Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2110(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0232/2012

Внесени текстове :

A7-0232/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/09/2012 - 10.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0304

Приети текстове
PDF 330kWORD 66k
Вторник, 11 септември 2012 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard от Дания
P7_TA(2012)0304A7-0232/2012
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard от Дания) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0272 – C7-0131/2012),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 28 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) №1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2),

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 28 от МИС от 17 май 2006 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0232/2012),

А.  като има предвид, че Европейският съюз създаде подходящи законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни изменения в световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че обхватът на ЕФПГ беше разширен за подадените след 1 май 2009 г. заявления, за да се включи подкрепа за работниците, чието съкращаване е пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза;

В.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

Г.  като има предвид, че Дания поиска помощ във връзка с 981 съкращения, от които 550 в целевата група за подпомагане, в основното корабостроително предприятие Odense Steel Shipyard и четири доставчика и производителя надолу по веригата;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, определени в Регламента за ЕФПГ;

1.  Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Дания има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че датските органи внесоха заявлението за финансова помощ от ЕФПГ на 28 октомври 2011 г. и че Комисията представи своята оценка на 6 юни 2012 г.; настоятелно призовава Комисията да ускори процеса на оценка, по-специално в случай на заявления, насочени към сектори, в които средства от ЕФПГ са мобилизирани вече по различни поводи;

3.  Отбелязва, че преките загуби в Odense Steel Shipyard, обхванати от двете заявления за средства от ЕФПГ (настоящото и EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard(3)) възлизат на 2 % от местната работна сила и че заедно с косвените загуби на работни места затварянето на корабостроителницата се разглежда като значителна криза за регионалната икономика;

4.  Отбелязва, че датските органи са посочили, че според оценката им само 550 от 981 съкратени работници биха избрали да участват в мерките, докато другите ще решат или да се пенсионират или ще намерят сами ново работно място; призовава датските органи да използват пълноценно подкрепата по линия на ЕФПГ;

5.  Отбелязва, че според годишния доклад за 2010-2011 г. на Общността на европейските асоциации на корабостроителите (CESA)(4) работните места в корабостроенето в Европа са намалели с 23 % през последните три години, от 148 792 работници през 2007 г. до 114 491 работници през 2010 г. и че помощ по ЕФПГ вече е била мобилизирана през последните три години за три случая в корабостроителния сектор (EGF/2010/001 DK/Nordjylland(5), EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznan(6) и EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard);

6.  Приветства факта, че общините Odense и Kerteminde, които са сериозно засегнати от съкращенията в Odense Steel Shipyard, са тясно свързани със заявлението, което е част от стратегията за новите възможности за растеж в региона, формулирана от консорциум от заинтересовани лица на местно, регионално и национално равнище след обявяването на закриването на корабостроителницата през 2009 г.;

7.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, датските органи решиха да започнат прилагането на мерките преди окончателното решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.  Посочва, че датските органи предлагат сравнително скъп съгласуван пакет от персонализирани услуги (подкрепа от ЕФПГ в размер на 11 737 EUR на работник); приветства обаче факта, че пакетът се състои от мерки, които са допълнителни и иновативни в сравнение с редовно предлаганите от агенциите по заетост и които са приспособени да подпомагат висококвалифицираните работници в трудното положение на пазара на труда;

9.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото обучение в съгласувания пакет да бъде адаптирано не само към потребностите на съкратените работници, но и към актуалната бизнес среда;

10.  Отбелязва, че работниците от целевата група вече са високо квалифицирани, но в област, в която перспективите за бъдеща заетост са слаби; поради това предложените за тях мерки ще изискват по-големи разходи, отколкото мерките, прилагани за други работници при масови уволнения, които често засягат по-ниско квалифицирани лица;

11.  Приветства факта, че съгласуваният пакет персонализирани услуги предлага и стимули и курсове за започване на нов бизнес, които са предвидени за десет работника (включително заем за започване на дейност в размер на 26 000 EUR);

12.  Приветства факта, че консорциум от заинтересовани лица на местно, регионално и национално равнище е обсъдил и формулирал стратегия за нови възможности за растеж в региона Odense и че тази стратегия определя избора на мерки за преквалификация в заявлението;

13.  Отбелязва обаче предложената помощ за издръжка в размер на 103 EUR на работник на ден, през който той е участвал активно, и че сумата, предвидена за тези помощи представлява повече от една трета от общия размер на разходите за пакета; припомня, че подкрепата от ЕФПГ следва да се мобилизира главно за търсене на работа и за програми за обучение, вместо пряко да допринася за изплащането на финансови помощи, които са отговорност на държавите членки по силата на националното законодателство;

14.  Приветства акцента върху нови области на потенциален растеж и развитие в регионалната икономика като енергийни технологии, роботика и социални технологии, които съответстват както на целите от Лисабон за висока конкурентоспособност на Европа, така и на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж;

15.  Приветства факта, че подкрепата от ЕФПГ в този случай се съгласува от новосъздаден секретариат на ЕФПГ към община Odense и че е създаден специален уебсайт и са планирани две конференции за разпространение на резултатите от двете заявления за ЕФПГ;

16.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; оценява подобрената процедура, установена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускоряване на отпускането на безвъзмездни средства, насочена към представянето на бюджетния орган на оценката на Комисията относно допустимостта на заявленията за ЕФПГ, наред с предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ; изразява надежда, че в новия регламент за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.) ще бъдат включени допълнителни подобрения на процедурата, както и че ще бъдат постигнати по-голяма ефикасност, прозрачност и видимост на ЕФПГ;

17.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемането на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са били съкратени в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза; подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното професионално интегриране на съкратените работници на пазара на труда;

18.  Изразява съжаление за това, че въпреки многобройни успешни случаи на мобилизиране на ЕФПГ за Дания съгласно критерии, свързани както с търговията, така и с кризата, Дания е сред страните, които подкопават бъдещето на ЕФПГ след 2013 г., блокирайки удължаването на срока на действие на „дерогацията във връзка с кризата“ и намалявайки отпуснатите финансови средства на Комисията за техническа помощ за ЕФПГ за 2012 г.

19.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници на пазара на труда; освен това подчертава, че с помощта от ЕФПГ може да се съфинансират единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори; изразява съжаление за това, че ЕФПГ би могъл да стимулира дружествата да заменят своя договорно нает персонал с по-гъвкава работна сила на краткосрочен договор;

20.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, който трябва да се финансира от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно зачитане на съществуващите регламенти и да се гарантира, че не възниква дублиране на финансираните от Съюза услуги;

21.  Приветства факта, че вследствие на повторно отправените от Парламента искания в бюджета за 2012 г. са включени бюджетни кредити за плащания в размер на 50 000 000 EUR в бюджетния ред за ЕФПГ 04 05 01; припомня, че ЕФПГ е създаден като отделен, специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове и че следователно той заслужава отделно разпределение на средства, чрез което да се избегнат трансфери от други бюджетни редове, както се случваше в миналото, което може да възпрепятства постигането на целите на политиката на ЕФПГ;

22.  Изразява съжаление относно решението на Съвета да блокира удължаването на срока на действие на „дерогацията във връзка с кризата“, която позволява предоставянето на финансова помощ на работниците, съкратени в резултат на настоящата финансова и икономическа криза, в допълнение на помощта за работниците, загубили работните си места поради промените в моделите на световната търговия, както и увеличаване на дела на съфинансиране от Съюза на 65 % от стойността на програмите, за заявленията, подадени след крайния срок, 31 декември 2011 г., и призовава Съвета незабавно да въведе отново горепосочената мярка;

23.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

24.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ L 195, 27.7.2011 г., стр. 52.
(4) http://www.cesa.eu/presentation/publication/CESA_AR_2010_2011/pdf/CESA%20AR %2020102011.p df
(5) ОВ L 286, 4.11.2010°г., стр. 18.
(6) ОВ L 342, 28.12.2010°г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard от Дания)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение 2012/537/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност