Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2702(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0393/2012

Debatter :

PV 05/07/2012 - 17.2
CRE 05/07/2012 - 17.2

Omröstningar :

PV 05/07/2012 - 18.2

Antagna texter :

P7_TA(2012)0300

Antagna texter
PDF 135kWORD 53k
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg
Yttrandefrihet i Vitryssland, särskilt fallet med Andrzej Poczobut
P7_TA(2012)0300RC-B7-0393/2012

Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2012 om Vitryssland, särskilt fallet Andrzej Poczobut (2012/2702(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vitryssland, särskilt resolutionerna av den 29 mars 2012(1), den 16 februari 2012(2), den 15 september 2011(3), den 12 maj 2011(4), den 10 mars 2011(5), den 20 januari 2011(6), den 10 mars 2010(7) och den 17 december 2009(8),

–  med beaktande av uttalandet av den 28 juni 2012 från unionens höga representant, Catherine Ashton, om situationen i Vitryssland,

–  med beaktande av pressuttalandet den 22 juni 2012 från OSSE:s representant för mediefriheten, Dunja Mijatovic, om arresteringen av den polsk-vitryske journalisten Andrzej Poczobut,

–  med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings skriftliga förklaring nr 523 av den 26 juni 2012, där det yrkades på att den polsk-vitryske journalisten Andrzej Poczobut skulle friges från vitryskt fängelse,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser från mötet den 1–2 mars 2012, där man uttrycker djup oro över att situationen i Vitryssland försämrats ytterligare,

–  med beaktande av rådets genomförandebeslut 2012/126/Gusp av den 28 februari 2012 om genomförande av rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland(9),

–   med beaktande av rådets slutsatser om inledandet av en europeisk moderniseringsdialog med det vitryska samhället vid rådets (utrikes frågor) 3157:e möte i Bryssel den 23 mars 2012,

–   med beaktande av rådets förordning (EU) nr 354/2012 av den 23 april 2012 om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Vitryssland(10),

–   med beaktande av uttalandet av den 28 februari 2012 från unionens höga representant, Catherine Ashton, om hennes beslut att kalla hem chefen för EU:s delegation i Minsk och den polska regeringens beslut att kalla hem Polens ambassadör i Vitryssland,

–  med beaktande av rådets beslut 2012/36/Gusp av den 23 januari 2012 om ändring av rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland(11),

–  med beaktande av resolution 1857(2012) av den 25 januari 2012 från Europarådets parlamentariska församling om situationen i Vitryssland, där man fördömer de fortsatta förföljelserna av medlemmar av oppositionen och trakasserierna mot aktivister i civilsamhället, oberoende medier och människorättsförsvarare i Vitryssland,

–  med beaktande av rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter av den 10 april 2012 samt av resolution 17/24 av den 17 juni 2011 från FN:s råd för mänskliga rättigheter om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland,

–  med beaktande av förklaringen från toppmötet om det östliga partnerskapet, antagen i Prag den 7–9 maj 2009, och förklaringen om situationen i Vitryssland, antagen vid toppmötet om det östliga partnerskapet i Warszawa den 30 september 2011,

–  med beaktande av det gemensamma uttalande som utrikesministrarna i länderna i Visegradgruppen och i Estland, Lettland och Litauen gjorde i Prag den 5 mars 2012,

–  med beaktande av det uttalande som den vitryska nationella plattformen vid forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet gjorde i Minsk den 2 mars 2012,

–  – med beaktande av rådets slutsatser om Vitryssland, antagna vid rådets (utrikes frågor) 3 101:e möte den 20 juni 2011,

–  med beaktande av uttalandet från talesmannen för unionens höga representant Catherine Ashton av den 10 april 2011 om tillslagen mot oberoende medier i Vitryssland,

–  med beaktande av artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 19 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och FN:s förklaring om människorättsförsvarare från december 1988,

–  med beaktande av artiklarna 122.5 och 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Andrzej Poczobut, som är korrespondent för den polska dagstidningen Gazeta Wyborcza och en framträdande aktivist för den polska minoriteten i Vitryssland och ordförande för det polska förbundet (Union of Poles) i Vitryssland, arresterades den 21 juni 2012 i den vitryska staden Grodno.

B.  Åklagarmyndigheten föranstaltade husrannsakan i Poczobuts lägenhet i Grodno, varvid material beslagtogs. De rättsvårdande myndigheterna genomförde också husrannsakan i det polska förbundets kontor i Hrodna, för vilket Poczobut har ett officiellt hyresavtal, och beslagtog datorutrustning.

C.  Poczobut åtalades för så kallat förtal av president Aljaksandr Lukashenka med stöd av artikel 367 i Vitrysslands strafflag, eftersom han på webbplatserna ”Charter97” och ”Vitryska partisaner” offentliggjort 12 artiklar om bl.a. rättegången i fallet med bombattentatet i tunnelbanan i fjol.

D.  Poczobut har redan tidigare avtjänat tre månader i fängelse och omfattas av ett treårigt villkorligt fängelsestraff, utgående från samma anklagelse om att han påståtts ha förolämpat presidenten i en artikel som offentliggjorts i Gazeta Wyborcza och på en vitrysk webbplats. Detta innebär att han riskerar frihetsbegränsning eller frihetsberövande i ända till sju år och nio månader, inberäknat för det brott han fått villkorligt för.

E.  Den 30 juni 2012 frigavs Poczobut på vissa villkor och undertecknade en förbindelse om att inte lämna sin boningsort.

F.  Den 5 juli 2011 avkunnade Leninski-domstolen i Grodna en dom där Poczobut frikändes från anklagelsen enligt artikel 368.1 i strafflagen om förolämpning av presidenten, men fälldes för anklagelsen enligt artikel 367.1 i strafflagen om smädelse av presidenten.

G.  Den aktuella arresteringen av Poczobut den 21 juni 2012 sammanföll med en fredlig protest som arrangerats av det polska förbundet under Poczobuts ledning och riktade sig mot Lukasjenka-regimens tvångsförryskning av en polsk skola i Grodno. Vid detta tillfälle greps ett tjugotal personer.

H.  Vitrysslands medielag trädde i kraft 2008 och har en restriktiv karaktär, i och med att journalisternas verksamhet övervakas på olika sätt, såsom censur i TV och radio, övervakning av oberoende journalisters verksamhet och kontroll över förlagen.

I.  Enligt artikel 19 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har envar rätt att utan ingripanden hysa åsikter och rätt till yttrandefrihet, och yttrandefriheten garanteras också i artikel 34 i Vitrysslands statsförfattning. Oberoende och internationella medieobservatörer och journalister har genomgående fördömt regeringens begränsningar av yttrandefriheten och mediefriheten.

J.  Efter det att Poczobut arresterats i april 2011 erkändes han av Amnesty International som samvetsfånge.

K.  Fallet Poczobut infogar sig som en del av ett vidare mönster av fortlöpande och långvariga trakasserier mot det civila samhället och försvarare av den polska minoritetens rättigheter och människorättsförsvarare efter presidentvalet i december 2010, vilket lett till en drastisk tillbakagång för de mänskliga rättigheterna och de medborgerliga och politiska friheterna i Vitryssland.

L.  Systematiskt rapporterade trakasserier av företrädare för det civila samhället i Vitryssland fortgår hela tiden i landet. Till detta kommer att journalisterna Aljaksandr Barazenka, Siarhei Balai, Alina Radatjinskaja och Ina Studzinskaj frihetsberövats, liksom också följande aktivister från ”Sanningen ska fram”: Hanna Kurlovitj, Mikhail Pashkevitj, Aljaksandr Ulitsjonak och Siarhei Vazniak.

M.  Ales Bjalijatski, som är ordförande för Vjasna och vice ordförande för den internationella människorättsföreningen FIDH och internerad i en straffkoloni i staden Bobruiks, har nyligen utsatts för nya olagliga restriktiva åtgärder och påtryckningar från fångvårdsmyndigheternas sida, i det uppenbara syftet att få honom att erkänna sin ”skuld”.

N.  Den 24 maj 2012 arresterades Aleh Voltjek av civilklädda poliser som anklagade honom för att svära på allmän plats. Voltjek ledde tidigare ”Rättshjälp till befolkningen”, en organisation som erbjöd rättshjälp till dess att den upplöstes 2003. Samma dag dömdes han till nio dagars administrativt fängelsestraff enligt artikel 17.1 i lagen om ordningsförseelser (”begagnande av svordomar mot polisman”). Redan i januari 2012 dömdes Voltjek till fyra dagars administrativt frihetsberövande för att han påståtts ha fört ett otidigt språk på öppen gata. Hans namn har uppförts på förteckningen över dem som inte får lämna Vitryssland.

O.  Alltsedan början av mars 2012 har femton oppositionspolitiker, oberoende journalister och människorättsförsvarare med olika förevändningar nekats sin rätt att lämna landet, medan de vitryska myndigheterna samtidigt påståtts överväga att sammanställa en förteckning över 108 människorätts- och oppositionsaktivister, i syfte att förbjuda dem utresa ur landet.

P.  Den 14 juni 2012 antog Vitrysslands parlament flera ändringar i lagen om statens säkerhetsorgan så att det vitryska KGB fick vittomfattande befogenheter, bland annat rätten att fritt använda tvångsmedel. Den nya lagstiftningen ger KGB rätt att fritt ta sig in på privat egendom och utan restriktioner arrestera både vitryska medborgare och diplomater och representanter för internationella institutioner.

Q.  Under 2011 frihetsberövades minst 95 journalister i samband med ”tysta protestaktioner”, 22 journalister ställdes inför rätta och 13 dömdes till administrativa arreststraff av olika längd. Vid utgången av  2011 hade myndigheterna ytterligare skärpt kontrollen över internet, bland annat genom ytterligare åtgärder för reglering av internet.

R.  Det befaras att de vitryska myndigheternas försök att få oppositionsaktivister anklagade för brott är en förevändning för att de lagligen ska kunna hindras lämna landet och träda i förbindelse med FN och andra mekanismer.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt att Poczobut, som är journalist för den polska dagstidningen Gazeta Wyborcza, nyligen arresterats, liksom också de påståenden som gjorts gällande mot honom.

2.  Poczobut frigetts och kräver att utredningen ska läggas ned och alla anklagelser mot honom avskrivas.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den allt sämre situationen för människorättsförsvarare i Vitryssland och fördömer alla hot mot journalister och enskilda som gör bruk av sin rätt till yttrandefrihet.

4.  Europaparlamentet uppmanar det fjärde mötet den 23 och 24 juli 2012 i Bryssel med utrikesministrarna i de länder som omfattas av det östliga partnerskapet att dryfta och diskutera den allt sämre situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland och fallet Poczobut.

5.  Europaparlamentet vill få slut på de rättsliga trakasserierna av journalister, medlemmar av det civila samhället och människorättsförsvarare och uppmanar Vitrysslands myndigheter att frångå sin nuvarande politik av undertryckande.

6.  Med tanke på att det efter presidentvalet i december 2010 och händelserna därefter gjorts tillslag mot det civila samhället i Vitryssland av aldrig tidigare skådat slag (minst 21 reportrar har misshandlats, 27 journalister har frihetsberövats och 13 av dem har dömts till mellan 10 och 15 dagar i fängsligt förvar) anser Europaparlamentet att målet mot Poczobut är politiskt betingat och avser att hindra hans legitima arbete som journalist och ledare för en nationell minoritet.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att Poczobut dömts till tre års villkorligt fängelse för liknande påstådda brott. Parlamentet är bekymrat över att det villkorliga straffet kan omvandlas till ovillkorligt fängelse. Ett villkorligt straff innebär Lukasjenkaregimen har helt fria händer att när som helst sända Poczobut tillbaka till fängelset om myndigheterna anser att han åter ”brutit mot lagen” när han utfört sitt arbete som journalist. Det är i själva verket ett slags skrämseltaktik och ett försök att tvinga Poczobut till självcensur.

8.  Europaparlamentet beklagar djupt att Vitrysslands myndigheter gör det omöjligt för journalister att arbeta, genom att införa repressiva lagar för att tysta ned verksamheten inom det civila samhälle och sedan hota med straffrättsliga påföljder för att skrämma människorättsförsvarare och minoritetsaktivister.

9.  Europaparlamentet anser att såväl vitrysk lag som internationella mekanismer avsiktligen missbrukats av de vitryska myndigheterna och gjorts till redskap för deras syften.

10.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att under alla omständigheter trygga respekten för de demokratiska principerna, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och med internationella och regionala människorättsinstrument som ratificerats av Vitryssland. Parlamentet understryker att mediefrihet och yttrandefrihet hör till demokratins grundläggande hörnstenar som de vitryska myndigheterna utfäst sig att respektera.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de vitryska myndigheterna att reformera lagen och få Vitrysslands lagstiftning, särskilt om föreningsfrihet och yttrandefrihet att stämma överens med internationella normer och avskaffa censuren och självcensuren samt att avstå från ytterligare missbruk, som bland annat tar sig formen av att sätta politiska meningsmotståndare i fängelse, sätta munkavle på journalister, trakassera oberoende försvarsadvokater och genomföra åtgärder för kontroll av internet.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de vitryska myndigheterna att upphäva ändringarna av ett antal rättsakter som antogs av parlamentet i oktober 2011 och som innebär ytterligare begränsningar för förenings-, mötes-, åsikts- och yttrandefriheten.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de vitryska myndigheterna att upphöra med godtyckliga kortare frihetsberövanden och godtyckliga reseförbud som verkar syfta till att skrämma människorättsförsvarare, medier, den politiska oppositionen och aktivister inom det civila samhället och hindra dem att sköta sitt arbete.

14.  Europaparlamentet uppfattar det som ett fall av förtryck att Mykola Statkevytj överförts till isoleringscell och som ett försök att få honom att underteckna en nådeansökan, och uppmanar därför kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att ingripa i fallet.

15.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att omedelbart upphöra med alla påtryckningar på journalister och mediearbetare och ta tillbaka alla anklagelser mot journalister som lagförts för sin yrkesverksamhet, samt vidta åtgärder för att rehabilitera dem. Parlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att trygga yttrandefriheten och skapa ett rättsklimat och en rättspraxis som ger medierna en frihet de verkligen kan använda sig av, samt att avskaffa censuren och självcensuren och se till att åtgärderna för kontroll av internet hålls vid ett minimum och att reglerna inte leder till censur av vare sig de elektroniska medierna eller yttrandefriheten.

16.  Europaparlamentet betonar att det råder strikta villkor för att EU eventuellt ska inleda förbindelser med Vitryssland och att detta förutsätter att Vitryssland åtar sig att respektera mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer, enligt vad som sägs i den gemensamma förklaringen från toppmötet i Prag den 7 maj 2009 om det östliga partnerskapet, som även den vitryska regeringen undertecknat.

17.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att intensifiera förbindelserna med det civila samhällets organisationer i Vitryssland och arbeta för ökade kontakter människor emellan.

18.  Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som för närvarande är medlemmar i FN:s råd för mänskliga rättigheter att inom detta organ göra allt för att det ska inrättas ett landsspecifikt mandat, såsom en särskild rapportör, för situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland och att mandatet ska vara i minst två år. Parlamentet betonar att en sådan mekanism också skulle spela en viktig roll för oberoende dokumentering av övergrepp och övervakning av genomförandet av de rekommendationer som framlagts av olika FN-mekanismer och framför allt rekommendationerna i högkommissariens senaste rapport.

19.  Europaparlamentet upprepar att förbindelserna och den politiska dialogen mellan EU och dess grannländer i öst måste intensifieras inom ramen för det östliga partnerskapet, inklusive inom dess parlamentariska dimension, alltså den parlamentariska församlingen Euronest, varvid det gemensamma målet ska bestå i att tillförsäkra demokratiska reformer i Vitryssland.

20.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de vitryska myndigheterna att, med avseende på parlamentsvalet 2012, fortsätta arbetet med en reform av vallagen och valförrättandet genom att beakta alla rekommendationer från OSSE/ODIHR och Europeiska kommissionen för demokrati genom lag, liksom också genom att följa alla internationella normer och standarder för demokrati.

21.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utvärdera hur effektiva de nuvarande restriktiva åtgärderna mot Vitryssland är och överväga att utvidga de nuvarande sanktionerna genom att bygga ut förteckningen över vitryssar som belagts med viseringsförbud och fått sina tillgångar frysta.

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar samt Vitrysslands regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2012)0112.
(2) Antagna texter, P7_TA(2012)0063.
(3) Antagna texter, P7_TA(2012)0392.
(4) Antagna texter, P7_TA(2011)0244.
(5) Antagna texter, P7_TA(2011)0099.
(6) EUT C 136 E, 11.5.2012, s. 57.
(7) EUT C 349E, 22.12.2010, s. 37.
(8) EUT C 286E, 22.10.2010, s. 16.
(9) EUT L 55, 29.2.2012, s. 19.
(10) EUT L 113, 25.4.2012, s. 1.
(11) EUT L 19, 24.1.2012, s. 31.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy