Kazalo 
Sprejeta besedila
Sreda, 14. marec 2012 - Strasbourg
Evropski sklad za ribištvo ***I
 Avtonomna tarifna kvota za uvoz visokokakovostnega govejega mesa ***I
 Skupna trgovinska politika ***I
 Splošne smernice za pripravo proračuna za leto 2013, oddelek III – Komisija
 Mandat posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja
 Izobraževanje pravosodnih organov
 Delo otrok v sektorju kakava
 Mednarodni sporazum o kakavu 2010 ***
 Spopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU
 Poročilo o širitvi za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo
 Poročilo o širitvi za Islandijo
 Poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino

Evropski sklad za ribištvo ***I
PDF 273kWORD 41k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo v zvezi z nekaterimi določbami, povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))
P7_TA(2012)0074A7-0447/2011

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0484),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0219/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. oktobra 2011(1),

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 3. februarja 2012, da bo Svet odobril stališče Parlamenta, v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0447/2011),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. ... 2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo v zvezi z nekaterimi določbami, povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo

P7_TC1-COD(2011)0212


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 387/2012.)

(1) UL C 24, 28.1.2012, str. 84.


Avtonomna tarifna kvota za uvoz visokokakovostnega govejega mesa ***I
PDF 272kWORD 39k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 617/2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD))
P7_TA(2012)0075A7-0025/2012

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0384),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0170/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 13. februarja 2012, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0025/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 617/2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa

P7_TC1-COD(2011)0169


(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 464/2012.)


Skupna trgovinska politika ***I
PDF 989kWORD 703k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Priloga
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))
P7_TA(2012)0076A7-0028/2012

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0082),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0069/2011),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0028/2012),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2012 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov

P7_TC1-COD(2011)0039


EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Številne osnovne uredbe o skupni trgovinski politiki določajo, da akte o izvajanju skupne trgovinske politike sprejme Svet v skladu s postopki, določenimi v različnih zadevnih instrumentih, ali Komisija v skladu s posebnimi postopki in pod nadzorom Sveta. Taki postopki niso obravnavani v Sklepu Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(2).

(2)  Primerno je spremeniti navedene temeljne uredbe, da se zagotovi skladnost z določbami, uvedenimi z Lizbonsko pogodbo. To se po potrebi opravi z dodelitvijo delegiranih pooblastil Komisiji in uporabo nekaterih postopkov iz Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(3).

(3)  Naslednje uredbe bi bilo zato treba ustrezno spremeniti:

   Uredba Sveta (EGS) št. 2841/72 z dne 19. decembra 1972 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo(4),
   Uredba Sveta (EGS) št. 2843/72 z dne 19. decembra 1972 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo(5),
   Uredba Sveta (EGS) št. 1692/73 z dne 25. junija 1973 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško(6),
   Uredba Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov(7), [Sprememba 1]
   Uredba Sveta (ES) št. 3286/94 z dne 22. decembra 1994 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije(8),
   Uredba Sveta (ES) št. 385/96 z dne 29. januarja 1996 o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil(9),
   Uredba Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo(10),
   Uredba Sveta (ES) št. 1515/2001 z dne 23. julija 2001 o ukrepih, ki jih Skupnost lahko uvede na podlagi poročila, ki ga sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi zadevami(11),
   Uredba Sveta (ES) št. 2248/2001 z dne 19. novembra 2001 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani ter za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško(12),
   Uredba Sveta (ES) št. 153/2002 z dne 21. januarja 2002 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo(13),
   Uredba Sveta (ES) št. 427/2003 z dne 3. marca 2003 o posebnem prehodnem zaščitnem mehanizmu za določene izdelke pri uvozu s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in spremembah Uredbe (ES) št. 519/94 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav(14),
   Uredba Sveta (ES) št. 452/2003 z dne 6. marca 2003 o ukrepih, ki jih lahko sprejme Skupnost v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi(15),
   Uredba Sveta (ES) št. 673/2005 z dne 25. aprila 2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike(16),
   Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje(17),[Sprememba 2]
   Uredba Sveta (ES) št. 1616/2006 z dne 23. oktobra 2006 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Republiko Albanijo(18),
   Uredba Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu(19),
   Uredba Sveta (ES) št. 140/2008 z dne 19. novembra 2007 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani(20),
   Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 z dne 21. januarja 2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo ter o spremembi Uredbe (ES) št. 980/2005 in Sklepa Komisije 2005/924/ES(21),
   Uredba Sveta (ES) št. 594/2008 z dne 16. junija 2008 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani(22),
   Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 in spremembah uredb (ES) št. 552/97, (ES) št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) št. 1100/2006 in (ES) št. 964/2007(23),
   Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti(24),
   Uredba Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz(25),
   Uredba Sveta (ES) št. 625/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav(26),
   Uredba Sveta (ES) št. 1061/2009 z dne 19. oktobra 2009 o skupnih pravilih za izvoz(27),
   Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije(28), [Sprememba 3]
   Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti(29).

(4)  Za zagotovitev pravne varnosti ta uredba ne sme vplivati na postopke za sprejetje ukrepov, ki so se začeli in niso bili dokončani pred začetkom veljavnosti te uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbe iz Priloge k tej uredbi se v skladu s Prilogo prilagodijo členu 290 Pogodbe ali določbam Uredbe (EU) št. 182/2011, ki se uporabljajo.

Člen 2

Sklicevanja na določbe instrumentov iz Priloge se berejo kot sklicevanja na določbe, kot so bile prilagojene s to uredbo.

Sklicevanja na nekdanja imena odborov se berejo kot sklicevanja na nova imena, kot je določeno v tej uredbi.

V predpisih, naštetih v Prilogi, se vsa sklievanja na „Evropsko skupnost“, „Skupnost“, „Evropske skupnosti“ ali „Skupnosti“ berejo kot sklicevanje na Evropsko unijo ali Unijo; vsa sklicevanja na besedi „skupni trg“ se berejo kot sklicevanje na „notranji trg“; vsa sklicevanja na besede „odbor iz člena 113“, „odbor iz člena 133“, „odbor, naveden v členu 113“ in „odbor, naveden v členu 133“ se berejo kot sklicevanje na „odbor iz člena 207“; vsa sklicevanja na besedilo „člen 113 Pogodbe“ ali „člen 133 Pogodbe“ se berejo kot sklicevanje na „člen 207 Pogodbe“.[Sprememba 4]

Člen 3

Ta uredba ne vpliva na postopke za sprejetje ukrepov iz uredb naštetih v Prilogi, ki so se začeli z začetkom veljavnosti te uredbe ali pred njim:

   (a) Komisija je sprejela akt ali
   (b) za eno od uredb se zahteva posvetovanje in to posvetovanje se je že začelo ali
   (c) za eno od uredb se zahteva predlog in Komisija je sprejela tak predlog.

Člen 4

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah

V ...,

Za Evropski parlament

Predsednik

Za Svet

Predsednik

PRILOGA

Seznam uredb s področja skupne trgovinske politike, prilagojenih členu 290 Pogodbe ali določbam Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(30), ki se uporabljajo.

1.  Uredba Sveta (EGS) št. 2841/72 z dne 19. decembra 1972 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo(31)

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 2841/72 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (EGS) št. 2841/72 spremeni:

   -1. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3a:"
ker bi bilo za zagotovitev enotnih pogojev za sprejemanje prehodnih in končnih zaščitnih ukrepov za izvajanje zaščitnih klavzul dvostranskega sporazuma treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*;
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 5]

   -1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3b:"
ker bi se za sprejetje začasnih ukrepov moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj;"
  

[Sprememba 6]

   1. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 1
Komisija lahko sklene, da se za sprejemanje ukrepov, določenih v členih 22, 24, 24a in 26 Sporazuma, obrne na Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Komisija po potrebi sprejme te ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2) te uredbe."
   2. V členu 2(1) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:"
Komisija po potrebi sprejme ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2)."
   3. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
1.  Kadar je zaradi izrednih okoliščin treba takoj ukrepati v okoliščinah iz členov 24, 24a in 26 Sporazuma ali v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, lahko Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(2)člena 7(1a) te uredbe sprejme previdnostne ukrepe iz člena 27(3)(e) Sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7(3). [Sprememba 7]
2.  Kadar država članica zaprosi Komisijo, da ukrepa, ta sprejme odločitev v največ petih delovnih dneh po prejemu prošnje."
   3a. Člen 5 se črta.[Sprememba 8]
   4. Doda se naslednji člen:"
Člen 7
1.  Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz*. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 9]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člena 5 in 8člen 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe. [Sprememba 10]
3a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta pisni postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.[Sprememba 11]
* UL L 84, 31.3.2009, str. 1."
   4a. Doda se naslednji člen:"
Člen 7a
1.  Komisija Evropskemu parlamentu dvakrat letno predloži poročilo o uporabi in izvajanju Sporazuma. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja sporazuma in izpolnjevanje obveznosti, izhajajočih iz njega, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.
2.  Poročilo zajema tudi povzetek statističnih podatkov in oceno trgovine s Švicarsko konfederacijo.
3.  Poročilo vsebuje podatke o izvajanju te uredbe.
4.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila povabi Komisijo na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem Sporazuma.
5.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 12]

2.  Uredba Sveta (EGS) št. 2843/72 z dne 19. decembra 1972 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo(32)

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 2843/72 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (EGS) št. 2843/72 spremeni:

   -1. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3a:"
ker bi bilo zagotovitev enotnih pogojev za sprejemanje prehodnih in končnih zaščitnih ukrepov za izvajanje zaščitnih klavzul dvostranskega sporazuma treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*;
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 13]

   -1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3b:"
ker bi se za sprejetje začasnih ukrepov moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj;"
  

[Sprememba 14]

   1. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 1
Komisija lahko sklene, da se za sprejemanje ukrepov, določenih v členih 23, 25, 25a in 27 Sporazuma, obrne na Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Komisija po potrebi sprejme te ukrepe v skladu s postopkom pregelda iz člena 7(2) te uredbe."
   2. V členu 2(1) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:"
Komisija po potrebi sprejme ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2)."
   3. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
1.  Kadar je zaradi izrednih okoliščin treba takoj ukrepati v okoliščinah iz členov 25, 25a in 27 Sporazuma ali v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, lahko Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(2)člena 7(1a) te uredbe sprejme previdnostne ukrepe iz člena 28(3)(e) Sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7(3). [Sprememba 15]
2.  Kadar država članica zaprosi Komisijo, da ukrepa, ta sprejme odločitev v največ petih delovnih dneh po prejemu prošnje."
   3a. Člen 5 se črta.[Sprememba 16]
   4. Doda se naslednji člen:"
Člen 7
1.  Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz*. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 17]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člena 5 in 8člen 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe. [Sprememba 18]
3a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.[Sprememba 19]
* UL L 84, 31.3.2009, str. 1."
   4a. Doda se naslednji člen:"
Člen 7a
1.  Komisija Evropskemu parlamentu dvakrat letno predloži poročilo o uporabi in izvajanju Sporazuma. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja sporazuma in izpolnjevanje obveznosti, izhajajočih iz njega, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.
2.  Poročilo zajema tudi povzetek statističnih podatkov in oceno trgovine z Republiko Islandijo.
3.  Poročilo vsebuje podatke o izvajanju te uredbe.
4.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila povabi Komisijo na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem Sporazuma.
5.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 20]

3.  Uredba Sveta (EGS) št. 1692/73 z dne 25. junija 1973 o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško(33)

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 1692/73 bi bilo treba Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (EGS) št. 1692/73 spremeni:

   -1. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3a:"
ker bi bilo za zagotovitev enotnih pogojev za sprejemanje prehodnih in končnih zaščitnih ukrepov za izvajanje zaščitnih klavzul dvostranskega sporazuma treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblstila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*;
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 21]

   -1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava 3b:"
ker bi se za sprejetje začasnih ukrepov moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj;"
  

[Sprememba 22]

   1. Člen 1 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 1
Komisija lahko sklene, da se za sprejemanje ukrepov, določenih v členih 22 24, 24a in 26 Sporazuma, obrne na Skupni odbor, ustanovljen s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Komisija po potrebi sprejme te ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2) te uredbe."
   2. V členu 2(1) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:"
Komisija po potrebi sprejme ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2)."
   3. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
1.  Kadar je zaradi izrednih okoliščin treba takoj ukrepati v okoliščinah iz členov 24, 24a in 26 Sporazuma ali v primeru izvoznih pomoči, ki imajo neposreden in takojšen učinek na trgovino, lahko Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(2) člena 7(1a) te uredbe sprejme previdnostne ukrepe iz člena 27(3)(e) Sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7(3). [Sprememba 23]
2.  Kadar država članica zaprosi Komisijo, da ukrepa, ta sprejme odločitev v največ petih delovnih dneh po prejemu prošnje."
   3a. Člen 5 se črta.[Sprememba 24]
   4. Doda se naslednji člen:"
Člen 7
1.  Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz*. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 25]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člena 5 in 8člen 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe. [Sprememba 26]
3a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.[Sprememba 27]
* UL L 84, 31.3.2009, str. 1."
   4a. Doda se naslednji člen:"
Člen 7a
1.  Komisija Evropskemu parlamentu dvakrat letno predloži poročilo o uporabi in izvajanju Sporazuma. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja Sporazuma in izpolnjevanje obveznosti, izhajajočih iz njega, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.
2.  Poročilo zajema tudi povzetek statističnih podatkov in oceno trgovine s Kraljevino Norveško.
3.  Poročilo vsebuje podatke o izvajanju te uredbe.
4.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila povabi Komisijo na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem Sporazuma.
5.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 28]

3a.  Uredba Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov(34)[Sprememba 29]

V zvezi z Uredbo (ES) št. 3448/93, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za namene sprejemanja podrobnih pravil in spreminjanje Priloge B k navedeni uredbi. Poleg tega bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 3448/93 spremeni:

[Sprememba 30]

   1. Vstavi se naslednja uvodna izjava 17a:"
ker so za sprejetje določb, potrebnih za uporabo te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe glede sprejetja podrobnih pravil za izvajanje odstavkov od 1 do 3 člena 6 v skladu s členom 6(4), podrobnih pravil za določanje in upravljanje znižanih kmetijskih komponent v skladu s členom 7(2) in spreminjanje tabele 2 v Prilogi B. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način;"
  

[Sprememba 31]

   2. Uvodna izjava 18 se nadomesti z naslednjim:"
ker bi bilo za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje različnih ukrepov in podrobnih predpisov za komuniciranje med Komisijo in državami članicami treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 32]

   3. V členu 2 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"
4.   Na Komisijo se prenese pooblastil za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b glede podrobnih pravil za uporabo te uredbe."
  

[Sprememba 33]

   4. V členu 6(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b glede podrobnih pravil za uporabo tega člena."
  

[Sprememba 34]

   5. V členu 7(2) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
2.  Če preferencialni sporazum določa, da je treba znižati višino kmetijske komponente dajatev ne glede na to, ali v okviru tarifne stopnje ali ne, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b glede podrobnih pravil za določanje in izvedbo takega znižanja kmetijske komponente, pod pogojem, da sporazum določa:"
  

[Sprememba 35]

   6. V členu 7 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b glede podrobnih pravil za uvedbo in izvedbo zmanjšanj v nekmetijskih komponentah dajatve."
  

[Sprememba 36]

  7. Člen 8 se spremeni:

[Sprememba 37]
   (a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Skupne izvedbene določbe za nadomestila iz tega člena se sprejmejo po postopku pregleda iz člena 16(2)."
   (b) v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Ti zneski se določijo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2). V skladu z istim postopkom se sprejmejo tudi izvedbena pravila, ki so lahko potrebna v skladu s tem odstavkom, in zlasti ukrepi za zagotovitev, da se blago, prijavljeno za izvoz po preferencialnem sporazumu, dejansko ne izvozi zunaj preferencialnega sporazuma ali obratno."
   (c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"
6.  Znesek, do katerega so lahko mali izvozniki oproščeni predložitve potrdil skladno s sporazumi o izvoznih nadomestilih, znaša 50 000 EUR na leto. Ta prag se lahko prilagodi skladno s postopkom pregleda iz člena 16(2)."
   8. Člen 9 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 9
Če se v skladu z uredbo o skupni ureditvi trga za izvoz kmetijskega proizvoda iz Priloge A uporabljajo dajatve, prelevmani ali drugi ukrepi, se lahko v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2) in ob upoštevanju posebnega interesa predelovalne industrije odloči za ustrezne ukrepe za nekatero blago, če bi izvoz le-tega zaradi visokega deleža katerega od kmetijskih proizvodov in zaradi načina njihove uporabe lahko oviral doseganje ciljev v tem kmetijskem sektorju. V nujnem primeru Komisija v skladu s postopkom iz člena 16(3)sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 38]

   9. V členu 10a(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b glede podrobnih izvedbenih pravil."
  

[Sprememba 39]

   10. V členu 11(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Podrobna pravila za uporabo drugega pododstavka, ki omogočajo določiti osnovne proizvode, ki bodo uvoženi za postopke aktivnega oplemenitenja ter preveriti in načrtovati količine, jamčijo za večjo jasnost za izvajalce s predhodno objavo okvirnih uvoznih količin za posamezne skupne ureditve trga. Te se objavijo redno, odvisno od uporabe takih količin. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b glede podrobnih pravil za uporabo."
  

[Sprememba 40]

   11. V členu 12 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b za spreminjanje tabele 2 v Prilogi B, zaradi usklajevanja s sporazumi, ki jih sklene Unija."
  

[Sprememba 41]

   12. V členu 13(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členoma 14a in 14b za spreminjanja te uredbe."
  

[Sprememba 42]

   13. Člen 14 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 14
1.  Prag ali pragi, pod katerimi imajo zneski, določeni v skladu s členoma 6 in 7, vrednost nič, se določijo po postopku pregleda iz člena 16(2). V nujnem primeru Komisija sprejme začasne ukrepe v skladu s postopkom iz člena 16(3), ki se začnejo uporabljati takoj. V skladu z istim postopkom lahko za neuporabo teh kmetijskih komponent veljajo posebni pogoji, da bi preprečili ustvarjanje umetnih trgovinskih tokov.
2.  Cena na pragu, pod katero države članice lahko prenehajo določati zneske, ki se dodelijo ali zaračunajo po določilih te uredbe, v povezavi z določeno gospodarsko transakcijo, se lahko določi po postopku pregleda iz člena 16(2), če je bilanca teh zneskov nižja od cene na pragu. V nujnem primeru Komisija v skladu s postopkom iz člena 16(3) sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 43]

   14. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 14a
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b glede podrobnih pravil za uporabo člena 4(1) in (2), podrobnih pravil za uporabo odstavkov 1 do 3 člena 6 skladno s členom 6(4), podrobnih pravil za določanje in izvedbo zmanjšanih kmetijskih komponent skladno s členom 7(2) in spreminjanje tabele 2 v Prilogi B."
  

[Sprememba 44]

   15. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 14b
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo iz člena 7 se prenese na Komisijo za obdobje pet let od ...(35). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Pooblastilo iz člena 7 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 7, začnejo veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za štiri mesece."
  

[Sprememba 319]

   16. Člen 16 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 16
1.  Komisiji pomaga odbor za horizontalna vprašanja glede trgovine s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I (v nadaljnjem besedilu: odbor).
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe.
4.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora."
  

[Sprememba 320]

   17. Člen 17 se črta.[Sprememba 46]
   18. Člen 18 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 18
Da bi ohranili obstoječe sporazume, se ukrepi za uskladitev te uredbe z dopolnitvami in spremembami uredb o skupni ureditvi trga za kmetijske proizvode sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2)."
  

[Sprememba 47]

   19. Člen 20 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 20
Države članice sporočajo Komisiji potrebne podatke za izvajanje te uredbe, na eni strani o uvozu, izvozu in po potrebi celo o proizvodnji blaga, ter na drugi o sprejetih upravnih izvedbenih ukrepih. Podrobna pravila za sporočanje teh podatkov se določijo v skladu s postopkom pregleda iz člena 16(2)."
  

[Sprememba 48]

4.  Uredba Sveta (ES) št. 3286/94 z dne 22. decembra 1994 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije(36)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 3286/94 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 3286/94 spremeni:

   -1. Vstavi se naslednja uvodna izjava 4a:"
ker bi bilo za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastil bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*;
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 49]

   -1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava 4b:"
ker bi se za opustitev potekajočih ukrepov pregleda moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj;"
  

[Sprememba 50]

   -1b. Uvodna izjava 9 se nadomesti z naslednjim:"
ker je treba upoštevati institucionalne in postopkovne določbe člena 207 Pogodbe; ker je zato treba Evropski parlament in odbor, ustanovljen skladno z navedenim členom, obveščati o razvoju posameznih primerov, da bi jima omogočili, da pretehtata njihove širše posledice na politiko;"
  

[Sprememba 51]

   -1c. Uvodna izjava 10 se nadomesti z naslednjim:"
ker bi bilo poleg tega v primeru, da se sporazum s tretjo državo izkaže kot najprimernejše sredstvo za rešitev spora, ki izhaja iz trgovinske ovire, treba zadevna pogajanja opraviti v skladu s postopki iz člena 207 Pogodbe in zlasti ob posvetovanju z odborom, ustanovljenim z navedenim členom, in Evropskim parlamentom;"
  

[Sprememba 52]

   1. V členu 5 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"
3.  Kadar se izkaže, da pritožba ne vsebuje zadostnih dokazov za utemeljitev začetka preiskave, se pritožnika o tem obvesti."
   2. V členu 6 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"
4.  Kadar se izkaže, da zahteva ne vsebuje zadostnih dokazov za utemeljitev začetka preiskave, se državo članico o tem obvesti."
  3. Člen 7 se spremeni:

[Sprememba 54]
   (a) naslov člena se nadomesti z naslovom: „Postopek v odboru“;
   (b) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  (a) Komisiji pomaga Odbor za odpravo trgovinskih ovir (v nadaljnjem besedilu: odbor). Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
(aa)  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 53]
(b)  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
(ba)  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora."
   (c) v odstavku 2 se prva dva stavka črtata;
   (d) odstavka 3 in 4 se črtata.
   4. V členu 8(1) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
1.  Kadar je za Komisijo razvidno, da obstajajo zadostni dokazi za utemeljitev začetka postopka pregleda in da je to potrebno v interesu Unije, Komisija ravna na naslednji način:"
   5. V členu 9(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:"
(a)  Komisija in države članice, pa tudi njihovi uradniki ne razkrijejo informacij zaupne narave, ki so jih prejeli v skladu s to uredbo, niti drugih informacij, ki jih je na zaupni osnovi dala stranka v postopku pregleda, če stranka, ki je te informacije dala, tega ni posebej dovolila."
  6. Člen 11 se spremeni:

[Sprememba 55]
[Sprememba 56]
[Sprememba 57]
   (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Kadar se v postopku pregleda ugotovi, da interesi Unije ne zahtevajo ukrepanja, Komisija postopek ustavi v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(1)(b). Predsednik lahko pridobi mnenje odbora na podlagi pisnega postopka iz člena 7(1)(ba)."
   (b) v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:"
(a)  Kadar zadevna tretja država ali zadevne tretje države po postopku pregleda sprejmejo ukrepe, ki se ocenijo za zadovoljive, tako da ukrepanje Unije ni potrebno, Komisija lahko prekine postopek v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(1)(b)člena 7(1)(aa)."
   (c) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Kadar se po postopku pregleda ali kadar koli pred postopkom reševanja mednarodnega spora, med njim ali po njem izkaže, da je najprimernejše sredstvo za rešitev spora, ki izhaja iz trgovinske ovire, sklenitev sporazuma z zadevno tretjo državo ali zadevnimi tretjimi državami, ki lahko spremeni materialne pravice Unije ali zadevne tretje države ali zadevnih tretjih držav, Komisija prekine postopek v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7(1)(b)člena 7(1)(aa) in se opravijo pogajanja v skladu z določbami člena 207 Pogodbe."
   7. Člen 13 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 13
Postopki odločanja
1.  Kadar Unija zaradi pritožbe na podlagi člena 3 ali 4 ali zahteve na podlagi člena 6 uporabi formalne postopke mednarodnega posvetovanja ali reševanja sporov, sklepe, povezane z uvedbo, izvajanjem ali ustavitvijo teh postopkov, sprejme Komisija.
2.  Kadar mora Unija, po ravnanju v skladu s členom 12(2), sprejeti ukrepe trgovinske politike, ki se sprejmejo v skladu s členom 11(2)(c) ali členom 12, takoj ravna v skladu s členom 207 Pogodbe in po potrebi vsemi veljavnimi postopki."
   7a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 13a
Poročilo
Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih Komisije in Odbora za trgovinske ovire. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 58]

   8. Člen 14 se črta.

5.  Uredba Sveta (ES) št. 385/96 z dne 29. januarja 1996 o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil(37)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 385/96 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 385/96 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 25 se nadomesti z naslednjim:"
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
   (25) ker bi bilo za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo trebaizvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
"
  

[Sprememba 59]

   1. V členu 5 se odstavek 11 nadomesti z naslednjim:"
11.  Kadar je po posvetovanjih očitno, da obstajajo zadostni dokazi, da se upraviči začetek postopka, Komisija v 45 dneh po vložitvi pritožbe ali v primeru začetka preiskave v skladu z odstavkom 8 najpozneje šest mesecev po datumu, ko je bila prodaja plovila znana ali bi morala biti znana, brez poseganja v člen 15(2) začne s postopkom in objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. Kadar so bili predloženi nezadostni dokazi, je tožnik o tem obveščen v roku 45 dni od datuma, ko je bila pritožba predložena Komisiji."
  2. Člen 7 se spremeni:

[Sprememba 60]
   (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Kadar ukrepi niso potrebni, se preiskava ali postopek ustavi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2). Predsednik lahko pridobi mnenje odbora na podlagi pisnega postopka iz člena 10(2a)."
   (b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da gre za prodajo s škodljivo oblikovano ceno in s tem povzročeno škodo, Komisija naloži ladjedelnici dajatev zaradi škodljivega oblikovanja cen v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2). Znesek dajatve zaradi škodljivega oblikovanja cen je enak ugotovljeni stopnji škodljivega oblikovanja cen. Komisija sprejme ukrepe, potrebne za uveljavitev svoje odločitve, zlasti za izterjavo dajatve zaradi škodljivega oblikovanja cen."
   3. V členu 8 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:"
Preiskava se lahko ustavi, ne da bi bila naložena dajatev zaradi škodljivega oblikovanja cen, če ladjedelnica dokončno in brezpogojno razveljavi prodajo plovila, ki se prodaja s škodljivo oblikovano ceno, ali ravna v skladu z drugim enakovrednim pravnim sredstvom, ki ga sprejme Komisija."
   4. V členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"
1.  Če zadevna ladjedelnica ne plača dajatve zaradi škodljivega oblikovanja cen, naložene v skladu s členom 7, Komisija sprejme protiukrepe v obliki zavrnitve pravice do nakladanja in razkladanja za plovila, ki jih je zgradila zadevna ladjedelnica."
   5. Člen 10 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 10
Postopek v odbor
1.  Komisiji pomaga Odbor za zaščito proti škodljivemu oblikovanju cen plovil. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora."
  

[Sprememba 61]

   6. V členu 13 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"
5.  Komisija in države članice ali njihovi uradniki ne razkrijejo nobenih informacij, sprejetih v skladu s to uredbo, za katere je dobavitelj zahteval zaupno obravnavo, razen če dobavitelj tega izrecno ne dovoli. Izmenjave informacij med Komisijo in državami članicami ali kakršne koli notranji dokumenti, ki jih pripravijo pristojni organi Unije ali držav članic, se ne razkrijejo, razen če ta uredba tega izrecno ne določa."
   7. V členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"
3.  Razkritje se izvede pisno. Izvede se čim prej z ustreznim upoštevanjem potrebe po zaščiti zaupnih informacij in običajno najpozneje en mesec pred dokončno odločitvijo. Če Komisija ob tem času še ne more razkriti določenih dejstev ali premislekov, se ta razkrijejo pozneje v najkrajšem možnem času. To razkritje ne posega v nobeno poznejšo odločitev, ki jo lahko sprejme Komisija, toda če ta odločitev temelji na kakih drugačnih dejstvih ali premislekih, se ta razkrijejo v najkrajšem možnem času."
   7a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 14a
Poročilo
Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih Komisije in Odbora za zaščito proti škodljivemu oblikovanju cen plovil. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 62]

6.  Uredba Sveta (ES) št. 2271/96 z dne 22. novembra 1996 o zaščiti pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo(38)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2271/96 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se lahko spremeni Priloga k navedeni uredbi. Poleg tega bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 2271/96 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 9 se nadomesti z naslednjim:"
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
   (9) ker bi bilo za zagotovitev enotnih pogojev za določitev meril za pooblastitev oseb, ki morajo to upoštevati v celoti ali delno, v kolikor bi neupoštevanje povzročilo resno škodo njihovim interesom ali interesom Unije, z morebitnimi zahtevami ali prepovedmi, skupaj z zahtevami tujih sodišč, treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*;
"
  

[Sprememba 63]

   -1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava 9a:"
   (9a) ker bi bilo za sprejetje določb, potrebnih za uporabo te uredbe, treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi z dodajanjem ali črtanjem zakonov v Prilogi k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način;
"
  

[Sprememba 64]

   1. V členu 1 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:"
V skladu z ustreznimi določbami Pogodbe in ne glede na določbe člena 7(c) lahko Komisija v skladu s členi 11a, 11b in 11c sprejme delegirane akte, s katerimi v Prilogo k tej uredbi doda zakone ali jih iz nje izbriše."
   2. Člen 8 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 8
1.  Za izvajanje člena 7(b) in (c) Komisiji pomaga Odbor za ekstrateritorialno zakonodajo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz odstavka 2 tega člena. Navedeni odborOdbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011]št. 182/2011. [Sprememba 65]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora."
  

[Sprememba 66]

   3. Vstavijo se naslednji členi:"
Člen 11a
1.  KomisijiNa Komisijo se pooblastiloprenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1 podeli za nedoločen časv skladu s členom 1, v zvezi z dodajanjem ali črtanjem zakonov v Prilogi k tej uredbi.
2.  Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
3.  Za pooblastila Komisiji za sprejetje delegiranih aktov veljajo pogoji iz členov 11b in 11c.[Sprememba 67]
Člen 11b
1.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz drugega pododstavka člena 1.Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.[Sprememba 68]
2.  Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo preklicano, ter razloge za preklic.Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ...(39). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.[Sprememba 321]
3.  Pooblastilo iz člena 1 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepomZ odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastiloprenos pooblastila, določenonaveden v navedenem skleputej odločitvi. SklepOdločitev začne veljati takojučinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v naveden v sklepunjej določen. SklepOdločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.
3a.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.[Sprememba 68]
3b.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 1, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za štiri mesece."
  

[Sprememba 322]

Člen 11c

1.  Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

2.  Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet nista nasprotovala delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, določen v delegiranem aktu.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred koncem navedenega obdobja, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.

3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotujeta delegiranemu aktu, ta ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje delegiranemu aktu, svojo odločitev utemelji.„

[Sprememba 69]

7.  Uredba Sveta (ES) št. 1515/2001 z dne 23. julija 2001 o ukrepih, ki jih Skupnost lahko uvede na podlagi poročila, ki ga sprejme Organ STO za reševanje sporov v zvezi s protidampinškimi in protisubvencijskimi zadevami(40)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1515/2001 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 1515/2001 spremeni:

   -1. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(6a)  Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje ali opustitev ukrepov, potrebnih za izpolnjevanje priporočil in razsodb organa za reševanje sporov WTO, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 70]

   -1a. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(6b)  Za opustitev ukrepov za omejen čas bi se moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 71]

  1. Člen 1 se spremeni:

[Sprememba 72]
[Sprememba 73]
   (a) v odstavku 1 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
1.  Kadar DSB sprejeme poročilo o ukrepu Unije, ki je bilo uvedeno v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti*, Uredbo Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti** ali to uredbo (‚sporni ukrep‘), lahko Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 3a(2) sprejme enega ali več naslednjih ukrepov, tiste, za katere meni, da so ustrezni:
* UL L 343, 22.12.2009, str. 51.
** UL L 188, 18.7.2009, str. 93."
   (aa) v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:"
   (b) sprejme druge posebne ukrepe za izvajanje zakonodajnega akta, za katere meni, da so v danih okoliščinah primerni.
"
   (b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Če je primerno opraviti pregled pred ali ob uvedbi ukrepov iz odstavka 1, tak pregled sproži Komisija."
   (c) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  Če je primerno opustiti sporni ali spremenjeni ukrep, tako opustitev za omejen čas odobri Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 3a(2)člena 3a(1a)."
  2. Člen 2 se spremeni:

[Sprememba 74]
   (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Komisija lahko sprejme tudi kateri koli ukrep iz člena 1(1), da se upoštevajo pravne razlage iz poročila, ki ga je sprejel DSB v zvezi z nespornim ukrepom, če meni, da je to primerno."
   (b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Če je primerno opraviti pregled pred ali ob uvedbi ukrepov iz odstavka 1, tak pregled sproži Komisija."
   (c) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  Če je primerno opustiti nesporni ali spremenjeni ukrep, tako opustitev za omejen čas odobri Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 3a(2)člena 3a(1a)."
   3. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 3a
1.  Komisiji pomaga Protidampinški odbor, ustanovljen s členom 15(1) Uredbe (ES) št. 1225/2009 oziroma Protisubvencijski odbor, ustanovljen s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 597/2009. Navedena odbora sta odbora v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 75]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora."
  

[Sprememba 76]

   3a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 3b
Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih, postopkih in sklepih Komisije, protidampinškega odbora in protisubvencijskega odbora. Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 77]

8.  Uredba Sveta (ES) št. 2248/2001 z dne 19. novembra 2001 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani ter za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško(41)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2248/2001 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 2248/2001 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 6 se nadomesti z naslednjim:"
Izvedbeni akti Komisije, ki spreminjajo kombinirano nomenklaturo in oznake TARIC, nimajo za posledico nobenih vsebinskih sprememb."
  

[Sprememba 78]

   -1a. Uvodna izjava 10 se nadomesti z naslednjim:"
Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje različnih določb Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 79]

   -1b. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(10a)  Za sprejetje takojšnjih ukrepov v primeru izrednih in kritičnih okoliščin bi se moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 80]

   -1c. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(10b)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z izrednimi in kritičnimi okoliščinami, v smislu člena 25(4)(b) in člena 26(4) Začasnega sporazuma in pozneje člena 38(4)(b) in člena 39(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma."
  

[Sprememba 81]

   -1d. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 2
Koncesije za mlado govedino
Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) te uredbe sprejme podrobna pravila za izvajanje člena 14(2) Začasnega sporazuma in pozneje člena 27(2) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma o tarifni kvoti za proizvode ‚mlade govedine‘."
  

[Sprememba 82]

   -1e. Člen 3 se črta.[Sprememba 83]
   -1f. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
Koncesije za ribiške proizvode
Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) te uredbe sprejme podrobna pravila za izvajanje člena 15(1) Začasnega sporazuma in pozneje člena 28(1) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma o tarifnih kvotah za ribe in ribiške proizvode, naštete v Prilogi Va obeh sporazumov."
  

[Sprememba 84]

   -1g. Člen 5 se črta.[Sprememba 85]
   -1h. Člen 7 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 7
Tehnične prilagoditve
Spremembe in tehnične prilagoditve podrobnim pravilom o izvajanju, sprejetih v skladu s to uredbo, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC ali izhajajo iz sklenitve novih sporazumov, protokolov, izmenjav pisem ali drugih aktov med Unijo in Hrvaško in ki nimajo za posledico nobenih vsebinskih sprememb, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz členu 7fa(5)."
  

[Sprememba 86]

   1. Člen 7a se spremeni:

(a)  Vstavita se naslednja odstavka 3a in 3b:"

3a.  Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

3b.  Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

   (a) odstavki 2, 3 in 4 se črtajo; [Sprememba 87]
   (b) v odstavku 6 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
  

Ob zaključku posvetovanj, in če ni možen noben drug dogovor, se lahko Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 7a(3a)člena 7fa(5) te uredbe odloči, ali sprejme ustrezne ukrepe, kakor je določeno v členih 25 in 26 Začasnega sporazuma in pozneje v členih 38 in 39 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7a(3b)člen 7fa(7) te uredbe.

"

[Sprememba 88]

   (c) odstavki 7, 8 in 9 se črtajo.
   2. Člen 7b se zamenja z naslednjim:"
Člen 7b
Izjemne in kritične okoliščine
Kadar v smislu člena 25(4)(b) in člena 26(4) Začasnega sporazuma ter pozneje člena 38(4)(b) in člena 39(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, nastopijo izjemne in kritične okoliščine, lahko Komisija takoj in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7a(3a)člena 7fa(4) te uredbe sprejme ukrepe, kakor je določeno v členih 25 in 26 Začasnega sporazuma ter pozneje v členih 38 in 39 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7a(3b)člen 7fa(6). [Sprememba 89]
Če Komisija prejme zahtevo države članice, o njej sprejme sklep v petih delovnih dneh od prejema zahteve."

3.  V členu 7e se drugi stavek odstavka 1 nadomesti z naslednjim:"

Komisija po potrebi sprejme zaščitne ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 7a(3a)člena 7fa(5), razen v primerih pomoči, za katere se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti pred subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti*, kadar se ukrepi sprejmejo v skladu s postopki iz navedene uredbe. [Sprememba 90]

* UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

"

  3a. Člen 7f se spremeni:
   (a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Dokler se na posvetovanjih, določenih v odstavku 2 tega člena, ne doseže vzajemno zadovoljiva rešitev, lahko Komisija odloči o drugih ustreznih ukrepih, ki se ji zdijo potrebni v skladu s členom 30 Začasnega sporazuma in pozneje s členom 43 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, kakor tudi s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) tega člena."
   (b) odstavki 4, 5 in 6 se črtajo.[Sprememba 91]
   3b. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 7fa
Postopek v odboru
1.  Za namene člena 2 Komisiji pomaga odbor iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1254/1999. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  Za namene člena 4 Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe (EGS) št. 2913/92. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Za namene členov 7a, 7b, 7e in 7f Komisiji pomaga Svetovalni odbor, ustanovljen s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 3285/94 z dne 22. decembra 1994 o skupnih pravilih za uvoz*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
4.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.
5.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
6.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe.
7.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.
8.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.[Sprememba 92]
* UL L 349, 31.12.1994, str. 53."

9.  Uredba Sveta (ES) št. 153/2002 z dne 21. januarja 2002 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo(42)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 153/2002 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 153/2002 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 6 se nadomesti z naslednjim:"
Izvedbeni akti Komisije o spremembi kombinirane nomenklature in oznak TARIC nimajo za posledico nobenih vsebinskih sprememb."
  

[Sprememba 93]

   -1a. Uvodna izjava 11 se nadomesti z naslednjim:"
(11)  Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje različnih določb Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 94]

   -1b. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(11a)  Za sprejetje takojšnjih ukrepov v primeru izrednih in kritičnih okoliščin bi se moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 95]

   -1c. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(11b)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z izrednimi in kritičnimi okoliščinami v smislu člena 24(4)(b) in člena 25(4) Začasnega sporazuma in pozneje člena 37(4)(b) in pozneje člena 38(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma."
  

[Sprememba 96]

   -1d. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 2
Koncesije za mlado govedino
Podrobna pravila za izvajanje člena 14(2) Začasnega sporazuma in pozneje člena 27(2) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma o tarifnih kvotah za izdelke mlade govedine sprejme Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) te uredbe."
  

[Sprememba 97]

   -1e. Člen 3 se črta.[Sprememba 98]
   -1f. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
Nadaljnje koncesije
Če se v skladu s členom 29 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in členom 16 Začasnega sporazuma dodelijo dodatne koncesije za ribiške izdelke, Komisija sprejme podrobna pravila za izvajanje teh tarifnih kvot v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) te uredbe."
  

[Sprememba 99]

   -1g. Člen 5 se črta.[Sprememba 100]
   -1h. Člen 7 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 7
Tehnične prilagoditve
Spremembe in tehnične prilagoditve podrobnih pravil za izvajanje, sprejetih v skladu s to uredbo, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC ali kot posledica sklenitve novih sporazumov, protokolov, izmenjav pisem ali drugih aktov med Unijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in ki nimajo za posledico nobenih vsebinskih sprememb, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) te uredbe."
  

[Sprememba 101]

   1. Člen 7a se spremeni:

(a)  Vstavita se naslednja odstavka 3a in 3b:"

3a.  Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

3b.  Pri sklicu na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011].

"

   (a) odstavki 2, 3 in 4 se črtajo; [Sprememba 102]
   (b) v dstavku 6 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Ob zaključku posvetovanj, in če ni možen noben drug dogovor, se lahko Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 7a(3a)člena 7fa(5) te uredbe odloči, ali sprejme ustrezne ukrepe, kakor je določeno v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma in pozneje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7a(3b)člen 7fa(7) te uredbe."
  

[Sprememba 103]

   (c) odstavki 7, 8 in 9 se črtajo.
   2. Člen 7b se zamenja z naslednjim:"
Člen 7b
Izjemne in kritične okoliščine
Kadar v smislu člena 24(4)(b) in člena 25(4) Začasnega sporazuma ter pozneje člena 37(4)(b) in člena 38(4) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, nastopijo izjemne in kritične okoliščine, lahko Komisija takoj in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 7a(3a)člena 7fa(4) te uredbe sprejme ukrepe, kakor je določeno v členih 24 in 25 Začasnega sporazuma ter pozneje v členih 37 in 38 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. V nujnih primerih se uporabi člen 7a(3b)člen 7fa(6). [Sprememba 104]
Če Komisija prejme zahtevo države članice, o njej sprejme sklep v petih delovnih dneh od prejema zahteve."
   3. V členu 7e se drugi stavek odstavka 1 nadomesti z naslednjim: "
‚Komisija po potrebi sprejme zaščitne ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 7a(3a)člena 7fa(5), razen v primerih pomoči, za katere se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti pred subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti*, kadar se ukrepi sprejmejo v skladu s postopki iz navedene uredbe. [Sprememba 105]
* UL L 188, 18.7.2009, str. 93.‚"
  3a. Člen 7f se spremeni:
   (a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Dokler se na posvetovanjih, določenih v odstavku 2 tega člena, ne doseže vzajemno zadovoljiva rešitev, lahko Komisija odloči o drugih ustreznih ukrepih, ki se ji zdijo potrebni v skladu s členom 30 Začasnega sporazuma in pozneje s členom 43 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, kakor tudi s postopkom pregleda iz člena 7fa(5) te uredbe."
   (b) odstavki 4, 5 in 6 se črtajo.[Sprememba 106]
   3b. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 7fa
Postopek v odboru
1.  Za namene člena 2 Komisiji pomaga odbor iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1254/1999. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  Za namene člena 4 Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe (EGS) št. 2913/92. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Za namene členov 7a, 7b, 7e in 7f Komisiji pomaga Svetovalni odbor, ustanovljen s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 3285/94 z dne 22. decembra 1994 o skupnih pravilih za uvoz*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
4.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.
5.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
6.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe.
7.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.
8.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.[Sprememba 107]
* UL L 349, 31.12.1994, str. 53"

10.  Uredba Sveta (ES) št. 427/2003 z dne 3. marca 2003 o posebnem prehodnem zaščitnem mehanizmu za določene izdelke pri uvozu s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in spremembah Uredbe (ES) št. 519/94 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav(43)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 427/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte z namenom spremeniti Prilogo I k Uredbi (ES) št. 625/2009. Poleg tega bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje Uredbe (ES) št. 427/2003 v skladu z Uredbo (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 . [Sprememba 108]

Zato se Uredba (ES) št. 427/2003 spremeni:

   -1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(21a)  Da se sprejmejo določbe, potrebne za uporabo te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s spreminjanjem Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 625/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav*, da bi odstranila države s seznama tretjih držav, ki so v navedeni prilogi, ko postanejo članice WTO. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.
* UL L 185, 17.7.2009, str. 1."
  

[Sprememba 109]

   -1a. Uvodna izjava 22 se nadomesti z naslednjim:"
(22)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 110]

   -1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(22a)  Za sprejetje nadzornih in začasnih ukrepov bi se moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 111]

   -1c. V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"
(1)  Preiskava se začne na zahtevo države članice, katere koli pravne osebe ali katerega koli združenja, ki ni pravna oseba in deluje v imenu industrije Unije, ali na pobudo Komisije, če je za Komisijo očitno, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek preiskave."
  

[Sprememba 112]

   -1d. V členu 5 se vstavi naslednji odstavek:"
2a.  Zahteva za začetek preiskave vsebuje dokaze, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo zaščitnih ukrepov iz člena 1(1). Zahteva na splošno vsebuje naslednje informacije: stopnjo in obseg povečanja uvoza zadevnega izdelka, izraženo absolutno in relativno, delež domačega trga, ki ga prevzame povečani uvoz, spremembe v stopnji prodaje, proizvodnje, produktivnosti, izkoriščenosti zmogljivosti, dobička in izgub ter zaposlenosti.
Preiskava se lahko začne tudi v primeru, da se uvoz zgoščeno poveča v eni ali več državah članicah pod pogojem, da je dovolj dokazov o tem, da so izpolnjeni pogoji za začetek preiskave, kot je opredeljeno na podlagi dejavnikov iz člena 2(2) in člena 3."
  

[Sprememba 113]

   1. V členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"
4.  Kadar je očitno, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek postopka, in kadar kakršna koli posvetovanja v skladu z odstavkom 3 niso privedla do obojestransko zadovoljive rešitve, Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije."
   1a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 6a
Predhodni nadzorni ukrepi
1.  Kadar so uvozni trendi izdelka s poreklom iz Ljudske republike Kitajske takšni, da bi lahko vodili do ene od razmer iz členov 2 in 3, se lahko nad uvozom navedenega izdelka izvajajo predhodni nadzorni ukrepi.
2.  V primeru, da pride do povečanja uvoza izdelkov, ki sodijo v občutljive sektorje, zgoščene v eni ali več državah članicah, lahko Komisija uvede predhodne nadzorne ukrepe.
3.  Komisija sprejme sklep o uvedbi predhodnih nadzornih ukrepov v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(1a).
4.  Predhodni nadzorni ukrepi veljajo samo omejen čas. Če ni določeno drugače, prenehajo veljati ob koncu drugega šestmesečnega obdobja, ki sledi prvemu šestmesečnemu obdobju po njihovi uvedbi."
  

[Sprememba 114]

  2. Člen 7 se spremeni:

[Sprememba 115]
   (a) v odstavku 1 se drugi in tretji stavek nadomestita z naslednjim:"
Komisija sprejme take začasne ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2)člena 15(1a). V nujnih primerih se uporabi člen 15(3)."
   (b) odstavek 3 se črta.
   3. Člen 8 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 8
Ustavitev postopka brez sprejetja ukrepov
Kadar dvostranski zaščitni ukrepi niso potrebni, se preiskava ali postopek zaključi v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2)."
  4. Člen 9 se spremeni:
   (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Če posvetovanja iz odstavka 1 tega člena ne privedejo do obojestransko zadovoljive rešitve v 60 dneh od prejema zahteve po posvetovanju, se v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) uvedejo dokončni zaščitni ukrepi ali ukrepi proti preusmeritvi trgovine."
   (b) odstavka 3 in 6 se črtata.
   4a. V členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"
3.  Dokler velja kakršen koli zaščitni ukrep, potekajo posvetovanja znotraj [...] odbora, bodisi na zahtevo države članice bodisi na pobudo Komisije, da se preučijo učinki ukrepa in ugotovi, ali je njegova uporaba še potrebna."
  

[Sprememba 117]

   5. V členu 12 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"
4.  Kadar Komisija meni, da je treba kakršen koli zaščitni ukrep preklicati ali spremeniti, mora preklicati ali spremeniti zaščitne ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2)."
  

[Sprememba 118]

   6. V členu 14 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"
4.  V interesu Unije se lahko ukrepi, ki se uvedejo na podlagi te uredbe, s sklepom Komisije opustijo za devet mesecev. Opustitev se lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2)člena 15(1a) podaljša za največ eno leto. Ukrepi se lahko opustijo samo, če se je stanje na trgu začasno toliko spremenilo, da bi bile motnje na trgu malo verjetne, če se ukrep opusti. Ukrepi se lahko kadar koli in po posvetovanju ponovno vzpostavijo, če ni več razloga za njihovo opustitev."
  

[Sprememba 119]

   6a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 14a
Prenos pooblastila
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b v zvezi s spremembami Priloge I k Uredbi (ES) št. 625/2009 , da bi odstranila države s seznama tretjih držav, ki so v tej prilogi, ko postanejo članice WTO."
  

[Sprememba 120]

   6b. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 14b
Izvajanje pooblastila
1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 22(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ...(44). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.   Pooblastilo iz člena 22(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet . Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 22(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za štiri mesece."
  

[Sprememba 323]

   7. Člen 15 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 15
Postopek v odboru
1.  Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 122]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člena 5 člen 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe. [Sprememba 123]
4.  Pri uporabi pisnega postopka se v skladu s členom 3(5) Uredbe (EU) št. 182/2011 tak postopek zaključi brez rezultata, kadar v roku, ki ga določi predsednik, tako odloči predsednik ali to zahteva večina članov, kakor je opredeljena v členu 5(1) Uredbe (EU) št. 182/2011.
* UL L 84, 31.3.2009, str. 1."
   8. V členu 17 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"
5.  Komisija in države članice ali njihovi uradniki ne razkrijejo nobenih informacij, sprejetih v skladu s to uredbo, za katere je dobavitelj zahteval zaupno obravnavo, razen če dobavitelj tega izrecno ne dovoli. Izmenjava informacij med Komisijo in državami članicami ali katerih koli informacij v zvezi s posvetovanji po členu 12 ali posvetovanji iz člena 5(3) in člena 9(1) ali kateri koli interni dokumenti, ki jih pripravijo organi Unije ali držav članic, se ne razkrijejo javnosti ali kateri koli stranki v postopku, razen če uredba tega izrecno ne določa."
   9. V členu 18(4) se četrti stavek nadomesti z naslednjim:"
To razkritje ne posega v nobeno poznejšo odločitev, ki jo lahko sprejme Komisija, toda če ta odločitev temelji na kakih drugačnih dejstvih ali premislekih, se ta razkrijejo v najkrajšem možnem času."
   10. V členu 19 se odstavka 5 in 6 nadomestita z naslednjim:"
5.  Komisija preuči pravilno predložene informacije in ugotovi stopnjo reprezentativnosti, rezultate take analize pa, skupaj z mnenjem o njihovi ustreznosti, pošlje odboru.
6.  Stranke, ki so ravnale v skladu z odstavkom 2, lahko zahtevajo, da se jim dajo na voljo dejstva in premisleki, na osnovi katerih se bodo verjetno sprejele dokončne odločitve. Take informacije se dajo na voljo v možnem obsegu, vendar to ne sme posegati v kakršno koli poznejšo odločitev Komisije."
   10a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 19a
Poročilo
1.  Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih Komisije, odborov in drugih organov, odgovornih za izvajanje te uredbe in izpolnjevanje iz nje izhajajočih obveznosti, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.
2.  Poročilo zajema tudi povzetek statističnih podatkov in oceno trgovine s Kitajsko.
3.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.
4.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 124]

   10b. V členu 22 se odstavek 3 črta.[Sprememba 125]

11.  Uredba Sveta (ES) št. 452/2003 z dne 6. marca 2003 o ukrepih, ki jih lahko sprejme Skupnost v zvezi s kombiniranim učinkom protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi ukrepi(45)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 452/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 452/2003 spremeni:

   -1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(10a)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 126]

   1. V členu 1(1) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
  Kadar Komisija meni, da bi kombinacija protidampinških ali protisubvencijskih ukrepov z zaščitnimi tarifnimi dajatvami za enak uvoz lahko imela večji učinek od želenega v smislu politike trgovinske zaščite Unije, lahko v skladu s postopkom pregleda iz člena 2a(2) sprejme naslednje ukrepe za izvajanje zakonodajnega akta, če se ji to zdi primerno:"
  

[Sprememba 127]

   2. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 2a
1.  Komisiji pomaga Protidampinški odbor, ustanovljen s členom 15(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.[Sprememba 128]
* UL L 343, 22.12.2009, str. 51."

12.  Uredba Sveta (ES) št. 673/2005 z dne 25. aprila 2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike(46)

Pooblastilo za razveljavitev Uredbe (ES) št. 673/2005 ima Svet. To pooblastilo se prekliče, za razveljavitev te uredbe pa je treba uporabiti člen 207 Pogodbe.

Zato se Uredba (ES) št. 673/2005 spremeni:

Člen 7 se črta.

12a.   Uredba Sveta (ES) št. 1236/2005 z dne 27. Junija 2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje(47)[Sprememba 129]

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1236/2005 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte z namen spremeniti priloge k navedeni uredbi.

Zato se Uredba (ES) št. 1236/2005 spremeni:

[Sprememba 130]

   1. Uvodna izjava 25 se nadomesti z naslednjim:"
(25)  Da se sprejmejo določbe, potrebne za uporabo te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spreminjanjem prilog II, III, IV in V k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način."
  

[Sprememba 131]

   2. V členu 12 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Komisija ima pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za spremembe prilog II, III, IV in V."
  

[Sprememba 132]

   3. Člen 15 se črta. [Sprememba 133]
   4. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 15a
Izvajanje pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ...(48). Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Pooblastilo iz člena 15 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odložitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan ki je v njej naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 15, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za štiri mesece."
  

[Sprememba 134]

   5. Člen 16 se črta.[Sprememba 135]

13.  Uredba Sveta (ES) št. 1616/2006 z dne 23. oktobra 2006 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Republiko Albanijo(49)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1616/2006 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 1616/2006 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 7 se črta.[Sprememba 136]
   -1a. Uvodna izjava 8 se nadomesti z naslednjim:"
(8)  Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje različnih določb SPS bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 137]

   -1b. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(8a)  Za sprejetje takojšnjih ukrepov v primeru izrednih in kritičnih okoliščin ter za začasno ustavitev preferencialne obravnave bi se moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 138]

   -1c. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(8b)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih, v zvezi z izrednimi in kritičnimi okoliščinami v smislu člena 26(4) Začasnega sporazuma in pozneje člena 39(4) SPS."
  

[Sprememba 139]

   -1d. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 2
Koncesije za ribe in ribiške proizvode
Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe sprejme podrobna pravila za izvajanje člena 15(1) Začasnega sporazuma in pozneje iz člena 28(1) SPS glede tarifnih kvot za ribe in ribiške proizvode."
  

[Sprememba 140]

   -1e. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
Tehnične prilagoditve
Kakršne koli spremembe in tehnične prilagoditve določb, sprejetih v skladu s to uredbo, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC ali so posledica sklenitve novih ali spremenjenih sporazumov, protokolov, izmenjav pisem ali drugih aktov med Unijo ter Republiko Albanijo in ki nimajo za posledico nobenihvsebinskih sprememb, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe."
  

[Sprememba 141]

   -1f. Člen 5 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 5
Splošna zaščitna klavzula
Kadar mora Unija sprejeti ukrep skladno s členom 25 Začasnega sporazuma in pozneje s členom 38 SPS, tega sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe, razen če je v členu 25 Začasnega sporazuma in pozneje v členu 38 SPS določeno drugače."
  

[Sprememba 142]

   -1g. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 6
Klavzula o pomanjkanju
Kadar mora Unija sprejeti ukrep v skladu s členom 26 Začasnega sporazuma in pozneje s členom 39 SPS, tega sprejme skladno s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe."
  

[Sprememba 143]

   1. V členu 7 se tretji, četrti in peti odstavek nadomestijo z naslednjim:"
Komisija sprejme take ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(2)člena 8a(1b). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(3)člen 8a(2a)."
  

[Sprememba 144]

   2. V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Komisija sprejme take ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(3)."
   3. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 8a
Postopek v odboru
-1.  Za namene členov 2, 4 in 11 te uredbe Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 145]
1.  Za namene členov 7 in 8členov 5, 7 in 8 te uredbe Komisiji pomaga odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) z Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz**. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011]št. 182/2011. [Sprememba 146]
1a.  Za namene člena 6 te uredbe Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 1061/2009 z dne 19. oktobra 2009 o skupnih pravilih za izvoz***. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 147]
1b.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 148]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe.[Sprememba 149]
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.
3a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.[Sprememba 150]
* UL L 302, 19.10.1992, str. 1.
** UL L 84, 31.3.2009, str. 1.
*** UL L 291, 7.11.2009, str. 1."
   3a. V členu 11 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:"
Komisija lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(1b) te uredbe, sklene, da začasno opusti ustrezno preferencialno obravnavo proizvodov, kakor je določeno v členu 30(4) Začasnega sporazuma in pozneje v členu 43(4) SPS."
  

[Sprememba 151]

   3b. Člen 12 se črta.[Sprememba 152]

14.  Uredba Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu(50)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1528/2007 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene Uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 1528/2007 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 17 se nadomesti z naslednjim:"
(17)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 153]

   1. Člen 2 se spremeni:

(a)  Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

2.  Komisija je z delegiranimi akti v skladu s členi 24a, 24b in 24c spremenila Prilogo I, s katerimi je dodala regije ali države iz skupine držav AKP, ki so zaključile pogajanja o sporazumu med Unijo in navedeno regijo ali državo, ki dosega vsaj zahteve iz člena XXIV GATT 1994.

"

(b)  V odstavku 3 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

3.  Taka regija ali država ostane na seznamu iz Priloge I, razen če Komisija sprejme delegirani akt v skladu s členom 24a, 24b in 24c o spremembi Priloge I, da odstrani regijo ali državo s seznama navedene priloge, zlasti kadar:

"

[Sprememba 155]

   1a. V členu 5(3) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
3.  Kadar Komisija na podlagi informacij, ki jih zagotovi država članica, ali na lastno pobudo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, določeni v odstavkih 1 in 2 tega člena, je ustrezno obravnavo mogoče opustiti v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 21(1d), pod pogojem, da je Komisija pred tem:"
  

[Sprememba 156]

   1b. V členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"
4.  Obdobje opustitve na podlagi tega člena se omeji le na potrebo za zaščito finančnih interesov Unije. Obdobje ne sme preseči šest mesecev, lahko pa se obnovi. Ob koncu tega obdobja se Komisija odloči bodisi zaključiti opustitev bodisi podaljšati obdobje opustitve v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 21(1d)."
  

[Sprememba 325]

   1c. V členu 5(6) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Odločitev o opustitvi ustrezne obravnave se sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 21(1d)."
  

[Sprememba 158]

   1d. V členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"
3.  Natančna pravila za izvajanje tarifnih kvot iz odstavka 2 tega člena se določijo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2)."
  

[Sprememba 159]

   1e. V členu 7 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"
4.  Natančna pravila za delitev po regijah in za izvajanje tarifnih kvot iz tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2)."
  

[Sprememba 160]

   1f. V členu 9 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"
5.  Komisija sprejme natančna pravila za porazdelitev količin iz odstavka 1 in za upravljanje sistema iz poglavij 1, 3 in 4 tega člena ter odločitve o opustitvi v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2)."
  

[Sprememba 161]

   1g. V členu 10 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"
4.  Komisija sprejme podrobna pravila za upravljanje tega sistema in odločitve o opustitvi v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2)."
  

[Sprememba 162]

  2. Člen 14 se spremeni:
   (a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Kadar je razvidno, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo začetek postopka, Komisija objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske unije. Postopek se začne v enem mesecu od prejema informacij, ki jih je poslala država članica."
   (b) v odstavku 4 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"
4.  Če Komisija meni, da okoliščine iz člena 12 obstajajo, takoj obvesti zadevno regijo ali države iz Priloge I o svoji nameri, da začne preiskavo."
  3. Člen 16 se spremeni:

[Sprememba 163]
   (a) v odstavku 1 se drugi in tretji stavek nadomestita z naslednjim:"
Začasni ukrepi se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 21(2)člena 21(1d). V nujnih primerih se uporabi člen 21(3)."
   (b) v odstavku 2 se drugi stavek črta;
   (c) odstavek 4 se črta.
   4. Člen 17 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 17
Zaključek preiskave in postopek brez ukrepov
Kadar se šteje, da dvostranski zaščitni ukrepi niso potrebni, se preiskava in postopek zaključita v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2)."
  5. Člen 18 se spremeni:
   (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Če posvetovanja iz odstavka 1 tega člena ne vodijo v obojestransko zadovoljivo rešitev v 30 dneh po posredovanju zadeve zadevni regiji ali državi, Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2) v 20 delovnih dneh po koncu obdobja posvetovanja sprejme odločitev za uvedbo končnih dvostranskih zaščitnih ukrepov."
   (b) odstavka 3 in 4 se črtata.
   6. V členu 20 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Komisija sprejme sklep o uvedbi nadzora v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 21(2)člena 21(1d)."
  

[Sprememba 164]

   7. Člen 21 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 21
Postopek v odboru
1.  Za namene tega poglavjačlenov 5, 16, 17, 18 in 20 te uredbe Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011]št. 182/2011. [Sprememba 165]
1a.  Za namene člena 4 Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen z Uredbo (EGS) št. 2913/92. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 166]
1b.  Za namene člena 6 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž**. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 167]
1c.  Za namene členov 7 in 9 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 318/2006. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 168]
1d.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 169]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 8 uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe. [Sprememba 170]
4.  V primeru proizvodov, ki so uvrščeni v oznako KN 1701, odboru iz odstavka 1 tega člena pomaga odbor, ustanovljen v skladu s členom 195 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SU )***.
4a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.[Sprememba 171]
* UL L 84, 31.3.2009, str. 1.
** UL L 270, 21.10.2003, str. 96.
*** UL L 299, 16.11.2007, str. 1."
   7a. Člen 24 se črta.[Sprememba 172]
   8. Vstavijo se členi 24a, 24b in 24c:"
Člen 24a
Izvajanje prenosa
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) in člena (3) se dodeli Komisiji za nedoločen čas.
2.  Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
3.  Za pooblastila Komisiji za sprejetje delegiranih aktov veljajo pogoji iz členov 24b in 24c.
Člen 24b
Preklic prenosa
1.  Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 2(2) in člena (3).
2.  Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo preklicano, ter razloge za preklic.
3.  S sklepom o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, določeno v navedenem sklepu. Sklep začne veljati takoj ali na dan, ki je v naveden v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.
Člen 24c
Nasprotovanje delegiranim aktom
1.  Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.
2.  Če do izteka navedenega roka niti Evropski parlament niti Svet nista nasprotovala delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, določen v delegiranem aktu.
Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet Komisijo obvestila, da ne nameravata vložiti ugovora.
3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje sprejetemu delegiranemu aktu, ta akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje delegiranemu aktu, svojo odločitev utemelji."
  

[Sprememba 173]

   8a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 24d
Zaupnost
1.  Informacije, prejete v skladu s to uredbo, se uporabijo samo v namene, zaradi katerih so bile zahtevane.
2.  Nobene zaupne informacije in nobene informacije, predložene na zaupni osnovi, ki so prejete v skladu s to uredbo, se ne razkrijejo brez posebnega dovoljenja osebe, ki je te informacije predložila.
3.  V vsaki zahtevi za zaupno obravnavanje je treba navesti razloge za zaupnost podatkov. Če oseba, ki je informacije predložila, slednjih ne želi niti objaviti niti dovoliti njihovega razkritja v splošnem smislu ali če se izkaže, da zahteva za zaupno obravnavo ni upravičena, se zadevne informacije lahko zanemarijo.
4.  Informacije se v vsakem primeru štejejo kot zaupne, če je verjetno, da bi njihovo razkritje bistveno škodovalo osebi, ki jih je predložila, ali viru takih informacij.
5.  Odstavki 1 do 4 ne izključujejo sklicevanja organov Unije na splošne informacije in predvsem na razloge, na katerih temeljijo sklepi, sprejeti v skladu s to uredbo. Vendar ti organi upoštevajo zakonite interese zadevnih fizičnih in pravnih oseb, da se njihove poslovne skrivnosti ne razkrijejo."
  

[Sprememba 174]

   8b. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 24e
Poročilo
1.  Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o dejavnostih Komisije, odborov iz te uredbe in drugih organov, odgovornih za izvajanje te uredbe in izpolnjevanje iz nje izhajajočih obveznosti, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir.
2.  Poročilo zajema tudi povzetek s statističnimi podatki in razvojem trgovine z državami AKP.
3.  Poročilo vsebuje podatke o izvajanju te uredbe.
4.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.
5.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 175]

15.  Uredba Sveta (ES) št. 140/2008 z dne 19. novembra 2007 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani(51)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 140/2008 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 140/2008 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 7 se črta.[Sprememba 176]
   -1a. Uvodna izjava 8 se nadomesti z naslednjim:"
(8)  Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje različnih določb SPS, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 177]

   -1b. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(8a)  Za sprejetje nadzornih in začasnih ukrepov ter za začasno ustavitev preferencialne obravnave bi se moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 178]

   -1c. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(8b)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z izrednimi in kritičnimi okoliščinami v smislu členov 26(5)(b) in 27(4) Začasnega sporazuma ter pozneje členov 41(5)(b) in 42(4) SPS."
  

[Sprememba 179]

   -1d. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 2
Koncesije za ribe in ribiške proizvode
Komisija sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe podrobna pravila za izvajanje člena 14 Začasnega sporazuma in pozneje člena 29 SPS glede tarifnih kvot za ribe in ribiške proizvode."
  

[Sprememba 180]

   -1e. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
Tehnične prilagoditve
Spremembe in tehnične prilagoditve določb, sprejetih v skladu s to uredbo, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC ali so posledica sklenitve novih ali spremenjenih sporazumov, protokolov, izmenjav pisem ali drugih aktov med Unijo ter Republiko Črno goro in ki nimajo za posledico nobenih vsebinskih sprememb, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe."
  

[Sprememba 181]

   -1f. Člen 5 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 5
Splošna zaščitna klavzula
Kadar mora Unija sprejeti ukrep skladno s členom 26 Začasnega sporazuma in pozneje s členom 41 SPS, tega sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe, razen če je v členu 26 Začasnega sporazuma in pozneje v členu 41 SPS določeno drugače."
  

[Sprememba 182]

   -1g. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 6
Klavzula o pomanjkanju
Kadar mora Unija sprejeti ukrep v skladu s členom 27 Začasnega sporazuma in pozneje s členom 42 SPS, tega sprejme skladno s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe."
  

[Sprememba 183]

   1. V členu 7 se tretji, četrti in peti odstavek nadomestijo z naslednjim:"
Komisija sprejme take ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(2)člena 8a(1a). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(3)člen 8a(2a)."
  

[Sprememba 184]

   2. V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Komisija sprejme take ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(3)."
   3. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 8a
Postopek v odboru
-1.  Za namene členov 2, 4 in 11 Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 185]
-1a.  Za namene člena 6 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 1061/2009 z dne 19. oktobra 2009 o skupnih pravilih za izvoz**. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 186]
1.  Za namene členov 7 in 8členov 5, 7 in 8 Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz***. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011]št. 182/2011. [Sprememba 187]
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 188]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe.[Sprememba 189]
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.
3a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.
[Sprememba 190]
* UL L 302, 19.10.1992, str. 1.
** UL L 291, 7.11.2009, str. 1.
*** UL L 84, 31.3.2009, str. 1."
   3a. V členu 11 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:"
Komisija lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(1a) te uredbe sklene začasno opustiti ustrezno preferencialno obravnavo proizvodov iz člena 31(4) Začasnega sporazuma in pozneje člena 46(4) SPS."
  

[Sprememba 191]

   3b. Člen 12 se črta.[Sprememba 192]

16.  Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 z dne 21. januarja 2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo ter o spremembi Uredbe (ES) št. 980/2005 in Sklepa Komisije 2005/924/ES(52)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 55/2008 bi bilo treba na Komisijo preneseti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 55/2008 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 11 se črta.[Sprememba 193]
   -1a. Uvodna izjava 12 se črta.[Sprememba 194]
   -1b. Uvodna izjava 13 se nadomesti z naslednjim:"
(13)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 195]

   -1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(13a)  Za sprejetje nadzornih in začasnih ukrepov ter za začasno ustavitev preferencialne obravnave bi se moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 196]

   -1d. V člen 3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"
3.  Ne glede na ostale določbe te uredbe in še posebej člena 10 lahko Komisija, v primeru da uvoz kmetijskih proizvodov povzroči resne motnje na trgih Unije in v njihovih regulativnih mehanizmih, z izvedbenimi akti sprejme ustrezne ukrepe. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2)."
  

[Sprememba 197]

   -1e. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
Izvajanje tarifnih kvot za mlečne izdelke
Podrobna pravila za izvajanje tarifnih kvot za tarifne številke 0401 do 0406 določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2)."
  

[Sprememba 198]

   -1f. V členu 7 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
Komisija skladno s postopkom pregleda iz člena 11a(2) sprejme potrebne določbe za uporabo te uredbe, poleg ukrepov iz člena 4, in sicer:"
  

[Sprememba 199]

   -1g. Člen 8 se črta.[Sprememba 200]
  1. Člen 10 se spremeni:

[Sprememba 201]
[Sprememba 326]
   (a) v odstavku 1 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
1.  Kadar Komisija ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o goljufiji, nepravilnostih ali sistematičnem neizpolnjevanju ali nezagotavljanju izpolnjevanja pravil o poreklu izdelkov in s tem povezanih postopkov ter o nezagotavljanju upravnega sodelovanja iz člena 2(1) s strani Moldavije ali o neupoštevanju katerega koli drugega pogoja iz člena 2(1), lahko sprejme ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 11a(2)člena 11a(1b) popolne ali delne začasne opustitve režimov, določenih s to uredbo za obdobje največ šestih mesecev, če je pred tem:"
   (b) odstavek 2 se črta;
   (ba) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Po preteku obdobja začasne opustitve se Komisija odloči, da ukrep začasne opustitve ukine, oziroma v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 11a(1b) ukrep začasne opustitve podaljša."
   2. V členu 11 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"
1.  Kadar se izdelki s poreklom iz Moldavije uvažajo po pogojih, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili resne težave proizvajalcu podobnega ali neposredno konkurenčnega izdelka v Uniji, lahko Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2) za ta izdelek kadar koli znova uvede dajatve skupne carinske tarife."
   2a. V členu 11 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"
5.  Preiskava se zaključi v šestih mesecih po objavi obvestila iz odstavka 2 tega člena. Komisija lahko v izjemnih okoliščinah ta rok v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 11a(1b) podaljša."
  

[Sprememba 327]

   2b. V členu 11 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:"
6.  Komisija odloči v roku enega meseca v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2). Ta sklep začne veljati en mesec po objavi."
  

[Sprememba 204]

   2c. V členu 11 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:"
7.  Kadar je zaradi izjemnih okoliščin, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, preiskava nemogoča, lahko Komisija sprejme kakršen koli nujno potreben preventivni ukrep v skladu s postopkom iz člena 11a(2a)."
  

[Sprememba 205]

   3. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 11a
Postopek v odboru
1.  Za namene člena 11člena 3(3) ter členov 11 in 12 te uredbe Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011]št. 182/2011. [Sprememba 206]
1a.  Za namene člena 4 te uredbe Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 195 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT)**. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 207]
1b.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 208]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe.[Sprememba 209]
2b.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to večina članov odbora.[Sprememba 210]
* UL L 84, 31.3.2009, str. 1.
** UL L 299, 16.11.2007, str. 1."
   3a. V členu 12 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Če Moldavija ne spoštuje pravil o poreklu ali ne zagotavlja upravnega sodelovanja, kot zahteva člen 2, za zgoraj omenjena poglavja 17, 18, 19 in 21 ali če uvoz proizvodov iz teh poglavij, za katere v skladu s to uredbo velja preferencialni režim, občutno preseže običajne ravni izvoza iz Moldavije, se v skladu s postopkom pregleda iz člena 11a(2) sprejmejo ustrezni ukrepi."
  

[Sprememba 211]

17.  Uredba Sveta (ES) št. 594/2008 z dne 16. junija 2008 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani(53)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 594/2008 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 594/2008 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 7 se črta.[Sprememba 212]
   -1a. Uvodna izjava 8 se nadomesti z naslednjim:"
(8)  Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje podrobnih pravil za izvajanje različnih določb SPS bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 213]

   -1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(8a)  Za sprejetje nadzornih in začasnih ukrepov ter za začasno ustavitev preferencialne obravnave bi se moral uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 214]

   -1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(8b)  Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, kadar je to potrebno iz izredno nujnih razlogov v ustrezno utemeljenih primerih v zvezi z izrednimi in kritičnimi okoliščinami v smislu členov 24(5)(b) in 25(4) Začasnega sporazuma ter pozneje členov 39(5)(b) in 40(4) SPS."
  

[Sprememba 215]

   -1d. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 2
Koncesije za ribe in ribiške proizvode
Komisija sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe podrobna pravila za izvajanje člena 13 Začasnega sporazuma in pozneje člena 28 SPS glede tarifnih kvot za ribe in ribiške proizvode."
  

[Sprememba 216]

   -1e. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
Tehnične prilagoditve
Spremembe in tehnične prilagoditve določb, sprejetih v skladu s to uredbo, ki so potrebne zaradi sprememb oznak kombinirane nomenklature in pododdelkov TARIC ali so posledica sklenitve novih ali spremenjenih sporazumov, protokolov, izmenjav pisem ali drugih aktov med Unijo ter Bosno in Hercegovino in ki nimajo za posledico nobenih vsebinskih sprememb, se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe."
  

[Sprememba 217]

   -1f. Člen 5 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 5
Splošna zaščitna klavzula
Kadar mora Unija sprejeti ukrep skladno s členom 24 Začasnega sporazuma in pozneje s členom 39 SPS, tega sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2) te uredbe, razen če je v členu 24 Začasnega sporazuma in pozneje v členu 39 SPS določeno drugače."
  

[Sprememba 218]

   -1g. Člen 6 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 6
Klavzula o pomanjkanju
Kadar mora Unija sprejeti ukrep v skladu s členom 25 Začasnega sporazuma in pozneje s členom 40 SPS, tega sprejme skladno s postopkom pregleda, določenim v členu 8a(2) te uredbe."
  

[Sprememba 219]

   1. V členu 7 se tretji, četrti in peti odstavek nadomestijo z naslednjim:"
Komisija sprejme take ukrepe v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(2)člena 8a(1a). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(3)člen 8a(2a)."
  

[Sprememba 220]

   2. V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Komisija sprejme take ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 8a(2). V nujnih primerih se uporabi člen 8a(3)."
   3. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 8a
Postopek v odboru
-1.  Za namene členov 2, 4 in 11 te uredbe Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 221]
-1a.  Za namene člena 6 Komisiji pomaga odbor, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 1061/2009 z dne 19. oktobra 2009 o skupnih pravilih za izvoz**. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 222]
1.  Za namene členov 7 in 8členov 5, 7 in 8 te uredbe Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz***. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011]št. 182/2011. [Sprememba 223]
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.[Sprememba 224]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
2a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe.[Sprememba 225]
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.
3a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.[Sprememba 226]
* UL L 302, 19.10.1992, str. 1.
** UL L 291, 7.11.2009, str. 1.
*** UL L 84, 31.3.2009, str. 1."
   3a. V členu 11 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:"
Komisija lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 8a(1a) te uredbe sklene začasno opustiti ustrezno preferencialno obravnavo proizvodov iz člena 29(4) Začasnega sporazuma in pozneje člena 44(4) SPS."
  

[Sprememba 227]

   3b. Člen 12 se črta.[Sprememba 228]

18.  Uredba Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija 2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2009 in spremembah uredb (ES) št. 552/97, (ES) št. 1933/2006 in uredb Komisije (ES) št. 1100/2006 in (ES) št. 964/2007(54)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 732/2008 jebi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s spreminjanjem Priloge I k navedeni uredbi. Poleg tega bi bilo treba na Komisijo pooblastitiprenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011. [Sprememba 229]

Zato se Uredba (ES) št. 732/2008 spremeni:

   -1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(24a)  Da bi sprejeli potrebne določbe za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi z odobritvijo posebnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje državam prosilkam ter ustrezno spremembo Priloge I k tej uredbi, sprejetjem podrobna pravila za izvajanje določb v zvezi z zmanjšanjem dajatev skupne carinske tarife za proizvode pod tarifno številko 1701, odpravo dajatev skupne carinske tarife za proizvode pod tarifnima številkama 1006 in 1701, zahtevo licence za uvoz proizvodov pod tarifno številko 1701, umaknitvijo države iz režima s spremembo Priloge I ter vzpostavitvijo prehodnega obdobja, ustavitvijo preferencialnih obravnav na podlagi te uredbe, začasnim preklicem preferencialne obravnave za vse ali posamezne proizvode iz države upravičenke ter spreminjanjem Priloge I k tej uredbi. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način."
  

[Sprememba 230]

   -1a. Uvodna izjava 25 se nadomesti z naslednjim:"
(25)  Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje začasnih in končnih ukrepov, za uvedbo predhodnih nadzornih ukrepov in za zaključek preiskave brez ukrepov, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 231]

   -1b. Doda se naslednja uvodna izjava:"
(25a)  Za začetek in podaljšanje preiskave, sprejetje odločitev za nadzor in ocenjevanje razmer v državi upravičenki za obdobje šest mesecev, če velja, da je začasni preklic preferencialov upravičen, ter sprejetje začasnih ukrepov bi se moral uporabljati svetovalni postopek v povezavi z izvedbenimi akti, ki se začnejo uporabljati takoj, na podlagi posledic teh ukrepov in njihove zaporedne logike v zvezi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 232]

  -1c. Člen 10 se spremeni:

[Sprememba 233]
   (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da lahko po preučitvi zahteve presodi, ali bo državi prosilki dodelila posebni režim za trajnostni razvoj in dobro upravljanje ter v skladu s tem spremenila Prilogo I.
Kadar bi zamuda pri ukrepanju povzročila škodo, ki bi jo bilo mogoče le stežka odpraviti, in tako zahtevajo izredno nujni razlogi, se za delegirane akte, ki se sprejmejo v skladu s tem odstavkom, uporabi postopek iz člena 27b."
   (b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Vsi stiki Komisije z državo prosilko v zvezi z zahtevkom potekajo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5)."
  -1d. Člen 11 se spremeni:

[Sprememba 234]
   (a) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"
7.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da lahko sprejme podrobna pravila za izvajanje določb iz odstavkov 4, 5 in 6 tega člena.
Kadar bi zamuda pri ukrepanju povzročila škodo, ki bi jo bilo mogoče le stežka odpraviti, in tako zahtevajo izredno nujni razlogi, se za delegirane akte, ki se sprejmejo v skladu s tem odstavkom, uporabi postopek iz člena 27b."
   (b) odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:"
8.  Kadar Združeni narodi državo izključijo s seznama najmanj razvitih držav, se ta država izključi tudi s seznama upravičenk do tega režima. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da izključi državo iz režima s spremembo Priloge I ter da vzpostavi najmanj triletno prehodno obdobje."

[Sprememba 236]
  1. Člen 16 se spremeni:

[Sprememba 235]
   (a) v odstavku 3 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
3.  Kadar KomisijaNa Komisijo se prenesejo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da lahko, kadar meni, da obstajajo zadostni dokazi za upravičenost začasnega preklica zaradi razlogov iz odstavkov 1 in 2 tega člena, lahko v skladu s postopkom iz člena 27(6) začasno odloži preferencialne režime iz te uredbe za vse ali nekatere izdelke s poreklom iz države upravičenke, če najprej:"
   (b) odstavek 4 se črta.
   2. Člen 17 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 17
1.  Kadar Komisija ali država članica prejme informacije, ki bi lahko upravičile začasen preklic, in kadar Komisija ali država članica meni, da obstajajo zadostni razlogi za preiskavo, obvesti Odbor iz člena 27.
2.  Komisija lahko v roku enega meseca in v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5) sklene, da bo začela preiskavo."
   2a. V členu 18 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:"
6.  Preiskava se zaključi v enem letu. Komisija lahko to obdobje podaljša v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5)."
  3. Člen 19 se spremeni:

[Sprememba 237]
[Sprememba 238]
   (-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Komisija predloži poročilo o svojih ugotovitvah odboru iz člena 27(1) in Evropskemu parlamentu."
   (-aa) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Če Komisija meni, da ugotovitve ne upravičujejo začasnega preklica, v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5) sklene, da bo končala preiskavo. V tem primeru Komisija objavi v Uradnem listu Evropske unije obvestilo o koncu preiskave in v njem navede svoje glavne zaključke."

(a)  V odstavku 3 se drugi stavekodstavek 3 nadomesti z naslednjim:"

3.  Če Komisija meni, da ugotovitve upravičujejo začasni preklic zaradi razloga iz člena 15(1)(a), v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5) sklene, da bo v obdobju šestih mesecev spremljala in ocenjevala stanje v zadevni državi upravičenki. Komisija o svojem sklepu uradno obvesti zadevno državo upravičenko in v Uradnem listu Evropske unije objavi obvestilo, da namerava začasno odložiti preferencialne režime vseh ali nekaterih izdelkov s poreklom iz države članice, razen če se pred iztekom obdobja zadevna država upravičenka ne zaveže, da bo sprejela potrebne ukrepe, s katerimi bo v razumnem roku zagotovila spoštovanje konvencij iz dela A Priloge III.

"

[Sprememba 239]

   (b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  Kadar Komisija meni, da je začasni preklic potreben, sprejme sklepNa Komisijo se prenesejo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s postopkom iz člena 27(6)členom 27a, da se lahko odloči o začasnem preklicu. V primerih iz odstavka 3 Komisija predloži svoj predlog ob izteku roka iz navedenega odstavka."
  

[Sprememba 240]

   (c) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Kadar Komisija sprejme sklepdelegirani akt o začasnem preklicu, začne tak sklep veljati šest mesecev po sprejetju, razen če se delegirani akti prekličejo ali če Komisija pred tem ne sklene umakniti delegiranega akta, daker razlogi, ki ga upravičujejo, ne veljajo več."
  

[Sprememba 241]

  4. Člen 20 se spremeni:

[Sprememba 328]
[Sprememba 243]
   (a) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Preiskava se zaključi v šestih mesecih od datuma objave obvestila iz odstavka 2 tega člena. Komisija lahko v izjemnih okoliščinah to obdobje podaljša v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5)."
   (b) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"
6.  Komisija sprejme sklep v roku enega meseca v skladu s postopkom pregleda iz člena 27(6). Ta sklep začne veljati en mesec po datumu objave v Uradnem listu Evropske unije."
   (c) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"
7.  Kadar izvedba preiskave zaradi izjemnih okoliščin, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, ni možna, lahko Komisija, v skladu s postopkom iz člena 27(7), sprejme kakršen koli nujno potreben preventivnizačasni ukrep.
Če država članica zahteva takojšnje ukrepanje Komisije in če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, Komisija sprejme sklep v roku petih delovnih dni po prejetju zahtevka.
Začasni ukrepi se ne uporabljajo več kot 200 dni.
Če so začasni zaščitni ukrepi preklicani, ker se pri preiskavi izkaže, da pogoji iz tega člena niso izpolnjeni, se vse carine, zbrane kot posledica teh začasnih ukrepov, samodejno povrnejo."
   5. Člen 21 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 21
Kadar uvoz izdelkov iz Priloge I k Pogodbi povzroča ali grozi, da bo povzročil resne motnje na trgih Unije, zlasti v eni ali več najbolj oddaljenih regijah, ali v regulativnih mehanizmih teh trgov, lahko Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo države članice in po posvetovanju z upravljalnim odborom za ustrezno skupno tržno ureditev v skladu s postopkom iz člena 27(6) začasno odloži uporabo preferencialnih režimov za zadevne izdelke v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5)."
  

[Sprememba 329]

   6. V členu 22 se odstavek 2 črta.nadomesti z naslednjim:"
   2. Komisija sprejme sklep o uvedbi predhodnih nadzornih ukrepov v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 27(5).
"
  

[Sprememba 244]

   6a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 22a
1.  Kadar dokončno ugotovljena dejstva kažejo, da pogoji iz člena 20 niso izpolnjeni, Komisija sprejme sklep o zaključku preiskave in postopkov v skladu s postopkom pregleda iz člena 27(6).
2.  Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih podatkov v smislu člena 27c Evropskemu parlamentu posreduje poročilo, v katerem predstavi svoje ugotovitve in utemeljene sklepe v zvezi z vsemi zadevnimi vprašanji, ki se nanašajo na dejansko stanje in pravno podlago. Komisija poročilo objavi najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 245]

   6b. V členu 25 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
Na Komisijo se prenesejo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, da se sprejmejo spremembe prilog, ki so potrebne:"
  

[Sprememba 246]

   7. Člen 27 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 27
1.  Komisiji pomaga Odbor za splošne preferenciale. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
5.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.
6.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011.
7.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člena 5 in 8 člen 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe.
7a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora."
  

[Sprememba 247]

   7a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 27a
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10(2), člena 11(7) in (8), člena 16(3), člena 19(4) in (5) ter člena 25 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ...(55). Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
3.  Pooblastila iz člena 10(2), člena 11(7) in (8), člena 16(3), člena 19(4) in (5) ter člena 25 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati pooblastilo, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.
5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 10(2), člena 11(7) in (8), člena 16(3), člena 19(4) in (5) ter člena 25, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za štiri mesece."
  

[Sprememba 330]

   7b. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 27b
1.  Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo o delegiranem aktu Evropskemu parlamentu in Svetu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.
2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 27a(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi."
  

[Sprememba 249]

   7c. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 27c
1.  Informacije, prejete v skladu s to uredbo, se uporabijo samo v namene, zaradi katerih so bile zahtevane.
2.  Nobene zaupne informacije in nobene informacije, predložene na zaupni osnovi, ki so prejete v skladu s to uredbo, se ne razkrijejo brez posebnega dovoljenja osebe, ki je te informacije predložila.
3.  V vsaki zahtevi za zaupno obravnavanje je treba navesti razloge za zaupnost podatkov. Če oseba, ki je informacije predložila, slednjih ne želi niti objaviti niti dovoliti njihovega razkritja v splošnem smislu ali če se izkaže, da zahteva za zaupno obravnavo ni upravičena, se zadevne informacije lahko zanemarijo.
4.  Informacije se v vsakem primeru štejejo kot zaupne, če je verjetno, da bi njihovo razkritje bistveno škodovalo osebi, ki jih je predložila, ali viru takih informacij.
5.  Odstavki 1 do 4 ne izključujejo sklicevanja organov Unije na splošne informacije in predvsem na razloge, na katerih temeljijo sklepi, sprejeti v skladu s to uredbo. Vendar ti organi upoštevajo zakonite interese zadevnih fizičnih in pravnih oseb, da se njihove poslovne skrivnosti ne razkrijejo."
  

[Sprememba 250]

   7d. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 27d
1.  Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo zajema vse preferencialne režime iz člena 1(2), vsebuje informacije o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja uredbe in izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz nje, vključno z obveznostmi glede trgovinskih ovir, ter predstavi povzetek statističnih podatkov in napredka v trgovini z upravičenimi državami in ozemlji.
2.  Odbor za splošne preferenciale in Evropski parlament na podlagi poročila preučita učinke sheme. Evropski parlament lahko Komisijo povabi na priložnostno srečanje svojega pristojnega odbora, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem sporazuma.
3.  Komisija poročilo objavi najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu in odboru za splošne preferenciale."
  

[Sprememba 251]

19.  Uredba Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti(56)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 597/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 597/2009 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 16 se nadomesti z naslednjim:"
(16)  Treba je določiti, da bi se morali primeri ne glede na to, ali so sprejeti dokončni ukrepi ali ne, navadno zaključiti v 11 mesecih, nikakor pa ne pozneje kakor v 12 mesecih od začetka preiskave. Samo če države članice Komisijo obvestijo, da pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja in da bo treba osnutek izvedbenega akta predložiti organu za pritožbe v skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*, lahko Komisija odloči o podaljšanju tega roka za obdobje, ki ni v nobenem primeru daljše od 13 mesecev.[Sprememba 252]
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
   -1a. Uvodna izjava 26 se črta. [Sprememba 253]
   -1b. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(26a)  Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje začasnih in dokončnih ukrepov ter za zaključek preiskave brez ukrepov bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011."
  

[Sprememba 254]

   -1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(26b)  Za sprejetje začasnih ukrepov in za zaključek preiskave bi se moral uporabiti svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 255]

   -1d. V členu 10(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Pritožba se lahko predloži Komisiji ali državi članici, ki jo pošlje Komisiji. Komisija pošlje državam članicam kopijo vsake prejete pritožbe. Šteje se, da je bila pritožba vložena prvi delovni dan po dnevu, ko je bila s priporočeno pošto dostavljena Komisiji ali je Komisija izdala potrdilo o prejemu. Pred začetkom postopkov Komisija obvesti države članice in jim omogoči, da izrazijo svoje mnenje."
  

[Sprememba 256]

   1. V členu 10 se odstavek 11 nadomesti z naslednjim:"
11.  Kadar je očitno, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek postopka, Komisija začne postopek v roku 45 dni po vložitvi pritožbe in objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske Unije. Kadar so bili predloženi nezadostni dokazi, je tožnik o tem obveščen v roku 45 dni od datuma predložitve pritožbe Komisiji."
   2. V členu 11 se odstavek 9 nadomesti z naslednjim:"
9.  Za postopke v skladu s členom 10(11) se preiskava, če je to mogoče, zaključi v enem letu11 mesecih. V vsakem primeru se take preiskave zaključijo v 13 mesecih 12 mesecih po njihovem začetku na podlagi ugotovitev v skladu s členom 13, v zvezi z zavezami ali ugotovitvami, v skladu s členom 15 za dokončni ukrep. V izjemnih primerih lahko Komisija zaradi zapletenosti preiskave v največ 8 mesecih po začetku preiskave podaljša to časovno obdobje za največ 18 mesecev."
  

[Sprememba 257]

   2a. V členu 11 se vstavi naslednji odstavek:"
9a.  Najpozneje 32 tednov po začetku preiskave se Komisija posvetuje z državami članicami na podlagi ugotovitev iz preiskave. Države članice med tem posvetovanjem Komisijo obvestijo, ali pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja v skladu s členoma 14 in 15 te uredbe za dokončne ukrepe, zaradi katerega bo verjetno sprožen pritožbeni postopek iz člena 6 Uredbe (EU) št. 182/2011. Če je tako, lahko Komisija v največ osmih mesecih po začetku preiskave odloči o podaljšanju roka iz odstavka 9 tega člena za obdobje, ki ni v nobenem primeru daljše od 13 mesecev. Komisija to odločitev objavi."
  

[Sprememba 258]

  3. Člen 12 se spremeni:

[Sprememba 259]
   (a) v odstavku 1 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Začasne dajatve se ne uvedejo prej kot 60 dni po začetku postopkov in najpozneje 9 mesecevosem mesecev od začetka postopkov. V izjemnih primerih seČe države članice Komisijo v skladu s členom 11(9a) obvestijo, da pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja v skladu s členoma 14 in 15 te uredbe za dokončne ukrepe, zaradi katerega bo verjetno sprožen pritožbeni postopek iz člena 6 Uredbe (EU) št. 182/2011, lahko Komisija zaradi zapletenosti preiskave najpozneje osem mesecev po začetku preiskave odloči za podaljšanje tega roka za obdobje, ki ni v nobenem primeru daljše od 12 mesecevdevet mesecev."
   (b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Komisija sprejme začasne ukrepe v skladu s postopkom iz člena 25(3)."
   (c) odstavek 5 se črta.
  4. Člen 13 se spremeni:

[Sprememba 260]
   (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Če se ugotovi začasni obstoj subvencioniranja in škode lahko Komisija sprejme ponudbe prostovoljnih zavez, na podlagi katerih:
   (a) država porekla in/ali izvoza soglaša, da bo odpravila ali omejila subvencijo ali sprejela druge ukrepe v zvezi z njenimi učinki; ali
   (b) se vsi izvozniki zavežejo, da bodo popravili svoje cene ali prenehali izvažati na zadevno območje, dokler se za takšen izvoz prejemajo subvencije, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, tako da se Komisija prepriča, da so škodljivi učinki subvencij odpravljeni.

Začasne dajatve, ki jih je uvedla Komisija v skladu s členom 12(3), in dokončne dajatve, uvedene v skladu s členom 15(1), se v takem primeru in dokler veljajo take zaveze ne uporabljajo pri uvozu zadevnih izdelkov, ki jih proizvajajo podjetja iz sklepa Komisije o sprejetju zavez in naknadnih spremembah navedenega sklepa.
Cene se v skladu s takimi zavezami ne zvišajo za več kot je potrebno, da se odpravi znesek subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, hkrati pa morajo biti nižje od zneska subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, če bi tako zvišanje zadostovalo za odpravo škode industriji Skupnosti."
   (b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Kadar se zaveze sprejmejo, se preiskava zaključi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2). Predsednik lahko pridobi mnenje odbora na podlagi pisnega postopka iz člena 15(5)."
   (c) v odstavku 9 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
9.  V primeru, da katera koli stranka krši ali umakne zaveze ali v primeru, da Komisija prekliče sprejetje zavez, se slednje prekliče s sklepom Komisije ali po potrebi uredbo Komisije, in uporabi se začasna dajatev, ki jo uvede Komisija v skladu s členom 12 ali dokončna dajatev, uvedena v skladu s členom 15(1), če sta zadevni izvoznik ali država porekla in/ali izvoza imela možnost predložiti pripombe, razen če izvoznik ali država umakneta svojo zavezo."
   (d) odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:"
10.  Začasna dajatev se lahko uvede v skladu s členom 12 na podlagi najboljših razpoložljivih informacij, če obstaja razlog za domnevo, da se zaveza krši, ali ob kršitvi ali preklicu zaveze, če preiskava, ki je pripeljala do zaveze, še ni zaključena."
   5. V členu 14 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:"
2.  Kadar zaščitni ukrepi niso potrebni, se preiskava ali postopek ustavi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 25(2)člena 25(1a). Predsednik lahko pridobi mnenje odbora na podlagi pisnega postopka iz člena 25(4b)."
  

[Sprememba 261]

  6. V členu 15 se odstavek 1 spremeni:
   (a) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:"
1.  Kadar končno ugotovljena dejstva kažejo na obstoj subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, ali s tem povzročeno škodo in kadar interes Unije zahteva intervencijo v skladu s členom 31, Komisija uvede dokončno protisubvencijsko dajatev v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2). Kadar veljajo začasni ukrepi, Komisija začne postopek najpozneje en mesec pred iztekom takih ukrepov."
   (b) drugi in tretji pododstavek se črtata.
   7. V členu 16(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
2.  Kadar se uporablja začasna dajatev, dokončno ugotovljena dejstva pa kažejo na obstoj subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, in škode, Komisija ne glede na to, ali se bo uvedla dokončna izravnalna dajatev, določi, kakšen delež začasne dajatve naj se dokončno pobere."
   8. V členu 20 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:"
Tak pregled se začne potem, ko so imeli proizvajalci Unije možnost predložiti pripombe."
   9. V členu 21(4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
4.  Komisija se odloči, ali in v kolikšni meri naj ugodi prošnji, lahko pa se tudi kadar koli odloči, da začne vmesni pregled, nato se informacije in ugotovitve takega pregleda, ki se izvaja v skladu z določbami, ki veljajo za take preglede, uporabijo za odločitev, ali in v kolikšni meri je vračilo denarja upravičeno."
  10. Člen 22 se spremeni:

[Sprememba 262]
[Sprememba 263]
   (a) v odstavku 1 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Pregledi izvedeni na podlagi členov 18 in 19, se izvedejo čim hitreje in se običajno zaključijo v 12 mesecih11 mesecih od datuma začetka pregleda. Pregledi na podlagi členov 18 in 19 se v vsakem primeru zaključijo v 15 mesecih14 mesecih od datuma začetka. V posebnih primerihNajpozneje 32 tednov po začetku preiskave v skladu s členom 11 se Komisija posvetuje z državami članicami na podlagi ugotovitev iz preiskave. Države članice med tem posvetovanjem Komisijo obvestijo, ali pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja v skladu s členoma 14 in 15 za dokončne ukrepe, zaradi katerega bo verjetno sprožen pritožbeni postopek iz člena 6 Uredbe (EU) št. 182/2011. Če je tako, lahko Komisija zaradi zapletenosti preiskave v največ 9 mesecihosmih mesecih po začetku preiskave podaljša ta rok za največ 15 mesecev. Komisija to odločitev objavi."
   (b) v odstavku 1 se peti pododstavek črta;
   (c) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Preglede v skladu s členi 18, 19 in 20 začne Komisija. Pred začetkom postopka Komisija obvesti države članice in jim omogoči, da izrazijo svoje mnenje."
  11. Člen 23 se spremeni:
   (a) v odstavku 4 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Preiskave se začnejo v skladu s tem členom na pobudo Komisije ali na zahtevo države članice ali katere koli zainteresirane strani na podlagi zadostnih dokazov o dejavnikih iz odstavkov 1, 2 in 3. Začnejo se na podlagi uredbe Komisije, ki lahko da carinskim organom tudi navodila, da uvoz registrirajo v skladu s členom 24(5) ali da zahtevajo jamstva."
   (b) v odstavku 4 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Kadar dokončno preverjena dejstva upravičujejo razširitev ukrepov, jih Komisija razširi v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2)."
   (c) v odstavku 6 se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Navedene izjeme se odobrijo s sklepom Komisije in ostanejo veljavne za obdobje in pod pogoji, določenimi v sklepu."
  12. Člen 24 se spremeni:
   (a) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  V interesu Unije se lahko ukrepi, ki se uvedejo na podlagi te uredbe, s sklepom Komisije opustijo za devet mesecev. Opustitev lahko Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 25(2)člena 25(1a) podaljša za največ eno leto. [Sprememba 264]
Ukrepe je mogoče začasno opustiti le, če se razmere na trgu začasno spremenijo v tolikšni meri, da je malo verjetno, da bi se škoda zaradi opustitve nadaljevala, in če je imela industrija Unije možnost dati pripombe in so bile te pripombe upoštevane. Ukrepe je mogoče kadar koli ponovno uvesti, če razlogi za opustitev ne veljajo več."
   (b) v odstavku 5 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Komisija carinskim organom naroči, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registriranje uvoza, tako da se ukrepi nato lahko uporabijo proti navedenemu uvozu od datuma take registracije."
   13. Člen 25 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 25
Postopek v odboru
1.  Komisiji pomaga Protisubvencijski odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011. Svetovalni odbor poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. Spremembe se predlagajo najpozneje tri dni pred srečanjem odbora.[Sprememba 265]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011. Odbor za pregled poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. Spremembe se predlagajo najpozneje tri dni pred srečanjem odbora.[Sprememba 266]
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člena 5 in 8 člen 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe. [Sprememba 267]
4.  Pri uporabi pisnega postopka se v skladu s členom 3(5) Uredbe (EU) št. 182/2011 tak postopek zaključi brez rezultata, kadar v roku, ki ga določi predsednik, tako odloči predsednik ali to zahteva večina članov, kakor je opredeljena v členu 5(1) Uredbe (EU) št. 182/2011.
4a.  Če je osnutek izvedbenega akta predložen odboru za pritožbe v skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 182/2011, odbor poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. Spremembe se predlagajo najpozneje tri dni pred srečanjem odbora.[Sprememba 268]
4b.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora."
  

[Sprememba 269]

   14. V členu 29 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"
5.  Komisija in države članice ali njihovi uradniki ne razkrijejo nobenih informacij, sprejetih v skladu s to uredbo, za katere je dobavitelj zahteval zaupno obravnavo, razen če dobavitelj tega izrecno ne dovoli. Izmenjave informacij med Komisijo in državami članicami ali kakršni koli notranji dokumenti, ki jih pripravijo pristojni organi Unije ali držav članic, se ne razkrijejo, razen če ta uredba tega izrecno ne določa."
  15. Člen 30 se spremeni:
   (a) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  Dokončno razkritje je podano v pisni obliki. Izda se v najkrajšem možnem času ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij in običajno ne pozneje kot en mesec pred začetkom postopkov iz členov 14 in 15. Če Komisija ob tem času še ne more razkriti določenih dejstev ali premislekov, se ta razkrijejo pozneje v najkrajšem možnem času.
To razkritje ne posega v nobeno poznejšo odločitev, ki jo lahko sprejme Komisija, toda če ta odločitev temelji na kakih drugačnih dejstvih ali premislekih, se ta razkrijejo v najkrajšem možnem času."
   (b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Pripombe, predložene po dokončnem razkritju, se upoštevajo samo v primeru, če se prejmejo v roku, ki ga za vsak posamezni primer določi Komisija in ki znaša vsaj 10 dni, pri čemer se upošteva nujnost zadeve. Določi se lahko krajše obdobje, kadar je bilo dokončno razkritje že opravljeno."
  16. Člen 31 se spremeni:
   (a) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  Stranke, ki so ukrepale v skladu z odstavkom 2, lahko predložijo pripombe glede uporabe začasnih dajatev. Take pripombe morajo prispeti v 15 dneh od uvedbe takih ukrepov, če naj se upoštevajo, in te pripombe ali njihovi povzetki se lahko dajo na voljo drugim stranem, ki imajo pravico odgovoriti nanje."
   (b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Komisija preuči pravilno predložene informacije in ugotovi stopnjo reprezentativnosti, rezultate take analize pa, skupaj z mnenjem o njihovi ustreznosti, pošlje Odboru."
   (c) v odstavku 6 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:"
Take informacije se dajo na voljo v možnem obsegu, vendar to ne sme posegati v kakršno koli poznejšo odločitev Komisije."
   16a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 33a
Poročilo
1.  Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o uporabi začasnih in končnih ukrepov, uvedbi predhodnih nadzornih ukrepov, zaključku preiskav brez sprejetja ukrepov, obiskih za namene revizije in preverjanja ter o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja te uredbe in izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz nje.
2.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.
3.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 270]

20.  Uredba Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz(57)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 260/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 260/2009 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 11 se nadomesti z naslednjim:"
Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje začasnih in dokončnih zaščitnih ukrepov ter uvedbo predhodnih nadzornih ukrepov bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 271]

   -1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(11a)  Za sprejetje nadzornih in začasnih ukrepov bi se moral uporabljati svetovalni postopek glede na učinke teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 272]

   1. Člen 3 se črta.
   2. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
1.  Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011. [Sprememba 273]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člena 5 in 8 člen 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe. [Sprememba 274]
3a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.[Sprememba 275]
4.  Pri uporabi pisnega postopka se v skladu s členom 3(5) Uredbe (EU) št. 182/2011 tak postopek zaključi brez rezultata, kadar v roku, ki ga določi predsednik, tako odloči predsednik ali to zahteva večina članov, kakor je opredeljena v členu 5(1) Uredbe (EU) št. 182/2011."
  3. Člen 6 se spremeni:
   (a) v odstavku 1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"
Kadar Komisija meni, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo preiskavo, sproži preiskavo v enem mesecu po prejemu obvestila od države članice in objavi sporočilo v Uradnem listu Evropske unije."
   (b) v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Komisija si prizadeva pridobiti vse informacije, za katere meni, da so potrebne, in kadar je to po njenem mnenju primerno, poskuša preveriti te informacije pri uvoznikih, trgovcih, posrednikih, proizvajalcih, trgovinskih združenjih in organizacijah."
   (c) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:"
7.  Kadar Komisija oceni, da ni zadostnih dokazov, ki bi upravičevali preiskavo, sporoči svojo odločitev državam članicam v enem mesecu po prejemu informacij od držav članic."
   4. V členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Kadar Komisija v devetih mesecih po začetku preiskave oceni, da nadzorni ali zaščitni ukrepi Unije niso potrebni, se preiskava zaključi v roku enega meseca."
   5. V členu 9 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Komisija, države članice ali njihovi uradniki ne razkrijejo nobene informacije zaupne narave, prejete na podlagi te uredbe, ali informacije, ki so jim bile zaupno predložene, brez izrecnega dovoljenja osebe, ki je te informacije predložila."
   6. V členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Komisija z izvedbenimi akti sprejme sklep o uvedbi nadzora v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 16(6)člena 4(1a)."
  

[Sprememba 276]

   7. Člen 13 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 13
Kadar uvoz izdelka ni postal predmet predhodnega nadzora Unije, lahko Komisija v skladu s členom 18 uvede nadzor, omejen na uvoz v eno ali več regij Unije."
   8. V členu 16 se odstavka 6 in 7 nadomestita z naslednjim:"
6.  Kadar je posredovanje Komisije zahtevala država članica, Komisija v skladu s postopkom iz člena 4(2)člena 4(3) sprejme odločitev v roku največ petih delovnih dni po prejemu takega zahtevka. V nujnih primerih se uporabi člen 4(3)."
  

[Sprememba 277]

   9. Člen 17 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 17
Kadar je to potrebno zaradi interesa Unije, lahko Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 4(2) in pogojev iz poglavja III sprejme ustrezne ukrepe za preprečitev uvoza izdelka v Unijo v tako zelo povečanih količinah in/ali v takih pogojih, da bi ta uvoz povzročil ali grozil, da bo povzročil resno škodo proizvajalcem enakih ali neposredno konkurenčnih izdelkov v Uniji.
Uporablja se člen 16(2) do (5)."
   10. V členu 21 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Kadar Komisija meni, da je treba kateri koli nadzorni ali zaščitni ukrep iz členov 11, 13, 16, 17 in 18 preklicati ali spremeniti, te ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 4(2) prekliče ali spremeni."
   11. Člen 23 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 23
Kadar je to potrebno zaradi interesa Unije, lahko Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 4(2) sprejme ustrezne ukrepe z zakonodajnimi izvedbenimi akti, ki nimajo za posledico nobenih vsebinskih sprememb, da omogoči izvajanje in izpolnjevanje pravic in obveznosti Unije ali vseh njenih držav članic, posebno tistih, ki se nanašajo na trgovanje z osnovnimi proizvodi, na mednarodni ravni."
  

[Sprememba 278]

   11a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 23a
1.  Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o uporabi začasnih in končnih ukrepov, predhodnih nadzornih ukrepov ter regionalnih nadzornih in zaščitnih ukrepov, zaključku preiskav brez sprejetja ukrepov ter o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja te uredbe in izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz nje.
2.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.
3.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 279]

21.  Uredba Sveta (ES) št. 625/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav(58)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 625/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 625/2009 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 10 se nadomesti z naslednjim:"
(10)  Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje začasnih in dokončnih zaščitnih ukrepov ter uvedbo predhodnih nadzornih ukrepov bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 280]

   -1a. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(10a)  Za sprejetje nadzornih in začasnih ukrepov bi se moral uporabljati svetovalni postopek glede na učinke teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 281]

   1. Člen 3 se črta.
   2. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
1.  Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja 2009 o skupnih pravilih za uvoz*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011. [Sprememba 282]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člena 5 in 8 člen 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe. [Sprememba 283]
3a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to večina članov odbora.[Sprememba 284]
4.  Pri uporabi pisnega postopka se v skladu s členom 3(5) Uredbe (EU) št. 182/2011 tak postopek zaključi brez rezultata, kadar v roku, ki ga določi predsednik, tako odloči predsednik ali to zahteva večina članov, kakor je opredeljena v členu 5(1) Uredbe (EU) št. 182/2011.
* UL L 84, 31.3.2009, str. 1."
  3. Člen 5 se spremeni:
   (a) v odstavku 1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"
Kadar Komisija meni, da obstaja dovolj dokazov, ki upravičujejo preiskavo, sproži preiskavo v enem mesecu po prejemu obvestila od države članice in objavi sporočilo v Uradnem listu Evropske unije."
   (b) v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Komisija si prizadeva pridobiti vse informacije, za katere meni, da so potrebne, in kadar je to po njenem mnenju primerno, poskuša preveriti te informacije pri uvoznikih, trgovcih, posrednikih, proizvajalcih, trgovinskih združenjih in organizacijah."
   (c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"
6.  Kadar Komisija oceni, da ni zadostnih dokazov, ki bi upravičevali preiskavo, sporoči svojo odločitev državam članicam v enem mesecu po prejemu informacij od držav članic."
   4. V členu 6(2) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"
Če Komisija v devetih mesecih po začetku preiskave oceni, da nadzorni ali zaščitni ukrepi Unije niso potrebni, se preiskava zaključi v roku enega meseca."
   5. V členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Komisija, države članice ali njihovi uradniki ne smejo razkriti nobene informacije zaupne narave, prejete na podlagi te uredbe, ali informacije, ki so jim bile zaupno predložene, brez izrecnega dovoljenja osebe, ki je te informacije predložila."
   5a. V členu 9 se vstavi naslednji odstavek:"
1a.  Komisija odločitve iz odstavka 1 sprejme z izvedbenimi akti v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 4(1a)."
  

[Sprememba 285]

   5b. V členu 11 se druga alinea nadomesti z naslednjim:"
   postavi določene pogoje za izdajo tega dokumenta in, kot izjemen ukrep, zanj uvede vstavitev razveljavitvene klavzule.
"
  

[Sprememba 286]

   6. Člen 12 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 12
Kadar uvoz izdelka ni postal predmet predhodnega nadzora Unije, lahko Komisija z izvedbenimi akti v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 4(1a) in v skladu s členom 17 uvede nadzor, omejen na uvoz v eno ali več regij Unije."
  

[Sprememba 287]

  7. Člen 15 se spremeni:

[Sprememba 288]
   (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
  Sprejeti ukrepi se takoj sporočijo državam članicam ter začnejo učinkovati takoj."
   (b) odstavki 4, 5 in 6 se nadomestijo z naslednjim:"
4.  Kadar je posredovanje Komisije zahtevala država članica, Komisija v skladu s postopkom iz člena 4(2)člena 4(3) sprejme odločitev v roku največ petih delovnih dni po prejemu takega zahtevka. V nujnih primerih se uporabi člen 4(3)."
   8. V členu 16 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"
1.  Komisija lahko, zlasti v primeru iz člena 15(1), sprejme ustrezne zaščitne ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 4(2)."
  

[Sprememba 289]

   8a. V členu 18(1) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
1.  Med izvajanjem kakršnega koli nadzornega ali zaščitnega ukrepa v skladu s poglavjema IV in V potekajo v okviru odbora posvetovanja, predvidena v členu 4(1), bodisi na zahtevo države članice bodisi na pobudo Komisije. Namen takih posvetovanj je:"
  

[Sprememba 290]

   9. V členu 18 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Kadar Komisija meni, da je treba kakršen koli nadzorni ali zaščitni ukrep iz poglavij IV in V preklicati ali spremeniti, mora preklicati ali spremeniti te ukrepe."
   9a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 19a
1.  Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o uporabi začasnih in končnih ukrepov, predhodnih nadzornih ukrepov in regionalnih nadzornih in zaščitnih ukrepov ter o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja te uredbe in izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz nje.
2.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.
3.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 291]

22.  Uredba Sveta (ES) št. 1061/2009 z dne 19. oktobra 2009 o skupnih pravilih za izvoz(59)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1061/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje potrebnih ukrepov za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 1061/2009 spremeni:

   -1. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(11a)  Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje zaščitnih ukrepov, da se prepreči kritična situacija, ki bi nastala zaradi pomanjkanja bistvenih proizvodov, ali da se taka situacija odpravi in da se izvoz določenega proizvoda pogoji s predložitvijo izvoznega dovoljenja, bi bilo treba na Komisijo prenesti izivedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 292]

   1. Člen 3 se črta.
   2. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 4
1.  Komisiji pomaga Odbor za skupna pravila za izvoz. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 Uredbe.
3a.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora."
  

[Sprememba 293]

  3. Člen 6 se spremeni:

[Sprememba 294]
   (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Za preprečitev kritične situacije, ki nastane kot posledica pomanjkanja bistvenih proizvodov ali da se taka situacija odpravi, lahko Komisija, kadar interesi Unije zahtevajo takojšnje ukrepanje, na zahtevo države članice ali na lastno pobudo in ob upoštevanju narave proizvodov in drugih posebnih lastnosti zadevnih transakcij, izvoz določenega proizvoda pogoji s predložitvijo izvoznega dovoljenja, za odobritev katerega veljajo določbe in omejitve, ki jih določi Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 4(2). V nujnih primerih se uporabi člen 4(3)."
   (aa) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  Evropski parlament, Svet in države članice se uradno obvesti o sprejetih ukrepih. Ti ukrepi začnejo učinokvati takoj."
   (b) v odstavku 4 se drugi stavek črta;
   (c) odstavka 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

5.  Kadar Komisija ukrepa v skladu z odstavkom 1 tega člena, najpozneje v dvanajstih delovnih dneh od začetka veljavnosti ukrepa, ki ga je sprejela, odloči, ali bo sprejela ustrezne ukrepe v skladu s členom 7. Če po šestih tednih od začetka veljavnosti ukrepa ni bil sprejet noben ukrep, se šteje, da je ukrep preklican.

   4. V členu 7(1) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:"
Kadar je to potrebno zaradi interesa Unije, Komisija lahko v skladu s postopkom pregleda iz člena 4(2) sprejme ustrezne ukrepe:"
   5. V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Kadar Komisija meni, da je treba ukrep iz členov 6 ali 7 preklicati ali spremeniti, ukrepa v skladu s postopkom pregleda iz člena 4(2)."
   5a. V členu 9 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:"
Dokler Svet in Evropski parlament ne sprejmeta ustreznih ukrepov v skladu z mednarodnimi obvezami Unije ali vseh njenih držav članic, lahko države članice za proizvode, navedene v Prilogi I, brez poseganja v pravila, ki jih je Unija sprejela na tem področju, izvajajo sistem delitve v izrednih razmerah, ki nalaga delitev obveznosti nasproti tretjim državam, predvidene v mednarodnih obvezah, sklenjenih pred začetkom veljavnosti te uredbe."
  

[Sprememba 295]

   5b. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 9a
1.  Komisija Evropskemu parlamentu predloži letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o uporabi zaščitnih ukrepov in o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja te uredbe in izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz nje.
2.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.
3.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 296]

23.  Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 30. novembra 2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije(60)

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 1215/2009 je treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje potrebnih ukrepov za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. [xxxx/2011] z dne [xx/yy/2011] o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(61).

Zato se Uredba št. 1215/2009 spremeni:

   1. Člen 2 se spremeni:

(a)  V odstavku 2 se drugi pododstavek črta.

(b)  Doda se naslednji odstavek 3:"

3.  V primeru nespoštovanja odstavkov 1 ali 2 se lahko ugodnosti iz te uredbe za to državo deloma ali v celoti ukinejo v skladu s postopkom iz člena 8a(2).

"

   2. Vstavi se naslednji člen 8a:"
Člen 8a
Odbor
1.  Za namene členov 2 in 10 Komisiji pomaga Odbor za izvajanje za Zahodni Balkan. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. […./2011].
2.  Pri sklicu na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]."
   3. Člen 10 se spremeni:

(a)  Odstavek 1 se spremeni:

(1)  Točka (a) se nadomesti z naslednjim:"

   ‚(a) obvestila Odbor za izvajanje za Zahodni Balkan;
"

(2)  Doda se naslednji drugi pododstavek:"

Ukrepi iz prvega pododstavka se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 8a(2).

"

(b)  Odstavek 2 se črta.

(c)  Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"

Po preteku obdobja začasne opustitve se Komisija odloči, da ukine ukrep začasne opustitve ali razširi opustitvene ukrepe v skladu z odstavkom 1.

"

[Sprememba 297]

24.  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti(62)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1225/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedene uredbe v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Zato se Uredba (ES) št. 1225/2009 spremeni:

   -1. Uvodna izjava 15 se nadomesti z naslednjim:"
(15)  Treba je poskrbeti, da se primeri ne glede na to, ali se sprejmejo dokončni ukrepi ali ne, običajno zaključijo v 12 mesecih, v nobenem primeru pa ne pozneje kot v 14 mesecih od začetka preiskave. Samo če države članice Komisijo obvestijo, da pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja in da bo treba osnutek izvedbenega akta predložiti odboru za pritožbe v skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije*, lahko Komisija odloči o podaljšanju tega roka za obdobje, ki ni v nobenem primeru daljše od 15 mesecev. Preiskave ali postopke je treba zaključiti, kjer je damping de minimis ali je škoda zanemarljiva, in je primerno opredeliti te pojme. Kadar se uvedejo ukrepe, je treba poskrbeti za zaključek preiskav in določiti, da morajo biti ukrepi manjši kot stopnja dampinga, če bi tak manjši znesek odpravil škodo, kakor tudi določiti metodo izračuna ravni ukrepov v primerih vzorčenja.
* UL L 55, 28.2.2011, str. 13."
  

[Sprememba 298]

   -1a. Uvodna izjava 27 se črta.[Sprememba 299]
   -1b. Uvodna izjava 28 se nadomesti z naslednjim:"
(28)  Za zagotovitev enotnih pogojev za sprejetje začasnih in dokončnih dajatev ter za zaključek preiskave brez ukrepov bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011."
  

[Sprememba 300]

   -1c. Vstavi se naslednja uvodna izjava:"
(28a)  Za podaljšanje opustitve začasnih ukrepov, zaključek preiskav in sprejetje začasnih ukrepov bi se moral uporabljati svetovalni postopek, glede na učinek teh ukrepov in njihovo zaporedno logiko v povezavi s sprejetjem končnih zaščitnih ukrepov. Če bi zamuda pri uvajanju ukrepov povzročila škodo, ki bi bila težko popravljiva, je treba Komisiji omogočiti, da sprejme začasne ukrepe, ki se začnejo uporabljati takoj."
  

[Sprememba 301]

   1. V členu 2(7) se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Ocena Komisije, ali proizvajalec izpolnjuje navedena merila, je sprejeta v šestih mesecih običajnem obdobju treh mesecev po sprožitvi preiskave, po tem, ko je imela industrija Unije najmanj en mesec možnost predložiti pripombe. Ta ocena ostane v veljavi ves čas preiskave."
  

[Sprememba 302]

   1a. V členu 5(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Pritožba se lahko predloži Komisiji ali državi članici, ki jo posreduje Komisiji. Komisija pošlje državam članicam izvod vsake pritožbe, ki jo prejme. Štelo bo, da je pritožba vložena prvi delovni dan po tem, ko je bila dostavljena Komisiji s priporočeno pošto, ali po tem, ko Komisija izda potrdilo o prejemu. Pred začetkom postopkov Komisija obvesti države članice in jim omogoči, da izrazijo svoje mnenje."
  

[Sprememba 303]

   2. V členu 5 se odstavek 9 nadomesti z naslednjim:"
9.  Kadar je očitno, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek postopka, Komisija začne postopek v roku 45 dni po vložitvi pritožbe in objavi obvestilo v Uradnem listu Evropske Unije. Kadar so bili predloženi nezadostni dokazi, je tožnik o tem obveščen v roku 45 dni od datuma predložitve pritožbe Komisiji."
   3. V členu 6 se odstavek 9 nadomesti z naslednjim:"
9.  Pri postopkih, ki se začnejo v skladu s členom 5(9), se preiskava, če je le mogoče, zaključi v roku enega leta. V vsakem primeru se take preiskave zaključijo v 15 mesecih14 mesecih po njihovem začetku na podlagi ugotovitev, sprejetih v skladu s členom 8, v zvezi z zavezami ali ugotovitvami, sprejetimi v skladu s členom 9, za dokončni ukrep. V posebnih primerih lahko Komisija zapletenosti preiskave v največ 9 mesecih po začetku preiskave podaljša to časovno obdobje za največ 18 mesecev."
  

[Sprememba 304]

   3a. V členu 6 se doda naslednji odstavek:"
9a.  Najpozneje 32 tednov po začetku preiskave se Komisija posvetuje z državami članicami na podlagi ugotovitev iz preiskave. Države članice med tem posvetovanjem Komisijo obvestijo, ali pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja v skladu s členom 9 te uredbe za dokončne ukrepe, zaradi katerega bo verjetno sprožen pritožbeni postopek iz člena 6 Uredbe (EU) št. 182/2011. Če je tako, lahko Komisija v največ osmih mesecih po začetku preiskave odloči o podaljšanju roka iz člena 6(9) te uredbe za obdobje, ki ni v nobenem primeru daljše od 15 mesecev. Komisija to odločitev objavi."
  

[Sprememba 305]

  4. Člen 7 se spremeni:

[Sprememba 306]
   (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Če se postopek začne v skladu s členom 5, se lahko uvedejo začasne dajatve, če je bilo o tem objavljeno obvestilo, in so zainteresirane strani dobile ustrezno priložnost, da predložijo svoje informacije in predložijo pripombe v skladu s členom 5(10), če je prišlo do začasne pozitivne ugotovitve, da gre za damping in posledično škodo za industrijo Unije, in če interes Unije kliče po intervenciji, da se prepreči taka škoda. Začasne dajatve se ne uvedejo prej kot v 60 dneh in najpozneje 9 mesecevosem mesecev po začetku postopkov. V izjemnih primerihČe države članice Komisijo v skladu s členom 6(10) obvestijo, da pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja v skladu s členom 9 te uredbe za dokončne ukrepe, zaradi katerega bo verjetno sprožen pritožbeni postopek iz člena 6 Uredbe (EU) št. 182/2011, se lahko Komisija zaradi zapletenosti preiskave najpozneje osem mesecev po začetku preiskave odloči za podaljšanje tega roka za obdobje, ki ni v nobenem primeru daljše od 12 mesecevdevet mesecev."
   (b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  Komisija sprejme začasne sklepe v skladu s postopkom iz člena 15(3). "
   (c) odstavek 6 se črta.
  5. Člen 8 se spremeni:

[Sprememba 307]
   (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Pod pogojem, da je iz začasne pozitivne ugotovitve razviden obstoj dampinga in škode, Komisija lahko sprejme ustrezne prostovoljne zaveze, ki jih ponudi izvoznik, da bo popravil cene ali ustavil izvoz po dampinških cenah, če ugotovi, da je škodljivi učinek dampinga s tem odpravljen. Začasne dajatve, ki jih je uvedla Komisija v skladu s členom 7(1), in dokončne dajatve, uvedene v skladu s členom 9(4), se v takem primeru in dokler veljajo take zaveze ne uporabljajo pri uvozu zadevnih izdelkov, ki jih proizvajajo podjetja iz sklepa Komisije o sprejetju zavez in naknadnih spremembah takega sklepa. Cene se v skladu s takimi zavezami ne zvišajo za več kot je potrebno, da se odpravi stopnja dampinga, hkrati pa morajo biti nižje od stopnje dampinga, če bi tako zvišanje zadostovalo za odpravo škode industriji Unije."
   (b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Kadar se zaveze sprejmejo, se preiskava zaključi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Predsednik lahko pridobi mnenje odbora na podlagi pisnega postopka iz člena 15(4)."
   (c) v odstavku 9 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
9.  V primeru, da katera koli stranka krši ali umakne zaveze ali v primeru, da Komisija prekliče sprejetje zavez, slednje prekliče s sklepom Komisije ali po potrebi uredbo Komisije, avtomatično pa uporabi začasna dajatev, ki jo Komisija uvede v skladu s členom 7 ali dokončna dajatev, uvedena v skladu s členom 9(4), če je zadevni izvoznik imel možnost predložiti pripombe, razen če je izvoznik umaknil svojo zavezo."
   (d) odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:"
10.  Začasna dajatev se lahko uvede v skladu s členom 7 na podlagi najboljših razpoložljivih informacij, če obstaja razlog za domnevo, da se zaveza krši, ali ob kršitvi ali preklicu zaveze, če preiskava, ki je pripeljala do zaveze, še ni zaključena."
  6. Člen 9 se spremeni:

[Sprememba 308]
   (a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"
2.  ‚Kadar zaščitni ukrepi niso potrebni, se preiskava ali postopek ustavi. Komisija zaključi preiskavo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2)člena 15(1a). Predsednik lahko pridobi mnenje odbora na podlagi pisnega postopka iz člena 15(4).‘"
   (b) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
‚4.  Kadar končno ugotovljena dejstva kažejo na obstoj dampinga in s tem povzročene škode in interes Unije zahteva intervencijo v skladu s členom 21, Komisija uvede dokončno protidampinško dajatev v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Kadar veljajo začasni ukrepi, Komisija začne postopek najpozneje en mesec pred iztekom takih ukrepov. Znesek protidampinške dajatve ne sme preseči ugotovljene stopnje dampinga, mora pa biti manjši od te stopnje, če bi taka nižja dajatev zadostovala za odpravo škode industriji Unije."
   7. V členu 10(2) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"
2.  Kadar se uporablja začasna dajatev, dokončno ugotovljena dejstva pa kažejo na obstoj dampinga in škode, Komisija ne glede na to, ali se bo uvedla dokončna protidampinška dajatev, določi kakšen delež začasne dajatve naj se dokončno pobere."
  8. Člen 11 se spremeni:

[Sprememba 309]
[Sprememba 310]
   (a) v odstavku 4 se prvi stavek tretjega pododstavka nadomesti z naslednjim:"
Pregled za novega izvoznika se začne in se pospešeno izvaja po tem, ko so imeli proizvajalci Unije možnost predložiti pripombe."
   (b) v odstavku 5 se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:"
Ustrezne določbe te uredbe v zvezi s postopki in vodenjem preiskav razen tistih, ki se nanašajo na roke, se uporabljajo za vsak pregled, ki se izvaja v skladu z odstavki 2, 3 in 4. Pregledi, ki se opravljajo v skladu z odstavkoma 2 in 3, se izvedejo čim hitreje in se običajno zaključijo v 12 mesecih od datuma začetka pregleda. V vsakem primeru pa se pregledi v skladu z odstavkoma 2 in 3 zaključijo v 15 mesecih 14 mesecih od začetka. Zaradi zapletenosti preiskaveNajpozneje 32 tednov po začetku preiskave v skladu s členom 6 se Komisija posvetuje z državami članicami na podlagi ugotovitev iz preiskave. Države članice med tem posvetovanjem Komisijo obvestijo, ali pričakujejo precejšnje nesoglasje v procesu odločanja v skladu s členom 9 te uredbe za dokončne ukrepe, zaradi katerega bo verjetno sprožen pritožbeni postopek iz člena 6 Uredbe (EU) št. 182/2011. Če je tako, lahko v izjemnih primerih Komisija v največ 9 mesecihosmih mesecih po začetku preiskave podaljša ta rok za največ 18 mesecev15 mesecev. Komisija to odločitev objavi. Pregledi v skladu z odstavkom 4 se v vseh primerih zaključijo v devetih mesecih od datuma začetka. Če se pregled, ki se izvaja v skladu z odstavkom 2, začne med tem, ko v istem postopku poteka že pregled v skladu z odstavkom 3, se pregled v skladu z odstavkom 3 zaključi istočasno, kot pregled v skladu z odstavkom 2."
   (c) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:"
6.  Komisija začne pregled v skladu s tem členom. Pred začetkom postopkov Komisija obvesti države članice in jim omogoči, da izrazijo svoje mnenje. Kadar je to upravičeno s pregledi, se ukrepi prekličejo ali obdržijo v skladu z odstavkom 2 oziroma prekličejo, obdržijo ali spremenijo v skladu s odstavkoma 3 in 4. Če se ukrepi prekličejo za posamezne izvoznike, ne pa za državo kot celoto, za take izvoznike še vedno velja postopek in se jih lahko ponovno pregleda pri vsakem naslednjem pregledu, ki se izvaja za navedeno državo v skladu s tem členom."
   (d) v odstavku 8 se prvi stavek četrtega pododstavka nadomesti z naslednjim:"
Komisija se odloči, ali in v kolikšni meri naj ugodi prošnji, lahko pa se tudi kadar koli odloči, da začne vmesni pregled, nato se informacije in ugotovitve takega pregleda, ki se izvaja v skladu z določbami, ki veljajo za take preglede, uporabijo za odločitev, ali in v kolikšni meri je vračilo denarja upravičeno."
  9. Člen 12 se spremeni:

[Sprememba 311]
   (a) v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Kadar industrija Unije ali katera koli druga zainteresirana stran predloži, običajno v obdobju dveh let od začetka veljavnosti ukrepov, zadostne dokaze, da so se izvozne cene po obdobju prvotne preiskave in pred ali po uvedbi ukrepov znižale ali da ni bilo gibanja ali zadostnega gibanja cen pri nadaljnji prodaji ali vseh nadaljnjih prodajnih cen uvoženega izdelka v Unijo, se lahko ponovno odpre preiskava, da se preveri, ali ima ukrep učinek na zgoraj navedene cene."
   (b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Kadar se pri ponovni preiskavi v skladu s tem členom kaže povečan damping, Komisija lahko glede na nove ugotovitve o izvoznih cenah spremeni veljavne ukrepe v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Znesek protidampinške dajatve, uvedene na podlagi tega člena, ne sme preseči dvakratnega zneska prvotno uvedene dajatve."
   (c) v odstavku 4 se prvi in drugi pododstavek nadomestita z naslednjim:"
Ustrezne določbe členov 5 in 6 se uporabljajo za katero koli ponovno preiskavo, izvedeno na podlagi tega člena, pri tem pa se ta ponovna preiskava opravi kar najhitreje in se običajno zaključi v devetihšestih mesecih od datuma začetka ponovne preiskave. Vsekakor se take ponovne preiskave v vsakem primeru zaključijo v enem letu10 mesecih od začetka ponovne preiskave."
  10. Člen 13 se spremeni:
   (a) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Preiskave se začnejo v skladu s tem členom na pobudo Komisije ali na zahtevo države članice ali katere koli zainteresirane strani na podlagi zadostnih dokazov o dejavnikih iz odstavka 1. Začnejo se na podlagi uredbe Komisije, ki lahko da carinskim organom tudi navodila, da uvoz registrirajo v skladu s členom 14(5) ali da zahtevajo jamstva. Preiskave izvaja Komisija, ki ji lahko pomagajo carinski organi, zaključijo pa se v devetih mesecih. Kadar dokončno preverjena dejstva upravičujejo razširitev ukrepov, to stori Komisija v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2). Razširitev začne veljati z datumom, na katerega je bila uvedena registracija na podlagi člena 14(5) ali na katerega so bila zahtevana jamstva. Ustrezne postopkovne določbe te uredbe v zvezi z začetki in vodenjem preiskav se uporabljajo v skladu s tem členom."
   (b) v odstavku 4 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:"
Te izjeme se odobrijo s sklepom Komisije in ostanejo veljavne za obdobje in pod pogoji, določenimi v sklepu."
  11. Člen 14 se spremeni:

[Sprememba 312]
   (a) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  V interesu Unije se lahko ukrepi, ki se uvedejo na podlagi te uredbe, s sklepom Komisije opustijo za devet mesecev. Opustitev lahko Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2)člena 15(1a) podaljša za največ eno leto. Ukrepe je mogoče začasno opustiti le, če se razmere na trgu začasno spremenijo v tolikšni meri, da je malo verjetno, da bi se škoda zaradi opustitve nadaljevala, in če je imela industrija Unije možnost dati pripombe in so bile te pripombe upoštevane. Ukrepe je mogoče kadar koli ponovno uvesti, če razlogi za opustitev ne veljajo več."
   (b) v odstavku 5 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:"
5.  Komisija carinskim organom naroči, da sprejmejo ustrezne ukrepe za registriranje uvoza, tako da se ukrepi nato lahko uporabijo proti navedenemu uvozu od datuma take registracije."
   12. Člen 15 se nadomesti z naslednjim:"
Člen 15
Postopek v odboru
1.  Komisiji pomaga Protidampinški odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
1a.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011. Svetovalni odbor poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. Spremembe se predlagajo najpozneje tri dni pred srečanjem odbora.[Sprememba 313]
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011. Odbor za pregled poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. Spremembe se predlagajo najpozneje tri dni pred srečanjem odbora.[Sprememba 314]
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člena 5 in 8 člen 8 Uredbe (EU) št. [xxxx/2011]št. 182/2011 v povezavi s členom 4 Uredbe. [Sprememba 315]
4.  Pri uporabi pisnega postopka se v skladu s členom 3(5) Uredbe (EU) št. 182/2011 tak postopek zaključi brez rezultata, kadar v roku, ki ga določi predsednik, tako odloči predsednik ali to zahteva večina članov, kakor je opredeljena v členu 5(1) Uredbe (EU) št. 182/2011.
4a.  Če je osnutek izvedbenega akta predložen odboru za pritožbe v skladu s členom 6 Uredbe (EU) št. 182/2011, ta poda svoje mnenje v enem mesecu po predložitvi zadeve. Spremembe se predlagajo najpozneje tri dni pred srečanjem odbora.[Sprememba 316]
4b.  Kadar je treba pridobiti mnenje odbora na podlagi pisnega postopka, se ta postopek zaključi brez izida, če se v roku za izdajo mnenja za to odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora."
  

[Sprememba 317]

   13. V členu 19 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:"
5.  Komisija in države članice ali njihovi uradniki ne razkrijejo nobenih informacij, sprejetih v skladu s to uredbo, za katere je dobavitelj zahteval zaupno obravnavo, razen če dobavitelj tega izrecno ne dovoli. Izmenjave informacij med Komisijo in državami članicami ali kakršni koli notranji dokumenti, ki jih pripravijo pristojni organi Unije ali držav članic, se ne razkrijejo, razen če ta uredba tega izrecno ne določa."
  14. Člen 20 se spremeni:
   (a) odstavek 4 nadomesti z naslednjim:"
4.  Dokončno razkritje je podano v pisni obliki. Izda se v najkrajšem možnem času ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih informacij in običajno ne pozneje kot en mesec pred začetkom postopkov iz člena 9. Če Komisija ob tem času še ne more razkriti določenih dejstev ali premislekov, se ta razkrijejo pozneje v najkrajšem možnem času. To razkritje ne posega v nobeno poznejšo odločitev, ki jo lahko sprejme Komisija, toda če ta odločitev temelji na kakih drugačnih dejstvih ali premislekih, se ta razkrijejo v najkrajšem možnem času."
   (b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Pripombe, ki so dane po dokončnem razkritju, se upoštevajo samo v primeru, če se prejmejo v roku, ki ga za vsak posamezni primer določi Komisija in ki znaša vsaj 10 dni, pri čemer se upošteva nujnost zadeve. Določi se lahko krajše obdobje, kadar je bilo dokončno razkritje že opravljeno."
  15. Člen 21 se spremeni:
   (a) odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:"
4.  Stranke, ki so ukrepale v skladu z odstavkom 2, lahko predložijo pripombe glede uporabe vseh začasnih dajatev. Te pripombe morajo prispeti v 15 dneh od uvedbe takih ukrepov, če naj se upoštevajo, in te pripombe ali njihovi povzetki so lahko dani na voljo drugim strankam, ki imajo pravico odgovoriti nanje."
   (b) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:"
5.  Komisija preuči pravilno predložene informacije in ugotovi stopnjo reprezentativnosti, rezultate take analize pa, skupaj z mnenjem o njihovi ustreznosti, pošlje Odboru."
   (c) v odstavku 6 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:"
Take informacije se dajo na voljo v možnem obsegu, vendar to ne sme posegati v kakršno koli poznejšo odločitev Komisije."
   15a. Vstavi se naslednji člen:"
Člen 22a
Poročilo
1.  Komisija ob ustreznem upoštevanju varstva zaupnih podatkov v smislu člena 19 Evropskemu parlamentu predstavi letno poročilo o uporabi in izvajanju te uredbe. Poročilo vsebuje informacije o uporabi začasnih in končnih ukrepov, zaključku preiskav brez sprejetja ukrepov, ponovnih preiskavah, obiskih za namene revizije in preverjanja ter o dejavnostih različnih organov, odgovornih za nadzor izvajanja te uredbe in izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz nje.
2.  Evropski parlament lahko v enem mesecu od predložitve poročila Komisijo povabi na priložnostno srečanje odgovornih odborov, da bi predstavila ali pojasnila morebitna vprašanja, povezana z izvajanjem te uredbe.
3.  Komisija objavi poročilo najpozneje šest mesecev po tem, ko ga predloži Evropskemu parlamentu."
  

[Sprememba 318]

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012.
(2) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(3) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(4) UL L 300, 31.12.1972, str. 284.
(5) UL L 301, 31.12.1972, str. 162.
(6) UL L 171, 27.6.1973, str. 103.
(7) UL L 318, 20.12.1993, str. 18.
(8) UL L 349, 31.12.1994, str. 71.
(9) UL L 56, 6.3.1996, str. 21.
(10) UL L 309, 29.11.1996, str. 1.
(11) UL L 201, 26.7.2001, str. 10.
(12) UL L 304, 21.11.2001, str. 1.
(13) UL L 25, 29.1.2002, str. 16.
(14) UL L 65, 8.3.2003, str. 1.
(15) UL L 69, 13.3.2003, str. 8.
(16) UL L 110, 30.4.2005, str. 1.
(17) UL L 200, 30.7.2005, str. 1.
(18) UL L 300, 31.10.2006, str. 1.
(19) UL L 348, 31.12.2007, str. 1.
(20) UL L 43, 19.2.2008, str. 1.
(21) UL L 20, 24.1.2008, str. 1.
(22) UL L 169, 30.6.2008, str. 1.
(23) UL L 211, 6.8.2008, str. 1.
(24) UL L 188, 18.7.2009, str. 93.
(25) UL L 84, 31.3.2009, str. 1.
(26) UL L 185, 17.7.2009, str. 1.
(27) UL L 291, 7.11.2009, str. 1.
(28) UL L 328, 15.12.2009, str. 1.
(29) UL L 343, 22.12.2009, str. 51.
(30) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(31) UL L 300, 31.12.1972, str. 284.
(32) UL L 301, 31.12.1972, str. 162.
(33) UL L 171, 26.6.1973, str. 103.
(34) UL L 318, 20.12.1993, str. 18.
(35)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(36) UL L 349, 31.12.1994, str. 71.
(37) UL L 56, 6.3.1996, str. 21.
(38) UL L 309, 29.11.1996, str. 1.
(39)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(40) UL L 201, 26.7.2001, str. 10.
(41) UL L 304, 21.11.2001, str. 1.
(42) UL L 25, 29.1.2002, str. 16.
(43) UL L 65, 8.3.2003, str. 1.
(44)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(45) UL L 69, 13.3.2003, str. 8.
(46) UL L 110, 30.4.2005, str. 1.
(47) UL L 200, 30.7.2005, str. 1.
(48)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(49) UL L 300, 31.10.2006, str. 1.
(50) UL L 348, 31.12.2007, str. 1.
(51) UL L 43, 19.2.2008, str. 1.
(52) UL L 20, 24.1.2008, str. 1.
(53) UL L 169, 30.6.2008, str. 1.
(54) UL L 211, 6.8.2008, str. 1.
(55)+ Datum začetka veljavnosti te uredbe.
(56) UL L 188, 18.7.2009, str. 93.
(57) UL L 84, 31.3.2009, str. 1.
(58) UL L 185, 17.7.2009, str. 1.
(59) UL L 291, 7.11.2009, str. 1.
(60) UL L 328, 15.12.2009, str. 1.
(61) UL L…
(62) UL L 343, 22.12.2009, str. 51.


Splošne smernice za pripravo proračuna za leto 2013, oddelek III – Komisija
PDF 297kWORD 73k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2013, oddelek III – Komisija (2012/2000(BUD))
P7_TA(2012)0077A7-0040/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 313 in 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1),

–  ob upoštevanju posodobljenega finančnega načrtovanja Komisije za obdobje 2007–2013, predloženega v skladu s točko 46 omenjenega medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 21. februarja 2012 o proračunskih smernicah za leto 2013,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0040/2012),

Vloga proračuna EU pri spopadanju z gospodarsko in finančno krizo

1.  priznava, da si večina držav članic prizadeva za konsolidacijo javnih financ zaradi finančne in proračunske krize; vendar poudarja, da se EU brez nadaljnjega političnega povezovanja, brez skupnih instrumentov – kot so samodejni ukrepi in pravica Komisije, da sproži sodni postopek v primeru čezmernega primanjkljaja, pa tudi skupni programi, ki jih financira EU – in sredstev, potrebnih za njihovo delovanje, ne bo mogla ustrezno odzvati na trenutno gospodarsko in socialno krizo ali preprečiti prihodnjih kriz; vztraja pri tem, da gospodarsko okrevanje zahteva ukrepe za okrepitev solidarnosti in spodbujanje trajnostne rasti in zaposlovanja; pozdravlja dejstvo, da je Evropski svet to priznal v izjavi 30. januarja 2012 in v zaključkih po vrhunskem srečanju dne 1. in 2. marca 2012, vendar vztraja, da je treba sprejeti konkretne ukrepe, zlasti z uporabo proračuna EU kot skupnega instrumenta; poudarja, da so prednostne naloge, izpostavljene v omenjenih izjavah, tiste, za katere se je Parlament zavzemal v prejšnjih proračunskih postopkih;

2.  je še vedno zaskrbljen zaradi svetovne krize brez primere, ki je močno škodovala gospodarski rasti in finančni stabilnosti ter povzročila velik porast javnofinančnega primanjkljaja in dolga držav članic; razume zaskrbljenost Sveta glede gospodarskih in proračunskih omejitev na nacionalni ravni in vztraja, da bo leto 2013 ključno za gospodarsko okrevanje;

3.  opominja, da je proračun Evropske unije eden najpomembnejših instrumentov, v katerem se izkazuje solidarnost med državami članicami in med generacijami, ter da prinaša nedvoumno dodano vrednost, saj ima izjemen učinek na realno gospodarstvo in vsakdanje življenje evropskih državljanov; opozarja, da če bi politike Unije financirale države članice same, bi njihovi stroški skokovito narasli, torej evropski proračun že po svoji naravi prinaša dejanske skupne prihranke za blaginjo vseh, če je uporabljen tako, da ustvarja sinergije; meni, da varčevalni ukrepi na nacionalni ravni ne bi smeli voditi k podobnemu zmanjšanju na ravni EU, saj lahko vsak evro, porabljen na tej ravni, ustvari prihranke v 27 državah članicah;

4.  poudarja, da je treba zlasti v času krize okrepiti skupna prizadevanja na ravni EU, da bodo naši ukrepi prinašali rezultate; poudarja, da morajo letni proračun Evropske unije s svojim učinkom finančnega vzvoda, prednostne naloge v nacionalnih proračunih in tudi vsi drugi evropski instrumenti podpirati politike okrevanja po krizi v državah članicah in biti usklajeni s strategijo za rast in delovna mesta Evropa 2020 ter da je to bistvenega pomena za uspeh te strategije in za ohranjanje zaupanja v politike EU, zlasti med evropskimi državljani; poudarja, da bi imelo zmanjšanje proračuna EU, ki je katalizator za naložbe, neugodne učinke na rast in zaposlovanje v Uniji;

5.  meni, da pospeševanje rasti in zaposlovanja zahteva posebne ukrepe in večjo proračunsko podporo za trajnostno in dolgoročno industrijsko politiko, konkurenčnost, inovacije ter mala in srednje velika podjetja, saj so ta glavni vir gospodarskega potenciala EU in so po najnovejših podatkih v obdobju od 2002 do 2010 ustvarila 85 % neto novih delovnih mest v EU, poleg tega pa so steber evropske gospodarske rasti; zato je spodbujanje podjetniške miselnosti in ustanavljanja novih podjetij s konkretnimi ukrepi izjemnega pomena in v ta namen je treba zagotoviti ustrezna sredstva; zato priznava, da si je treba prizadevati za dodatno okrepitev financiranja EU v podporo prizadevanjem za rast;

6.  poudarja, da bi takšna podpora preprečila, da bi mala in srednje velika podjetja krčila naložbe, zlasti v raziskave in razvoj, hkrati pa bi pospešila zaposlovanje in strokovno usposabljanje, zlasti za mlade državljane, ter zagotavljala ohranjanje veščin in znanja; meni, da bi bilo treba okrepitev podpore EIB za mala in srednje velika podjetja ter infrastrukturo obravnavati kot osrednjo prednostno nalogo, tako da bi lahko mala in srednje velika podjetja izkoristila svoj potencial za inovacije, nujno potreben za blaginjo EU in nastanek na znanju temelječe družbe; v zvezi s tem poudarja, da je treba še dodatno poenostaviti postopek za oddajo vlog za programe, ki jih financira EU;

7.  meni, da bi večje naložbe iz proračuna EU v trajnostno gospodarstvo v primerjavi s tistimi iz sedanjega proračuna lahko vodile k hitrejšemu ustvarjanju novih delovnih mest; meni, da bi takšne naložbe lahko občutno prispevale k ponovni rasti v EU;

8.  poudarja, da bodo rezultati strategije Evropa 2020 v veliki meri odvisni od današnje mladine, ki je bolje izobražena, bolj tehnično napredna in bolj mobilna kot kdaj prej, zato je že in bo tudi v prihodnosti največja pridobitev za rast in delovna mesta v EU; izraža zaskrbljenost zaradi visoke stopnje brezposelnosti mladih v državah članicah; glede na to poudarja, da si je treba na ravni EU in na nacionalni ravni na vso moč prizadevati za dejansko rast in nova delovna mesta, zlasti za mlade, ki so skupna prihodnost EU;prav tako poudarja, da se je treba nujno posvetiti izzivom brezposelnosti in čedalje večje revščine v Evropski uniji v duhu posebne pobude „evropska platforma za boj proti revščini in socialni izključenosti“;

9.  je seznanjen s predlogom Komisije, da se sredstva v znesku 82 milijard EUR, ki bi jih bilo treba še načrtovati v okviru vseh strukturnih skladov EU (Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad), porabi za pomoč malim in srednjim podjetjem ter boj proti brezposelnosti mladih; zahteva, da se ga izčrpno obvešča o tej pobudi, njenem izvajanju in njenih morebitnih posledicah za proračun 2013;

Dobro usklajen in odgovoren proračun za leto 2013

10.  poudarja, da bi morali vsi doslej sprejeti ukrepi proti krizi prispevati k povrnitvi gospodarske rasti; v zvezi s tem poudarja, da je treba že sprejete varčevalne ukrepe po meri pospremiti s ciljno usmerjenimi naložbami, ki bodo prinesle trajnostni gospodarski razvoj; poudarja, da bo proračun EU pri tem odigral odločilno vlogo kot orodje za hitro in dobro usklajeno ukrepanje na vseh področjih, da se omili učinke krize na realno gospodarstvo in spodbudi naložbe, rast in nova delovna mesta v Evropi;

11.  poudarja, da je za dobro usklajeno, jasno in pravočasno uresničevanje političnih zavez in prednostnih nalog tako na nacionalni ravni kot na ravni EU nujno sodelovanje nacionalnih in evropskih institucij, da se javna sredstva prednostno namenijo za področja, ki ustvarjajo rast, da se vnaprej oceni učinke načrtovanih ukrepov, poveča sinergije med njimi in zagotovi, da bodo imeli pozitivne posledice, tako da se odstrani ovire in izkoristi premalo uporabljen potencial; s tem v zvezi poudarja, da je pomembno še naprej organizirati, pred pomladnim vrhom, predstavitev predloga proračuna Komisije, ki jo izvede Komisija, in pred začetkom nacionalnih proračunskih postopkov v državah članicah, medparlamentarne razprave o skupnih gospodarskih in proračunskih smernicah držav članic ter Unije, da se zagotovi usklajevanje med nacionalnimi proračuni in proračunom EU v splošnem okviru dopolnjenih dejavnosti Parlamenta v evropskem semestru in tako poveča demokratična legitimnost, kot je zahteval v resoluciji z dne 1. decembra 2011 o evropskem semestru za usklajevanje gospodarske politike;

12.  poziva k sprejetju odgovornega proračuna, usmerjenega k rezultatom, s kakovostno porabo ter optimalno in pravočasno uporabo obstoječih sredstev EU; v duhu izjave članov Evropskega sveta z dne 30. januarja 2012 poudarja, da je treba vlagati v rast in delovna mesta, zlasti v zvezi z malimi in srednje velikimi podjetji ter mladino; poudarja, da namerava skupaj s specializiranimi parlamentarnimi odbori opredeliti tako konkretna področja, kjer so potrebni dodatni ukrepi, kot tudi morebitne negativne prednostne naloge;

13.  poudarja, da proračun EU predstavlja naložbo, usmerjeno izključno v politike in ukrepe, ki prinašajo dodano vrednost EU; opozarja, da ima proračun EU – ki ne sme imeti primanjkljaja – veliko večji učinek vzvoda na rast in zaposlovanje kot pa nacionalni proračuni, prav tako pa lahko pospeši naložbe, zagotovi stabilnost v Evropi in EU pomaga pri izhodu iz gospodarske in finančne krize; kljub temu poudarja, da je treba spodbuditi nove naložbe, da ne bodo ogroženi projekti, ključni za gospodarsko okrevanje in konkurenčnost; v zvezi s tem poudarja, da bi lahko razvoj novih in izboljšanih finančnih instrumentov še povečal učinek vzvoda, ki ga ima poraba EU na rast, tako da se pritegnejo zasebne naložbe, s čimer se nadomestijo omejitve na nacionalni ravni in optimizira javna poraba;

14.  opominja, da so se nacionalni proračuni v EU med letoma 2000 in 2011 v povprečju povečali za 62 %, plačila v proračun EU pa so narasla za nekoliko manj kot 42 %, pri čemer se je EU razširila s 15 na 27 držav članic;

15.  se namerava v proračunskem postopku za leto 2013 še posebej osredotočiti na uresničevanje proračunskih prednostnih nalog EP iz prejšnjih let ter pozorno spremljati financiranje in izvajanje strategije Evropa 2020, ki so jo države članice v celoti sprejele, kar zadeva spodbujanje konkurenčnosti in zaposlovanja, pa tudi drugih sektorskih prednostnih nalog;

16.  pozdravlja dejstvo, da je Komisija v zadnji različici finančnega načrta za obdobje 2012–2013 upoštevala proračunske prednostne naloge EP za leto 2012 in ni izravnala preteklih povečanj; poziva jo, naj v predlogu proračuna za leto 2013 naredi enako;

17.  opominja, da zgornje meje za več razdelkov, zlasti razdelek 1a (konkurenčnost za rast in zaposlovanje ) in razdelek 4 (EU kot globalni akter) v trenutnem finančnem okviru ne zadostujejo za uresničevanje politik, ki so jih Parlament, Svet in Komisija opredelili kot prednostne; znova opozarja, da je bilo treba sredstva, dodeljena nekaterim politikam, večkrat revidirati, da bi bilo mogoče uresničiti nove cilje in naloge, zaradi česar je bilo treba skoraj v vseh letnih proračunih uporabiti instrument prilagodljivosti; poudarja, da ne bo dopustil, da bi bile dolgoletne politične zaveze EU ogrožene; zlasti opozarja, da morajo biti finančne obveznosti, sprejete z mednarodnimi sporazumi in/ali sporazumi med EU in mednarodnimi organizacijami, spoštovane in ustrezno vključene v predlog proračuna;

Proračun za leto 2013, usmerjen v uresničevanje programov in prednostnih nalog Unije

18.  opominja, da je bil večletni finančni okvir za obdobje 2007–2013 oblikovan zato, da bi povečali blaginjo in kakovost življenja državljanov ter izkoristili ves potencial širitve, kljub temu pa se EU od leta 2008 sooča s krizo brez primere, ki je vplivala tudi na vse letne proračune; glede na to poudarja, da finančni okvir za obdobje 2007–2013 ni bil spremenjen, tako da bi upoštevali dodatne finančne potrebe, nastale zaradi sedanje krize, ampak nasprotno, da je bila v vseh letnih proračunih od leta 2007 skupna razlika do zgornje meje precejšnja ter da so bili torej zato vsi letni proračuni omejeni in varčni; poudarja, da bi morala biti ustrezajoča plačila zato vsaj izplačana v skladu z običajnim proračunskim ciklom; opominja, da so v primeru večletnih programov plačila od prevzetih obveznosti ločena samo zaradi časovnega zamika med prevzetjem obveznosti in dejanskim izplačilom sredstev;

19.  poudarja, da je leto 2013 zadnje leto trenutnega programskega obdobja in da bo treba izplačati še preostale neporavnane obveznosti, kar je v navadi ob koncu vsake finančne perspektive, saj se bodo programi iz obdobja 2007–2013 zaključevali, prav tako pa bo treba upoštevati zneske obveznosti iz finančnega načrta, ki znašajo skoraj 152 milijard EUR za leto 2013; ponavlja, da bi morebitno umetno krčenje plačil povzročilo zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in sprejetih zavez EU, zaradi česar bi utegnile nastati zamudne obresti, zaupanje v evropske politike in verodostojnost institucij EU pa bi usahnilo; zato poudarja, da je treba pogodbene dolgove plačati čim prej, saj gre za vprašanje proračunske discipline;

20.  ugotavlja, da je bila raven plačil, ki izhajajo izključno iz prevzetih obveznosti in bi jih morali zato določiti na podlagi tehničnih meril, kot so stopnja izvrševanja, napovedi črpanja in raven neporavnanih obveznosti, v prejšnjih proračunskih postopkih osrednje politično sporno vprašanje med Svetom in Parlamentom; opozarja na povečano raven neporavnanih obveznosti ob koncu leta 2011, saj so znašale 207 milijard EUR, kar je skoraj 7 % več kot ob koncu leta 2010; glede na prihodnje medinstitucionalno srečanje o razliki med sprejetimi obveznostmi in plačili napoveduje, da bo začel dialog s Komisijo, da se docela pojasni sestava neporavnanih proračunskih obveznosti; vztraja, naj Svet ne odloča vnaprej o ravni plačil, ne da bi upošteval dejanske potrebe in pravne obveznosti; nadalje ugotavlja, da kopičenje neporavnanih obveznosti spodkopava preglednost proračuna EU, saj ni povsem jasno, kakšne so povezave med obveznostmi in plačili v posameznem proračunskem letu;

21.  poudarja, da pristop „neto plačnic v proračun EU/neto prejemnic iz proračuna EU“ sam po sebi ne upošteva dovolj zelo ugodnih posrednih učinkov, ki jih proračun EU ustvarja med državami članicami v korist skupnih političnih ciljev EU; je resno zaskrbljen zaradi zelo majhnega povečanja plačil v zadnjih dveh proračunih – v proračunu za leto 2012 to povečanje niti ni doseglo inflacije – v ključnem obdobju, ko bi bilo treba izvajati s polno paro vse naložbene programe in izkoristiti njihov celotni potencial;

22.  poudarja, da je treba v skladu z dobrim finančnim poslovodenjem preprečiti, da bi bila dodeljena nezadostna proračunska sredstva, in da morajo slednja ustrezati stvarnim napovedim zmogljivosti črpanja; opozarja, da bi umetno zmanjševanje proračunskih sredstev, ki jih je realistično predvidela Komisija, lahko povzročilo, da dokončna stopnja proračunskega izvrševanja ne bo tako visoka, kot bi lahko bila; opominja, da je raven sredstev za plačila, ki jih Komisija predvidi v predlogu proračuna, odvisna predvsem od napovedi držav članic in njihovih zmogljivosti za izvrševanje, saj skupaj s Komisijo soupravljajo več kot 80 % sredstev EU;

23.  obžaluje dejstvo, da je Svet decembra 2011 zavrnil financiranje opredeljenih dodatnih potreb in da zato konec leta 2011 ni bilo mogoče ugoditi zahtevkom za plačila v znesku več kot 10 milijard EUR, kar bo imelo neposredne posledice za razpoložljiva plačila v letu 2012; je zaskrbljen zaradi dejstva, da je ta situacija nastala, ker je Svet podvomil o podatkih o izvrševanju in o ocenah potreb, ki jih je pripravila Komisija, ne da bi predložil druge podatke ali vire;

24.  je zato resno zaskrbljen zaradi plačil v letu 2012 in poziva Komisijo, naj pripravi predlog, da se rešitev najde čim prej in še letos, da ne bo to vprašanje znova preloženo na leto 2013; poleg tega meni, da je uporaba sredstev za prihodnje leto za financiranje trenutnih potreb slabo finančno poslovodenje in da je v nasprotju z načelom enoletnosti; je resno zaskrbljen zaradi te prakse, ki spodkopava načelo ničelnega dolga Unije;

25.  znova poziva Svet, naj se med proračunskim postopkom vzdrži umetnega zmanjševanja plačil, in poudarja, da bi utegnila biti zaradi tega raven plačil neustrezna; zahteva, naj Svet, če bo že predlagal kaj takega, jasno in javno opredeli, katere programe in projekte EU bi bilo mogoče po njegovi oceni odložiti ali povsem opustiti, in svoje stališče tudi upraviči;

26.  v zvezi s tem poziva Svet, naj svoje stališče podredi stvarnemu in odgovornemu proračunskemu načrtovanju, ter se zavezuje, da bo v letu 2012 stalno spremljal izvrševanje proračunskih sredstev, še zlasti pa plačil; poziva Svet, naj stori enako, tako da bo lahko proračunski organ deloval na osnovi enotnih in posodobljenih podatkov o izvrševanju ter da bo lahko pripravil zanesljive napovedi odhodkov; v ta namen Svet in Komisijo vabi na medinstitucionalno srečanje na ustrezni politični ravni v prvi polovici leta 2012, na katerem naj bi razjasnili in rešili morebitne nesporazume glede podatkov o izvrševanju in ocenjenih potreb po plačilih ter skupaj ocenili situacijo v zvezi s plačili v proračunskih letih 2012 in 2013;

27.  opozarja na pomen financiranja evropskih organov za nadzor finančnih trgov (EBA, EIOPA in ESMA), da se omogoči neokrnjeno izvajanje finančne ureditve in da bodo lahko ti nadzorni organi preprečili nove krize; poudarja, da bi moralo biti financiranje teh nadzornih organov in njihove neodvisne pravne službe prednostna naloga proračuna;

28.  pozdravlja dogovor o financiranju dodatnih stroškov projekta ITER, dosežen decembra 2011; poziva Komisijo, naj v celoti upošteva skupne sklepe iz tega sporazuma in v predlogu proračuna za leto 2013 pripravi konkretne predloge za znesek 360 milijonov EUR, pri tem pa upošteva določbe finančne uredbe in Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 brez morebitnih nadaljnjih popravkov večletnega finančnega okvira zaradi projekta ITER; znova izraža trdno prepričanje, da zagotovitev 360 milijonov EUR v proračunu za leto 2013 ne bo ovirala uspešnega izvajanja drugih politik EU – zlasti tistih, ki prispevajo k doseganju ciljev strategije EU 2020 – v tem zadnjem letu programskega obdobja, in še posebej nasprotuje morebitnim prerazporeditvam, ki ogrožajo te proračunske prednostne naloge; poudarja, da je Komisija v finančnem načrtu v razdelku 1a predvidela razliko do zgornje meje v znesku 47 milijonov EUR, kar delno pokriva potrebe projekta ITER;

29.  glede na bližnjo pridružitev Hrvaške 1. julija 2013 pričakuje, da bo sprememba večletnega finančnega okvira sprejeta hitro, v skladu s točko 29 Medinstitucionalnega sporazuma („Prilagoditve finančnega okvira zaradi širitve“), in poziva Komisijo, naj pripravi predlog za ustrezna dodatna sredstva, takoj ko bodo akt o pristopu ratificirale vse države članice; ponavlja, da je treba za pridružitev Hrvaške v drugi polovici leta 2013 predvideti ustrezna dodatna finančna sredstva iz novih virov, ne s prerazporeditvami;

Upravni odhodki

30.  je seznanjen s pismom komisarja za proračun in finančno načrtovanje z dne 23. januarja 2012, v katerem je ta izrazil pripravljenost Komisije, da že leta 2013 zmanjša število delovnih mest v kadrovskem načrtu za 1 %, ob ustreznem upoštevanju različnih učinkov v velikih, srednjih in majhnih generalnih direktoratih; namerava pozorno preučiti namero Komisije, da do leta 2018 zmanjša število zaposlenih v institucijah in organih EU za 5 % v primerjavi z letom 2013, in opozarja, da ta cilj velja za splošnega; opozarja, da ima vsaka sprememba kadrovskega načrta neposredne posledice za proračun in ne sme nikakor posegati v proračunska pooblastila Odbora za proračun in Evropskega parlamenta; meni, da je treba tako pri kratkoročnem kot pri dolgoročnem krčenju delovnih mest najprej opraviti oceno vpliva ter v celoti upoštevati tudi pravne obveznosti Unije in nove pristojnosti in obsežnejše naloge institucij, izhajajoče iz pogodb;

31.  opozarja na pomen tesnega in konstruktivnega sodelovanja med institucijami skozi celoten postopek in potrjuje svojo pripravljenost, da polno prispeva k takšnemu sodelovanju v popolnem skladju z določbami PDEU; pričakuje, da bodo te smernice v proračunskem postopku in pri pripravi predloga proračuna v celoti upoštevane;

o
o   o

32.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter Računskemu sodišču.

(1) UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1.
(2) UL L 56, 29.2.2012.


Mandat posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja
PDF 261kWORD 37k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o ustanovitvi posebnega odbora za organiziran kriminal, korupcijo in pranje denarja, njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 16. februarja 2012 glede predloga o ustanovitvi posebnega odbora za organiziran kriminal, korupcijo in pranje denarja ter opredelitvi njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o organiziranem kriminalu v Evropski uniji(1), v kateri je izrazil svojo namero o ustanovitvi posebnega odbora,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. septembra 2011 o prizadevanjih EU za boj proti korupciji(2),

–  ob upoštevanju člena 184 Poslovnika,

1.  je sklenil ustanoviti poseben odbor za organiziran kriminal, korupcijo in pranje denarja z naslednjimi nalogami:

   (a) analizirati in oceniti razširjenost organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja ter njihovega vpliva na Unijo in njene države članice ter predlagati primerne ukrepe, da bo Unija lahko preprečila te grožnje in jim kljubovala tako na mednarodni, evropski kot nacionalni ravni;
   (b) analizirati in oceniti sedanje izvajanje zakonodaje Unije o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja ter povezanih politik, da bi zagotovil, da zakoni in politike Unije temeljijo na dokazih in da so podprti z najboljšimi ocenami groženj, prav tako je treba spremljati njihovo skladnost s temeljnimi pravicami v skladu s členoma 2 in 6 Pogodbe o Evropski uniji, zlasti s pravicami iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ter s temeljnimi načeli zunanjega delovanja Unije, predvsem s tistimi iz člena 21 Pogodbe;
   (c) preučiti in temeljito pregledati izvajanje vlog in dejavnosti agencij Unije za notranje zadeve (kot so Europol, odbor COSI in Eurojust), ki delujejo na področjih, povezanih z organiziranim kriminalom, korupcijo in pranjem denarja ter drugimi varnostnimi politikami;
   (d) obravnavati vprašanja iz resolucije z dne 25. oktobra 2011 o organiziranem kriminalu v Evropski uniji, ter predvsem njenega odstavka 15(3), in resolucije z dne 15. septembra 2011 o prizadevanjih EU za boj proti korupciji;
   (e) v ta namen vzpostaviti potrebne kontakte, organizirati obiske in predstavitve v institucijah Evropske unije ter v mednarodnih, evropskih in nacionalnih institucijah, nacionalnih parlamentih in vladah držav članic in tretjih držav, pri predstavnikih znanstvene skupnosti, poslovnih in civilnih družb ter pri osnovnih akterjih, organizacijah žrtev, uradnikih, vključenih v vsakodnevni boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in pranju denarja, kot so organi pregona, sodniki in akterji civilne družbe, ki spodbujajo kulturo legalnosti na težavnih področjih;

2.  glede na to, da ostajajo pristojnosti stalnih odborov Parlamenta, odgovornih za vprašanja glede sprejetja, spremljanja in izvajanja zakonodaje Unije, ki se nanaša na to področje, nespremenjene, sklene, da lahko posebni odbor izdaja priporočila glede prihodnjih ukrepov in pobud v tesnem sodelovanju s stalnimi odbori;

3.  sklene, da bo imel začasni odbor 45 članov;

4.  sklene, da bo mandat posebnega odbora 12 mesecev, ki se začne 1. aprila 2012, z možnostjo podaljšanja; sklene, da mora posebni odbor Parlamentu predložiti vmesno in končno poročilo o priporočilih glede tega, katere ukrepe in pobude bi bilo treba sprejeti.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0459.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0388.
(3) Odstavek se glasi: „15. namerava v treh mesecih po sprejetju te resolucije ustanoviti poseben odbor za obravnavo razširjenosti kriminalnih združb, ki delujejo preko meja, vključno z mafijami; med cilji tega odbora bo preiskovanje razširjenosti tega pojava ter njegove negativne družbene in gospodarske posledice po celotni EU, vključno z vprašanji nezakonitega prisvajanja javnih sredstev s strani kriminalnih združb in mafij ter njihovega prikritega vdiranja v javni sektor ter kontaminiranja zakonitega gospodarstva in finančnega sistema; poleg tega bo cilj odbora opredelitev niza zakonodajnih ukrepov za zoperstavljanje tej konkretni in prepoznani grožnji za EU in njene državljane; zato poziva konferenco predsednikov, naj v skladu s členom 184 Poslovnika oblikuje predlog“.


Izobraževanje pravosodnih organov
PDF 208kWORD 53k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o izobraževanju pravosodnih organov (2012/2575(RSP))
P7_TA(2012)0079B7-0150/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 81 in 82 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki predvidevata sprejetje ukrepov v „pomoč pri usposabljanju sodnikov in zaposlenih na sodišču“ z rednim zakonodajnim postopkom,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. septembra 1991 o ustanovitvi evropske pravne akademije(1), svojega stališča z dne 24. septembra 2002 o sprejetju sklepa Sveta o vzpostavitvi evropske mreže za sodniško usposabljanje(2), svoje resolucije z dne 9. julija 2008 o vlogi nacionalnih sodnikov v evropskem sodnem sistemu(3) in svojega priporočila Svetu z dne 7. maja 2009 o razvoju kazenskopravnega območja EU(4),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije o akcijskem načrtu za izvajanje stockholmskega programa (COM(2010)0171),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2009 o stockholmskem programu(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o izobraževanju pravosodnih organov(6),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. septembra 2011 z naslovom „Vzpostavljanje zaupanja v pravosodni sistem celotne EU – nova razsežnost evropskega izobraževanja v pravosodju“(COM(2011)0551),

–  ob upoštevanju pilotnega projekta za izobraževanje pravosodnih organov, ki ga je Parlament predlagal leta 2011,

–  ob upoštevanju primerjalne študije o izobraževanju pravosodnih organov v državah članicah, ki jo je Parlament naročil pri ERA v sodelovanju z EJTN(7),

–  ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker omenjena študija preučuje dejavnosti, ki jih na tem področju izvajajo nacionalne pravosodne izobraževalne ustanove, vključno z vrsto usposabljanja, pogoji in proračunskimi viri, njen namen pa je poleg tega opredeliti potrebe in predlagati izboljšave in praktične zglede ter predstaviti rezultate poglobljene ankete med več kot 6.000 sodniki in tožilci v državah članicah, s poudarkom na njihovih izkušnjah z izobraževanjem o pravu EU in njihovih predlogih za izboljšave;

B.  ker bi morali pravosodnemu usposabljanju pravzaprav reči „pravosodne študije“, da se poudari posebna narava nepretrganega intelektualnega razvoja, ki je potreben v pravosodju, in dejstvo, da so prav sodniki najbolj poklicani za izvajanje pravosodnega usposabljanja;

C.  ker trenutna ponudba izobraževanja še zdaleč ne izpolnjuje ciljev Komisije, namreč da bi morala biti na voljo polovici pravnih strokovnjakov v EU;

D.  ker so glede na ugotovitve iz študije jezikovne ovire, pomanjkanje (pravočasnih) informacij o obstoječih programih, dejstvo, da programi niso vedno prilagojeni potrebam sodnikov, velike delovne obremenitve sodnikov in nezadostno financiranje med glavnimi razlogi za razmeroma majhno število tistih, ki se izobražujejo o pravu EU (53 %, od tega samo tretjina v zadnjih treh letih);

E.  ker je v trenutnih razmerah finančne varčnosti tudi s proračunskega vidika priporočljivo, da se izkoristijo obstoječe ustanove, zlasti nacionalne šole za pravosodno izobraževanje, pa tudi univerze in strokovni organi, kar zadeva vidike nacionalne zakonodaje pri vzpostavljanju evropske pravosodne kulture; ker bo na ta način mogoče opredeliti najboljše prakse v državah članicah, jih gojiti in širiti po celotni EU; ker bi morala pri izobraževanju o pravu EU svojo vlogo še naprej igrati Evropska pravna akademija (ERA);

F.  ker je Parlament že opozoril, da mora evropsko pravosodno območje graditi na skupni pravosodni kulturi izvajalcev, sodnikov in tožilcev, ki pa ne sme izhajati samo iz prava EU, temveč jo je treba razviti s skupnim poznavanjem in razumevanjem nacionalnih pravosodnih sistemov, temeljito prenovitvijo univerzitetnih učnih programov, izmenjavami, študijskimi obiski in skupnim usposabljanjem z dejavno podporo Evropske pravne akademije, evropske mreže za sodniško usposabljanje in Evropskega pravnega inštituta;

G.  ker bi moralo biti izobraževanje pravosodnih organov povezano z razpravo o tradicionalni vlogi pravosodja in njegovi modernizaciji, o tem, kako ga odpreti in razširiti njegova obzorja; ker to zahteva tudi jezikovno izobraževanje ter spodbujanje študija primerjalnega in mednarodnega prava;

H.  ker je treba med delavci v pravosodju gojiti skupno sodno kulturo na podlagi listine o temeljnih pravicah, dela beneške komisije Sveta Evrope in podobno, da se okrepijo osrednje vrednote pravosodnega poklica z razpravo in širjenjem enotne poklicne etike, pravna država in načela za imenovanje in izbor sodnikov in da se prepreči politizacija pravosodja, s tem pa spodbudi vzajemno zaupanje, potrebno za uresničenje skupnega pravosodnega območja;

I.  ker je treba ustvariti nove mreže sodnikov iz različnih kultur in izboljšati usklajevanje v obstoječih mrežah, da bodo lahko nastali „krogi usklajenosti“; ker elektronska komunikacija za to ne zadostuje, ampak so potrebni forumi, kjer bodo lahko sodniki vzpostavljali medsebojne stike, pritegniti pa je treba tudi sodnike z luksemburškega in strasbourškega sodišča;

J.  ker pravosodne študije ne smejo biti omejene na materialno in postopkovno pravo in ker se morajo sodniki usposabljati tudi o sodnem delu in veščinah;

1.  meni, da bi bilo mogoče glede na proračunske omejitve in odgovore sodnikov iz omenjene ankete kljub dejstvu, da so osebni stiki najboljša možnost, takšno usposabljanje in svetovanje zagotavljati prek interneta (videokonference, spletni tečaji, spletne oddaje), pa tudi z izmenjavami; ugotavlja, da se sodniki zavzemajo za nadaljnje ocene in prilagoditev izobraževalnih programov njihovim potrebam, pri čemer dajejo prednost interaktivnemu usposabljanju, kjer lahko izmenjujejo izkušnje in razpravljajo o konkretnih primerih, pred klasičnimi (od zgoraj navzdol) oblikami izobraževanja;

2.  meni, da bi bil dodatni cilj uskladitev usposabljanja, ki ga ponujajo obstoječe ustanove za pravosodno izobraževanje, ter olajšanje in krepitev dialoga in stikov med strokovnjaki;

3.  ugotavlja, da je večjezično usposabljanje pomembno, saj je študija pokazala, da razmeroma majhno število sodnikov tuje jezike govori tako dobro, da bi lahko dejavno sodelovali v pravosodnem usposabljanju v drugih državah članicah;

4.  meni, da bi lahko težave (stroški, jezikovno izobraževanje, stroškovna učinkovitost) rešili z uporabo sodobnih tehnologij in financiranjem razvoja programov v smislu Applove knjižnice iTunes U; takšni programi, ki bi jih pripravljale nacionalne šole, ERA, univerze in druge izobraževalne ustanove, bi vsebovali tečaje z videogradivom, vključno z jezikovnim usposabljanjem (s posebnim poudarkom na pravni terminologiji), in napotke glede nacionalnih pravnih sistemov, zlasti pravnih postopkov in podobno, bili pa bi brezplačni za delavce v pravosodju;

5.  meni, da bi lahko uspešna udeležba na takšnih tečajih tlakovala pot za program Erasmus za sodnike in udeležbo na tečajih v tujini;

6.  predlaga, da bi bili ti programi na voljo tudi pravnim strokovnjakom, strokovnim organom, akademijam in študentom prava za nizko ceno, njihov razvoj in izdelava pa bi v manjšem obsegu celo spodbudila gospodarstvo in zaposlovanje z razmeroma majhnim vložkom;

7.  meni, da bi se moral pilotni projekt pod vodstvom Luigija Berlinguerja in Erminie Mazzoni, ki naj bi se začel v letu 2012, osredotočiti predvsem na opredelitev in širjenje najboljših praks pri organiziranju usposabljanja o pravu EU v nacionalnih pravosodnih sistemih in šolah; meni, da bi lahko EU spodbudila države članice, naj se zgledujejo po uspešnih ustanovah, kot so koordinatorji za pravo EU v Italiji in na Nizozemskem v okviru nacionalnih sodišč, in podprejo usposabljanje takšnih koordinatorjev oziroma jim olajšajo delo na ravni EU;

8.  meni, da bi bilo treba v pilotnem projektu ustanoviti delovno skupino ponudnikov pravosodnega usposabljanja na nacionalni in evropski ravni, pa tudi izvensodnih akterjev, katere cilj bi bil opredeliti niz tem v okviru prava EU, ki so najpomembnejše za vsakodnevno sodno prakso, tako pri praktičnih (kako vložiti zahtevo za predhodno odločanje, kako dostopati do podatkovnih zbirk prava EU itd.) kot pri vsebinskih vprašanjih;

9.  predlaga, da bi pilotni projekt usklajeval (a) medsebojno svetovanje in izmenjavo znanja o posameznih pravnih sistemih med pravosodnimi izobraževalnimi ustanovami, pri čemer bi gradil na obstoječih mrežah in virih, ter (b) formalno usposabljanje in seznanjanje s tujimi pravnimi sistemi;

10.  predlaga še, naj Komisija vsako leto organizira forum, na katerem bi se lahko sodniki vseh stopenj na pravnih področjih, kjer se pogosto pojavljajo domači in čezmejni problemi, pogovarjali o zadnjih pravnih spornih točkah in težavah, da bi spodbudili razpravo, vzpostavili stike, ustvarili kanale za komuniciranje ter poglobili medsebojno zaupanje in razumevanje; meni, da bi forum pristojnim organom, izvajalcem izobraževanja in strokovnjakom, vključno z univerzami in strokovnimi organi, ponudil priložnost, da razpravljajo o politiki pravosodnega usposabljanja in prihodnosti pravnega izobraževanja v Evropi;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.

(1) UL C 267, 14.10.1991, str. 33.
(2) UL C 273 E, 14.11.2003, str. 99.
(3) UL C 294 E, 3.12.2009, str. 27.
(4) UL C 212 E, 5.8.2010, str. 116.
(5) UL C 285 E, 21.10.2010, str. 12.
(6) UL C 236 E, 12.8.2011, str. 130.
(7) http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=60091


Delo otrok v sektorju kakava
PDF 120kWORD 49k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o delu otrok v sektorju kakava (2011/2957(RSP))
P7_TA(2012)0080B7-0126/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 3, 6 in 21 Pogodbe o Evropski uniji,

–  ob upoštevanju členov 206 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela št. 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo in št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja ter konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah,

–  ob upoštevanju mednarodnega sporazuma o kakavu, ki je bil sklenjen leta 2010, zlasti njegovih členov 42 in 43,

–  opozarjajoč na svoje predhodne resolucije o trgovini z otroki in izkoriščanju otrok v državah v razvoju,

–  opozarjajoč na svoji resoluciji z dne 25. novembra 2010 o človekovih pravicah ter o socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih (1) in o družbeni odgovornosti podjetij v mednarodnih trgovinskih sporazumih (2),

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker Mednarodna organizacija dela ocenjuje, da po vsem svetu več kot 215 milijonov otrok delavcev opravlja dejavnosti, ki bi jih bilo treba odpraviti; ker jih je med njimi več kot 152 milijonov starih manj kot 15 let, 115 milijonov pa jih opravlja nevarne dejavnosti;

B.  ker za namene te resolucije delo otrok pomeni delo otrok, kakor je opredeljeno s konvencijama Mednarodne organizacije dela št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja in št. 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo;

C.  ker mora Parlament odobriti sklenitev mednarodnega sporazuma o kakavu iz leta 2010; ker so zainteresirane strani izrazile hudo zaskrbljenost zaradi dela otrok v pridelavi in obiranju kakavovih zrn;

D.  ker je 70 % svetovnega kakava pridelano v Zahodni Afriki, kjer okoli 7,5 milijona ljudi prideluje kakav skoraj izključno na majhnih družinskih kmetijah, ki jih je v Zahodni Afriki od 1,5 do 2 milijona; ker je pridelovanje kakava v petmesečnem času obiranja delovno zelo intenzivna dejavnost in se pridelovalci soočajo z velikimi pritiski akterjev na nacionalnem in mednarodnem trgu za ohranitev nizkih stroškov dela; ker so ob višku sezone udeleženi vsi družinski člani, tudi otroci; ker delo otrok povzroča nesprejemljivo tveganje;

E.  ker Mednarodna organizacija dela meni, da ni treba vsako delo, ki ga opravljajo otroci, opredeliti kot delo otrok, ki ga je treba odpraviti, in ker je treba jasno razlikovati med obema oblikama dela; ker se delo otrok ali mladostnikov, ki ne vpliva na njihovo zdravje in osebnostni razvoj ali posega v njihovo šolanje, na splošno obravnava kot nekaj dobrega, razen če so naloge nevarne ali če otrokom preprečujejo, da bi obiskovali šolo;

F.  ker so študije, opravljene v Gani in Slonokoščeni obali pokazale, da so otroci, ki delajo v nasadih kakava, izpostavljeni različnim vrstam nevarnosti; ker so bili poleg tega nekateri otroci morebiti ugrabljeni in pripeljani iz drugih območij države ali iz sosednjih držav; ker so potrebne nadaljnje raziskave o pojavnosti dela otrok in trgovini z otroki na območju, saj ni nobenih preverjenih podatkov;

G.  ker je uporaba najhujših oblik otroškega dela pri pridelovanju in obiranju kakavovih zrn nesprejemljiva;

H.  ker so v zadnjih letih programi in pobude za boj proti najhujšim oblikam otroškega dela v nasadih kakava v Zahodni Afriki prinesli znaten napredek, vendar je treba zaradi izjemne razsežnosti tega sektorja še veliko storiti; ker so vnovični konflikti na tem območju, zlasti v Slonokoščeni obali, znova poslabšali položaj otrok;

I.  ker so revščina, pomanjkanje nadomestnih možnosti za ustvarjanje prihodkov, pomanjkljive ali neobstoječe možnosti za mlade zunaj šole, toge strukture in prevladujoči odnosi na ravni skupnosti, nezadostna pravna zaščita otrokovih pravic in nezmožnost zagotavljanja obveznega javnega šolanja za vse otroke, ne glede na spol, da korupcije in slabega vodenja niti ne omenjamo, družbenoekonomski in politični dejavniki, ki lahko prispevajo k ponavljajočim se zlorabam otrok v nekaterih delih sveta;

J.  opozarja, da je prednostna odgovornost vlad vseh teh držav, da celovito izvajajo konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah ter konvenciji Mednarodne organizacije dela št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja in št. 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo;

K.  opozarja na strategijo EU za družbeno odgovornost podjetij za obdobje 2011–2014, na globalni sporazum OZN, zlasti na njegovo načelo št. 5 o odpravi dela otrok, ter na Harkin-Englov protokol, ki nudi koristen okvir za družbeno odgovornost podjetij v sektorju kakava;

1.  poziva države, ki še niso ratificirale konvencije ZN o otrokovih pravicah in konvencij Mednarodne organizacije dela št. 138 in 182, naj jih hitro ratificirajo in izvajajo; meni tudi, da bi morale države izvajati vse ustrezne politike za ozaveščanje o zlorabi otrok na trgu dela in o potrebi po izpolnjevanju veljavnih nacionalnih in mednarodnih pravil:

2.  ostro obsoja uporabo dela otrok na kakavovih poljih;

3.  poziva vse zainteresirane strani, ki so udeležene v pridelavi in predelavi kakavovih zrn in izdelkov iz njih, tj. vlade, svetovno industrijo, pridelovalce kakava, delavske organizacije, nevladne organizacije in potrošnike, naj prevzamejo svojo odgovornost v boju proti vsem oblikam prisilnega dela otrok in trgovini z otroki, si izmenjujejo izkušnje in skupno delujejo za trajnostno verigo dobave s kakavom, v kateri ne bo dela otrok;

4.  meni, da bi lahko znatne spremembe prinesel le celovit in usklajen okvir, ki bi obravnaval temeljne vzroke dela otrok, dolgoročno pa bi ga izvajali vlade, industrija, trgovci, pridelovalci in civilna družba;

5.  poziva Komisijo, naj zagotovi politično usklajenost vseh svojih pobud, zlasti tistih, ki se nanašajo na trgovino, razvoj (zlasti v zvezi z dostopom otrok do izobraževanja), človekove pravice, javna naročila in družbeno odgovornost podjetij, poleg tega pa spodbuja izmenjavo primerov najboljših praks med sektorji, kjer se pojavlja otroško delo;

6.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsi trgovinski sporazumi vsebovali učinkovite določbe, namenjene zmanjševanju revščine in spodbujanju spodobnega dela in varnih delovnih pogojev, ter pravno zavezujoče klavzule o mednarodno dogovorjenih človekovih pravicah, socialnih in okoljskih standardih ter njihovem izvrševanju, skupaj z ukrepi v primeru kršitev;

7.  opozarja, da poteka revizija sistema splošnih preferencialov EU, njenega poglavitnega instrumenta trgovinske politike EU za spodbujanje temeljnih delavskih standardov, in da se lahko trgovinski preferenciali, ki so bili dodeljeni državam po tem sistemu, v posebnih okoliščinah, zlasti v primeru resnih in sistematičnih kršitev načel, določenih v številnih temeljnih konvencijah Mednarodne organizacije dela, vključno konvencijah št. 138 in 182, odvzamejo;

8.  opozarja, da je Evropski parlament 15. decembra 2011 odločil, da ne odobri protokola o tekstilnih izdelkih k sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Uzbekistanom zaradi pomislekov v zvezi z uporabo prisilnega otroškega dela na bombaževih poljih v Uzbekistanu, in priporoča, naj Evropska unija preuči možnost začasnega umika ugodnosti splošnega sistema preferencialov za Uzbekistan, če nadzorni organi Mednarodne organizacije dela ugotovijo, da ta država resno in sistematično krši svoje obveznosti(3);

9.  pozdravlja vse pobude različnih zainteresiranih strani, pri katerih so vključene vlade, industrija, pridelovalci in civilna družba, za odpravo otroškega dela in izboljšanje življenja otrok in odraslih, ki delajo v nasadih kakava, in za odgovorno pridelavo kakava, na primer nedavno regionalno pobudo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, sekretariata Kluba držav Sahela in Zahodne Afrike in Mednarodne pobude za kakav za širjenje najboljše prakse v boju proti najhujšim oblikam dela otrok v nasadih kakava v Zahodni Afriki; poudarja, da mora tem pobudam slediti nadaljnjo ukrepanje, da se zagotovi resničen napredek; spodbuja vlade, naj povečajo podporo mrežam pravične trgovine v sektorju kakava in podeželskim zadrugam in naj jim omogočijo, da bodo svoje izdelke pošiljale neposredno nacionalnim in mednarodnim trgom ter se tako izognile posrednikom in dosegle pravične cene; poziva Komisijo, naj podpre takšne ukrepe;

10.  pozdravlja cilje protokola o pridelavi in predelavi kakavovih zrn in izdelkov iz njih na način, ki je skladen s konvencijami Mednarodne organizacije dela št. 182 o prepovedi najhujših oblik otroškega dela in takojšnjem ukrepanju za njegovo odpravo (poznan kot Harkin-Englov protokol) in poziva k njegovemu polnemu izvajanju;

11.  opominja, da je Evropski odbor za standardizacijo nedavno sklenil ustanoviti nov projektni odbor, katerega naloga je, da oblikovati dvodelni evropski standard za sledljivo in trajnostno pridelavo kakava; poziva Komisijo, naj razmisli o zakonodajnem predlogu mehanizma za učinkovito sledenje blagu, ki se proizvaja s prisilnim otroškim delom, ter ga po potrebi predloži; poziva podpisnike mednarodnega sporazuma o kakavu, naj podpirajo izboljšanje dobavne verige in boljšo organiziranost kmetov, da se omogoči sledljivost kakava skozi vso dobavno verigo v sektorju kakava;

12.  poziva podpisnike mednarodnega sporazuma o kakavu, naj preučijo možnosti uvedbe sledljivosti v dobavno verigo kakava, ko jo bo revidirala pooblaščena tretja stran;

13.  poziva Komisijo, mednarodni program za odpravo dela otrok pri Mednarodni organizaciji dela in druge partnerje, naj si še naprej prizadevajo za boljši vpogled v gospodarske, družbene in kulturne značilnosti kmetijskih skupnosti;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje, Svetu EU, Evropski komisiji, Unicefu, sopredsednikom skupne parlamentarne skupščine AKP-EU, Afriški uniji in Mednarodni organizaciji dela.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0434.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0446.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0586.


Mednarodni sporazum o kakavu 2010 ***
PDF 183kWORD 30k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o kakavu 2010 (09771/2011 – C7- 0206/2011 – 2010/0343(NLE))
P7_TA(2012)0081A7-0024/2012

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (09771/2011),

–  ob upoštevanju osnutka Mednarodnega sporazuma o kakavu 2010 (08134/2011),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 207(3) in (4) ter točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0206/2011),

–  ob upoštevanju člena 81 in člena 90(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0024/2012),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


Spopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU
PDF 224kWORD 75k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o spopadanju z razmahom sladkorne bolezni v EU (2011/2911(RSP))
P7_TA(2012)0082RC-B7-0145/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju saintvincentske deklaracije o oskrbi in raziskavah sladkorne bolezni v Evropi, ki je bila sprejeta na prvem srečanju v okviru akcijskega programa o sladkorni bolezni od 10. do 12. oktobra 1989 v Saint-Vincentu(1),

–  ob upoštevanju platforme EU o prehrani, telesni dejavnosti in zdravju, ki jo je 15. marca 2005 ustanovila Komisija(2),

–  ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 8. decembra 2005 z naslovom „Spodbujanje zdrave prehrane in telesne dejavnosti: evropska razsežnost za preprečevanje prekomerne teže, debelosti in kroničnih bolezni, ki obravnava najpogostejše povzročitelje sladkorne bolezni tipa 2“ (COM(2005)0637),

–  ob upoštevanju sklepov konference avstrijskega predsedstva o preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2, ki je potekala 15. in 16. februarja 2006 na Dunaju(3),

–  ob upoštevanju svoje izjave z dne 27. aprila 2006 o sladkorni bolezni(4),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o spodbujanju zdravega načina življenja in preprečevanje diabetesa tipa 2(5),

–  ob upoštevanju resolucije regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo z dne 11. septembra 2006 z naslovom „Preprečevanje in nadzor nad nenalezljivimi boleznimi v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije“(6),

–  ob upoštevanju resolucije 61/225 generalne skupščine Združenih narodov z dne 20. decembra 2006 o svetovnem dnevu sladkorne bolezni,

–  ob upoštevanju Sklepa št. 1350/2007/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o uvedbi drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013)(7) ter s tem povezanega Sklepa Komisije z dne 22. februarja 2011 o sprejetju sklepa o financiranju za leto 2011 v okviru drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013) ter o merilih za izbiro in dodelitev ter drugih merilih v zvezi s finančnimi prispevki za ukrepe tega programa(8),

–  ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 23. oktobra 2007 z naslovom „Skupaj za zdravje: strateški pristop EU za obdobje 2008–2013“ (COM(2007)0630),

–  ob upoštevanju sedmega okvirnega programa za raziskave (2007–2013)(9) ter okvirnega programa za raziskave in inovacije (COM(2011)0808),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. oktobra 2009 z naslovom „Solidarnost na področju zdravja: zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU“ (COM(2009)0567),

–  ob upoštevanju resolucije 64/265 generalne skupščine Združenih narodov z dne 13. maja 2010 o preprečevanju in nadzoru nenalezljivih bolezni,

–  ob upoštevanju glavnih ugotovitev in priporočil projekta Zdravje v okviru sedmega okvirnega programa (FP7-HEALTH-200701), opredeljenega v časovnem načrtu za raziskave sladkorne bolezni v Evropi (DIAMAP)(10),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2010 z naslovom „Vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020 – Unija inovacij“ (COM(2010)0546) ter pilotnega partnerstva o dejavnem in zdravem staranju,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z naslovom „Inovativni pristopi h kroničnim boleznim v sistemih javnega zdravstva in zdravstvenega varstva“ z dne 7. decembra 2010,

–  ob upoštevanju resolucije 65/238 generalne skupščine Združenih narodov z dne 24. decembra 2010 o obsegu, podrobnostih, obliki in organizaciji srečanja generalne skupščine na visoki ravni o preprečevanju in obvladovanju nenalezljivih bolezni,

–  ob upoštevanju moskovske izjave, sprejete na prvi svetovni ministrski konferenci Združenih narodov za zdrav življenjski slog in nadzor nad nenalezljivimi boleznimi, ki je potekala 28. in 29. aprila 2011 v Moskvi(11),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. septembra 2011 o stališču in zavezanosti Evropske unije pred srečanjem Združenih narodov na visoki ravni o preprečevanju in nadzoru nenalezljivih bolezni(12),

–  ob upoštevanju člena 110(4) Poslovnika,

A.  ker je sladkorna bolezen ena najbolj pogostih nenalezljivih bolezni, saj jo ima po nekaterih ocenah več kot 32 milijonov državljanov EU, kar pomeni skoraj 10 % celotnega prebivalstva EU, podobno število pa jih ima moteno toleranco na glukozo, za katero je zelo verjetno, da bo napredovala v klinično izraženo sladkorno bolezen(13);

B.  ker naj bi se zaradi razširjenosti debelosti, staranja evropskega prebivalstva ter drugih dejavnikov, ki jih je še treba ugotoviti, do leta 2030 število sladkornih bolnikov v Evropi povečalo za 16,6 %;

C.  ker se pričakovana življenjska doba zaradi sladkorne bolezni tipa 2 skrajša za 5 do 10 let(14), zaradi tipa 1 pa za približno 20 let(15), pri čemer naj bi v EU za to boleznijo vsako leto umrlo 325.000 ljudi(16), kar pomeni enega državljana EU vsaki dve minuti;

D.  ker kot glavno preventivno strategijo za zmanjšanje pojavnosti, razširjenosti in zapletov obeh tipov sladkorne bolezni vedno pogosteje omenjajo omejitev znanih dejavnikov tveganja, zlasti življenjskih navad;

E.  ker so še vedno potrebne raziskave, da bi jasno opredelili dejavnike tveganja za sladkorno bolezen tipa 1 – genetska nagnjenost se že raziskuje, vendar do tega tipa bolezni prihaja pri vedno mlajših ljudeh;

F.  ker je sladkorno bolezen tipa 2 mogoče preprečiti in so bili zanjo dejavniki tveganja – kot so slaba in neuravnotežena prehrana, debelost, telesna nedejavnost in uživanje alkohola – že jasno opredeljeni in jih je mogoče omejiti z učinkovitimi preventivnimi strategijami;

G.  ker za sladkorno bolezen še ni zdravila;

H.  ker je mogoče zaplete sladkorne bolezni tipa 2 preprečiti s spodbujanjem zdravega načina življenja in z zgodnjim diagnosticiranjem; ker je kljub temu diagnoza pogosto prepozna in ker se skoraj 50 % vseh sladkornih bolnikov še ne zaveda svojega stanja(17);

I.  ker skoraj 75 % vseh sladkornih bolnikov ne obvladuje dobro svojega stanja, zaradi česar prihaja do večjega tveganja zapletov, izgube produktivnosti in stroškov za družbo(18), kot je razvidno iz nedavne študije(19);

J.  ker v večini držav članic sladkorni bolezni namenijo več kot 10 % izdatkov zdravstvenega varstva, pri čemer lahko ta delež naraste kar na 18,5 %(20), splošni strošek zdravstvenega varstva za državljana EU, ki ima sladkorno bolezen, pa je v povprečju 2.100 EUR na leto(21); ker se bodo ti stroški zaradi porasta števila sladkornih bolnikov, staranja prebivalstva in naraščanja s tem povezanih bolezni nedvomno še povečali;

K.  ker je sladkorna bolezen najpogostejši povzročitelj srčnega infarkta, možganske kapi, slepote, amputacij in okvare ledvic, če je ne zdravimo primerno ali je diagnoza postavljena prepozno;

L.  ker lahko s spodbujanjem zdravega načina življenja in obravnavanjem štirih glavnih determinant zdravja – kajenje, slaba prehrana, telesna nedejavnost in uživanje alkohola – na vseh področjih politik bistveno prispevamo k preprečevanju sladkorne bolezni, njenih zapletov ter ekonomskih in socialnih stroškov;

M.  ker morajo sladkorni bolniki poskrbeti za 95 % svoje oskrbe(22) in ker sladkorna bolezen za posameznika in njegovo družino ne pomeni le finančnega bremena, ampak zajema tudi psihološko-družbena vprašanja, znižuje pa tudi kakovost življenja;

N.  ker ima nacionalne okvire ali programe za sladkorno bolezen samo 16 od 27 držav članic in ker ni jasnih meril o tem, kaj naj bi vseboval dober program ali katere države imajo najboljšo prakso(23); ker so v Evropski uniji velike razlike in neenakosti v kakovosti zdravljenja sladkorne bolezni;

O.  ker ni pravnega okvira EU za diskriminacijo sladkornih bolnikov ali drugih kroničnih bolnikov in ker so predsodki do obolelih še vedno razširjeni v šolah, pri zaposlovanju, na delovnem mestu, pri sklepanju zavarovanj ter ocenjevanju primernosti za vozniško dovoljenje po vsej EU;

P.  ker ni dovolj finančnih sredstev in infrastrukture za usklajevanje raziskav sladkorne bolezni v EU, kar negativno vpliva na konkurenčnost teh raziskav in sladkornim bolnikom preprečuje, da bi imeli od njih v celoti korist;

Q.  ker še ni evropske strategije za zdravljenje sladkorne bolezni, kljub sklepom Sveta v okviru avstrijskega predsedstva o spodbujanju zdravega načina življenja in preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2(24), številnim resolucijam Združenih narodov in pisni izjavi Evropskega parlamenta o sladkorni bolezni;

1.  pozdravlja sklepe Sveta z dne 7. decembra 2010 z naslovom „Inovativni pristopi h kroničnim boleznim v sistemih javnega zdravstva in zdravstvenega varstva“(25) ter njegov poziv državam članicam in Komisiji, naj začnejo postopek za razmislek, da bi opredelile možnosti čim boljšega odzivanja na izzive kroničnih bolezni;

2.  je seznanjen z zgoraj navedeno resolucijo z dne 15. septembra 2011 o stališču in zavezanosti Evropske unije pred srečanjem Združenih narodov na visoki ravni o preprečevanju in nadzoru nenalezljivih bolezni, v kateri je poudarek na sladkorni bolezni kot eni glavnih nenalezljivih bolezni;

3.  poziva Komisijo, naj razvije in izvaja ciljno usmerjeno strategijo EU za sladkorno bolezen v obliki priporočila Sveta EU o preprečevanju, diagnosticiranju, zdravljenju in raziskovanju sladkorne bolezni ter izobraževanju o njej;

4.  poziva Komisijo, naj pripravi skupna in standardizirana merila ter metode za zbiranje podatkov o sladkorni bolezni ter naj v sodelovanju z državami članicami usklajuje, zbira, evidentira, spremlja in upravlja celovite epidemiološke podatke o tej bolezni ter ekonomske podatke o posrednih in neposrednih stroških njenega preprečevanja in obvladovanja;

5.  poziva države članice, naj razvijejo, izvajajo in spremljajo nacionalne programe o sladkorni bolezni, ki bodo namenjeni spodbujanju zdravja, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter predvidevanju, preprečevanju, zgodnjemu diagnosticiranju in zdravljenju sladkorne bolezni, pri čemer bodo ciljna skupina tako splošno prebivalstvo kot skupine z visokim tveganjem, poleg tega pa bodo namenjeni tudi zmanjšanju neenakosti in čim večjemu izkoristku virov zdravstvenega varstva;

6.  poziva države članice, naj spodbujajo preventivo proti sladkorni bolezni tipa 2 in debelosti (priporočeno je, da se strategije izvajajo že od zgodnje mladosti prek izobraževanja o zdravi prehrani in telovadnih navadah v šolah) ter strategije za zdrav način življenja, vključno s pristopom na podlagi telesne dejavnosti in prehrane; v zvezi s tem poudarja, da bi morale države članice prehranske politike uskladiti s cilji spodbujanja zdrave prehrane, omogočanja potrošnikom, da se ozaveščeno in zdravo odločajo, ter zgodnjega diagnosticiranja, kar so ključna področja ukrepanja v njihovih nacionalnih programih o sladkorni bolezni;

7.  poziva Komisijo, naj države članice podpre s spodbujanjem izmenjave najboljše prakse pri dobrih nacionalnih programih o sladkorni bolezni; poudarja, da mora Komisija redno spremljati napredek v zvezi izvajanjem nacionalnih programov držav članic o sladkorni bolezni ter redno predstavljati rezultate v obliki poročila;

8.  poziva države članice, naj razvijejo programe za obvladovanje bolezni, ki bodo temeljili na najboljših praksah in smernicah za zdravljenje na podlagi dokazov;

9.  poziva države članice, naj zagotovijo stalen dostop pacientov v primarni in sekundarni oskrbi do visokokakovostnih meddisciplinarnih ekip, zdravljenja in tehnologij za sladkorno bolezen, vključno s tehnologijami e-zdravja, ter naj paciente podprejo pri pridobivanju in ohranjanju veščin in razumevanja, ki so potrebni za kakovostno vseživljenjsko skrb zase;

10.  poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo usklajevanje evropskih raziskav o sladkorni bolezni, in sicer s podpiranjem sodelovanja med raziskovalnimi vedami in z oblikovanjem splošne, skupne infrastrukture v podporo prizadevanjem na področju evropskih raziskav o sladkorni bolezni, med drugim glede ugotavljanja dejavnikov tveganja in preventive;

11.  poziva Komisijo in države članice, naj v sedanjem in naslednjem okvirnem programu EU za raziskave zagotovijo stalno finančno podporo v zvezi s sladkorno boleznijo, pri čemer naj tip 1 in tip 2 obravnavajo kot ločeni bolezni;

12.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo pravilno in ustrezno spremljanje izida vrhunskega srečanja Združenih narodov o neprenosljivih boleznih iz septembra 2011;

13.  opozarja, da morajo EU in države članice v vsa zadevna zakonodajna področja in politike, zlasti v svojo okoljsko, prehransko in potrošniško politiko, še bolj vključiti preventivo in zmanjševanje dejavnikov tveganja, da bi uresničile cilje v zvezi z nenalezljivimi boleznimi in premagale izzive na področju javnega zdravstva ter socialne in gospodarske izzive;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom držav članic.

(1) http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/SVD%201989.pdf
(2) http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_sl.htm
(3) http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/opsc_est9.pdf.pdf
(4) UL C 296 E, 6.12.2006, str. 273.
(5) UL C 147, 23.6.2006, str. 1.
(6) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf
(7) UL L 301, 20.11.2007, str. 3.
(8) UL C 69, 3.3.2011, str. 1.
(9) UL L 412, 30.12.2006, str. 1.
(10) http://www.diamap.eu/report/DIAMAP-Road-Map-Report-Sept2010.pdf
(11) http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaration_en.pdf
(12) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0390.
(13) Mednarodna zveza za diabetes, IDF Diabetes Atlas, 4. izdaja, 2009. http://www.diabetesatlas.org/downloads
(14) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf
(15) http://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Diabetes_in_the_UK_2010.pdf
(16) Mednarodna zveza za diabetes, IDF Diabetes Atlas, 3. izdaja, Bruselj, 2006 http://www.diabetesatlas.org/sites/default/files/IDF%20Diabetes%20Atlas-2007%20(3rd%20edition).pdf
(17) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005), Mednarodna zveza za diabetes, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(18) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005), Mednarodna zveza za diabetes, 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(19) Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries, 2012 http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf
(20) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(21) Mednarodna zveza za diabetes, IDF Diabetes Atlas, 4. izdaja, Bruselj, Belgija, 2009. http://www.diabetesatlas.org/downloads
(22) http://www.worlddiabetesday.org/media/press-materials/press-releases/idf-launches-world-diabetes-day-2010-campaign
(23) Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(24) UL C 147, 23.6.2006, str. 1.
(25) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/sl/lsa/118282.pdf


Poročilo o širitvi za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo
PDF 324kWORD 108k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o poročilu o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2011 (2011/2887(RSP))
P7_TA(2012)0083B7-0127/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Sklepa Evropskega sveta z dne 16. decembra 2005, da se državi dodeli status države kandidatke za članstvo v EU, ter sklepov predsedstva Evropskega sveta, objavljenih po srečanjih dne 15. in 16. junija 2006 ter dne 14. in 15. decembra 2006,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov 854 (1993) in 817 (1993), resolucije generalne skupščine Združenih narodov 47/225 (1993) in začasnega sporazuma iz leta 1995,

–  ob upoštevanju sodbe Meddržavnega sodišča o izvajanju začasnega sporazuma z dne 13. septembra 1995 (Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija proti Grčiji),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o napredku za leto 2011 (SEC(2011)1203) in sporočila Komisije z dne 12. oktobra 2011 z naslovom „Strategija širitve in glavni izzivi v obdobju 2011-2012“ (COM(2011)0666),

–  ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij,

–  ob upoštevanju priporočil skupnega parlamentarnega odbora z dne 4. novembra 2011,

–  ob upoštevanju končnega poročila misije za opazovanje volitev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE)/Urada za demokratične ustanove in človekove pravice (ODIHR) o predčasnih parlamentarnih volitvah 5. junija 2011,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/212/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih nalogah in pogojih partnerstva za pristop s to državo,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose s 13. in 14. decembra 2010 in s 5. decembra 2011,

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker je Evropski svet na srečanju v Solunu 19. in 20. junija 2003 sprejel zavezo do vseh držav zahodnega Balkana, da bodo lahko postale članice Evropske unije, in ker je bila ta zaveza ponovljena na sestanku na visoki ravni o zahodnem Balkanu 2. junija 2010 v Sarajevu;

B.  ker je Komisija v svojem poročilu o napredku za leto 2011 potrdila svoje priporočilo iz leta 2009, naj se z državo začnejo pogajanja o pristopu k EU;

C.  ker je Komisija v svoji strategiji širitve iz leta 2011 potrdila, da se je politika širitve izkazala za učinkovito orodje za družbeno preobrazbo ter da so zavezanost, pogojevanje in verodostojnost v jedru pristopnega procesa in njegovega uspeha;

D.  ker partnerstvo za pridružitev zahteva okrepitev prizadevanj, ki temeljijo na konstruktivnem pristopu, da se s pogajanji doseže vzajemno sprejemljiva rešitev z Grčijo v zvezi z vprašanjem imena v okviru resolucij varnostnega sveta ZN 817 (1993) in 845 (1993) ter se izogne ukrepom, ki bi lahko negativno vplivali na ta prizadevanja; ker sta Komisija in Svet večkrat poudarila, da je bistvenega pomena vzdrževati dobre sosedske odnose, ki vključujejo prizadevanja za iskanje rešitve za vprašanje imena države pod okriljem ZN, ki bo dosežena s pogajanji in bi obojestransko sprejemljiva;

E.  ker dvostranska vprašanja ne bi smela niti predstavljati ovire niti se ne bi smela uporabljati kot ovira v pristopnem procesu, temveč bi jih bilo treba obravnavati konstruktivno ter pri tem upoštevati splošne interese in vrednote EU;

F.  ker regionalno sodelovanje in dobrososedski odnosi ostajajo bistven del procesa širitve in je iskanje kompromisov pri spornih vprašanjih najboljši način za krepitev regionalnega sodelovanja, kar prispeva k ohranjanju miru in dobrososedskih odnosov na zahodnem Balkanu; ker bi nadaljevanje pristopnega procesa prispevalo k stabilnosti države in bi dodatno okrepilo medetnične odnose;

G.  ker ima vsaka država kandidatka svojo posebno raven napredka in značilno dinamiko pristopa; ker je EU odgovorna, da nobena država ne zaostane, in ker utegne stalno odlašanje z začetkom pristopnih pogajanj ogroziti verodostojnost pridružitvenega procesa EU;

H.  ker je bila država med prvimi v tej regiji, ki jim je bil podeljen status države kandidatke, je država z največjo podporo domače javnosti za pristop k EU in ker je sedaj že tri leta zapored dobila pozitivno priporočilo Komisije za določitev datuma začetka pogajanj o pristopu k EU;

I.  ker bi bilo treba vse države kandidatne in morebitne kandidatke v procesu povezovanja obravnavati glede na njihove dosežke;

1.  ponavlja svoj poziv Svetu, naj brez dodatnega odlašanja določi datum za začetek pristopnih pogajanj s to državo;

2.  soglaša z oceno Komisije iz njenega poročila o napredku za leto 2011, da država neprekinjeno izpolnjujejo politična merila; obžaluje, da Svet že tretje leto zapored ni sledil priporočilu Komisije in na svojem zasedanju 9. decembra 2011 ni sprejel odločitve o začetku pristopnih pogajanj z državo;

3.  poudarja pomen procesa evropske integracije te države in vseh prizadevanj v podporo temu cilju, zlasti začetek predhodnega pregleda usklajenosti zakonodaje s pravnim redom in začetek izvajanja druge faze stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma;

4.  četudi ne želi zadrževati spodbudnega napredka drugih držav zahodnega Balkana na poti pristopa k EU, je zaskrbljen, da bi utegnilo razumevanje, da so drugi „prehiteli“ napredek te države, ovirati nadaljnje izboljševanje medetničnih odnosov v državi ter da neuspeh pri stalnem napredovanju v smeri pristopa k EU za vsako državo v tej regiji navsezadnje pomeni grožnjo stabilnosti in varnosti za vse te države;

5.  poudarja, da ima sicer vsaka država kandidatka drugačno raven napredka in dinamiko pristopa, kljub temu pa je EU odgovorna za to, da nobena od njih ne zaostane;

6.  je seznanjen s komentarjem komisarja za širitev in sosedsko politiko z dne 5. septembra 2011, da „pozitivna priporočila Evropske komisije niso vklesana v kamen“; kljub temu opozarja, da je odločitev Sveta, da ne bo upošteval priporočila Komisije, povzročila upravičeno razočaranje in nezadovoljstvo v javnem mnenju te države, in ugotavlja, da EU in njene države članice nikoli ne smejo obravnavati kot samoumevno evropsko perspektivo katere koli države ter morajo izkazati enaka prizadevanja za pospešitev pristopnega procesa v resničnem duhu partnerstva;

7.  pozdravlja imenovanje novega vodje delegacije Evropske unije in upa, da bo to imenovanje okrepilo odnose med EU in to državo;

8.  pozdravlja dejstvo, da se je 15. marca 2012 začel dialog na visoki ravni z Evropsko komisijo o pristopu, kar pomeni korak naprej v procesu pristopa k EU, katerega namen je prek obsežne izmenjave mnenj in rednih tehničnih posvetovanj uresničiti program reform na petih ključnih področjih politik: svoboda izražanja, pravna država, reforma javne uprave, volilna reforma in gospodarska merila; se strinja s Komisijo in vladnimi organi, da se je treba v dialogu osredotočiti na 23. poglavje (pravosodje in temeljne pravice) in 24. poglavje (pravica, svoboda in varnost), s čimer bi dodatno izboljšali stopnjo izvajanja meril in standardov za pristop k EU; pričakuje, da se bo ta napredna oblika dialoga nadaljevala na drugih področjih, ki so bistvena za proces pristopa k EU; meni, da bo ta dialog prinesel novo zavezanost za reforme in da se bo naš odnos okrepil prek srečanj na politični ravni, ki potekajo dvakrat na leto;

9.  priznava, da sta tako članstvo v Natu kot članstvo v Evropski uniji bistvenega pomena za evro-atlantsko usmeritev, ki jo je država sprejela, in ugotavlja, da bodo srečanje na vrhu Nata v Chicagu maja 2012, začetek dialoga na visoki ravni o pristopu ter Evropski svet junija 2012 pomembne priložnosti za nadaljnji napredek; opozarja na nedavno izjavo generalnega sekretarja Nata, da bo država povabljena v organizacijo, takoj ko bo dosežena obojestransko sprejemljiva rešitev za vprašanje imena;

10.  znova poziva oblasti in medije, naj si skupaj prizadevajo za oblikovanje pozitivnega vzdušja, ki bo pripomoglo k razvoju odnosov s sosednjimi državami in ne bo spodbujalo sovražnega govora;

11.  je seznanjen z odločitvijo vlade, ki je bila oblikovana julija 2011, da uporabi zakon o amnestiji v štirih zadevah, povezanih z vojnimi zločini, ki jih je Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo leta 2008 vrnilo v presojo domačemu sodstvu; poziva vlado, naj poskuša najti nadomestne možnosti za zagotovitev sodnega varstva in popravo krivic za žrtve teh zločinov in njihove družine v skladu z obveznostmi po mednarodnem humanitarnem pravu;

Spor o imenu

12.  je seznanjen s sodbo Meddržavnega sodišča glede spora o imenu, ki je bila objavljena 5. decembra 2011; meni, da bi morala ta sodba dati nov zagon zagotavljanju, da se usmeri vsa prizadevanja v reševanje spora o imenu pod okriljem Združenih narodov, ter poziva strani, naj v dobri veri upoštevata sodbo in jo uporabita za poglobitev dialoga, in obenem poudarja potrebo po kompromisu, ki bo sprejet na obeh straneh; v zvezi s tem pozdravlja izjavo mediatorja, ki so ga imenovali Združeni narodi, ter njegov poziv stranem, naj ta dogodek razumeta kot priložnost za konstruktiven razmislek o njunem medsebojnem odnosu in naj pretehtata možnost nove pobude, katere namen bi bil najti dokončno rešitev tega vprašanja;

13.  močno obžaluje, da spor zaradi imena še naprej blokira pot države do pristopa k EU in tako ovira širitveni proces; poudarja, da so dobri sosedski odnosi bistveno merilo v procesu širitve EU, ter poziva zadevni vladi, naj se izogibata spornim potezam, spornim dejanjem in izjavam, ki bi lahko negativno vplivale na te odnose;

14.  ponovno poziva podpredsednico/visoko predstavnico in komisarja, pristojnega za širitev, naj spodbujata iskanje dogovora o imenu in ponudita politično usmerjanje; poleg tega meni, da bi morala vodstvo države in Evropska unija dosledno pojasniti javnosti koristi rešitve, ko bo o tej sprejet dogovor in pred referendumom o tem vprašanju;

15.  obžaluje, da je bil v poročilu o napredku za leto 2011, in tudi sicer od leta 2009, izpuščen izraz „makedonski“, kljub temu, da se ta praviloma uporablja v besedilih Združenih narodov, ko se omenja jezik, kultura in identiteta države; opozarja na negativne odzive, ki jih je ta vidik letos sprožil v javnem mnenju, in poziva Komisijo, naj to upošteva pri pripravi prihodnjih poročil; opozarja, da ohridski okvirni sporazum temelji na načelu spoštovanja narodnostne identitete vseh skupnosti;

16.  poudarja pomembnost ohranjanja „zagona“ pristopnega procesa; v zvezi s tem pozdravlja ponudbo vlade države, da se določi rok za uspešno rešitev spora o imenu, najpozneje pred koncem procesa pregledovanja, ki naj bi ga Komisija začela takoj, ko se začnejo pogajanja; je prepričan, da lahko pristna prizadevanja vlade in uresničitev reform EU v vseh pomembnejših zadevah pomagajo ustvariti politično okolje, naklonjeno reševanju dvostranskih vprašanj, kot so dokazali drugi širitveni procesi; opozarja, da bo vzporedni proces reševanja dvostranskega vprašanja in nadaljevanja pristopnih pogajanj, na enaki podlagi kot pri modelu Slovenija-Hrvaška, koristil tako državi kot EU;

17.  ponovno poziva Komisijo in Svet, naj začneta razvijati splošno uporaben arbitražni mehanizem v skladu s pogodbama EU, namenjen reševanju dvostranskih vprašanj med državami pristopnicami in državami članicami;

Parlamentarno sodelovanje

18.  pozdravlja izvolitev novega parlamenta in hitro oblikovanje koalicijske vlade na podlagi rezultatov predčasnih parlamentarnih volitev; poziva k okrepitvi političnega dialoga in opozarja na to, da je parlament osrednja demokratična institucija za razpravljanje in za reševanje zadev, ki izhajajo iz političnih razlik; ugotavlja, da je državna skupščina v svoji resoluciji pozdravila priporočila iz letošnjega poročila o napredku in da je bila ta sprejeta soglasno; poziva vse politične akterje v državi, naj okrepijo svoja prizadevanja za nadaljevanje potrebnih reform, vključno z učinkovitim izvajanjem in spremljanjem priporočil Komisije;

19.  čestita državi za izvedbo predčasnih parlamentarnih volitev 5. junija 2011 in pozdravlja oceno OVSE/ODIHR, da so bile konkurenčne, pregledne in dobro izpeljane po vsej državi; vseeno opozarja na nekatere pomanjkljivosti in poziva oblasti, naj sledijo priporočilom mednarodne skupnosti, zlasti sklepom in priporočilom misije OVSE/ODIHR za opazovanje volitev, in domačih opazovalcev iz združenja Most, kot na primer, da je treba posodobiti volilne imenike, zagotoviti uravnoteženo poročanje v medijih tako o strankah v vladi kot o tistih v opoziciji, tudi na javni radioteleviziji, zaščititi javne uslužbence pred vsakovrstnimi političnimi pritiski, zagotoviti učinkovito spremljanje financiranja političnih strank in pregledno javno financiranje, urediti glasovanje izven države in v celoti spoštovati ločevanje med državnimi in strankarskimi strukturami; poziva ustrezne organe, naj se v bližnji prihodnosti posvetijo tem zadevam;

20.  pozdravlja konec parlamentarnih bojkotov in verjame, da je mogoče nadaljnjo krepitev demokracije v državi doseči le z okrepljenim duhom političnega dialoga znotraj uveljavljenih demokratičnih inštitucij, ki bo vključeval vse politične stranke; poziva, naj se okrepi nadzorna vloga parlamenta v odnosu do vlade in njenih agencij; poziva, naj se dajo na razpolago potrebna finančna sredstva in naj se zaposli potrebno dodatno osebje, da se omogoči dokončna ustanovitev parlamentarnega inštituta; spodbuja napredek, dosežen z uvedbo zaslišanj v okviru parlamentarnega nadzora, in podpira dodatna prizadevanja Evropske unije za zagotavljanje tehnične pomoči državni skupščini za razvoj njene prakse; spodbuja nenehno delo skupnega parlamentarnega odbora z Evropskim parlamentom;

Gospodarski razvoj

21.  želi pohvaliti državo za njene dobre gospodarske rezultate in za ohranjanje makroekonomske stabilnosti; čestita vladi, ker je po navedbah v poročilu Svetovne banke z naslovom „Doing business“ tretja najuspešnejša država na svetu v obdobju zadnjih petih let pri izvajanju reform pravne ureditve; ugotavlja, da je svetovna gospodarska recesija prizadela neposredne tuje naložbe, ki ostajajo na zelo nizki ravni; je prepričan, da potencial za naložbe, trgovino in gospodarski razvoj ostaja odločilna utemeljitev prizadevanj za pristop države k EU;

22.  ugotavlja, da sta pravna predvidljivost in učinkovito izvajanje zakonov bistvena za dodatno izboljšanje poslovnega okolja za domača podjetja in tuje vlagatelje; zato poziva vlado, naj pospeši prizadevanja, s katerimi bo zagotovila učinkovito in neodvisno sodstvo ter strokovno, sposobno in nepristransko upravo, vključno z ukrepi za okrepitev neodvisnosti in zmogljivosti regulativnih in nadzornih agencij;

23.  prepoznava izzive na področju visoke brezposelnosti in revščine, ki še vedno predstavljata veliko breme za državo; pozdravlja razpravo o minimalni plači, ki trenutno poteka v parlamentu; opozarja na nizko uvrstitev države po indeksu človekovega razvoja Združenih narodov in pozdravlja sprejetje strategije za boj proti revščini in socialni izključenosti; poziva vlado, naj si bolj prizadeva za reševanje strukturne brezposelnosti in zaščito ranljivih skupin, hkrati pa poudarja, da je lahko le trajnostna gospodarska rast z oblikovanjem okolja, ki podjetja spodbuja k večjim naložbam, rešitev za resno težavo vztrajno visoke ravni brezposelnosti v državi; zato poziva vlado, naj podpira mala in srednja podjetij (MSP) s spodbujanjem dostopa do finančnih sredstev, in jo spodbuja, naj nadaljuje z dobro prakso posvetovanja s predstavniki poslovnega sveta;

24.  pozdravlja dejstvo, da se je država v zadnjih petih letih povzpela za 40 mest po indeksu za zaznavo korupcije, ki ga pripravlja mednarodna organizacija Transparency International; pozdravlja predloge sprememb, ki so bili podani k pravnemu okviru protikorupcijske politike v skladu s priporočili skupine držav proti korupciji (GRECO); soglaša z mnenjem Komisije, da korupcija ostaja „resen problem“; poziva k nadaljnjim prizadevanjem za ustvarjanje rezultatov pri doseganju nepristranskih obsodb v primerih korupcije, zlasti na visoki ravni ter na ključnih področjih, kot so na primer javna naročila; poudarja, da je potrebna večja preglednost pri javnih odhodkih in financiranju političnih strank; poziva vlagatelje in podjetja iz Evropske unije, ki trgujejo s to državo, naj prevzamejo izrazitejšo vodilno vlogo med drugimi vlagatelji in podjetji, in sicer tako, da s svojimi lokalnimi partnerji javno spregovorijo zoper korupcijo;

25.  je seznanjen z ugotovitvijo iz poročila o napredku, da neodvisnost in nepristranskost državne komisije za preprečevanje korupcije ostajata šibki; poziva k močnejši pravni in institucionalni zaščiti oseb, ki opozarjajo na nepravilnosti (ang. whistleblowers); pozdravlja nov Zakonik o kazenskem postopku, ki je bil sprejet v okviru širše reforme kazenskega pravosodja in bi lahko izboljšal preiskovalne postopke za zapletene primere organiziranega kriminala in korupcije; pozdravlja dejstvo, da bo z naslednjim letom imenovana preiskovalna skupina, ki bo delovala neposredno za državno tožilstvo, in upa, da bo to omogočilo dejanske obsodbe v več zadevah, v katerih ta komisija poda ovadbo; poziva vlado, naj zagotovi potrebno financiranje in osebje za državno komisijo za preprečevanje korupcije; poudarja, da je politična volja bistvenega pomena za boj proti sistemski korupciji;

26.  je seznanjen s sprejetjem obsežnega zakonodajnega svežnja, ki je usmerjen v dodatno okrepitev učinkovitosti in neodvisnosti sodstva; glede tega pozdravlja učinkovito delo akademije za sodnike in državne tožilce ter izvajanje naključnega dodeljevanja zadev; spodbuja pristojne organe, naj še naprej izvajajo protikorupcijsko zakonodajo, izboljšujejo neodvisnost in učinkovitost sodstva ter povečujejo sodstvu namenjena sredstva; opozarja, kako pomembno je, da sodni sistem deluje neodvisno od političnega vmešavanja; pozdravlja prizadevanja za povečanje učinkovitosti in preglednosti sodnega sistema; poudarja, da je treba vzpostaviti evidenco izvrševanja kazenskih pregonov in obsodb, na podlagi katere bo mogoče meriti napredek; poziva k poenotenju sodne prakse, da se zagotovi predvidljiv sodni sistem in zaupanje javnosti;

Ohridski okvirni sporazum

27.  čestita državi ob dvajseti obletnici njene neodvisnosti in ob deseti obletnici ohridskega okvirnega sporazuma v letu 2011; poudarja, da je ta sporazum lahko vzorec za uspešno reševanje medetničnih konfliktov ob hkratnem ohranjanju ozemeljske celovitosti in reformiranju ustroja države; vseeno poudarja, da so potrebna nadaljnja in odločnejša prizadevanja za uresničitev popolne sprave med stranmi in oblikovanje temeljev za utrditev nepristranskih in medetničnih demokratičnih inštitucij;

28.  pozdravlja govor predsednika vlade 5. septembra 2011, v katerem je pozdravil večkulturnost kot družbeni in politični model države ter poudaril potrebo po izvajanju ohridskega okvirnega sporazuma in določitvi cilja „integracije brez asimilacije“; podpira zaveze, sprejete z namenom, da bi se izvajanje ohridskega okvirnega sporazuma podaljšalo za še eno desetletje;

29.  izreka priznanje za nedavno sprejetje več zakonov, zlasti za sprejetje sprememb zakona o jezikih in o uporabi simbolov; poziva, naj se v vseh krajih dejavno podpirajo odbori za odnose med skupnostmi;

30.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se v sedanji razpravi uporabljajo zgodovinske utemeljitve, vključno s pojavom „antikvizacije“, zaradi česar grozi povečanje napetosti s sosednjimi državami in nastanek novih notranjih delitev;

31.  poudarja potrebo po ustrezni pripravi in operativni organizaciji popisa v skladu z zakonom in standardi Eurostata; poziva vlado, naj predstavi verodostojen načrt za izvajanje tega procesa; je seznanjen s pomenom praga 20 % za priznanje nekaterih pravic v skladu z ohridskim okvirnim sporazumom, vseeno pa vztraja, da nikoli ni mogoče opravičiti kakršne koli diskriminacije albanske ali katere koli druge manjšinske narodnostne skupnosti na podlagi njihove številčnosti med prebivalstvom;

32.  poziva, naj se znatno okrepijo prizadevanja za boj proti ločevanju med otroci iz različnih narodnostnih skupin v izobraževalnem sistemu, obenem pa podpira pravico vseh do izobraževanja v svojem maternem jeziku; zato poudarja pomen razvijanja novih učbenikov, usmerjenih v izboljšanje medsebojnega razumevanja, in končanja škodljive prakse narodnostnih turnusov, ki se še vedno izvaja v nekaterih šolah; glede na izjemen pomen izobraževanja za to državo poziva, naj se mu zagotovi večja podpora iz instrumenta za predpristopno pomoč, pod pogojem, da se dejansko odpravi izobraževalna segregacija;

Decentralizacija

33.  podpira odločilne korake v smeri politične decentralizacije države, ki jo je vlada opisala kot „glavni steber“ ohridskega okvirnega sporazuma, koristna pa je tudi za dobro javno upravo; pozdravlja odobritev akcijskih načrtov za njeno uresničitev;

34.  podpira priporočilo Komisije, da je treba procesu decentralizacije dati močnejši zagon; poziva k vzpostavitvi novega ravnotežja, bistveno drugačnega, med državnim proračunom in lokalnimi proračuni, da se doseže ta decentralizacija; poudarja pomen preglednosti, objektivnosti in nepristranskosti pri razdeljevanju sredstev občinam; je zaskrbljen, ker bodo imele nekatere občine finančne težave zaradi pomanjkanja zmogljivosti za finančno upravljanje, in poziva vlado, naj jim zagotovi primerno tehnično pomoč, po potrebi s podporo Komisije;

35.  izreka pohvalo za uspešen program sodelovanja med občinami ob pomoči programa Združenih narodov za razvoj ter poziva EU, naj tudi sama okrepi podporo za to prakso;

Temeljne pravice

36.  je zelo zaskrbljen zaradi nedavnih dogodkov v medijih in zaradi dejstva, da lastništvo medijev ostaja nepregledno in zelo skoncentrirano; poziva državo, naj izkaže popolno zavzemanje za svobodo in pluralnost medijev, tudi za razprave, temelječe na dobrih informacijah in pluralno zastavljene, o reformnih vprašanjih, ki so prepoznana v poročilu o napredku; pozdravlja vabilo predstavnici organizacije OVSE za svobodo medijev, naj se udeleži novoustanovljene okrogle mize o svobodi medijev, ter podpira njeno izjavo, da morajo resda vse medijske hiše pri svojem poslovanju upoštevati pravne in finančne predpise, vseeno pa se pravosodni sistem ne bi smel izrazito osredotočati na medije, ki so kritični do ene stranke; poziva oblasti, naj zagotovijo spoštovanje pravne države in svobode medijev v državi ter tako zagotovijo, da bodo ocene Komisije pozitivne tudi v prihodnje;

37.  poziva k pravični in pregledni razdelitvi dohodkov, ustvarjenih z vladnim oglaševanjem, med vse nacionalne izdajatelje televizijskih in radijskih programov, ne glede na uredniško vsebino ali politično usmeritev; podpira priporočilo Komisije, da so potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi, da bo program državne televizije izpolnjeval cilje in zasedal mesto nepristranske javne radiotelevizije; poziva oblasti, naj sprejmejo ustrezne spremembe za uskladitev zakona o radiodifuziji z zakonodajo EU;

38.  poziva k prizadevanjem za preprečevanje zlorabljanja tožb zaradi obrekovanja proti novinarjem zaradi političnih razlogov; pozdravlja nedavno napoved vlade, da bodo iz kazenskega zakonika črtali zakon o klevetanju, potekajoče tožbe proti novinarjem pa opustili; poudarja, da je svoboda medijev temeljni kamen demokracije in obveza za vse države, ki želijo postati države članice EU; soglaša z mnenjem, da bi moral medijski sektor podrobneje opredeliti in izvajati visoke strokovne novinarske standarde in spoštovati pravila novinarske etike; poziva oblasti, naj pripravijo protimonopolno zakonodajo na področju medijev ter ukrepe za preprečevanje političnega vpliva v sektorju medijev;

39.  pozdravlja dejstvo, da je na splošno zagotovljena svoboda misli, vesti in veroizpovedi, spodbuja vlado, naj nadaljuje s svojimi prizadevanji za krepitev protidiskriminacijskih politik, poudarja pomen preprečevanja diskriminacije na podlagi narodnosti, tudi diskriminacije državljanov, ki odkrito izražajo svojo bolgarsko identiteto in/ali narodnostno poreklo;

40.  pozdravlja letošnjo ustanovitev komisije za boj proti diskriminaciji ter poziva Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in omrežje evropskih neodvisnih agencij za boj proti diskriminaciji Equinet, naj jo v celoti podpirata pri njenem delu in z njo pri tem sodelujeta; pozdravlja dejstvo, da komisija preiskuje tri pritožbe zaradi domnevne diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, ki jih je vložila koalicija za spolne in zdravstvene pravice;

41.  poziva h krepitvi protidiskriminacijskih politik ter učinkovitemu izvajanju teh politik in k večjim prizadevanjem za zaščito pravic žensk in otrok, pa tudi pravic invalidov; pozdravlja dejavno in učinkovito vlogo ženskega parlamentarnega kluba, vseeno pa je zaskrbljen zaradi še vedno nizkega sodelovanja žensk v političnem življenju na lokalni ravni, in meni, da je treba okrepiti in izvajati izobraževalne programe, katerih namen je vključevati ženske v javno in politično življenje; poziva, naj se dodatna prizadevanja namenijo deinstitucionalizaciji invalidov; pozdravlja, da je parlament 7. decembra 2011 ratificiral Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov;

42.  je zaskrbljen zaradi omejenega napredka na področju enakopravnosti spolov in pravic žensk; spodbuja vlado, naj enakost med spoloma uvrsti med prednostne politične naloge in naj poveča podporo dejavnostim in pobudam, usmerjenim v boj proti diskriminatornim običajem, tradicijam in stereotipom, ki spodkopavajo osnovne pravice žensk;

43.  ponavlja svoj poziv k spremembi zakona o preprečevanju diskriminacije in varstvom pred diskriminacijo, da bo prepovedoval vse oblike diskriminacije, ki so zajete v členu 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in poudarja, da je to pogoj za pristop; izraža zaskrbljenost, ker univerzitetni in šolski učbeniki opisujejo homoseksualnost kot bolezen, ter poziva, naj se jih takoj spremeni; poziva Komisijo, naj razvije programe za oblikovanje zmogljivosti za krepitev civilne družbe, vključno s skupnostjo LGBT;

44.  pozdravlja sedanje predsedovanje države pobudi „Desetletje vključevanja Romov“ in upa, da bo to dodatno navdahnilo napredek pri vključevanju Romov v politično, družbeno in gospodarsko življenje; pozdravlja napredek pri vključevanju Romov v izobraževalni sistem in povečan vpis v srednješolsko in univerzitetno izobraževanje ter boljšo zastopanost Romov v državni upravi; vseeno opozarja na sklep Komisije, da so potrebna stalna prizadevanja za pospeševanje zaupanja, zlasti v povezavi z izobraževanjem, kulturo in jezikom; ponovno izraža zaskrbljenost zaradi zelo težkih življenjskih pogojev, v katerih živi romska skupnost, in zaradi dejstva, da se Romi še naprej soočajo z diskriminacijo pri dostopu do izobraževanja, trga dela, zdravstvenega varstva in socialnih storitev; opozarja na posebej težaven položaj romskih žensk in otrok, ki živijo pod mejo revščine, in poziva oblasti, naj takoj začnejo reševati to vprašanje;

45.  pozdravlja, da je vlada sprejela strategijo vključevanja Romov v družbo za obdobje 2012–2014; vendar opozarja, da za izvajanje ukrepov v okviru zadevnega akcijskega načrta v letu 2012 niso bila namenjena nobena državna sredstva, in v zvezi s tem poziva oblasti, naj poiščejo ustrezna sredstva;

46.  poziva vse zainteresirane strani, naj spodbujajo razvoj neodvisne, pluralne, medetnične, medkulturne in nepristranske civilne družbe v tej državi in prispevajo k temu razvoju; poudarja pa, da bi se morale za takšno vlogo civilno-družbene organizacije znatno okrepiti in osamosvojiti od zunanjih vplivov, zlasti političnih interesov, kar zaenkrat v tej državi večinoma še ne velja; poziva, naj se domača finančna sredstva dajo na voljo nevladnim organizacijam, da se konča prekomerno zanašanje na tuje donatorje;

47.  vseeno je prepričan, da instrument Evropske unije za civilno družbo zagotavlja možnosti za izjemno povečanje izmenjav med nevladnimi organizacijami, podjetji in sindikati iz države s partnerji v državah članicah EU, in sicer v obojestransko korist in z neposrednim ciljem krepitve procesa pristopa k EU; s tem namenom poziva Komisijo, naj razširi finančno podporo iz instrumenta za predpristopno pomoč, da bi spodbudila razvoj zlasti nevladnih organizacij;

48.  poudarja, da je država ratificirala osem temeljnih konvencij o pravicah delavcev Mednarodne organizacije dela; je zaskrbljen zaradi skromnega napredka na področju delavskih pravic in sindikatov; poziva oblasti, naj še dodatno okrepijo delavske in sindikalne pravice; v zvezi s tem spodbuja vlado, naj zagotovi zadostne upravne zmogljivosti, da bi omogočila ustrezno izvajanje in izvrševanje delovne zakonodaje; poudarja pomembno vlogo socialnega dialoga in spodbuja vlado, naj okrepi svoja prizadevanja in vzpostavi socialni dialog, ki bo vključeval vse ustrezne partnerje;

Pravosodje in notranje zadeve

49.  je seznanjen z napredkom pri reformi pravosodja; čestita akademiji za usposabljanje sodnikov in tožilcev, ki obeležuje peto obletnico obstoja, za opravljeno delo; je zaskrbljen zaradi pomanjkljivosti zakona o sodnikih, ki preko postopka razrešitve dopušča možnost političnega vplivanja, vseeno pa priznava, da obstaja soglasje o potrebi po objektivnejših merilih za razrešitev; četudi pozdravlja novo pozornost, namenjeno uspešnosti sodnikov, poudarja, da tega ni mogoče doseči brez enake zavzetosti za kakovost sodb – vključno z zavzemanjem za stalno usposabljanje in postopke zaposlovanja na podlagi zaslug – in predanosti načelu neodvisnosti sodstva;

50.  je zaskrbljen zaradi poročil o slabem ravnanju s strani policije in poziva k temeljiti preiskavi teh primerov, zlasti tragičnega incidenta na večer volitev in trditev, da na kraju kaznivega dejanja ni bila opravljena celovita preiskava; poudarja pomembnost zagotavljanja neodvisnosti mehanizmov nazora policije, zlasti sektorja za notranji nadzor in poklicne standarde na ministrstvu za notranje zadeve;

51.  spodbuja sprejete ukrepe za izboljšanje razmer v zaporih, kot so novi tečaji usposabljanja in poklicnega razvoja za zaposlene v zaporih, gradnjo več novih zaporov, ki bodo nadomestili stare, ter pobudo za pripravo zakona o pogojni kazni, ki je del prizadevanj za rešitev problema prezasedenosti zaporov; spodbuja stalni napredek pri izboljševanju razmer v zaporih in poziva, da se posebna pozornost nameni zavodom za pridržanje mladoletnikov in ugotovitvi iz poročila o napredku, da enota za boj proti slabemu ravnanju ne more opravljati svojih nalog;

52.  izreka pohvalo za sodelovanje z Evropsko unijo na področju boja proti organiziranemu kriminalu in terorizmu ter pozdravlja sporazume o sodnem in policijskem sodelovanju, sklenjene s sosednjimi državami; pozdravlja sklenitev operativnega sporazuma med to državo in Europolom, da bi se občutno olajšala izmenjava analitičnih podatkov in izboljšal boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu; je seznanjen z aktom o sistematizaciji in s spremembami, ki jih uvaja v oddelek za organizirani kriminal ministrstva za notranje zadeve, da bi se izboljšala njegova funkcionalnost in vključenost v nacionalni in mednarodni obveščevalni sistem kazenskih preiskav; pozdravlja nov Zakonik o kazenskem postopku, ki bi moral izboljšati preiskovalne postopke za zapletene primere organiziranega kriminala in korupcije; vztraja, da se mora nadzor izvajati sorazmerno dejanski grožnji za javno varnost, ob temeljitejšem sodnem nadzoru in z okrepljenim parlamentarnim nadzorom obveščevalnih in protiobveščevalnih služb;

53.  spodbuja oblasti, naj opravijo, kar bi morale opraviti že pred časom, in objavijo imena agentov, povezanih s tajnimi službami nekdanje Jugoslavije, kar je velik korak v smeri preloma s komunistično preteklostjo; spodbuja, da se odboru za preverjanje podatkov podelijo večje pristojnosti, zlasti glede njegove neodvisnosti pri neposrednem javnem razkrivanju svojih ugotovitev in rednega prenosa vseh potrebnih dokumentov v prostore odbora;

54.  je seznanjen z ukrepi, sprejetimi za učinkovitejše upravljanje migracijskih tokov, ki zlasti odgovarjajo na pomisleke glede lažnih prosilcev za azil; vseeno izraža zaskrbljenost zaradi uporabe profiliranja in poziva k dosledni uporabi načela nediskriminacije pri teh ukrepih; poziva k odločnejšim prizadevanjem za priznavanje državljanskih pravic beguncem, ki so do tega upravičeni, ter da bi se prošnje za azil obravnavale pravočasno in ob popolnem upoštevanju mednarodnega prava na področju človekovih pravic;

55.  pozdravlja dejstvo, da državljani države od decembra 2009 uživajo prednosti liberalizacije vizumske ureditve, se zavezuje, da bo branil brezvizumsko kot temeljni kamen odnosov med to državo in Evropsko unijo in kot pomemben ukrep za nadaljnje poglabljanje in krepitev medčloveških stikov;

Javna uprava

56.  pozdravlja sprejetje posodobljene strategije za reformo javne uprave do leta 2015 in začetek veljavnosti zakona o javnih uslužbencev aprila 2011; poziva vlado, naj nadaljuje z usklajevanjem zakonodajnega okvira, ki ureja področje javnih uslužbencev in uradnikov, tudi s spremembo ustreznih zakonov; poudarja, da so potrebni nadaljnji koraki za zagotavljanje strokovne in nepristranske javne uprave, tudi na ravni občin; v zvezi s tem pozdravlja ustanovitev višjega upravnega sodišča in spodbuja institucije, odgovorne za reformo javne uprave, naj prispevajo k pospešitvi reformnega procesa; vztraja, da je mogoče in da je treba doseči imenovanja na podlagi zaslug, ne pa skladno s politično pripadnostjo, in sicer vzporedno s prizadevanji za enakopravno zastopanost;

57.  izreka pohvalo vladi za napredek na področju regionalnega razvoja pri pripravi prenosa upravljanja sredstev v okviru instrumenta za predpristopno pomoč; z zadovoljstvom opaža akreditacijo nacionalnih organov za komponente instrumenta za predpristopno pomoč za podporo pri prehodu in vzpostavitvi ustanov, regionalni razvoj, razvoj človeških virov in razvoj podeželja; poziva vlado in Komisijo, naj pospešita delo, ki je potrebno za prenos upravljanja preostalih komponent instrumenta za predpristopno pomoč na čezmejno sodelovanje; ponovno poudarja pomen instrumenta za predpristopno pomoč kot ključnega orodja za pomoč državi pri pripravah na članstvo v EU in vlado spodbuja, naj dodatno okrepi medresorsko usklajevanje, da bo lahko država v celoti izkoristila razpoložljiva sredstva;

Druga reformna vprašanja

58.  pozdravlja kampanjo za energetsko učinkovitost in pričakuje učinkovitejše ukrepe za spodbujanje obnovljivih virov energije, v skladu z možnostmi države; poudarja pomen učinkovitega izvajanja zakonodaje na področju okolja, da se zaščitijo naravni viri, zlasti voda; ugotavlja, da država še ni prevzela obveznosti, kar zadeva zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ter da obstaja potreba po začetku razprave v okviru te države o negativnih posledicah podnebnih sprememb; poziva k več prizadevanjem za uskladitev nacionalne zakonodaje s pravnim redom EU na tem področju;

59.  pozdravlja dosežen napredek pri modernizaciji prometnih, energetskih in telekomunikacijskih omrežij ter še posebej prizadevanja za dokončanje X. koridorja; glede na pomen železniških povezav kot alternative cestnemu prometu pozdravlja namero vlade o posodobitvi ali izgradnji železniških povezav med Skopjem in prestolnicami sosednjih držav ter poziva k dokončanju železniške povezave v okviru VIII. koridorja;

60.  izraža razočaranje, ker ni napredka pri obeleževanju spomina na skupne zgodovinske dogodke in osebe skupaj s sosedskimi državami članicami EU, kar bi prispevalo k boljšemu razumevanju zgodovine in k dobrim sosedskim odnosom; spodbuja oblikovanje skupnih strokovnih odborov za zgodovino in izobraževanje z Bolgarijo in Grčijo, in sicer z namenom prispevanja k objektivni, na dejstvih temelječi interpretaciji zgodovine, krepitve akademskega sodelovanje in spodbujanja pozitivne naravnanosti do sosedov med mladimi;

61.  spodbuja nenehna prizadevanja za izvajanje bolonjskega procesa v visokem izobraževanju in sodelovanje z drugimi državami v tej regiji za spodbujanje kakovosti univerz; opozarja na pomen načela akademske svobode;

62.  čestita državi za izjemne predstave njenega moštva na Evropskem prvenstvu v košarki leta 2011;

63.  pozdravlja visoko raven usklajenosti med državo in skupnimi stališči EU na področju zunanje politike; spodbuja prizadevanja države za vzpostavitev dobrih odnosov s sosedami; pozdravlja dejstvo, da je določitev meje s Kosovom leta 2009 omogočila tesnejše odnose, od septembra 2011 pa tudi sporazum o skupnem nadzoru meje; pričakuje, da bo ta sporazum v bližnji prihodnosti popolnoma operativen; čestita oblastem za uspešno organizacijo nedavnega srečanja ministrov za evropske integracije držav zahodnega Balkana v Skopju;

64.  poudarja pomen regionalnega sodelovanja kot bistvenega dela procesa približevanja Evropski uniji; pozdravlja korake v smeri spodbujanja prostega gibanja v regiji, opredeljene v pogodbi z Albanijo in Črno goro, ki državljanom teh držav omogoča, da za prečkanje meje teh treh držav in prosto gibanje po njih potrebujejo le osebno izkaznico; spodbuja razširitev te pobude na druge države v regiji;

65.  pozdravlja mednarodno sodelovanje države pri številnih pomembnih dejavnostih, kot so sodelovanje v misiji Euforja Althea, predsedovanje evropskemu procesu sodelovanja 2012–2013 ter polno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo;

o
o   o

66.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu te države.


Poročilo o širitvi za Islandijo
PDF 283kWORD 60k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o poročilu o napredku Islandije za leto 2011 (2011/2884(RSP))
P7_TA(2012)0084B7-0125/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 17. junija 2010, da začne pristopna pogajanja z Islandijo,

–  ob upoštevanju izidov pristopnih konferenc z Islandijo na ministrski ravni z dne 27. junija 2010, 27. junija 2011 in 12. decembra 2011 ter pristopne konference z Islandijo na ravni namestnikov z dne 19. oktobra 2011,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2011–2012 (COM(2011)0666) in poročila o napredku Islandije za leto 2011, sprejetega 12. oktobra 2011(SEC(2011)1202),

–  ob upoštevanju rezultatov pregleda usklajenosti zakonodaje,

–  ob upoštevanju islandskega nacionalnega programa instrumenta za predpristopno pomoč, ki je bil sprejet oktobra 2011, in ima na voljo 12 milijonov EUR,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2010 o prošnji Islandije za članstvo v Evropski uniji(1) in svoje resolucije z dne 7. aprila 2011 o poročilu o napredku Islandije za leto 2010(2),

–  ob upoštevanju sej skupnega parlamentarnega odbora EU-Islandija,

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker Islandija izpolnjuje kopenhagenska merila in ker so se po odobritvi Sveta pristopna pogajanja z Islandijo začela 27. julija 2010,

B.  ker je pregled usklajenosti zakonodaje s pravnim redom EU skoraj zaključen,

C.  ker je bilo v pristopnih pogajanjih odprtih in začasno zaprtih osem poglavij (2. poglavje – Prost pretok delavcev, 6. poglavje – Pravo družb, 7. poglavje Pravo intelektualne lastnine, 20. poglavje – Podjetniška in industrijska politika, 21. poglavje – Vseevropska omrežja, 23. poglavje – Sodstvo in temeljne pravice, 25. poglavje – Znanost in raziskave in 26. poglavje – Izobraževanje in kultura), in odprta še tri poglavja (5. poglavje –Javna naročila, 10. poglavje –Informacijska družba in mediji in 33. poglavje – Finančne in proračunske določbe),

D.  ker je v obnovljenem soglasju o širitvi poudarjeno, da napredek vsake države na poti k članstvu v Evropski uniji temelji na njeni uspešnosti,

E.  ker Islandija že tesno sodeluje z EU kot članica evropskega gospodarskega prostora ter je podpisnica schengenskega sporazuma in dublinske uredbe II in je že sprejela velik del pravnega reda Unije,

F.  ker mora islandski pristopni proces popolnoma obvarovati načela in pravni red EU,

G.  ker Islandija prispeva k evropski koheziji in solidarnosti preko finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora in sodeluje z EU pri operacijah ohranjanja miru in kriznega upravljanja,

H.  ker gospodarska in fiskalna konsolidacija potekata po načrtih in se islandske gospodarske razmere zmerno izboljšujejo, počasi pa se pričakuje tudi rast BDP,

Splošne ugotovitve

1.  spominja, da kopenhagenska merila in sposobnost Unije za sprejemanje novih držav tvorijo splošni okvir za pristop k EU;

2.  podpira napredek Islandije v pristopnem procesu; pozdravlja dejstvo, da se je med pristopnimi pogajanji odprlo enajst pogajalskih poglavij, od katerih se je osem začasno zaprlo; meni, da je pomembno ustvariti pogoje za zaključek pristopnega procesa z Islandijo in zagotoviti, da bo njen pristop uspešen;

Politična merila

3.  pozdravlja obete, da bo EU pridobila novo državo članico z dolgoletno in močno demokratično tradicijo in državljansko kulturo;

4.  ugotavlja, da Islandija že več kot 60 let goji tesne stike s severno Evropo in uspešno sodeluje v evroatlantskih pobudah;

5.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil ustanovljen ustavni svet in da poteka proces pregleda islandske ustave, katere cilj je okrepiti demokratične zaščitne ukrepe, sistem zavor in ravnovesij, izboljšati delovanje državnih ustanov in bolje opredeliti njihove vloge in pristojnosti; pozdravlja prizadevanja za okrepitev vloge in učinkovitosti islandskega parlamenta s povečanjem njegove nadzorne vloge ter preglednosti zakonodajnega postopka;

6.  je seznanjen s spremembami islandske vlade z dne 31. decembra 2011; je prepričan, da si bo nova vlada še bolj zavzeto in vztrajno prizadevala za nadaljevanje pristopnih pogajanj;

7.  izraža pohvalo Islandiji za njeno uspešno varovanje človekovih pravic in zagotavljanje dobrega sodelovanja z mednarodnimi mehanizmi za varstvo teh pravic; poudarja, da bo pristop Islandije k EU še bolj okrepil vlogo Unije kot svetovne zagovornice in varuhinje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

8.  pozdravlja dober napredek v zvezi s povečanjem neodvisnosti in učinkovitosti sodstva ter krepitvijo protikoruptivnega političnega okvira, ki se odraža v začasnem zaprtju 23. poglavja;

9.  poleg tega pozdravlja nov zakon o medijih, ki ga je islandski parlament sprejel 20. aprila 2011; spodbuja zadevne parlamentarne odbore, imenovane poleti 2011, naj delajo na zakonodajnem okviru na tem področju in koncentraciji lastništva na islandskem trgu medijev ter vlogo islandske državne radiotelevizije na oglaševalskem trgu;

10.  ponovno izraža podporo islandski pobudi za sodobne medije in z zadovoljstvom pričakuje njen prenos v zakonodajo in sodno prakso, kar bo Islandiji in EU omogočilo oblikovanje trdnega stališča glede pravnega varstva svobode izražanja in obveščanja;

11.  obnavlja poziv islandskim oblastem, naj uskladijo pravice državljanov EU glede pravice do udeležbe na lokalnih volitvah v Islandiji;

12.  je seznanjen s političnimi razhajanji znotraj vlade in parlamenta ter vsemi glavnimi islandskimi političnimi silami glede članstva v EU; spodbuja sprejetje celostne strategije za vstop v EU na nekaterih področjih, zlasti tistih, ki jih evropski gospodarski prostor ne pokriva;

13.  z zadovoljstvom ugotavlja, da dobršen delež Islandcev podpira nadaljevanje pristopnih pogajanj; pozdravlja vladno podporo uravnoteženih razprav, ki temeljijo na dobri obveščenosti, o pristopnem procesu in sodelovanje islandske družbe v javnih razpravah o članstvu v EU; meni, da je z odprtjem informacijskega centra o EU v Islandiji Evropska unija dobila priložnost, da državljanom Islandije zagotovi vse razpoložljive informacije o posledicah članstva za državo in EU samo;

14.  meni, da je bistveno, da državljani EU dobijo jasne in izčrpne informacije, ki temeljijo na dejstvih, o posledicah pristopa Islandije; poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo v to smer, in meni, da je to enako pomembno kot upoštevati in obravnavati pomisleke in vprašanja državljanov ter se odzivati na njihova stališča in interese;

Ekonomska merila

15.  izraža zadovoljstvo, da ima Islandija tesne ekonomske stike z EU in da je v preteklosti na splošno zadovoljivo izpolnjevala svoje obveznosti v evropskem gospodarskem prostoru, zmožna pa je tudi zdržati konkurenčni pritisk in tržne sile v EU gledano srednjeročno, če bo še naprej obstoječe pomanjkljivosti reševala z ustreznimi makroekonomskimi politikami in strukturnimi reformami; vendar pa opozarja, da je treba v celoti izpolnjevati obstoječe obveznosti evropskega gospodarskega prostora, kot ugotavlja Nadzorni organ združenja Efta;

16.  spodbuja islandske oblasti, naj obravnavajo še vedno močno poseganje države v bančni sektor; spodbuja islandske oblasti, naj ob upoštevanju posebnosti države postopno izvedejo reforme industrijskih panog, kot so energetika, zračni promet in ribištvo, ki so še vedno zaščitene pred tujo konkurenco, ter jih odprejo; v zvezi s tem podpira prizadevanja za nadaljnje iskanje vzrokov za sesutje islandskega gospodarskega in finančnega sistema; poudarja, da je odprava protekcionizma temeljni pogoj za trajni gospodarski razvoj;

17.  čestita Islandiji, ker je uspešno zaključila program oživitve gospodarstva z mednarodnim monetarnim skladom, katerega cilj je bil fiskalna in gospodarska konsolidacija;

18.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bil že dosežen velik gospodarski napredek in da se v finančnem sektorju odvijajo obsežna prestrukturiranja in reforme; spodbuja islandske oblasti, naj nadaljujejo prizadevanja za zmanjšanje stopnje brezposelnosti, zlasti med mladimi;

19.  pozdravlja sprejetje političnih ciljev Islandije 2020 in poziva vlado, naj spodbuja mala in srednja podjetja v državi, tako da jim olajša prisotnost na mednarodnem trgu in zagotovi ustrezen dostop do finančnih sredstev;

20.  ugotavlja, da je islandski parlament odobril revidirano strategijo za odpravo nadzora nad kapitalom, ki so jo islandske oblasti pripravile v posvetovanju z mednarodnim monetarnim skladom, in da med Islandijo in EU poteka konstruktiven dialog na tem področju; spominja, da je odprava nadzora kapitala pomembna zahteva za vstop države v EU;

21.  ponovno navaja, da je spor Icesave še vedno nerešen; poudarja, da je treba zadevo Icesave rešiti zunaj pristopnih pogajanj in da ne sme postati ovira za pristop Islandije; je seznanjen z odločitvijo nadzornega organa Efte, da primer Icesave preda sodišču evropskega gospodarskega prostora in s sodbo islandskega vrhovnega sodišča, ki potrjuje zakon o izrednih razmerah z dne 6. oktobra 2008; ceni stalna prizadevanja islandskih oblasti za rešitev tega spora in pozdravlja prva delna plačila prednostnim upnikom v stečajnem postopku Landsbanki Islands hf, ki po ocenah znašajo tretjino priznanih prednostnih terjatev;

Zmožnost za prevzetje obveznosti članstva

22.  poziva Islandijo, naj okrepi priprave na uskladitev s pravnim redom EU, zlasti na področjih zunaj evropskega gospodarskega prostora, ter naj do datuma pristopa zagotovi izvajanje in uporabo evropskega pravnega reda;

23.  je seznanjen z rezultati procesa pregleda usklajenosti zakonodaje; pozdravlja izraženo željo Islandije, da bi med danskim predsedovanjem odprla vsa pogajalska poglavja; upa, da se bodo pristopna pogajanja med sedanjim predsedstvom uspešno nadaljevala in obenem poudarja, da je treba izpolniti merila za odprtje 11. poglavja – Kmetijstvo in razvoj podeželja in 22. poglavja – Regionalna politika in usklajevanje strukturnih instrumentov ter zaprtje 5. poglavja – Javna naročila, 10. poglavja –Informacijska družba in mediji in 33. poglavja – Finančne in proračunske določbe;

24.  pozdravlja potekajočo konsolidacijo ministrstev, priznava učinkovitost in strokovnost islandske uprave in podpira splošni cilj povečanja upravnih in usklajevalnih zmogljivosti islandskih ministrstev;

25.  pozdravlja nadaljnja prizadevanja za odpravo institucionalnih pomanjkljivosti v finančnem sektorju in napredek pri krepitvi bančnih regulativnih in nadzornih praks;

26.  ob upoštevanju, da se skupna ribiška politika in islandska ribiška politika sedaj pregledujeta, poziva Islandijo in EU, naj se tega pogajalskega poglavja lotita konstruktivno, da bi dosegli vzajemno zadovoljivo rešitev za trajnostno upravljanje in izkoriščanje ribolovnih virov v okviru veljavnega pravnega reda;

27.  meni, da je pomembno pripraviti vse potrebno za to, da bodo upravne strukture ustrezno oblikovane tako, da bo Islandija od prvega dneva pristopa lahko polno sodelovala v skupni kmetijski politiki, obenem pa priznava posebnosti islandskega kmetijstva, zlasti glede sedanje samooskrbe s hrano in potekajočega procesa reform skupne kmetijske politike;

28.  obžaluje, da se je nedavno srečanje štirih obalnih držav, na katerem so Islandija, EU, Norveška in Ferski otoki govorili o lovu na skuše v severovzhodnem Atlantiku v letu 2012, končalo brez sporazuma, in poziva vse obalne države, naj ponovno poskusijo nadaljevati pogajanja, katerih cilj je rešitev spora o skušah na podlagi realističnih predlogov v skladu z zgodovinskimi pravicami in nasvetov Mednarodnega sveta za raziskovanje morja, ki bodo varovali prihodnost staleža, zaščitili in ohranili delovna mesta v pelagičnem ribištvu in zagotovili dolgoročno, trajnostno ribištvo je seznanjen s predlogom Komisije o pripravi trgovinskih ukrepov za boj proti netrajnostnim ribolovnim praksam;

29.  meni, da lahko Islandija, ki skoraj vso svojo stacionarno energijo pridobiva iz obnovljivih virov, dragoceno prispeva k politiki EU zaradi svojih izkušenj na področju obnovljivih virov energije, zlasti glede uporabe geotermalne energije, varstva okolja ukrepov za obvladovanje podnebnih sprememb; obenem meni, da bi imelo poglobljeno sodelovanje na tem področju pozitiven učinek na naložbe in posledično tudi na gospodarske razmere in zaposlovanje v Islandiji in EU;

30.  ugotavlja pa, da ostajajo razlike med EU in Islandijo pri vprašanjih glede upravljanja morske favne in flore, zlasti glede kitolova; izpostavlja, da je prepoved kitolova del pravnega reda EU ter poziva k širšim razpravam na temo odprave kitolova in trgovine s proizvodi iz kitov;

31.  pozdravlja stalno podporo Islandije civilnih operacij skupne varnostne in obrambne politike ter njeno sprejetje večine deklaracij in sklepov na področju te politike; poudarja, da se od Islandije med predpristopnim procesom pričakuje, da bo svoja stališča uskladila z EU v vseh mednarodnih forumih, vključno z WTO;

Območno sodelovanje

32.  meni, da bi pristop Islandije k EU bistveno povečal možnosti Unije, da bi dobila dejavnejšo in bolj konstruktivno vlogo v severni Evropi in na Arktiki, ter prispevala k večstranskemu upravljanju in trajnim političnim rešitvam v tej regiji, saj se izzivi arktičnega okolja tičejo vseh; meni, da bi Islandija lahko postala strateška oporna točka v tej regiji, njen pristop k EU pa bi še trdneje zasidral evropsko prisotnosti v arktičnem svetu;

33.  odobrava sodelovanje Islandije v Nordijskem svetu in v Svetu baltskih držav ter v politiki severne dimenzije, Svetu Barentsove evro-arktične regije in v Arktičnem svetu in pobudi za regionalno sodelovanje med severnimi in baltskimi državami (NB8); meni, da je resolucija o islandski politiki do visokega severa, ki jo je islandski parlament sprejel marca 2011, okrepila zavezo Islandije k dejavni vlogi na Arktiki na splošno;

34.  poudarja, da je potrebna učinkovitejša in bolj usklajena politika Evropske unije za arktično območje ter meni, da bi pristop Islandije k EU okrepil vlogo EU na tem območju in severnoatlantsko razsežnost zunanje politike Unije;

o
o   o

35.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, predsednici islandskega parlamenta in islandski vladi.

(1) UL C 351 E, 2.12.2011, str. 73.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0150.


Poročilo o širitvi za Bosno in Hercegovino
PDF 309kWORD 97k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2012 o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2011 (2011/2888(RSP))
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, ki je bil podpisan dne 16. junija 2008 in ki so ga ratificirale vse države članice EU ter Bosna in Hercegovina,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/211/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih nalogah in pogojih evropskega partnerstva z Bosno in Hercegovino in o razveljavitvi Sklepa 2006/55/ES(1),

–  upoštevanju Sklepa Sveta 2011/426/SZVP z dne 18. julija 2011 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Bosno in Hercegovino(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Bosni in Hercegovini z 21. marca 2011, 10. oktobra 2011 in 5. decembra 2011,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o strategiji širitve in glavnih izzivih v letih 2011–2012 (COM(2011)0666) in poročila o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2011, ki je bilo sprejeto dne 12. oktobra 2011 (SEC(2011)1206),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o razmerah v Bosni in Hercegovini(3),

–  ob upoštevanju skupne izjave s 13. medparlamentarnega srečanja Evropskega parlamenta in parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine 19. in 20. decembra 2011 v Bruslju,

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker je Evropska unija še naprej odločno zavezana suvereni in enotni Bosni in Hercegovini; ker je eden od temeljnih političnih ciljev Evropske unije pospešiti napredek države v smeri članstva v Evropski uniji in s tem pripomoči h kakovostnejšemu življenju v dobro vseh državljanov; ker so za tak napredek potrebne delujoče institucije na vseh ravneh in zavezanost političnih voditeljev države;

B.  ker prihodnost Bosne in Hercegovine leži v Evropski uniji in ker je obet članstva v EU eden najbolj združevalnih dejavnikov med prebivalci te države;

C.  ker je za uspeh postopka pristopa k Evropski uniji v prvi vrsti odgovorna ta možna država kandidatka, priprave pa bi morali izvajati predvsem tisti, ki so jih izvolili državljani in so njim odgovorni, in to v skladu s skupno vizijo reševanja perečih političnih, gospodarskih in socialnih težav; ker ima Bosna in Hercegovina možnosti za članstvo v EU zgolj kot enotna država, ogrožanje državnih institucij pa bi vse državljane prikrajšalo za možnost pridobitve koristi, ki jih prinaša vključevanje v Evropsko unijo;

D.  ker so se politični voditelji po petnajstmesečnem zastoju uspeli načeloma dogovoriti o novi vladi države, ki je bila tudi že imenovana;

E.  ker je politični in institucionalni zastoj preprečil, da bi država nadaljevala z zelo potrebnimi reformami, ki naj bi jo približale Evropski uniji, zlasti na ključnih področjih krepitve države, upravljanja, izvajanja načela pravne države in približevanja evropskim standardom; ker je dejstvo, da država ni imela vlade, vplivalo tudi na zmožnost sprejetja usklajenih gospodarskih in fiskalnih politik;

F.  ker je ustavna reforma še vedno temeljna reforma, ki bo omogočila preoblikovanje Bosne in Hercegovine v učinkovito in v celoti delujočo državo;

G.  ker država, kjer upravljanje poteka na različnih ravneh, potrebuje odločno usklajevanje med različnimi akterji, potrebno pa je tudi iskreno sodelovanje za izboljšanje sposobnosti enotnega nastopanja; ker kljub vsemu noben mehanizem usklajevanja ne more nadomestiti nujno potrebne politične volje; ker lahko usklajevanje prinese oprijemljive rezultate v korist vseh državljanov, kot je pokazala liberalizacija vizumskega režima, v številnih primerih pa potrebnega usklajevanja ni;

H.  ker so politični cilji posebnega predstavnika in vodje delegacije EU, čigar vloga je okrepljena, da nudi nasvete Evropske unije, olajša politični proces ter zagotavlja doslednost in usklajenost ukrepov Unije;

I.  ker kompleksna struktura pravosodnega sistema brez vrhovnega sodišča na državni ravni, neusklajenost štirih notranjih jurisdikcij, politično vmešavanje v pravosodni sistem in izpodbijanje pristojnosti pravosodnih agencij na državni ravni motijo delovanje pravosodja in ovirajo prizadevanja za reformo;

J.  ker je bila policijska misija EU, ki je bila vzpostavljena leta 2003, podaljšana do 30. junija 2012, z namenom prenosa prihodnjih dejavnosti na financiranje s strani instrumentov Skupnosti in uvedbe strateške svetovalne funkcije na področju pregona in kazenskega prava v uradu posebnega predstavnika EU,

K.  ker Bosna in Hercegovina zagotavlja pomoč pri potekajočih sodnih postopkih in pritožbah v primerih vojnih zločinov ter sodeluje v zadevah, ki so bile preusmerjene z Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije;

L.  ker korupcija še naprej resno otežuje družbeno-gospodarski in politični razvoj države;

M.  ker je trgovina z ljudmi resen zločin in huda kršitev človekovih pravic; ker je Bosna in Hercegovina država porekla, prehodna država in cilj trgovine z ljudmi, zlasti z ženskami in dekleti;

N.  ker pomanjkanje zaposlitvenih možnosti, zlasti za mlade, zavira napredek države in prispeva k nezadovoljstvu v družbi;

O.  ker je sodelovanje z drugimi državami v regiji pogoj za trajen mir in spravo v Bosni in Hercegovini ter na Zahodnem Balkanu;

Splošne ugotovitve

1.  pozdravlja oblikovanje nove vlade po sporazumu med voditelji političnih strank o vrsti pomembnih vprašanj; poziva k celovitemu izvajanju tega sporazuma z reševanjem odprtih vprašanj, vključno s sprejetjem državnega proračuna za leto 2012 in imenovanjem direktorjev državnih agencij; poziva politično elito, naj nadaljuje s pozitivnim razvojem, ki lahko da nov zagon procesu vključevanja v EU, in se ponovno vključi v konstruktiven dialog tudi pri drugih pomembnih reformah;

2.  je zaskrbljen zaradi omejenega napredka, ki ga je Bosna in Hercegovina dosegla kot možna država kandidatka za članstvo Evropske unije na poti k stabilizaciji in družbeno-gospodarskemu razvoju; vendar meni, da je možno napredovati v smeri vključevanja v Evropsko unijo v korist državljanov Bosne in Hercegovine, če bodo med vodilnimi načeli prihodnjih ukrepov odločnost, politična odgovornost, kultura sklepanja kompromisov in skupna vizija prihodnosti države; spodbuja oblasti v Bosni in Hercegovini, naj sprejmejo nadaljnje konkretne korake, ki bi državo ponovno odločno usmerili k približevanju EU;

3.  spominja vse politične akterje v Bosni in Hercegovini, da morajo reforme na poti vključevanja v EU koristiti prebivalcem Bosne in Hercegovine ter da so odgovorni državljanom za doseganje kompromisov, za učinkovito usklajevanje in za dogovor o reformah ter njihovo izvajanje; opozarja, da so delujoča država, vlada in uprava tudi pogoj za odobritev prošnje za članstvo v Evropski uniji; poziva vse politične akterje, naj opravijo potrebne ustavne spremembe in nadaljujejo z drugimi ključnimi reformami, osredotočijo pa se naj tudi na ustvarjanje pogojev za uveljavitev stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma; poudarja, da sta pogoja za uspeh katere koli finančne pomoči Evropske unije lokalna zavezanost in politična volja; poziva državne oblasti, naj vzpostavijo potrebno strukturo za decentralizirano upravljanje instrumenta za predpristopno pomoč (IPA); poudarja, da je treba okrepiti usklajevalne mehanizme za načrtovanje prihodnje finančne pomoči EU, in sicer v okviru instrumenta IPA;

4.  je trdno prepričan, da entiteti ne bosta oslabljeni zaradi krepitve centralne države, pač pa to pomeni ustvarjanje pogojev za učinkovito osrednjo upravo, ki bo sposobna pripraviti celotno državo za pristop k Evropski uniji, v tesnem sodelovanju med različnimi ravnmi upravljanja; zato poudarja, da je treba okrepiti upravne zmogljivosti na vseh ravneh upravljanja, kjer se obravnavajo z EU povezane zadeve, ter usklajevanje med pristojnimi organi za načrtovanje finančne pomoči EU in na vseh področjih, ki so pomembna za prenos zakonodaje Evropske unije;

5.  obsoja rabo hujskajočega govora in dejanj, ki slabijo proces medetnične sprave in delovanje državnih struktur;

Okrepljena navzočnost Evropske unije

6.  pozdravlja skupno strategijo Evropske unije do Bosne in Hercegovine, ki vključuje krepitev njene navzočnosti prek okrepljene vloge predstavnika EU, ki bo imel dvojni mandat posebnega predstavnika EU in vodje delegacije; pozdravlja podporo, ki jo posebni predstavnik EU/vodja delegacije nudi Bosni in Hercegovini pri vprašanjih, povezanih z Evropsko unijo, in pri lajšanju lokalnih prizadevanj v procesu vključevanja v Evropsko unijo; popolnoma podpira posebnega predstavnika/vodjo delegacije pri njegovih prizadevanjih, da bi organom Bosne in Hercegovine pomagal vnesti program vključevanja v EU v jedro političnega procesa z zagotavljanjem doslednosti, usklajenosti in sovisnosti dejavnosti EU; spodbuja vse politične akterje, naj s tem v zvezi delujejo v tesnem partnerstvu s posebnim predstavnikom EU; opozarja, da je treba povečati prisotnost EU z jasnimi in celovitimi strategijami za reševanje različnih težav in hkrati s trdno in usklajeno podporo posebnega predstavnika EU/vodje delegacije s strani vseh držav članic EU; s tem v zvezi ugotavlja, da mora EU nameniti zadostna sredstva, vključno z osebjem, ki bodo omogočila prisotnost v celotni državi, tako da bo lahko posebni predstavnik EU/vodja delegacije izpolnil potrebne cilje;

7.  poziva mednarodno skupnost, naj preuči, ali je treba ukiniti urad visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino, ter najde rešitve za izvajanje Agende 5+2 Sveta za uresničevanje miru, ki bi služilo kot podlaga za to ukinitev, saj bi zagotovilo večjo lokalno zavezanost in odgovornost za lastne zadeve Bosne in Hercegovine, ob upoštevanju, da ti koraki ne bi smeli negativno vplivati na stabilnost države, na hitrost sprejemanja potrebnih reform in na njihove končne rezultate; opozarja, da morajo oblasti Bosne in Hercegovine s tem v zvezi rešiti odprta vprašanja o državni in obrambni lastnini;

8.  z zadovoljstvom se seznani z znatnim prispevkom policijske misije EU in vojaške operacije EU v Bosni in Hercegovini k stabilnosti in varnosti v državi ter meni, da sta pomembni prvini okrepljene skupne strategije Evropske unije za Bosno in Hercegovino; poudarja dosežke policijske misije EU kot prispevek k boju organov pregona in pravosodja Bosne in Hercegovine proti organiziranemu kriminalu in korupciji; je seznanjen s sporazumom o zaključku policijske misije EU do konca junija 2012; opozarja, da je potreben urejen prehod dela policijske misije EU na projekte pomoči, ki jih financira IPA, ter na strateško svetovalno funkcijo na področju pregona in kazenskega prava v uradu posebnega predstavnika EU; pozdravlja izvršno vojaško vlogo vojaške operacije Evropske unije v Bosni in Hercegovini pri prizadevanjih za ohranjevanje varnosti v državi pod obnovljenim mandatom OZN; poudarja, da je treba še naprej nadgrajevati veščine in profesionalizem varnostnih sil Bosne in Hercegovine, da bi okrepili lokalno zavezanost in zmogljivosti;

Politična merila

9.  ponovno poudarja svoje stališče, da bi morala država imeti zadostna zakonodajna, proračunska, izvršna in sodna pooblastila, da bi lahko izpolnila merila za pristop k Evropski uniji;

10.  pozdravlja pobudo foruma za parlamentarno usklajevanje, ki obravnava zakonodajne zadeve, povezane z vključevanjem v Evropsko unijo na različnih ravneh upravljanja, ki naj bi pripomogla k temu, da bi evropska agenda postala nacionalna agenda; čeprav še ni bilo mogoče doseči sporazuma o dejanskih ustavnih spremembah, meni, da je delo začasnega skupnega odbora pomemben korak naprej, saj so politiki Bosne in Hercegovine prvič vzpostavili institucionaliziran način razprave o ustavnih spremembah brez prisotnosti mednarodne skupnosti, s sodelovanjem civilne družbe ter na odprt in javnosti pregleden način;

11.  je zaskrbljen, ker je socialni dialog še vedno šibak, posvetovanje s socialnimi partnerji pa neredno; poziva vlade Bosne in Hercegovine na ravni entitet in države, naj povečajo upravne zmogljivosti za sodelovanje z NVO in omogočijo nadaljnjo podporo razvoju civilne družbe z večjo zavzetostjo pri vzpostavljanju socialnega dialoga z ustreznimi partnerji; poudarja, da je treba razjasniti pravila za priznanje in registracijo socialnih partnerjev in sprejeti državni zakon o reprezentativnosti socialnih partnerjev;

12.  ugotavlja, da je ustavna reforma še vedno temeljna reforma za preoblikovanje Bosne in Hercegovine v učinkovito in v celoti delujočo državo; poziva parlamentarni odbor, naj s tem v zvezi pripravi konkretne predloge;

13.  ponovno poziva k sklenitvi sporazuma in celovitem izpolnjevanju sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Sejdić-Finci ter člena 2 stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, ki zahteva spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic; opozarja, da obstaja poleg zadeve Sejdić-Finci tudi splošna potreba po spremembi ustave, ki bo omogočila bolj pluralistično, demokratično in učinkovito upravljanje in državno strukturo;

14.  poziva vse pristojne oblasti, naj olajšajo revizijo ustrezne zakonodaje in zagotovijo vzpostavitev neodvisnega, nepristranskega in učinkovitega pravosodnega sistema, v skladu s standardi Evropske unije in mednarodnimi standardi, da se okrepi pravna država v dobro vseh državljanov; pozdravlja napredek, ki je bil dosežen preko strukturiranega dialoga o pravosodju, pri ustvarjanju ravnotežja med pravosodnimi pristojnostmi na ravni države in entitet; vendar poziva vlado, naj učinkovito izvaja strategijo za reformo pravosodnega sektorja in prepreči poskuse, da bi oslabili državne pravosodne institucije, kot je Visoki sodni in tožilski svet;

15.  ponovno poziva k morebitni ustanovitvi vrhovnega sodišča ter k doslednemu obravnavanju drugih strateških in strukturnih vprašanj, povezanih z usklajevanjem štirih različnih pravnih sistemov v Bosni in Hercegovini, v razpravi v okviru strukturiranega dialoga o pravosodju; meni, da je treba o teh strateških vprašanjih razpravljati s polno odgovornostjo v kontekstu procesa ustavne reforme, kot je zapisano tudi v strategiji za reformo sektorja pravosodja;

16.  pozdravlja napredek pri pripravah na odpravo mednarodnega nadzora okrožja Brčko;

17.  pozdravlja sprejetje zakona o popisu prebivalstva v obeh domovih parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine po političnem sporazumu med strankarskimi voditelji; poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj nujno izpeljejo potrebne tehnične priprave, saj to ni samo jasen pogoj za možen pristop k Evropski uniji, temveč je tudi bistveno za družbeno-gospodarski razvoj države;

18.  s tem v zvezi ponovno opozarja, da je treba začeti izvajati Prilogo VII k daytonskemu mirovnemu sporazumu, da bi zagotovili trajno vračanje ter pravične, celovite in trajne rešitve za notranje razseljene osebe, begunce in druge osebe, ki jih je prizadel konflikt;

19.  poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj učinkovito preiščejo in kaznujejo primere korupcije ter povečajo število obsojenih storilcev; pozdravlja težnje po uvedbi akcijskega načrta za boj proti korupciji v državni upravi; poudarja potrebo po večji javni ozaveščenosti o protikorupcijski zakonodaji in praksi ter potrebo po uvedbi sistema, ki bo državljanom omogočil prijavo primerov korupcije; poziva vlado, naj, po potrebi tudi s pomočjo EU, za policijo, tožilce, sodnike in druge ustrezne organe razvije in uvede posebna usposabljanja, ki bodo povečala njihovo ozaveščenost in znanje o protikorupcijski zakonodaji in praksi;

20.  pozdravlja imenovanje direktorjev agencije za preprečevanje korupcije in usklajevanje boja proti korupciji in hkrati poudarja, da je njuno potrebno zagotoviti potrebne finančne in človeške vire, da bo lahko agencija začela polno delovati; podpira vsa prizadevanja za čimprejšnji podpis operativnega sporazuma z Europolom;

21.  je zaskrbljen zaradi neznatnega napredka na področju pranja denarja; poziva parlament, naj sprejme ustrezne zakonodajne spremembe, ki bodo med drugim izboljšale poročanje o sumljivih bančnih transakcijah, povečale stopnjo zasega sredstev, pridobljenih s kriminalnimi dejavnostmi, ter povečale učinkovitost ustreznih oblasti; poziva h krepitvi oddelka za finančni nadzor s povečanjem njegovih preiskovalnih zmogljivosti; poudarja, kako pomembna je vzpostavitev struktur za upravljanje z zaseženimi sredstvi in za njihovo vzdrževanje;

22.  ugotavlja, da se zaradi liberalizacije vizumskega režima na schengenskem območju in v Bolgariji ter Romuniji ni povečalo število prošenj državljanov Bosne in Hercegovine za azil; izraža pohvalo oblastem, ki so na dvostranski in večstranski ravni vzpostavile mehanizme za primere, kjer se je v posameznih državah članicah pojavilo začasno povečanje prošenj za azil;

23.  poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj dejavno ščitijo in spodbujajo spoštovanje pravic vseh skupin in posameznikov, ki jih je treba zaščititi pred neposredno ali posredno diskriminacijo in nasiljem; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je izvajanje zakona proti diskriminaciji še vedno slabo ter da so pravne določbe nezadostne; poziva vlado in parlament Bosne in Hercegovine, naj pravni in institucionalni okvir države uskladita s standardi EU ter mednarodnimi standardi o pravicah lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev; poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj okrepijo civilno družbo in jo dejavno vključijo v načrtovanje in izvajanje ukrepov na področju človekovih pravic;

24.  je seznanjen z napredkom pri izvajanju romske strategije in akcijskih načrtov glede izboljšanja bivalnih razmer in zaposlenosti; poziva k nadaljnjih prizadevanjem na teh področjih, saj so Romi še vedno izpostavljeni diskriminaciji in živijo v težkih razmerah;

25.  poudarja, da se je treba v sodelovanju z mednarodno skupnostjo učinkovito boriti proti trgovini z ljudmi, preganjati storilce, nuditi zaščito in odškodnino žrtvam ter povečati ozaveščenost, da ne bi oblasti in družba še dodatno kaznovale žrtev; poziva k večjem sodelovanju in partnerstvu med pristojnimi oblastmi z različnih političnih področij in NVO iz države in regije; poziva, da je treba s pripravo posebnega usposabljanja povečati ozaveščenost o trgovini z ljudmi med policijskimi silami Bosne in Hercegovine; spodbuja Evropsko unijo, naj zagotavlja stalno podporo v boju proti trgovini z ljudmi, ter poziva k tesnemu sodelovanju pri tem vprašanju med generalnima direktoratoma za širitev in za notranje zadeve ter koordinatorjem EU za boj proti trgovini z ljudmi;

26.  priznava, da so pravne določbe, ki zagotavljajo pravice žensk in enakost med spoloma sicer v veljavi, vendar je zaskrbljen, ker je bilo na tem področju doseženega le malo napredka; poziva vlado Bosne in Hercegovine, naj si prizadeva za večjo vključenost žensk v političnem prostoru in na trgu dela; poleg tega spodbuja vlado, naj bolj podpira dejavnosti in pobude za boj proti diskriminatornim običajem, tradicijam in stereotipom, ki ogrožajo temeljne pravice žensk;

27.  poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj se v tesnem sodelovanju z mednarodno skupnostjo borijo proti ekstremizmu, verskemu sovraštvu in nasilju; poziva k ozaveščenosti, preiskavah in odstranitvi ekstremističnih groženj vseh vrst v celotni regiji Zahodnega Balkana;

28.  poziva organe Bosne in Hercegovine, naj okrepijo neodvisne in raznolike medije, v katere se ne bo vmešavala politika, ter jim omogočijo, da svobodno poročajo iz vseh delov države; obžaluje neprestani politični pritisk na medije v državi ter grožnje novinarjem; prav tako jih spodbuja, naj obravnavajo vprašanje velike politične in etnične razdrobitve ter polarizacije medijev;

Obravnavanje vojnih zločinov

29.  izraža pohvalo oblastem Bosne in Hercegovine na državni ravni in ravni entitet za hiter in ustrezen odziv na zahteve Mednarodnega sodišča za zločine v nekdanji Jugoslaviji;

30.  spodbuja vse pristojne organe, naj okrepijo zmogljivosti tožilskih uradov in sodišč po vsej državi za obravnavo vojnih zločinov, zmanjša zaostanke pri obravnavi zadev v zvezi z vojnimi zločini, obravnava vprašanje uporabe različnih kazenskih zakonikov, ki povzroča neenake obsodbe, ter pospeši napredek pri programu za zaščito prič in izvajanju nacionalne strategije za obravnavo vojnih zločinov; poudarja, da je treba z uporabo objektivnih in preglednih meril zagotoviti postopek, s katerim državno pravosodje posreduje zadeve v zvezi z vojnimi zločini drugim pristojnim instancam; obsoja politično motivirane napade na sodbe sodišča Bosne in Hercegovine v zadevah v zvezi z vojnimi zločini; poziva organe Bosne in Hercegovine, naj pospešijo kazenski pregon v primerih zločinov spolnega nasilja, storjenih med vojno, ter ustrezno zagotovijo pravico in odškodnino za žrtve;

31.  pozdravlja pripravo strategije, namenjene žrtvam vojnih zločinov spolnega nasilja, da bi žrtvam neposredno zagotovili ustrezno odškodnino, finančno, socialno in psihološko podporo ter tudi najboljše dosegljive podporne storitve za duševno in telesno zdravje; poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj razvijejo programe za zaščito prič in za to dodelijo zadostna sredstva; glede tega poudarja, da je treba izboljšati usklajevanje med različnimi pravosodnimi organi in pospešiti postopke pregona v primerih spolnih vojnih zločinov, storjenih med vojno; poziva Komisijo in druge mednarodne donatorje, naj ta prizadevanja oblasti Bosne in Hercegovine podprejo s finančnimi sredstvi in strokovnim znanjem, namenjenimi žrtvam vojnih zločinov spolnega nasilja; ugotavlja, da je ministrstvo BIH za človekove pravice in begunce, ki ga podpira Sklad ZN za demografsko dejavnost, dobil nalogo, da razvije omenjeno strategijo z oblikovanjem strokovne delovne skupine; ugotavlja, da je bila Republika Srbska pozvana, naj imenuje predstavnike iz svojih pristojnih ministrstev, ki bi sodelovali v tej skupini, ampak do zdaj tega še ni storila; poziva oblasti Republike Srbske, naj dejavno sodelujejo pri teh bistvenih prizadevanjih za sprejetje in izvajanje strategije;

32.  je zaskrbljen, ker Bosna in Hercegovina še vedno nima objekta za pridržanje na državni ravni, kamor bi lahko namestili zapornike, obsojene zaradi hudih kaznivih dejanj, tudi vojnih zločinov; pozdravlja prijetje Radovana Stankovića, ki je pobegnil iz zapora v Foči, potem ko ga je državno sodišče Bosne in Hercegovine spoznalo za krivega in obsodilo na 20-letno zaporno kazen zaradi zločinov proti človečnosti, tudi posilstva, zasužnjevanja in mučenja;

33.  poziva organe Bosne in Hercegovine, naj spodbujajo in izpeljejo vrnitev beguncev in oseb, razseljenih znotraj države, da bo omogočeno njihovo trajno vključevanje v družbo, ter da sprejmejo ustrezno strategijo; odločno spodbuja lokalne organe, naj zagotovijo infrastrukturo za uspešno vrnitev; spodbuja organe Bosne in Hercegovine, naj z reševanjem ključnih izzivov, kot so zagotavljanje zdravstvene oskrbe, zaposlovanja in socialnih storitev, nadaljujejo s prizadevanji za izvajanje sarajevske deklaracije za begunce;

34.  v tem pogledu opozarja na pomen celovitega izvajanja strategije za boj proti minam; poudarja, da mora, kot poudarja Komisija, bodoči zakon o ukrepih proti minam ustrezno obravnavati odgovornost za zbiranje sredstev, upravne zmogljivosti ter usklajevanje ukrepov za razminiranje;

35.  je seznanjen s sodbo ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine, da zakon o državljanstvu krši ustavo; ponavlja poziv ustavnega sodišča parlamentarni skupščini, naj v šestih mesecih spremeni zakon; poziva k nujnemu izvajanju sodbe ustavnega sodišča;

Izobraževanje

36.  ugotavlja, da je bilo doseženo nekaj napredka pri izboljševanju splošnega izobraževalnega okvira, vendar poziva novo vlado, naj med drugim izboljša usklajevanje med 13 ministrstvi za izobraževanje in oddelkom za izobraževanje okrožja Brčko, zmanjša razdrobljenost izobraževalnega sistema in naredi šole bolj vključujoče;

37.  glede na pomembno vlogo, ki jo ima izobraževanje pri ustvarjanju strpne večetnične družbe, spodbuja vse vlade v Bosni in Hercegovini, naj z razvojem skupnih izobraževalnih programov in integriranih razredov po vsej državi spodbujajo vključujoč, nediskriminatoren izobraževalni sistem in odpravijo ločevanje različnih etničnih skupin (dve šoli pod eno streho); poziva Komisijo, naj preuči, ali bi lahko usmerjena podpora EU pripomogla k odpravi ločenega izobraževalnega sistema;

38.  poziva novo vlado ter pristojne organe na ravni entitet, kantonov in okrožja Brčko, naj pospešijo pripravo akcijskega načrta o izobraževalnih potrebah Romov in zagotovijo zadostna finančna sredstva za njegovo izvajanje; poziva organe Bosne in Hercegovine, naj najdejo načine za registracijo rojstva vseh romskih otrok, da se bodo lahko vpisali v šolo;

39.  poudarja, da je treba izboljšati splošno kakovost izobraževanja za izpolnjevanje potreb trga dela; poziva organe Bosne in Hercegovine, naj odpravijo pomanjkljivosti poklicnega izobraževanja, da bi privabili neposredne tuje naložbe, ter da zagotovijo, tudi zaradi gospodarske nujnosti, začetek akreditacije izobraževalnih ustanov in polno delovanje agencij, ki se ukvarjajo s priznavanjem diplom in spričeval;

40.  poziva novo vlado, naj začne s potrebnimi ukrepi, da bodo lahko ustrezne zainteresirane strani iz Bosne in Hercegovine končno sodelovale v programih Evropske unije za mobilnost na področju izobraževanja, kar jim je na voljo od leta 2007;

41.  poziva oblasti, naj osvetlijo pravni okvir za kulturne institucije, kot so narodni muzej, narodna knjižnica in zgodovinski muzej, ter poskrbijo za njihovo ohranitev;

Gospodarska in družbena vprašanja

42.  je seznanjen s poslabšanjem življenjskega standarda zaradi naraščajoče brezposelnosti, zlasti med mladimi od 18 do 24 leta starosti; je trdno prepričan, da sta gospodarska blaginja in možnosti zaposlovanja, zlasti za mlade, ključni za nadaljnji razvoj države; poziva novo vlado, naj pospeši gospodarsko rast, ki jo ovirajo okorna struktura upravljanja, prevelika in predraga vladna birokracija ter dolgotrajne težave, ki jih povzročata organizirani kriminal in korupcija;

43.  spodbuja državne in poslovne voditelje, naj nadaljujejo vsa prizadevanja za povrnitev zaupanja vlagateljev in oblikovanje podjetjem prijaznega okolja, saj je Bosni in Hercegovini v razvrstitvi glede na naložbeno ozračje pripadlo zadnje mesto v regiji;

44.  pozdravlja izvajanje zakona o malih podjetjih ter prizadevanja sveta ministrov in entitet, da zagotovijo ukrepe finančne podpore za mala in srednja podjetja; ravno tako poudarja, da je treba nemudoma vzpostaviti državni register za pripravo poslovne statistike ter enoten registracijski sistem malih in srednjih podjetij za celotno državo, kar bo spodbudilo širjenje malih podjetij;

45.  poziva novo vlado in vladi entitet, naj usklajeno obravnavajo posledice gospodarske krize, ohranijo trdno fiskalno politiko ter sprejmejo državni proračun za leto 2012 in splošni okvir za fiskalno politiko za obdobje med leti 2012–2014; meni, da je treba pospešiti gospodarsko prestrukturiranje, zlasti v Federaciji Bosne in Hercegovine; poziva vlado, naj zagotovi ustrezen proračun za prihodnje občinske volitve v letu 2012;

46.  poziva novo vlado, naj svoja prizadevanja osredotoči na reforme, potrebne za pristop Bosne in Hercegovine k Svetovni trgovinski organizaciji, s čimer bi spodbudili še pozitivnejše poslovno okolje in tuje naložbe;

47.  ponovno poziva vse sodelujoče akterje, naj si prizadevajo za dokončanje enotnega gospodarskega območja, ki bo zajemalo vso državo, s krepitvijo usklajevanja gospodarske politike med vladama entitet, z odstranjevanjem preprek za uvedbo ustreznega zakonodajnega okvira in z ustvarjanjem konkurenčnosti po vsej državi;

48.  pozdravlja sprejetje zakona o državni pomoči v obeh domovih parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine; opozarja, da je ta zakon ena od zahtev, da lahko začne veljati stabilizacijsko-pridružitveni sporazum; poziva oblasti, naj sprejmejo izvedbene predpise k temu zakonu v skladu s pravnim redom Unije;

49.  poziva novo vlado, naj razvije učinkovit in vzdržen sistem socialne zaščite ter da bolj ciljno opredeli socialne prejemke; poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj se odločneje zavzamejo za politike zaposlovanja, socialne kohezije in enakopravnosti spolov; meni, da je nujno treba izboljšati usklajevanje med izobraževalnim sektorjem in sektorjem trga dela, da bi bolje zadovoljili potrebe trga dela;

50.  poziva vlade države in entitet, naj odstranijo prepreke, ki prispevajo k nizki mobilnosti delovne sile v državi s tem, da uskladijo določbe različnih delovnih zakonodaj ter pokojninske sisteme in sisteme socialne varnosti med entitetama, pa tudi med kantoni, s tem pa spodbudijo večjo mobilnost in prenosljivost prispevkov po vsej državi;

51.  poudarja, da je Bosna in Hercegovina ratificirala najpomembnejše konvencije Mednarodne organizacije dela o pravicah delavcev in revidirano Evropsko socialno listino; opozarja, da so pravice delavcev in sindikatov še vedno omejene, ter poziva vlado Bosne in Hercegovine, naj te pravice dodatno okrepi in si prizadeva za uskladitev pravnega okvira na tem področju po vsej državi;

52.  poziva Komisijo, naj predlaga podroben časovni načrt, s katerim bi okrepili mobilnost in dostop študentov, vajencev in delavcev do trga dela in izobraževalnih storitev v evropskem gospodarskem prostoru, tudi do programov za krožno migracijo zaradi dela;

Območno sodelovanje

53.  izraža pohvalo Bosni in Hercegovini za njeno proaktivno vlogo pri izvajanju sarajevske deklaracije ter pri sprejetju skupne izjave zunanjih ministrov Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Črne gore, katere cilj je končati preseljevanje in zagotoviti trajne rešitve za ranljive skupine beguncev in notranje razseljenih oseb;

54.  pozdravlja prizadevanja za rešitev odprtih vprašanj med Bosno in Hercegovino, Srbijo in Hrvaško ter ga veseli, da so se ta v zadnjih nekaj mesecih okrepila; spodbuja vse strani, tudi oblasti Bosne in Hercegovine, naj namenijo posebno pozornost dvostranskemu in regionalnemu sodelovanju na področju pravosodja in varnosti;

55.  ugotavlja, da sta Bosna in Hercegovina in Srbija vzpostavili dobre sosedske odnose, vendar Bosno in Hercegovino vseeno poziva, naj ne odlaša s podpisom protokola o izmenjavi dokazov v zadevah v zvezi z vojnimi zločini ter vzpostavi tesnejše sodelovanje na tem občutljivem področju; vseeno pozdravlja dvostranski sporazum med Bosno in Hercegovino in Srbijo o sodelovanju pri izmenjavi podatkov v boju proti organiziranemu kriminalu, tihotapljenju in trgovanju z drogami in človeškimi organi, nezakonitemu priseljevanju in terorizmu;

56.  poziva vlado Bosne in Hercegovine, naj stori vse v njeni moči za rešitev mejnih sporov z njenimi sosedami prek dvostranskih sporazumov ali z drugimi sredstvi; poudarja, da morata dvostranska vprašanja rešiti vpleteni strani z odločenostjo, v dobrem sosedskem duhu in ob upoštevanju splošnih interesov EU;

57.  meni, da bo imel pristop Hrvaške k Evropski uniji dvostranske posledice in oblasti Bosne in Hercegovine poziva, naj storijo vse za usklajevanje ustrezne zakonodaje Bosne in Hercegovine na vseh ustreznih vladnih ravneh z zakonodajo Evropske unije na veterinarskem in fitosanitarnem področju ter na področju varnosti hrane in izboljša ali izgradi potrebno infrastrukturo na številnih mejnih prehodih s Hrvaško, da se omogoči boljši mejni nadzor, kakor ga zahteva Evropska unija;

58.  je zaskrbljen zaradi dejstva, da je Bosna in Hercegovina edina država v regiji, ki državljanom Kosova ne dovoli vstopa v državo; zato poziva oblasti Bosne in Hercegovine, naj sprejmejo potne listine državljanov Kosova, potrebne za vstop v državo, kot so to storile Srbija in druge države;

o
o   o

59.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom Bosne in Hercegovine in njenih entitet.

(1) UL L 80, 19.3.2008, str. 18.
(2) UL L 188, 19.7.2011, str. 30.
(3) UL C 236 E, 12.8.2011, str. 113.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov