikban szót emelnek a korrupció ellen;

25.  felhívja a figyelmet az elért eredményekről szóló jelentés azon megjegyzésére, hogy az Állami Korrupcióelleni Bizottság függetlensége és pártatlansága továbbra sem áll szilárd alapokon; felszólít a visszaélések bejelentőinek fokozottabb jogi és intézményi védelmére; üdvözli a büntetőeljárásról szóló új törvényt, amelyet a büntető igazságszolgáltatás szélesebb reformjának keretében fogadtak el, és amelynek javítania kell a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatos bonyolult ügyekre vonatkozó vizsgálati eljárásokon; üdvözli a közvetlenül a főügyésznek dolgozó nyomozati csoport jövő évi kinevezését, és reméli, hogy ezáltal lehetővé válik, hogy a Bizottság által hivatkozott több eset nyomán tényleges elmarasztaló ítéletek születnek majd; kéri, hogy a kormány biztosítson megfelelő finanszírozást és személyzetet a korrupció megelőzéséért felelős állami bizottság számára; hangsúlyozza, hogy a rendszerszintű korrupció kezeléséhez alapvetően fontos a politikai akarat;

26.  tudomásul veszi egy széles körű jogi csomag elfogadását, amelynek célja az igazságszolgáltatás hatékonyságának és függetlenségének további erősítése; e tekintetben üdvözli a bírói és ügyészi akadémia eredményes munkáját, valamint az ügyek véletlenszerű kiosztásának bevezetését; arra ösztönzi az illetékes hatóságokat, hogy folytassák a korrupció leküzdésére irányuló jogszabályok végrehajtását, valamint növeljék az igazságszolgáltatás függetlenségét, hatékonyságát és forrásait; felhívja a figyelmet a politikai beavatkozástól mentesen működő bírósági rendszer fontosságára; üdvözli a bírósági rendszer hatékonyságának és átláthatóságának növelésére irányuló erőfeszítéseket; hangsúlyozza, hogy végrehajtási nyilvántartást kell létrehozni a büntetőeljárásokról és büntetőítéletekről, amelyhez képest az előrelépés mérhető; az igazságszolgáltatás egyesítésére szólít fel az igazságügyi rendszer kiszámíthatóságának és a nyilvánosság bizalmának szavatolása érdekében;

Az ohridi keretmegállapodás (OKM)

27.  gratulál az országnak függetlensége 20. évfordulója, valamint az ohridi keretmegállapodás 2010-ben bekövetkezett 10. évfordulója alkalmából; hangsúlyozza, hogy a megállapodás példaként szolgál arra, hogyan kell az etnikai csoportok közötti konfliktusokat úgy megoldani, hogy közben ne sérüljön a területi integritás és az állami struktúrákat is megreformálják; mindazonáltal hangsúlyozza, hogy további és még hatékonyabb erőfeszítésekre van szükség a felek közötti teljes megbékélés, valamint a pártatlan és etnikumközi demokratikus intézmények megerősítéséhez szükséges alapok lefektetése érdekében;

28.  üdvözli a miniszterelnök 2011. szeptember 5-i beszédét, amelyben a multikulturalizmust az ország által követendő szociális és politikai modellként köszöntötte, hangsúlyozta az OKM végrehajtásának szükségességét, és célul tűzte ki az „integráció asszimiláció nélküli” megvalósítását; támogatja az ohridi keretmegállapodás végrehajtásának második évtizedére irányuló kötelezettségvállalásokat;

29.  tudomásul veszi számos törvény közelmúltbeli elfogadását, különös tekintettel a nyelvekről és a szimbólumok használatáról szóló törvény módosítására; felszólít a közösségek közötti kapcsolatokkal foglalkozó bizottságok hathatós támogatására valamennyi településen;

30.  aggodalommal állapítja meg, hogy a jelenlegi vitában történelmi érvek hangoznak el, ideértve az ókori gyökerekre való hivatkozás jelenségét is, ami a szomszédos országokkal való feszültségek növekedéséhez és új belső megosztottsághoz vezethet;

31.  hangsúlyozza, hogy szükség van a törvényeknek és az EUROSTAT normáinak teljes mértékben megfelelő népszámlálás megfelelő előkészítésére és működőképes megszervezésére; kéri, hogy a kormány dolgozzon ki hiteles tervet a folyamat végrehajtására; hangsúlyozza a 20%-os határ jelentőségét egyes jogok érvényesítése szempontjából az OKM szerint, azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az albánokkal vagy más etnikai kisebbségekkel szembeni bármilyen diszkriminációt semmilyen esetben sem lehet a lakosságban betöltött arányukkal indokolni;

32.  felszólít arra, hogy lényegesen nagyobb erőfeszítéseket tegyenek a különböző etnikai csoportokhoz tartozó gyermekek oktatási rendszerben való elkülönítése elleni küzdelem terén, ugyanakkor támogatja, hogy mindenkinek joga van az anyanyelvi oktatáshoz; ebből a célból hangsúlyozza az egymás kölcsönös megértését ösztönző új tankönyvek kidolgozásának fontosságát, valamint annak jelentőségét, hogy szüntessék meg az egyes iskolákban még előforduló „etnikai műszakok” alkalmazásának gyakorlatát; tekintettel arra, hogy az oktatás rendkívül fontos szerepet tölt be az országban, kéri, hogy az előcsatlakozási támogatási eszközből több támogatást biztosítsanak ennek a területnek, feltéve, hogy eredményesen kezelik a szegregációt az oktatásban;

Decentralizáció

33.  támogatja a politikai decentralizációra irányuló határozott lépéseket az országban, melyet a kormány az OKM „fő pilléreként” határozott meg, és amely a jó közigazgatást is szolgálja; üdvözli az ennek megvalósítására irányuló cselekvési tervek elfogadását;

34.  támogatja a Bizottság ajánlását, mely szerint határozottabban kell ösztönözni a decentralizációs folyamatot; a decentralizáció elérése érdekében felhív a központi és a helyi költségvetések jelentős mértékű kiegyensúlyozására, hangsúlyozza az átláthatóság, az objektivitás és a pártatlanság szükségességét a támogatások önkormányzatok közötti elosztása során; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes önkormányzatok pénzgazdálkodási kapacitásaik hiánya miatt pénzügyi nehézségeket tapasztalnak, és sürgeti a kormányt, hogy szükség esetén a Bizottság támogatásával nyújtson számukra megfelelő technikai segítséget;

35.  elismerését fejezi ki az önkormányzatok közötti sikeres, az UNDP segítségével megvalósuló együttműködési programért, és felhívja az EU-t e program támogatásának fokozására;

Alapvető jogok

36.  mély aggodalmát fejezi ki a média terén bekövetkezett közelmúltbeli fejlemények miatt, valamint amiatt, hogy a médián belüli tulajdonviszonyokat továbbra is átláthatatlanság és erőteljes tulajdonosi koncentráció jellemzi; sürgeti az országot, hogy tegyen tanúbizonyságot a média szabadsága és a médiapluralizmus, így többek között az elért eredményekről szóló jelentésben meghatározott reformokról tartott, megfelelő tájékoztatáson alapuló és pluralista vita iránti feltétlen elkötelezettségéről; üdvözli az EBESZ médiaszabadsággal foglalkozó képviselőjének meghívását a médiaszabadsággal foglalkozó, újonnan felállított kerekasztalban való részvételre, és támogatja az érintett képviselő azon kijelentését, miszerint jóllehet a működésük érdekében az összes médiumnak be kell tartania a jogi és pénzügyi szabályozást, a jogi rendszernek nem szabad különösen azon médiumokat céloznia, amelyek egy pártot kritikával illetnek; sürgeti a hatóságokat, hogy biztosítsák a jogállamiságot és a média szabadságát az országban, és ezáltal biztosítsák, hogy a Bizottság értékelése a jövőben is kedvező legyen;

37.  felszólít a kormányzati reklámbevételek valamennyi nemzeti műsorszolgáltató közötti méltányos és átlátható, a szerkesztői tartalomtól, illetve politikai irányultságtól teljes mértékben független elosztására; támogatja a Bizottság ajánlását, mely szerint intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az állami televíziós csatorna megvalósítsa a célkitűzéseket, és betöltse a pártatlan közszolgálati műsorszolgáltató szerepét; felhívja a hatóságokat, hogy fogadják el a műsorszolgáltatásról szóló törvény szükséges módosításait azok uniós jogszabályokhoz való hozzáigazítása érdekében;

38.  felszólít arra, hogy tegyenek erőfeszítéseket az újságírók ellen politikai okokból indított becsületsértési perek elkerülésére; üdvözli a kormány minapi bejelentését, mely szerint a jó hírnév megsértésére vonatkozó jogszabályt törölni fogják a büntetőtörvénykönyvből és az újságírók ellen folyamatban lévő peres eljárásokat felfüggesztik; hangsúlyozza, hogy a médiaszabadság a demokrácia sarokköve, és alapvető feltétel minden olyan ország számára, amely az EU tagjává szeretne válni; egyetért azzal, hogy a médiaágazatnak az újságírók tekintetében magas szakmai színvonalú normákat kell kidolgoznia és megvalósítania, továbbá be kell tartania az újságírói etika szabályait; felhívja a hatóságokat a média területét érintő trösztellenes jogszabályok és a médiaágazatra gyakorolt politikai befolyás megakadályozását szolgáló intézkedések kidolgozására;

39.  örömmel látja, hogy a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadságot általában tiszteletben tartják; ösztönzi a kormányt, hogy fokozza a megkülönböztetés elleni politikák megerősítésére irányuló erőfeszítéseit, és hangsúlyozza az etnikai alapú megkülönböztetés megelőzésének fontosságát, beleértve a bolgár identitásukat és/vagy etnikai hátterüket nyíltan vállaló állampolgárok elleni megkülönböztetést;

40.  örömmel látja, hogy ebben az évben létrehozták a megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkozó bizottságot, és felhívja az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét és a megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkozó európai független ügynökségek hálózatát (Equinet), hogy teljes mértékben támogassa ezt a bizottságot, és működjön együtt vele; üdvözli, hogy a Bizottság jelenleg szexuális irányultság alapján történő állítólagos megkülönböztetés miatt vizsgál három, a szexuális és egészségügyi jogokkal foglalkozó koalíció által előterjesztett panaszt;

41.  felszólít a megkülönböztetés elleni politikák megerősítésére és hatékony végrehajtására, és arra, hogy fokozzák a nők, a gyermekek, valamint a fogyatékkal élők jogainak védelmét; üdvözli a női parlamenti képviselők csoportjának aktív és hathatós szerepvállalását, azonban aggódik amiatt, hogy a nők részvétele a politikai életben helyi szinten továbbra is alacsony, és véleménye szerint szükség van a nők civil és politikai életbe való bevonását célzó oktatási programok megerősítésére és végrehajtására; további erőfeszítésekre szólít fel a fogyatékkal élők intézményektől való függetlenítése tekintetében; üdvözli a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 2011. december 7-i parlamenti ratifikálását;

42.  aggodalommal szemléli, hogy a nemek egyenjogúsága és a nőjogok tekintetében csak korlátozott előrelépés tapasztalható; bátorítja a kormányt, hogy a nemek közötti egyenlőség ügyét tegye politikai prioritássá, és fokozza a nők alapvető jogait veszélyeztető diszkriminatív szokások, hagyományok és sztereotípiák leküzdésére irányuló tevékenységek és kezdeményezések támogatását;

43.  ismételten hangsúlyozza, hogy a megkülönböztetés megelőzésével és a megkülönböztetés elleni védelemmel foglalkozó törvényt módosítani kell úgy, hogy tiltsa megkülönböztetés Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikke által lefedett összes típusát, és kiemeli, hogy ez a csatlakozás elengedhetetlen előfeltétele; aggodalmát fejezi ki a homoszexualitást betegségként leíró egyetemi és iskolai tankönyvek miatt, és felszólít ezek azonnali módosítására; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a civil társadalom – többek között az LMBT-közösség – erősítését célzó kapacitásépítő programokat;

44.  örömmel látja, hogy jelenleg az ország látja el a roma integráció évtizede elnökségét, és reméli, hogy ez további előrehaladást ösztönöz a romák politikai, társadalmi és gazdasági életbe való integrálása terén; üdvözli a romák oktatásba való integrálása terén elért előrelépést, aminek köszönhetően nőtt a közép- és felsőfokú oktatásba bekerülő romák száma, üdvözli továbbá, hogy nőtt a romák aránya a közszolgálatban; felhívja azonban a figyelmet a Bizottság következtetésére, miszerint további erőfeszítésekre van szükség a bizalom erősítéséhez, különösen az oktatás, a kultúra és a nyelv területén; ismételten hangot ad amiatti aggodalmának, hogy a roma közösség rendkívül nehéz életkörülmények között él, és továbbra is megkülönböztetéssel néz szembe az oktatáshoz, munkaerőpiachoz, egészségügyi ellátáshoz és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén; felhívja a figyelmet a szegénységi küszöb alatt élő roma nők és gyermekek különösen nehéz helyzetére, és felszólítja a hatóságokat, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket e probléma kezelésére;

45.  üdvözli, hogy a kormány elfogadta a romák társadalmi integrációjára vonatkozó, 2012–2014 közötti időszakra szóló stratégiát; mindazonáltal rámutat arra, hogy 2012-re nem rendeltek állami finanszírozást a vonatkozó cselekvési terv megvalósítására, és e tekintetben felszólítja a hatóságokat, hogy találják meg a megfelelő forrásokat;

46.  felszólít minden érdekelt felet egy független, pluralista, interetnikus, interkulturális, pártatlan civil társadalom kialakításának előmozdítására és támogatására az országban; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy e szerep betöltése érdekében a civil szervezeteknek jelentős mértékben meg kell erősödniük, és függetlenné kell válniuk a külső hatásoktól, különös tekintettel a politikai érdekekre, ami az országban általában még nem valósult meg; felszólít a nem kormányzati szervek hazai támogatásának biztosítására, annak érdekében, hogy ne függjenek túlságosan külföldi adományozóktól;

47.  ennek ellenére úgy véli, hogy az EU civil társadalmi eszköze lehetőséget nyújt a nem kormányzati szervezetek, a vállalkozások és a szakszervezetek uniós államokban működő partnerekkel folytatott, mindkét fél számára előnyös párbeszédének drámai mértékű megerősítésére, azzal a közvetlen céllal, hogy ösztönözze az Unióhoz való csatlakozás folyamatát; ebből a célból felkéri a Bizottságot, hogy elsősorban a nem kormányzati szervezetek fejlődésének elősegítése céljából terjessze ki az előcsatlakozási támogatási eszközből biztosított finanszírozást;

48.  hangsúlyozza, hogy az ország ratifikálta az ILO 8 fő munkajogi egyezményét; aggasztónak találja, hogy a munkajogok és a szakszervezetek terén csupán szerény előrelépés történt; felhívja a hatóságokat, hogy erősítsék tovább a munkajogokat és a szakszervezeti jogokat; ezzel összefüggésben arra is ösztönzi a kormányt, hogy biztosítson elegendő igazgatási kapacitást a munkajogi szabályozás megfelelő végrehajtásának és érvényesítésének szavatolása érdekében; rámutat a szociális párbeszéd fontos szerepére, és ösztönzi a kormányt, hogy fokozottabban törekedjék arra, hogy az érintett partnerek bevonásával mindenre kiterjedő szociális párbeszédet alakítson ki;

Bel- és igazságügy

49.  tudomásul veszi az igazságszolgáltatás terén elért előrehaladást; gratulál a bírók és ügyészek képzésével foglalkozó, immár öt éve működő akadémia munkájához; aggodalmát fejezi ki a bírókról szóló törvény hiányosságai miatt, amelyek az elbocsátási eljárásokon keresztül nyitva hagyják a politikai befolyásolás lehetőségét, ugyanakkor elismeri, hogy konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy ezzel összefüggésben objektívabb kritériumokra van szükség; üdvözli, hogy a közelmúltban előtérbe került a bírók teljesítményének vizsgálata, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jó teljesítményt csak úgy lehet elérni, ha az ítéletek minősége, ezen belül a folyamatos továbbképzés és az érdemen alapuló felvétel melletti elkötelezettség és az igazságszolgáltatás függetlensége tekintetében ugyanilyen elkötelezettséget mutatnak;

50.  aggodalmát fejezi ki a rendőrség általi bántalmazásokkal kapcsolatos jelentések miatt, és felszólít az ilyen esetek részletes kivizsgálására, különös tekintettel a választás éjszakáján bekövetkezett tragikus incidensre, és azon állításokra, melyek szerint nem történt teljes körű helyszíni szemle; hangsúlyozza a rendőrségi ellenőrzési mechanizmusok függetlensége biztosításának jelentőségét, különös tekintettel a belügyminisztérium belső ellenőrzéssel és szakmai normákkal foglalkozó részlegére;

51.  bátorítja a börtönökben uralkodó helyzet javítására irányuló lépéseket – például új képzési és szakmai továbbképzési tanfolyamokat börtönszemélyzet számára, valamint több új börtön felépítését a régiek felváltására –, továbbá a próbaidőre bocsátásról szóló, a börtönök túltelítettségének kezelését szolgáló erőfeszítésként született új törvénytervezetre irányuló kezdeményezést; ösztönzi a börtönkörülmények további javítását, és felszólít arra, hogy fordítsanak különleges figyelmet a fiatalkorúak javítóintézeteinek, és az elért eredményekről szóló jelentés azon megállapításának, hogy a bántalmazás elleni küzdelemmel foglalkozó egység nem képes ellátni a feladatát;

52.  gratulál , a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem terén az Európai Unióval folytatott együttműködéshez, és üdvözli a szomszédos országokkal kötött, igazságügyi és rendőri együttműködésről szóló megállapodásokat; üdvözli az ország és az Europol között az analitikus adatok cseréjének jelentős megkönnyítése, valamint a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem érdekében született operatív megállapodás megkötését; tudomásul veszi a rendszerezésről szóló törvényt és azokat a változásokat, amelyeket e törvény hoz a Belügyminisztérium szervezett bűnözéssel foglalkozó osztályán az osztály működése, valamint a nemzeti és nemzetközi bűnüldöző és hírszerző rendszerekbe való integráció javítása céljából; üdvözli a büntető eljárásról szóló új törvénykönyvet, amely feltehetően javítja a szervezett bűnözéssel és korrupcióval összefüggő összetett ügyek vizsgálatára irányuló eljárásokat; hangsúlyozza azt, hogy a felügyelet mértékét a közbiztonságot érintő valódi fenyegetettség mértékéhez kell igazítani, fokozott igazságügyi kontroll, valamint a hírszerzési és kémelhárítási szolgálatok feletti megerősített parlamenti felügyelet mellett;

53.  ösztönzi a hatóságokat, hogy a régi kommunista rendszerrel való szakítás felé tett lépésként vigyék végig az egykori jugoszláv titkosszolgálatnál dolgozó ügynökök teljes listájának régóta esedékes közzétételét; bátorítja az Adatellenőrző Bizottság megbízatásának, elsősorban függetlenségének megerősítését, hogy megállapításaikról közvetlenül tájékoztathassák a közvéleményt, és minden szükséges dokumentumot tartósan helyezzenek át a Bizottság épületébe;

54.  nyugtázza a migrációs áramlások hatékonyabb kezelése érdekében tett lépéseket, különös tekintettel a hamis menedékkérőkkel kapcsolatos aggályok kezelésére; aggodalmának ad azonban hangot a profilalkotás gyakorlata miatt, és a megkülönböztetésmentesség elve szigorú alkalmazására szólít fel ezen intézkedések során; felszólít arra, hogy fokozzák a menekülteknek minősülő személyek állampolgári jogai végrehajtására irányuló erőfeszítéseket, valamint arra, hogy időben, a nemzetközi emberi jogi előírások teljes körű betartása mellett bírálják el a menedékjog iránti kérelmeket;

55.  örömmel látja, hogy az ország állampolgáraira 2009 decembere óta vonatkozik a vízumliberalizáció; elkötelezetten kiáll a vízummentes rendszer mellett, amelyet az ország és az Európai Unió közötti kapcsolatok sarokkövének és a személyes kapcsolatok további előmozdítására és megerősítésére irányuló jelentős intézkedésnek tekint;

Közigazgatás

56.  üdvözli az új, a 2015-ig tartó időszakra vonatkozó közigazgatásireform-stratégia elfogadását és a köztisztviselőkről szóló törvény 2011. áprilisi hatálybalépését; sürgeti a kormányt, hogy többek között a vonatkozó jogszabályok módosításával folytassa a köztisztviselőkre és a közalkalmazottakra vonatkozó jogi keretrendszer további harmonizálását; hangsúlyozza, hogy további lépéseket kell tenni a – többek között önkormányzati szinten is – szakértő, pártatlan közszolgálatok kialakítása érdekében; üdvözli a legfelsőbb közigazgatási bíróság létrehozását, és bátorítja a közigazgatási reformért felelős intézményeket, hogy járuljanak hozzá a reformfolyamat felgyorsításához; ragaszkodik ahhoz, hogy az arányos képviselet kialakítására irányuló erőfeszítések mellett el kell érni azt, hogy a kinevezések érdem, nem pedig politikai hovatartozás alapján történjenek;

57.  gratulál a kormánynak a regionális fejlesztés és az előcsatlakozási támogatási eszköz keretében folyósított támogatások irányítása átadásának előkészítése terén elért előrehaladásért; elégedetten veszi tudomásul a nemzeti hatóságok akkreditálását az előcsatlakozási támogatási eszköz átmeneti támogatási és intézményfejlesztési, területfejlesztési, humánerőforrás-fejlesztési valamint vidékfejlesztési alkotóelemének vonatkozásában; felszólítja a kormányt és a Bizottságot, hogy gyorsítsák fel az előcsatlakozási támogatási eszköz fennmaradó alkotóeleme, a határokon átnyúló együttműködési alkotóelem irányításának átadásához szükséges munkát; ismételten hangsúlyozza az előcsatlakozási támogatási eszköz – mint az ország jövőbeni uniós tagságának előkészítését támogató fontos eszköz – alapvető fontosságát, és bátorítja a kormányt, hogy fokozza a minisztériumok közötti koordinációt annak érdekében, hogy az ország maradéktalanul kihasználhassa a rendelkezésre álló forrásokat;

Egyéb reformok

58.  üdvözli az energiahatékonysággal kapcsolatos kampányt, és az ország lehetőségeinek megfelelő, eredményesebb intézkedéseket vár a megújuló energiaforrások használatának előmozdítása érdekében; hangsúlyozza a környezettel kapcsolatos jogszabályok hatékony végrehajtásának jelentségét, a természeti források, és különösen a víz védelme érdekében; megállapítja, hogy az ország még nem tett ígéretet az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, és hogy nemzeti vitát kell indítani az éghajlatváltozás negatív következményeiről; további erőfeszítésekre szólít fel a nemzeti jogszabályok és az uniós vívmányok egymáshoz közelítésére e téren;

59.  üdvözli a közlekedési, az energia- és a távközlési hálózatok modernizálása terén elért előrehaladást, és különösen az Európai Korridor X befejezésére tett erőfeszítéseket; tekintettel a vasúti összeköttetések mint a közúti közlekedés alternatívái jelentőségére, üdvözli, hogy a kormány modernizálni szeretné, illetve ki szeretné építeni a vasúti összeköttetést Szkopje és a szomszédos államok fővárosai között, és felszólít a Korridor VIII-on belüli vasúti összeköttetések kiépítésének befejezésére;

60.  csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy nem sikerült előrelépést elérni a közös történelmi események és alakok szomszédos uniós tagállamokkal való, a történelem jobb megértését és a jószomszédi viszonyt elősegítő, közös megünneplése terén; ösztönzi, hogy Bulgária és Görögország részvételével állítsanak fel a történelemmel és oktatással foglalkozó közös szakértői bizottságokat, amelyek a tudományos együttműködést megerősítve és a fiatal generációk szomszédos népek iránti pozitív hozzáállását előmozdítva hozzájárulnának a történelem objektív, tényeken alapuló értelmezéséhez;

61.  a felsőoktatás terén ösztönzi a bolognai folyamat végrehajtására irányuló további erőfeszítéseket, valamint a régió országaival való együttműködést az egyetemi oktatás minőségének javítása érdekében; emlékeztet a tudományos élet szabadsága elvének fontosságára;

62.  gratulál az országnak a válogatottja 2011-es Kosárlabda Európa-bajnokságon nyújtott kimagasló teljesítményéhez;

63.  örömmel látja, hogy a külpolitika terén az ország és az EU közös álláspontjai nagyon közel állnak egymáshoz; bátorítja az ország azon erőfeszítéseit, hogy jó kapcsolatot alakítson ki szomszédaival; örömmel látja, hogy a koszovói határ 2009-es kijelölése szorosabb kapcsolatok kialakulásához vezetett, és hogy 2011. szeptemberében megállapodás született a közös határellenőrzésről; arra számít, hogy ez a megállapodás a közeljövőben teljes mértékben megvalósításra kerül; gratulál a hatóságoknak a nyugat-balkáni országok európai integrációval foglalkozó miniszterei szkopjei találkozójának közelmúltbeli sikeres megszervezéséhez;

64.  hangsúlyozza a regionális együttműködés fontosságát, amely az Európai Unió felé vezető folyamat alapvető részét képezi; üdvözli a régióbeli mozgás szabadságának megkönnyítése felé tett lépéseket, amelyek az Albániával és Montenegróval kötött szerződésben öltenek testet, lehetővé téve állampolgáraik számára, hogy e három ország között csupán személyi igazolvánnyal átlépjék a határokat és szabadon utazhassanak; bátorítja e kezdeményezés kiterjesztését a régió más országaira is;

65.  üdvözli az ország nemzetközi szerepvállalását számos olyan fontos tevékenységben, amilyen például az EUFOR/Althea misszióban való részvétele, a délkelet-európai együttműködési folyamat elnöksége 2012–2013 között, illetve a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékkel való teljes együttműködése;

o
o   o

66.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ország kormányának és parlamentjének.


Bővítési jelentés Izlandról
PDF 300kWORD 66k
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása az Izland által elért haladásról szóló 2011. évi jelentésről (2011/2884(RSP))
P7_TA(2012)0084B7-0125/2012

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Tanács 2010. június 17-i határozatára az Izlanddal folytatandó csatlakozási tárgyalások megnyitásáról,

–  tekintettel az Izlanddal 2010. június 27-én és 2011. június 27-én és 2011. december 12-én miniszteri szinten tartott csatlakozási konferencia eredményeire, illetve a 2011. október 19-én tartott helyettesi szintű csatlakozási konferencia eredményeire,

–  tekintettel a Bizottság „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2011–2012” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére (COM(2011)0666) és a 2011. október 12-én elfogadott, az Izland által elért eredményekről szóló 2011. évi jelentésre (SEC(2011)1202),

–  tekintettel az átvilágítási folyamat eredményeire,

–  tekintettel a 2011 októberében 12 millió eurós költségvetéssel elfogadott, Izlandnak szóló nemzeti IPA-programra,

–  tekintettel 2010. július 7-i állásfoglalására Izland európai uniós tagság iránti kérelméről(1) és 2011. április 7-i állásfoglalására az Izland által elért eredményekről szóló 2010. évi jelentésről(2),

–  tekintettel az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottság üléseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel Izland teljesíti a koppenhágai kritériumokat, és a Tanács jóváhagyását követően 2010. július 27-én megkezdődtek az országgal a csatlakozási tárgyalások;

B.  mivel az uniós vívmányok átvilágítása már majdnem befejeződött;

C.  mivel a csatlakozási tárgyalások során eddig nyolc fejezetet nyitottak meg és zártak le ideiglenesen (2. fejezet – A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgása, 6. fejezet – Társasági jog, 7. fejezet – Szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok, 20. fejezet – Vállalkozás- és iparpolitika, 21. fejezet – Transzeurópai hálózatok, 23. fejezet – Igazságszolgáltatás és alapvető jogok, 25. fejezet – Tudomány és kutatás, 26. fejezet – Oktatás és kultúra), illetve három másikat nyitottak meg (5. fejezet – Közbeszerzés, 10. fejezet – Információs társadalom és média és 33. fejezet – Pénzügyi és költségvetési rendelkezések);

D.  mivel, ahogyan azt a bővítésre vonatkozó megújított konszenzus is kiemeli, minden ország európai uniós tagság felé tett előrelépése az érdemeken alapul;

E.  mivel Izland már szorosan együttműködik az EU-val az Európai Gazdasági Térség (EGT), a schengeni megállapodás és a dublini rendelet aláírójaként, és már sikeresen átültette a közösségi vívmányok jelentős részét;

F.  mivel Izland csatlakozási folyamatának az európai uniós alapelvek és vívmányok maradéktalan fenntartása mellett kell zajlania;

G.  mivel Izland az Európai Gazdasági Térség pénzügyi mechanizmusán keresztül hozzájárul az európai kohézióhoz és szolidaritáshoz, és együttműködik az Unióval békefenntartó és válságkezelési műveletek során;

H.  mivel a gazdasági és költségvetési konszolidáció jó úton halad, az izlandi gazdaság mérsékelt javulásnak indult, és a várakozások szerint a GDP lassan rendeződik;

Általános megjegyzések

1.  emlékeztet arra, hogy az EU-hoz való csatlakozás általános alapját a koppenhágai kritériumok és az Európai Unió befogadóképessége adják;

2.  támogatja Izland előrehaladását a csatlakozási folyamatban; üdvözli a tizenegy tárgyalási fejezet megnyitását és ezek közül nyolc ideiglenes lezárását a csatlakozási tárgyalások keretében; fontosnak tartja az Izland csatlakozási folyamatának lezárásához szükséges feltételek megteremtését és az ország sikeres csatlakozásának biztosítását;

Politikai kritériumok

3.  üdvözli annak lehetőségét, hogy olyan ország legyen új EU-tagállam, amely régi és történelmileg erős demokratikus hagyományokkal és polgári kultúrával rendelkezik;

4.  tudomásul veszi Izland Észak-Európához fűződő szoros történelmi kapcsolatait és az immár több mint 60 éve sikeres euro-atlanti együttműködést;

5.  elégedetten veszi tudomásul az alkotmánytanács létrehozását és az izlandi alkotmány folyamatban lévő felülvizsgálatát, amelynek célja a demokratikus biztosítékok növelése, a fékek és ellensúlyok megerősítése, az állami intézmények működésének javítása, illetve szerepeik és hatáskörük pontosabb meghatározása; üdvözli az izlandi parlament szerepének és hatékonyságának a parlament felügyeleti szerepének megerősítése és a jogalkotási folyamat átláthatóságának fokozása révén történő növelésére irányuló erőfeszítéseket;

6.  tudomásul veszi az izlandi kormány 2011. december 31-i átszervezését; bízik benne, hogy az új kormány még határozottabb és kitartóbb elkötelezettséggel folytatja a csatlakozás felé vezető tárgyalásokat;

7.  elismerését fejezi ki Izlandnak az emberi jogok védelme területén elért eredményeiért, valamint eredményességéért az emberi jogok védelmét célzó nemzetközi mechanizmusokkal való magas szintű együttműködés során; kiemeli, hogy Izland uniós csatlakozása tovább fogja erősíteni az EU-nak az emberi jogok és alapvető szabadságok globális előmozdítójaként és védelmezőjeként betöltött szerepét;

8.  üdvözli az igazságszolgáltatás függetlensége és hatékonysága, illetve a korrupcióellenes politikai keretrendszer megerősítése terén tett előrehaladást, ami a 23. fejezet ideiglenes lezárásával kerül elismerésre;

9.  üdvözli továbbá az izlandi parlament által 2011. április 20-án elfogadott új médiatörvényt; ösztönzi a 2011 nyarán kinevezett illetékes parlamenti bizottságokat, hogy folytassák e terület jogalkotási keretrendszerének kidolgozását, illetve az izlandi médiapiac tulajdonviszonyainak koncentrálódására és az izlandi országos műsorszolgáltatónak a reklámpiacon betöltött szerepére vonatkozó munkát;

10.   újólag megerősíti, hogy támogatja az izlandi modern média kezdeményezést, és várakozással tekint annak jogszabályokba és bírói gyakorlatba történő átültetése elé, amely lehetővé teszi mind Izland, mind pedig az Unió számára, hogy határozott álláspontot foglaljanak el a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának jogi védelme tekintetében;

11.  megismétli az izlandi hatóságoknak szóló kérését, hogy harmonizálják az uniós polgárok jogait az izlandi helyi választásokon való szavazáshoz való joguk tekintetében;

12.  tudomásul veszi az izlandi kormányban, illetve az izlandi parlamentben és Izland főbb politikai erőinek körében tapasztalható, az európai uniós tagságot illető politikai megosztottságot; ösztönzi az európai uniós csatlakozásra vonatkozó átfogó stratégiák elfogadását egyes területeken, különösen azokon, amelyek nem tartoznak az EGT-hez;

13.  örömmel veszi tudomásul, hogy az izlandiak jelentős hányada támogatja a csatlakozási tárgyalások folytatását; üdvözli, hogy a kormány támogatja tájékozott, kiegyensúlyozott vita folytatását a csatlakozási folyamatról és az izlandi társadalom bevonását az európai uniós tagságról szóló nyilvános vitákba; úgy véli, hogy az izlandi európai uniós tájékoztatási központ megnyitása alkalmat ad az EU-nak, hogy megfelelően tájékoztassa az izlandi polgárokat az európai uniós tagságnak Izlandra vonatkozó összes következményéről és magáról az EU-ról;

14.  úgy véli, hogy alapvető fontosságú az EU polgárai számára egyértelmű és átfogó, tényeken alapuló tájékoztatást adni Izland csatlakozásának következményeiről; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek erőfeszítéseket e célból, és ugyanilyen fontosnak tartja a polgárok aggodalmainak és kérdéseinek meghallgatását és megválaszolását, valamint a nézeteiknek és érdekeiknek való megfelelést;

Gazdasági kritériumok

15.  üdvözli, hogy Izland szoros gazdasági kapcsolatokat tart fenn az EU-val és általában véve kielégítő módon hajtja végre az EGT-vel kapcsolatos kötelezettségeit, valamint középtávon megfelelő képességekkel rendelkezik az EU-n belüli versenynyomásnak és a piaci erőknek való ellenálláshoz, feltéve, hogy továbbra is megfelelő makroökonómiai politikákkal és strukturális reformokkal kezeli a meglévő hiányosságokat; emlékeztet azonban, hogy maradéktalanul végre kell hajtani az EGT-vel kapcsolatos, az EFTA Felügyeleti Hatóság által azonosított meglévő kötelezettségeket;

16.  felkéri az izlandi hatóságokat, hogy lépjenek fel a banki szektorba történő, továbbra is jelentős állami beavatkozás ellen; ösztönzi az izlandi hatóságokat, hogy fokozatosan hajtsák végre egyes iparágak, például – a külföldi versennyel szemben továbbra is védelmet élvező – energia-, légiközlekedési, közlekedési és halászati iparágak reformját és nyitását, megfelelően figyelembe véve az ország sajátosságait; támogatja ezzel összefüggésben azokat az erőfeszítéseket, melyekkel Izland gazdasági és pénzügyi rendszere összeomlásának okaira kívánnak fényt deríteni; hangsúlyozza, hogy a protekcionizmus felszámolása a fenntartható gazdasági fejlődés egyik előfeltétele;

17.  elismerését fejezi ki Izlandnak azért, hogy sikeresen lezárta az IMF-fel folytatott, költségvetési és gazdasági konszolidációra irányuló gazdaságélénkítő programot;

18.  örömmel veszi tudomásul a már elért gazdasági előrehaladást és a pénzügyi ágazatban megvalósított szerkezetátalakítást és reformokat; arra ösztönzi az izlandi hatóságokat, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a munkanélküliség, különösen pedig a fiatalokat érintő munkanélküliség mértékének csökkentésére;

19.  örömmel veszi tudomásul az Izland 2020 politikai nyilatkozat elfogadását, és arra ösztönzi a kormányt, hogy élénkítse az ország kis- és középvállalkozásainak (kkv-inek) tevékenységét a nemzetközi piacon való megjelenésük elősegítésével és a pénzügyi forrásokhoz való megfelelő hozzáférésük biztosításával;

20.  tudomásul veszi, hogy az izlandi parlament elfogadta a tőkekorlátozás feloldására vonatkozó felülvizsgált stratégiát, melyet az izlandi hatóságok az IMF-fel konzultálva dolgoztak ki, tudomásul veszi továbbá az Izland és az EU közötti építő jellegű párbeszédet e téren; emlékeztet arra, hogy a tőkekorlátozások feloldása az ország európai uniós csatlakozásának fontos előfeltétele;

21.  emlékeztet arra, hogy az Icesave-ügy egyelőre megoldatlan; hangsúlyozza, hogy az Icesave-ügyet a csatlakozási tárgyalásoktól függetlenül kell megoldani, és nem jelenthet akadályt Izland csatlakozási folyamatában; tudomásul veszi az EFTA Felügyeleti Hatóságának azon határozatát, amellyel az Icesave-ügyet az EFTA-Bíróság elé utalta és az izlandi legfelsőbb bíróság határozatát, amelyben fenntartja a 2008. október 6-i sürgősségi törvény hatályát; tetszéssel fogadta az izlandi hatóságok arra irányuló lankadatlan törekvését, hogy megoldja ezt az ügyet, és üdvözli az elsőbbségi hitelezők részére történő első részleges kifizetéseket a Landsbanki Íslands hf felszámolásának keretében, amely kifizetések a becslések szerint majdnem elérik az elismert elsőbbségi követelések egyharmadát;

A tagsággal járó kötelezettségeknek való megfelelés képessége

22.  sürgeti Izlandot, hogy gyorsítsa fel az uniós vívmányokkal való összehangolás előkészületeit, különösen az EGT által nem érintett területeken, továbbá biztosítsa azok végrehajtását és érvényesítését a csatlakozás időpontjáig;

23.  tudomásul veszi az átvilágítási folyamat eredményeit; üdvözli Izland arra irányuló határozott törekvését, hogy a dán elnökség alatt megnyissa az összes tárgyalási fejezetet; reméli, hogy a csatlakozási tárgyalások sikeresen folytatódnak a jelenlegi soros elnökség alatt, hangsúlyozza ugyanakkor a 11. fejezetben (Mezőgazdaság és vidékfejlesztés) és a 22. fejezetben (Regionális politika és a strukturális eszközök koordinálása) foglalt nyitókritériumok, illetve az 5. fejezetben (Közbeszerzés), a 10. fejezetben (Információs társadalom és média) és a 33. fejezetben (Pénzügyi és költségvetési rendelkezések) foglalt zárókritériumok teljesítésének szükséges voltát;

24.  üdvözli a minisztériumok jelenleg zajló konszolidációját, elismeri az izlandi államigazgatás hatékonyságát és szakmai színvonalát, és támogatja az izlandi minisztériumok adminisztratív kapacitása és koordinációja megerősítésének átfogó célját;

25.  üdvözli a pénzügyi ágazat intézményi hiányosságai kezelésére irányuló további erőfeszítéseket és a bankszabályozási és -felügyeleti gyakorlatok megerősítése terén elért haladást;

26.  figyelembe véve, hogy a közös halászati politika és az izlandi halászati politika jelenleg felülvizsgálat alatt áll, arra szólítja fel Izlandot és az Uniót, hogy a csatlakozási tárgyalások e fejezetét illetően konstruktív megközelítési módot alkalmazzanak annak érdekében, hogy a halászati erőforrások fenntartható kezelésére és kiaknázására kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak az akkor hatályos vívmányok keretében;

27.  fontosnak tartja, hogy előkészületeket tegyenek arra, hogy a szükséges igazgatási struktúrákat megfelelően kiigazítsák annak érdekében, hogy Izland csatlakozásának első napjától kezdve teljes körűen részt vehessen a KAP-ban, emellett elismeri az izlandi mezőgazdaság sajátosságait – különös tekintettel az ország jelenlegi élelmiszer-önellátására – és a közös mezőgazdasági politika folyamatban lévő reformját;

28.  sajnálja, hogy a négy part menti állam, Izland, az EU, Norvégia és a Feröer szigetek közelmúltbeli, az Atlanti-óceán észak-keleti körzetében 2012-ben folyó makrélahalászat közös kezelésével foglalkozó találkozója anélkül ért véget, hogy sikerült volna megállapodásra jutni, és sürgeti az összes part menti államot, hogy tegyenek újabb erőfeszítést a tárgyalások folytatására a makrélával kapcsolatos vita olyan reális, a történelmi jogokkal és a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács iránymutatásával összhangban lévő javaslatokon alapuló rendezése érdekében, amelyek biztosítják az állomány jövőjét, megvédik és fenntartják a nyílt tengeri halászatban meglévő munkahelyeket, és biztosítják a hosszú távú, fenntartható halászatot; tudomásul veszi a Bizottság javaslatát, amely kereskedelmi intézkedéseket irányoz elő a fenntarthatatlan halászati gyakorlatok elleni fellépés érdekében;

29.  megjegyzi, hogy Izland – amely a helyi energiaszolgáltatást szinte teljes egészében megújuló forrásokból biztosítja – értékes hozzájárulást biztosíthat az Unió politikáihoz, mivel tapasztalattal rendelkezik a megújuló energiák terén, különös tekintettel a geotermikus energiák felhasználására, a környezet védelmére és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre; meggyőződése továbbá, hogy az e téren folytatott szorosabb együttműködés kedvezően befolyásolhatja a beruházásokat, ekképpen pedig az izlandi és az uniós gazdasági és foglalkoztatási helyzetet;

30.  megjegyzi azonban, hogy továbbra is eltérések állnak fenn az Unió és Izland között a tengeri élővilág kezelésével kapcsolatos kérdésekben, különösen a bálnavadászat tekintetében; rámutat arra, hogy a bálnavadászati tilalom az uniós vívmányok része, és szélesebb körű tárgyalásokra szólít fel a bálnavadászat és a bálnából készült termékek kereskedelmének beszüntetése tárgyában;

31.  üdvözli Izland folyamatos támogatását a polgári KBVP műveleteket illetően, és azt, hogy egyetért a KKBP területén tett legtöbb nyilatkozattal és határozattal; hangsúlyozza, hogy az előcsatlakozási folyamat részekén Izlandnak össze kell hangolnia álláspontjait az EU-val minden nemzetközi fórumon, így a WTO-ban is;

Regionális együttműködés

32.  úgy véli, hogy Izland uniós csatlakozása jelentősen javítaná az Unió esélyeit arra, hogy aktívabb és konstruktívabb szerepet játsszon Észak-Európában és az Északi-sarkvidéken, hozzájárulva a régió multilaterális kormányzásához és fenntartható politikai megoldásaihoz, tekintve, hogy a sarkvidéki környezet problémáinak kezelése közös érdekük; úgy véli, hogy Izland stratégiai hídfő szerepét töltheti be a régióban, és európai uniós csatlakozása tovább erősítené az európai jelenlétet az Északi-sarkvidéki Tanácsban;

33.  helyesli Izland részvételét az Északi Tanácsban és a Balti-tengeri Államok Tanácsában, valamint az Északi Dimenzió politikájában, a Barents Euro-Sarkvidéki Tanácsban és az Északi-sarkvidéki Tanácsban, továbbá az észak-balti együttműködésben (NB8); úgy véli, hogy az izlandi sarkköri politikáról szóló állásfoglalás, amelyet 2011 márciusában fogadott el az izlandi parlament, megerősítette Izland aziránti elkötelezettségét, hogy általában véve aktív szerepet játsszon a sarkvidéki régióban;

34.  hangsúlyozza egy hatékonyabb és összehangoltabb uniós északi-sarki politika szükségességét, és annak a véleményének ad hangot, miszerint Izland uniós csatlakozása megerősítené mind az EU sarkvidéki jelenlétét, mind pedig az Unió külpolitikáinak észak-atlanti dimenzióját;

o
o   o

35.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az izlandi parlament elnökének és az izlandi kormánynak.

(1) HL C 351. E, 2011.12.2., 73. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0150.


Bővítési jelentés Boszniáról és Hercegovináról
PDF 333kWORD 109k
Az Európai Parlament 2012. március 14-i állásfoglalása a Bosznia-Hercegovina által elért haladásról szóló 2011. évi jelentésről (2011/2888(RSP))
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina között 2008. június 16-án aláírt stabilizációs és társulási megállapodásra, amelyet valamennyi uniós tagállam és Bosznia-Hercegovina is ratifikált,

–  tekintettel a Bosznia és Hercegovina európai partnerségében megfogalmazott elvekről, prioritásokról és feltételekről, valamint a 2006/55/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 18-i 2008/211/EK tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel a Tanács 2011/426/KKBP határozatára (2011. július 18.) az Európai Unió bosznia-hercegovinai különleges képviselőjének kinevezéséről(2),

–  tekintettel a Tanács Bosznia-Hercegovináról szóló 2011. március 21-i, 2011. október 10-i és 2011. december 5-i következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2011–2012” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére (COM(2011)0666) és a 2011. október 12-én elfogadott, a Bosznia-Hercegovina által elért haladásról szóló 2011. évi jelentésre (SEC(2011)1206),

–  tekintettel a bosznia-hercegovinai helyzetről szóló, 2010. június 17-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az Európai Parlament és Bosznia-Hercegovina parlamenti közgyűlése közötti, 2011. december 19–20-án Brüsszelben tartott 13. parlamentközi ülés együttes nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió továbbra is határozottan elköteleződik a szuverén és egységes Bosznia-Hercegovina iránt; mivel az EU egyik alapvető politikai célja az ország európai uniós tagság felé vezető haladásának felgyorsítása és ezáltal az életminőség javításának elősegítése, ami minden polgár érdekét szolgálja; mivel az ilyen előrehaladás minden szinten megkívánja a működőképes intézményeket, valamint az ország politikai vezetőinek elkötelezettségét,

B.  mivel Bosznia-Hercegovina jövőjét az Európai Unió jelenti, és mivel az uniós tagsággal kapcsolatos kilátás azon tényezők egyike, amelyek leginkább egységbe kovácsolják az ország lakosságát,

C.  mivel a sikeres európai uniós csatlakozási folyamat sikeréért elsődlegesen az esetleges tagjelölt ország felel és az előkészületeket elsősorban azoknak kell véghezvinniük, akiket a polgárok megválasztottak, és akik a polgároknak felelőséggel tartoznak, mégpedig az ország sürgető politikai, gazdasági és szociális problémáiról alkotott közös elképzelésnek megfelelően; mivel Bosznia-Hercegovinának csak egységes országként van esélye arra, hogy az EU tagállamává váljon, és mivel az állami intézmények veszélyeztetése minden polgárt megfoszt az uniós integráció előnyeinek esélyeitől,

D.  mivel a politikai pártok vezetői nagyjából tizenöt hónap politikai patthelyzet után elvben sikeresen megállapodtak az új állami kormányzatról, amely azóta létre is jött,

E.  mivel a politikai és intézményi patthelyzet megakadályozta, hogy végbemenjenek az igencsak szükséges, az országot az EU-hoz közelítő reformok, különösen az államépítés, a kormányzás, a jogállamiság megvalósítása és az európai szabályokhoz való közelítés kulcsfontosságú területein; mivel az állami kormányzat hiánya érintette az egységes gazdasági és költségvetési politikák elfogadására irányuló képességet is,

F.  mivel továbbra is az alkotmányos reform az a legfontosabb reformlépés, amely lehetővé teheti Bosznia-Hercegovina számára, hogy hatékony és maradéktalanul működőképes állammá váljon,

G.  mivel egy olyan országban, ahol a kormányzat különböző szinteken zajlik, a különböző szereplők közötti erős koordinációra, valamint őszinte együttműködésre van szükség annak érdekében, hogy sokkal inkább közös álláspontot tudjanak képviselni; mivel azonban semmilyen koordinációs mechanizmus nem helyettesíti a szükséges politikai akaratot; mivel az együttműködés jól megfogható eredményeket hozhat minden állampolgár számára, ahogyan azt a vízumliberalizáció esete is mutatja, sok esetben azonban hiányzik a szükséges koordináció,

H.  mivel az Európai Unió megerősített különleges képviselőjének és a küldöttségvezetőnek a politikai célja az európai uniós tanácsadás és a politikai folyamatok megkönnyítése, illetve az uniós tevékenységek következetességének és egységességének biztosítása,

I.  mivel az igazságügyi rendszer bonyolult struktúrája, továbbá az állami szintű legfelsőbb bíróság hiánya, a négy belső joghatóság közötti harmonizáció hiánya, az igazságügyi rendszerre gyakorolt politikai befolyás és az állami szintű igazságszolgáltatási hatóságok hatáskörének kétségbe vonása aláássa az igazságügyi rendszer működését és gátolja a reformtörekvéseket,

J.  mivel a 2003-ban létrehozott európai uniós rendőri misszió megbízatását 2012. június 30-ig meghosszabbították, tekintettel a jövőbeli tevékenységek közösségi eszközök általi finanszírozásához való átcsoportosítására, valamint egy stratégiai tanácsadó kapacitás létrehozására a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás terén, az EUKK hivatalán belül,

K.  mivel Bosznia-Hercegovina segítséget nyújt a háborús bűnök folyamatban lévő tárgyalásain és fellebbezésein, illetve együttműködik az átadott ügyekkel kapcsolatosan,

L.  mivel a korrupció továbbra is súlyos csapásokat mér az ország szociális-gazdasági és politikai fejlődésére,

M.  mivel az emberkereskedelem súlyos bűncselekmény, és az emberi jogok durva megsértése; mivel Bosznia-Hercegovina az emberkereskedelem – különösen a nők és lányok kereskedelmének – származási, tranzit- és célországa,

N.  mivel az álláslehetőségek hiánya – különösen a fiatalok körében – hátráltatja az ország fejlődését és növeli a politikai elégedetlenséget,

O.  mivel a régió többi országával folytatott együttműködés a tartós béke és megbékélés előfeltétele Bosznia-Hercegovinában és a Nyugat-Balkánon,

Általános megjegyzések

1.  üdvözli az új állami kormány megalakulását a politikai pártok vezetői közötti, számos fontos kérdést magában foglaló megállapodást követően; szorgalmazza a megállapodás maradéktalan végrehajtását olyan folyamatban lévő kérdések lezárásával, mint a 2012. évi állami költségvetés elfogadása és az állami hatóságok igazgatóinak kinevezése; felkéri a politikai elitet, hogy építsen e pozitív fejleményekre, amelyek további lendületet adhatnak az uniós csatlakozási folyamatnak, és kezdjen újabb építő jellegű párbeszédet más fontos reformokról is;

2.  aggodalommal tölti el, hogy az európai uniós tagságra törekvő Bosznia-Hercegovina lassan halad a stabilizáció és a szociális-gazdasági fejlődés felé vezető úton; azonban úgy véli, hogy lehetséges az európai uniós integráció felé való, a bosznia-hercegovinai polgárok érdekeit szolgáló haladás feltéve, hogy a további lépések vezérelveit elszántság, politikai felelősségvállalás, a kompromisszumkeresés kultúrája és az ország jövőjéről alkotott közös elképzelés alkotják; arra ösztönzi a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy tegyenek további konkrét intézkedéseket annak érdekében, hogy határozottan visszaállítsák az országot az uniós csatlakozáshoz vezető pályára;

3.  emlékezteti az ország valamennyi politikai szereplőjét arra, hogy az európai uniós integrációhoz vezető úton végrehajtott reformoknak Bosznia-Hercegovina lakosságának érdekeit kell szolgálniuk, és arra, hogy az ő polgárokkal szembeni felelősségük, hogy kompromisszumokat érjenek el, hatékony koordinációt valósítsanak meg, továbbá megállapodjanak a reformokban és azokat végre is hajtsák; emlékeztet rá, hogy az európai uniós tagsági kérelem elfogadásának feltétele a működő állam, illetve a működő állami kormányzat és közigazgatás; sürget minden politikai szereplőt, hogy hajtsák végre a szükséges alkotmányos változtatásokat és más alapvető reformokat, illetve összpontosítsanak a stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltételek megteremtésére; hangsúlyozza, hogy bármilyen európai uniós pénzügyi támogatás sikerének előfeltétele a helyi szerepvállalás és politikai elkötelezettség; ennek érdekében felhívja az ország hatóságait, hogy hozzák létre az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) decentralizált irányításához (DIS) szükséges struktúrát; hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a jövőbeli uniós pénzügyi támogatások, nevezetesen az IPA-program középtávú tervezésének koordinációs mechanizmusait;

4.  szilárd meggyőződése, hogy a központi államigazgatás megerősítése nem a területi egységek gyengítését jelenti, hanem a hatékony központi közigazgatás feltételeinek megteremtését, amely képes felkészíteni az egész országot az EU-ba való belépésre szoros együttműködésben a különböző kormányzati szintekkel; ezért hangsúlyozza, hogy az uniós kérdésekkel foglalkozó valamennyi kormányzati szinten meg kell erősíteni az igazgatási kapacitásokat, valamint az egyes hatóságok közötti együttműködést az uniós pénzügyi támogatás programozása terén, illetve minden, az európai uniós jogalkotás átültetése szempontjából fontos területen;

5.  elítéli a lázító hangnem alkalmazását és az ilyen típusú cselekedeteket, amelyek aláássák a nemzetiségek közötti megbékélés folyamatát és az állami struktúrák működését;

Megerősített uniós jelenlét

6.  elégedett az EU Bosznia-Hercegovinára vonatkozó átfogó stratégiájával, többek között az EU bosznia-hercegovinai jelenlétének az EU megerősített, – az EU különleges képviselőjeként és küldöttségvezetőként – kettős tisztséget betöltő képviselője révén történő további erősítésével; köszönetét fejezi ki a különleges képviselőnek/küldöttségvezetőnek, hogy támogatja Bosznia-Hercegovinát az EU-val kapcsolatos ügyekben és megkönnyíti a helyi szerepvállalást az uniós integráció folyamatában; teljes mértékben támogatja a különleges képviselő/küldöttségvezető arra irányuló törekvéseit, hogy segítse a bosznia-hercegovinai hatóságokat abban, hogy az uniós ütemterv a bosznia-hercegovinai politikai folyamat központi eleme legyen azáltal, hogy gondoskodik az uniós fellépések következetességéről, összehangolásáról és egységességéről; e tekintetben sürgeti az összes politikai szereplőt, hogy szoros partnerségben dolgozzanak együtt az EU különleges képviselőjével; emlékeztet annak szükségességére, hogy a fokozott uniós jelenlétet a különféle problémákkal foglalkozó világos és átfogó stratégiák útján valósítsák meg, egyúttal pedig azáltal, hogy valamennyi tagállam határozott és egységes támogatásban részesíti a különleges képviselőt/küldöttségvezetőt; e tekintetében megállapítja, hogy az Uniónak megfelelő szintű eszközöket, köztük személyzetet kell elkülönítenie, hogy jelen lehessen az egész országban annak érdekében, hogy a különleges képviselő/küldöttségvezető meg tudja valósítani a szükséges célokat;

7.  kéri a nemzetközi közösséget, hogy mérlegelje a Békevégrehajtási Tanács Irányítóbizottsága 5+2 menetrendje végrehajtásának szükségességét, illetve lehetséges megoldásait a Főképviselő Hivatala megszüntetésének előkészítése céljából, hogy nagyobb teret kaphasson a helyi szerepvállalás és felelősség Bosznia-Hercegovina saját ügyiben, szem előtt tartva, hogy ezen lépések nem lehetnek negatív hatással az ország stabilitására, illetve a kimondottan szükséges reformok ütemére és eredményeire; emlékeztet rá, hogy a bosznia-hercegovinai hatóságoknak e tekintetben rendezniük kell az állami és védelmi vagyonnal kapcsolatos megoldatlan kérdéseket;

8.  elégedetten veszi tudomásul, hogy az Európai Unió Bosznia-Hercegovinában folytatott rendőri missziója (EUPM) és az EUFOR Althea-művelet hozzájárul Bosznia-Hercegovina stabilitásához és biztonságához, és az EU Bosznia-Hercegovinára vonatkozó megerősített stratégiája fontos elemének tekinti ezeket; üdvözli az Európai Unió Rendőri Missziója (EUPM) eredményeit, amelyek hozzájárultak a szervezett bűnözés, valamint a bosznia-hercegovinai bűnüldöző szervek és bírói testületek korrupciója elleni küzdelem terén elért eredményekhez; tudomásul veszi az EUPM 2012. június végéig történő megszüntetéséről szóló megállapodást; emlékeztet annak szükségességére, hogy az EUPM tevékenységét szabályosan ruházzák át az IPA keretében finanszírozott támogatási projektekre, valamint egy stratégiai tanácsadó kapacitásra a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás terén, az EUKK hivatalán belül; üdvözli, hogy az Althea – megújított ENSZ-megbízatás keretében – végrehajtó katonai szerepben támogatja Bosznia-Hercegovinának a biztonságos környezet fenntartására irányuló erőfeszítéseit; hangsúlyozza, hogy tovább kell fejleszteni a bosznia-hercegovinai biztonsági erők készségeit és szakértelmét a helyi szerepvállalás és kapacitás megerősítésének céljából;

Politikai kritériumok

9.  megerősíti álláspontját, mely szerint az államnak megfelelő jogalkotási, költségvetési, végrehajtási és igazságszolgáltatási hatáskörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy meg tudjon felelni az EU csatlakozási feltételeinek;

10.  üdvözli az európai uniós integráció különböző kormányzati szinteken jelentkező jogalkotási kérdéseivel foglalkozó parlamenti koordinációs fórumra vonatkozó kezdeményezést, amely hozzájárul az európai ütemterv nemzeti ütemtervvé válásához; noha konkrét alkotmányügyi módosítások tekintetében még nem született megállapodás, fontos előrelépésnek tekinti az ideiglenes vegyes bizottság munkáját, mivel először történt meg, hogy bosznia-hercegovinai politikusok – a nemzetközi közösség jelenléte nélkül – intézményesített módot teremtettek az alkotmány módosításainak megtárgyalására, nyílt és a nyilvánosság számára átlátható módon, valamint bevonva a civil társadalom képviselőit;

11.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a szociális párbeszéd továbbra is erőtlen, a szociális partnerekkel folytatott konzultáció pedig esetleges; sürgeti Bosznia-Hercegovina kormányait, mind a területi egységek szintjén, mind állami szinten, hogy erősítsék meg a nem kormányzati szervezetekkel folytatott együttműködésre szolgáló igazgatási kapacitást, valamint biztosítsanak további támogatást a polgári társadalom fejlesztéséhez azáltal, hogy fokozottan törekszik az érintett partnerekkel folytatott szociális párbeszéd kialakítására; hangsúlyozza, hogy tisztázni kell a szociális partnerek elismerésének és nyilvántartásba vételének szabályait, valamint el kell fogadni a szociális partnerek reprezentativitásáról szóló állami szintű törvényt;

12.  megjegyzi, hogy az alkotmányos reform továbbra is kulcsfontosságú ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina hatékony és teljes mértékben működőképes állammá válhasson; felszólítja a parlamenti bizottságot, hogy dolgozzon ki konkrét javaslatokat erre vonatkozóan;

13.  ismét felkér megállapodás megkötésére és az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Szejdics-Fincsi ügyben hozott ítéletének, illetve stabilizációs és társulási megállapodás a demokratikus alapelvek és emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló 2. cikkének történő megfelelésre; emlékeztet arra, hogy a Szejdics-Fincsi ügyön túl általánosabb szempontból is szükség van az alkotmány olyan jellegű módosítására, ami pluralistább, demokratikus és hatékony kormányzási módot és állami berendezkedést tesz lehetővé;

14.  felkéri valamennyi illetékes hatóságot, hogy könnyítsék meg a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát és biztosítsák független, pártatlan és hatékony igazságszolgáltatási rendszer létrehozását összhangban az európai uniós és nemzetközi szabályokkal, a minden polgár érdekét szolgáló jogállamiság megerősítése érdekében; üdvözli az állami és a területi egységek szintjén lévő igazságszolgáltatási hatáskörök közötti egyensúly megteremtése felé – az igazságszolgáltatásról szóló strukturált párbeszéd révén – tett előrelépést; azonban sürgeti a kormányt, hogy ténylegesen hajtsa végre az igazságszolgáltatási ágazat reformstratégiáját és akadályozza meg az állami szintű igazságügyi szervek, így például az Ügyészi és Bírói Főtanács (HJPC) tevékenységének gyengítésére irányuló törekvéseket;

15.  megismétli arra irányuló felhívását, hogy a legfelsőbb bíróság lehetséges létrehozását és a bosznia-hercegovinai négy különböző jogi rendszer harmonizációjával kapcsolatos egyéb stratégiai és strukturális kérdéseket következetesen tűzzék napirendre az igazságszolgáltatásról szóló strukturált párbeszéd keretében zajló viták során; úgy véli, hogy amint azt az igazságszolgáltatási ágazat reformstratégiájában is jelezték, ezeket a stratégiai jelentőségű kérdéseket a teljes felelősség jegyében kellene megvitatni egy alkotmányos reformfolyamat keretében;

16.  üdvözli a Brcko körzet nemzetközi felügyeletének megszüntetésére tett előkészületeket;

17.  üdvözli a népszámlálási törvény elfogadását a bosznia-hercegovinai parlamenti közgyűlés alsó- és felsőházában egyaránt, a pártok vezetői közötti politikai megállapodást követően; felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy sürgősen tegyék meg a szükséges technikai előkészületeket, mivel ez nemcsak az európai uniós csatlakozás lehetőségének egyértelmű előfeltétele, hanem az ország szociális és gazdasági fejlődéséhez is elengedhetetlen;

18.  e tekintetben megismétli a daytoni békemegállapodás VII. mellékletének végrehajtására irányuló kötelezettséget, hogy biztosítsák a lakóhelyüket országukon belül elhagyni kényszerült személyek, a menekültek és egyéb, konfliktusok által érintett személyek fenntartható visszatérését, valamint helyzetük igazságos, átfogó és tartós rendezését;

19.  felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy ténylegesen vizsgálják ki a korrupciós eseteket és indítsanak eljárást, illetve növeljék az elítélt elkövetők számát; üdvözli a közigazgatásbeli korrupció elleni cselekvési terv elindítására irányuló szándékot; hangsúlyozza, hogy fokozottan fel kell hívni a lakosság figyelmét a korrupció elleni jogszabályokra és gyakorlatokra, valamint kiemeli egy olyan rendszer kialakításának szükségességét, amely lehetővé teszi a polgárok számára a korrupciós esetek bejelentését; egyúttal arra sürgeti a kormányt, hogy – adott esetben akár az EU segítségével – dolgozzon ki és valósítson meg különleges képzési programokat a rendőri erők, az ügyészek, a bírák és egyéb érintett hatóságok számára, amelyek fokozottan felhívják figyelmüket a korrupció elleni jogszabályokra és gyakorlatokra, illetve elmélyítik azokkal kapcsolatos ismereteiket;

20.  üdvözli a korrupció megelőzéséért és a korrupció elleni küzdelem koordinálásáért felelős ügynökség igazgatóinak kinevezését, hangsúlyozza egyben a kellő pénzügyi és emberi erőforrások biztosításának sürgető szükségét az ügynökség működőképessé válásának érdekében; ösztönöz minden olyan törekvést, amely egy operatív megállapodás mihamarabbi aláírását szorgalmazza az EUROPOL-lal;

21.  aggodalommal tölti el a pénzmosás terén elért csekély előrehaladás; sürgeti a Parlamentet, hogy fogadja el a szükséges jogalkotási módosításokat többek között a gyanús banki ügyletekkel kapcsolatos bejelentések előmozdítása, a bűncselekményekből származó vagyoni eszközök nagyobb arányú lefoglalása, valamint az érintett hatóságok hatékonyságának javítása érdekében; felszólít a pénzügyi hírszerző részleg nyomozati kapacitás növelése révén történő megerősítésére; hangsúlyozza a lefoglalt vagyoni eszközök kezelésére és megőrzésére szolgáló struktúrák kialakításának fontosságát;

22.  megjegyzi, hogy a vízumliberalizáció nem eredményezett nagyobb számú menedékkérelmet a bosznia-hercegovinai állampolgárok részéről a schengeni térségben, valamint Bulgáriában és Romániában; dicsérettel illeti a hatóságokat, amiért két- és többoldalú szinteken is mechanizmusokat hoztak létre olyan esetek kezelésére, amikor egyes tagállamok a menedékkérelmek számának átmeneti növekedésével szembesültek;

23.  felszólítja a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy aktívan védelmezzék és mozdítsák elő minden olyan csoport és egyén jogait, akiket meg kell védeni a közvetett vagy közvetlen diszkriminációtól és erőszaktól; aggodalommal jegyzi meg, hogy a megkülönböztetés elleni törvény végrehajtása továbbra is gyenge lábakon áll, a jogi rendelkezések pedig nem érik el a kívánt eredményt; arra sürgeti Bosznia-Hercegovina kormányát és parlamentjét, hogy az ország jogi és intézményi keretrendszerét hozza összhangba az LMBT személyek jogaira vonatkozó uniós és nemzetközi normákkal; felszólítja a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy erősítsék meg a civil társadalmat és aktívan vonja be az emberi jogi politikák kidolgozásába és végrehajtásába;

24.  tudomásul veszi a roma stratégia, valamint a lakhatási és foglalkoztatási cselekvési tervek végrehajtása területén elért előrehaladást; további erőfeszítésekre szólít fel e területeken, mivel a roma lakosság továbbra is megkülönböztetéssel szembesül és nehéz körülmények között él;

25.  hangsúlyozza, hogy a nemzetközi közösséggel együttműködve hatékonyan fel kell lépni az emberkereskedelem ellen, eljárás alá kell vonni az elkövetőket, védelmet és kártérítést kell biztosítani az áldozatok számára, valamint fel kell hívni a közvélemény figyelmét a kérdésre annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a hatóságok és a társadalom általi ismételt viktimizáció; szorosabb együttműködésre szólít fel a különböző szakpolitikai területek illetékes hatóságai, illetve az országban és a régióban működő nem kormányzati szervezetek között; felszólít a bosznia-hercegovinai rendőri erők emberkereskedelemmel kapcsolatos ismereteinek különleges képzések kidolgozása révén történő növelésére; ösztönzi az EU-t, hogy biztosítson folyamatos támogatást az emberkereskedelem elleni küzdelem terén, és szorosabb együttműködést szorgalmaz a kérdésben a Bővítési Főigazgatóság, a Belügyi Főigazgatóság és az emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós koordinátora között;

26.  elismeri, hogy a nők jogait és a nemek közötti egyenlőséget garantáló jogi rendelkezések hatályba léptek, azonban aggasztónak találja, hogy e téren csupán korlátozott előrelépést sikerült tenni; sürgeti Bosznia-Hercegovina kormányát, hogy törekedjen a nők nagyobb fokú részvételének elérésére a politikai színtéren és a munkaerőpiacon egyaránt; emellett arra ösztönzi a kormányt, hogy fokozottabban támogassa azon tevékenységeket és kezdeményezéseket, amelyek a nők alapvető jogait gyengítő, megkülönböztető jellegű szokások, hagyományok és sztereotípiák elleni küzdelemre irányulnak;

27.  felszólítja a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy a nemzetközi közösséggel szoros együttműködésben lépjen fel a szélsőségességgel, valamint a vallási gyűlölködéssel és erőszakkal szemben; felszólít a Nyugat-Balkánon bárhol megjelenő mindennemű szélsőséges fenyegetés felismerésére, kivizsgálására és felszámolására;

28.  felszólítja a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy támogassák a politikai befolyástól mentes, független és sokszínű média fejlődését, és tegyék lehetővé, hogy a média az ország minden szegletéből szabadon tudósíthasson; sajnálatát fejezi ki az ország médiájára nehezedő folyamatos politikai nyomás és az újságírókat érő fenyegetések miatt; sürgeti továbbá, hogy foglalkozzanak a nagymértékű politikai és etnikai széttöredezettség és a média polarizációjának kérdésével;

A háborús bűnök kezelése

29.  elismerését fejezi ki a bosznia-hercegovinai hatóságoknak – mind állami szinten, mind a területi egységek szintjén – a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) kérelmeire adott gyors és megfelelő válaszaikért;

30.  sürgeti az összes illetékes hatóságokat, hogy fokozzák a bosznia-hercegovinai ügyészi hivatalok és bíróságok háborús bűnökre vonatkozó eljárásokhoz szükséges kapacitásait a háborús bűnök terén felgyülemlett ügyek hátralékának csökkentése, a különböző büntetőtörvénykönyvek egyidejű – egyenlőtlen ítéletekhez vezető – alkalmazhatóságának megszüntetése, illetve a tanúvédelem és a háborús bűnökkel kapcsolatos nemzeti stratégia végrehajtása terén történő előrelépés felgyorsítása érdekében; hangsúlyozza, hogy a háborús bűnökkel kapcsolatos ügyeknek az állami szintű bíróságoktól más illetékes bíróságokhoz történő utalását objektív és átlátható kritériumok alkalmazása révén kell biztosítani; elítéli a bosznia-hercegovinai bíróságok által háborús bűnök ügyében hozott ítéletek politikai indíttatású megtámadását; felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy gyorsítsák fel a háború alatt elkövetett szexuális bűncselekmények ügyeiben folyó pereket, illetve biztosítsanak megfelelő igazságszolgáltatást és jóvátételt az áldozatok számára;

31.  üdvözli egy olyan stratégia kidolgozását, amely a háborús bűnnek minősülő nemi erőszak áldozataira irányul, hogy megfelelő jóvátételt, valamint anyagi, szociális és pszichológiai segítséget nyújtson közvetlenül az áldozatok számára, az elérhető legmagasabb szintű mentális és fizikai egészségügyi támogató szolgáltatásokat is ideértve; felszólítja a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy dolgozzanak ki programokat és irányozzanak elő megfelelő forrásokat a tanúk védelmére; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy javítani kell a különféle igazságügyi szervek közötti koordinációt, valamint fel kell gyorsítani a vádemelési eljárásokat a háború idején elkövetett, szexuális természetű háborús bűnök esetében; sürgeti a Bizottságot és más nemzetközi adományozókat, hogy a szexuális erőszakkal járó háborús bűncselekmények áldozatait célzó pénzügyi erőforrásokkal és szakértelemmel támogassák a bosznia-hercegovinai hatóságok ezen irányú törekvéseit; megjegyzi, hogy az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) támogatásával a Bosznia-Hercegovinai Emberi Jogi és Menekültügyi Minisztérium feladata a fenti stratégia kidolgozása egy szakértői munkacsoport létrehozása révén; megjegyzi, hogy a boszniai Szerb Köztársaságot felkérték, hogy illetékes minisztériumaiból nevezzen ki képviselőket a folyamatban történő részvételre, ám ez ideig még nem tette meg; sürgeti a boszniai Szerb Köztársaság hatóságait, hogy aktívan vegyenek részt a stratégia elfogadására és végrehajtására irányuló ezen létfontosságú erőfeszítésben;

32.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Bosznia-Hercegovinában továbbra sem működik olyan állami szintű fogva tartási létesítmény, ahol elhelyezhetik a súlyos bűncselekmények miatt elítélteket, a háborús bűnök elkövetőit is ideértve; üdvözli Radovan Stanković elfogását, aki a fočai börtönből szökött meg, miután Bosznia-Hercegovina Állami Bírósága 20 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte emberiség ellen elkövetett bűncselekményekért, köztük nemi erőszakért, rabszolgatartásért és kínzásért;

33.  felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy segítsék elő és hajtsák végre a menekültek és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek fenntartható visszatérését, illetve fogadjanak el erre vonatkozó stratégiát; határozottan ösztönzi a helyi hatóságokat, hogy a sikeres visszatéréshez biztosítsanak kellő infrastruktúrát; ösztönzi a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy az alapvető kérdések megoldása – egyebek közt az egészségügyi ellátás, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások biztosítása – révén tegyenek további erőfeszítéseket a szarajevói nyilatkozattal kapcsolatos folyamat végrehajtására;

34.  ezzel összefüggésben emlékeztet az aknamentesítési stratégia teljes körű végrehajtásának fontosságára; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az aknákkal szembeni fellépésekről szóló jövőbeli törvény kellő mértékben foglalkozzon a forrásgyűjtési feladatokkal, az adminisztratív és irányítási kapacitással, valamint az aknamentesítő intézkedésekkel, amint azt a Bizottság is hangsúlyozta;

35.  tudomásul veszi a Bosznia-Hercegovina Alkotmánybírósága által hozott ítéletet, miszerint az állampolgársági törvény sérti az alkotmányt; megismétli az Alkotmánybíróság parlamenti közgyűléshez intézett azon felhívását, hogy fél éven belül módosítsák a törvényt; felszólít a bíróság ítéletének haladéktalan végrehajtására;

Oktatás

36.  miközben tudomásul veszi az oktatás általános kerete javításában elért előrehaladást, felhívja az új kormányt többek között a 13 oktatási minisztérium, valamint a brčkói körzetben működő oktatásügyi hivatal közötti együttműködés javítására, az oktatási rendszer széttöredezettségének csökkentésére és az iskolák integrativitásának fokozására;

37.  figyelembe véve az oktatásnak a toleráns többnemzetiségű társadalom megteremtésében játszott döntő szerepét, sürget minden bosznia-hercegovinai kormányzatot, hogy befogadó jellegű, megkülönböztetésmentes oktatási rendszert támogasson, valamint szüntesse meg a különböző etnikai csoportok szegregációját (két iskola egy épületben) közös oktatási programok és integrált osztályok kialakításával országszerte; felkéri a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy célzott uniós támogatás elősegítheti-e a szegregált oktatási rendszer felszámolását;

38.  sürgeti az új kormányt, valamint a területi egységek, kantonok és a brčkói körzet szintjén működő illetékes hatóságokat, hogy javítsanak a romák oktatási igényeiről szóló cselekvési terven és biztosítsanak megfelelő pénzügyi forrásokat annak végrehajtására; felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy dolgozzák ki az összes roma gyerek születéskori nyilvántartásba vételének módját, hogy mindannyian beiratkozhassanak az iskolába;

39.  hangsúlyozza, hogy javítani kell az oktatás általános színvonalát, hogy megfeleljen a munkaerő-piaci igényeknek; felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy keressenek megoldást a szakmunkásképzés hiányosságaira annak érdekében, hogy külföldi beruházókat vonzzanak az országba, illetve biztosítsák – többek között gazdasági szükségszerűségből –, hogy megkezdődjön az oktatási intézmények akkreditációja, és működésre kész állapotba kerüljenek a képesítések és diplomák elismerésével foglalkozó ügynökségek;

40.  sürgeti az új kormányt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az érintett bosznia-hercegovinai felek végre megragadják a lehetőséget az európai uniós oktatási mobilitási programokban való részvételre, amelyek 2007 óta elérhetők számukra;

41.  felszólítja a hatóságokat, hogy ismertessék a kulturális intézményekre, így például a Nemzeti Múzeumra, a Nemzeti Könyvtárra és a Történeti Múzeumra vonatkozó jogi keretet, valamint gondoskodjanak ezen intézmények fennmaradásáról;

Gazdasági és szociális kérdések

42.  megállapítja, hogy az életszínvonal romlik és a munkanélküliség nő, különösen a 18–24 éves fiatalok körében; meggyőződése, hogy a gazdasági fejlődés és elsősorban a fiatal bosznia-hercegovinaiak álláskilátásai alapvető fontosságúak az ország további fejlődése szempontjából; felkéri az új kormányt, hogy fokozza a gazdasági növekedést, amelyet gátolt a nehézkes kormányzati szervezet, a túl nagy és drága államapparátus, valamint a szervezett bűnözés és a korrupció tartósan fennálló problémája;

43.  ösztönzi az állami és üzleti vezetőket, hogy tegyenek meg mindent a befektetői bizalom helyreállítása és a vállalkozóbarát környezet kialakítása érdekében, mivel Bosznia-Hercegovina utolsó helyen áll a térségben a beruházási klíma tekintetében;

44.  üdvözli a kisvállalkozói intézkedéscsomag végrehajtását, valamint a Miniszterek Tanácsa és a területi egységek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy pénzügyi támogató intézkedéseket biztosítsanak a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára; egyúttal hangsúlyozza, hogy haladéktalanul létre kell hozni egy állami szintű nyilvántartást az üzleti statisztikák elkészítése céljából, valamint a kkv-k egész országban egységes nyilvántartási rendszerét, ami elősegíti majd a kkv-k számának növekedését;

45.  sürgeti az új kormányt és a területi egységek kormányzatát, hogy összehangolt módon foglalkozzanak a gazdasági válság hatásával, tartsanak fenn hatékony és eredményes költségvetési politikát, illetve fogadjanak el a 2012. évre szóló állami költségvetést, valamint általános költségvetési keretet a 2012–2014-es időszakra; fontosnak tartja a gazdasági átszervezés ütemének gyorsítását, különösen a föderációban; felszólítja a kormányt, hogy biztosítson megfelelő költségvetést a küszöbön álló 2012. évi helyhatósági választásokhoz;

46.  sürgeti az új kormányt, hogy összpontosítsa erőfeszítéseit a Bosznia-Hercegovina Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozásához szükséges reformokra, a még kedvezőbb üzleti környezet és a külföldi befektetések előmozdítása érdekében;

47.  újból felkéri az összes érintett felet, hogy munkálkodjon az országon belüli egységes gazdasági térség megteremtésén a területi egységek kormányai közötti gazdaságpolitikai koordináció megerősítése, a megfelelő jogi keretrendszer kialakítása előtt álló akadályok megszüntetése és az egész országra kiterjedő versenyhelyzet megteremtése révén;

48.  üdvözli az állami támogatásról szóló törvény elfogadását a bosznia-hercegovinai parlamenti közgyűlés alsó- és felsőházában; megjegyzi, hogy ez a törvény egyike azon követelményeknek, amelyek lehetővé teszik a stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépését; felszólítja a hatóságokat, hogy a közösségi vívmányokkal összhangban fogadják el e törvény végrehajtási szabályait;

49.  felkéri az új kormányt, hogy dolgozzon ki hatékony és fenntartható szociális védelmi rendszert és javítsa a szociális ellátások célba juttatásának hatékonyságát; felhívja a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy fokozottabban kötelezzék el magukat a foglalkoztatáspolitika, a társadalmi kohézió és a nemek közötti egyenlőség iránt; alapvető fontosságúnak tartja az oktatás és a munkaerőpiac közötti koordináció javítását a munkaerő-piaci igényeknek való jobb megfelelés érdekében;

50.  felkéri az állam és a területi egységek kormányait, hogy szüntessék meg a munkaerő alacsony szintű országon belüli mobilitását előidéző akadályokat a területi egységenként és kantononként eltérő munkaügyi törvények, illetve nyugdíj- és társadalombiztosítási rendszerek rendelkezéseinek harmonizálása révén, előmozdítva az országon belüli mobilitást és az ellátások hordozhatóságát;

51.  hangsúlyozza, hogy Bosznia-Hercegovina ratifikálta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legfontosabb munkajogi egyezményeit, valamint az átdolgozott Európai Szociális Chartát; felhívja a figyelmet arra, hogy a munkaügyi és szakszervezeti jogok továbbra is korlátozottak, ezért felszólítja Bosznia-Hercegovina kormányát, hogy bővítse e jogokat, valamint törekedjen az erre vonatkozó jogi keret harmonizálására országszerte;

52.  felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy részletes útitervre a diákok, a gyakornokok és a munkavállalók mobilitásának, valamint a munkaerőpiachoz és az Európai Gazdasági Térség oktatási szolgáltatásaihoz való hozzáférésének javítása érdekében, ideértve a munkavállalási célú körkörös migrációra irányuló programokhoz való hozzáférésüket is;

Regionális együttműködés

53.  elismeréssel adózik Bosznia-Hercegovinának a szarajevói nyilatkozattal kapcsolatos folyamatban, valamint az áttelepítés megszüntetéséről és a kiszolgáltatott menekültek és belső menekültek számára nyújtandó hosszú távú megoldásokról szóló, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Horvátország és Montenegró külügyminiszterei által tett közös nyilatkozat elfogadásában játszott tevékeny szerepéért;

54.  üdvözli a Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország közötti lezáratlan ügyek megoldására tett erőfeszítéseket, és örül annak, hogy ezen erőfeszítéseket az utóbbi néhány hónapban fokozták; ösztönzi az összes érintett felet, köztük a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a kétoldalú és regionális együttműködésre a jogérvényesülés és a biztonság terén;

55.  megállapítva, hogy Bosznia-Hercegovina és Szerbia jó szomszédi kapcsolatot teremtettek, felkéri Bosznia-Hercegovinát, hogy ne halassza el a háborús bűnökkel kapcsolatos bírósági eljárások során történő bizonyítékcseréről szóló jegyzőkönyv aláírását, valamint valósítson meg szorosabb együttműködést ezen a kényes területen; üdvözli ugyanakkor a Bosznia-Hercegovina és Szerbia között létrejött kétoldalú megállapodást a szervezett bűnözés, a kábítószer- és szervcsempészet, illetve -kereskedelem, az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni küzdelem keretében folytatott információcseréről;

56.  felkéri Bosznia-Hercegovina kormányát és a szomszédos országokat, hogy – kétoldalú megállapodások útján vagy egyéb módokon – tegyenek meg mindent a szomszédos országokkal fennálló határviták rendezésére; hangsúlyozza, hogy a kétoldalú kérdéseket az érintett feleknek kell megoldaniuk, mégpedig kellő elszántsággal, a jószomszédi viszony szellemében, egyúttal figyelembe véve az általános uniós érdekeket;

57.  figyelembe véve, hogy Horvátország európai uniós csatlakozása kétoldalú hatásokkal is jár, felkéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent a vonatkozó bosznia-hercegovinai jogszabályok európai uniós jogszabályokhoz való igazítása érdekében a kormányzat megfelelő szintjein az állat- és növény-egészségügy, valamint az élelmiszer-biztonság terén, illetve számos, a horvát határon fekvő átkelőhely korszerűsítése vagy megfelelő infrastruktúrával történő ellátása érdekében az EU által előírt határellenőrzés megkönnyítése céljából;

58.  aggodalommal állapítja meg, hogy Bosznia-Hercegovina az egyetlen ország a térségben, amely a koszovói állampolgárokat nem engedi belépni a saját területére; ezért kéri a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy követve Szerbia és más országok példáját, ismerjék el a koszovói állampolgárok úti okmányait az ország területére való belépésre feljogosító okmányokként;

o
o   o

59.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint Bosznia-Hercegovina és területi egységei kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 80., 2008.3.19., 18. o.
(2) HL L 188., 2011.7.19., 30. o.
(3) HL C 236. E, 2011.8.12., 113. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat