Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 - Βρυξέλλες
 Διεθνής Ομάδα Μελετών για το Ελαστικό ***
 Δικαιώματα των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικά
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Luigi de Magistris
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Luigi de Magistris
 Aίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Luigi de Magistris
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Luigi de Magistris
 Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες για την περίοδο 2008-2013 ***II
 Έλεγχος των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***II
 Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και αρχεία καταγραφής συναλλαγών ***I
 Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) ***I
 Διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης *
 Προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το 2013 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Αίτηση EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Κατασκευές κτιρίων, Ισπανία
 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το φως της εξέλιξης των σχέσεων αυτού με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις
 Η κατάσταση στη Λευκορωσία
 Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία
 Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά τη Σερβία
 Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά το Κοσσυφοπέδιο
 Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά την Τουρκία
 Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά το Μαυροβούνιο
 Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια Έκθεση 2010
 Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ
Κείμενα (896 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου