Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2110(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0232/2012

Pateikti tekstai :

A7-0232/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/09/2012 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0304

Priimti tekstai
PDF 304kWORD 64k
Antradienis, 2012 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Danijos paraiška „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard“
P7_TA(2012)0304A7-0232/2012
Rezoliucija
 Priedas

2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard“) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0272 – C7-0131/2012),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, kuri numatyta pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0232/2012),

A.  kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones,

B.  kadangi EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kiek galima greičiau ir veiksmingiau,

D.  kadangi Danija paprašė pagalbos dėl per nurodytą 4 mėnesių laikotarpį iš Danijos pagrindinės įmonės Odensės plieno laivų statyklos ir keturių tiekėjų bei vartotojų grandies gamintojų 981 atleisto darbuotojo (550 iš jų teiktina pagalba),

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.   pritaria Komisijai, kad įvykdytos sąlygos, nustatytos EGF reglamento 2 straipsnio a punkte, ir kad todėl Danija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad Danijos valdžios institucijos 2011 m. spalio 28 d. pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti ir kad 2012 m. birželio 6 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; primygtinai ragina Komisiją pagreitinti vertinimo procesą, ypač paraiškų, susijusių su tais sektoriais, kuriems EGF parama jau skirta keletą kartų;

3.  pažymi, kad dviejose EGF paraiškose (ši paraiška ir paraiška „EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard“(3)) nurodytos tiesiogiai su Odensės plieno laivų statyklos uždarymu susijusios prarastos darbo vietos sudaro maždaug 2 proc. vietos darbo jėgos ir kartu su netiesioginiais darbo vietų praradimais laivų statyklos uždarymas laikomas didžiausia regiono ekonomikos krize;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad Danijos valdžios institucijos nurodė, kad, jų vertinimu, tik 550 iš 981 atleisto darbuotojo norės dalyvauti EGF priemonėse, tuo tarpu kiti darbuotojai nuspręs išeiti į pensiją arba ras naują darbą patys; ragina Danijos valdžios institucijas išnaudoti visą EGF paramos potencialą;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad iš Europos laivų statytojų asociacijos (angl. CESA) metinės 2010–2011 m. ataskaitos(4) matyti, jog Europos laivų statybos sektoriaus darbuotojų skaičius per paskutinius trejus metus sumažėjo 23 proc. – nuo 148 792 darbuotojų 2007 m. iki 114 491 darbuotojų 2010 m.; ir į tai, kad EGF lėšos laivų statybos sektoriuje per pastaruosius trejus metus jau mobilizuotos tris kartus (EGF/2010/001 DK/Nordjylland(5), EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznan(6) ir EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard);

6.  palankiai vertina tai, kad Odensės ir Kertemindės savivaldybės, itin nukentėjusios dėl darbuotojų atleidimo iš Odensės plieno laivų statyklos, buvo glaudžiai susijusios su šia paraiška, kuri yra naujų regiono plėtros galimybių strategijos, kurią 2009 m. rugpjūčio mėn. paskelbus apie statyklos uždarymą suformulavo vietos, regiono ir nacionalinių suinteresuotųjų šalių konsorciumas, dalis;

7.  palankiai vertina tai, kad, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, Danijos valdžios institucijos nusprendė pradėti taikyti priemones dar nepriėmus galutinio sprendimo suteikti EGF paramą pagal siūlomą suderintų priemonių rinkinį;

8.  pažymi, kad Danijos valdžios institucijos siūlo palyginti brangų suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų paketą (11 737 EUR EGF paramos vienam darbuotojui); tačiau palankiai vertina tai, kad šį paketą sudaro papildomos ir naujoviškos priemonės, palyginti su tomis, kurias paprastai siūlo darbo biržos, kurios yra skirtos padėti aukštos kvalifikacijos darbuotojams esant sudėtingai padėčiai darbo rinkoje;

9.  primena, kad svarbu gerinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per profesinę karjerą; tikisi, kad suderintų priemonių rinkinyje siūlomi mokymai bus ne tik pritaikyti prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie esamos verslo aplinkos;

10.  pažymi, kad tikslinės grupės darbuotojai jau turi aukštą kvalifikaciją, bet toje srityje, kurioje ateities įsidarbinimo galimybės yra nedidelės; taigi jiems pasiūlytos priemonės bus brangesnės, nei būtų kitų neretai palyginti žemos kvalifikacijos darbuotojų masinio atleidimo atveju;

11.  palankiai vertina tai, kad suderintame individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų pakete taip pat siūlomos paskatos ir kursai naujoms įmonėms steigti, kurie numatyti dešimčiai darbuotojų (įskaitant vieną 26 000 EUR paskolą verslui pradėti);

12.  palankiai vertina tai, kad vietos, regiono ir šalies suinteresuotų asmenų konsorciumas aptarė ir suformulavo naujų augimo galimybių Odensės regione strategiją ir kad ši strategija padeda pasirinkti taikomas perkvalifikavimo priemones;

13.  tačiau atkreipia dėmesį į siūlomus 103 EUR dienpinigius vienam darbuotojui per vieną aktyvios veiklos dieną ir į tai, kad šiems dienpinigiams numatyta suma sudaro daugiau kaip vieną trečdalį visų paketo išlaidų; primena, kad EGF parama visų pirma turėtų būti skiriama darbo paieškoms ir mokymo programoms, o ne tiesiogiai prisidėti prie finansinių išmokų, už kurias pagal nacionalinius įstatymus atsako valstybė narė;

14.  palankiai vertina tai, kad didžiausias dėmesys teikiamas naujoms galimo regiono ekonomikos augimo ir vystymosi sritims, pvz., energetikos technologijoms, robotikai ir socialinės paramos technologijoms, kurios atitinka Lisabonos didelio Europos konkurencingumo tikslus ir strategijos „Europa 2020“ pažangaus, integracinio ir tvaraus augimo tikslus;

15.  palankiai vertina tai, kad šiuo atveju EGF parama suderinta Odensės savivaldybėje naujai įsteigto EGF sekretoriato ir kad buvo sukurta nauja tam skirta interneto svetainė ir suplanuotos dvi konferencijos EGF paraiškų rezultatams skelbti;

16.  reikalauja, kad susijusios institucijos dėtų reikiamas pastangas pagerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką siekdamos pagreitinti EGF mobilizavimą; palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimo tvarką, pagerino procedūrą, pagal kurią Komisija biudžeto valdymo institucijai teikia atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; tikisi, kad kiti procedūros patobulinimai bus įtraukti į naująjį reglamentą dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020) ir kad bus pasiekta didesnio EGF naudojimo efektyvumo, skaidrumo bei pastebimumo;

17.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį EGF gali atlikti iš naujo į darbo rinką integruojant atleistus darbuotojus;

18.  apgailestauja dėl to, kad nepaisant to, jog Danijai keletą kartų skirta EGF lėšų pagal su prekyba susijusius ir su krize susijusius kriterijus, Danija yra tarp tų valstybių, kurios kelia grėsmę EGF ateičiai po 2013 m., blokuoja dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo pratęsimą ir mažina finansinį įnašą Komisijai, skirtą 2012 m. EGF techninei pagalbai;

19.   pabrėžia, kad, vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu, EGF lėšomis turėtų būti remiamas individualių atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių; apgailestauja dėl to, kad EGF gali paskatinti įmones pagal sutartis dirbančius darbuotojus pakeisti darbuotojais, kurie dirbtų lankstesnėmis sąlygomis ir trumpesnį laikotarpį;

20.  pažymi, kad informacija apie suderintą individualioms reikmėms pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šios priemonės papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; primena savo raginimą Komisijai į jos rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą siekiant, kad būtų visiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nesidubliuotų Sąjungos finansuojamos paslaugos;

21.  palankiai vertina tai, kad atsižvelgta į Parlamento reikalavimus ir 2012 m. biudžeto EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 nurodyti mokėjimų asignavimai – 50 000 000 EUR; primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, taigi dėl to jam turi būti atskirai skiriama lėšų. Taip bus išvengta perkėlimų iš kitų biudžeto eilučių, kaip tai būdavo daroma anksčiau, kadangi tai gali trukdyti siekti EGF politikos tikslų;

22.  apgailestauja dėl Tarybos sprendimo neleisti pratęsti taikymo dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos, pagal kurią galima papildomai teikti finansinę pagalbą darbuotojams, atleistiems dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės, kartu su pagalba darbuotojams, prarandantiems darbą dėl pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padidinti Sąjungos bendro finansavimo lygį iki 65 proc. programos sąnaudų prašymams, pateiktiems po 2011 m. gruodžio 31 d. termino, ir ragina Tarybą nedelsiant vėl leisti taikyti šią priemonę;

23.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

24.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(3) OL L 195, 2011 7 27, p. 52.
(4) http://www.cesa.eu/presentation/publication/CESA_AR_2010_2011/pdf/CESA%20AR%202010-2011.pdf
(5) OL L 286, 2010 11 4, p. 18.
(6) OL L 342, 2010 12 28, p. 19.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2012/537/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika