Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 64kWORD 31k
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg
Utbildning i utvecklingsfrågor och ett aktivt globalt medborgarskap
P7_TA(2012)0302P7_DCL(2012)0007

Europaparlamentets förklaring av den 5 juli 2012 om utbildning i utvecklingsfrågor och ett aktivt globalt medborgarskap

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling, där det betonas att EU kommer ”att ägna särskild uppmärksamhet åt utbildning i frågor som rör utveckling och åt att höja medvetenheten”,

–  med beaktande av slutsatserna från den strukturerade dialogen om det civila samhällets och de lokala myndigheternas roll inom utveckling, där EU:s medlemsstater och kommissionen uppmanas att stärka sina strategier för utbildning i utvecklingsfrågor och ökad medvetenhet,

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Utbildning i utvecklingsfrågor och ökad medvetenhet är av central betydelse för europeisk utvecklingspolitik, vilket anges i dokumentet ”Europeiskt samförstånd om utveckling: utbildning och information om utvecklingsfrågor”.

B.  Även om EU är en av de största finansiärerna av utbildning i utvecklingsfrågor i Europa, har EU inte någon särskild strategi på detta område.

C.  Under perioder av åtstramning, kriser och uppkomsten av nationalistiska och populistiska rörelser är det särskilt viktigt att stödja ett aktivt globalt medborgarskap.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utveckla en långsiktig, sektorsövergripande EU-strategi för utbildning i utvecklingsfrågor, ökad medvetenhet och ett aktivt globalt medborgarskap.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla eller stärka nationella strategier för utbildning i utvecklingsfrågor.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna(1) till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.

(1) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 1 till protokollet av den 5 juli 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy