Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 61kWORD 34k
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 - Στρασβούργο
Εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ο ενεργός πολίτης του κόσμου
P7_TA(2012)0302P7_DCL(2012)0007

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και τον ενεργό πολίτη του κόσμου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη, στην οποία τονίζεται ότι «η ΕΕ θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του διαρθρωμένου διαλόγου σχετικά με τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη, που ζητά από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από την Επιτροπή να ενισχύσουν τις στρατηγικές τους για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και η ευαισθητοποίηση των πολιτών αποτελούν τον πυρήνα των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών, όπως τονίζεται στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη («Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη: η συμβολή της εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης»)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης στην Ευρώπη, δεν διαθέτει μία ειδικά καταρτισμένη για το πεδίο αυτό στρατηγική·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη διάρκεια περιόδων που έχουν στιγματιστεί από λιτότητα, κρίσεις και την άνοδο εθνικιστικών και λαϊκιστικών κινημάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υποστηριχθεί η αντίληψη του ενεργού πολίτη του κόσμου·

1.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μία μακρόπνοη διατομεακή ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της αντίληψης του ενεργού πολίτη του κόσμου·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν εθνικές στρατηγικές για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 5ης Ιουλίου 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου