Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 15. marca 2012 - Štrasburg
Konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050
 Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlády
 Výsledok prezidentských volieb v Rusku
 Kazachstan
 Situácia v Nigérii
 Šieste svetové fórum o vode
 Obchodovanie s ľuďmi v Sinaji, konkrétne prípad Solomona W.
 Palestina, razie izraelských síl v palestínskych televíznych staniciach
 Porušovanie ľudských práv v Bahrajne
 Budovanie vedeckých kapacít v Afrike
 Zavedenie maximálneho prepravného času pre zvieratá prepravované v EÚ
 Zavedenie programu Šach v školách do systémov vzdelávania EÚ

Konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050
PDF 288kWORD 150k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o pláne prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (2011/2095(INI))
P7_TA(2012)0086A7-0033/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (COM(2011)0112) a na príslušné sprievodné pracovné dokumenty (SEK(2011)0288) a (SEK(2011)0289),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Analýza variantov prekročiť 20 % zníženie emisií skleníkových plynov a posúdenie rizika úniku uhlíka (COM(2010)0265) a na príslušný sprievodný dokument (SEK(2010)0650),

–  so zreteľom na návrhy na prepracovanie (COM(2011)0656) a zmenu a doplnenie smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) (COM(2011)0652) a smernice o zneužívaní trhu (MAD) (COM(2011)0651), pokiaľ ide o emisné kvóty podľa ETS EÚ,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 23. októbra 2011,

–  so zreteľom na klimaticko-energetický balík EÚ,

–  so zreteľom na článok 9 ZFEÚ (sociálna doložka),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0033/2012),

A.  keďže asi 90 strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, vrátane rozvíjajúcich sa hospodárstiev, ktoré spoločne zodpovedajú za viac než 80 % celosvetových emisií, vydalo jednostranné vyhlásenia o kvantifikovaných cieľoch v oblasti znižovania emisií v celom hospodárstve, aj keď právne nezáväzné;

B.  keďže Európsky parlament a Európska rada oznámili svoj cieľ, ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2050 o 80 až 95 %;

C.  keďže Európska únia musí prijať špecifické ciele v oblasti zníženia emisií, aby bolo možné poskytnúť základ a rámec pre potrebné legislatívne akty a iné opatrenia;

D.  keďže plán ukazuje, že súčasný 20 % klimatický cieľ, z ktorého viac než polovicu by bolo možné dosiahnuť prostredníctvom nedomácich kompenzácií, nie je nákladovo efektívnou cestou k dosiahnutiu zníženia o 80 % do roku 2050 v porovnaní s rokom 1990; keďže 80 % je spodná hranica rozsahu 80 – 95 %, ktorú IPCC vyhodnotil ako potrebnú pre priemyselné krajiny a s ktorou Európska rada súhlasila ako s cieľom EÚ na rok 2050;

E.  keďže priemysel musí mať jasnú predstavu o nízkouhlíkovej stratégii EÚ, ktorá musí byť podporená aj regulačnou istotou, ambicióznymi cieľmi, ako aj dobre navrhnutými mechanizmami financovania, aby mohol uskutočniť investície dlhodobého charakteru;

F.  keďže je v záujme členských štátov, aby znížili svoju závislosť od zahraničných dodávateľov energie, najmä z politicky problematických krajín;

G.  keďže Medzinárodná energetická agentúra vypočítala, že štyri pätiny celkových energetických emisií CO2 povolených do roku 2035 v scenári 450 sú už teraz blokované súčasným základným kapitálom;

H.  keďže je potrebné posúdiť riziko, že pri absencii dostatočného celosvetového úsilia povedú domáce opatrenia k posunu podielu na trhu smerom k menej efektívnym zariadeniam inde, čoho výsledkom budú celosvetovo vyššie emisie uhlíka, t. j. únik uhlíka, a vystúpiť proti tomuto riziku;

I.  keďže v Sternovej správe sa odhaduje, že náklady spojené s nekonaním v oblasti ochrany klímy sa budú rovnať strate prinajmenšom 5 % celosvetového HDP ročne;

J.  keďže výroba a spotreba biomasy ako zdroja energie nie sú podľa definície uhlíkovo neutrálne;

K.  keďže sociálne aspekty sa musia zohľadňovať prostredníctvom nástroja posudzovania sociálnych vplyvov,

1.  uznáva výhody, ktoré členským štátom a prípadne ich regiónom prinesie rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva; preto schvaľuje Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 predložený Komisiou spolu s jeho harmonogramom, konkrétnymi míľnikmi týkajúcimi sa zníženia domácich emisií, a to do roku 2030 o 40 %, do roku 2040 o 60 % a do roku 2050 o 80 %, a rozmedziami v prípade míľnikov pre jednotlivé odvetvia ako základ pre navrhovanie legislatívnych a ďalších iniciatív hospodárskej politiky a politiky v oblasti klímy; uznáva, že harmonogram a míľniky vychádzajú z tvorby modelov pomocou systému PRIMES s cieľom pripraviť potrebné legislatívne a regulačné nástroje;

2.  vyzýva Komisiu, aby stanovila predbežné znižovanie emisií skleníkových plynov na roky 2030 a 2040 vrátane konkrétnych cieľov pre každé odvetvie a ambiciózny harmonogram;

3.  vyzýva Komisiu, aby v nasledujúcich dvoch rokoch navrhla opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov pre rok 2030, pričom zohľadní konkrétne kapacity a potenciál jednotlivých štátov, ako aj pokrok týkajúci sa opatrení v oblasti klímy, ktorý sa dosiahol na medzinárodnej úrovni;

4.  domnieva sa, že opatrenia by sa mali vykonávať koordinovaným, nákladovo efektívnym a účinným spôsobom, pri ktorom sa zohľadnia osobitné charakteristiky členských štátov;

5.  žiada, aby sa v záujme dosiahnutia cieľov plánu a zabezpečenia úplnej integrácie jeho priorít do nového viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 zlepšil súlad medzi programami a politikami Spoločenstva; uznáva, že splnenie cieľa zvýšiť energetickú účinnosť o 20 % by umožnilo EÚ znížiť emisie CO2 na vnútornom trhu o 25 % a viac do roku 2020 a že toto zníženie by bolo stále súčasťou nákladovo efektívnej cesty k dosiahnutiu dlhodobého cieľa znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990; konštatuje, že podľa plánu by menej ambiciózny prístup viedol k výrazne vyšším nákladom za celé obdobie; pripomína však, že efektívnosť nákladov na investície by sa mala vždy merať v kontexte rozpočtov členských štátov;

6.  pripomína, že pred konferenciou o klíme, ktorá sa konala v Durbane, Európsky parlament vyzval na zvýšenie cieľa v oblasti zníženia emisií CO2 do roku 2020 nad úroveň 20 %;

7.  zdôrazňuje, že vďaka jasným cieľom v oblasti emisií sa podporia potrebné počiatočné investície do výskumu a vývoja, predvádzania a zavádzania nízkoemisných technológií a že vymedzenie dlhodobej stratégie má mimoriadny význam pre zabezpečenie toho, že EÚ bude smerovať k dosiahnutiu dohodnutého cieľa znížiť emisie do roku 2050;

8.  vyzýva Komisiu, aby predložila analýzu nákladov a prínosov dodržania navrhovanej cesty na úrovni členských štátov, pričom by mala zohľadniť vnútroštátne okolnosti vyplývajúce z rozdielneho technologického vývoja, ako aj potrebných investícií (a súvisiacej sociálnej prijateľnosti), ako aj existenciu širšieho spektra možných celosvetových podmienok;

9.  zdôrazňuje, že posun k nízkouhlíkovému hospodárstvu by mal významný potenciál vytvoriť ďalšie pracovné miesta a pritom zabezpečiť hospodársky rast a poskytnúť konkurenčnú výhodu pre európsky priemysel;

10.  pripomína, že prechod na čisté technológie by drasticky znížil znečistenie vzduchu, a tak zaručil významné zdravotné aj environmentálne výhody;

Medzinárodný rozmer

11.  konštatuje, že celosvetový vývoj a uplatňovanie nízkouhlíkových technológií sa čoraz väčšmi zintenzívňujú a že pre budúcu konkurencieschopnosť Európy je kľúčové, aby zvýšili investície do výskumu, vývoja a aplikácie v súvislosti s týmito technológiami;

12.  berie na vedomie presun trvalo udržateľnej vedeckej a technologickej inovácie z Európy do iných častí sveta, čo môže viesť k tomu, že EÚ stratí svoje vedúce postavenie v oblasti technológií v tomto odbore a stane sa čistým dovozcom týchto technológií a súvisiacich hotových produktov; zdôrazňuje preto význam európskej pridanej hodnoty pre vývoj a domácu výrobu technológií a výrobkov, a to najmä pre energetickú účinnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov;

13.  zdôrazňuje, že Čína má vo svete vedúce postavenie v oblasti kapacity veterných elektrární v prevádzke, že čínski a indickí výrobcovia patria medzi desať najväčších výrobcov veterných turbín na svete a že Čína a Taiwan v súčasnosti vyrábajú väčšinu fotovoltaických panelov na svete; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali kroky na podporu environmentálne efektívneho rozvoja a environmentálne efektívnej výroby v EÚ, pokiaľ ide o tieto technológie a nové inovačné technológie potrebné na dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov;

14.  vyzýva EÚ, aby naďalej zohrávala aktívnu úlohu v medzinárodných rokovaniach o dokončení ambicióznej, komplexnej a právne záväznej dohody; konštatuje, že je dôležité, že EÚ preukazuje svoje presvedčenie a je vzorovým modelom, ktorý ukazuje výhody a životaschopnosť nízkouhlíkového hospodárstva; víta výsledky konferencie v Durbane z hľadiska dohody na jasnom časovom rámci pre návrh medzinárodnej dohody na obdobie po roku 2012 a akceptovania toho, že veľkí producenti emisií, či už sú to rozvojové alebo rozvíjajúce sa krajiny, musia prijať ambiciózne a dostatočné ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov;

15.  zdôrazňuje, že EÚ musí v celosvetových rokovaniach o klíme naďalej konať konštruktívne a európsku diplomaciu pre oblasť klímy treba ďalej rozvíjať pod záštitou ESVČ;

16.  pripomína, že hlavnou výzvou pre trvalo udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo je zabezpečiť, aby sa politiky v oblasti zmeny klímy začlenili do všetkých kľúčových oblastí činnosti týkajúcich sa energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, vzdelávania, inovácie atď.;

17.  zdôrazňuje, že oneskorenie celosvetových a európskych opatrení v oblasti klímy by viedlo k zvýšeniu nákladov nielen na dosiahnutie cieľa stanoveného na rok 2050, pretože investície by uviazli vo vysokouhlíkovom akciovom kapitáli a spomalilo by sa získavanie technologických poznatkov, ale aj v zmysle straty vedúceho postavenia EÚ v oblasti inovatívneho výskumu, vytvárania pracovných miest a poskytovania usmernení pre ekologickejšie udržateľné hospodárstvo; okrem toho pripomína, že odklad opatrení na rok 2020 povedie k obmedzeniu potenciálu znižovania pre rok 2030 a pre neskoršie obdobie;

18.  pripomína, že kumulatívne emisie sú rozhodujúce pre klimatický systém; konštatuje, že aj s cestou spočívajúcou v znížení o 30 % do roku 2020, o 55 % do roku 2030, o 75 % do roku 2040 a o 90 % do roku 2050 by EÚ naďalej zodpovedala za približne dvojnásobok svojho podielu na osobu z celosvetového uhlíkového rozpočtu kompatibilného s cieľom 2°C a že odkladanie znižovania emisií výrazne zvyšuje kumulatívny podiel;

19.  pripomína, že obmedzenie zvýšenia celosvetovej teploty na v priemere 2°C nezaručuje, že sa vyhneme významným negatívnym klimatickým dôsledkom;

Systém obchodovania s emisiami

20.  uznáva, že systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) je hlavným, nie však jediným nástrojom na znižovanie emisií z priemyslu a na podporu investícií do nízkouhlíkových technológií; konštatuje, že ETS treba ďalej vylepšiť; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ETS doplnili o prístup založený na technológiách a inovácii v záujme dosiahnutia potrebného významného zníženia;

21.  konštatuje, že ETS EÚ funguje podľa plánu a že nižšia cena uhlíka je výsledkom zníženej hospodárskej činnosti a kvót, ktoré ďaleko prekračujú dopyt; vyjadruje obavy, že nedostatok stimulov pre nízkouhlíkové investície a väčšiu energetickú účinnosť spôsobuje riziko, že EÚ bude voči svojim priemyselným konkurentom znevýhodnená; uznáva správy, že sa neočakáva zvýšenie ceny uhlíka bez oveľa vyššieho restu alebo prispôsobenia sa ETS;

22.  uznáva skutočnosť, že súčasná cena uhlíka nebude stimulovať investície do nízkouhlíkových technológií, a teda bude mať veľmi obmedzenú úlohu pri motivovaní znižovania emisií, pričom súčasne existuje riziko uzamknutia EÚ do uhlíkovo náročných infraštruktúr na ďalšie desaťročia;

23.  zdôrazňuje, že politiky zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene sa nemôžu opierať len o trhové mechanizmy;

24.  uznáva, že systém ETS čelí problémom, ktoré sa pôvodne neočakávali, a že v dôsledku hromadiaceho sa prebytku kvót sa na mnoho ďalších rokov oslabí motivácia na podporu investícií do nízkouhlíkových technológií; poznamenáva, že to ohrozuje účinnosť systému ETS ako hlavného mechanizmu EÚ na znižovanie emisií spôsobom, ktorý vytvára rovnaké podmienky pre konkurenčné technológie, poskytuje spoločnostiam flexibilitu pri rozvíjaní svojich vlastných stratégií na zmierňovanie emisií a zahŕňa osobitné opatrenia na zabránenie úniku uhlíka.:
Vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na nápravu nedostatkov systému ETS a aby umožnila jeho fungovanie v súlade s pôvodným zámerom. Tieto opatrenia môžu zahŕňať:

   a) čo najrýchlejšie predloženie správy Parlamentu a Rade, v ktorej sa okrem iného preskúma vplyv na stimuly pre investície do nízkouhlíkových technológií a riziko úniku uhlíka. Pred začatím tretej fázy Komisia v prípade potreby zmení a doplní nariadenie uvedené v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES s cieľom zaviesť vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať odobratie potrebného množstva kvót;
   b) navrhnutie právnych predpisov do čo najskoršieho termínu s cieľom upraviť požiadavku na každoročné lineárne znižovanie o 1,74 % na hodnotu, ktorá by postačovala na splnenie požiadaviek na zníženie emisií CO2 do roku 2050;
   c) uskutočnenie a zverejnenie posúdenia hodnoty, ktorú by malo stanovenie vyvolávacej ceny pre dražbu kvót;
   d) prijatie opatrení na zvýšenie vstupu dôležitých informácií a transparentnosti registra systému ETS s cieľom umožniť účinnejšie monitorovanie a hodnotenie;
   e) ďalšie zlepšenie využívania kompenzačných mechanizmov, napríklad prostredníctvom obmedzenia prístupu ku kompenzáciám, ktoré dotujú priemyselných konkurentov Európy, ako v oblasti HFC;
   f) avšak zaručenie toho, aby sa prostredníctvom žiadneho z týchto opatrení neznížilo množstvo kvót pre odvetvia, v ktorých môže dochádzať k úniku uhlíka v súlade s rozhodnutím o referenčných úrovniach (rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ);

25.  konštatuje, že tieto opatrenia zvýšia príjmy členských štátov z dražieb; pripomína vládam, že neexistuje žiadne obmedzenie toho, aký podiel z týchto peňazí možno použiť na klimatické účely, a odporúča, aby sa tieto sumy použili na stimuláciu nízkouhlíkových investícií do priemyslu alebo na podporu iných spôsobov vytvárania pracovných miest, napríklad prostredníctvom znižovania zdanenia práce;

26.  vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2013 predložila návrhy na rozšírenie požiadavky na nákup kvót cez dražbu na tie energeticky náročné priemyselné odvetvia, ktoré čelia len minimálnej hrozbe od zámorskej konkurencie;

27.  uznáva, že v záujme dosiahnutia cieľov plánu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo bude nutné prispôsobiť rozhodnutie o spoločnom úsilí (rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES);

Únik uhlíka

28.  vyzýva Komisiu, aby uverejnila podrobné informácie o skutočnom príspevku EÚ k zníženiu celosvetových emisií CO2 od roku 1990, pričom zohľadní jej spotrebu produktov, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú inde;

29.  trvá na tom, že rozumný a primeraný regulačný prístup by mal podporovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo; potvrdzuje, že administratívne a finančne zaťažujúce dodržiavanie požiadaviek v oblasti životného prostredia má významný vplyv na zamestnanosť a produkciu v energeticky náročných odvetviach a zvyšuje riziko úniku uhlíka, pričom súčasne núti podniky, aby odišli z EÚ;

30.  súhlasí s názorom Komisie, že opatrenia týkajúce sa úpravy dane na hraniciach alebo zahrnutie dovozu do ETS bolo potrebné spojiť s aukciami všetkých kvót v rámci príslušných odvetví; vyzýva Komisiu, aby vypracovala analýzu odvetví, v ktorých bezplatné prideľovanie emisných kvót nezabraňuje úniku uhlíka;

31.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom čo najskôr poskytla usmernenia pre prijatie opatrení určených na poskytovanie kompenzácie priemyselným odvetviam, ktoré sú preukázateľne vystavené značnému riziku úniku uhlíka, za nepriame náklady spojené s emisiami skleníkových plynov, ako sa s tým počíta v smernici;

32.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala analýzu týkajúcu sa neprítomnosti geografického kritéria pri posudzovaní úniku uhlíka v prípade trhu s elektrickou energiou v juhovýchodnej Európe;

33.  berie na vedomie záver plánu, podľa ktorého by odvetvie energetiky malo do roku 2050 takmer úplne eliminovať emisie uhlíka (znížiť emisie o 93 – 99 %); uznáva, že z priemyselného hľadiska EÚ majú priekopníci v oblasti nízkouhlíkových technológií v nízkouhlíkovom svete dneška a zajtrajška konkurenčnú výhodu; poznamenáva, že zníženie emisií by sa preto malo dosiahnuť spôsobom, ktorý nepoškodí konkurencieschopnosť EÚ a rieši riziko úniku uhlíka, a to predovšetkým v energeticky náročných odvetviach;

Energetická účinnosť

34.  pripomína existujúce hodnotenia, podľa ktorých v súčasnosti nedochádza k zvyšovaniu energetickej účinnosti a k znižovaniu využívania energie o 20 % v porovnaní s odhadmi na rok 2020; žiada urýchlené kroky, ambicióznejšie plány a rozhodnejší politický záväzok v zmysle dosiahnutia cieľov na rok 2020 a prognózy za rok 2020, a tým prilákanie náležitých investícií; podporuje závery plánu Komisie, že politiky v oblasti energetickej účinnosti sú kľúčom k ďalšiemu znižovaniu uhlíkových emisií; domnieva sa preto, že záväzné ciele by sa nemali vylúčiť; zdôrazňuje, že opatrenia v oblasti energetickej účinnosti vedú k tvorbe pracovných miest, k hospodárskym úsporám, k vyššej bezpečnosti dodávok energie a k lepšej konkurencieschopnosti; v tejto súvislosti víta priority stanovené navrhovanou smernicou o energetickej účinnosti s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť vo všetkých odvetviach a najmä energetickú hospodárnosť budov, a to renováciou existujúceho fondu budov so zameraním sa na cieľ renovácie verejných budov; žiada väčšie množstvo zdrojov a opatrení na mobilizáciu nových zdrojov financovania na európskej a vnútroštátnej úrovni vrátane prostredníctvom nových finančných nástrojov; zdôrazňuje dôležitosť súkromných investícií s cieľom prekonať súčasné rozpočtové obmedzenia vo verejnom sektore;

35.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom opatrení na zachytávanie potenciálu znižovania emisií skleníkových plynov v oblasti energetickej účinnosti a efektivity využívania zdrojov s negatívnymi nákladmi a požaduje zrýchlenie činnosti v rámci smernice o ekodizajne (2009/125/ES), prísne uplatňovanie zásady najnižších nákladov za životný cyklus alebo stanovenie vykonávacích opatrení na úrovni najvýkonnejších subjektov, ako aj stanovenie minimálnych požiadaviek aj pre iné výrobky ako elektrické;

36.  žiada, aby činnosť v rámci smernice o ekodizajne zahŕňala vykurovacie prístroje, bojlery a izolačné materiály, ktoré môžu uľahčiť znižovanie spotreby energie a zdrojov a súčasne umožniť väčšiu mieru recyklácie, a žiada tiež rozšírenie a rozvoj požiadaviek na označovanie, ktoré môžu spotrebiteľom pomôcť pri informovanom rozhodovaní;

37.  zdôrazňuje potrebu aktualizovať akčný plán energetickej účinnosti prostredníctvom záväzných cieľov zahŕňajúcich celé spektrum skutočných, kvantifikovaných opatrení v energetickom dodávateľskom reťazci;

38.  domnieva sa, že energetická účinnosť je najúčinnejší nástroj na podstatné zvýšenie priemyselnej technologickej inovácie a prispieva k celkovému znižovaniu emisií hospodársky efektívnym spôsobom, pričom súčasne stimuluje rast počtu pracovných miest; preto vyzýva Komisiu, aby podporovala úsilie členských štátov o presadzovanie energetickej účinnosti zavedením stabilných dlhodobých stimulačných systémov na presadzovanie technológií, ktoré sú z hľadiska nákladov a prínosov najúčinnejšie; je presvedčený, že na dosiahnutie cieľa v oblasti energetickej účinnosti na rok 2020 by sa mal zaručiť primeraný stupeň harmonizácie európskych noriem účinnosti;

39.  opätovne zdôrazňuje, že je dôležité stimulovať verejné aj súkromné investície zamerané na návrh a vývoj ľahko reprodukovateľných technológií s cieľom zvýšiť kvalitu úspory energie a energetickú účinnosť;

40.  vyzýva Komisiu, aby pri presadzovaní energetickej účinnosti zaviedla osobitné opatrenia na riešenie protichodných stimulov, ktoré vznikajú medzi spotrebiteľmi a distribútormi energie;

41.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla dlhodobý cieľ znižovať spotrebu energie v budovách EÚ do roku 2050;

42.  upozorňuje na skutočnosť, že EÚ a členské štáty neinvestovali dostatočne do opatrení na zníženie emisií CO2 alebo na zvýšenie energetickej účinnosti v oblastiach stavebníctva a dopravy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili viac finančných prostriedkov na opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti budov a mestských sietí ústredného vykurovania a chladenia, a to jednak pri revízii súčasného finančného výhľadu, ako aj v budúcich viacročných finančných rámcoch;

Energia z obnoviteľných zdrojov

43.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala politiku zásobovania biomasou s cieľom podporovať udržateľnú výrobu a využívanie biomasy; zdôrazňuje, že by to malo zahŕňať kritériá udržateľnosti pre rôznu biomasu s prihliadnutím na profily životného cyklu uhlíka z rôznych zdrojov, pričom uprednostniť by sa malo najprv zabezpečenie hodnoty zo surovín tvoriacich biomasu a nie ich využívanie na energetické účely; trvá na tom, že splnenie cieľa EÚ v oblasti biopalív nesmie nepriaznivo ovplyvniť výrobu potravín a krmív ani viesť k strate biodiverzity;

44.  preto vyzýva Komisiu, aby zaujala širší prístup k otázke nepriamej zmeny využívania pôdy a aby na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni podporovala primeranú ochranu životného prostredia v tretích krajinách, ktorých sa týkajú zmeny využívania pôdy s cieľom zohľadniť emisie skleníkových plynov, ktoré možno priradiť k zmenám vzorcov využívania pôdy; možno to dosiahnuť zavedením ďalších požiadaviek udržateľnosti pri určitých kategóriách biopalív dovážaných z tretích krajín;

45.  zdôrazňuje význam nových technológií pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energie a výrobe bioenergie a zdôrazňuje, že EÚ musí využiť všetky dostupné inovácie na dosiahnutie svojich cieľov znížiť emisie CO2;

46.  vyzdvihuje dôležitú úlohu energie z obnoviteľných zdrojov vrátane inovačného vývoja v tejto oblasti a naliehavú potrebu lepších riešení, pokiaľ ide o uskladňovanie, zvyšovanie energetickej účinnosti a zabezpečovanie účinného prenosu energie, vrátane náležitých opatrení v oblasti infraštruktúry; oceňuje významný pokrok, ktorý členské štáty dosiahli vo vývoji obnoviteľných zdrojov energie, odkedy boli stanovené záväzné ciele na rok 2020; upozorňuje, že je dôležité pokračovať v tomto prístupe a stanovovať ďalšie záväzné ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2030 pri zohľadnení možnosti takéhoto kroku a jeho makroekonomického dosahu; poukazuje na skutočnosť, že takýto postup pomôže dosiahnuť ciele na rok 2050, poskytne odvetviu potrebnú investičnú istotu, značne zníži emisie skleníkových plynov, vytvorí pracovné miesta a podporí energetickú nezávislosť EÚ, vedúce postavenie v oblasti technológií a priemyselnú inováciu; zdôrazňuje, že dosiahnutie cieľov stanovených v národných akčných plánoch pre energiu z obnoviteľných zdrojov je rozhodujúce pre dosiahnutie celkových cieľov EÚ na rok 2050; domnieva sa, že ak nebudú splnené národné ciele, Komisia by mala prijať opatrenia;

47.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia zabezpečila, že prijatie takéhoto cieľa nezníži stimuly pre investície do iných foriem nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie;

48.  vyzýva Komisiu, aby pri tom, keď do konca roku 2012 zverejní svoju povinnú správu o pokroku dosiahnutom všetkými členskými štátmi pri plnení svojich zákonom stanovených povinností v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov, spolu s posúdením toho, či sa splnia ciele stanovené na rok 2020, predložila návrh programu činností, ktoré budú podniknuté na podporu dodržiavania povinností zo strany členských štátov, ktoré v súčasnosti nesmerujú k splneniu svojich povinností;

49.  pripomína, že elektrické siete sa budú musieť vylepšiť a rozvinúť, najmä s cieľom prepravovať energiu z obnoviteľných zdrojov vyrobenú v oblastiach s veľkým potenciálom, akou je morská veterná energia v Severnom mori a slnečná energia v južnej Európe, a pojímať decentralizovanú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov;

50.  zdôrazňuje, že zvyšovanie efektívnosti zdrojov, napríklad prostredníctvom recyklácie odpadu, lepšieho nakladania s odpadom a zmeny správania, má veľmi významnú úlohu pri plnení strategických cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií CO2;

51.  poznamenáva, že pri súčasných poznatkoch a technikách už môžu poľnohospodárske podniky dosiahnuť energetickú sebestačnosť, pričom majú možnosť zvyšovať ziskovosť a vytvárať environmentálne prínosy prostredníctvom miestnej výroby bioenergie z organického odpadu;

52.  konštatuje, že v záujme účinného využívania zdrojov treba poľnohospodárov podporiť v tom, aby namiesto hnojív lepšie využívali potenciál bioplynu a vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe bioplynu;

53.  v tejto súvislosti zdôrazňuje význam spracovania hnoja, ktorý predstavuje nielen obnoviteľný zdroj energie, ale takisto znižuje tlak na životné prostredie a je náhradou umelých hnojív vo forme minerálnych koncentrátov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ak sa má hnoj považovať za zdroj energie, je nevyhnutné, aby sa spracovaný hnoj uznal ako náhrada umelých hnojív v smernici o dusičnanoch;

54.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť energetickú sebestačnosť poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom stimulov na vyrábanie energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskych podnikoch, napríklad s využitím veterných turbín, solárnych panelov a technológie biofermentácie, čím by sa znižovali ich výrobné náklady a zvyšovala hospodárska životaschopnosť prostredníctvom alternatívneho zdroja príjmov pre poľnohospodárov.

Výskum

55.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rámec Horizont 2020 a európske inovačné partnerstvá v rámci Inovácie v Únii budú uprednostňovať potrebu vývoja všetkých druhov udržateľných nízkouhlíkových technológií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ, podporovať zelená pracovné miesta a dosiahnuť zmenu v správaní spotrebiteľov;

56.  zdôrazňuje, že zvýšené úsilie v oblasti výskumu a financovania je nevyhnutné pre rozvoj a uprednostňovanie poľnohospodárskych postupov účinných z hľadiska klímy, menej energeticky náročných a menej znečisťujúcich poľnohospodárskych metód a efektívnejšej výroby energie; ďalej konštatuje, že už existujú alternatívy s menším znečisťovaním a s energetickou účinnosťou; výskum a vývoj v tejto oblasti považuje za nevyhnutnú súčasť úplnej realizácie strategického plánu pre energetické technológie, čo si vyžaduje dodatočné investície. zdôrazňuje, že je v tejto súvislosti potrebné zabezpečiť, aby sa výsledky výskumu preniesli do praxe na úrovni podnikov; víta návrh Komisie vytvoriť nový rámec pre výskum (Horizon 2020);

57.  žiada, aby rozpočtová podpora bola v súlade s 50 miliardami EUR z verejných aj súkromných zdrojov, ktoré sú potrebné na plnohodnotné vykonanie plánu SET;

58.  vyzdvihuje dôležitosť výskumu a vývoja pre rozvoj nízkouhlíkových a energeticky účinných technológií; vyzýva EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu v oblasti výskumu klimaticky priaznivých a energeticky účinných technológií a aby rozvíjala úzku vedeckú spoluprácu so svojimi medzinárodnými partnermi, a to s osobitným dôrazom na čisté a trvalo udržateľné technológie, ktoré sa vyvinú do roku 2020 v rámci Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (hlavná iniciatíva EÚ pre nízkouhlíkové technológie); zdôrazňuje, že finančné prostriedky na všetky druhy energetického výskumu v rámci iniciatívy Horizont 2020 sa musia zvýšiť, a to najmä pokiaľ ide o prostriedky na energiu z obnoviteľných zdrojov; pripomína, že súčasný objem finančných prostriedkov vyčlenených na oblasť energetiky predstavuje len 0,5 % rozpočtu EÚ na obdobie 2007 – 2013 a že to nie je v súlade s politickými prioritami EÚ;

Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého

59.  uznáva, že ak je to uskutočniteľné, je dôležité uplatňovať technológiu zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS), ak sa majú splniť ciele v oblasti zníženia emisií oxidu uhličitého pri čo najmenších nákladoch, a uznáva, že procesné oneskorenia a nedostatok finančných prostriedkov, ako aj nedostatočné odhodlanie určitých členských štátov pravdepodobne zmaria dosiahnutie ambiciózneho cieľa Európskej rady mať do roku 2015 k dispozícii až 12 fungujúcich demonštračných projektov týkajúcich sa CCS; vyzýva Komisiu, aby zverejnila akčný plán týkajúci sa CCS; uznáva, že CCS nebude vhodný za každých okolností, a to ani do roku 2050, ale možno bude obmedzený na veľké zariadenia a zamedzenie emisií z priemyselných procesov; vyzýva na podporu prielomových technológií v iných oblastiach s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť, znížiť spotrebu energie a zabezpečiť riešenia nad rámec CCS;

60.  vyzýva Komisiu, aby navrhla presun nevyčerpaných prostriedkov v rámci Európskeho plánu na oživenie hospodárstva určených na projekty v oblasti CCS na alternatívne demonštračné projekty v oblasti CCS;

Vnútroštátne plány a plány pre jednotlivé odvetvia

61.  konštatuje, že v dohode z Kankúnu sa stanovuje, že všetky rozvinuté krajiny vytvoria stratégie nízkouhlíkového rozvoja;

62.  víta skutočnosť, že niektoré členské štáty EÚ vypracovali stratégie nízkouhlíkového rozvoja, vyzýva však všetky členské štáty, aby takéto stratégie vypracovali najneskôr do júla 2013; trvá na tom, aby v prípade, že do konca roku 2012 všetky členské štáty neprijmú takýto záväzok, Komisia predložila legislatívne návrhy, podľa ktorých by sa vyžadovalo vypracovanie týchto stratégií;

63.  vyzýva Komisiu, aby posúdila primeranosť týchto plánov so zreteľom na prínos k splneniu cieľa dohodnutého v Kankúne, ktorým je udržanie nárastu celosvetových priemerných teplôt pod 2 °C v porovnaní s úrovňami pred industrializáciou;

64.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby národné a odvetvové plány podliehali nezávislej kontrole s cieľom posúdiť, či sa v plnej miere zohľadnilo potenciálne využívanie najlepších dostupných technológií a či navrhované náklady zodpovedajú príslušným postupom;

65.  očakáva, že Komisia plány v plnej miere zohľadní pri príprave politických iniciatív a tiež že zdôrazní prípady, keď priemyselné odvetvia takéto akčné plány nepripravili;

66.  vyzýva príslušné skupiny z oblasti priemyslu, aby vypracovali plány pre jednotlivé odvetvia, v ktorých stanovia, ako najlepšie dosiahnuť ciele EÚ v oblasti nízkouhlíkového rozvoja, ako aj potrebnú úroveň investícií a zdroje financovania, ktoré sa majú použiť;

67.  očakáva, že Komisia a členské štáty podporia tie odvetvia, ktoré pripravili plány na ďalší rozvoj iniciatív a partnerstiev vyplývajúcich z nich, a to v záujme rozvoja prielomových technológií na zníženie emisií uhlíka z príslušných energeticky náročných priemyselných odvetví;

68.  vyzýva Komisiu, aby plán na rok 2050 a predpovede aktualizovala každých 3 – 5 rokov, a vyzýva Komisiu, aby do aktualizovanej verzie svojich plánov začlenila odvetvové plány, regionálne plány a plány členských štátov, pričom modely a metódy použité na tento účel by mali byť úplne transparentné;

69.  zdôrazňuje, že omnoho efektívnejšie využívanie zdrojov je zásadne dôležité pre dosiahnutie nízkouhlíkového hospodárstva; preto naliehavo žiada členské štáty, aby vytvorili alebo posilnili súčasné stratégie efektívneho využívania zdrojov a aby ich do roku 2013 začlenili do hlavného prúdu vnútroštátnych politík v oblasti rastu a pracovných miest;

Výroba elektrickej energie

70.  pripomína, že svetový dopyt po primárnej energii vzrastie do roku 2035 o viac ako 30 %, čím sa zvýši celosvetová hospodárska súťaž v oblasti energetických zdrojov;

71.  tvrdí, že členské štáty by mali mať čo najväčšie spektrum možností na dosiahnutie nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie (vrátane obnoviteľných zdrojov energie, jadrovej energetiky, používania technológie zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a udržateľnej výroby biomasy) a že by sa žiadna z nich nemala vylučovať zo spektra možností splnenia požiadaviek, ktoré sú k dispozícii;

72.  vyzýva Komisiu, aby osobitne sledovala akýkoľvek únik energetickej produkcie mimo ETS EÚ, pričom by mala venovať pozornosť členským štátom s prepojením na krajiny mimo EÚ;

73.  vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť mechanizmov, ktoré umožňujú kvalitné fungovanie trhu s elektrickou energiou v nízkouhlíkovom hospodárstve, a aby v prípade potreby predložila legislatívne návrhy na užšiu integráciu cezhraničných trhov s elektrickou energiou a na iné opatrenia na riešenie potreby určiť rovnováhu a dostupnosť výrobnej kapacity;

74.  vyzýva EÚ, aby sa zaviazala dokončiť elimináciu emisií uhlíka z energetiky do roku 2050;

75.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby investovali viac do energetickej infraštruktúry potrebnej na prechod na trvalo udržateľné hospodárstvo; zdôrazňuje, že Európa by mala byť priekopníkom rozvoja noriem a interoperabilných internetových technológií súvisiacich s energetikou a energeticky účinných aplikácií v oblasti informačných a komunikačných technológií, ako sú najmä inteligentné sústavy, plnohodnotného a včasného zavedenia sústav inteligentných domov, akými sú inteligentné meradlá navrhnuté tak, aby slúžili spotrebiteľom, a modernizácie a vývoja prepojenej európskej elektrizačnej sústavy a infraštruktúr pre skvapalnený zemný plyn; v súvislosti s prepojeniami medzi regiónmi zdôrazňuje, ž je potrebné začať s investičným plánom založeným predovšetkým na európskom balíku opatrení v oblasti energetickej infraštruktúry, aby sa zabezpečila diverzifikácia zdrojov dodávok energie; vyzýva Komisiu, aby navrhla praktické riešenia pre efektívne začlenenie veľkého objemu energie z obnoviteľných zdrojov tým, že presadí pravidlá trhu, ktoré umožnia efektívny a transparentný medzinárodný obchod s energiou; žiada preto rýchlu integráciu a absorpciu cezhraničných trhov s elektrickou energiou; uznáva naliehavú potrebu dlhodobej vízie, keďže na vybudovanie energetickej infraštruktúry s dlhou životnosťou je potrebných veľa rokov; víta skutočnosť, že navrhovaný fond Nástroj na prepojenie Európy sa bude zameriavať na energetickú infraštruktúru;

76.  upozorňuje na to, že súčasný cieľ na úrovni 20 % vychádza z toho, aký je podiel jadrovej energie v niektorých členských štátoch v energetickom mixe; konštatuje, že Výhľad svetovej energeticky na rok 2011 vydávaný Medzinárodnou agentúrou pre energiu obsahuje tzv. prípad nižšieho objemu jadrovej energetiky, podľa ktorého bude predpokladané zvýšenie celosvetových emisií CO2 z energetického sektora v strednodobom horizonte podstatne vyššie z dôvodu vyššej miery využívania fosílnych palív; opakuje, že rozhodnutie niektorých členských štátov zatvoriť niektoré existujúce jadrové reaktory nesmie slúžiť ako zdôvodnenie zníženia miery ambície v ich súčasných politikách v oblasti zmeny klímy; poukazuje na to, že podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu by si dosiahnutie cieľa obmedziť rast teploty na 2 ºC vyžadovalo rýchlejší vývoj a zavádzanie technológií na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého v uhoľných aj plynových elektrárňach; konštatuje však, že technológia na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého je ešte stále v testovacej etape pred uvedením na trh, takže treba zvážiť aj alternatívne scenáre, akými je scenár vysokej miery energie z obnoviteľných zdrojov a scenár energetickej účinnosti; a teda požaduje výraznejšiu podporu vývoja a uplatňovania prielomových technológií s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť a oddeliť hospodársky rast od spotreby energie;

77.  domnieva sa, že dosiahnutie týchto cieľov do roku 2050, a to bez ohľadu na vlastné energetické mixy členských štátov, by mohlo viesť k zníženiu spotreby, k zvýšenej bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok energie a k zamedzeniu volatility cien energie, a tým zabezpečiť primerané a konkurencieschopné ceny energie pre spotrebiteľov a podniky a zlepšiť konkurencieschopnosť EÚ a rast zamestnanosti;

Priemysel

78.  trvá na tom, aby EÚ v rámci podpory ekologického hospodárstva uznávala význam investícií existujúcich odvetví použitých na významné zlepšenie účinnosti využívania zdrojov a zníženie emisií CO2 a na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti tvorby „zelených“ pracovných miest; zdôrazňuje, že zelenšie hospodárstvo by malo podporovať konkurencieschopnosť a inovácie vo všetkých odvetviach tým, že sa zameria na oblasti, kde sú zlepšenia hospodársky efektívnejšie a environmentálne účinnejšie;

79.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala inovatívne finančné nástroje pre investície do nízkouhlíkového hospodárstva;

80.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporili vytvorenie inovačných klasterov v záujme rozvoja regionálnych a vnútroštátnych riešení;

Doprava

81.  podporuje požiadavku uvedenú v pláne jednotného európskeho dopravného priestoru predloženom Komisiou, aby sa do roku 2050 znížili emisie skleníkových plynov z dopravy v EÚ o 60 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990; okrem toho vyzýva Komisiu, aby predložila priebežné ciele v oblasti znižovania emisií pre toto odvetvie s cieľom zabezpečiť, aby sa v počiatočnej etape prijali dostatočné opatrenia;

82.  víta pokrok, ktorý od roku 2007 dosiahli výrobcovia vozidiel pri znižovaní emisií CO2 z osobných automobilov, a zdôrazňuje, že je dôležité ďalej urýchľovať zlepšenia týkajúce sa palivovej úspornosti; tvrdí, že Komisia by pri príprave svojho nadchádzajúceho preskúmania mala navrhnúť spôsoby, ako zabezpečiť, aby priemerné emisie CO2 z nových automobilov boli v súlade s dohodnutým cieľom na rok 2020, t. j. maximálne 95 g/km; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila dialóg a spoluprácu s Medzinárodnou námornou organizáciou na zabezpečenie rýchleho a úplného začlenenia odvetvia lodnej dopravy do záväzkov v oblasti znižovania emisií CO2;

83.  pripomína, že Komisia bola podľa smernice 2009/29/ES do 31. decembra 2011 povinná posúdiť pokrok dosiahnutý v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) v oblasti emisií z lodnej dopravy; trvá na tom, aby Komisia zahrnula námornú dopravu do svojho plánu a v prípade, že nebude existovať medzinárodná dohoda o obmedzení emisií skleníkových plynov z lodnej dopravy, aby navrhla právne predpisy zamerané na to, aby sa tieto emisie zahrnuli do záväzku v oblasti znižovania v záujme toho, aby navrhovaný ak nadobudol účinnosť do roku 2013;

84.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zlepšenie palivovej úspornosti ťažkých nákladných vozidiel a aby vo svojej revízii právnych predpisov v oblasti emisií z ľahkých obchodných vozidiel plánovanej na rok 2013 viac zohľadnila potrebu zlepšiť palivovú úspornosť v záujme zníženia nákladov pre podnikateľov, ktoré vyplývajú z vyšších cien paliva;

85.  vyzýva Komisiu, aby tým, ktorí kupujú akýkoľvek typ osobného alebo nákladného vozidla, poskytla jasnejšie informácie o jeho palivovej úspornosti a aby predložila dlho odkladané návrhy na reformu smernice o označovaní, ktoré by mali zahŕňať všetky formy propagácie predaja;

86.  vyzýva Komisiu, aby prijala okamžité kroky na zabezpečenie toho, aby testovacie cykly používané na posudzovanie emisií z nových vozidiel presne odrážali skutočné používanie takýchto vozidiel za normálnych podmienok jazdy;

87.  uznáva úsilie niektorých členských štátov o zavedenie infraštruktúry dobíjacích staníc a staníc na doplnenie paliva na podporu používania elektrických a ultranízkouhlíkových vozidiel a vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na určenie minimálnych požiadaviek v každom členskom štáte v záujme vytvorenia celoeurópskej siete;

88.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v záujme znižovania emisií znečisťujúcich látok z dopravy považovali za prioritu investovanie do rozvoja celoeurópskej inteligentnej energetickej siete, ktorá je schopná využívať energiu vyrobenú na miestnej a regionálnej úrovni vrátane energie z obnoviteľných zdrojov a ktorá pomôže vytvoriť potrebnú infraštruktúru na používanie elektrických vozidiel;

89.  domnieva sa, že je potrebný kultúrny posun smerom k udržateľnejším spôsobom dopravy; preto žiada Komisiu a členské štáty, aby podnecovali nové formy investícií na uľahčenie posunu smerom k environmentálnejším druhom dopravy, ako aj na zníženie potreby dopravy okrem iného uplatňovaním informačných technológií a prostredníctvom územného plánovania;

90.  zdôrazňuje, že začlenenie externých nákladov na dopravu odstupňovaných podľa úrovne znečistenia do cien dopravy je kľúčovou výzvou na podnietenie úspor energie a energetickej účinnosti, a že zvýšená výkonnosť povedie k environmentálne priaznivému výberu spôsobu dopravy;

91.  vyzýva na zaručenie súladu plánovaných nových investícií do dopravnej infraštruktúry s prioritami plánu, keďže hrozí riziko, že 1,5 bilióna EUR, ktoré na ďalšie dve desaťročia medzi rokmi 2010 – 2030 požaduje Komisia, nebude nasmerovaných na primerané nízkouhlíkové priority; preto zdôrazňuje potrebu ekologickejšieho zamerania rozpočtu EÚ na infraštruktúru, najmä v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a s Kohéznym fondom;

92.  víta navrhované nové usmernenia pre transeurópsku dopravnú sieť a to, aký význam sa prikladá rozvoju železničných koridorov pre osobnú a nákladnú dopravu; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila stratégiu využívania alternatívnych palív a nových technológií v doprave; nabáda členské štáty, aby urýchlene vykonali opatrenia projektu Jednotné európske nebo a zvýšili tak efektivitu lietadiel a letového riadenia;

93.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere vykonávali právne predpisy o letectve v rámci ETS;

Poľnohospodárstvo

94.  vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a na podporu zvyšovania efektívnosti pri využívaní poľnohospodárskej pôdy a obmedzovania používania hnojív založených na fosílnych palivách, s osobitným zreteľom na úlohu poľnohospodárstva ako výrobcu potravín (a nie palív); tiež sa nazdáva, že menší poľnohospodári by v tejto oblasti potrebovali odbornú prípravu a technickú pomoc; vyzýva tiež Komisiu, aby zintenzívnila výskum fungovania rozličných druhov poľnohospodárstva a efektívnych agroenvironmentálnych postupov s náležitým zohľadnením prevládajúcich klimatických podmienok;

95.  je presvedčený, že poľnohospodárstvo má prostredníctvom ekologického rastu dobré predpoklady výrazne prispieť pri riešení otázky zmeny klímy a vytváraní nových pracovných miest; konštatuje, že znižovanie emisií skleníkových plynov v odvetví poľnohospodárstva je víťazstvom pre všetky strany, keďže zvyšuje dlhodobú hospodársku a agronomickú životaschopnosť poľnohospodárov; žiada, aby sa do SPP zahrnuli ciele v oblasti využívania udržateľnej energie;

96.  zdôrazňuje, že sa očakáva, že SPP po roku 2013 tento prínos ešte zvýši; uznáva, že poľnohospodárstvo už značne znížilo svoje emisie prostredníctvom zlepšenia efektívnosti výroby; konštatuje však, že v dlhodobom výhľade je potenciál poľnohospodárstva z hľadiska znižovania emisií významný (do roku 2050 bude poľnohospodársky sektor schopný znížiť emisie iných látok ako CO2 o 42 až 49 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990), ale v porovnaní s inými sektormi ho možno považovať skôr za obmedzený; zdôrazňuje, že všetky krajiny, ktoré sú hlavnými producentmi emisií, sa musia primerane podieľať na riešení otázky;

97.  podporuje využívanie zelenej zložky spoločnej poľnohospodárskej politiky ako stimulačného systému v celej EÚ zameraného na zvyšovanie nutričnej, energetickej a klimatickej účinnosti prostredníctvom zamerania sa na zvyšovanie sekvestrácie oxidu uhličitého do pôdy, ďalšie znižovanie emisií skleníkových plynov a zlepšovanie správy živín, cieľom tohto systému by bolo zabezpečenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov a dlhodobej potravinovej bezpečnosti prostredníctvom účinnejšej správy obmedzených prírodných zdrojov;

98.  požaduje, aby sa v rámci SPP prijali nevyhnutné opatrenia vrátane financovania výskumu, vzdelávania, investičnej pomoci a iných stimulujúcich iniciatív, ktoré by podporili a umožnili využívanie zvyškov z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri výrobe udržateľnej energie;

99.  pripomína, že zdokonalené poľnohospodárske a lesohospodárske postupy by mali prispieť k zvýšeniu schopnosti odvetvia uchovávať a viazať uhlík v pôde a lesoch; zároveň zdôrazňuje, že väčšina vlastníkov lesov sú takisto poľnohospodármi; ďalej zdôrazňuje cieľ EÚ obmedziť odlesňovanie, ku ktorému dochádza na celom svete, najmä v rozvojových krajinách, a zastaviť zmenšovanie zalesnenej plochy vo svete najneskôr do roku 2030;

100.  zdôrazňuje význam rozvíjania vhodných opatrení a/alebo mechanizmov, ktoré umožnia skutočné finančné uznanie úlohy, ktorú zohráva poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo pri zachovávaní uhlíka;

101.  zdôrazňuje, že udržateľné využívanie lesov prispieva k znižovaniu emisií CO2, a preto je nevyhnutné v rámci druhého piliera poľnohospodárskej politiky prijať opatrenia, ktoré umožnia spravovanie lesov aj na náročných miestach;

102.  zdôrazňuje, že osobitná pozornosť sa musí venovať zalesňovaniu ako jedinému spôsobu, ako prirodzene zvýšiť zachytávanie oxidu uhličitého, a ako zdroju dreva pre bioenergetiku;

103.  vyzýva na stratégiu pre využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo v EÚ, ktoré by zabezpečili trvalosť a environmentálnu integritu prispievania tohto odvetvia ku znižovaniu emisií; povzbudzuje členské štáty, aby s ohľadom na zásadu subsidiarity vyvinuli vlastné národné politiky s cieľom plne využiť potenciál svojich príslušných sektorov využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva v oblasti zmierňovania zmien klímy, keďže by sa tým mohla získať cenná skúsenosť; zdôrazňuje potrebu investovať do vedeckého výskumu týkajúceho sa kapacity ukladania uhlíka a emisií z činností sektorov využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva;

104.  domnieva sa, že dlhodobá konkurencieschopnosť sa dá dosiahnuť len zdravými, biologicky rozmanitými agro-ekosystémami, ktoré sú odolné proti zmene klímy, ako aj náležitou ochranou obmedzených a vyčerpateľných prírodných zdrojov, ako je pôda, voda a zem;

105.  zdôrazňuje, že ochrana, oceňovanie a obnova biodiverzity a služieb ekosystému sú kľúčové pre dosiahnutie nízkouhlíkového hospodárstva.

106.  zdôrazňuje, že Komisia by mala zdôrazniť zohľadňovanie problematiky klímy pri zabezpečovaní súdržnosti medzi politikami v oblastiach, ako sú priemysel, výskum, energia, biodiverzita, obchod, rozvoj, poľnohospodárstvo, inovácie, doprava a dobré životné podmienky zvierat, a stratégiou Európa 2020; domnieva sa, že zdravé strategické riadenie potenciálu poľnohospodárskeho odvetvia by Európu priviedlo na cestu stať sa konkurencieschopným hráčom v oblasti nízkouhlíkového globálneho hospodárstva budúcnosti;

107.  zdôrazňuje, že potravinový reťazec by mal byť kratší a transparentnejší a že by sa mala podporiť konzumácia potravín vyrobených na miestnej úrovni, pričom by sa zároveň podporili miestne a regionálne trhy, s cieľom znížiť emisie, ktoré vznikajú pri preprave poľnohospodárskych výrobkov; zdôrazňuje, že preloženie európskej multifunkčnej výroby a spracúvania do krajín mimo EÚ by malo negatívny vplyv na európsku pridanú hodnotu a ciele v oblasti klímy;

108.  je presvedčený, že lepšie hospodárenie s krmivami pre dobytok vrátane striedania bielkovinových plodín a zvyšovanie rozmanitosti bielkovinových plodín v zmesiach z trvalých pasienkov s cieľom pestovať viac krmív v miestnych poľnohospodárskych podnikoch by znížilo závislosť od dovozu krmív s vysokými nákladmi v dôsledku emisií uhlíka; domnieva sa, že by sa takisto znížili náklady poľnohospodárov na krmivá a viedlo by to k lepšiemu hospodáreniu s pôdou prostredníctvom zvyšovania zachytávania vody v pôde a tiež znižovania citlivosti na škodcov;

Financovanie

109.  podporuje návrhy Komisie, aby viacročný finančný rámec 2014 – 2020 (VFR) umožňoval špecializované financovanie zamerané na rast investícií a podporu vývoja a uplatňovania nízkouhlíkových technológií; podporuje zámer zohľadňovať financovanie súvisiace s otázkou klímy v rámci celkových prostriedkov VFR, ako aj zámer vyčleniť 20 % prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na investície do energie z obnoviteľných zdrojov a do energetickej účinnosti a trvá na tom, že je potrebné zabezpečiť účinné monitorovanie tohto opatrenia; odporúča, aby Komisia zabezpečila, aby sa tieto finančné prostriedky osobitne využívali na pomoc členským štátom s vysokým potenciálom znížiť emisie pod súčasné ciele, ktoré však nie sú schopné uskutočniť potrebné investície;

110.  upozorňuje, že pri návrhu politík treba mať na pamäti súčasnú finančnú a hospodársku krízu, aby sa zabezpečili a podporili počiatočné investície, ktoré prispejú k zvýšeniu množstva obnoviteľných zdrojov energie s cieľom znížiť energetické náklady v dlhodobom horizonte a zvýšiť energetickú účinnosť v oblastiach poskytovania energie a dopravy;

111.  pripomína, že dlhodobé hospodárske náklady vyplývajúce z neprijatia krokov na zabránenie zmene klímy značne presahujú krátkodobé náklady na prijatie dôrazných a rozhodných krokov v súčasnosti;

112.  dúfa, že budú rýchlo stanovené konkrétne a merateľné ciele pre každé odvetvie, ktoré prispejú k motivácii súkromných investorov a vytvoreniu ovzdušia dôvery a spolupráce medzi nimi a k lepšiemu čerpaniu európskych fondov; zdôrazňuje, že energia z obnoviteľných zdrojov, inovácia a vývoj a zavádzanie prielomových technológií môžu prispievať k boju proti zmene klímy a súčasne pomáhajú presviedčať partnerov EÚ na celom svete o tom, že znižovanie emisií je možné bez straty konkurencieschopnosti alebo ohrozenia tvorby pracovných miest; považuje za mimoriadne dôležité, aby EÚ a jej členské štáty išli príkladom pri vytváraní systému pre investovanie do nových, energeticky účinných a nízkouhlíkových technológií; žiada posilnenie existujúcich programov financovania s cieľom dosiahnuť ciele plánu, ako aj okamžité začatie rokovaní o finančných nástrojoch, ktoré treba zaviesť, a uľahčenie lepšej súčinnosti národných a európskych programov financovania; domnieva sa, že systémy financovania z viacerých zdrojov môžu byť účinným nástrojom; zdôrazňuje kľúčovú úlohu financovania zo zdrojov regionálnej politiky a politiky súdržnosti ako hlavného nástroja spolufinancovania regionálnych opatrení v oblasti prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo; domnieva sa, že významná časť financovania v programovom období 2014 – 2020 by sa mala vyčleniť na splnenie cieľov plánu do roku 2050;

113.  konštatuje, že z dôvodu nízkej ceny uhlíka dražba ETS kvót neprinesie zdroje na investície do klímy, ako sa očakávalo; pripomína, že aspoň 50 % výnosov z dražieb sa musí investovať späť do opatrení v oblasti klímy v EÚ aj v rozvojových krajinách, a naliehavo žiada Komisiu, aby aktívne monitorovala utrácanie týchto výnosov členskými štátmi a každoročne o tom podávala správu Parlamentu; vyzýva členské štáty, aby účinne využívali výnosy z dražieb na podporu výskumu a vývoja a inovácií s cieľom dosiahnuť dlhodobé zníženie emisií skleníkových plynov;

114.  vyzýva Komisiu, aby od roku 2013 zhromažďovala informácie o využívaní finančných prostriedkov pochádzajúcich z dražieb ETS kvót a aby každoročne zverejňovala správu porovnávajúcu to, do akej miery členské štáty tieto prostriedky využívajú na podporu rozvoja nízkouhlíkových technológií a iných spôsobov znižovania emisií skleníkových plynov;

115.  vyzýva Komisiu, aby navrhla, aby členské štáty poskytovali časť vydražených prostriedkov na zabezpečenie dodatočných finančných prostriedkov EÚ na podporu inovácie prostredníctvom plánu SET alebo prostredníctvom rovnocenných iniciatív;

116.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala a posúdila doplnkové a inovatívne zdroje financovania vrátane potenciálneho využívania finančných prostriedkov na regionálny rozvoj s cieľom ďalej presadzovať rozvoj a uplatňovanie nízkouhlíkových technológií;

117.  zdôrazňuje naliehavú potrebu zaoberať sa ekologicky škodlivými dotáciami v rámci plánu; vyzýva na koordinované opatrenia zamerané na určenie a postupné ukončenie všetkých dotácií, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, do roku 2020 s cieľom podporovať konsolidáciu rozpočtu a prechod na udržateľné hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2013 zverejnila oznámenie, v ktorom uvedie všetky spôsoby využívania rozpočtu EÚ na odôvodnenie finančnej podpory – priamej alebo prostredníctvom členských štátov – pre činnosti, ktoré sú v rozpore s cieľmi jej nízkouhlíkového plánu;

118.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa snažili o rýchlejšie vykonávanie dohody skupiny G-20 o odstránení dotácií na fosílne palivá; zdôrazňuje, že na dosiahnutie želateľného účinku musí byť jej vykonávanie medzinárodne koordinované;

Dodatočné opatrenia

119.  vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2012 predložila ambiciózne návrhy na zníženie emisií metánu, čierneho uhlíka a fluorovaných plynov;

120.  pripomína, že drevo by mohlo nahradiť z hľadiska uhlíka veľmi náročné materiály, napríklad v odvetví výstavby, a požaduje zavedenie jasnej hierarchie využívania dreva vyťaženého udržateľným spôsobom, aby sa zabezpečil súlad s klimatickými cieľmi, ako aj cieľmi v oblasti efektívneho využívania zdrojov; domnieva sa, že zdrojom udržateľnej bioenergie môže byť odpad, niektoré zvyšky a priemyselné vedľajšie produkty, ak sa zavedie dostatočná ochrana pred stratou uhlíka z pôdy a ochrana biodiverzity, ako aj ochrana pred nepriamymi emisiami spôsobenými nahradením iných spôsobov využitia rovnakého materiálu;

121.  pripomína, že výstavba zanecháva výraznú ekologickú stopu, keďže spotrebúva veľké množstvá neobnoviteľných prírodných zdrojov a energie a zodpovedá za výrazné emisie oxidu uhličitého; pripomína, že používanie obnoviteľných stavebných materiálov znižuje spotrebu prírodných zdrojov a škody na životnom prostredí; naliehavo preto žiada Komisiu, aby lepšie zohľadňovala nízkoemisný charakter a energetickú účinnosť stavebných materiálov počas celého ich životného cyklu a aby presadzovala používanie ekologicky udržateľných, obnoviteľných a nízkoemisných materiálov, ako je drevo, vo výstavbe; pripomína, že drevo pri svojom raste viaže uhlík, takže je to uhlíkovo neutrálny materiál;

o
o   o

122.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlády
PDF 211kWORD 51k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP))
P7_TA(2012)0087RC-B7-0152/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3, 4 a 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), články 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 a 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), Chartu základných práv Európskej únie a Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov(2),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Viviane Redingovej z 11. februára 2012 o webovej stránke strany PVV(4),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže holandská Strana slobody PVV vytvorila na začiatku februára 2012 na internete horúcu linku s názvom Meldpunt Midden en Oost Europeanen, na ktorej vyzýva ľudí, aby hlásili sťažnosti vyplývajúce z „veľkej migrácie občanov krajín strednej alebo východnej Európy za prácou“, najmä Poliakov, Rumunov a Bulharov; keďže sa ľudí pýta najmä na to, či sa stretli s problémami súvisiacimi s protispoločenským správaním a či stratili zamestnanie na úkor niektorého z týchto občanov;

B.  keďže voľný pohyb občanov v rámci Európskej únie je zakotvený v článku 21 ZFEÚ a voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskej únie v článku 45 ZFEÚ;

C.  keďže právo na ochranu pred diskrimináciou na základe štátnej príslušnosti je zakotvené v článku 18 ZFEÚ a právo na ochranu pred diskrimináciou na základe rasového alebo etnického pôvodu v článku 10 ZFEÚ;

D.  keďže právo na slobodu myslenia je zakotvené v článku 10 Charty základných práv Európskej únie a právo na slobodu prejavu v článku 11 tejto charty;

E.  keďže Európska únia je založená na hodnotách demokracie a zásadách právneho štátu, ako je stanovené v článku 2 ZEÚ, a na bezpodmienečnom dodržiavaní základných práv a slobôd, ako je zakotvené v Charte základných práv Európskej únie a v EDĽP;

F.  keďže členské štáty majú voči všetkým občanom EÚ povinnosť zabezpečiť im, aby neboli diskriminovaní ani odsudzovaní nikde v Európe, kde žijú a pracujú;

G.  keďže horúca linka strany PVV otvorene podnecuje diskrimináciu pracovníkov z krajín strednej a východnej Európy, ktoré patria do EÚ, a vyvoláva rozpory medzi komunitami v holandskej spoločnosti;

H.  keďže webová stránka strany PVV porušuje zásadu voľného pohybu osôb a právo na nediskrimináciu zakotvené v smernici 2004/38/ES a v príslušných článkoch zmluvy;

I.  keďže holandská vláda podpísala so stranou PVV dohodu o parlamentnej podpore, a preto môže počítať s väčšinou v holandskom parlamente;

J.  keďže holandská vláda dosiaľ formálne neodsúdila horúcu linku strany PVV;

K.  keďže vytvorenie tejto horúcej linky vyvolalo v Holandsku búrlivú diskusiu a mnohé politické strany, médiá, vedúci predstavitelia malých a stredných podnikov a ďalších spoločností, vedúci predstavitelia občianskej spoločnosti a jednotliví občania odsúdili túto iniciatívu strany PVV; keďže bolo vytvorených veľa opačných iniciatív, napríklad webová stránka na informovanie o pozitívnych skúsenostiach s Poliakmi;

L.  keďže veľvyslanci desiatich krajín strednej a východnej Európy v Holandsku sa dôrazne ohradili proti tejto webovej stránke a uviedli, že „nabáda k negatívnemu vnímaniu osobitnej skupiny občanov EÚ v rámci holandskej spoločnosti“;

M.  keďže podľa poslednej štúdie vypracovanej Erazmovou univerzitou v Rotterdame(5) majú migrujúci pracovníci zo strednej a východnej Európy významný prínos pre holandské hospodárstvo a holandský trh práce;

N.  keďže oddanosť európskej integrácii v rámci politiky holandskej vlády sa za posledné roky značne znížila, čo dokazuje aj postoj súčasnej holandskej vlády k otázkam, ako je rozširovanie schengenského priestoru a voľný pohyb pracovníkov;

O.  keďže existuje reálne riziko, že podobné horúce linky vzniknú aj v ďalších členských štátoch;

1.  rozhodne odsudzuje webovú stránku, ktorú vytvorila strana PVV, pretože porušuje základné európske hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a predstavuje riziko zničenia samotnej podstaty Únie, ktorou je pluralita, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a sloboda pohybu;

2.  považuje horúcu linku strany PVV za pochybnú iniciatívu, ktorej cieľom je vyvolať rozpory v spoločnosti a získať politický prospech na úkor pracovníkov zo strednej a východnej Európy;

3.  dôrazne vyzýva premiéra Marka Rutteho, aby túto hanebnú iniciatívu v mene holandskej vlády odsúdil a dištancoval sa od nej; okrem toho zdôrazňuje povinnosť vlád všetkých členských štátov Európskej únie zaručovať právo na voľný pohyb a právo na nedisrimináciu, a preto vyzýva Európsku radu, aby formálne odsúdila horúcu linku strany PVV, pretože tieto práva porušuje a haní európske hodnoty a zásady;

4.  naliehavo vyzýva holandskú vládu, aby neprižmurovala oči nad politikami Strany slobody, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami EÚ;

5.  žiada holandské orgány, aby prešetrili, či táto iniciatíva vedie k podnecovaniu nenávisti a diskriminácie;

6.  zdôrazňuje, že pracovníci z krajín, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004 a 2007, mali pozitívny vplyv na ekonomiky členských štátov a nespôsobili vážne narušenie na ich trhoch práce, ale naopak vo významnej miere prispeli k trvalo udržateľnému hospodárskemu rastu v EÚ;

7.  vyzýva holandskú vládu, aby poskytla rýchlu odpoveď na list zaslaný Komisiou s ohľadom na plánované právne predpisy, ktoré sú pravdepodobne v rozpore so smernicou 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, a zaoberala sa požiadavkami vznesenými Parlamentom v jeho uzneseniach;

8.  vyzýva Komisiu a Radu, aby urobili všetko, čo je v ich silách na zastavenie šírenia xenofóbnych postojov, akými sú názory vyjadrované na tejto webovej stránke, a zabezpečili účinné vykonávanie rámcového rozhodnutia o boji proti rasizme a xenofóbii vo všetkých členských štátoch;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Rade Európy a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55.
(2) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
(3) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
(4) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm
(5) Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag. Sociale leefsituatie, arbeidpositie en toekomstperspectief, Prof. Godfried Engbersen, Afdeling Sociologie Universiteit Rotterdam.


Výsledok prezidentských volieb v Rusku
PDF 125kWORD 47k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o výsledku prezidentských volieb v Rusku (2012/2573(RSP))
P7_TA(2012)0088B7-0177/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, ktorá nadobudla platnosť v roku 1997, pričom jej platnosť bola predĺžená dovtedy, kým ju nenahradí nová dohoda,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode, ktorou sa stanoví nový komplexný rámec pre vzťahy medzi EÚ a Ruskom, a na partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Rusku, najmä na uznesenia zo 16. februára 2012(1) o nadchádzajúcich prezidentských voľbách v Rusku, zo 14. decembra 2011(2) o výsledkoch volieb do Štátnej dumy, a predovšetkým na kritiku týkajúcu sa ich organizácie, a zo 7. júla 2011(3) o prípravách na decembrové voľby 2011 do ruskej Štátnej dumy,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie predbežných zistení a záverov OBSE/ODIHR, PZ OBSE a PZ Rady Európy z 5. marca 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej zo 4. marca 2012 o prezidentských voľbách v Rusku 4. marca 2012 a na jej prejavy zo 14. decembra 2011 v Štrasburgu o samite EÚ–Rusko a z 1. februára 2012 v Bruseli o politickej situácii v Rusku,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ, ktorá je strategickým partnerom a priamym susedom Ruska, sledovala s osobitným záujmom volebný proces a verejnú diskusiu, ako aj rozsiahle a dlhotrvajúce protesty v Rusku, ktoré sa týkali volieb do Štátnej dumy v decembri 2011 a prezidentských volieb, ktoré sa konali 4. marca 2012;

B.  keďže pretrvávajú vážne obavy z vývoja v Ruskej federácii, pokiaľ ide o dodržiavanie a ochranu ľudských práv a dodržiavanie spoločne dohodnutých zásad demokracie, volebných pravidiel a postupov; keďže Ruská federácia je plnoprávnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), a preto je povinná obhajovať zásady demokracie a dodržiavanie ľudských práv;

C.  keďže Európsky súd pre ľudské práva sa 12. apríla 2011 v rozsudku vyslovil proti zdĺhavým registračným postupom pre politické strany v Rusku, ktoré nie sú v súlade s volebnými zásadami stanovenými Radou Európy a OBSE; keďže obmedzujúca registrácia politických strán a kandidátov bráni politickej súťaži a pluralizmu v Rusku;

D.  keďže napriek nedávnym obmedzeným iniciatívam za zlepšenie volebných zákonov sú všeobecné pravidlá naďalej príliš zložité a v niektorých prípadoch vedú k nekonzistentnému uplatňovaniu právneho základu;

E.  keďže ruské orgány sa pokúsili zdiskreditovať mimovládne organizácie, ktoré sa zúčastnili pozorovania volieb, a najmä organizáciu Golos, ktorá bola vykázaná zo svojho ústredia v Moskve a proti ktorej bola vedená mediálna kampaň zameraná na poškodenie jej dobrého mena a ktorej regionálne kancelárie boli podrobené daňovým vyšetrovaniam; keďže aj nezávislé média sa ocitli pod závažným tlakom;

F.  keďže v spoločnom vyhlásení predbežných zistení a záverov OBSE/ODIHR, PZ OBSE a PZ Rady Európy z 5. marca 2012 sa uvádza, že volebný proces nebol slobodný ani spravodlivý, pretože bol „výrazne ovplyvnený v prospech jedného kandidáta“ ako dôsledok kritiky potenciálnych konkurenčných kandidátov počas registračného procesu, nevyváženého a zaujatého informovania médií a využívania štátnych zdrojov v prospech jedného kandidáta;

G.  keďže ruskí občania, najmä demonštranti označení bielou stužkou, vyjadrili počas viacerých masových demonštrácií, ktoré sa uskutočnili po voľbách do Dumy 4. decembra 2011, vôľu po väčšej demokracii a komplexnej reforme volebného systému;

1.  berie na vedomie výsledky prezidentských volieb so zreteľom na predbežné zistenia OBSE/ODIHR a zistenia domácich pozorovateľských organizácií, ako sú Golos, Graždanin Nabludatel, Liga voličov a tiež zistenia zástupcov politických strán;

2.  zdôrazňuje, že voči Rusku je nevyhnutné vystupovať kriticky, pričom zároveň v plnej miere podporuje program modernizácie, ktorého súčasťou je dialóg o hospodárskych i politických reformách, s cieľom dosiahnuť zavedenie a vykonanie reforiem zameraných na existujúce nedostatky;

3.  dôrazne kritizuje nedostatky a nezrovnalosti počas prípravy a organizácie týchto volieb, ako aj skutočnosť, že voliči mali obmedzený výber; zdôrazňuje, že ruské vysielacie médiá nezabezpečili počas volebnej kampane vyvážené informovanie o všetkých kandidátoch, čo je v rozpore so zákonnými požiadavkami; víta skutočnosť, že do kampane sa výrazným spôsobom zapojila občianska spoločnosť, a vyzýva na vykonanie komplexných a transparentných analýz všetkých nezrovnalostí a zavedenie, posilnenie a uplatnenie demokratických pravidiel do budúcich volieb; odsudzuje zadržanie desiatok protestujúcich počas demonštrácií po celom Rusku;

4.  vyzýva prezidenta Medvedeva, aby splnil to, čo sľúbil, a zabezpečil prijatie nevyhnutných reforiem politického systému a očakáva, že nový ruský prezident bude pripravený v týchto reformách pokračovať a že ich súčasťou bude aj veľmi potrebné zjednodušenie pravidiel registrácie politických strán; žiada prijať zásadný záväzok a zamerať sa aj na riešenie problémov slobody médií a slobody zhromažďovania a prejavu; opakuje, že EÚ je pripravená spolupracovať s Ruskom aj v rámci partnerstva pre modernizáciu s cieľom zlepšovať dodržiavanie ľudských a základných práv, s čím súvisí kľúčová otázka, ktorou je prepustenie politických väzňov a zvyšovať účinnosť nezávislého systému právneho štátu v Rusku;

5.  nabáda orgány Ruska a politické strany zastúpené v Štátnej dume, aby nadviazali zmysluplný dialóg s demonštrantmi za demokraciu a s opozíciou v záujme komplexnej reformy, transparentnosti a demokracie; vyzýva nastupujúceho prezidenta Vladimíra Putina, aby zmiernil svoju rétoriku zameranú proti demonštrantom a nadviazal s nimi úprimný dialóg o budúcnosti krajiny;

6.  pobáda jednotlivé ruské demokratické opozičné skupiny, aby sa pevnejšie zjednotili na pozitívnom programe politických reforiem, a ponúkli tak ruským občanom dôveryhodnú alternatívu;

7.  víta rozhodnutie prezidenta Dmitrija Medvedeva nariadiť generálnemu prokurátorovi, aby preskúmal zákonnosť 32 trestných prípadov vrátane uväznenia Michaila Chodorovského; vyzýva nastupujúceho prezidenta Vladimíra Putina, aby nariadil podobné preskúmanie prípadu Sergeja Magnitského;

8.  berie na vedomie počiatočný súhlas Štátnej dumy s návrhom prezidentských zákonov zameraných na uskutočnenie komplexných zmien politického systému vrátane zjednodušenia pravidiel týkajúcich sa registrácie politických strán a ich prístupu k voľbám; naliehavo vyzýva Štátnu dumu, aby pri prijímaní nevyhnutných zákonov vzala do úvahy pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené neregistrovanými stranami; očakáva, že všetky strany využijú príležitosť pred inauguráciou nového prezidenta a dohodnú sa na komplexnom reformnom balíčku, ktorého súčasťou bude zmena volebného zákona; vyjadruje silné želanie, aby všetky reformné návrhy, o ktorých sa diskutuje v Medvedevovej pracovnej skupine, dospeli k úspešnému výsledku a boli v plnej miere realizované, je presvedčený, že nový volebný zákon a registrácia opozičných politických strán by mali poskytovať základ pre slobodné a spravodlivé voľby do Štátnej dumy;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0054.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0575.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0335.


Kazachstan
PDF 145kWORD 66k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o Kazachstane (2012/2553(RSP))
P7_TA(2012)0089RC-B7-0135/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie stanovené v článku 21 ZEÚ a na postup uzatvárania medzinárodných dohôd stanovený v článku 218 ZFEÚ,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ pre Strednú Áziu,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi ES a Kazachstanom, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999, a najmä na jej článok 2 (oddiel Všeobecné zásady),

–  so zreteľom na stratégiu EÚ pre nové partnerstvo so Strednou Áziou, ktorú prijala Európska rada 21. – 22. júna 2007, a na správy o pokroku z 24. júna 2008 a z 28. júna 2010,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady o Kazachstane z 24. mája 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenia EÚ o Kazachstane z 3. novembra a 22. decembra 2011 a 19. januára, 26. januára a 9. februára 2012 v Stálej rade OBSE a na vyhlásenia vysokej predstaviteľky EÚ/podpredsedníčky Komisie Catherine Ashtonovej zo 17. decembra 2011 o udalostiach v meste Žanaozen a zo 17. januára 2012 o parlamentných voľbách v Kazachstane, ktoré sa konali 15. januára 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch misie pod vedením OBSE/ODIHR, ktorá pozorovala parlamentné voľby 15. januára 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie zástupcu OBSE pre slobodu médií z 25. januára 2012 o situácii v oblasti médií v Kazachstane,

–  so zreteľom na vyhlásenie riaditeľa Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva z 1. februára 2012 o tvrdom zásahu proti kazašskej opozícii,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o stratégii EÚ pre Strednú Áziu(1),

–  so zreteľom na odsek 23 svojho uznesenia zo 16. februára 2012 o Rade OSN pre ľudské práva(2),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ i Kazachstan by mohli získať značné výhody z hlbšej spolupráce a Parlament tento cieľ podporuje, pričom zdôrazňuje, že hospodárska spolupráca musí byť sprevádzaná politickou spoluprácou a musí byť založená na politickej vôli uplatňovať a dodržiavať spoločné hodnoty, vzhľadom na kľúčovú úlohu Kazachstanu, pokiaľ ide o sociálno-hospodársky rozvoj Strednej Ázie a stabilitu a bezpečnosť v tomto regióne;

B.  keďže rokovania o novej rozšírenej dohode medzi EÚ a Kazachstanom, ktorá by mala nahradiť v súčasnosti platnú dohodu o partnerstve a spolupráci, sa začali v júni 2011;

C.  keďže 17. februára 2012 kazašský prezident podpísal niekoľko zákonov, ktoré sú zamerané na zlepšenie právneho základu pracovnoprávnych vzťahov, práv zamestnancov a sociálneho dialógu a na posilnenie nezávislosti súdnictva;

D.  keďže 16. decembra 2011 bolo mnoho osôb zabitých a ešte oveľa viac zranených počas nepokojov v meste Žanaozen v západnom Kazachstane, kde sa viac než 3000 osôb zúčastnilo na pokojnej manifestácii na hlavnom námestí, aby vyjadrili podporu požiadavkám pracovníkov v ropnom priemysle, ktorí od mája 2011 štrajkovali za vyššie mzdy a lepšie podmienky a právo zvoliť si vlastných odborárskych zástupcov;

E.  keďže úrady informovali, že po tom, ako podľa nezávislých zdrojov a očitých svedkov poriadková polícia napadla demonštrantov a začala strieľať na civilistov vrátane neozbrojených štrajkujúcich a ich rodinných príslušníkov, zahynulo 17 osôb; keďže po týchto zrážkach kazašské orgány vyhlásili výnimočný stav znemožňujúci novinárom a nezávislým pozorovateľom vstup do mesta Žanaozen; keďže výnimočný stav bol napokon zrušený 31. januára 2012, ale svedkovia tvrdia, že počet usmrtených musel byť oveľa vyšší; keďže regionálne orgány sa zaviazali, že poskytnú finančnú podporu rodinám tých, čo zahynuli počas týchto udalostí;

F.  keďže je stále nejasné, čo sa 16. decembra 2011 v Žanaozene skutočne stalo; keďže úrady najprv prerušili komunikačné spojenia a prístup do mesta bol potom kontrolovaný v rámci výnimočného stavu, ktorý trval až do 31. januára 2012; keďže zastrašovanie a násilné útoky proti nezávislým médiám spolu s atmosférou strachu medzi občanmi naďalej bránia lepšiemu objasneniu udalostí; keďže v reakcii na udalosti v Žanaozene v decembri 2011 kazašské orgány zvýšili cenzúru internetu v krajine a v súčasnosti zavádzajú hĺbkovú analýzu paketov (deep-packet inspection) v prípade celej internetovej prevádzky;

G.  keďže od decembra 2012 bolo zatknutých približne 43 osôb, ktoré čelia obvineniam, za ktoré im hrozia tresty v trvaní až šiestich rokov, medzi ktorými sú poprední predstavitelia a aktivisti zo štrajku pracovníkov v ropnom priemysle vrátane Talata Saktaganova, Rozy Tuletaevovej a Natálie Ažigalievovej; keďže 3. februára 2012 bolo v meste Uralsk zatknutých niekoľko mladých ľudí obvinených z islamistických aktivít a podozrivých z organizovania hromadných nepokojov v Žanaozene;

H.  keďže prezident Kazachstanu vyzval na dôkladné prešetrenie udalostí, zriadil vládnu komisiu pod vedením prvého podpredsedu vlády a pozval medzinárodných expertov vrátane expertov z OSN, aby sa zúčastnili na procese vyšetrovania; keďže prebieha vyšetrovanie niekoľkých policajtov za nevhodné použitie zbraní, hoci proti žiadnemu z nich dosiaľ nebolo vznesené obvinenie;

I.  keďže podľa viacerých správ boli zadržané osoby vystavené týraniu a zlému zaobchádzaniu; keďže aj v tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť dôveryhodné vyšetrovanie, po ktorom budú nasledovať náležité právne kroky;

J.  keďže všeobecné voľby, ktoré sa konali 15. januára 2012, neboli podľa OBSE v súlade s jej normami vzhľadom na to, že došlo k rozsiahlym nezrovnalostiam pri hlasovaní a štátne zdroje a slogany boli použité na zvýšenie popularity vládnucej strany, ktorá nezabezpečila potrebné podmienky na usporiadanie skutočne pluralitných volieb, hoci tentoraz sa voľby považovali za dobre zvládnuté z technickej stránky;

K.  keďže 6. januára 2012 podpísal prezident Kazachstanu zákon o národnej bezpečnosti, ktorým sa posilňujú právomoci bezpečnostných služieb a potvrdzuje sa, že osoby, ktoré sa považujú za hrozbu pre povesť krajiny vo svete, možno pokladať za „deštruktívne“ a budú voči nim vyvodené dôsledky;

L.  keďže niekoľko posledných mesiacov sa nieslo v znamení zhoršovania sa situácie v oblasti ľudských práv v Kazachstane, ako sa uvádza vo vyhláseniach EÚ v Stálej rade OBSE a v nedávnych vyhláseniach zástupcu OBSE pre slobodu médií a riaditeľa Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva;

M.  keďže v septembri 2011 prijali orgány zákon o náboženstve, ktorý od všetkých náboženských skupín vyžaduje opätovnú registráciu a obsahuje ustanovenia, ktoré môžu občanom Kazachstanu zakázať slobodne praktizovať ich vieru; keďže okrem toho všetky nedávno prijaté právne predpisy o masmédiách a národnej bezpečnosti zahŕňajú ustanovenia, ktoré posilňujú neliberálne prvky kazašského politického systému a sú v rozpore s deklarovanými snahami o demokratizáciu;

N.  keďže mestský súd v Aktau uznal 8. augusta 2011 Natáliu Sokolovovú, právnu zástupkyňu pracovníkov v ropnom priemysle, za vinnú z „podnecovania sociálnych nezhôd“ a „aktívnej účasti na nezákonných zhromaždeniach“ a odsúdil ju na 6 rokov odňatia slobody;

O.  keďže Kazachstan sa v očakávaní posilnenia svojej dôveryhodnosti na medzinárodnej úrovni ujal v roku 2010 predsedníctva OBSE a zaviazal sa uskutočniť celý rad demokratických reforiem a dodržiavať základné zásady tejto organizácie;

P.  keďže v priebehu posledných dvoch mesiacov sa opozičné strany a organizácie Alga, Azat a Socialistické hnutie Kazachstanu, ako aj nezávislé médiá vrátane novín Vzgľad, Golos Republik a Respublika a satelitnej televíznej stanice STAN TV, nezávislé odbory vrátane nezávislej odborovej organizácie Žanartu a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti stali terčom zintenzívnených represií, pričom došlo okrem iného k zadržaniu vodcu strany Alga Vladimíra Kozlova a šéfredaktora Vzgľadu Igora Viňavského; keďže 28. januára 2012 sa v Alma-Ate zúčastnilo na nepovolenom proteste proti represiám asi 1000 ľudí, ktorí vyzvali štátne orgány, aby ukončili politické prenasledovanie;

Q.  keďže opozičné strany informovali o pláne uskutočniť 24. marca 2012 v Alma-Ate protestné zhromaždenie pri príležitosti uplynutia 100 dní od zabíjania v Žanaozene;

R.  keďže skutočnosť, že pán Kozlov bol zadržaný a držaný v izolácii krátko po návrate zo stretnutí s predstaviteľmi Európskeho parlamentu a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, dáva EÚ ďalší dôvod na znepokojenie a poukazuje na potrebu zabezpečiť schopnosť našich inštitúcií viesť dialógy so širokým spektrom aktérov v partnerských krajinách EÚ bez toho, aby to malo pre našich partnerov v dialógu akékoľvek negatívne následky;

1.  zdôrazňuje význam vzťahov medzi EÚ a Kazachstanom a posilňovania politickej a hospodárskej spolupráce v strategických oblastiach ako demokracia, ľudské práva, životné prostredie, energetika, obchod a doprava, ako aj v oblasti boja proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a obchodovania s drogami; zdôrazňuje, že minulý rok sa niesol v znamení posilnenej spolupráce, častých stretnutí na vysokej úrovni a začali sa rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie a sústrasť v súvislosti s udalosťami, ktoré sa odohrali 16. decembra 2011 v kazašskom meste Žanaozen a pri ktorých zomrelo 17 osôb a ďalších 110 bolo zranených;

3.  dôrazne odsudzuje násilný zásah polície proti demonštrantom v Žanaozene a vyzýva na nezávislé a vierohodné prešetrenie týchto udalostí s medzinárodnou účasťou;

4.  vyhlasuje, že má v úmysle naďalej viesť v rámci svojich vzťahov s Kazachstanom dialóg so zástupcami občianskej spoločnosti v súlade so svojimi postupmi uplatňovanými vo vzťahoch s inými tretími krajinami; očakáva, že tieto dialógy budú rešpektované, a zdôrazňuje, že mu nie je ľahostajná situácia jeho partnerov v dialógu;

5.  je presvedčený, že nevhodné riešenie pracovného sporu v ropnom priemysle v západnom Kazachstane bolo hlavnou príčinou prehĺbenia nespokojnosti obyvateľstva pred udalosťami, ku ktorým došlo v polovici decembra 2011; vyjadruje presvedčenie, že uznanie – slovami aj činmi – práva pracovníkov organizovať sa, dialóg medzi zástupcami odborov, zamestnávateľmi a orgánmi založený na vzájomnom rešpekte, opätovné zamestnanie prepustených pracovníkov alebo zabezpečenie nových pracovných miest pre týchto pracovníkov, podpora rodín postihnutých následkami nedávnych udalostí a budovanie dôvery v orgány presadzovania práva majú kľúčový význam pre dosiahnutie sociálneho zmieru a udržateľnej stability;

6.  vyzýva ESVČ, aby pozorne monitorovala súdny proces s osobami obvinenými z organizovania demonštrácií a informovala Parlament;

7.  víta nedávne prepustenie obhajcu ľudských práv Jevgenija Žovtisa, riaditeľa medzinárodnej kancelárie pre ľudské práva a právny štát v Kazachstane a novinára denníka Vremja Tochnijaza Kučukova, ktorým bola rozhodnutím súdu z 2. februára 2012 udelená milosť po tom, ako boli v septembri 2009 odsúdení na štyri roky v pracovnom tábore;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že inak existuje len málo výnimiek z negatívneho trendu vývoja v oblasti ľudských práv v Kazachstane, ktorý je dlhodobo prítomný a v poslednom čase sa posilnil, a vyzýva kazašské orgány, aby rodinám uväznených aktivistov zaručili bezpečnosť;

9.  naliehavo žiada kazašské orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv vo svojej krajine; zdôrazňuje, že pokrok v rokovaniach o novej posilnenej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom musí závisieť od pokroku politických reforiem; nabáda Kazachstan, aby dodržiaval svoj deklarovaný záväzok uskutočňovať ďalšie reformy s cieľom budovať otvorenú a demokratickú spoločnosť, v ktorej bude fungovať nezávislá občianska spoločnosť a opozícia a v ktorej budú dodržiavané základné ľudské práva a zásady právneho štátu;

10.  opätovne zdôrazňuje, že neobmedzený prístup k informáciám a komunikačným prostriedkom a necenzurovaný prístup na internet (slobody v oblasti digitálnych technológií) patria medzi všeobecné práva a sú nevyhnutnými podmienkami pre dodržiavanie ľudských práv, ako je sloboda prejavu a právo na prístup k informáciám, ako aj pre zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti vo verejnom živote;

11.  víta právne zmeny, ku ktorým došlo v posledných mesiacoch a ktorých cieľom je zvýšiť počet strán, ktoré môžu navrhovať kandidátov do parlamentu; poznamenáva, že po posledných voľbách do zákonodarného zboru sú v novom parlamente zastúpené tri strany; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že mnohým opozičným stranám nebolo umožnené sa zaregistrovať, a pobáda kazašské orgány, aby uskutočnili ďalšie reformy, ktoré sú potrebné na zabezpečenie skutočne pluralitných volieb, a aby podporovali fungovanie nezávislých médií a činnosť mimovládnych organizácií;

12.  vyzýva kazašské orgány, aby sa prednostne zaoberali zisteniami OBSE/ODHIR s cieľom umožniť opozícii v krajine, aby mohla zohrávať svoju náležitú úlohu v demokratickej spoločnosti, a aby vykonali všetky potrebné opatrenia v záujme dodržiavania medzinárodných volebných noriem; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby podporila Kazachstan pri riešení týchto otázok;

13.  berie na vedomie plán pristúpenia Kazachstanu k WTO, ktoré prispeje k vytvoreniu rovnakých podmienok pre podnikateľské kruhy na oboch stranách, zjednoduší a zliberalizuje obchod a vyšle signál o spolupráci a otvorenosti; zdôrazňuje, že po pristúpení k WTO bude Kazachstan povinný dodržiavať všetky pravidlá WTO vrátane zrušenia protekcionistických opatrení;

14.  vyjadruje pohoršenie nad väznením opozičných vodcov a novinárov od januára 2012 a vyzýva kazašské orgány, aby zastavili tvrdé zásahy proti opozícii a nezávislým médiám v krajine a prepustili všetky osoby uväznené z politických dôvodov vrátane vodcu strany Alga Vladimíra Kozlova a šéfredaktora Vzgľadu Igora Viňavského, ako aj všetkých osôb uvedených v nedávnych vyhláseniach EÚ v Stálej rade OBSE, ktoré sú stále vo väzbe; vyzýva, aby sa pánovi Kozlovovi umožnilo stýkať sa s jeho najbližšou rodinou vrátane jeho ženy a aby sa vykonalo nezávislé posúdenie jeho zdravotného stavu; víta prepustenie Natalie Sokolovovej, právnej zástupkyne odborovej organizácie ropnej spoločnosti Karažanbasmunai, ktorá bola pôvodne odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní šiestich rokov, ktorý bol nedávno znížený na trojročný podmienečný trest; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že rozhodnutím Najvyššieho súdu platí pre Nataliu Sokolovovú i naďalej zákaz účasti na činnosti odborov počas trvania jej podmienečného trestu;

15.  naliehavo žiada kazašské orgány, aby v súlade s odporúčaniami zástupcov a orgánov OBSE urýchlene zlepšili dodržiavanie slobody zhromažďovania, združovania, prejavu a náboženského vyznania a aby pritom venovali veľkú pozornosť medzinárodným záväzkom, ktoré Kazachstan prijal, ako aj sľubom, ktoré dal predtým, ako sa prijalo rozhodnutie umožniť Kazachstanu ujať sa v roku 2010 predsedníctva OBSE; poukazuje na dôkladne pripravený národný akčný plán v oblasti ľudských práv, ktorý bol prijatý v roku 2009, a naliehavo žiada kazašské orgány, aby ho v plnej miere vykonávali;

16.  vyjadruje presvedčenie, že kazašské orgány a spoločnosť by z prijatia takýchto opatrení mali veľký osoh, a to nielen pokiaľ ide o stabilitu a bezpečnosť, ale aj pokiaľ ide o pokračovanie v predchádzajúcom trvalom zlepšovaní medzinárodného postavenia krajiny;

17.  zdôrazňuje, že oficiálni predstavitelia Kazachstanu sa od januára 2012 zúčastňujú na otvorených a konštruktívnych stretnutiach s poslancami EP v Európskom parlamente, a to aj za účasti občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií, počas ktorých prejavili otvorenosť voči vyšetrovaniu udalostí s medzinárodnou účasťou a prisľúbili informácie týkajúce sa zatýkania, ku ktorému došlo v uplynulých mesiacoch; očakáva, že po týchto vyhláseniach budú nasledovať konkrétne opatrenia;

18.  zdôrazňuje význam dialógov o ľudských právach medzi orgánmi EÚ a Kazachstanu, v rámci ktorých možno otvorene hovoriť o všetkých otázkach; žiada o posilnenie týchto dialógov, aby boli účinnejšie a väčšmi zamerané na výsledky a aby umožňovali účasť zástupcov občianskej spoločnosti;

19.  žiada EÚ, a osobitne vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby vývoj dôkladne monitorovala, aby upozornila kazašské orgány na všetky znepokojivé otázky, ponúkala pomoc a pravidelne informovala Parlament;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie a Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Kazašskej republiky a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Prijaté text, P7_TA(2011)0588.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0058.


Situácia v Nigérii
PDF 141kWORD 66k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o situácii v Nigérii (2012/2550(RSP))
P7_TA(2012)0090RC-B7-0131/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Ashtonovej z 26. decembra 2011 o bombových útokoch na prvý sviatok vianočný a z 22. januára 2012 o bombových útokoch v nigérijskom meste Kano,

–  so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 27. decembra 2011 o útokoch v Nigérii,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach z roku 1996, ktorý Nigéria ratifikovala 29. októbra 1993,

–  so zreteľom na druhú revíziu Dohody z Cotonou na obdobie 2007 – 2013, ktorú Nigéria ratifikovala 27. septembra 2010,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 1981, ktorú Nigéria ratifikovala 22. júna 1983,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na ústavu Nigérijskej federatívnej republiky, a najmä na jej ustanovenia o ochrane slobody vyznania v hlave VI – Právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,

–  so zreteľom na stretnutie medzi Nigériou a EÚ na úrovni ministrov, ktoré sa uskutočnilo 8. februára 2012 v Abuji;

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva E/CN.4/RES/2005/69, v ktorej vyzýva generálneho tajomníka OSN, aby „vymenoval osobitného zástupcu pre otázku ľudských práv a nadnárodných podnikov a ďalších podnikateľských subjektov,

–  so zreteľom na odporúčania zo správy Programu OSN pre životné prostredie týkajúce sa vytvorenia úradu pre obnovu životného prostredia v oblasti Ogoniland,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nigérii,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže je zdesený poslednou vlnou streleckých a bombových útokov teroristickej islamskej sekty Boko Haram, pri ktorých bolo 20. januára 2012 v Kano zabitých najmenej 185 osôb a ktoré boli cielené najmä na ústredia polície; keďže sekta Boko Haram v letákoch, ktoré počas noci distribuovala po meste, varovala obyvateľov mesta Kano, že jej útoky proti bezpečnostným silám budú pokračovať, a naliehavo vyzývala k tomu, aby skupina zotrvala v boji o nastolenie islamského režimu;

B.  keďže organizácie pre ľudské práva zdokumentovali zapojenie islamskej skupiny Boko Harm do útokov na policajné stanice, vojenské zariadenia, kostoly, banky, ako aj do samovražedného útoku na veliteľstvo OSN, pri ktorom zahynulo najmenej 24 ľudí a vyše 100 ľudí bolo zranených;

C.  keďže nigérijská polícia a vojsko v reakcii na násilie zo strany skupiny Boko Haram bez súdneho procesu popravili množstvo podozrivých členov skupiny;

D.  keďže sekta Boko Haram sa zamerala na kresťanov, a to predovšetkým na prvý sviatok vianočný, keď v sérii bombových útokov prišli o život desiatky ľudí; najviac obetí – 44 – si pritom vyžiadal útok pred katolíckym kostolom v blízkosti hlavného mesta Abuja; keďže sekta Boko Haram odprisahala, že si trúfa viesť náboženskú vojnu proti kresťanom a vyhnať ich z moslimami ovládanej severnej časti krajiny;

E.  keďže sekta Boko Haram dala 3. januára 2012 kresťanom trojdňové ultimátum, aby opustili severnú časť Nigérie; keďže bolo zavraždených prinajmenšom 8 kresťanov čakajúcich 5. januára 2012 v meste Gombe na rannú modlitbu a 20 kresťanov, členov smútočného sprievodu 6. januára 2012 v meste Mubi;

F.  keďže 26. februára 2012 dvaja samovražední atentátnici z Boko Haram detonovali auto naložené výbušninami v blízkosti kostola v meste Jos, pričom zabili troch ľudí a ďalších 38 zranili; a keďže 21. februára 2012 extrémisti detonovali bombu pri kostole v meste Suleja, pričom zranili piatich ľudí;

G.  keďže 4. marca 2012 vyhlásila skupina Boko Haram, že spustí sériu koordinovaných útokov s cieľom vyhubiť celé kresťanské spoločenstvo v severných častiach krajiny;

H.  keďže sloboda náboženského vyznania, presvedčenia, svedomia a myslenia sú základnými a všeobecnými hodnotami a predstavujú zásadné prvky demokracie; keďže Európska únia opakovane vyjadrila svoj záväzok týkajúci sa slobôd náboženského vyznania, presvedčenia, svedomia a myslenia a zdôraznila, že vlády sú povinné zaručiť tieto slobody na celom svete;

I.  keďže Boko Haram nesie vinu za smrť viac než 900 ľudí, ktorí zahynuli v približne 160 samostatných útokoch od júla 2009; keďže niektoré nedávne správy poukazujú na možné prepojenie medzi Boko Haram a AQMI (Al Qaeda v islamskom Maghrebe), čo by mohlo predstavovať vážne ohrozenie mieru a bezpečnosti v Sahelskej oblasti a západnej Afrike;

J.  keďže v reakcii na narastajúce násilie vyhlásil prezident Goodluck Jonathan 31. decembra 2011 vo viacerých štátoch výnimočný stav a dočasne uzavrel hranice s Čadom, Kamerunom a Nigerom; keďže prezident pripustil, že skupine Boko Haram sa podarilo infiltrovať do štátnych inštitúcií a bezpečnostných síl, pričom skorumpovaní úradníci údajne poskytli skupine zbrane;

K.  keďže problémy v Nigérii pramenia z nedostatočného hospodárskeho rozvoja a napätie má pôvod v desaťročia trvajúcej nenávisti medzi domorodými skupinami, ktoré s prisťahovalcami a osadníkmi z moslimského severu, kde sa hovorí jazykom hausa, súperia o ovládanie úrodnej poľnohospodárskej pôdy;

L.  keďže mierové riešenie konfliktov znamená dodržiavanie ľudských práv, prístup k spravodlivosti, koniec beztrestnosti, ako aj spravodlivý prístup k zdrojom a prerozdelenie ziskov v krajine s takým ropným bohatstvom, ako je Nigéria;

M.  keďže hoci je Nigéria ôsmym najväčším producentom ropy na svete, väčšina z jej 148 miliónov obyvateľov žije pod hranicou chudoby;

N.  keďže vláda Nigérie vynakladá ročne približne 8 miliárd amerických dolárov na dotácie na palivo; keďže v krajinách bohatých na zdroje, v ktorých existujú priepastné rozdiely medzi bohatými a chudobnými, ako je Nigéria, sú dotácie na palivo jedným z mála výhod, ktoré poskytuje vláda neslávne známa korupciou, ktorá zle riadi svoje zisky z ropy;

O.  keďže násilné protesty a týždeň trvajúci generálny štrajk na začiatku roku prinútili prezidenta Goodlucka Jonathana čiastočne obnoviť dotácie na palivo; keďže medzinárodné finančné inštitúcie, okrem iného Medzinárodný menový fond, tvrdia, že dotácie by sa lepšie uplatnili v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a ďalších služieb;

P.  keďže nesprávne riadenie a zneužívanie obrovských nerastných zdrojov krajiny, predovšetkým ropy, zo strany vládnucej elity pokračuje v nezmenšenej miere; keďže navyše neustále prípady únikov ropy z medzinárodných ropných podnikov, sabotáže potrubí, krádeže ropy a všadeprítomné spaľovanie plynu spôsobili ťažké znečistenie delty Nigeru; keďže podľa správy OSN by obnova životného prostredia v oblasti Ogoniland, ktorá je bohatá na zásoby ropy, bolo najrozsiahlejšou a najdlhšou operáciou svojho druhu na svete, ak by sa mali v plnej miere vyčistiť a obnoviť kontaminované zdroje pitnej vody, pôda, rieky a ostatné ekosystémy;

Q.  keďže ministerka pre otázky žien a sociálny rozvoj Hajia Zainab Maina sa vyslovila proti vysokému počtu prípadov znásilnení žien v krajine a sexuálneho násilia páchaného na nich a uviedla, že ak sa má tento znepokojujúci vývoj zastaviť, je nevyhnutné prijať zákon o „násilí proti osobám“;

R.  keďže podľa nigérijského federálneho trestného zákonníka sa za homosexuálne správanie ukladá trest odňatia slobody v trvaní až 14 rokov; keďže v niektorých štátoch uplatňujúcich právo šaría sa dobrovoľný homosexuálny vzťah medzi mužmi trestá smrťou a v prípade žien bičovaním a 6 mesiacmi väzenia; keďže nedávno boli tiež prijaté celoštátne zákony, podľa ktorých sa trestnoprávne postihujú zväzky osôb rovnakého pohlavia, a to odňatím slobody v maximálnej dĺžke 14 rokov; keďže Národné zhromaždenie sa už dvakrát pokúsilo takýto zákon presadiť, zabránili mu v tom však medzinárodní a domáci aktivisti za ľudské práva;

S.  keďže nigérijskí aktivisti v oblasti zamestnania a ľudských práv Osmond Ugwu a Raphael Elobuike sú zadržiavaní vo federálnej väznici v meste Enugu v juhovýchodnej Nigérii na základe obvinenia z pokusu o vraždu policajta v nadväznosti na ich zatknutie počas zhromaždenia pracujúcich 24. októbra 2011; keďže podľa organizácií Amnesty International a Human Rights Watch nemá prokuratúra proti nim žiadne dôkazy;

T.  keďže EÚ je významným finančným darcom pomoci pre Nigériu; keďže Európska komisia a federálna vláda Nigérie podpísali 12. novembra 2009 dokument medzi Nigériou a ES o stratégii krajiny a národný indikatívny program na obdobie 2008 – 2013, na základe ktorého bude EÚ financovať projekty zamerané okrem iného na mier, bezpečnosť a ľudské práva;

U.  keďže na základe článku 8 revidovanej Dohody z Cotonou vedie EÚ s Nigériou pravidelný politický dialóg o ľudských právach a demokratických zásadách zahŕňajúci aj otázku etnickej, náboženskej a rasovej diskriminácie;

1.  dôrazne odsudzuje nedávne násilie, najmä útoky teroristickej islamskej sekty Boko Haram, ako aj tragické straty na životoch v postihnutých oblastiach Nigérie a prejavuje súcit s pozostalými a zranenými;

2.  žiada všetky spoločenstvá, aby zaujali umiernený postoj a snažili sa vyriešiť rozdiely medzi náboženskými a etnickými skupinami v Nigérii mierovou cestou;

3.  naliehavo vyzýva vládu Nigérie, aby čo najrýchlejšie ukončila násilie a zaručila bezpečnosť a ochranu nigérijského obyvateľstva a dodržiavanie ľudských práv;

4.  vyzýva nigérijského prezidenta, aby podporoval dialóg s vyznávačmi rôznych náboženstiev a presvedčení a aby posilňoval slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania;

5.  zdôrazňuje, že v záujme ukončenia beztrestnosti, posilnenia dodržiavania zásad právneho štátu a základných práv obyvateľstva je dôležitý nezávislý, nestranný a dostupný súdny systém;

6.  vyzýva federálnu vládu, aby vyšetrila príčiny najnovších násilností a zabezpečila odsúdenie páchateľov násilných činov; osobitne žiada federálnu vládu, aby rázne zakročila proti sekte Boko Haram, ktorá zvyšuje svoju silu využívaním hlboko zakoreneného náboženského napätia v Nigérii;

7.  zdôrazňuje význam regionálnej spolupráce pri odstraňovaní hrozby, ktorú predstavuje možné prepojenie medzi Boko Haram a AQMI; nabáda štáty tohto regiónu k prehĺbeniu spolupráce, okrem iného aj prostredníctvom príslušných regionálnych organizácií, s cieľom zabrániť súčinnosti medzi skupinou Boko Haram a AQMI; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby toto regionálne úsilie podporili;

8.  dôrazne odsudzuje smrť britského občana Chrisa McManusa a talianskeho občana Franca Lamolinara, dvoch inžinierov pracujúcich pre taliansku stavebnú spoločnosť, ktorých skupina AQMI držala 10 mesiacov v zajatí v severnej Nigérii a ktorí boli zavraždení počas nevydareného pokusu o ich oslobodenie 8. marca 2012 a vyjadruje sústrasť rodinám obetí;

9.  požaduje, aby sa dôkladnejšie preskúmali základné príčiny konfliktu vrátane sociálnych, ekonomických a etnických napätí a aby sa pritom nepoužívali všeobecné a zjednodušujúce vysvetlenia vychádzajúce iba z náboženského vyznania, ktoré nie sú základom dlhodobého a trvalého riešenia problémov tohto regiónu;

10.  vyzýva federálnu vládu, aby chránila svoje obyvateľstvo a riešila základné príčiny násilia zabezpečením rovnakých práv pre všetkých občanov a riešením problémov týkajúcich sa ovládnutia úrodnej poľnohospodárskej pôdy, nezamestnanosti a chudoby;

11.  vyzýva federálnu vládu, aby bojovala proti korupcii, chudobe a nerovnosti a aby presadzovala sociálne, politické a hospodárske reformy s cieľom vybudovať demokratický, stabilný, bezpečný a slobodný štát, ktorý dodržiava ľudské práva;

12.  vyzýva orgány, aby sa zamerali na riešenie skutočných sťažností občanov žijúcich na severe krajiny, ktorý je omnoho chudobnejší ako niektoré bohatšie štáty na juhu, a prednostne sa zamerali na riešenie ich ťažkých životných podmienok, a aby zároveň neprehliadali štáty s podobnými problémami na juhu;

13.  vyzýva nigérijské orgány a zahraničné spoločnosti, ktoré pôsobia v nigérijskom ropnom priemysle, aby pomohli zlepšiť správu vecí verejných zvýšením transparentnosti a zodpovednosti v ťažobnom sektore, a vyzýva spoločnosti, aby postupovali v súlade s iniciatívou za transparentnosť v ťažobnom priemysle a zverejnili výšku poplatkov, ktoré platia nigérijskej vláde;

14.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby nigérijské orgány a nadnárodné ropné spoločnosti vykonali všetko, čo je v ich silách a skoncovali s pretrvávajúcim znečisťovaním a plnili odporúčania z Programu OSN pre životné prostredie tak, aby mohli odstraňovať škody na životnom prostredí, ktoré vyplývajú z ropného znečistenia;

15.  dôrazne nabáda orgány Nigérie, aby zabezpečili schválenie návrhu zákona o „násilí proti osobám“ a dúfa, že poslúži na zamedzenie vysokému výskytu sexuálneho násilia a ďalších násilných činov namierených proti ženám;

16.  žiada zrušenie existujúcich právnych predpisov, ktoré považujú homosexualitu za trestný čin, pričom v niektorých prípadoch umožňujú trest ukameňovaním; vyzýva nigérijský parlament, aby zamietol návrh zákona o zákaze sobášov osôb rovnakého pohlavia, ktorý by v prípade schválenia vystavil lesbičky, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov – tak štátnych príslušníkov Nigérie, ako aj cudzincov – vážnej hrozbe násilia a zadržania;

17.  vyzýva vládu, aby prepustila odborárskeho predáka Osmonda Ugwu a člena odborov Raphaela Elobuika, keďže prokuratúra nemá v rámci ich stíhania dostatok dôkazov;

18.  opakuje svoje obavy týkajúce sa úplného a skutočného rešpektovania práva na slobodu vierovyznania pre všetky náboženské menšiny vo viacerých tretích štátoch; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sloboda vyznania je len jedným z aspektov práva na náboženskú slobodu, pretože náboženská sloboda v sebe zahŕňa aj slobodu zmeniť vierovyznanie a tiež prejavovať ho pri výučbe, v živote a pri dodržiavaní na individuálnej, kolektívnej, súkromnej, verejnej a inštitucionálnej úrovni; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v centre náboženskej slobody je verejné hľadisko a že zabraňovanie veriacim kresťanom a príslušníkom iných vierovyznaní vo verejnom vyznávaní viery, a tým zredukovanie ich vyznania na prvok súkromnej sféry, predstavuje závažné porušenie ich práva na náboženskú slobodu;

19.  zdôrazňuje, že v mnohých častiach sveta naďalej existujú prekážky brániace slobodnému vyznávaniu viery, a vyzýva vysokú predstaviteľku Ashtonovú, ako aj Komisiu, aby v súvislosti s príslušnými iniciatívami v oblasti ľudských práv trvali na vyriešení týchto otázok;

20.  vyzýva vysokú predstaviteľku Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, aby v súvislosti s Nigériou prijala opatrenia, ktoré budú kombináciou diplomacie a dlhodobej rozvojovej spolupráce v záujme dosiahnutia mieru, bezpečnosti, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv;

21.  naliehavo žiada EÚ, aby pokračovala v politickom dialógu s Nigériou podľa článku 8 revidovanej Dohody z Cotonou a aby v tejto súvislosti riešila otázky týkajúce sa slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, ako aj zákazu diskriminácie na akomkoľvek základe, ktoré sú zakotvené vo svetových, regionálnych a vnútroštátnych nástrojoch v oblasti ľudských práv;

22.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, federálnej vláde Nigérie, inštitúciám Africkej únie a spoločenstva ECOWAS, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Valnému zhromaždeniu Organizácie Spojených národov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.


Šieste svetové fórum o vode
PDF 292kWORD 59k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o šiestom svetovom fóre o vode, ktoré sa bude konať 12. – 17. marca 2012 v Marseille (2012/2552(RSP))
P7_TA(2012)0091B7-0130/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na šieste svetové fórum o vode, ktoré sa bude konať 12. – 17. marca 2012 v Marseille,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenia z piatich predchádzajúcich svetových fór o vode, ktoré sa konali v Marakeši (1997), Haagu (2000), Kjóte (2003), Mexiku City (2006) a Istanbule (2009),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 64/292 z 28. júla 2010 o práve ľudí na vodu a sanitáciu a na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva č. 15/9 z 30. septembra 2010 o práve ľudí na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu a na prístup k nim,

–  so zreteľom na Miléniovú deklaráciu Organizácie Spojených národov z 8. septembra 2000, v ktorej sú vymedzené miléniové rozvojové ciele ako ciele spoločne dohodnuté medzinárodným spoločenstvom na odstránenie chudoby a v ktorej sa stanovuje do roku 2015 zníženie počtu ľudí, ktorí nemajú stály prístup k bezpečnej pitnej vode a základným sanitačným zariadeniam, o polovicu,

–  so zreteľom na tretiu správu OSN o stave svetových vodných zdrojov s názvom Voda v meniacom sa svete,

–  so zreteľom na uznesenie o znečisťovaní vody prijaté Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ v Budapešti (16. – 18. mája 2011),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(1) (rámcová smernica o vode),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2011 o vypracovaní spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20)(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2009 o vode vzhľadom na piate svetové fórum o vode, ktoré sa konalo 16. – 22. marca 2009(3) v Istanbule, a na uznesenie z 15. marca 2006 o štvrtom svetovom fóre o vode v Mexiko City (16. – 22. marca 2006)(4),

–  so zreteľom na ústnu otázku týkajúcu sa šiesteho svetového fóra o vode, ktoré sa koná v Marseille dňa 12. – 17. marca 2012, predloženú Komisii (O-000013/2012 – B7-0101/2012),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže takmer polovica obyvateľstva rozvojového sveta nemá prístup k sanitačným zariadeniam a viac ako 800 miliónov ľudí stále používa pitnú vodu z nebezpečných zdrojov a keďže nepostačujúci prístup k bezpečnej vode a sanitačným službám spolu s nedostatočnou hygienou zapríčiňuje ročne smrť viac ako 2,5 milióna detí,

B.  keďže vodné hospodárstvo má priamy vplyv na ľudské zdravie, výrobu energie, poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť a účinné vodné hospodárstvo je základným predpokladom zníženia chudoby,

C.  keďže odlesňovanie, urbanizácia, nárast počtu obyvateľstva, biologické a chemické znečisťovanie a zmena klímy vyvolávajú stále väčší tlak na dostupnosť a kvalitu bezpečných a istých zdrojov vody a zároveň zvyšujú riziká vzniku extrémnych javov súvisiacich s vodou, voči ktorým sú chudobné skupiny obyvateľstva najzraniteľnejšie a najťažšie sa im prispôsobujú,

D.  keďže vodné zdroje sú z geografického hľadiska rozdelené veľmi nerovnomerne a často sa najlepšie spravujú prostredníctvom viacúrovňového riadenia, ktoré zdôrazňuje úlohu regionálnych a miestnych orgánov,

E.  keďže Parlament vo svojich uzneseniach o štvrtom a piatom svetovom fóre o vode vyzval Komisiu a Radu, aby nabádali miestne orgány v EÚ, aby časť poplatkov vybraných od používateľov za dodávky vody a sanitačné služby venovali na decentralizované opatrenia v rámci spolupráce; a keďže tieto požiadavky ani napriek skutočnosti, že prijatie opatrení v tejto oblasti by viedlo k zlepšeniu prístupu k vode a sanitácii pre najchudobnejších ľudí, neviedli k uskutočneniu žiadnych krokov,

F.  keďže systémy vodohospodárskej infraštruktúry sú v rozvojových krajinách často nedostačujúce a v rozvinutých krajinách zastarané,

G.  keďže vďaka novému technologickému rozvoju sa môže dosiahnuť vyššia efektívnosť pri používaní vody a jej vyššia udržateľnosť, čo možno využiť najmä v prospech rozvojových krajín,

H.  keďže v rámcovej smernici o vode bol vytvorený rámec na ochranu a obnovu čistej vody v EÚ a na zabezpečenie jej dlhodobého a udržateľného používania,

I.  keďže dobrý stav vôd sa dá najlepšie dosiahnuť znížením odpadu, emisií a únikov znečisťujúcich látok do životného prostredia,

J.  keďže navrhované nové rámce EÚ v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti v kontexte stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu podporujú uplatňovanie environmentálnych a klimatických hľadísk,

K.  keďže svetové fórum o vode, ktoré sa koná každé tri roky, predstavuje jedinečnú platformu, v rámci ktorej sa môžu stretnúť zástupcovia vodohospodárstva, ako aj politici a subjekty prijímajúce rozhodnutia zo všetkých oblastí sveta, aby diskutovali a snažili sa nájsť riešenia týkajúce sa bezpečnosti vôd,

L.  keďže šieste svetové fórum o vode, ktorého téma znie Čas pre riešenia, určilo 12 kľúčových priorít v rámci opatrení týkajúcich sa vody, ktoré sú rozdelené do troch strategických smerov, a to zabezpečiť dobré podmienky pre všetkých, prispieť k hospodárskemu rozvoju a zabezpečiť, aby planéta zostala modrá, ako aj tri podmienky dosiahnutia úspechu,

Zabezpečiť dobré podmienky pre všetkých

1.  vyhlasuje, že voda je spoločným bohatstvom ľudstva, a preto by nemala byť zdrojom nezákonných ziskov, a prístup k vode by mal byť základným a univerzálnym právom; víta skutočnosť, že OSN uznala právo ľudí na bezpečnú pitnú vodu a sanitáciu ako právo, ktoré vychádza z práva na primeranú životnú úroveň; žiada, aby sa vyvinulo všetko úsilie potrebné na to, aby sa do roku 2015 zaručil najchudobnejším obyvateľom prístup k pitnej vode;

2.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoj záväzok plne dosiahnuť miléniové rozvojové ciele OSN v oblasti vody a sanitácie a aby tiež zohľadnili relevantné výsledky konferencie o udržateľnom rozvoji Rio+20; zdôrazňuje, že rozprava na svetovom fóre o vode by sa mala zamerať na stratégie a riešenia pre poľnohospodársky a hospodársky pokrok, ktorý môže zabezpečiť vysokú úroveň dostupnosti a kvality vody;

3.  zdôrazňuje, že je potrebné prijať konkrétne záväzky na podporu a ochranu vodných zdrojov najmä v súvislosti s nadchádzajúcou konferenciou Rio+20;

4.  považuje verejné zdravie a ochranu životného prostredia za prioritu každej politiky v oblasti riadenia vodných zdrojov; zdôrazňuje, že ochrana zdrojov pitnej vody má z hľadiska ľudského zdravia zásadnú úlohu; žiada naplánovanie a vykonávanie opatrení v oblasti vody na úrovni povodí, ktoré by sa vzťahovali na celý kolobeh vody; poukazuje na to, že znečisťovanie vody by sa malo riešiť pri zdroji obmedzením množstva nebezpečných látok, ktoré sa dostávajú do životného prostredia a do zón so zdrojmi pitnej vody; žiada uplatňovanie zásady, podľa ktorej znečisťovateľ platí;

5.  zdôrazňuje úlohu vody pre mier a spoluprácu; žiada, aby sa uzatvorili a vykonávali medzinárodné dohody o spoločnom riadení cezhraničných zdrojov povrchovej a podzemnej vody, ktoré by spojili obyvateľstvo a správne orgány s cieľom zabezpečiť udržateľné riadenie vodných zdrojov a ktoré by fungovali ako záruka proti miestnym a medzinárodným konfliktom;

Prispieť k hospodárskemu rozvoju

6.  zdôrazňuje potrebu vyváženého používania vody s cieľom zabezpečiť naplnenie dopytu po nej, ako i jej dostupnosť a kvalitu, predovšetkým v rozvojových krajinách; žiada, aby sa na medzinárodnej, celoštátnej a miestnej úrovni popri územnom plánovaní prijímali integrované plány riadenia vodných zdrojov;

7.  žiada verejné a súkromné investície do výskumu a vývoj inovačných vodohospodárskych technológií vo všetkých oblastiach; podporuje využívanie nových vodohospodárskych technológií, zariadení a nástrojov v poľnohospodárstve s cieľom udržateľne produkovať dostatočné množstvo bezpečných potravín pri efektívnejšom používaní vody a lepšom využívaní nekonvenčných vodných zdrojov vrátane opätovného využitia vyčistených odpadových vôd na zavlažovanie a priemyselné účely;

8.  žiada, aby sa odstránili prekážky, ktoré bránia prenosu vedomostí a technológií týkajúcich sa ochrany vody, zachytávania vody, zavlažovacích techník, hospodárenia s podzemnou vodou, spracovania odpadovej vody atď.;

9.  zdôrazňuje význam efektívnosti využívania vody; žiada, aby sa voda efektívnejšie využívala najmä v takých sektoroch, ako je poľnohospodárstvo, v ktorých sa využíva najviac vody, keďže v týchto sektoroch možno dosiahnuť najvýraznejšie úspory zvýšením efektívnosti; žiada tiež, aby boli stanovené minimálne požiadavky na účinnosť výrobkov uvedených na trh EÚ, ktoré majú veľkú spotrebu vody , pričom sa zároveň zohľadní relevantný potenciál úspory energie;

10.  zdôrazňuje, že udržateľná spotreba vody je potrebná tak z ekonomického, ako aj z environmentálneho a zdravotného hľadiska; požaduje, aby sa zvýšila transparentnosť mechanizmov stanovovania cien vody;

Zabezpečiť, aby planéta zostala modrá

11.  zdôrazňuje, že vodné zdroje sú obzvlášť citlivé na vplyvy zmeny klímy, čo by mohlo viesť k poklesu množstva a kvality dostupnej vody, najmä pitnej vody, ako aj k zvýšenému výskytu záplav a sucha a ich väčšej intenzite; žiada, aby sa v rámci politík na prispôsobenie sa zmene klímy a na jej zmiernenie náležite zohľadňoval vplyv na vodné zdroje; zdôrazňuje význam stratégií zameraných na predchádzanie rizikám, ich zmierňovanie a reakciu na ne s cieľom zamedziť extrémnym javom súvisiacim s vodou;

12.  vyzýva všetky krajiny, aby do roku 2015 stanovili kvantitatívny cieľ zníženia chemického a biologického znečistenia z komunálnych odpadových vôd a pozemných činností s cieľom chrániť a obnovovať kvalitu vody a podporovať udržateľnosť vodných zdrojov a ekosystémov; pripomína členským štátom ich povinnosť v súlade s rámcovou smernicou o vode dosiahnuť dobrý stav vody do roku 2015; vyzýva členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia a aby poskytli dostatočné finančné prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov týkajúcich sa kvality vody;

Podmienky dosiahnutia úspechu

13.  podporuje vytvorenie súboru znalostí v oblasti vody, ktorý by sa využíval spoločne na celosvetovej úrovni a na úrovni EÚ; žiada vypracovanie kľúčových globálnych ukazovateľov kvality, množstva, prístupnosti a cenovej dostupnosti vody, ako aj ukazovateľov efektívneho využívania vody na úrovni povodia;

14.  podporuje rozvoj integrovaných plánov povodí na globálnej úrovni; zdôrazňuje prvoradú úlohu plánov povodí pri vykonávaní vodohospodárskej politiky EÚ podľa rámcovej smernice o vode; zdôrazňuje zásadnú úlohu regionálnych a miestnych orgánov pri nákladovo efektívnom riešení celosvetových otázok týkajúcich sa vody a pri predchádzaní korupcii;

15.  vyzýva Komisiu, aby v mene Európskej únie a členských štátov pristúpila k Dohovoru OSN o medzinárodných vodných tokoch z roku 1997 a aby tiež podporila vstup do platnosti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k Dohovoru OSN o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier podpísanému v roku 1992 v Helsinkách, ktoré umožnia rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nástroja mimo okruh samotných členských krajín EHK OSN; vyzýva tiež k podpore hromadnejšej ratifikácie protokolu o vode a zdraví k dohovoru z Helsínk z roku 1992 s cieľom podporiť koordinované a spravodlivé hospodárenie s vodou v rámci vnútroštátnych a nadnárodných povodí;

16.  zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť tematické sústredenie dostupných finančných prostriedkov na otázky vodného hospodárstva a uplatniť vodohospodárske hľadiská vo všetkých oblastiach politiky vrátane všetkých finančných a právnych nástrojov; zdôrazňuje, že riešenie problémov súvisiacich s vodou je neoddeliteľnou súčasťou úspešného prechodu na ekologické hospodárstvo a jeho fungovania;

17.  opakuje svoju výzvu Komisii a Rade, aby nabádali miestne orgány v EÚ, aby časť poplatkov vybraných od používateľov za dodávky vody a sanitačné služby venovali na decentralizované opatrenia v rámci spolupráce; poukazuje na zásadu „1 % solidarity pre vodu“, ktorú prijali niektoré členské štáty, ako príklad, ktorý by bolo možné podporiť;

o
o   o

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0430.
(3) Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 157.
(4) Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 294.


Obchodovanie s ľuďmi v Sinaji, konkrétne prípad Solomona W.
PDF 214kWORD 51k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o obchodovaní s ľuďmi v Sinaji s prihliadnutím na prípad Solomona W. (2012/2569(RSP))
P7_TA(2012)0092RC-B7-0158/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2010 o eritrejských utečencoch držaných ako rukojemníkov v Sinaji(1),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, predovšetkým jej článok 3 („každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť“), článok 4, ktorým sa zakazuje obchodovanie s otrokmi vo všetkých podobách a článok 5,

–  so zreteľom na článok 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach z roku 1950,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 3, 4, 5 a 6,

–  so zreteľom na prvú konferenciu euro-stredozemskej siete pre ľudské práva, ktorá sa konala 26. a 27. januára 2006 v Káhire,

–  so zreteľom na Palermský protokol OSN o predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a s deťmi, jeho potláčaní a trestaní z roku 2000 doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, predovšetkým na jeho články 6 a 9,

–  so zreteľom na Bruselskú deklaráciu o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá bola prijatá 20. septembra 2002,

–  so zreteľom na Dohovor o činnosti proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2005,

–  zo zreteľom na článok 2, článok 6.1, článok 7 a článok 17 „každý má právo na zákonnú ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom“ Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právnom postavení utečencov z roku 1951 a na príslušný protokol z roku 1967,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 21. septembra 2010 o politických väzňoch v Eritrei,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže tisíce žiadateľov o azyl a migrantov prídu každý rok o život a zmiznú v Sinaji, zatiaľ čo ďalší vrátane mnohých žien a detí sú unášaní a stávajú sa z nich rukojemníci obchodníkov s ľuďmi, keďže obete obchodovania s ľuďmi sú zneužívaní neľudskejším možným spôsobom a sú vystavovaní stálemu násiliu, mučeniu, znásilňovaniu, sexuálnemu zneužívaniu a nútenej prác,

B.  keďže v decembri 2011 uniesli obchodníci s ľuďmi pri utečeneckom tábore OSN v Sudáne niekoľko osôb z kmeňa Rašáida, keďže 27 z nich, vrátane štyroch dievčat a jednej ženy s malým dieťaťom, boli z Eritrei a boli privedení do dediny Al-Mahdíja pri Rafahu v Sinajskej púšti v Egypte,

C.  keďže v tejto skupine boli predovšetkým ženy podrobené bitke a násiliu a niekoľko z nich bolo zabitých a ich telá boli hodené do púšte a len Solomon, Eritrejčan vo veku 25 rokov unikol zo zajatia únoscov,

D.  keďže Solomona ušetrili, aby mohol priniesť vodu ďalším 125 väzňom z Eritrei, Sudánu a Etiópie, ktorí boli uväznení v domoch a stajniach v dedine Al-Mahdíja, a Solomon presne vie, kde sú väzni zadržiavaní a bol svedkom vrážd, mučenia a znásilňovania,

E.  keďže tento mladý Eritrejčan uviedol, že jeden z únoscov mu ukázal plastovú tašku, v ktorej boli ľudské orgány utečenca, ktorý nezaplatil výkupné,

F.  keďže Solomonov život je v ohrození, pretože ho prenasledujú obchodníci s ľudskými orgánmi a vypísali na jeho hlavu odmenu 50 000 amerických dolárov a keďže v súčasnosti Solomona chránia salafistickí beduíni šejka Mohameda,

G.  keďže každý mesiac údajne vstúpi do Izraela cez Sinaj priemerne 2000 ľudí, mnohí z nich pomocou pašerákov, ktorí si vytvorili v tejto oblasti pomerne rozsiahlu sieť, keďže podľa odhadov izraelskej vlády vstúpilo od roku 2005 nezákonne do Izraela cez Sinaj okolo 50 000 Afričanov,

H.  keďže polícia zatkla stovky nelegálnych migrantov, predovšetkým Eritrejčanov, Etiópčanov a Sudáncov, a zadržiava ich na policajných staniciach a vo väzniciach v Sinaji a v severnej časti Egypta bez toho, aby mal k nim prístup Úrad vysokého komisára pre utečencov, a tým im odopiera právo požiadať o azyl,

I.  keďže podľa organizácií na ochranu ľudských práv sú tí, ktorí nezaplatia výkupné, zabití a vyberú im z tela orgány, ktoré potom predávajú, keďže existujú správy o masových hroboch zabitých utečencov;

J.  keďže EÚ opakovane vyzvala Egypt a Izrael, aby rozvíjali a zvyšovali kvalitu pomoci a ochrany, ktorá sa poskytuje žiadateľom o azyl a utečencom, ktorí dočasne bývajú alebo prechádzajú cez ich územie;

K.  keďže Protokol OSN o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi definuje obchodovanie s ľuďmi ako „nábor, prepravu, presun, odovzdanie alebo prevzatie osôb použitím hrozby alebo násilia alebo iných foriem nátlaku, únosu, podvodu, zneužitia postavenia alebo bezbrannosti alebo poskytnutia alebo prijatia peňažného plnenia alebo výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, ktorá má kontrolu nad inou osobou, na účel jej vykorisťovania“,

L.  keďže obchodovanie s ľuďmi je mimoriadne výhodným podnikaním pre organizovaný zločin,

1.  naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby urýchlene zasiahli s cieľom poskytnúť Solomonovi účinnú ochranu a zabezpečiť, aby zostal na žive, keďže obchodníci s ľudskými orgánmi ho prenasledujú a vypísali a jeho hlavu odmenu 50 000 amerických dolárov, pretože vie, kde presne sú väzni zadržiavaní;

2.  žiada egyptské úrady, aby Solomona ako obeť obchodovania s ľuďmi chránili a poskytli ochranu všetkým ostatným obetiam, predovšetkým ženám a deťom, a tým predišli ich opätovnému zneužívaniu;

3.  naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby tento prípad, ktorý je plný vrážd, mučenia a znásilňovania, v ktorom boli ženy podrobené bitke a násiliu, niekoľko z nich bolo zabitých a ich telá boli pohodené v púšti, prešetrili a pritom uplatnili vnútroštátne a medzinárodné právo proti takémuto typu organizovanej trestnej činnosti, ktorá sa týka obchodovania s ľuďmi;

4.  naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby urýchlene zasiahli s cieľom zabezpečiť, aby boli títo utečenci zachránení a aby prijali vhodné opatrenia, ktoré budú viesť k zatknutiu a trestnému stíhaniu členov týchto gangov, ktoré obchodujú s ľuďmi,

5.  vyzýva egyptské orgány, aby vo svojom vnútroštátnom práve v plnej miere uplatnili zásady dohovorov, v ktorých je Egypt zmluvnou stranou, t.j. Dohovor OSN o právnom postavení utečencov, ktorý bol prijatý v roku 1951, a jeho opčný protokol z roku 1967, Dohovor Organizácie africkej jednoty, ktorým sa riadia osobitné aspekty problémov utečencov v Afrike, a medzinárodný dohovor z roku 1993 o ochrane migrujúcich pracovníkov a ich rodín, ktorý Egypt ratifikoval v roku 1993 a ktorý následne vstúpil do platnosti v roku 2003;

6.  naliehavo vyzýva egyptské úrady, aby podnikli všetky potrebné opatrenia na zastavenie mučenia, vydierania a obchodovania s ľuďmi, ktoré sú páchané na eritrejských a iných utečencoch v Egypte, a aby trestne stíhali osoby, ktoré sa snažia porušovať ľudské práva utečencov a tiež tých, ktorí praktizujú otroctvo a akejkoľvek forme s tým, že budú venovať zvláštnu pozornosť ženám a deťom;

7.  vyjadruje uznanie aktivitám egyptských a izraelských organizácií pre ľudské práva, ktoré poskytujú pomoc a lekársku starostlivosť obetiam obchodovania s ľuďmi v Sinaji a naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo a EÚ, aby ich prácu podporovali;

8.  uznáva, že nelegálni migranti v Sinajskej púšti predstavujú pre Egypt a Izrael bezpečnostné riziko; naliehavo však opäť vyzýva egyptské a izraelské bezpečnostné zložky, aby sa vyhýbali použitiu smrtiacej sily proti nelegálnym migrantom;

9.  zdôrazňuje, že za zastavenie obchodovania s ľuďmi v Sinaji a tiež za ochranu obetí nesú zodpovednosť egyptské a izraelské orgány; víta snahy egyptskej a izraelskej vlády, ktoré v tejto súvislosti vyvíjajú; žiada však viac pomoci a podpory pre obete, hlavne čo sa týka žien a detí;

10.  víta úsilie Egypta v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä zriadenie národného koordinačného výboru pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v roku 2007, a vyzýva egyptské orgány, aby uplatňovali zákon proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2010 a prijali opatrenia, ako sú výskumné projekty, informačná a masové mediálne kampane a sociálne a hospodárske iniciatívy na predchádzanie obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu;

11.  naliehavo vyzýva Egypt, Izrael a medzinárodné spoločenstvo, aby zintenzívnili úsilie proti pašovaniu osôb a obchodovaniu s ľuďmi v Sinajskej púšti;

12.  vyzýva na to, aby bol agentúram OSN a organizáciám bojujúcim za ľudské práva umožnený neobmedzený prístup do oblastí Sinajskej púšte, v ktorých dochádza k pašovaniu osôb a obchodovaniu s ľuďmi;

13.  vyzýva vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisiu, aby túto tému zaradili do programu politického dialógu s Egyptom ako vysokú prioritu a aby naliehavo nabádali egyptskú vládu k boju proti obchodovaniu s ľuďmi a splneniu jej záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov týkajúcich sa utečencov s cieľom posilňovať medzinárodnú spoluprácu pri prijímaní opatrení na boj proti obchodovaniu s ľuďmi;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vysokej predstaviteľke/podpredsedníčke Komisie, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, egyptskej a izraelskej vláde, egyptskému parlamentu a izraelskému Knesetu, generálnemu tajomníkovi OSN a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0496.


Palestina, razie izraelských síl v palestínskych televíznych staniciach
PDF 123kWORD 43k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o Palestíne: útoky izraelských síl na palestínske televízne stanice (2012/2570(RSP))
P7_TA(2012)0093RC-B7-0160/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 3. marca 2012 o zatvorení dvoch palestínskych televíznych staníc,

–  so zreteľom na závery Rady z 8. decembra 2009, 13. decembra 2010 a 18. júla 2011 o mierovom procese na Blízkom východe,

–  so zreteľom na asociačnú dohodu uzavretú medzi EÚ a Izraelom a najmä na jej článok 2,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948, ktorý stanovuje, že: „Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie, a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice“,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na dohody z Osla (Deklarácia zásad týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve) z roku 1993 a ďalšie dohody uzavreté medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou,

–  so zreteľom na vyhlásenia Kvarteta pre Blízky východ, a najmä na jeho vyhlásenia z 23. septembra 2011 a 12. marca 2012,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ opakovane potvrdila svoju podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov – izraelského štátu a nezávislého, demokratického, spojeného a životaschopného palestínskeho štátu, spolunažívajúcich v mieri a bezpečí;

B.  keďže 29. februára 2012 príslušníci izraelských obranných síl a pracovníci izraelského ministerstva komunikácií vtrhli v Rámalláhu do dvoch palestínskych televíznych staníc, Watan TV a vzdelávacej televízie al-Quds, skonfiškovali vysielače, počítače, vysielacie zariadenie, kazety a administratívne a finančné dokumenty, a niekoľko hodín zadržiavali zamestnancov;

C.  keďže izraelské ministerstvo komunikácií vo svojom vyhlásení oznámilo, že opakovane upozornilo obidve televízne stanice na to, že frekvencie, ktoré používajú, porušujú izraelsko-palestínske dohody a rušia komunikačné a prenosové systémy v Izraeli; keďže podľa hovorcu izraelských vojenských síl rušenie ovplyvňovalo komunikácie lietadiel na medzinárodnom letisku Ben Guriona;

D.  keďže orgány Palestínskej samosprávy namietli, že izraelské obvinenia, pokiaľ ide o letecké komunikácie, sú nepravdivé, a dodali, že ani Palestínska samospráva, ani žiadna z dvoch televíznych staníc nedostali od izraelských orgánov varovanie a že stanice sa neprevinili porušením dohôd uzavretých medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou, zatiaľ čo izraelské prepadnutie porušilo tieto dohody, ktoré požadujú, aby sa podobné otázky riešili rokovaním;

E.  keďže EÚ spolupracovala s obidvomi televíziami, ktoré vysielali dlhé roky;

F.  keďže dohodami z Osla bol zriadený izraelsko-palestínsky spoločný technický výbor s cieľom riešiť akékoľvek problémy, ktoré by vznikli v oblasti telekomunikácií;

G.  keďže k izraelskému prepadnutiu dvoch palestínskych televíznych staníc došlo v oblasti A, ktorá patrí pod palestínsku občiansku a bezpečnostnú správu a kontrolu;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad raziou, ktorú v Rámalláhu uskutočnili izraelské bezpečnostné sily proti palestínskej televíznej stanici Watan TV a vzdelávacej televízii al-Quds;

2.  podporuje úsilie palestínskych orgánov a dvoch televíznych staníc o vrátenie vysielacieho zariadenia a o pokračovanie prerušeného vysielania; naliehavo vyzýva izraelské orgány, aby bezodkladne vrátili skonfiškované zariadenie a umožnili obnovenie činnosti obidvoch televíznych staníc;

3.  vyzýva izraelské orgány, aby vo vzťahu k palestínskym médiám v plnej miere dodržiavali ustanovenia platných dohôd uzavretých medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou; naliehavo vyzýva palestínske ministerstvo komunikácií, aby užšie spolupracovalo s izraelskými orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby boli všetky vysielacie zariadenia bezpečné a aby boli v súlade s právnymi predpismi;

4.  vyzýva Izrael a Palestínsku samosprávu, aby čo najlepšie využívali izraelsko-palestínsky spoločný technický výbor zriadený dohodami z Osla s cieľom riešiť všetky problémy v oblasti telekomunikácií, aby sa bezodkladne vyriešili akékoľvek otázky týkajúce sa vysielania týchto televíznych kanálov;

5.  víta úsilie Palestíny v oblasti budovania inštitúcií; konštatuje, že izraelské prepadnutie palestínskych miest, v ktorých Palestínska samospráva v súlade s dohodami z Osla vykonáva právomoci a má zodpovednosť v oblasti vnútornej bezpečnosti a verejného poriadku, predstavuje porušenie týchto dohôd;

6.  znovu zdôrazňuje, že udržateľné riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu možno dosiahnuť jedine pokojnými a nenásilnými prostriedkami;

7.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, Radu a Komisiu, aby túto otázku, ktorá sa týka základných práv prístupu verejnosti k informáciám, na slobodu tlače a slobodu prejavu, zaradili do programu rokovania Asociačnej rady EÚ – Izrael, a v tejto súvislosti znovu opakuje povinnosť EÚ zaistiť v súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej únii súdržnosť medzi rôznymi oblasťami jej vonkajšej činnosti a medzi nimi a jej ďalšími politikami;

8.  naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zaujali pevný a jednotný postoj a zohrávali aktívnejšiu úlohu, a to aj v rámci kvarteta, v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; zdôrazňuje ústrednú úlohu kvarteta a v plnej miere podporuje vysokú predstaviteľku v jej snahách o zaistenie toho, aby kvarteto vytvorilo dôveryhodné vyhliadky na obnovenie mierového procesu;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.


Porušovanie ľudských práv v Bahrajne
PDF 223kWORD 61k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o porušovaní ľudských práv v Bahrajne (2012/2571(RSP))
P7_TA(2012)0094RC-B7-0171/2012

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia zo 7. júla 2011 o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike(1) a z 27. októbra 2011 o Bahrajne(2);

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2011 o vzťahoch medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive(3),

–  so zreteľom na vyhlásenia svojho predsedu z 12. apríla 2011 o úmrtí dvoch bahrajnských občianskych aktivistov a z 28. apríla 2011, ktorým odsúdil trest smrti udelený štyrom Bahrajňanom za účasť na pokojných demonštráciách za demokraciu,

–  so zreteľom na vypočutie z 3. októbra 2011 o Bahrajne v Podvýbore Európskeho parlamentu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Bahrajne z roku 2011 a najmä na jej vyhlásenie z 24. novembra 2011 o uverejnení správy bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie, vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Únie Catherine Ashtonovej pri príležitosti výročia prepuknutia nepokojov v Bahrajne 13. februára 2012 a na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 12. októbra 2011 o situácii v Egypte, Sýrii, Jemene a Bahrajne v Európskom parlamente,

–  so zreteľom na závery Rady o Bahrajne z 21. marca, 12. apríla a 23. mája 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN z 23. júna a 30. septembra 2011 o dlhodobých trestoch odňatia slobody udelených 21 bahrajnským politickým aktivistom, ochrancom ľudských práv a opozičným lídrom, v niektorých prípadoch vrátane udelenia trestu odňatia slobody na doživotie, a na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka z 15. februára 2012 o Bahrajne,

–  so zreteľom na vyhlásenie o Bahrajne, ktoré bolo vydané 29. septembra 2011 na 66. Valnom zhromaždení OSN,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie, ktoré vydalo Ministerstvo zahraničných vecí Bahrajnského kráľovstva 5. októbra 2011, a na vyhlásenie o udeľovaní trestov lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom, ktoré vydalo bahrajnské ministerstvo zdravotníctva 30. septembra 2011,

–  so zreteľom na vyhlásenie bahrajnského prokurátora z 23. októbra 2011 o obnove súdnych procesov s lekármi, voči ktorým bolo v minulosti vedené súdne konanie na vojenských súdoch,

–  so zreteľom na správu bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie z 23. novembra 2011,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, Dohovor Organizácie Spojených národov proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a na Arabskú chartu o ľudských právach, ktorých všetkých je Bahrajn zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na článok 19 písm. d) bahrajnskej ústavy,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z roku 2004, ktoré boli aktualizované v roku 2008,

–  so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch z 28. februára 2012,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1949,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 14. februára 2012 bolo prvé výročie vzniku pokojného ľudového hnutia za dodržiavanie základných ľudských práv a uskutočnenie demokratických reforiem; keďže vládne orgány zatýkali pokojných demonštrantov a nedovolili im zhromaždiť sa; keďže vládne jednotky tvrdo zasiahli proti demonštrantom; keďže v obytných štvrtiach bol použitý slzotvorný plyn, omračujúce granáty a broky a polícia sa údajne vlámala do niekoľkých domov;

B.  keďže demonštrácie sú naďalej násilne potláčané; keďže pretrváva prenasledovanie, zatýkanie a mučenie ochrancov ľudských práv, právnikov, učiteľov, pracovníkov v zdravotníctve a blogerov, ktorí sa zúčastňovali na pokojných demonštráciách za demokraciu; keďže podľa organizácií v oblasti ľudských práv bolo v priebehu posledných dvoch mesiacov svojvoľne zadržaných viac ako 100 občanov;

C.  keďže prebiehajú snahy o oživenie hospodárstva založeného na bankovníctve a turizme, ktoré už oslabila svetová finančná kríza;

D.  keďže 29. januára 2012 začalo asi 250 politických väzňov rozsiahlu celonárodnú hladovku na protest proti svojvoľnému zadržaniu 14 popredných politických aktivistov a aktivistov v oblasti ľudských práv, ku ktorému došlo od marca 2011;

E.  keďže bahrajnské orgány od začiatku roku 2012 odopreli vstup do krajiny medzinárodným organizáciám v oblasti ľudských práv a novinárom a obmedzili ich návštevy, čím im závažným spôsobom znemožnili vykonávať ich prácu;

F.  keďže zo správy bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie (BICI), o ktorej vypracovanie požiadal kráľ v júni 2011 a ktorá bola zverejnená v novembri 2011, vyplýva, že počas minuloročných nepokojov prišlo o život 35 osôb vrátane piatich bezpečnostných pracovníkov a piatich zadržiavaných osôb, ktoré boli počas väzby umučené na smrť; keďže v správe komisie BICI sa uvádza, že proti pokojným demonštrantom, politickým aktivistom, ochrancom ľudských práv a novinárom bola použitá nadmerná sila, že bolo použité rozsiahle mučenie a že mnohé osoby boli postavené pred súd alebo odsúdené do väzenia za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu a zhromažďovania; keďže komisia BICI vyjadrila vo svojej správe názor, že súdne procesy neboli v súlade s medzinárodnými normami riadneho procesu ani s vlastným bahrajnským trestným zákonníkom;

G.  keďže bahrajnský kráľ akceptoval závery správy a vymenoval 19-člennú národnú komisiu pre dohľad nad procesom vykonávania; keďže národná komisia plánuje vydať svoje závery 20. marca 2012 a tie sa budú týkať sekcií riadenia polície, súdnictva, vzdelávania a masmédií; keďže kráľ Bahrajnu Hamad ibn Ísá al-Chalífa verejne prisľúbil, že uskutoční reformy na dosiahnutie národného zmierenia;

H.  keďže na základe odporúčaní komisie BICI Bahrajn dokončil vytvorenie osobitnej vyšetrovacej jednotky v rámci oddelenia pre štátne zastupiteľstvo, ktorého úlohou je určiť zodpovednosť tých, ktorí sa počas minulého roka dopustili protiprávneho konania alebo skutkov nedbanlivosti, ktoré spôsobili smrť civilistov, ich mučenie a zlé zaobchádzanie s nimi;

I.  keďže vykonávanie odporúčaní komisie BICI prebieha naďalej pomaly; keďže bol začatý proces národného dialógu na zmierenie;

J.  keďže podľa správ niektorých mimovládnych organizácií sú nespravodlivé procesy pred vojenskými a civilnými súdmi hlavným prvkom útlaku protestného hnutia za demokraciu v Bahrajne; keďže jedným z odporúčaní komisie BICI bolo, aby prípady všetkých občanov, ktorí boli postavení pred vojenský súd, boli preskúmané riadnymi súdmi, tento postup sa však stále neuplatňuje vo všetkých prípadoch;

K.  keďže bahrajnské orgány opakovane vyjadrili svoje odhodlanie uskutočniť reformy v oblasti ľudských práv a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami v oblasti ľudských práv;

L.  keďže vláda Bahrajnu bola niekoľkokrát vyzvaná, aby predložila stále pozvanie na osobitné postupy v rámci Rady OSN pre ľudské práva;

M.  keďže osobitný spravodajca OSN pre mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie Juan Mendez mal v dňoch 8. – 17. marca 2012 uskutočniť návštevu Bahrajnu, ale bol bahrajnskými orgánmi oficiálne požiadaný, aby ju presunul na obdobie po júli 2012;

N.  keďže údajne bolo za účasť na protestoch viac než 4 000 osôb prepustených zo zamestnania alebo vylúčených z univerzity; keďže podľa bahrajnských odborov nebolo stále viac než 1 000 z nich prijatých späť na svoje miesta a keďže desiatky študentov univerzity naďalej čakajú na povolenie opäť pokračovať v štúdiu; keďže na mnohých z tých, ktorí sa vrátili do zamestnania, bol vyvíjaný nátlak, aby podpísali vyhlásenia, v ktorých sa zaväzujú, že sa zriekajú akýchkoľvek odborárskych aktivít a súhlasia so svojím vymenovaním na pozície odlišné od ich pôvodných pozícií;

O.  keďže organizácia Reportéri bez hraníc označila Bahrajn na základe minuloročných udalostí za „nepriateľa internetu“;

1.  víta odporúčania komisie BICI a naliehavo vyzýva bahrajnskú vládu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na úplné a urýchlené vykonávanie jej odporúčaní s cieľom riešiť najdôležitejšie otázky, skoncovať s beztrestnosťou, obnoviť sociálny konsenzus, zlepšiť ochranu v oblasti ľudských práv v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a uskutočniť zásadné reformy;

2.  vyjadruje solidaritu s obeťami útlaku v Bahrajne a s ich rodinami;

3.  odsudzuje pokračujúce porušovanie ľudských práv v Bahrajne a naliehavo vyzýva bahrajnské orgány a bezpečnostné sily, aby zastavili nadmerné používanie násilia vrátane nadmerného používania slzného plynu, útlaku, mučenia, protiprávneho zadržiavania a stíhania pokojných demonštrantov a pri snahách o kontrolu protestov postupovali nanajvýš zdržanlivo; naliehavo vyzýva orgány, aby konali v úplnom súlade so svojimi právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami; zdôrazňuje právo na spravodlivý proces, ku ktorému sa Bahrajn hlási;

4.  znovu opakuje svoju žiadosť, aby boli bezodkladne a bezpodmienečne prepustení všetci pokojní demonštranti, politickí aktivisti, ochrancovia ľudských práv, lekári a pomocný zdravotnícky personál, blogeri a novinári, najmä predseda Bahrajnského centra pre ľudské práva Abdulhádí al-Chauádža a predseda Bahrajnského združenia učiteľov Mahdí Abu Dhíb, ktorí boli zadržaní a odsúdení za to, že uplatňovali svoje práva na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania alebo si plnili svoje profesionálne povinnosti;

5.  zdôrazňuje, že demonštranti vyjadrili svoje oprávnené demokratické túžby a naliehavo vyzýva bahrajnské orgány, aby dosiahli proces zmierenia v rámci inkluzívneho a konštruktívneho dialógu, ktorý je kľúčový pre demokratickú stabilitu rôznorodej spoločnosti Bahrajnu, v ktorej by mali byť práva každého občana zaručené rovnako, a to ako literou zákona, tak i v praxi;

6.  naliehavo vyzýva bahrajnské orgány, aby dôkladne, nestranne a nezávislým spôsobom vyšetrili porušovanie ľudských práv políciou a bezpečnostnými silami a porušovanie, ku ktoré počas a po demonštráciách za demokraciu spôsobili v Bahrajne vojenské zásahy proti pokojným demonštrantom a občanom, a naliehavo vyzýva bahrajnské orgány, aby zabezpečili zodpovednosť a zabránili beztrestnosti osôb zodpovedných za tieto činy, a to bez ohľadu na ich postavenie, a aby prijali opatrenia na zabránenie porušovaniu ľudských práv v budúcnosti;

7.  vyzýva bahrajnskú vládu, aby stiahla všetky obvinenia a zrušila všetky odsudzujúce rozsudky vynesené od februára 2011 súdmi národnej bezpečnosti alebo občianskymi súdmi, ktoré sa týkali uplatňovania práv na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania, ako i všetky odsúdenia založené výlučne na náboženskom vyznaní;

8.  vyzýva bahrajnské orgány, aby zabezpečili, aby orgány poskytli všetkým obžalovaným bezodkladné a úplne právne poradenstvo v súlade s tým ako to stanovuje bahrajnské a medzinárodné právo, a to i v súvislosti s výsluchmi a prípravou na súdne konanie, aby vyšetrili dôveryhodné tvrdenia o mučení a zlom zaobchádzaní počas výsluchov a aby vyvodili zodpovednosť v prípade všetkých úradných činiteľov, ktorí nesplnili požiadavky, pokiaľ ide o zabezpečenie spravodlivého súdneho konania;

9.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby pripomínala bahrajnskej vláde jej prísľuby týkajúce sa dodržiavania ľudských práv, vykonania potrebných reforiem, začatia nezávislého vyšetrovania prípadov porušovania ľudských práv a zabezpečenia toho, aby sa voči zodpovedným osobám vyvodila zodpovednosť, a aby tiež naliehala na bahrajnskú vládu, aby stiahla všetky obvinenia proti lekárom a zdravotníckemu personálu a aby prepustila všetky osoby, ktoré sú zadržiavané za účasť na mierových prodemokratických protestoch;

10.  vyzýva bahrajnské orgány, aby obnovili a dodržiavali ľudské práva a základné slobody vrátane slobody prejavu – tak on-line, ako aj off-line, slobody zhromažďovania, slobody náboženského vyznania, práv žien a rodovej rovnosti, aby bojovali proti diskriminácii a bezodkladne ukončili všetky obmedzenia prístupu k informačným a komunikačným technológiám; vyzýva bahrajnské orgány, aby zrušili všetky obmedzenia vstupu pre zahraničných novinárov a medzinárodné organizácie pre ľudské práva, a aby umožnili monitorovanie ohláseného nezávislého vyšetrovania prípadov porušenia ľudských práv a vykonávanie ohlásených reforiem;

11.  víta zriadenie ministerstva pre ľudské práva a sociálny rozvoj v Bahrajne a vyzýva toto ministerstvo, aby konalo v súlade s medzinárodnými normami a záväzkami v oblasti ľudských práv;

12.  naliehavo vyzýva vnútroštátne orgány, ako aj zainteresované európske spoločnosti, aby prijali nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa zostávajúcim osobám, ktoré boli prepustené, bezodkladne vrátili ich pracovné miesta;

13.  víta skutočnosť, že Spojené štáty pozastavili vývoz zbraní, výzbroje a ďalších nástrojov, ktoré môžu byť použité na násilné represie voči občanom a na porušovanie ľudských práv; a podobne vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že sa budú riadiť spoločnou pozíciou Európskej rady, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu;

14.  opätovne vyjadruje svoj dôrazný nesúhlas s trestom smrti a naliehavo vyzýva bahrajnské orgány, aby vyhlásili okamžité moratórium na jeho výkon;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Bahrajnského kráľovstva.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0333.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0475.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0109.


Budovanie vedeckých kapacít v Afrike
PDF 69kWORD 36k
Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o budovaní vedeckých kapacít v Afrike: podpora európsko-afrických partnerstiev v oblasti rádioastronómie
P7_TA(2012)0095P7_DCL(2011)0045

Európsky parlament,

–  so zreteľom na spoločnú stratégiu EÚ a Afriky, ktorej cieľom je posilnenie vedeckej a technologickej spolupráce medzi EÚ a Afrikou,

–  so zreteľom na rozvojové ciele tisícročia, ktoré vede a technológiám prisudzujú kľúčovú úlohu z hľadiska sociálno-ekonomickej transformácie,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže uznáva hodnotu výskumných infraštruktúr pre uľahčenie spolupráce s Afrikou, podporuje rozvoj ľudského kapitálu a zaoberá sa riešením sociálnych výziev v súlade s Inováciou v Únii a stratégiou Európa 2020,

B.  keďže uznáva jedinečnú konkurenčnú výhodu Afriky, pokiaľ ide o štúdium rádioastronómie, čoho dôkazom sú rozsiahle projekty v oblasti rádioastronómie, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Afrike (PAPER, sieť VLBI, MeerKAT atď.),

C.  keďže uznáva, že intenzívnejším zapojením Európy do afrických projektov v oblasti rádioastronómie sa môže významne podporiť sociálno-ekonomický rast v Afrike a vytvoriť nový rad príležitostí na trhu pre oba kontinenty,

1.  nalieha na Komisiu, Radu a parlamenty členských štátov, aby:

   a) podporili rozvoj vedeckých kapacít v Afrike vyššími investíciami do výskumnej infraštruktúry s osobitným zameraním na projekty v oblasti rádioastronómie,
   b) presadzovali odvetvie rádioastronómie a inovačný a výskumný potenciál iniciatív v oblasti rádioastronómie v budúcich partnerstvách Afrika – EÚ,
   c) mobilizovali európske mechanizmy financovania vrátane rámcových programov a nástroja financovania rozvojovej spolupráce  v záujme podpory týchto cieľov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov(1) Komisii, Rade a parlamentom členských štátoch.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici z 15. marca 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN1)).


Zavedenie maximálneho prepravného času pre zvieratá prepravované v EÚ
PDF 72kWORD 33k
Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o zavedení maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky
P7_TA(2012)0096P7_DCL(2011)0049

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010(1),

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v odôvodneniach nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 sa uznáva, že „by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých cestách vrátane zvierat určených na porážku“, nariadenie však aj naďalej pripúšťa veľmi dlhú prepravu tak z hľadiska vzdialenosti, ako aj trvania, čo vo zvieratách počas takýchto ciest vyvoláva silné príznaky úzkosti, spôsobuje im utrpenie a môže dokonca viesť k ich úhynu;

1.  konštatuje, že petíciu 8hours.eu, ktorá požaduje zavedenie maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky, podporuje takmer milión Európanov;

2.  vyzýva Komisiu a Radu, aby preskúmali nariadenie (ES) č. 1/2005 s cieľom zaviesť maximálny prepravný čas v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov(2) Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 25.
(2) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 2 k zápisnici z 15. marca 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN2)).


Zavedenie programu Šach v školách do systémov vzdelávania EÚ
PDF 70kWORD 34k
Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2012 o zavedení programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie
P7_TA(2012)0097P7_DCL(2011)0050

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 6 a 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Zmluva o fungovaní EÚ v článku 6 stanovuje, že šport patrí medzi oblasti, kde má „Únia právomoc vykonávať činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov“;

B.  keďže je šach hrou prístupnou pre deti každej sociálnej skupiny a môže podporiť sociálnu súdržnosť a prispieť k politickým cieľom ako sociálna integrácia, boj proti diskriminácii, znižovanie miery kriminality, a dokonca k boju proti rozličným závislostiam;

C.  keďže šach môže nezávisle od veku dieťaťa zlepšiť jeho koncentráciu, trpezlivosť a vytrvalosť a môže rozvinúť zmysel pre kreativitu, intuíciu, pamäť a analytické, ako aj rozhodovacie schopnosti; keďže šach taktiež učí odhodlaniu, motivácii a športovému správaniu;

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali zavedenie programu Šach v školách do systému vzdelávania členských štátov;

2.  vyzýva Komisiu, aby vo svojom pripravovanom oznámení o športe venovala náležitú pozornosť programu Šach v školách, a aby naň počnúc rokom 2012 zabezpečila dostatočné finančné prostriedky;

3.  vyzýva Komisiu, aby zohľadnila výsledky všetkých uskutočnených štúdií o vplyvoch tohto programu na vývoj detí;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov(1) Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 3 k zápisnici z 15. marca 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN3)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia