Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2110(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0232/2012

Texte depuse :

A7-0232/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/09/2012 - 10.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0304

Texte adoptate
PDF 227kWORD 64k
Marţi, 11 septembrie 2012 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca
P7_TA(2012)0304A7-0232/2012
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 11 septembrie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0272 – C7–0131/2012),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII din 17 mai 2006), în special punctul 28,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere procedura discuțiilor trilaterale prevăzută la punctul 28 din AII din 17 mai 2006,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0232/2012),

A.  întrucât Uniunea Europeană a creat instrumentele legislative și bugetare corespunzătoare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în modelele comerciale la nivel mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

C.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.  întrucât Danemarca a solicitat asistență pentru 981 de lucrători concediați, dintre care 550 de potențiali beneficiari de asistență, din întreprinderea Odense Steel Shipyard, ca beneficiar principal, și din patru întreprinderi furnizoare și producătoare din aval situate în Danemarca, într-o perioadă de referință de patru luni;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Danemarca are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului respectiv;

2.  remarcă faptul că autoritățile daneze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 28 octombrie 2011 și că evaluarea a fost prezentată de Comisie la 6 iunie 2012; îndeamnă Comisia să accelereze procesul de evaluare, în special în cazul cererilor care vizează sectoare în care FEG a fost mobilizat deja cu alte ocazii;

3.  observă că pierderile directe suportate de Odense Steel Shipyard și acoperite de cele două cereri privind contribuțiile din partea FEG (cererea de față și cererea EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard(3)) se ridică la aproximativ 2% din forța de muncă locală, iar dacă se iau în considerare și pierderile indirecte de locuri de muncă, închiderea șantierului naval este percepută ca o criză de proporții pentru economia regiunii;

4.  ia act de faptul că, în evaluarea lor, autoritățile daneze au precizat că numai 550 din cei 981 de lucrători concediați ar alege să participe la măsuri, restul hotărând fie să se pensioneze, fie să își găsească singuri un nou loc de muncă; invită autoritățile daneze să valorifice pe deplin sprijinul oferit de FEG;

5.  constată că, potrivit datelor din raportul anual pentru 2010-2011(4) al Comunității asociațiilor șantierelor navale din Europa (Community of European Shipyards' Associations - CESA), forța de muncă din cadrul șantierelor navale din Europa a scăzut cu 23% în ultimii trei ani, de la 148 792 de lucrători în 2007 la 114 491 de lucrători în 2010; constată, de asemenea, că asistența din partea FEG a fost deja mobilizată în ultimii trei ani în trei cazuri din sectorul construcțiilor navale (EGF/2010/001 DK/Nordjylland(5), EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznan(6) și EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard);;

6.  salută faptul că autoritățile municipale din Odense și Kerteminde, localități afectate puternic de concedierile de la Odense Steel Shipyard, au participat activ la depunerea cererii, ceea ce face parte dintr-o strategie pentru noi oportunități de creștere în regiune, strategie elaborată de un consorțiu de părți interesate de la nivel local, regional și național, în urma anunțului legat de închiderea șantierului naval în 2009;

7.  salută faptul că, pentru a oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile daneze au decis să demareze implementarea măsurilor înainte de decizia definitivă de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

8.  ia act de faptul că autoritățile daneze propun un pachet coordonat de servicii personalizate relativ scump (sprijin de la FEG în valoare de 11 737 EUR per lucrător); cu toate acestea, salută faptul că pachetul cuprinde măsuri suplimentare și inovatoare față de cele oferite în mod obișnuit de agențiile de ocupare a forței de muncă, fiind și adaptate pentru a ajuta lucrătorii cu un înalt nivel de calificare în condițiile dificile de pe piața muncii;

9.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu doar la nevoile lucrătorilor concediați, ci și la actualul mediu de afaceri;

10.  observă că lucrătorii din grupul vizat au deja un nivel înalt de calificare, dar într-un domeniu în care perspectiva de angajare în viitor nu este promițătoare; măsurile propuse pentru acești lucrători vor fi, așadar, mai costisitoare decât în cazul altor lucrători afectați de concedieri în masă, acest fenomen afectând de obicei persoane cu calificări relativ scăzute;

11.  salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate oferă, de asemenea, stimulente și cursuri pentru a începe noi afaceri, prevăzute pentru zece lucrători (inclusiv un împrumut de 26 000 EUR pentru înființarea unei firme);

12.  salută faptul că un consorțiu de părți interesate de la nivel local, regional și național a analizat și a formulat o strategie pentru noi oportunități de creștere economică în regiunea Odense, pe care se bazează alegerea măsurilor de recalificare prezentate în cerere;

13.  cu toate acestea, ia act de indemnizația de subzistență propusă, în valoare de 103 EUR pe lucrător pe zi de implicare activă, și că suma prevăzută pentru respectivele indemnizații reprezintă peste o treime din costurile totale ale pachetului; reamintește faptul că sprijinul de la FEG ar trebui alocat în principal în scopul căutării unui loc de muncă și programelor de formare și mai puțin pentru a contribui direct la alocațiile financiare care țin de responsabilitatea statelor membre în temeiul legislației naționale;

14.  salută faptul că se pune accentul pe noi domenii de posibilă creștere și dezvoltare din economia regională, cum ar fi tehnologiile energetice, domeniul roboticii și tehnologiile de ajutor social, ceea ce corespunde atât obiectivelor de la Lisabona referitoare la îmbunătățirea competitivității europene, cât și obiectivelor Strategiei Europa 2020 referitoare la o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii;

15.  salută faptul că sprijinul acordat prin FEG în acest caz este coordonat de un secretariat pentru FEG înființat recent în cadrul primăriei din Odense și salută înființarea unui site de internet special și organizarea planificată a două conferințe care vor promova rezultatul celor două cereri depuse la FEG;

16.  solicită instituțiilor implicate să depună eforturile necesare pentru a ameliora mecanismele procedurale și bugetare în vederea accelerării mobilizării FEG; salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a cererii Parlamentului European de a accelera eliberarea subvențiilor, în cadrul căreia Comisia prezintă autorității bugetare evaluarea eligibilității unei cereri de asistență din partea FEG împreună cu propunerea de mobilizare a FEG; speră ca viitoarele îmbunătățiri ale procedurii să fie integrate în noul regulament privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și că se va atinge un grad sporit de eficiență, transparență și vizibilitate pentru FEG;

17.  reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual unic, limitat în timp care are ca obiectiv ajutarea lucrătorilor disponibilizați ca urmare a globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați;

18.  regretă faptul că, în ciuda câtorva mobilizări ale FEG realizate cu succes de Danemarca, atât pe criterii comerciale, cât și pe criterii legate de criză, Danemarca este una dintre țările care subminează viitorul FEG după 2013, deoarece blochează prelungirea derogării de criză și reduce fondurile financiare acordate Comisiei pentru asistența tehnică în cadrul FEG în 2012;

19.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul privind FEG, ar trebui să se garanteze că FEG sprijină reintegrarea individuală în muncă a lucrătorilor care au fost disponibilizați; subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG nu poate cofinanța decât măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea pe termen lung a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate; regretă faptul că FEG ar putea stimula întreprinderile să își înlocuiască salariații angajați cu contract cu o mână de lucru mai flexibilă, angajată pe termen scurt;

20.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate de la FEG includ informații privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate din fondurile structurale; își reiterează apelul adresat Comisiei privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

21.  salută faptul că, în urma unor solicitări repetate ale Parlamentului, bugetul 2012 include credite de plată în valoare de 50 000 000 EUR la linia bugetară aferentă FEG – 04 05 01; reamintește că FEG a fost creat ca instrument specific și separat, având obiective și termene proprii, și că, prin urmare, este oportun să dispună de fonduri specifice, evitându-se astfel transferurile de la alte linii bugetare, așa cum s-a întâmplat în trecut, ceea ce ar putea împiedica realizarea obiectivelor de politică ale FEG;

22.  regretă decizia Consiliului de a bloca, în cazul cererilor depuse după 31 decembrie 2011, prelungirea derogării aferente crizei, care permite furnizarea de asistență financiară și lucrătorilor disponibilizați în urma actualei crize financiare și economice, nu numai celor care și-au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial, și care permite, de asemenea, majorarea ratei de cofinanțare din partea Uniunii până la 65 % din costurile programului, și invită Consiliul să reintroducă fără întârziere această măsură;

23.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 195, 27.7.2011, p. 52.
(4) http://www.cesa.eu/presentation/publication/CESA_AR_2010_2011/pdf/CESA%20AR%202010-2011.pdf
(5) JO L 286, 4.11.2010, p. 18.
(6) JO L 342, 28.12.2010, p. 19.


ANEXĂ

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2012/537/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate