Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 69kWORD 34k
Czwartek, 5 lipca 2012 r. - Strasburg
Edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych
P7_TA(2012)0302P7_DCL(2012)0007

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konsensus europejski w sprawie rozwoju, który podkreśla, że „UE zwróci szczególną uwagę na edukację i szerzenie wiedzy w zakresie rozwoju”,

–  uwzględniając wnioski ze zorganizowanego dialogu dotyczącego roli społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych w zakresie rozwoju, w którym wzywa się państwa członkowskie UE oraz Komisję Europejską do umacniania swoich strategii na rzecz edukacji dla rozwoju i informowania o nim,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z konsensusem europejskim w sprawie rozwoju (Konsensus europejski w sprawie rozwoju: wkład edukacji dla rozwoju i informowania o nim) edukacja dla rozwoju i szerzenie wiedzy na ten temat to elementy zajmujące główne miejsce w europejskich strategiach politycznych dotyczących rozwoju;

B.  mając na uwadze, że Unia Europejska nie posiada specjalnie opracowanej strategii w tej dziedzinie, mimo że jest jednym z podmiotów najbardziej zaangażowanych we wsparcie finansowe na rzecz edukacji dla rozwoju w Europie;

C.  mając na uwadze, że w czasach naznaczonych oszczędnościami, kryzysem oraz powstawaniem ruchów nacjonalistycznych i populistycznych wspieranie czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych jest niezwykle ważne;

1.  wzywa Komisję i Radę do opracowania długoterminowej, ponadsektorowej europejskiej strategii w dziedzinie edukacji dla rozwoju, szerzenia wiedzy oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych;

2.  wzywa państwa członkowskie do opracowania lub umocnienia narodowych strategii w dziedzinie edukacji dla rozwoju;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) Komisji, Radzie oraz parlamentom państw członkowskich.

(1) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 5 lipca 2012 r. (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności